ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ο χώρος κατάρτισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 6.1. Ο χώρος κατάρτισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6.1. Ο χώρος κατάρτισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών Το χρηµατιστηριακό περιβάλλον Πυρήνα της χρηµατιστηριακής αγοράς αναµφίβολα αποτελούν οι κύριες χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Το χρηµατιστηριακό περιβάλλον και οι δυνατότητες που αυτό προσφέρει επηρεάζουν άµεσα τις συναλλαγές αυτές και τις σχέσεις που αυτές δηµιουργούν µεταξύ των εµπλεκοµένων προσώπων. Καθίσταται συνεπώς επιβεβληµένη η εξέταση της νοµικής µορφής του χρηµατιστηρίου και πως αυτή διαµορφώνει τις έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται εντός αυτού Προ του ν. 3152/ Το χρηµατιστήριο ιδρύθηκε το 1876 ως σωµατείο 854, ενώ µε το ν. 1308/1918 έλαβε τη µορφή του ΝΠΔΔ 855. Με το ν. 2324/95 το ΧΑΑ από ΝΠΔΔ µετατράπηκε σε ΝΠΙΔ 856. Αυτό όµως δεν είχε ως συνέπεια και την ιδιωτικοποίησή του τουλάχιστον από οικονοµική άποψη 857, αφού το χρηµατιστήριο ελεγχόταν από το Κράτος, το οποίο αρχικά αποτελούσε µοναδικό µέτοχο 858. Με το ν. 2533/97 ιδρύθηκε το 853 Nybo/Schulz, Βλ. Μπρεγιάννη, ΔΕΕΤ 2000, Γ Τριµ, σ. 167 επ. 855 Βλ. ΣτΕ 498/1936 (ολ), Θ 1936, σ. 674, (αποσπ). Ως προς τη διάκριση των ΝΠΔΔ σε ενώσεις προσώπων και ιδρύµατα, βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, ΕΕµπΔ 1961, σ , ιδίως σ Βλ. Τσιµπρή, ΔΕΕΤ 1995, Α Τριµ, σ , Φορτσάκη, εις Ανώνυµη Εταιρία και Κεφαλαιαγορά : η προστασία του επενδυτή, 2002, σ. 329, Κορδή-Αντωνοπούλου, Εισαγωγή.., σ , ΣτΕ 5257/1996, Νόµος. Ως προς τα µοντέλα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης των χρηµατιστηρίων, βλ. Θωµαδάκη, εις Τιµ. Τόµο Μ. Μηνούδη, 2004, σ. 289 επ., Λ. Γεωργακόπουλο, Χρηµατιστήριο-Επίκαιρες.., ιδίως σ. 157 επ., Τσιµπανούλη, ΕΤρΑξΧρΔ 2000, σ Βλ. Σιαφάκα, Τι είναι χρηµατιστήριο Αξιών.., σ Με την τροποποίηση του αρ. 2 ν. 2324/95 από το αρ. 101 ν. 2533/97 επιτράπηκε η κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου του χρηµατιστηρίου από τράπεζες, ΑΧΕ και ειδικούς θεσµικούς επενδυτές, ενώ µε το αρ. 13 ν. 2937/2001 καταργήθηκαν οι διατάξεις του ως άνω αρ. 2 και συνακόλουθα και οι περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα τρίτων προσώπων να αποκτήσουν µετοχές του χρηµατιστηρίου, βλ. Φορτσάκη, εις Ανώνυµη Εταιρία και Κεφαλαιαγορά : η προστασία του επενδυτή, 2002, σ

2 186 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ΑΕ, το οποίο απορροφήθηκε από την εταιρία Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ΑΕ, η οποία και µετονοµάστηκε σε Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ 859. Η Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ αποτελεί θυγατρική της εταιρίας µε την επωνυµία Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών (ΕΧΑΕ) 860. Το ΧΑΑ από νοµική άποψη αποτελούσε Δηµόσια Επιχείρηση 861, η οποία διέπεται κατ αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο εφαρµόζεται στο βαθµό που οι ειδικοί χρηµατιστηριακοί νόµοι δεν ορίζουν διαφορετικά 862. Ο νοµοθετικός χαρακτηρισµός της φύσης του νοµικού προσώπου ως ιδιωτικού δε δεσµεύει το ΣτΕ, παρά µόνο υποδηλώνει το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς και η µετατροπή του καθεστώτος δεν αποκλείει το νοµικό πρόσωπο να είναι και φορέας δηµόσιας εξουσίας, ως προς ορισµένες αρµοδιότητες. Το ΧΑΑ λειτουργούσε κατά νοµικό µονοπώλιο 863 και υπαγόταν σε µη αµιγώς ιδιωτικό καθεστώς, στα πλαίσια της συναλλακτικής διοίκησης 864, αποτελούσε δηλαδή sui generis νοµικό πρόσωπο 865. Η επανειληµµένη µεταβολή του νοµικού καθεστώτος του ΧΑΑ θα πρέπει να συνδυαστεί µε τις αντίστοιχες µεταβολές την τελευταία δεκαπενταετία στο χώρο των δηµόσιων επιχειρήσεων και την προσπάθεια όχι µόνο ανα- 859 Βλ. αρ. 13 ν. 2937/2001, Σωτηρόπουλο, Ο δανεισµός τίτλων.., σ. 125, υποσ Βλ. Η µετοχική της σύνθεση έχει ως εξής : Πιστωτικά Ιδρύµατα 26%, Θεσµικοί Επενδυτές 21%, Χρηµατιστηριακές Εταιρίες 4%, Ιδιώτες 13%, Άλλοι 26%. Ο όµιλος των εταιριών της ΕΧΑΕ περιλαµβάνει τις ακόλουθες θυγατρικές : ΕΤΕΣΕΠ 99%, ΚΑΑ 100%, Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 100%, Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ 100%, ΑΣΥΚ ΑΕ 100%, Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Χρηµατιστηριακών Υπηρεσιών 40%. 861 Ως προς την έννοια και τις διακρίσεις της δηµόσιας επιχείρησης, βλ. Σπηλιωτόπουλο, Η Δηµόσια Επιχείρηση, 1963, σ. 43 επ., Αθανασόπουλο, εις Τιµ. Τόµο Γ. Παπαχατζή, 1989, σ. 251 επ., Μποτόπουλο, εις Σύγχρονα ζητήµατα εταιρικής ευθύνης, 2003, σ. 370 επ., Νικαλαΐδη, ΑρχΝ 1984, σ. 241 επ., Ι. Ρόκα, Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων, σ. 39 επ., Αναστόπουλο, Οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις (Νοµική Θεσµική Θεώρηση), 1987, σ. 33 επ. Ιδίως ως προς το οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, βλ. Συµεωνίδη, Η φύση των πράξεων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, 1991, σ. 63 επ., 84 επ. 862 Βλ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2001, σ. 380 επ. ιδίως και υποσ , σ , 476 και υποσ. 58, του ιδίου, Η Δηµόσια Επιχείρηση, σ , Συµεωνίδη, Η φύση των πράξεων.., 1991, σ. 47 επ. 863 Βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, Σηµείωµα, εις Νοµοθεσία Κεφαλαιαγοράς.., Λ. Γεωργακόπουλου/ Σωτηρόπουλου, 2ος τοµ., σ. 1091, Κτιστάκη, ΕλΔ 1995, σ επ. 864 Ως προς τη συναλλακτική διοίκηση, βλ. Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου, Άσκηση δηµόσιας διοικήσεως µέσω νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 1985, σ. 151 επ., Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, σ. 9-10, Βλ. Φορτσάκη, εις Ανώνυµη Εταιρία και Κεφαλαιαγορά: η προστασία του επενδυτή, 2002, σ. 330, Καραντούση, ΝοΒ 1995, σ. 150 επ., Σχινά, ΔΕΕ 1995, σ. 481, Παπαδηµητρίου, ΔΕΕ 1995, σ. 841 επ., ΣτΕ 4558/1997, ΕΤρΑξΧρΔ 2000, σ. 522 = ΕΕµπΔ 1999, σ. 34 επ., ΣτΕ 3853/2002, Νόµος, ΣτΕ 1588/2000, Νόµος, ΣτΕ 3131/2003, ΝοΒ 2004, σ = ΧΘ Σεπτέµβριος 2004, σ , Εισηγητική έκθεση ν. 3152/2003.

3 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 187 διάρθρωσης της διοίκησης αλλά και ουσιαστικής ιδιωτικοποίησης 866. Ο έλληνας νοµοθέτης ως προς το χρηµατιστήριο έχει επιλέξει τη µέθοδο 867 της αποκρατικοποίησης 868 µέσω της σταδιακής διάθεσης µετοχών της µητρικής της ΧΑ ΑΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό και την ανεύρεση στρατηγικού ή στρατηγικών επενδυτών 869, µε την παράλληλη εισαγωγή των µετοχών στο ΧΑ 870. Το µοντέλο αυτό είναι ήδη εφαρµοσµένο στην απελευθέρωση άλλων αγορών και στην ιδιωτικοποίηση δηµόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτών 871, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών 872 και της ενέργειας Ως προς την πορεία της ιδιωτικοποίησης, βλ ΣτΕ 4430/1996, Ο ελεύθερος επαγγελµατίας, Σεπτέµβριος 1999, σ. 579 επ., ΑΕΔ 40/1991, ΔιΔικ. 1992, σ. 614 επ. ΠΕ 158/92, ΤοΣ, 1992, σ. 157 επ., Cellino, ΔΕΕΤ 1991, Γ Τριµ, σ , Βασιλείου/Ιωάννου, ΔΕΕΤ 1998, Β Τριµ, σ. 59 επ., Τραγάκη, ΔΕΕΤ 1992, Δ Τριµ, σ. 11 επ., Αδαµαντίδου, εις Αποκρατικοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή : Επίλυση καταναλωτικών διαφορών, 1998, σ. 21 επ., Λ. Κοτσίρη, Σύγχρονα ζητήµατα εµπορικού δικαίου, 2004, σ. 117 επ., Χ. Σταµατόπουλο, ΔΕΕΤ 1996, Δ Τριµ, σ. 13 επ., Γ. Παπαϊωάννου, Οικονοµική πολιτική και ΟΝΕ, απορρύθµιση αγορών και ιδιωτικοποιήσεις, 2003, σ. 3 επ., Βλαχόπουλο, Ιδιωτικοποίηση : Το Συνταγµατικό πλαίσιο µιας πολιτικής απόφασης, 1999, του ιδίου, ΔτΑ 2004, σ. 455 επ., Μιχαλόπουλο, εις Τιµ. Τόµο Μ. Μηνούδη, 2004, σ. 483 επ. = ΔΕΕ 2002, σ επ., Μποτόπουλο, εις Σύγχρονα ζητήµατα εταιρικής ευθύνης, 2003, σ. 376 επ., Βερβεσό, ΧρΙΔ 2003, σ. 269 επ., Πλάγου, ΧΘ, Μάιος 2002, σ. 14 επ. της ιδίας, ΧΘ Απρίλιος 2002, σ. 6 επ., Σ. Μούζουλα, Εταιρική διακυβέρνηση, 2003, σ. 116 επ., Φορτσάκη, ΔτΑ 2004, σ. 429 επ., ιδίως 449 επ., Βελεγράκη, ΔτΑ 2004, σ. 475 επ. 867 Ως προς τις µεθόδους ιδιωτικοποίησης, βλ. Δούβλη, Μέθοδοι και νοµικό καθεστώς ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στο ελληνικό οικονοµικό δίκαιο, 1ο Μέρος, 1988, σ. 7 επ., Γ. Παπαϊωάννου, Οικονοµική πολιτική και ΟΝΕ.., σ. 32 επ., Κυνηγόπουλο, Εταιρικές αποδόσεις που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση- Από τη θεωρία στην περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, 1999, σ , Μπερνίτσα, εις Εξαγορά επιχειρήσεων, 2001, σ. 313 επ., Φορτσάκη, ΔτΑ 2004, σ. 441 επ. 868 Ως προς τη διάκριση µεταξύ ιδιωτικοποίησης και αποκρατικοποίησης, βλ. Βλαχόπουλο, Ιδιωτικοποίηση.., σ. 9-14, Περάκη, Γενικό Μέρος.., σ Βλ. ΝΣΚ 283/1994 (γνµδ), Νοµικό Δελτίο, 1994, σ. 48, Λ. Γεωργακόπουλο, Χρηµατιστήριο-Επίκαιρες.., σ. 223 επ. 870 Ειδικά ως προς την ιδιωτικοποίηση µέσω της χρηµατιστηριακής αγοράς, βλ. Δούβλη, Μέθοδοι και.., σ. 67 επ. 871 Βλ. Συνοδινό, ΔΕΕ 2000, σ επ., Γ. Παπαϊωάννου, Οικονοµική πολιτική και ΟΝΕ.., σ. 111 επ., Γκίκα-Μάναλη, ΔΕΕΤ 1992, Δ Τριµ, σ Βλ. Τζουγανάτο, ΕΕµπΔ 1991, σ. 28 επ., Κοντοβαζαινίτη, Η συµβολή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού στη διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών, 1993, Ιωαννίδη, Ματθία κ.α., εις Κοινοτικές και εθνικές ρυθµίσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΜΕ, 1998, Χάντζο, ΔΕΕ 2001, σ. 269 επ., Γ. Παπαϊωάννου, Οικονοµική πολιτική και ΟΝΕ.., σ. 124 επ., Καραγιάννη, ΧρΙΔ 2004, σ. 856 επ., Σαλκιτζόγλου/Παναγιωτοπούλου, ΝοΒ 2003, σ. 181 επ. 873 Βλ. Παπαντώνη, ΔΕΕ 2002, σ. 267 επ., της ιδίας, Το δίκαιο της ενέργειας, 2003, Αδαµαντίδου, Κουτζούκο, εις Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 2002, σ. 13 επ.,

4 188 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Με τη διπλή υπαγωγή τόσο στο δηµόσιο όσο και στο ιδιωτικό δίκαιο δεν ήταν ξεκάθαρο µέχρι ποιου σηµείου θα εφαρµοστεί διοικητικό δίκαιο, δηλαδή ποια δράση του χρηµατιστηρίου θα θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην έννοια της δηµόσιας εξουσίας και ποια όχι 874. Ορισµένες αρµοδιότητες εποπτικού χαρακτήρα µπορεί να ενταχθούν στην έννοια της δηµόσιας εξουσίας 875 χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Προβληµατικός όµως ήταν ο χαρακτηρισµός µη εποπτικών δραστηριοτήτων Μετά το ν. 3152/2003 Με το ν. 3152/2003 επιχειρείται αφενός η απελευθέρωση της χρηµατιστηριακής αγοράς και η συρρίκνωση της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και αφετέρου η καθ ύλη αποκέντρωση της δηµόσιας εξουσίας µε τη συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων που συνθέτουν το δίκαιο εποπτείας της κεφαλαιαγοράς στην ΕΚ 876. Η απελευθέρωση της χρηµατιστηριακής αγοράς κατά το παρόν στάδιο δεν είναι πρακτικά δυνατή, ή τουλάχιστον θα είχε να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προβλήµατα, δεδοµένου ότι οι φορείς της εκκαθάρισης είναι θυγατρικές του ΧΑ. Μετά την εισαγωγή του θεσµού του Κεντρικού Αντισυµβαλλόµενου η εκκαθάριση δε θα είναι υποχρεωτικό να γίνεται από την ΕΤΕΣΕΠ, σε κάθε περίπτωση όµως το ΚΑΑ θα εξακολουθεί να είναι φορέας του ΣΑΤ και κατά συνέπεια δεν µπορεί η µητρική εταιρία του ΧΑ να έχει συµµετοχή σε αυτό τέτοιας έκτασης, ώστε να ασκεί ουσιώδη επιρροή. Τα χρηµατιστήρια αποτελούν ανώνυµες εταιρίες 877, δεν είναι φορείς δη- µόσιας εξουσίας 878, εποπτεύονται από την ΕΚ 879 και δε δεσµεύονται από τη διοικητική αρχή της νοµιµότητας της δράσης τους 880, αλλά από την εταιρισ. 33 επ., αντίστοιχα, Μ. Μαρίνο, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο : η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 2003, του ιδίου, Ενέργεια και Δίκαιο 1/2004, σ. 17 επ., Χατζόπουλο, ΔΕΕ 2001, σ. 700 επ., Γ. Παπαϊωάννου, Οικονοµική πολιτική και ΟΝΕ.., σ. 135 επ., Λ. Αθανασίου, εις Τιµ. Τόµο Λ. Κοτσίρη, 2004, σ. 21 επ. 874 Ως προς την έννοµη προστασία, βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, Σηµείωµα, εις Νοµοθεσία Κεφαλαιαγοράς.., Λ. Γεωργακόπουλου/Σωτηρόπουλου, 2ος τοµ., σ , Βλαχόπουλο, Ιδιωτικοποίηση.., σ Βλ. Φορτσάκη, εις Ανώνυµη Εταιρία και Κεφαλαιαγορά : η προστασία του επενδυτή, 2002, σ Βλ. Τσιµπανούλη, εις Τα ασφαλιστικά µέτρα στο εµπορικό δίκαιο, 2005, σ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών µετά το ν. 3152/2003 δεν αποτελεί δηµόσια υπηρεσία, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Περιορισµοί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι δυνατόν να επιτρέπονται µέσα στα πλαίσια του συνταγµατικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. 878 Βλ. αρ. 3 4 ν. 3152/2003, Τσιµπρή, Νοµοθεσία Κεφαλαιαγοράς, 2004, σ Βλ. αρ. 1 ν. 3152/2003, όπως τροποποιήθηκε από το αρ ν. 3371/2005, Θωµαδάκη, εις Τιµ. Τόµο Μ. Μηνούδη, 2004, σ. 298 επ. 880 Βλ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, σ , 57, σ , 72-73, σ , 153.

5 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 189 κή αρχή της ειδικότητας, ανάλογα διαµορφωµένης στις αυξηµένες ανάγκες προστασίας της χρηµατιστηριακής αγοράς και της εµπιστοσύνης του επενδυτή σε αυτή. Οι αρµοδιότητες που κατά το νοµοθέτη διατηρούν το δηµόσιο χαρακτήρα τους µεταφέρονται ή διατηρούνται στην ΕΚ. Τα χρηµατιστήρια αποτελούν ανώνυµη εταιρία ειδικού σκοπού 881. Ο ν. 3152/2003 εισάγει ειδικό θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των χρηµατιστηρίων. Η απελευθέρωση της χρηµατιστηριακής αγοράς δηµιουργεί µια µεταβατική περίοδο σταδιακής εναρµόνισης των κανόνων που διέπουν τα χρηµατιστήρια 882. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 2 ν. 3152/2003 οι διατάξεις που αναφέρονται στο ΧΑΑ ή στο ΧΑ εφαρµόζονται και στα χρηµατιστήρια που διέπονται από το ν. 3152/2003. Κατ εξαίρεση διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ», ή διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρίας αυτής µε το υφιστάµενο προσωπικό της εφαρµόζονται µόνο στην εταιρία αυτή. Κάθε χρηµατιστήριο συντάσσει κανονισµό 883 ο οποίος διέπει τις σχέσεις του µε τα µέλη και τις εκδότριες εταιρίες, τον οποίο η ΕΚ εγκρίνει εφόσον διαπιστώσει ότι είναι σύµφωνος µε το νόµο και τις κανονιστικές διατάξεις για την κεφαλαιαγορά 884. Με το ν. 3371/2005 διευρύνεται το ρυθµιστικό πεδίο του κανονισµού του χρηµατιστηρίου, ως προς το καθεστώς εισαγωγής και διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και τη ρύθµιση και λειτουργία οργανωµένων αγορών 885. Ο κανονισµός ωστόσο δεν ανάγεται σε µοναδική πηγή διαµόρφωσης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Τυπικοί και ουσιαστικοί νόµοι συνθέτουν το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. 881 Βλ. Τσιµπρή, ΧΘ Φεβρουάριος 2004, σ. 6 επ., Οδηγία 2004/39/ΕΚ αρ. 36 επ., τα οποία αφορούν στις ρυθµιζόµενες αγορές. 882 Βλ. Τσιµπρή, ΧΘ Ιανουάριος 2004, σ Ο πρώτος κανονισµός του ΧΑ σε εκτέλεση του ν. 3152/2003 εγκρίθηκε µε την Απ ΕΚ 1/ 304/ Εν συνεχεία τροποποιήθηκε µε τις Απ ΔΣ ΧΑ 16/12/04, 30/12/04, 3/3/05 και η τροποποίηση του κανονισµού εγκρίθηκε από τις Απ ΕΚ 4/319/ και 5/336/ Ο κανονισµός περιλαµβάνει και όρους οι οποίοι δεν είναι διατυπωµένοι στο κείµενό του. Πλαισιώνεται και συµπληρώνεται από µια σειρά αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ, οι οποίες ρυθµίζουν εξειδικευµένα θέµατα του Κανονισµού, βλ. ΚανΧΑ τελικές και µεταβατικές διατάξεις. Ως προς τον Κανονισµό του χρηµατιστηρίου πριν από την εισαγωγή του ν. 3152/2003, βλ. αρ. 35 2, 36 ν. 3632/28, Κιάντου-Παµπούκη, Εµπορικαί δικαιοπραξίαι- εµπορική πώλησις.., σ. 79, Τσιµπρή, Νοµοθεσία Κεφαλαιαγοράς, 2004, σ. 8, ΣτΕ 1009/ 1972, ΕΕµπΔ 1973, σ , ΑΠ 1324/1989, ΕΕΝ 1990, σ. 553 = ΕλΔ 1991, σ. 800, Τσιτσεκλή/Χατζάκο, Δνη 1926, σ Η ΕΚ κατά την έγκριση του καταστατικού των χρηµατιστηρίων δεν ασκεί έλεγχο σκοπιµότητας. 885 Η διεύρυνση αφορά και σε επιµέρους ζητήµατα, όπως στη διαµόρφωση του ορίου διαπραγµάτευσης κινητών αξιών ενδοσυνεδριακά, στις υποχρεώσεις του ΕιδΔ κ.α. Η οπτική του νοµοθέτη είναι θετική, διότι αφενός συρρικνώνει τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία υπέρ του κανονισµού των χρηµατιστηρίων, παρέχει ωστόσο παράλληλα τη δυνατότητα

6 190 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ατοµική και εξατοµικευµένη ρύθµιση µεταξύ του χρηµατιστηρίου και των µελών του ή των εκδοτριών εταιριών δεν είναι δυνατή. Μπορεί όµως ο κανονισµός να προβλέπει εκ των προτέρων υποπεριπτώσεις ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες επιµέρους θε- µάτων. Στο ερώτηµα αν µπορεί το χρηµατιστήριο να αποκλίνει από τον κανονισµό του ή να προβλέπει µέσω του κανονισµού αποκλίσεις από τους όρους που θέτει, υπάγοντας ως προς ορισµένους υποψήφιους αντισυµβαλλόµενούς του τη συµβατική τους σχέση σε ιδιαίτερο καθεστώς και επιτρέποντας την ελεύθερη διαπραγµάτευση, η απάντηση θα πρέπει να είναι αρνητική, διότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε θεµελιώδεις αρχές της χρηµατιστηριακής αγοράς, ιδίως δε την αρχή της ισότητας 886. Ο κανονισµός αποτελεί πρόταση του χρηµατιστηρίου προς σύναψη σύµβασης προσχώρησης 887. Ο χαρακτήρας του κανονισµού ως σύµβαση προσχώρησης καθιερώνεται από το νόµο. Ο ιδιωτικός χαρακτήρας του κανονισµού δεν αλλοιώνεται από την έγκριση του κανονισµού από την ΕΚ και τη δηµοσίευσή της στην ΕτΚ. Η έγκριση του κανονισµού ως ατοµική διοικητική πράξη δε θεραπεύει τυχόν ελαττώµατά του, αφού και µετά την έγκριση διατηρεί το δικαιοπρακτικό του χαρακτήρα 888. Συνεπώς, τα πολιτικά δικαστήρια είναι αρµόδια να κρίνουν τη νοµιµότητα των διατάξεων των κανονισµών 889. όχι όµως και την υποχρέωση στην ΕΚ να ρυθµίσει το γενικό πλαίσιο ορισµένων ζητηµάτων που αφορούν στις οργανωµένες αγορές, στα όρια διακύµανσης των κινητών αξιών κ.α., βλ. αρ. 17 ν. 2324/95, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ ν. 3371/2005, αρ. 22 Α ν. 1806/88, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ ν. 3371/2005, αρ. 2 2 ν. 3152/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ ν. 3371/ Βλ. αρ. 39 δ Οδηγία 2004/39/ΕΚ. 887 Βλ. Τσιµπανούλη, Τα ασφαλιστικά µέτρα στο εµπορικό δίκαιο, 2005, σ Ως προς τη σύµβαση προσχωρήσεως, βλ. Σπυριδάκη, Γενικές Αρχές.., σ , Παπαχρήστου, Γενικαί αρχαί.., σ. 459, Τούση, Γενικαί αρχαί.., σ , Μπαλή, Γενικές Αρχές.., σ Κατά τον ΚανΧΑ µε την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση ιδιότητας µέλους τεκµαίρεται ότι ο αιτών δέχεται το σύνολο των διατάξεων του κανονισµού και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, βλ. ΚανΧΑ, γενικές ρυθµίσεις, πεδίο εφαρµογής. Βλ. και επιµέρους διατάξεις, όπως περί της διαδικασίας απόκτησης ιδιότητας µέλους στην αγορά αξιών, ή της κατάρτιση σύµβασης για την απόκτηση της ιδιότητας µέλους στην αγορά παραγώγων. Ο χαρακτήρας αυτός δεν αίρεται από το γεγονός ότι ο κανονισµός προβλέπει, πριν από την τροποποίησή του, διαβούλευση µεταξύ του ΧΑ και φορέων που εκπροσωπούν τα Μέλη και τις εκδότριες εταιρίες, βλ. ΚανΧΑ κεφάλαιο περί τροποποίησης του κανονισµού. 888 Ό,τι συµβαίνει δηλαδή και στην περίπτωση έγκρισης καταστατικού αε, βλ. Εισηγητική έκθεση ν. 3152/2003, αρ. 3, ΑΠ 459/1989, ΕΕµπΔ 1990, σ. 429, Τσιµπρή, Συν 2004, σ. 312, Σωτηρόπουλο, εις ΔικΑΕ Περάκη (επιµ), τόµος 1ος, 2002, αρ. 4, σ , αριθµ. 48, Ν. Ρόκα, Εµπορικές Εταιρείες, σ. 168, ΠΠρΡοδ 29/1995, ΕΕµπΔ 1997, σ Ως προς τη νοµική φύση του καταστατικού, βλ. Λιακόπουλο, Από την αστική.., σ και υποσ , Νισυραίο, εις ΔικΑΕ Περάκη (επιµ), τόµος 1ος, 2002, αρ. 2, σ. 355, αριθµ. 15. Πάντως, ο κανονισµός του χρηµατιστηρίου δε διακρίνεται σε οργανωτική και ενοχική σύµβαση. 889 Ως προς το ελάχιστο περιεχόµενο του κανονισµού, βλ. αρ. 3 ν. 3152/2003, όπως ισχύει, εισηγητική έκθεση ν. 3371/2005. Η απαρίθµηση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.

7 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 191 Η έγκριση εντάσσεται στο γενικό πραγµατικό του κανονισµού ως δικαιοπραξίας 890. Ο χαρακτηρισµός µιας συναλλαγής ως χρηµατιστηριακής κατά το άρθρο 15 ν. 3632/ 28 δεν εξαρτάται από την έγκριση του κανονισµού. Αν µια συναλλαγή καταρτίζεται σύµφωνα µε τους όρους που τάσσει το χρηµατιστήριο και αφορά σε χρηµατιστηριακές αξίες είναι έγκυρη και χωρίς την έγκριση του κανονισµού, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η παράλειψη επισύρει διοικητικές κυρώσεις, αρκεί να έχει συσταθεί το χρηµατιστήριο και να µην παραβιάζονται οι διατάξεις που διέπουν τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές και αυτό διότι η έγκριση του κανονισµού δεν αποτελεί έγκριση συγκεκριµένων συναλλαγών, ώστε να θεωρηθεί στοιχείο της δικαιοπραξίας των εν λόγω συναλλαγών. Χωρίς την έγκριση όµως αναιρείται ο χαρακτήρας του κανονισµού ως σύµβαση προσχώρησης εκ του νόµου και εφαρµόζεται το άρθρο 361 ΑΚ. Προβλήµατα ως προς την έγκριση µπορεί να προκύψουν κατά την τροποποίηση του κανονισµού, αφού η πρώτη έγκριση παρέχεται ταυτόχρονα µε την άδεια λειτουργίας του χρηµατιστηρίου 891. Στην πράξη όµως χωρίς την έγκριση η τροποποίηση δε θα είναι δυνατή ή τουλάχιστον θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ασύµφορη, αφού θα απαιτείται η σύµπτωση των δηλώσεων βούλησης του χρηµατιστηρίου, των µελών και των εκδοτριών εταιριών. Άλλωστε, ο κανονισµός περιέχει ρυθµίσεις, οι οποίες παρέχουν στο χρηµατιστήριο τη δυνατότητα αντιµετώπισης εξαιρετικών περιστάσεων, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κανονισµού. Αν η σύσταση του χρηµατιστηρίου έχει ελαττώµατα κατά το εταιρικό δίκαιο η ακυρότητα της σύστασης λειτουργεί ex nunc και δεν επηρεάζει το κύρος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που έχουν καταρτιστεί 892. Άδεια απαιτείται όχι µόνο για την ίδρυση του χρη- µατιστηρίου, αλλά και για την λειτουργία των χρηµατιστηριακών αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 ν. 3371/2005. Η κατάρτιση συναλλαγών σε αγορά που δεν καλύπτει η άδεια της ΕΚ δε θα είναι δυνατή, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συναλλαγές επί κινητών αξιών ή παράγωγων συµβολαίων, αφού η άδεια αποτελεί ουσιώδες εν προκειµένω στοιχείο το οποίο προσδίδει χρηµατιστηριακό χαρακτήρα στις εν λόγω συναλλαγές. Αν το άρθρο 21 δεν απαιτούσε άδεια για όλες τις οργανωµένες αγορές, θα αρκούσε τουλάχιστον ως προς τις συναλλαγές επί κινητών αξιών τοις µετρητοίς το άρθρο 20 ν. 1806/88. Ο ν. 3371/2005 εισάγει άρθρο 5 α στο ν. 3152/2003 κατά το οποίο οι κανονισµοί που εκδίδονται σύµφωνα µε το νόµο αυτό και οι τροποποιήσεις τους δεσµεύουν τα µέλη του χρηµατιστηρίου, τους εκδότες κινητών αξιών και εν γένει τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι κανονισµοί 893. Πα- Ωστόσο επειδή ο κανονισµός αποτελεί εκ του νόµου σύµβαση προσχωρήσεως δεν µπορεί να ρυθµίζει ζητήµατα εκτός του σκοπού και της λειτουργίας του χρηµατιστηρίου. 890 Σύµφωνα µε τον ΚανΧΑ η ισχύς του κανονισµού αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της εγκριτικής απόφασης της ΕΚ που προβλέπεται από το αρ. 3 ν. 3152/2003, βλ. ΚανΧΑ τελικές διατάξεις. 891 Βλ. αρ. 3 1 ν. 3152/ Βλ. Ν. Ρόκα, Εµπορικές Εταιρίες, σ Βλ. και εισηγητική έκθεση ν. 3371/2005, αρ. 48, κατά την οποία µε την παράγραφο 6 εισάγεται απλώς διευκρινιστικού χαρακτήρα ρύθµιση για το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού του χρηµατιστηρίου και τη δεσµευτικότητά του.

8 192 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ρεµφερής ορολογία χρησιµοποιείται και από τον Κανονισµό του ΧΑ κατά τον οποίο ο κανονισµός διέπει τις σχέσεις µεταξύ του χρηµατιστηρίου και κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου ως προς τον οποίο ο κανονισµός καθιερώνει δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Με τις διατάξεις αυτές δεν αλλοιώνεται ο συµβατικός χαρακτήρας του κανονισµού, αλλά ενισχύεται ο χαρακτήρας του ως σύµβαση προσχώρησης 894. Άλλωστε στο άρθρο 5 α δεν περιλαµβάνεται µόνο ο Κανονισµός του ΧΑ αλλά και του ΚΑΑ και της ΕΤΕΣΕΠ, οι οποίοι ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ φορέων εκκαθάρισης και διακανονισµού και επενδυτών. Πάντως, η µετατροπή των έννοµων σχέσεων όλων των εµπλεκοµένων προσώπων του κανονισµού του ΧΑ σε ενοχικές δεν είναι εύκολη υπόθεση µε δεδοµένη την αναγνώριση µονοπωλίων στον τοµέα της εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, τη νοµοθετική αναγνώριση των αντίστοιχων φορέων εκκαθάρισης και τη νοµοθετική ρύθµιση των σχέσεών τους µε το χρηµατιστήριο 895. Η «αυτορρύθµιση» θέτει το ζήτηµα της σχέσης των κανονισµών µε τους κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Προ των τροποποιήσεων ο δηµόσιος χαρακτήρας των αποφάσεων του χρηµατιστηρίου καθιστούσε δυνατή την απόκλιση από τις ρυθµίσεις του κοινού δικαίου, χωρίς να δηµιουργούνται ζητήµατα νοµιµότητας. Τώρα ο κανονισµός υπάγει τις σχέσεις που δηµιουργούνται εντός του χρηµατιστηρίου στην έννοια της ενοχής του ΑΚ. Ο κανονισµός ως πηγή ενοχών υπάγεται στο άρθρο 361 ΑΚ. Αυτό ση- µαίνει ότι µπορεί να αποκλίνει από τις αντίστοιχες διατάξεις ενδοτικού δικαίου, αλλά και να δίνει λύσεις σε περιπτώσεις µη ρυθµισµένων θεσµών του ΑΚ, όπως η πολυµερής διαπραγµάτευση µέσω του συστήµατος συναλλαγών του χρηµατιστηρίου. Ο ΑΚ ωστόσο περιέχει και διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, οι οποίες εφαρµόζονται εκτός αντίθετης νοµοθετικής ρύθ- µισης σε όλους τους τοµείς της ιδιωτικής δράσης, συνακόλουθα και στα πλαίσια του χρηµατιστηρίου. Η υπαγωγή της χρηµατιστηριακής αγοράς στο ιδιωτικό δίκαιο ως φαινόµενο πλέον ρύθµισης σχέσεων µεταξύ ιδιωτών, θα καταδείξει τις ιδιαιτερότητες του χρηµατιστηρίου ως παράγοντα διαµόρφωσης της χρηµατιστηριακής αγοράς, γεγονός που µέχρι πρότινος δεν είχε τύχει ιδιαίτερης προσοχής, ακριβώς διότι νευραλγικό στοιχείο της εν λόγω αγοράς αποτελούσε η χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι τελικά η διαφορά δεν είναι µεγάλη, αφού και πριν από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 3152/2003 το χρηµατιστήριο ελάµβανε τις ίδιες αποφάσεις. Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου η διαφορά θα είναι 894 Βλ. ΚανΧΑ γενικές ρυθµίσεις, πεδίο εφαρµογής. 895 Συµβατική σχέση µεταξύ των χρηµατιστηρίων και των εταιριών εκκαθάρισης προβλέπει το σχέδιο νόµου προς διαβούλευση για τον Κεντρικό Αντισυµβαλλόµενο (αρ. 5 α), βλ. ΧΘ Αύγουστος 2003, σ. 22.

9 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 193 µεγάλη και αυτό διότι εκεί που ο νοµοθέτης µπορούσε να αποκλίνει κατά το δοκούν διαµορφώνοντας σε τελευταία ανάλυση ο ίδιος τις ιδιαιτερότητες της χρηµατιστηριακής αγοράς, τώρα οι ιδιαιτερότητες των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και οι συνθήκες της αγοράς είναι εκείνες που θα διαµορφώνουν το περιεχόµενο των κανονισµών, ενώ παράλληλα αυτές θα κρίνουν και τη χρησιµότητα της απόκλισης από διατάξεις του ΑΚ ή αντίστοιχα της ερµηνείας του περιεχοµένου τους. Ο κανονισµός, εκτός αντίθετης ειδικής χρηµατιστηριακής ρύθµισης, δεν µπορεί να αποκλίνει από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑΚ. Αυτό βέβαια δε ση- µαίνει ότι οι διατάξεις αυτές δεν ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της χρηµατιστηριακής αγοράς. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση των γενικών ρητρών ή των αόριστων νοµικών εννοιών του ΑΚ, οι οποίες διαπνέουν µεν το σύνολο της έννοµης τάξης, ωστόσο το προστατευτικό τους πεδίο µπορεί να συστέλλεται ή να διαστέλλεται κατά περίπτωση. Σύµφωνα µε τον ΚανΧΑ, οι διατάξεις του κανονισµού ερµηνεύονται σύµφωνα µε την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και την ισχύουσα χρηµατιστηριακή πρακτική, µε γνώµονα τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των συµφερόντων των επενδυτών, ενώ παράλληλα έχουν εφαρ- µογή ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 173, 193, 196, 200, και 288 του ΑΚ. Ενδεχόµενη µη ισχύς κάποιας διάταξης δε θίγει την ισχύ και τη δεσµευτικότητα των υπολοίπων διατάξεων του κανονισµού 896. Το χρηµατιστήριο δε θα πρέπει να νοηθεί µόνο ως χώρος διαµόρφωσης σχέσεων µεταξύ των µελών του, οι οποίες απορρέουν από τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Το χρηµατιστήριο αποτελεί πρωτίστως πηγή διαµόρφωσης αυτών των σχέσεων γι αυτό και η «αποχωροποίηση» των συναλλαγών δεν άλλαξε τα βασικά χαρακτηριστικά του χρη- µατιστηρίου. Άλλοι φορείς ακόµη και των ίδιων των µελών του χρη- µατιστηρίου δεν µπορούν να διαµορφώσουν τα χαρακτηριστικά των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, χωρίς την αποδοχή του. Η ιδιωτικοποίηση του χρηµατιστηρίου ανέδειξε τη συµβολή του ίδιου του χρηµατιστηρίου στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές Κατάρτιση χρηµατιστηριακών συναλλαγών εντός και εκτός του Χρηµατιστηρίου Εντός του Χρηµατιστηρίου 897 Οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές παραδοσιακά συνάπτονται από τα µέλη του χρηµατιστηρίου, τους χρηµατιστηριακούς εκπροσώπους ή 896 Βλ. ΚανΧΑ γενικές ρυθµίσεις, πεδίο εφαρµογής. 897 Juglart/Ippolito, Banques., 672,797, Dalton, 75, Fabozzi/Modigliani, Capital Markets.., 295.

10 194 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ τους αντικρυστές τους, οι οποίοι µπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις προσφοράς και αποδοχής για την κατάρτιση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών Εκτός του Χρηµατιστηρίου 899 Εντός κύκλου χρηµατιστηριακές συναλλαγές καταρτίζονται και εκτός του χρηµατιστηρίου, όταν η δήλωση βούλησης των µελών δίδεται σε διαφορετικό χώρο, ο οποίος µπορεί να είναι και τα κεντρικά γραφεία ή υποκαταστήµατα των µελών του χρηµατιστηρίου, η οποία και διαβιβάζεται µέσω κλειστού ηλεκτρονικού δικτύου στο Χρηµατιστήριο. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα και δίκτυα διακρίνονται σε κλειστά και ανοικτά, ανάλογα µε το αν οι συµµετέχοντες σε αυτά είναι περιορισµένοι εκ των προτέρων ή όχι 900. Περαιτέρω, το δίκτυο µπορεί να είναι ευρείας περιοχής και να συνδέει υπολογιστές σε ένα µεγάλο γεωγραφικό χώρο, ή να είναι τοπικό δίκτυο και να συνδέει υπολογιστές σε ένα περιορισµένο χώρο, εντός δηλαδή του κτιρίου του χρηµατιστηρίου. Η ύπαρξη κλειστών ηλεκτρονικών δικτύων ενισχύει την ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών ως προς την ακρίβεια διαβίβασης ηλεκτρονικών δεδοµένων 901. Οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές εντός κύκλου καταρτίζονται µέσω κλειστού δικτύου. Ανοικτό δίκτυο µπορεί να λειτουργήσει στην εκτός κύκλου ηλεκτρονική αγορά. Στη σύγχρονη, αλλοδαπή ιδίως, πρακτική η ΑΧΕ µπορεί να καταρτίζει συναλλαγές στα πλαίσια δραστηριότητας «µόνον εκτέλεση» (execution only). Εξέλιξη δε αυτής της δραστηριότητας αποτελεί η δυνατότητα απευθείας προώθησης της εντολής ηλεκτρονικά, χωρίς την ουσιαστική διαµεσολάβηση της ΑΧΕ. Εντούτοις, τυπικά δεν αναιρείται η ιδιότητα του δικτύου ως κλειστού, διότι η εντολή προωθείται στο σύστη- µα µέσω του αντίστοιχου κωδικού της ΑΧΕ. Αντίθετα, η συµµετοχή στην αγορά αξι- 898 Βλ. αρ ν. 1806/ Savatier, 235, Tapper, 42,149, Brooks, 373, 395, Dalton, 75, 117, Wasendorf, 210, Teweles/Bradley, 212, 229, 231, Fabozzi/Modigliani, Capital Markets.., 297, Neil/ Lawrence, 308, Litan/Rivlin, 313, Fraumeni, 318, Davies L., 97, Liebenberg, 51, Abell/ Koppel, 9, 15, 25, Baird/McBurney, 39, 58, Farrell, 38, Carrick/Anderson, 14, 17, 135, Patel, 3, 37, 205, Hoffman, 29, Klein, 50, Coyle, 89, Engler/Essinger, 40, Murphy, 9, Peterson, 441, Hamphreys, 621, Alexandridou, Βλ. Κ. Χριστοδούλου, Δ 2000, σ επ., του ιδίου, Δ 2004, σ. 417 επ., Ι. Καράκωστα, Δίκαιο και Internet.., σ. 2-4, Γ. Γεωργιάδη, Η σύναψη σύµβασης.., σ. 22 επ., Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού.., σ. 204, Λιναρίτη, Η πρόσβαση.., σ. 9 επ. Ως προς τα ανοικτά και κλειστά δίκτυα και τη λειτουργία τους στο χώρο των ηλεκτρονικών διατραπεζικών πληρωµών και ανάλυση των βασικότερων από αυτών βλ., Χρυσάνθη, Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.., σ. 114 επ. 901 Βλ. και Ιγγλεζάκη, ΕΕµπΔ 1997, σ. 250 επ., του ιδίου, Το νοµικό πλαίσιο.., σ. 127, υποσ. 3, Ι. Καράκωστα, Δίκαιο και internet.., σ. 187 επ., Σιδηρόπουλο, Εισαγωγή στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, 2000, σ. 21 επ., Καραγιάννη, ΔΕΕ 2000, σ. 19 επ., Μανιώτη, Η σύναψη της ηλεκτρονικής συµβάσεως.., σ

11 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 195 ών σταθερού εισοδήµατος πιστωτικών ιδρυµάτων δεν καθιστά το δίκτυο σύνδεσης στο σύστηµα συναλλαγών στο ΧΑ ανοικτό, διότι η συµµετοχή δεν αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της ιδιότητάς τους αλλά απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση, ως προς την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στο σύστηµα συναλλαγών και τήρηση διατυπώσεων, ως προαπαιτούµενο της συµµετοχής. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί συνέπεια της καταλυτικής παρουσίας της τεχνολογίας στο χώρο του εµπορίου 902, παρουσία που δε θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την κεφαλαιαγορά και το χρηµατιστηριακό εµπόριο 903. Οι συναλλαγές µέσω internet παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να δίνουν ηλεκτρονικές εντολές προς τις ΑΧΕ µε τις οποίες συνεργάζονται από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, χωρίς να απαιτείται η µεσολάβηση µιας αλλοδαπής ΕΠΕΥ 904. Πάντως, η εισαγωγή της τεχνολογίας δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει το διαµεσολαβητικό ρόλο των ΑΧΕ κατά την κατάρτιση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών µε την δηµιουργία άµεσης πρόσβασης των επενδυτών στο χρηµατιστήριο Βλ. Σηµίτη, Αρµ 1980, σ. 525 επ., Παπαντωνίου, ΝοΒ 1980, σ επ., Ν. Ρόκα, ΕΕµπΔ 1998, σ. 1, Α. Μαρίνου, ΕλΔ 1998, σ. 1 επ., του ιδίου, Το διαδίκτυο στην εποχή της «παγκοσµιοποίησης» και στο πλαίσιο της «κοινωνίας των πολιτών», 2003, Σ. Μούζουλα, Συναλλαγές διαµέσου internet, ΕλΔ 1998, σ. 15 επ., του ιδίου, εις Τιµ. Τόµο Α. Λουκόπουλου, 1993, σ , Τζίβα, ΔΕΕ 2003, σ , Παπαντώνη, ΕΕµπΔ 2001, σ. 388 επ., Μικρουλέα, ΕΕµπΔ 2003, σ. 759 επ., Πανάγου, ΝοΒ 2004, σ. 539 επ., Κ. Χριστοδούλου, Δ 2004, σ. 559 επ., Φ. Σταµατόπουλο, ΕφαρµΔηµΔικ 2003, σ. 401 επ., Ι. Ρόκα, ΔΕΕΤ 1998, Γ Τριµ, σ. 9 επ., Σινανιώτη-Μαρούδη/Φαρσαρώτα, Ηλεκτρονική τραπεζική, σ. 75 επ., Δελούκα-Ιγγλέση, εις Τιµ. Τόµο Μ. Μηνούδη, 2004, σ. 181 επ., Μήτκα, ΕπισκΕΔ 2000, σ επ., Ιγγλεζάκη, Το νοµικό πλαίσιο.., σ. 17 επ., Περάκη, εις ΔικΑΕ Περάκη (επιµ), τόµος 1ος, 2002, Γενική εισαγωγή στο δίκαιο της α.ε., σ. 55, αριθµ , του ιδίου, Γενικό Εµπορικό.., σ , Σα- µαρά, ΔΕΕ 2000, σ επ. Ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στο δίκαιο των ανωνύµων εταιριών, βλ. Κουρτζή, ΧρΙΔ 2003, σ. 664 επ., Ελ. Σκαλίδη, ΕΤρΑξΧρΔ 2003, σ. 501 επ., 862 επ., ΕΤρΑξΧρΔ 2004, σ. 29 επ., Άνθιµο, ΕπισκΕΔ 2003, σ. 987 επ. 903 Βλ. Λ. Γεωργακόπουλο, ΔΕΕ 2005, σ Ως προς την εισαγωγή της τεχνολογίας στον τραπεζικό χώρο, βλ. Λιναρίτη, Η πρόσβαση.., σ. 17 επ., Σινανιώτη-Μαρούδη/Φαρσαρώτα, Ηλεκτρονική τραπεζική, σ. 137 επ., Κοσµαρά, ΔΕΕΤ 1989, Δ Τριµ, σ. 59 επ., Βρανά, ΔΕΕΤ Δεκέµβριος 1997, σ , Παρλίτση/Δ. Σταµούλη, ΔΕΕΤ 2000, Γ Τριµ, σ. 33 επ., Πανταζόπουλο, ΔΕΕΤ 1997, Δ Τριµ, σ. 78 επ., Ταβλαρίδη, ΔΕΕΤ 2000, Γ Τριµ, σ. 29 επ., Μιχελή, ΔΕΕΤ 1998, Β Τριµ, σ. 13 επ. Κελτσόπουλο/Συρµακέζη, ΔΕΕΤ Δεκέµβριος 1997, σ. 17 επ., Χριστοδουλόπουλο, ΔΕΕΤ 2001, Β-Γ Τριµ, σ. 122 επ., Χρυσάνθη, Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.., σ. 361 επ., Περάκη, Γενικό Μέρος.., σ , 26, Καραγεωργίου, ΔΕΕΤ 1988, Γ Τριµ, σ. 53 επ., Θεοδοσίου, ΔΕΕΤ 1988, Γ Τριµ, σ. 61 επ., Δ. Πετρόπουλο, ΔΕΕΤ 1995, Α Τριµ, σ. 102 επ., Κοκκοµέλη, Τραπεζικές υπηρεσίες προς καταναλωτές (retail banking), 1995, σ , Γκόρτσο, εις Η εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εµπορικό δίκαιο, 1998, σ. 253 επ. βλ. επίσης, ΔΕΕΤ 1985, Α Τριµ, σ. 2 επ., ΔΕΕΤ 1985, Γ Τριµ, σ. 2 επ., ΔΕΕΤ 2003, Γ Τριµ, σ. 6 επ. 904 Βλ. Τουντόπουλο, ΔΕΕ 2001, σ Ως προς τους ηλεκτρονικούς brokers, βλ. Δ. Παπαϊωάννου, Εισαγωγή.., σ

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα