ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να προβεί στην όσο το δυνατό άμεση επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων μηχανημάτων του, είτε από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία είτε από το Δημοτικό συνεργείο. Τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκευαστούν προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα οι Υπηρεσίες του Δήμου όπως η Καθαριότητα, το Πράσινο, τα Έργα κτλ. Οι λόγοι όπου εργασίες πραγματοποιούνται στα εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία είναι οι εξής: - Ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό, - Αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης των βλαβών, - Έλλειψη εξειδικευμένης υποδομής για κάποιου είδους εργασίες, - Φόρτος εργασίας λόγω πεπαλαιωμένου στόλου (ειδικά μετά τη συνένωση των Δήμων σε ένα) - Εξειδικευμένες επισκευαστικές εργασίες. Η διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις: α) Του Π.Δ.28/1980 : Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως β) Της Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) γ) Της απόφασης Υπουργού Προεδρίας 3373/390/ και την τροποποιητική της 4993/745/ Περί καθαρισμού διαδικασίας επισκευής, 2

3 συντηρήσεων, αγοράς ανταλλακτικών κτλ δ) Του Ν. 2286/1995 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ε) Του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» άρθρο 209 στ) Του Ν. 2307/1995 Άρθρο 4 (Εργασίες - μεταφορές) ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η) Του Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι: 1. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά: Η χαμηλότερη τιμή δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνονται μέσα σ αυτή. 2. Όσον αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δημοτικό Συνεργείο: H χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που περιλαμβάνονται μέσα σ αυτή. Για τον ανωτέρω σκοπό θα προβλεφθούν και οι σχετικές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό του Δήμου μας. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων. Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των όρων διακήρυξης και προσαρτάται σ αυτή ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Χαλκίδα: Απρίλιος 2015 Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Ιωάννης Κοραής ΔΕ5/β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Η παρούσα συγγραφή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων μηχανημάτων του είτε από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία είτε από το Δημοτικό συνεργείο. Άρθρο 2 ο Διατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις: α) Του Π.Δ.28/1980 : Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως β) Της Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) γ) Της απόφασης Υπουργού Προεδρίας 3373/390/ και την τροποποιητική της 4993/745/ Περί καθαρισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεων, αγοράς ανταλλακτικών κτλ δ) Του Ν. 2286/1995 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ε) Του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» άρθρο 209 στ) Του Ν. 2307/1995 Άρθρο 4 (Εργασίες - μεταφορές) 4

5 ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η) Του Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Άρθρο 3 ο Συμβατικά τεύχη Κατά σειράς ισχύος είναι: 1. Το συμφωνητικό. 2. Η Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 6. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.). Άρθρο 4 ο Προϋπολογισμός Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται: 1. Στα ,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% - όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα ανατεθούν σε εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία. 2. Στα ,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% - όσον αφορά τις προμήθειες ανταλλακτικών που θα ανατεθούν σε επιχειρήσεις για τις ανάγκες του Δημοτικού Συνεργείου. Γενικό Σύνολο: ,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% Η εκτέλεση των ανωτέρω θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Άρθρο 5 ο Σύμβαση Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο όπως ορίζει η διακήρυξη για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσουν την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ (βλ. άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ' του π.δ. 60/2007 ) θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Άρθρο 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης όπως αναφέρεται στο τεύχος της 5

6 διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο των εργασιών-προμηθειών μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών προμηθειών. Άρθρο 7 ο Εγγύηση επισκευών-προμηθειών Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών- προμηθειών ορίζεται από τους διαγωνιζόμενους και ο ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών ή υλικών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται οι αντίστοιχες δαπάνες επιβάλλονται στον ανάδοχο. Άρθρο 8 ο Παραλαβή εργασιών-προμηθειών Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Σ τη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. Άρθρο 9 ο Τρόπος πληρωμής Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση από τον ανάδοχο τιμολογίου. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της εργασίας ή προμήθειας, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. Άρθρο 10 ο Ποιότητα εργασιών-προμηθειών Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και τα υλικά ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια ή εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ευρωπαϊκή ελληνική κτλ νομοθεσία. Άρθρο 11 ο Προθεσμία και τόπος παράδοσης Η προθεσμία παράδοσης του έργου (παροχές υπηρεσίας ή προμήθειες) ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία της Υπηρεσίας ενώ μπορεί 6

7 να είναι και τμηματική. Ο τόπος παράδοσης είναι το εργοτάξιο του Δήμου Χαλκιδέων Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Άρθρο 12 ο Παράταση εργασιών έκπτωση αναδόχου Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική ρήτρα η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. Άρθρο 13 ο Φόροι -τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Χαλκίδα: Απρίλιος 2015 Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Ιωάννης Κοραής ΔΕ5/β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες 7 :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( )

8 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Εργασίας Η παρούσα συγγραφή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων μηχανημάτων του είτε από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία είτε από το Δημοτικό συνεργείο. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις: α) Του Π.Δ.28/1980 : Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως β) Της Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) γ) Της απόφασης Υπουργού Προεδρίας 3373/390/ και την τροποποιητική της 4993/745/ Περί καθαρισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεων, αγοράς ανταλλακτικών κτλ δ) Του Ν. 2286/1995 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ε) Του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» άρθρο 209 στ) Του Ν. 2307/1995 Άρθρο 4 (Εργασίες - μεταφορές) 8

9 ζ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η) Του Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Άρθρο 3 ο Σύνταξη προσφοράς 1. 'Όσον αφορά τις Παροχές Υπηρεσίας από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό είτε για το σύνολο των κατηγοριών είτε επιμέρους (ξεχωριστά) για κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού αλλά για το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών της κάθε κατηγορίας. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών της κατηγορίας συμμετοχής, θα κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 2. Όσον αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δημοτικό Συνεργείο: Οι ενδιαφερόμενη μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό είτε για το σύνολο των κατηγοριών είτε επιμέρους (ξεχωριστά) για κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού αλλά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών της κάθε κατηγορίας. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών της κατηγορίας συμμετοχής, θα κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Άρθρο 4 ο Ειδικοί όροι προδιαγραφές - Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος-μηχ/τος-υπερκατασκευής μπορεί όμως, όταν παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την αρμόδια επιτροπή και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010, άριστης ποιότητος (όχι διαλογής): - Η αρμόδια επιτροπή συντήρησης επισκευής οχηματ. μηχ/των του Δήμου Χαλκιδέων ( βλ. απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/ και την τροποποιητική της 4993/745/ Περί καθαρισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεων, αγοράς ανταλλακτικών κτλ) θα πρέπει να ελέγχει και εάν χρειαστεί να παρεμβαίνει προς όφελος του Δήμου για την ποιότητα των εργασιών ή ανταλλακτικών και ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής και να συμμορφωθεί με αυτές. - Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (Διεύθυνση Αγ. Στέφανος Παλαιά Σφαγεία Χαλκίδας) και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα-μηχ/τα και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Χαλκιδέων (Αγ. Στέφανος Χαλκίδα). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους πλαισίων 9

10 οχημάτων μηχ/των και υπερκατασκευών και στη βλάβη που αυτά παρουσιάζουν. - Οι αριθμοί πλαισίου, κινητήρα, υπερκατασκευής κτλ, αναγράφονται σε πίνακα που ακολουθεί και δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισμό των τύπων των οχημάτων-μηχ/των και υπερκατασκευών. - Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής συντήρησης-επισκευής οχημ. μηχ/των του Δήμου Χαλκιδέων. Συντάσσεται εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η επιτροπή σε κάθε περίπτωση επισκευής Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την επιτροπή στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά, η αρχική διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή μέρος από το Δημοτικό Συνεργείο, η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και την επιτροπή κατά τον λεπτομερή έλεγχο του μέρους που χρίζει επισκευής και οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη. Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης αντικατάσταση ή επισκευή των διαφόρων υποσυνόλων εκάστοτε μέρους, οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. - Στις τιμές της μελέτης περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες μεταφοράς του αναδόχου του έργου από και προς τον τόπο παράδοσης της Αναθέτουσας Αρχής, στην επιχείρησή του. Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει αν χρειαστεί και τη δαπάνη μεταφοράς (περισυλλογή) του οχήματος από σημείο που θα του υποδειχτεί από την Υπηρεσία μέχρι την επιχείρησή του. Προσοχή!! (Αφορά την οικονομική προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία) - Να δοθεί από τους διαγωνιζόμενους επί του τιμολογίου της μελέτης ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) [αριθμητικός και ολογράφως] στην κατηγορία συμμετοχής. Προσοχή!! (Αφορά την οικονομική προσφορά με την συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δημοτικό Συνεργείο) - Η τιμή μονάδας για οποιοδήποτε είδος ανταλλακτικού-υλικού που θα προσφερθεί, δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την τιμή μονάδος που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή που η τιμή μονάδος ενός προσφερόμενου ανταλλακτικού-υλικού υπερβαίνει την τιμή μονάδος που έχει ορισθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, η προσφορά θα κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. - Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να συνταχθούν σύμφωνα με τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ του Παραρτήματος της μελέτης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10

11 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ ΕΡΓΟΓ ΚΑΤΑΣΚ ΤΥΠΟΣ 1η ΑΔΕΙΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘ. Ή ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧ/ΤΟΣ 1 ΚΗΟ 7277 MERCEDES WDB K OM 441 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2 KHI 3731 MERCEDES WDB OM 366 LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3 KHY 6237 MERCEDES WDB K OM 366 LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4 KHH 6112 NISSAN MOTOR VANETTE CARGO 1998 VSKDEVC23U LD23G ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ ΠΡΕΣΑ 16 m 3 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ ΜΥΛΟΣ 16 m 3 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ FAUN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 5 ΚΗΙ 8859 ΝΙΣΣΑΝ T.K VWAWJTTK ISBe4+225 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε RL 200 ΑΝΑΚΥΚ. ΠΡΕΣΑ 16m3 6 KHI 8860 ΝΙΣΣΑΝ T.K VWAWJTTK ISBe4+225 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε RL 200 ΑΝΑΚΥΚ. ΠΡΕΣΑ 16m3 7 KHI 8858 ΝΙΣΣΑΝ T.K VWAWJTTK ISBe4+225 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 8 KHY 6239 MERCEDES 2524 L 6X WDB K OM 441 LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε RL 200 ΑΝΑΚΥΚ. ΠΡΕΣΑ 16m3 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ FAUN ΜΥΛΟΣ 20 m3 11

12 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ ΕΡΓΟΓ ΚΑΤΑΣΚ ΤΥΠΟΣ 1η ΑΔΕΙΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 9 ΚΗΟ 7055 MERCEDES ΑΡΙΘ. Ή ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧ/ΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 12 ΚΗΟ 7137 MERCEDES 914 Κ KHO 7141 MERCEDES WDB ΚΗΟ 7139 MERCEDES WDB ΚΗΟ 7144 MERCEDES 2222(6Χ4) 1989 [ ] 16 ΚΗΟ 7145 MERCEDES ( ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KUKA ΜΥΛΟΣ 6 m ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 10 ΚΗΟ 7022 MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 11 ΚΗΥ 6244 MERCEDES WDB OM 421 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ [4636]& ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 9869]& ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 ΚΗΟ 7146 MERCEDES 1719 Κ 1978 WDB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KUKA ΜΥΛΟΣ 20 m3 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ FAUN ΜΥΛΟΣ 20 m3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 18 ΚΗΟ 7158 MITSUBΙSHI CANTER 1996 JMBFE444EOKA [4D31 B70229] ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε RL 200 ΑΝΑΚΥΚ. ΜΥΛΟΣ 5m3 19 ΚΗΟ 7246 MERCEDES WDB K M ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ ΜΥΛΟΣ 16 m 3 12

13 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ ΕΡΓΟΓ ΚΑΤΑΣΚ ΤΥΠΟΣ 1η ΑΔΕΙΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘ. Ή ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧ/ΤΟΣ 20 ΚΗΟ 7249 MERCEDES WDB K OM 401 LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ 21 ΚΗΟ 7294 MERCEDES 1927 LS 1996 WDB K OM 401 LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 22 KHO 7269 MERCEDES 1722L 2000 WDB OM 441 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23 KHI 8875 DAIMLER BENZ MERCEDES 914 K 1996 WDB OM 366 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ ΜΥΛΟΣ 16 m 3 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KUKA -FAUN ΜΥΛΟΣ 16 m3 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ FAUN ΜΥΛΟΣ 6 m3 24 KHI 3746 DAIMLER CHRYSLER MERCEDES 1823 K 2002 WDB K OM 906 LA K ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε ΜΥΛΟΣ 16m3 25 KHI 8857 DAIMLER CHRYSLER MERCEDES WDB K ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ FAUN ΜΥΛΟΣ 16m3 26 KHI 8843 MERCEDES WDB K OM 401 LA IV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ FAUN ΜΥΛΟΣ 16m3 27 KHI 8890 DAIMLER CHRYSLER MERCEDES WDB K OM 906LA 11/3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ FAUN ΠΡΕΣΑ 16m3 13

14 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ ΕΡΓΟΓ ΚΑΤΑΣΚ 28 ΚΗΟ 7207 SKODA 29 KHO 7264 SKODA ΤΥΠΟΣ 1η ΑΔΕΙΑ PICK-UP 1.9DLX 1999 PICK-UP 1.9DLX 2000 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘ. Ή ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ TMBEHH673W AEF ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ TMBEHH673Y AEF ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 30 KHH 4814 MERCEDES 412D 1999 WDBP044121P ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧ/ΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚ 31 ΚΗΗ6107 DAF RJE 2012 XLRAE55GF0L LF55EDN3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΟΥΣΗ ΠΡΕΣΑ 16m3 32 KHO 7245 MERCEDES WDB K OM 401 LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε ΜΥΛΟΣ 16 m3 33 ME BOBCAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ 34 ΜΕ CASE 760B V E1263 PERKINS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 35 ΜΕ MERCEDES 709D-KA 1997 WDB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 36 ΜΕ BUCHER- GUYER AG 05D/9 (R754EU5) 2010 TEB50CC D01857 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟ Χαλκίδα: Απρίλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο συντάξας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Ιωάννης Κοραής Πληροφορίες :κ. Ιωάννης ΔΕ5/β Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

15 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Επισκευή βαρέλας ( Μπίλιες και ρουλεμάν) ΚΗΙ 8843 ΤΕΜ. 1 Επισκευή πόρτας βαρέλας και μηχανισμου ανύψωσης 2 κάδων ΚΗΙ 8875 ΤΕΜ 1 3 Επισκευή βαρέλας ( Μπίλιες και ρουλεμάν) ΚΗΥ 6237 ΤΕΜ. 1 4 Επισκευή πρέσας ( χειριστήριο ) ΚΗΙ 8859 ΤΕΜ 1 5 Επισκευή μπουκάλας ανύψωσης καρότσας ΚΗΗ 4814 ΤΕΜ. 1 6 Επισκευή πύρων ανύψωσης καλαθιού ΜΕ ΤΕΜ 1 15

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Επισκευή σασμάν ( Δίσκου κ σετ αμπραγιάζ) ΚΗΙ 8890 ΤΕΜ. 1 2 Επισκευή μηχανής ( σετ φλάτζες,ελατήρια και ρεκτιφίερ ) ΚΗΙ 3746 ΤΕΜ 1 3 Επισκευή διαφορικού (γρανάζια) ΚΗΟ 7144 ΤΕΜ. 1 4 Επισκευή σασμάν ( Δίσκου κ σετ αμπραγιάζ) ΚΗΟ 7158 ΤΕΜ 1 5 Επισκευή στροφάλου μηχανής ΚΗΟ 7245 ΤΕΜ. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ. Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος( καλωδιώσεις κ 1 αισθητήρες ) ΚΗΙ 7269 ΤΕΜ. 1 2 Επισκευή κεντρικής ηλεκτρική πλακέτας ΚΗΙ 8857 ΤΕΜ 1 3 Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος κίνησης ΚΗΟ 7294 ΤΕΜ. 1 4 Επισκευή ηλεκτρικής πλακέτας βαρέλας ΚΗΟ 7137 ΤΕΜ 1 5 Επισκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης όλου του οχήματος ΚΗΟ 7146 ΤΕΜ. 1 6 Επισκευή πλακέτας ανύψωσης κουβά. ΜΕ ΤΕΜ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ -ΣΟΥΣΤΕΣ 1 Επισκευή σούστες και ανάρτησης ΚΗΟ 7249 ΤΕΜ. 1 2 Επισκευή αναρτήσεων και σούστες ΚΗΥ 6239 ΤΕΜ 1 3 Επισκευή αναρτήσεων μπάρες -αμορτισερ ) ΚΗΟ 7246 ΤΕΜ. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 16

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 1 Επισκευή φανοποιείας κ βαφής οχήματος ΚΗΟ 7207 ΤΕΜ. 1 2 Επισκευή φανοποιείας κ βαφής οχήματος ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ 1 3 Επισκευή φανοποιείας κ βαφής οχήματος ΚΗΗ 6112 ΤΕΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σασμαν αντλίας ΚΗΟ 7055 ΤΕΜ. 2 2 Αντλία Λαδιού ΚΗΟ 7022 ΤΕΜ 2 3 Αντλία Λαδιού Βαρέου Τύπου ΜΕ ΤΕΜ. 1 4 Χειριστήριο υδραυλικό ανύψωσης κάδων ΚΗΙ 8857 ΤΕΜ. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Σετ αμπραγιάζ ΚΗΙ 8890 ΤΕΜ. 2 2 Σετ γρανάζια διαφορικού ΚΗΟ 7144 ΤΕΜ. 1 3 Σετ φλάτζες μηχανής ΚΗΟ7158 ΤΕΜ 1 4 Σετ ελατήρια ΚΗΟ 7245 ΤΕΜ. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 17

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Φωτοκύτταρα υδραυλικού συστήματος ανύψωσης ΜΕ ΤΕΜ. 2 2 Φωτοκύτταρα κίνησης πρέσας ΚΗΟ 7137 ΤΕΜ 2 3 Ασφαλειοθήκη ΚΗΙ 7269 ΤΕΜ. 1 4 Ρελέ -ασφάλειες ΚΗΟ 7294 ΤΕΜ Χειριστήριο υδραυλικό ανύψωσης κάδων ( μπουτονιέρα ) ΚΗΟ 7146 ΤΕΜ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ -ΣΟΥΣΤΕΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Σετ Αμορτισέρ ΚΗΟ 7249-ΚΗΟ 6239 ΤΕΜ. 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ 1 Πόρτες καρότσας 2 Φτερά εμπρός 3 Πόρτες εμπρός 4 Καπό εμπρός 5 Μάσκα εμπρός ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ 7264-KHH 6112 ΤΕΜ 4 ΚΗΟ 7264-KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ 2 18

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6 Καρότσες ημιφορτηγών 7 Φανάρια εμπρός 8 Φανάρια πίσω 9 Φανάρια φλάς 10 Πόρτες καρότσας πλαινές ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ 7264-KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΚΗΟ 7264-KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΚΗΟ 7264-KHH 6112 ΤΕΜ. 8 KHH 6112 ΤΕΜ. 2 Χαλκίδα: Απρίλιος 2015 Ο συντάξας Ιωάννης Κοραής ΔΕ5/β ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. 19 ( ) Fax. ( )

20 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επισκευή βαρέλας ( Μπίλιες και 1 ρουλεμάν) ΚΗΙ 8843 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή πόρτας βαρέλας και 2 μηχανισμου ανύψωσης κάδων ΚΗΙ 8875 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή βαρέλας ( Μπίλιες και 3 ρουλεμάν) ΚΗΥ 6237 ΤΕΜ , ,00 4 Επισκευή πρέσας ( χειριστήριο ) ΚΗΙ 8859 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή μπουκαλας ανυψωσης 5 καρότσας ΚΗΗ 4814 ΤΕΜ , ,00 6 Επισκευή πύρων ανύψωσης καλαθιού ΜΕ ΤΕΜ , ,00 20

21 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επισκευή σασμάν ( Δίσκου κ σετ 1 αμπραγιάζ) ΚΗΙ 8890 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή μηχανής ( σετ φλάτζες 2,ελατήρια και ρεκτιφίερ ) ΚΗΙ 3746 ΤΕΜ , ,00 3 Επισκευή διαφορικού (γρανάζια) ΚΗΟ 7144 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή σασμάν ( Δίσκου κ σετ 4 αμπραγιάζ) ΚΗΟ 7158 ΤΕΜ , ,00 5 Επισκευή στροφάλου μηχανής ΚΗΟ 7245 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ. Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος( καλωδιώσεις κ 1 αισθητήρες ) ΚΗΙ 7269 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή κεντρικής ηλεκτρική 2 πλακέτας ΚΗΙ 8857 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος 3 κίνησης ΚΗΟ 7294 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή ηλεκτρικής πλακέτας 4 βαρέλας ΚΗΟ 7137 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης 5 όλου του οχήματος ΚΗΟ 7146 ΤΕΜ , ,00 6 Επισκευή πλακέτας ανύψωσης κουβά. ΜΕ ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ,00 21

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ -ΣΟΥΣΤΕΣ 1 Επισκευή σούστες και ανάρτησης ΚΗΟ 7249 ΤΕΜ , ,00 2 Επισκευή αναρτήσεων και σούστες ΚΗΥ 6239 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή αναρτήσεων μπάρες 3 -αμορτισερ ) ΚΗΟ 7246 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 6.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ Επισκευή φανοποιείας κ βαφής 1 οχήματος ΚΗΟ 7207 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή φανοποιείας κ βαφής 2 οχήματος ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή φανοποιείας κ βαφής 3 οχήματος ΚΗΗ 6112 ΤΕΜ ,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 2.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 έως 5 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% ,00 22

23 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σασμαν αντλίας ΚΗΟ 7055 ΤΕΜ , ,00 2 Αντλία Λαδιού ΚΗΟ 7022 ΤΕΜ , ,00 3 Αντλία Λαδιού Βαρέου Τύπου ΜΕ ΤΕΜ , ,00 Χειριστήριο υδραυλικό ανύψωσης 4 κάδων ΚΗΙ 8857 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 7.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Σετ αμπραγιάζ ΚΗΙ 8890 ΤΕΜ , ,00 2 Σετ γρανάζια διαφορικού ΚΗΟ 7144 ΤΕΜ , ,00 3 Σετ φλάτζες μηχανής ΚΗΟ7158 ΤΕΜ ,00 200,00 4 Σετ ελατήρια ΚΗΟ 7245 ΤΕΜ ,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 5.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φωτοκύτταρα υδραυλικού 1 συστήματος ανύψωσης ΜΕ ΤΕΜ , ,00 2 Φωτοκύτταρα κίνησης πρέσας ΚΗΟ 7137 ΤΕΜ , ,00 3 Ασφαλειοθήκη ΚΗΙ 7269 ΤΕΜ ,00 350,00 4 Ρελέ -ασφάλειες ΚΗΟ 7294 ΤΕΜ ,00 23

24 Α/Α 5 ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με Φ.Π.Α 23% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Χειριστήριο υδραυλικό ανύψωσης κάδων ( μπουτονιέρα ) ΚΗΟ 7146 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 5.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ -ΣΟΥΣΤΕΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Σετ Αμορτισέρ ΚΗΟ ΚΗΟ 6239 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 4.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ 1 Πόρτες καρότσας 2 Φτερά εμπρός 3 Πόρτες εμπρός 4 Καπό εμπρός 5 Μάσκα εμπρός 6 Καρότσες ημιφορτηγών ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ ,00 800,00 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ ,00 800,00 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ , ,00 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ ,00 600,00 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ ,00 400,00 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ , ,00 24

25 Α/Α 7 Φανάρια εμπρός 8 Φανάρια πίσω 9 Φανάρια φλάς ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 10 Πόρτες καρότσας πλαινές ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΚΗΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ KHH 6112 ΤΕΜ ,00 600,00 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ ,00 400,00 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ. 8 25,00 200,00 KHH 6112 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23%: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 έως 5 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1+2 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% ,00 Χαλκίδα: Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο συντάξας ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Ιωάννης Αγ. Κοραής Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ ΔΕ5/β 25Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (με συμπλήρωση ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία συμμετοχής) ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επισκευή βαρέλας ( Μπίλιες 1 και ρουλεμάν) ΚΗΙ 8843 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή πόρτας βαρέλας και μηχανισμου ανύψωσης 2 κάδων ΚΗΙ 8875 ΤΕΜ , ,00 3 Επισκευή βαρέλας ( Μπίλιες ΚΗΥ 6237 ΤΕΜ , ,00 και ρουλεμάν) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (%) στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ συμμετοχής Αριθμητικός Ολογράφως 26

27 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ Επισκευή πρέσας 4 ( χειριστήριο ) ΚΗΙ 8859 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή μπουκαλας 5 ανυψωσης καρότσας ΚΗΗ 4814 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή πύρων ανύψωσης 6 καλαθιού ΜΕ ΤΕΜ , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επισκευή σασμάν ( Δίσκου ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ,00 1 κ σετ αμπραγιάζ) ΚΗΙ 8890 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή μηχανής ( σετ φλάτζες,ελατήρια και 2 ρεκτιφίερ ) ΚΗΙ 3746 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή διαφορικού 3 (γρανάζια) ΚΗΟ 7144 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή σασμάν ( Δίσκου 4 κ σετ αμπραγιάζ) ΚΗΟ 7158 ΤΕΜ , ,00 5 Επισκευή στροφάλου μηχανής ΚΗΟ 7245 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ,00 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (%) στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ συμμετοχής Αριθμητικός Ολογράφως 27

28 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ. Επισκευή ηλεκτρικού συστήματος( καλωδιώσεις κ 1 αισθητήρες ) ΚΗΙ 7269 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή κεντρικής 2 ηλεκτρική πλακέτας ΚΗΙ 8857 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή ηλεκτρικού 3 συστήματος κίνησης ΚΗΟ 7294 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή ηλεκτρικής 4 πλακέτας βαρέλας ΚΗΟ 7137 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης όλου του 5 οχήματος ΚΗΟ 7146 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή πλακέτας 6 ανύψωσης κουβά. ΜΕ ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ -ΣΟΥΣΤΕΣ Επισκευή σούστες και 1 ανάρτησης ΚΗΟ 7249 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή αναρτήσεων και 2 σούστες ΚΗΥ 6239 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή αναρτήσεων 3 μπάρες -αμορτισερ ) ΚΗΟ 7246 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 6.000,00 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (%) στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ συμμετοχής Αριθμητικός Ολογράφως 28

29 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Εργασία με τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά) με Φ.Π.Α 23% ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ Επισκευή φανοποιείας 1 κ βαφής οχήματος ΚΗΟ 7207 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή φανοποιείας 2 κ βαφής οχήματος ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ , ,00 Επισκευή φανοποιείας 3 κ βαφής οχήματος ΚΗΗ 6112 ΤΕΜ ,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : 2.800,00 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (%) στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ συμμετοχής Αριθμητικός Ολογράφως Χαλκίδα: / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα υπογραφή) 29

30 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (με συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΟΧΗΜΑΤ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σασμαν αντλίας ΚΗΟ 7055 ΤΕΜ. 2 2 Αντλία Λαδιού ΚΗΟ 7022 ΤΕΜ. 2 3 Αντλία Λαδιού Βαρέου Τύπου ΜΕ ΤΕΜ. 1 Χειριστήριο υδραυλικό ανύψωσης 4 κάδων ΚΗΙ 8857 ΤΕΜ. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Σετ αμπραγιάζ ΚΗΙ 8890 ΤΕΜ. 2 2 Σετ γρανάζια διαφορικού ΚΗΟ 7144 ΤΕΜ. 1 3 Σετ φλάτζες μηχανής ΚΗΟ7158 ΤΕΜ. 1 4 Σετ ελατήρια ΚΗΟ 7245 ΤΕΜ. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φωτοκύτταρα υδραυλικού 1 συστήματος ανύψωσης ΜΕ ΤΕΜ. 2 2 Φωτοκύτταρα κίνησης πρέσας ΚΗΟ 7137 ΤΕΜ. 2 3 Ασφαλειοθήκη ΚΗΙ 7269 ΤΕΜ. 1 4 Ρελέ -ασφάλειες ΚΗΟ 7294 ΤΕΜ. 15 Χειριστήριο υδραυλικό ανύψωσης 5 κάδων ( μπουτονιέρα ) ΚΗΟ 7146 ΤΕΜ. 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ με Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ΔΑΠΑΝΗ 30

31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ -ΣΟΥΣΤΕΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Σετ Αμορτισέρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ 1 Πόρτες καρότσας 2 Φτερά εμπρός 3 Πόρτες εμπρός 4 Καπό εμπρός 5 Μάσκα εμπρός 6 Καρότσες ημιφορτηγών 7 Φανάρια εμπρός 8 Φανάρια πίσω ΚΗΟ ΚΗΟ 6239 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ 7264 ΤΕΜ. 2 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ. 4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23% : ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23%: 31

32 9 Φανάρια φλάς 10 Πόρτες καρότσας πλαινές ΚΗΟ KHH 6112 ΤΕΜ. 8 KHH 6112 ΤΕΜ. 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 σε ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 23%: Χαλκίδα: / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα υπογραφή) 32

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης Τηλ.: 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (535.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:2/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9917 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα