sch.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e-mail:eimpag @ sch.gr e-mail: eflogait@ecd.uoa.gr"

Transcript

1 90 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Μπαγιάτη Ειρήνη 1, Φλογαΐτη Ευγενία 2 1 Βιολόγος, Master στην Π.Ε. 2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η. Αθήνας 1 sch.gr 2 Λέξεις κλειδιά: ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ηµοτική Εκπαίδευση -. ιδακτική της Οικολογίας - Εναλλακτικές αντιλήψεις µάθηση λύσεων προβλήµατος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η ικανότητα 108 µαθητών της Στ τάξης δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει η εισαγωγή ενός ξένου είδους, αλλά και η χρήση παρασιτοκτόνων (φαινόµενο βιοσυσσώρευσης) σ' ένα τροφικό πλέγµα, καθώς και να αξιολογήσουν την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται "επικίνδυνο" για τον άνθρωπο. Επίσης, καταγράφονται οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών γύρω από τα φαινόµενα αυτά. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο διαµορφώθηκε από τις ερευνήτριες βασισµένο σε µια φαινοµενολογική περισσότερο προσέγγιση διερεύνησης του τρόπου σκέψης των παιδιών. Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από τους µισούς µαθητές κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου είδους επιδρά στον πληθυσµό ενός ενδηµικού και διαφωνούν µε την εξολόθρευση ενός "επικίνδυνου" είδους. Πολύ µικρότερο ποσοστό µαθητών κατανοεί το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης. Η παραπάνω έρευνα προσφέρει χρήσιµα στοιχεία για τη διαµόρφωση ενός διαθεµατικού ενιαίου πλαισίου προγράµµατος σπουδών. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εξ ορισµού είναι ότι είναι εκπαίδευση προσανατολισµένη στη λύση προβληµάτων (Φλογαΐτη Ε., 1993). Ο εκπαιδευόµενος κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να κατακτήσει την ανώτερη ιεραρχικά νοητική δεξιότητα, σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα του Gagné (1977), «την σύνθεση κανόνων ή λύσεων προβλήµατος». Στην επίλυση ενός προβλήµατος, ο µαθητής, πρέπει να ανακαλέσει τους σχετικούς επιµέρους «κανόνες» και τις ανάλογες πληροφορίες και γνώσεις (Φλουρής Γ., 2000). Για να είναι σε θέση να τοποθετεί και να αξιολογεί τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στις σωστές οικολογικές διαστάσεις τους και, κατά συνέπεια να παίρνει αποφάσεις σε σχέση µε ενδεχόµενες λύσεις οι οποίες να είναι και

2 οικολογικά συµβατές, θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να ανακαλέσει κάποιες οικολογικές έννοιες, που θεωρούνται βασικές ή µείζονες έννοιες για την Π.Ε. (concepts majeurs), καθώς είναι σηµαντικές για την κατανόηση περισσότερο πολύπλοκων οικολογικών αρχών (Alexander, 1982). Τα τροφικά πλέγµατα είναι βασική έννοια για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο για την κατανόηση κρίσιµων περιβαλλοντικών θεµάτων όπως η προστασία των απειλούµενων ειδών, η διαχείριση των οικοσυστηµάτων, η χρήση παρασιτοκτόνων στη σύγχρονη γεωργία κ.α.. Όµως παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σηµαντικό για τους µελλοντικούς πολίτες να αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και να αναγνωρίζουν τις κύριες οικολογικές αρχές που εµπλέκονται σε αυτά, έχει βρεθεί ότι οι µαθητές έχουν αντιλήψεις για τα οικολογικά φαινόµενα και για βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Leach et al., 1996 Adeniyi,1985 κ.α.) που δεν είναι συµβατές µε τις επιστηµονικές. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην καταγραφή των ιδεών και εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών για διάφορες επιστηµονικές έννοιες, επηρεασµένοι από ένα σύνολο θεωριών για τη γνώση και τη µάθηση που ορίζονται γενικά ως κονστρουκτιβιστικές ή εποικοδοµητικές (Taylor, 1993 Fosnot, 1995). Από τις έρευνες αυτές έγινε γνωστό ότι τα παιδιά πριν ακόµη φοιτήσουν στο σχολείο έχουν διαµορφώσει άποψη για τα φυσικά φαινόµενα και έχουν δώσει τη δική τους ερµηνεία γι αυτά. Οι ιδέες των παιδιών για τα φυσικά φαινόµενα έχουν µια παγκοσµιότητα και συγκροτούν ερµηνευτικά µοντέλα. Τα παιδιά διαµορφώνουν τις ιδέες τους µέσω των αλληλεπιδράσεων, την κοινωνική επαφή, τη γλώσσα και µε αυτές προσπαθούν να ερµηνεύσουν πως λειτουργεί ο κόσµος. Οι ιδέες δεν είναι απλές παρανοήσεις που ίσως οφείλονται σε κακή πληροφόρηση των µαθητών, αλλά πιθανόν να δηµιουργούνται από κάποιους µηχανισµούς που αυτοί διαθέτουν και µε αυτούς αντιλαµβάνονται ότι συµβαίνει γύρω τους (Driver R. et al.,1998). Υπάρχουν διάφοροι όροι, για να περιγράψουν αυτές τις ιδέες και ο καθένας έχει µια ελαφρώς διαφορετική σηµασία, όπως: «διανοητικές οντότητες» (mental entities), «διαισθητική ιδέα» (intuitive notion), «διαίσθηση» (intuition) είναι δηλωτικοί της καταγωγής των ιδεών άλλοι, όπως «αντίληψη» (conception), «αρχή» (rule) ή «πρωταρχική άποψη» (prototypic view) υπαινίσσονται τη γενικότητα της χρήσης των ιδεών αυτών. Σε ορισµένες περιπτώσεις η οργάνωση των ιδεών και η µεταξύ τους σχέση τονίζεται µε τη χρήση όρων όπως «γνωστική δοµή» (cognitive structure), «πλαίσια» (frameworks) ή «µοντέλα των παιδιών» (childrens montels). Σε άλλες περιπτώσεις ο όρος που χρησιµοποιείται προσδιορίζεται µε τη λέξη «εναλλακτικός» (alternative) π.χ. «εναλλακτική αντίληψη» (alternative conception), «εναλλακτικό πλαίσιο» ((alternative framework) και έτσι δίνεται έµφαση στη διαφορά µεταξύ των ιδεών των παιδιών και της αποδεκτής επιστηµονικής θεωρίας (Driver R. et al., 1985). Στην παρούσα έρευνα θα υιοθετήσοµε τον όρο εναλλακτική αντίληψη (alternative conception). Εναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται οι βασικές πεποιθήσεις που έχουν οι µαθητές για το πώς λειτουργεί ο κόσµος και τις χρησιµοποιούν για να εξηγήσουν ποικίλες καταστάσεις (Dykstra et al. 1992). Οι εναλλακτικές αντιλήψεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης καθώς λειτουργούν ως εµπόδια στη µάθηση (Giordan,1994).

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η ικανότητα µαθητών της Στ τάξης δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει η εισαγωγή ενός ξένου είδους, αλλά και η χρήση παρασιτοκτόνων (φαινόµενο βιοσυσσώρευσης) σ' ένα τροφικό πλέγµα, καθώς και να αξιολογήσουν την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται "επικίνδυνο" για τον άνθρωπο. Επίσης, καταγράφονται οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών γύρω από τα φαινόµενα αυτά, προκειµένου να διερευνηθούν τα κυριότερα εµπόδια που συναντούν οι µαθητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε τις παραπάνω έννοιες. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Το δείγµα Το δείγµα αποτέλεσαν 108 µαθητές Στ τάξης δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου για να διαπιστώσουµε πόσο ικανοί είναι να κατανοούν τις οικολογικές επιπτώσεις ανθρώπινων παρεµβάσεων στα τροφικά πλέγµατα, όταν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο. Ως µέθοδος επιλογής του δείγµατος επιλέχθηκε η δειγµ ατοληψία κατά δεσµ ίδες (Βάµβουκας Μ., 1998, σ. 164), µια και το δείγµα αποτέλεσαν φυσικές τάξεις σχολείων της πόλης του Ηρακλείου που ανήκαν σε διαφορετικά γραφεία Π.Ε. Ν. Ηρακλείου και χαρακτηρίζεται ως συµ πτωµ ατικό δείγµ α (Παρασκευόπουλος, 1984). Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη µελέτη του δείγµατος γενικεύονται µόνο σε πληθυσµούς που έχουν χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του δείγµατος. Το όργανο της έρευνας Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο (βλ. παράρτηµα), το οποίο συντάχθηκε από τις ερευνήτριες µε σκοπό τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις και να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο που συµβαίνουν τα πράγµατα, χρησιµοποιώντας δικούς τους όρους και γλώσσα. Στις περισσότερες ερωτήσεις αποφεύγεται η χρησιµοποίηση επιστηµονικών όρων, για να εκφραστούν τα παιδιά µε δική τους γλώσσα και πιο ελεύθερα, χωρίς να επηρεάζονται από τη γλώσσα της «σχολικής επιστήµης». Έτσι το ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε βασισµένο σε µια φαινοµενολογική περισσότερο προσέγγιση (Driver & Erikson, 1983) διερεύνησης του τρόπου σκέψης των παιδιών, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις πάνω σε καταστάσεις, ώστε τα παιδιά όχι απλά να ανακαλέσουν προφορικές πληροφορίες αλλά και να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους γύρω από τα φαινόµενα. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας περιλαµβάνει τρεις ερωτήσεις. υο από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου έχουν δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αποτελείται από µία ερώτηση πολλαπλής εκλογής (κλειστή), ενώ στο δεύτερο σκέλος ζητείται από το υποκείµενο να αιτιολογήσει τη µία και µοναδική επιλογή του (ανοικτή ερώτηση). Έτσι ελαχιστοποιείται ο παράγοντας τύχη στην επιλογή (Tamir,1989) και δίνεται η δυνατότητα στο υποκείµενο να παραθέσει τον τρόπο σκέψης που το οδήγησε στη συγκεκριµένη επιλογή. Η τρίτη ερώτηση είναι ανοικτή.

4 Η κατηγοριοποίηση και η κωδικοποίηση των δεδοµένων Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής κωδικοποιήθηκαν ανάλογα µε το αν ήταν σωστές ή λάθος. Η κατηγοριοποίηση των ανοικτών ερωτήσεων έγινε µε τη µέθοδο ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis), έτσι όπως περιγράφεται από τον Βάµβουκα Ι.Μ. (1998). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να κατανοούν τις επιπτώσεις της εισαγωγής ενός ξένου είδους σε ένα οικοσύστηµα, στον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι ανταγωνιστικά ως προς την τροφή. Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι από το 72.2 % των µαθητών που προβλέπουν σωστά ότι ο πληθυσµός του ενδηµικού είδους θα µειωθεί, µόνο το 62 % τεκµηριώνει σωστά την επιλογή του λέγοντας για παράδειγµα: «οι καταναλωτές των χόρτων θα αυξηθούν, θα φάνε όλα τα χόρτα και δε θα έχουν τροφή για να ζήσουν, έτσι οι λαγοί που είναι καταναλωτές των χόρτων, θα µειωθούν» (0100) 1 ή «γιατί τα ελάφια είναι πιο µεγάλα και χρειάζονται περισσότερη τροφή. Έτσι θα λιγοστέψουν τα χόρτα κι οι λαγοί δε θα έχουν τι να φάνε και θα µειωθούν κι αυτοί» (046). Το 17.6 % των µαθητών προβλέπει αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε πληθυσµούς θηρευτή θηράµατος π.χ. «θα µείνουν οι ίδιοι γιατί τα ελάφια δεν είναι σαρκοφάγα..» (047) ή «γιατί τα ελάφια θα φάνε τους λαγούς και θα µειωθούν οι λαγοί» (061). Οι µαθητές σε ποσοστό 9.3 % θεωρούν ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι π.χ. «εγώ πιστεύω ότι η τροφή του δάσους φτάνει για όλα τα ζώα και συνεπώς οι λαγοί θα µείνουν οι ίδιοι» (05) ή «γιατί θα βρέχει το χειµώνα και θα έχει χόρτα για να τρώνε όλοι» (0107). Ένα παιδί (0.9 %) θεωρεί ότι «οι λαγοί θα µείνουν οι ίδιοι, γιατί θα πάνε αλλού, όπου θα βρίσκουν να τρώνε» (098). Τα παιδιά δεν απαντούν σε ποσοστό 10.2 %. Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να κατανοούν τις επιπτώσεις του φαινοµένου της βιοσυσσώρευσης σ ένα τροφικό πλέγµα, εξαιτίας της χρήσης παρασιτοκτόνων. Από τα ερευνητικά δεδοµένα προκύπτει ότι το 38 % των παιδιών, εξηγούν σωστά το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης λέγοντας ότι τα παρασιτοκτόνα µεταφέρονται στους οργανισµούς µέσω των τροφικών αλυσίδων π.χ. «γιατί οι ποντικοί έφαγαν τα φυτά µε το φυτοφάρµακο, τα φίδια έφαγαν τους ποντικούς και οι αετοί τα φίδια» (093) ή «επειδή κάποια φυτοφάγα ζώα έφαγαν τα φυτά και δηλητηριάστηκαν. Οι αετοί έφαγαν τα φυτοφάγα ζώα και δηλητηριάστηκαν και αυτοί» (066). Το 13 % των µαθητών αποδίδει ηθική ευθύνη στον άνθρωπο για την καταστροφή του περιβάλλοντος, χωρίς όµως να εξηγεί το µηχανισµό της βιοσυσσώρευσης π.χ. «το εξηγώ ότι είναι 1 Αρίθµηση υποκειµένων έρευνας

5 απάνθρωπο γιατί η φύση µας έστειλε τα πάντα και εµείς τα καταστρέφουµε. Ακόµα να βρουν ένα φάρµακο αλλά αυτό να µην καταστρέφει τα πουλιά και τα άλλα αθώα ζώα» (041). Το 14.8 % των µαθητών θεωρούν ότι ο αετός είναι χορτοφάγος και συνεπώς µπορούν να κατανοήσουν µια αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δυο είδη µόνο αν αυτά σχετίζονται ως θηρευτής και θήραµα π.χ. «οι αετοί έφαγαν δηλητηριασµένα φυτά..» (030). Σε ποσοστό 15.7 % οι µαθητές θεωρούν ότι το φυτοφάρµακο επιδρά άµεσα π.χ. «οι αετοί ανέπνευσαν το φυτοφάρµακο» (018) ή «καθώς ο άνθρωπος ράντιζε µπορεί να ψέκασε κάποιο λαγό. Όταν πήγε να φάει ο αετός τον λαγό, έφαγε και το δηλητήριο» (060). Ένα παιδί (0.9 %) θεώρησε υπεύθυνα τα µικρόβια, «τα µικρόβια φάγανε τα ραντισµένα φυτά, οπότε ήρθαν µετά οι αετοί έφαγαν τα διάφορα µικρόβια και πέθαναν» (08). Τέλος το 17.6 % των παιδιών δίνουν ταυτολογικές απαντήσεις π.χ. «ο άνθρωπος είχε ραντίσει σ αυτήν την περιοχή και την άλλη µέρα οι αετοί βρέθηκαν ψόφιοι» (038) ή απαντήσεις χωρίς κάποια ικανοποιητική εξήγηση π.χ. «τρώνε τα µήλα χωρίς να τα πλένουν κι έτσι παθαίνουν δηλητηρίαση οι άνθρωποι» (010) ή δεν απαντούν. Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να αξιολογούν την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Από το 67.5 % των µαθητών που διαφώνησαν µε την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο, µόνο το 29.6 % τεκµηριώνει την επιλογή του, σκεφτόµενο µε όρους τροφικής αλυσίδας π.χ. «αν εξολοθρέψουν τα φίδια τα ποντίκια θα πληθύνουν γιατί δε θα τα τρώνε. Αλλά τα περισσότερα ποντίκια θα θέλουν περισσότερο σιτάρι. Άρα τα ποντίκια θα τους φάνε όλο το σιτάρι» (011). Επίσης σωστές απαντήσεις, αλλά η επεξήγηση είναι γενικότερη, δίνει το 12 % του δείγµατος που θεωρεί ότι η εξαφάνιση ενός οργανισµού διαταράσσει την τροφική αλυσίδα π.χ. «ιαφωνώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα σπάσουν ένα κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Θα µπορούσαν να περιφράξουν το χώρο για να µην µπαίνουν τα φίδια» (035) ή «Αν σκοτώσουν τα φίδια, κάποια άλλα ζώα που τρώνε τα φίδια θα πεθάνουν» (07). Το 16.7 % των µαθητών υποστηρίζει σωστά ότι κάθε οργανισµός έχει εγγενή αξία π.χ. «γιατί όλοι πρέπει να έχουν ζωή σ αυτόν τον κόσµο» (057) ή «τα φίδια δεν πρέπει να τα σκοτώνοµαι γιατί υπάρχουν πολύ λίγα στην περιοχή µας» (080). Εδώ εντάχθηκαν και οι απαντήσεις που θεωρούν ότι ο θεός εµφύσησε την αξία στη φύση π.χ. «κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωµα να σκοτώνει κάτι που το έχει φέρει ο θεός» (081) Το 23.1 % του δείγµατος θεωρεί τα φίδια ή τα ποντίκια επικίνδυνα για τον άνθρωπο π.χ. «γιατί τα φίδια µπορεί να προκαλέσουν κάποιο κακό στους ανθρώπους κι έτσι καλά έκαναν» (059) ή «διαφωνώ, γιατί θα γεµίσει ο τόπος ποντίκια, καλύτερα είναι τα φίδια» (0105). Τέλος το 18.5 % του δείγµατος δεν απαντά ή αδυνατεί να δώσει κάποια ικανοποιητική εξήγηση π.χ. «συµφωνώ γιατί οι γεωργοί θα φυτεύουν τα σιτάρια, οι ποντικοί θα τα φάνε και τους ποντικούς θα τους φάνε τα φίδια» (055).

6 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από τους µισούς µαθητές κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου είδους επιδρά στον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι ανταγωνιστικά ως προς την τροφή και διαφωνούν µε την εξολόθρευση ενός "επικίνδυνου" είδους. Πολύ µικρότερο ποσοστό µαθητών κατανοεί το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης. Η αδυναµία των µαθητών του δείγµατος να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της εισαγωγής ενός ξένου είδους σ ένα οικοσύστηµα σχετίζεται κυρίως µε την δυσκολία τους να κατανοήσουν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε πληθυσµούς που δε σχετίζονται άµεσα ως θηρευτής θήραµα. Αναµενόµενο αποτέλεσµα, αφού ανάλογα είναι τα συµπεράσµατα αντίστοιχων ερευνών (Griffiths & Grant, Webb. & Boltt, Barman et al.,1995. Βασιλοπούλου, Μπαγιάτη, 2002). Το εµπόδιο αυτό αποδίδεται στην περιορισµένη εστίαση της σκέψης των παιδιών και πιο συγκεκριµένα στη τάση τους να συγκεντρώνονται σε περιορισµένες όψεις µιας δεδοµένης κατάστασης και να µην κατανοούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων ενός συστήµατος (Driver R., Guesne E. & Tiberchien A.,1985). Ένα ακόµη εµπόδιο, που διερευνήθηκε σε µικρότερο ποσοστό παιδιών, είναι ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι. Οι µαθητές αυτοί φαίνεται ότι δεν έχουν καλή ενηµέρωση γύρω από το πρόβληµα της υπερβόσκησης, αν και είναι σύνηθες φαινόµενο στα ελληνικά οικοσυστήµατα. Η υποτίµηση του ρόλου της υπερβόσκησης διαπιστώθηκε και στην έρευνα της Βασιλοπούλου Μ. (1998) σε µαθητές γυµνασίου. Σχετικά µε την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται «επικίνδυνο» για τον άνθρωπο το κυριότερο εµπόδιο που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην προσέγγιση του παραπάνω περιβαλλοντικού προβλήµατος είναι η προκατάληψη για κάποια ζώα που θεωρούνται «τροµακτικά» ή «επικίνδυνα» για τον άνθρωπο. Η ανθρωποκεντρική αντίληψη µε την οποία η αξία ενός οργανισµού κρίνεται από το αν είναι «χρήσιµος» ή «άχρηστος» για τον άνθρωπο, εµποδίζει τους µαθητές να εκτιµήσουν την οικολογική αξία ενός οργανισµού και το ρόλο του στις ευρύτερες οικολογικές διαδικασίες. Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι λίγοι µαθητές (38 %) κατανοούν το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης. Οι δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης, αν και το έχουν διδαχθεί στο σχολείο ( Εµείς και ο Κόσµος Γ τάξη και Ερευνώ Το Φυσικό Κόσµο, Στ τάξη, 2 ο µέρος), µπορεί να αποδοθούν στους παρακάτω παράγοντες 1) Κυριαρχία της αισθητηριακής αντίληψης: το φαινόµενο δεν εµπίπτει στην αισθητηριακή αντίληψη των µαθητών, καθώς δεν είναι άµεσα ορατό. Εποµένως, δεν είναι εύκολο γι αυτούς να σκεφτούν πως µια ουσία που ενσωµατώνεται στη φυτική ύλη, µέσα από τις τροφικές σχέσεις µεταφέρεται στον ανώτερο καταναλωτή. Οι µαθητές θεωρούν ότι για να είναι αποτελεσµατική, η ουσία πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. Τα παιδιά δύσκολα κατανοούν ότι η ύλη διατηρείται µέσα από φυσικές ή χηµικές µεταβολές, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες (Driver et al.,1998). 2) Στην περιορισµένη εστίαση της σκέψης των παιδιών που καθιστά δύσκολο το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης καθώς απαιτεί κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ

7 αποµακρυσµένων πληθυσµών. Έτσι κάποια παιδιά θεωρούν ότι ο αετός είναι χορτοφάγος, καθώς κατανοούν αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε πληθυσµούς σχετίζονται άµεσα ως θηρευτής θήραµα. Συνοψίζοντας µπορούµε να συµπεράνοµε από τα δεδοµένα της έρευνας, ότι τα κυριότερα εµπόδια που συναντούν οι µαθητές του δείγµατος τελειώνοντας το δηµοτικό σχολείο, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα υπό µελέτη οικολογικά προβλήµατα, είναι η κυριαρχία της αισθητηριακής αντίληψης του φυσικού κόσµου, η περιορισµένη εστίαση της σκέψης των παιδιών που δεν τους επιτρέπει να αντιληφθούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων ενός συστήµατος, η ανθρωποκεντρική θέαση του κόσµου σύµφωνα µε την οποία η φύση έχει αξία χρήσης για τον άνθρωπο και η πεποίθηση ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η παραπάνω έρευνα προσφέρει χρήσιµα στοιχεία για τη διαµόρφωση ενός διαθεµατικού ενιαίου πλαισίου προγράµµατος σπουδών. Στο γνωστικό επίπεδο προκύπτει ότι για να κατανοήσει ο µαθητής τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που συνδέονται µε τα συγκεκριµένα οικολογικά φαινόµενα απαιτείται ο συνδυασµός γνώσεων από τη χηµεία (διατήρηση της µάζας), τα µαθηµατικά (ανάλογα - αντιστρόφως ανάλογα ποσά), την οικολογία (υπερβόσκηση, θήρευση, όρια αντοχής οικοσυστηµάτων, αποικοδόµηση, τροφικές αλυσίδες κ.α.) και την ιστορία (η σχέση ανθρώπου - φύσης στο πέρασµα αιώνων και οι συνέπειές της στην ποιότητα του περιβάλλοντος). Στο επίπεδο παιδείας του πολίτη (science for citizenship), απαιτείται οι µαθητές να µαθαίνουν να διαχειρίζονται γνώσεις και δεξιότητες γύρω από προβλήµατα της πραγµατικής ζωής (όπως αυτά της έρευνας) και να εξασκούνται στη λήψη αποφάσεων για να διεκδικήσουν ένα υγιές περιβάλλον ως αυριανοί πολίτες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Adeniyi, E.O. (1985). Misconceptions of selected ecological concepts held by some Nigerian students, Journal of Biological Education, 19 (4), Alexander, S.K (1982). Food webs analysis: An ecosystem approach, The American Biology Teacher, 44(3), 186, Barman, C.R., Griffiths, A.K. & Okebukola, A.O. (1995). High school students concepts regarding food chains and food webs: a multinational study, International Journal of Science Education, vol. 17, no. 6, Fosnot, C.T. (1995). Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. New York, ed. Teachers College Press.

8 Leach, J., Driver, R., Scott, Ph. & Wood Robinson, C. (1996). Childrens ideas about ecology 3: ideas found in children aged 5 16 about the interdependency of organisms, Internationall Journal of Science Education, vol.18 no. 2, pp Driver, R. and Erickson, G. (1983). Theories in action: some theoritical and empirical issues in the study of student s conceptual frameworks in science, Studies in Science Education, 10, Dykstra, D.I., Boyle, F.C. & Monarch I.A. (1992). Studying conceptual change in learning physics, Science Education, 76 (6), Gagné, R.M. ( 1977). The Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2 η ed.. Giordan, A. (1994). Biology, Health, Enviromental Education, in Lettre LDES, March 1994, Geneve Chamonix: International annual meeting September. Griffiths, Α. & Grant, A. (1985). High school students understanding of food webs: identification of a learning hierarchy and related misconceptions, Journal of Research in Science Teaching, vol.22 no. 5, pp Taylor, P.C.S. (1993). Collaborating to reconstruct Teaching: The Influence of Researcher Beliefs, in Tobin Kenneth (eds), The Practice of Constructivism in Science Education ( ). New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates, pub.hillsdate. Tamir, P. (1989). Some issues related to the use of justifications to multiple choice answers Journal of Biological Education, 23 (4), Webb, P. & Boltt, G. (1990). Food chain to food web: a natural progression, Journal of Biological Education, 24(3), ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ Βάµβουκας, I.M. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρη (5 η έκδοση). Βασιλοπούλου, Μ. (1998). ιερεύνηση και ιδακτική αντιµετώπιση των πρότερων αντιλήψεων των µαθητών του γυµνασίου για τη Βιοποικιλότητα. ιδακτορική ιατριβή. Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τοµέας Παιδαγωγικής. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Driver, R., Guesne, E. & Tiberchien, A. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες (µτφ.. Θ Κρητικός., Β. Σπηλιωτοπούλου- Παπαντωνίου & Α. Σταυρόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις Τροχαλία. Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood Robinson, V. (1998). Οικο- δοµώντας τις έννοιες των φυσικών επιστηµών. Μια παγκόσµια σύνοψη των ιδεών των µαθητών (µτφ. Μ. Χατζή). Αθήνα: Τυπωθήτω. Μπαγιάτη, Ε. (2002). ιερεύνηση εναλλακτικών αντιλήψεων µαθητών της Στ τάξης δηµοτικών σχολείων γύρω από τις τροφικές αλυσίδες και της ικανότητάς τους να κατανοούν σχετικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ρέθυµνο. Π.Τ..Ε. Σχολή Επιστηµών της Αγωγής. Πανεπιστήµιο Κρήτης. Ο.Ε..Β. ( 1991).Εµείς και ο κόσµος. Τρίτη Τάξη (βιβλίο για το µαθητή). Αθήνα. Ο.Ε..Β. (1994). Ερευνώ το φυσικό κόσµο. Έκτη Τάξη 2 ο µέρος (βιβλίο για το µαθητή). Αθήνα. Παρασκευόπουλος, Ι. (1985). Εξελικτική Ψυχολογία,Τόµος 1 ος. Αθήνα.

9 Τρικαλίτη, Α. (1995). ιερεύνηση γνωστικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραµέτρων συνδεόµενων µε την Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα: ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Φλογαΐτη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις, Ελληνικά γράµµατα, Φλουρής, Γ. (2000). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της µάθησης. Αθήνα: Γρηγόρη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΣΤ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Σ ένα δάσος της Κρήτης ζουν λαγοί. Οι άνθρωποι αποφασίζουν να µεταφέρουν ελάφια στο δάσος. Το παρακάτω σχήµα δείχνει πως ο ένας οργανισµός «είναι τροφή για τον»( ) τον άλλο. ελάφια λαγοί χόρτα Τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στους λαγούς; Θα µειωθούν Θα µείνουν οι ίδιοι Θα αυξηθούν Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση 2. Ο άνθρωπος για να καταπολεµήσει τα αγριόχορτα, τα έντοµα και τις διάφορες αρρώστιες που καταστρέφουν τα φυτά που καλλιεργεί, ραντίζει τα τελευταία µε φυτοφάρµακα που είναι δηλητήρια. Τα φυτοφάρµακα αυτά δεν αποβάλλονται από το σώµα των φυτών και των ζώων. Οι καλλιέργειες µιας περιοχής ραντίστηκαν µε φυτοφάρµακα. Έπειτα από λίγο καιρό βρέθηκαν ψόφιοι αετοί στην περιοχή. Πως εξηγείς αυτό το φαινόµενο; 3. Γεωργοί, που καλλιεργούσαν σιτάρια σε έναν κάµπο, αποφάσισαν να εξολοθρέψουν όλα τα φίδια της περιοχής, γιατί τρόµαξαν κάποιους, καθώς έκαναν γεωργικές δουλειές. Το παρακάτω σχήµα δείχνει πως ο ένας οργανισµός αυτής της περιοχής «είναι τροφή για τον» ( ) άλλο. Σιτάρια ποντίκια φίδια Πως κρίνεις την απόφασή τους αυτή; Βάλε ένα Χ στην απάντηση που διαλέγεις. Συµφωνώ ιαφωνώ εν είµαι σίγουρος η

10 Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση

Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες παραγωγός καταναλωτής

Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες παραγωγός καταναλωτής Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες παραγωγός καταναλωτής Μπαγιάτη Ειρήνη ασκάλα Βιολόγος, Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στις Επιστήµες της Αγωγής, eimpag

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Μπαγιάτη eibagiat@yahoo.gr. χολική ύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Ειρήνη Μπαγιάτη eibagiat@yahoo.gr. χολική ύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Θέματα Επιστημώμ και Τεχμολογίας στημ Εκπαίδευση, 5(1-2), 141-152, 2012 Μεταφορά μάθησης βασικώμ οικολογικώμ εμμοιώμ κατά τη διερεύμηση περιβαλλομτικώμ ζητημάτωμ και κριτική σκέψη. Συσχέτιση γμώσεωμ και

Διαβάστε περισσότερα

Το Δέντρο ως Οικοσύστηµα:

Το Δέντρο ως Οικοσύστηµα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το Δέντρο ως Οικοσύστηµα: Ανάπτυξη Γνώσεων και Στάσεων στην Προσχολική Ηλικία Βεληβασάκη Γαλάτεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συµβολή της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων Ρόδου στην διαφύλαξη του υδροφόρου ορίζοντα και των παράκτιων οικοσυστηµάτων από τη ρύπανση. Γνώσεις και απόψεις των εργαζοµένων στην περιοχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μελέτη των ιδεών των παιδιών για τις υνάµεις- Εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων

Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων Χρήστος Μπάκας, Ιωάννα Μπέλλου και Τάσος Α. Μικρόπουλος cbakas@sch.gr, me00243@cc.uoi.gr, amikrop@cc.uoi.gr Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ Παναγιώτης Χ. Κρεμμυδάς, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ, Ανθεμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ Ονόματα: Νάταλυ Χατζηπέτρου Α.Τ. :974428 Ερασμία Κυριάκου Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η ικανοποιητική δεξιότητα των τυφλών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Η επίδραση πραγματικών και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στις αντιλήψεις παιδιών της Α Δημοτικού για την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής αναφορικά με τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

H ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Η Εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα H ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ανδρέας Χατζηχαµπής Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα