ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΟ-ΨΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΟ-ΨΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΟ-ΨΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, νόμιμα προσκληθέντα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ύστερα από την υπ αριθμ. 989/ πρόσκληση της Προέδρου της Νίκης Παναγιωτοπούλου και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή ήταν παρόντα από τα επτά (7) μέλη τα πέντε (5): ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Νίκη Παναγιωτοπούλου 1. Γεράσ. Βερώνης 2. Όμηρος Σ. Κωστόπουλος (Αντ/δρος) 2. Διονύσιος Γρίβας 3. Ελένη Ραυτοπούλου 3. Ευστ. Καρτάνος 4. Θεόδωρος Σαρδελής 5. Μιχάλης Λιβάνης (αναπληρ.) Η Πρόεδρος ανακοινώνει το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας καυσίμων λιπαντικών έτους 2013» και αφού τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος, αναφέρεται στην κατωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου : 1. Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνει σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ 11389/93 και ΠΔ.60/2007, τον Ν.2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/1997), τον Ν.3463/06 και ΠΔ.410/1995 και τον Ν.3852/ Τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Ιθάκης: TEXNIKH EKΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Ιθάκης και αναφέρεται στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Το προσφερόμενο καύσιμο (πετρέλαιο κίνησης) αλλά και τα λιπαντικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά τα στοιχεία και τη χρήση τους και θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Πέραν των ανωτέρω σημειώνουμε ότι η προμήθεια καυσίμων λιπαντικών θα γίνεται καθόλη τη διάρκεια του έτους με δυνατότητα επέκτασης και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους επί τόπου στα οχήματα λόγω μη ύπαρξης Δεξαμενών και ο Δήμος θα έχει τη Δυνατότητα να ελέγξει τουλάχιστον τρεις φορές δειγματοληπτικά την ποιότητα του καυσίμου στέλνοντας δείγμα στο χημείο του κράτους με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από τους αντίστοιχους κωδικούς της Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ LT ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩ/ΣΜΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΙΣ % TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ LT ΠΟΣΟΤΗΤΑ LT ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ημισυνθετικά Τιμή πρατηρίου μείον την έκπτωση Μέχρι συμπληρώσεω ς του ποσού , , ,00 Σελίδα 1 από 6

2 ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ , ,00 90 ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Κ.Λ.Π ,00 Σημειώνουμε ότι η ποσότητα των λίτρων αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με την αλλαγή τιμής του καυσίμου από το πρατήριο. Επίσης οικονομικότερη προσφορά θεωρείται αυτή με βάση την οποία η τελική τιμή του λίτρου (μετά την έκπτωση) είναι χαμηλότερη από αυτή των άλλων πρατηρίων που μπορούν να καταθέσουν προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι ενδεικτικός και δεν επιτρέπεται υπέρβαση στο τελικό ποσό. Η έκπτωση που προσφέρεται θα ισχύει για όλη την διάρκεια του έτους και μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ποσού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λιπαντικά όπου η τελική τιμή δεν αλλάζει και δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια του έτους. ΣΥΝΟΛΟ ,80 Φ.Π.Α. 23% ,20 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΗ LT ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩ/ΣΜΟ Υ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΙΣ % LT ΠΟΣΟΤΗΤΑ LT ΣΥΝΟΛΟ Β. SAE Ημισυνθετικά SAE 10 ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SAE 90 ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Κ.Λ.Π Σημειώνουμε ότι η ποσότητα των λίτρων αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με την αλλαγή τιμής του καυσίμου από το πρατήριο. Επίσης οικονομικότερη προσφορά θεωρείται αυτή με βάση την οποία η τελική τιμή του λίτρου (μετά την έκπτωση) είναι χαμηλότερη από αυτή των άλλων πρατηρίων που μπορούν να καταθέσουν προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Η έκπτωση που προσφέρεται θα ισχύει για όλη την διάρκεια του έτους και μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ποσού. ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% Σελίδα 2 από 6

3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ H προμήθεια πετρελαίου κίνησης λιπαντικών γίνεται με σκοπό την τροφοδότηση με πετρέλαιο κίνησης αλλά και τη λίπανση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιθάκης καθόλη τη διάρκεια του έτους. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Ιθάκης δεν διαθέτει δεξαμενές καυσίμου και έτσι η πλήρωση των οχημάτων θα γίνεται καθημερινά στο σταθμό καυσίμων του αναδόχου. Επίσης η προμήθεια λιπαντικών θα γίνει καθόλη τη διάρκεια του έτους με σκοπό την συντήρηση των μηχανικών μερών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιθάκης. 3.2 ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόμενο καύσιμο(πετρέλαιο κίνησης) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά τα στοιχεία και τη χρήση του και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Ο ανάδοχος των καυσίμων με υπεύθυνη δήλωση θα αναλάβει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να έχει πάντα διαθέσιμα σε ημερήσια βάση τουλάχιστον 250λτ Πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του δήμου και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να επικαλεστεί λόγους καθυστέρησης παραλαβής ή έλλειψης. 3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Το προσφερόμενο Πετρέλαιο κίνησης θα είναι απόλυτα σύμφωνο με τα οριζόμενα από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Για τον έλεγχο ποιότητας του Καυσίμου θα ακολουθείται η 514 /2004 απόφαση του Ανώτατο Χημικού Συμβουλίου του Κράτους σκοπός της οποίας είναι η καθιέρωση των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών του πετρελαίου κίνησης DIESEL το οποίο διατίθεται στην Ελληνική αγορά. Όλες οι απαιτήσεις της ΑΧΣ 514/2004 που αναγράφονται παρακάτω είναι απόλυτα σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590/2004 το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό. Το προσφερόμενο καύσιμο θα είναι εντός των ορίων που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ Όρια Παράμετρος Μονάδα Ελάχιστο Μέγιστο Μέθοδος Αριθμός Κετανίου 51,0 ISO 5165 Δείκτης Κετανίου 46,0 EN ISO 4264 Συμπύκνωμα στους 250 ºC % v/v - 65 Συμπύκνωμα στους 350 ºC % v/v 85 - Συμπύκνωμα 95% όγκο κατ ºC όγκο Πυκνότητα στους 15ºC Kg/m EN ISO Πολυκυκλικοί αρωματικοί % m/m 11 EN υδρογονάνθρακες Περιεκτικότητα σε % v/v 5 EN εμθυλεστέρες λιπαρών οξεων Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg 50 ISO Σημείο Ανάφλεξης ºC 55 - ISO 2719 Ανθρακούχο υπόλειμμα επί % m/m 0,30 ISO % υπολείμματος αποστάξεως Τέφρα % m/m 0,01 ISO 6245 Νερό mg/kg 200 ISO Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg 24 ISO Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Διαβάθμιση Κλαση 1 ISO 2180 σε 50 ºC Αντοχή στην οξείδωση g/m3 25 ISO Λιπαντικότητα διορθωμένη Μm ISO διάμετρος φθοράς σφαιριδίου 480 Σελίδα 3 από 6

4 στους 80 ºC Ιξώδες στους 4 ºC mm2/s 2,0 4,5 ISO 3104 Σημειώνουμε ότι το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης θα είναι εντός των ορίων που αναγράφονται στον πίνακα. Θα γίνονται δεκτές και άλλοι μέθοδοι μέτρησης εφόσον αυτές είναι επίσημα και τεκμηριωμένα αποδεκτές. 3.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα προέρχονται από εύφημους κατασκευαστικούς οίκου σε δοχεία βάρους μέχρι 30kg και θα είναι πιστοποιημένα για την χρήση την οποία προορίζονται (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικά κυκλώματα αντίστοιχα).σημειώνουμε ότι στα λιπαντικά που προορίζονται για κιβώτια ταχυτήτων θα αναγράφεται υποχρεωτικά η λέξη ημισυνθετικά ενώ στα άλλα λιπαντικά θα αναγράφεται ότι πρόκειται για χρήση σε υδραυλικά κυκλώματα και όχι υποχρεωτικά και για συστήματα διεύθυνσης. 3.5 ΔΙΑTAΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο σταθμός καυσίμων του κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα φέρει όλες εκείνες τις διατάξεις ασφαλείας για την ασφάλεια των χειριστών της υπηρεσίας κατά την τροφοδότηση καυσίμου. 3.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Τα οχήματα του Δήμου Ιθάκης θα εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς καθυστέρηση ανεξαρτήτου του αριθμού των οχημάτων που εξυπηρετούνται από το πρατήριο εκείνη τη στιγμή. 3.7 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση καυσίμου και των λιπαντικών θα γίνεται καθημερινά και για όλη τη διάρκεια του έτους στο πρατήριο του ανάδοχου το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα απέχει περισσότερο από 6km από το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιθάκης. Ο λόγος που δεν μένει ανοικτό το ενδεχόμενο ανεφοδιασμού των οχημάτων από οπουδήποτε στο νησί είναι καθαρά οικονομικός αφού το κόστος κίνησης των οχημάτων σε ημερήσια βάση μακριά από το χώρο συγκέντρωσης είναι πολύ υψηλό. Σημειώνουμε ότι η απόσταση που αναγράφεται παραπάνω δεν ισχύει για την προμήθεια λιπαντικών. 3.8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά (τουλάχιστον 6 φορές ανά έτος ) με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολόγια) τα οποία θα ακολουθούνται από δελτία αποστολής. Επίσης σημειώνουμε ότι η προμήθεια θα μπορεί να δοθεί σε περισσότερους των ενός προμηθευτών αφού τα λιπαντικά ανήκουν σε ξεχωριστό αντικείμενο (Β). ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης και αναφέρεται στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Το προσφερόμενο καύσιμο(πετρέλαιο κίνησης) αλλά και κάθε λιπαντικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά τα στοιχεία και τη χρήση του και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Πέραν των ανωτέρω σημειώνουμε ότι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται καθόλη τη διάρκεια του έτους επί τόπου στα οχήματα λόγω μη ύπαρξης Δεξαμενών και ο Δήμος θα έχει τη Δυνατότητα να ελέγξει τουλάχιστον τρεις φορές δειγματοληπτικά την ποιότητα του καυσίμου στέλνοντας δείγμα στο χημείο του κράτους με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται : Από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Υπουργικές αποφάσεις 11389/93). Του Π.Δ. 60/2007 Του 3463/2006 νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα). Το Ν.1797/88 αλλά και του 2286/95 ΦΕΚ -19Α Άρθρο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Oικονομικη Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του 23,24,46 του ΕΚΠΟΤΑ.καθώς και του 1797/1988 & 2286/95. Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σελίδα 4 από 6

5 Άρθρο 4 Ανακοίνωση του αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Το μεγαλύτερο διάστημα κατά το οποίο μπορεί να προσέλθει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης είναι οι 10 ημέρες (ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να παρατείνεται σε 15 ημέρες) από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αλλά ο χρόνος παράδοσης των υλικών μετρά από την 10 η ημέρα και επειδή εδώ η παράδοση πρέπει να γίνεται καθημερινά ό ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψει εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 5 Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ αλλά και στην συνταχθείσα διακήρυξη. Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας θα είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ..Η ισχύς της εγγύησης πρέπει να είναι μέχρι και Σημειώνουμε ότι για προσφορά επιμέρους ειδών θα πρέπει η εγγυητική συμμετοχής να καλύπτει το 5% της καθαρής αξίας των προσφερομένων ειδών. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση παραλαβής (31/12/2012) από την αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 7 Χρόνος εγγυήσεως Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας καθότι εδώ έχουμε προμήθεια καυσίμων και όχι υλικού και διαρκεί για όλη τη διάρκεια του έτους. Άρθρο 8 Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Πλημμελής Παράδοση Καυσίμου ή Λιπαντικών Εάν κατά την παραλαβή του καυσίμου σε καθημερινή βάση δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανιστούν ελαττώματα και κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 10 Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ 23% καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης βαρύνουν τον Δήμο. Άρθρο 11 Παραλαβή Υλικών Πληρωμή Η παραλαβή του υπό προμήθεια καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης) θα γίνεται καθημερινά επιτόπου στο πρατήριο από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα Σελίδα 5 από 6

6 με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τον διαγωνισμό χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα του έτους όπως ορίζεται στο άρθρο 25,36 του ΕΚΠΟΤΑ αλλά και στον Ν.1797/88. Σημειώνουμε ότι επειδή οι τιμές προσαρμόζονται κάθε εβδομάδα Ο Ανάδοχος πίσω από κάθε τιμολόγιο θα επισυνάπτει όλα τα δελτία αποστολής καθώς και τον πίνακα κάθε εβδομάδας με τη ΜΛΤ πετρελαίου κίνησης όπως εκδίδεται από τη ΔΝΣΗ Εμπορίου του Νομού ώστε να γίνεται αντιπαραβολή των παραστατικών από την υπηρεσία Άρθρο 12 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικά στοιχεία προσφοράς: H κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Το προσφερόμενο υλικό θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις ή μέθοδοι μέτρησης του Καυσίμου που παρουσιάζουν αποκλείσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν περνούν στο επόμενο στάδιο. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Άρθρο 13 Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια καυσίμου στο Δήμο Ιθάκης. Mε ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες θα ορίσουν την απόσταση του πρατηρίου τους από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Ιθάκης όπου με ποινή αποκλεισμού δεν θα απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 6Km. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα λιπαντικά αφού η παραλαβή τους δεν γίνεται σε καθημερινή βάση. 2. Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση με βάση την οποία η προμήθεια Καυσίμων ή λιπαντικών θα αποτελεί κύριο αντικείμενο το οποίο θα φαίνεται και ως κύρια δραστηριότητα και στο έγγραφο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η Επιτροπή μετά την εισήγηση του Αντιπροέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις: Εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 07/2013 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Για την αντιγραφή - ο Γραμματέας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 6 από 6

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τρίπολη 10-06-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27635 Ταχ. Διεύθυνση :Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 7/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 21/2013 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17172/14-11-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/11/2013 «Περί βεβαίωσης εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΚΑ-Ξ0Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 26 συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµός απόφασης: 144 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 19 /2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 19 /2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 & Σ.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541768 2015-01-26

15PROC002541768 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ.

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 60456 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Θέρμανσης, Λιπαντικών 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ και Λοιπών υλικών έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 408.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα