Εντάσσοντας τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελέτη περίπτωσης: Οι οµάδες του Facebook στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εντάσσοντας τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελέτη περίπτωσης: Οι οµάδες του Facebook στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση"

Transcript

1 Εντάσσοντας τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελέτη περίπτωσης: Οι οµάδες του Facebook στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Κ. Δραγογιάννης 1, Χρ. Λαλάς 2, Π. Παπαδοπούλου 2 1 Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 3 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Το web 2.0 και οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αφενός έχουν τύχει ευρείας αποδοχής από τους µαθητές και αφετέρου παρέχουν νέες δυνατότητες στους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίες είναι δυνατό να εισαχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αξιοποιηθούν συµπληρωµατικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, βελτιώνοντας τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια του µαθήµατος «Ερευνητική Εργασία (Project)», που διδάχθηκε στους µαθητές της Α τάξης του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Άµφισσας κατά το σχολικό έτος , δηµιουργήθηκε µία οµάδα (group) στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Στην οµάδα αυτή οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναρτούν κείµενο, εικόνες, video και διαφόρων τύπων αρχεία (αρχεία κειµένου, παρουσιάσεων, υπολογιστικών φύλλων κτλ). Επίσης, κάθε µέλος της οµάδας είχε τη δυνατότητα σχολιασµού όλων των αναρτήσεων καθώς και της προσθήκης µιας ένδειξης «Μου αρέσει» ( Like ). Οι αναρτήσεις αυτές ήταν ορατές µόνο στα µέλη της οµάδας. Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µελέτης καθώς και προτάσεις για µελλοντική χρησιµοποίηση και ένταξη των οµάδων του Facebook στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική µάθηση, υπηρεσίες κοινωνική δικτύωσης, Facebook, ερευνητικές εργασίες, δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 1. Εισαγωγή Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εντασσόµενες στην εκπαιδευτική διαδικασία συµβάλλουν στην αναβάθµιση της διδασκαλίας (Slay et al., 2008).

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Σύγχρονη τάση των τεχνολογιών αυτών αποτελούν τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατήρηση που απορρέει από τον αριθµό των χρηστών των µέσων αυτών που ολοένα και αυξάνεται (Μπλάνας, 2010). Τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη διεισδύσει στο χώρο της εκπαίδευσης (Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2010), δεδοµένου ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2012, Μπλάνας, 2010). Στο παρόν άρθρο αρχικά περιγράφεται το µάθηµα της «Ερευνητικής Εργασίας (Project)» καθώς και ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υλοποίηση της οµάδας στο Facebook για τη διδασκαλία του µαθήµατος της «Ερευνητικής Εργασίας (Project)» στους µαθητές της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας. Το άρθρο ολοκληρώνεται µε τα αποτελέσµατα της µελέτης καθώς και προτάσεις για µελλοντική χρησιµοποίηση και ένταξη των οµάδων του Facebook στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική. 2. Θεωρητικό πλαίσιο Στις υποενότητες που ακολουθούν περιγράφεται το µάθηµα της «Ερευνητικής Εργασίας (Project)» που διδάσκεται στην Α τάξη των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook και η υπηρεσία της οµάδας (group) που ο ιστότοπος αυτός υποστηρίζει. 2.1 Το µάθηµα «Ερευνητικές Εργασίες (Project)» Το µάθηµα «Ερευνητική Εργασία (Project)» εντάχθηκε στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Α τάξης των ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος Διδάσκεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), εκ των οποίων ο ένας υποχρεωτικά πρέπει να είναι εκπαιδευτικός κλάδου αντίστοιχου των τοµέων ή ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. Τα θέµατα των ερευνητικών εργασιών, σύµφωνα µε την /Γ2/ εγκύκλιο του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.) µπορεί να προέρχονται: i) από τους επαγγελµατικούς τοµείς που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ., ii) από το πεδίο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», iii) «Τέχνη και Πολιτισµός», iv) «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία» και v) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να συνδυάζουν κάποια από αυτά. Σύµφωνα µε την ίδια εγκύκλιο, κατά την έναρξη του σχολικού έτους και πριν την έναρξη των µαθηµάτων, συνέρχεται ο Σύλλογος Διδασκόντων για να εγκρίνει τα θέµατα των Ερευνητικών Εργασιών, τα οποία στη συνέχεια θα προταθούν στους µαθητές της Α ΕΠΑ.Λ. για να επιλέξουν εκείνο που τους ενδιαφέρει. Τα προτεινόµενα θέµατα δέον είναι να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντα των µαθητών και να τους εµπλέκουν σε διαδικασίες διερεύνησης.

3 Πρακτικά 5 th CIE Η θεσµοθέτηση του µαθήµατος στηρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις παιδαγωγικές αρχές (Ματσαγγούρας, 2011): i) την αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης, ii) την αρχή της Διεπιστηµονικής Συνεργασίας των Καθηγητών, iii) την αρχή της Διαφοροποίησης του Περιεχοµένου, της Διαδικασίας και του Πλαισίου της Μάθησης και iv) την αρχή της Οµαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. Τα στάδια των ερευνητικών εργασιών µπορούν να ποικίλουν ως προς τον αριθµό και το περιεχόµενό τους (Ματσαγγούρας, 2000 και Ηλιάδης & Βούτσινος, 2010). Στην ερευνητική εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο επιλέχθηκε η υλοποίησή της µε εννέα στάδια (Ματσαγγούρας, 2011): i) Γενικός Προγραµµατισµός στην Ολοµέλεια του Τµήµατος, όπου απαιτείται η συζήτηση και επίλυση έξι ζητηµάτων: a) το θέµα της έρευνας, b) η συγκρότηση των οµάδων, c) ο προγραµµατισµό της έρευνας, d) η επιστηµολογική ταυτότητα της Ερευνητικής Εργασίας, e) το είδος της ερευνητικής προσέγγισης και f) η αξιολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας, ii) Προγραµµατισµός και Προετοιµασία της Ερευνητικής Οµάδας, iii) Υλοποίηση Δράσεων από Υποοµάδες για Συλλογή Δεδοµένων, iv) Επεξεργασία Δεδοµένων από Οµάδα εντός Τάξης, v) Επιλογή από Οµάδα Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων, vi) Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών στην Ολοµέλεια Τµήµατος, vii) Διαµόρφωση Κοινού Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας, viii) Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας σε Ειδική Ηµερίδα στα Ελληνική ή/και στα Αγγλικά και ix) Αξιολόγηση Οµαδικής Εργασίας και Ατοµικής Συµβολής Μελών. 2.2 Ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αναπτύχθηκαν χάρη στη δεύτερη γενιά του διαδικτύου (web 2.0) και οι χρήστες τους µπορούν αφενός να δηµοσιεύουν το περιεχόµενο που επιθυµούν αλλά κυρίως και να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2011). Ο δηµοφιλέστερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook (Νικολοπούλου & Γιαλαµάς, 2011, Μπράτιτσης et al., 2010). Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του, αφού πρώτα εγγραφούν στην υπηρεσία, την µεταξύ τους επικοινωνία. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως µέσω του χρονολογίου (timeline). Το χρονολόγιο είναι µια συλλογή µε τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ανακοινώσεις και εµπειρίες του κάθε χρήστη. Πιο συγκεκριµένα, ο κάθε χρήστης στο χρονολόγιό του µπορεί: i) να προσθέσει φωτογραφία εξωφύλλου, ii) να επεξεργαστεί τις βασικές του πληροφορίες, iii) να δει ανακοινώσεις από το παρελθόν, iv) να δει ένα αρχείο της δραστηριότητάς του, v) να επισηµάνει τις ανακοινώσεις που επιθυµεί, vi) να προσθέσει σηµαντικές προσωπικές στιγµές, vii) να ενηµερώσει την κατάστασή του, viii) να δει και να προσθέσει φωτογραφίες, ix) να κοινοποιήσει τη δραστηριότητα διάφορων εφαρµογών και x) να δει τις σηµαντικές στιγµές κάθε µήνα.

4 4 Conferrence on Informatics in Education Χαρακτηριστικά οµάδων του Facebook Οι οµάδες του Facebook παρέχουν ένα κλειστό χώρο για µικρές οµάδες χρηστών που µπορούν να επικοινωνούν για τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Τα µέλη των οµάδων µπορούν να συµµετάσχουν σε συνοµιλίες (chat), να ανταλλάσουν µηνύµατα (messages), να αναρτούν κείµενο, συνδέσµους (links) δικτυακών τόπων, video, φωτογραφίες και συλλογές φωτογραφιών, να δηµιουργούν και να συνεργάζονται σε κοινά αρχεία κειµένου, να προσθέτουν αρχεία διαφόρων τύπων καθώς και να δηµιουργούν εκδηλώσεις (events). Επιπλέον, τα µέλη των οµάδων λαµβάνουν ειδοποίηση (notification) όταν κάποιο µέλος κάνει ανάρτηση στην οµάδα. Ως προς την ιδιωτικότητα (privacy) µία οµάδα µπορεί να ανήκει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: i) ανοικτή (open), ii) κλειστή (closed) και iii) µυστική (secret). Στις κλειστές και τις µυστικές οµάδες αφενός τα νέα µέλη γίνονται αποδεκτά ή προστίθενται από τα προϋπάρχοντα και αφετέρου οι αναρτήσεις είναι ορατές µόνο στα µέλη της οµάδας. Η διαφορά των κλειστών οµάδων από τις µυστικές είναι ότι οι κλειστές οµάδες είναι ορατές και στα µέλη και στα µη µέλη της οµάδας, ενώ οι µυστικές οµάδας είναι ορατές µόνο στα µέλη της οµάδας. Η πρόσβαση στις ανοικτές και κλειστές οµάδες του Facebook είναι παρόµοια µε την πρόσβαση στα ανοικτά και κλειστά µαθήµατα των συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης (Δραγογιάννης, 2011). 3. Υλοποίηση Η καινοτόµος δράση ήταν το αποτέλεσµα της συνεργασίας των είκοσι µαθητών (δεκατριών αγοριών και επτά κοριτσιών) του τµήµατος Α2 του ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας και των δύο διδασκόντων, διαφορετικών ειδικοτήτων, του µαθήµατος. Το αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας ήταν η δηµιουργία µιας οµάδας στην εφαρµογή κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Η εκπαιδευτική οµάδα εργάστηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του 1 ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) Άµφισσας. Η συγκεκριµένη οµάδα χρησιµοποιήθηκε από είκοσι δύο άτοµα συνολικά, των είκοσι µαθητών και των δύο εκπαιδευτικών. Απαιτούµενη προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη λογαριασµού στο Facebook. Όλοι οι εµπλεκόµενοι διέθεταν λογαριασµό πριν τη δηµιουργία της οµάδας, γεγονός αναµενόµενο, αφού το Facebook αποτελεί αρκετά διαδεδοµένο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης. Θα µπορούσαν ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν και άλλες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Twitter, Google+) ή άλλα εργαλεία διαµοιρασµού αρχείων (π.χ. Dropbox, Google Drive κ.τ.λ.). Επιλέχθηκε όµως το Facebook, διότι αφενός όλοι οι µαθητές ήταν ενεργοί χρήστες της υπηρεσίας αυτής, και µάλιστα σχεδόν σε καθηµερινή βάση, και αφετέρου τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν καλύτερα στους σκοπούς και τα µέσα του µαθήµατος.

5 Πρακτικά 5 th CIE Η υπό ανάλυση δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ερευνητική Εργασία (Project)», που διδάσκεται στους µαθητές της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας. Το εν λόγω µάθηµα απαιτεί τη χρήση της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου διδασκαλίας. Η µέθοδος αυτή µπορεί να υποστηριχθεί από το πρόγραµµα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, µέσω των οµάδων (groups) που µπορούν να δηµιουργηθούν. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε υπο-οµάδες, µε την κάθε υπο-οµάδα να αποτελείται από τρεις έως τέσσερις µαθητές. Η υλοποίηση της ενλόγω δράσης πραγµατοποιήθηκε ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: Αρχικά δηµιουργήθηκε µία οµάδα στο Facebook µέσω της εντολής «Δηµιουργία οµάδας» ( Create group ) από ένα µαθητή, ο όποιος όρισε: i) το όνοµα της οµάδας, ii) τα µέλη της καθώς και iii) την ιδιωτικότητα (privacy) αυτής. Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε µία ερώτηση (question) µε τα πιθανά θέµατα της ερευνητικής εργασίας που θα αναλάµβαναν οι µαθητές. Δόθηκαν δύο πιθανά θέµατα από τους διδάσκοντες αλλά οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να προσθέσουν όποιο θέµα επιθυµήσουν και να το θέσουν σε ψηφοφορία. Όταν ένας µαθητής είχε ψηφίσει ένα θέµα υπήρχε η δυνατότητα για αναθεώρηση της ψήφου του. Για λειτουργικούς λόγους δόθηκε η δυνατότητα ψήφου εντός δύο διδακτικών ωρών. Η κάθε υπο-οµάδα των µαθητών έκανε ανάρτηση (post) µε τα όνοµα της υποοµάδας αυτής. Ως σχόλιο (comment) στην ανάρτηση αυτή επισηµαίνονταν τα ονόµατα των µαθητών και µε τον τρόπο αυτό λάµβαναν µία ειδοποίσηση (notification), ώστε οι µαθητές να γνωρίζουν σε ποια οµάδα ανήκουν. Στις επόµενες εβδοµάδες που στόχο είχαν την αναζήτηση σκοπών, στόχων, καθορισµό κεφαλαίων και εύρεση πληροφοριών, οι µαθητές µέλη της οµάδας έκαναν αναρτήσεις (posts). Όλα τα µέλη της οµάδας µπορούσαν να δουν τις αναρτήσεις αυτές αλλά και να αλληλεπιδράσουν. Η αλληλεπίδραση µπορούσε να γίνει µε δύο τρόπους: i) µε σχόλιο (comment), όπου µπορούσαν να εκφράσουν µε κείµενο τις απόψεις τους ή να αναρτήσουν σχετικούς συνδέσµους και σχετικές φωτογραφίες και video και ii) µε την προσθήκη ενός «Μου αρέσει» ( Like ) για να εκφράσουν τη συµφωνία τους µε την ανάρτηση. Με τα σχόλια οι µαθητές διατύπωναν τις απόψεις τους, συµφωνούσαν ή διαφωνούσαν µεταξύ τους και µε τον τρόπο αυτό καλλιεργούνταν η αυτεπίγνωση των µελών της οµάδας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οµαλή κοινωνικοποίηση των µελών της (Πεπές, 2012). Θεωρείται ότι οι µαθητοκεντρικές συζητήσεις και η συνεργατική

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 µάθηση σε οµάδες καλλιεργούν την υπευθυνότητα και τις θετικές σχέσεις των µελών της οµάδας (Ψαριανός, 2012). Η προσθήκη της ένδειξης «Μου αρέσει» στις αναρτήσεις µπορεί να θεωρηθεί ως επιβράβευση της προσπάθεια και ως άµεση ενίσχυση των µαθητών. Με αυτήν την άµεση ενίσχυση η µάθηση γίνεται πιο αποτελεσµατική, σύµφωνα µε τον Skinner (Τριλιανός, 1997). Ενδεχοµένως, η ένδειξη αυτή να αποτέλεσε για κάποιους µαθητές µια µορφή αµοιβής και µε τον τρόπο αυτό να διευκολύνθηκε η µάθηση (Τριλιανός, 1997). Υπήρχε επιπρόσθετα η δυνατότητα τα µέλη µιας υπο-οµάδας µαθητών να ανταλλάσουν µεταξύ τους µηνύµατα, τα οποία να είναι ορατά µόνο στην υπο-οµάδα και όχι σε όλη την οµάδα. Τα ερωτηµατολόγια της ποσοτικής έρευνας των µαθητών, τα οποία περιείχαν κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι ίδιοι επέλεξαν να τα αναρτήσουν και στο Facebook, ώστε να έχουν γρήγορα ικανό αριθµό απαντήσεων, ώστε να µην καθυστερήσει η επεξεργασία των αποτελεσµάτων και η παραγωγή των αντίστοιχων γραφηµάτων. Ο ρόλος των διδασκόντων ήταν κυρίως επικουρικός. Στόχος των διδασκόντων ήταν να βοηθήσουν τους µαθητές να αξιοποιήσουν µε ορθό τρόπο τα σύγχρονα δίκτυα µάθησης (Dawley, 2009) και για το λόγο αυτό είχαν οι ίδιοι τον έλεγχο της δραστηριότητας των µαθητών καθώς και την καθοδήγησή τους. Στις web 2.0 εφαρµογές που εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία το επίκεντρο είναι ο µαθητής και για το λόγο αυτό απαιτείται η αναπροσαρµογή του ρόλου του εκπαιδευτικού και η διαφοροποίηση του ρόλου του στα δασκαλοκεντρικά µοντέλα µάθησης (Γραµµατικοπούλου, Νίκα & Παλαιγεωργίου, 2012). 3.1 Προϋποθέσεις για την υλοποίηση Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τις νέες τεχνολογίες καθώς και για τα θέµατα που απαιτούν συνεργατικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, απαραίτητες επιµέρους προϋποθέσεις αποτελούν, όσο αφορά τον τεχνολογικό παράγοντα, η δυνατότητα σύνδεσης του σχολείου στο διαδίκτυο και ο επαρκής αριθµός ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο από άλλους χώρους, όπως π.χ. από την οικία τους. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο ότι κάποιοι µαθητές έχουν ενεργό λογαριασµό στο Facebook αλλά δε διαθέτουν στο σπίτι τους τον απαραίτητο εξοπλισµό (είτε σύνδεση στο διαδίκτυο είτε προσωπικό Η/Υ). Επίσης, κάποιοι µαθητές είχαν πρόσβαση στο Facebook από το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και χωρίς να διαθέτουν προσωπικό Η/Υ, µέσω της υπηρεσίας που παρέχεται σε χρήστες κινητής τηλεφωνίας.

7 Πρακτικά 5 th CIE Αποτελέσµατα Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα, αναφορικά µε τους µαθητές, οι οποίοι: Ήρθαν σε επαφή µε εργαλεία λογισµικού και υπηρεσίες διαδικτύου ενδυνάµωσαν και ενίσχυσαν την προϋπάρχουσα γνώση τους στις νέες τεχνολογίες. Γνώρισαν έναν εναλλακτικό τρόπο χρήσης του Facebook και διαπίστωσαν ότι εκτός από µέσo κοινωνικής επαφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έλαβαν διάφορα ερεθίσµατα, που προέρχονταν αφενός από τις αναζητήσεις που πραγµατοποίησαν στον παγκόσµιο ιστό και αφετέρου από τις αναρτήσεις σχολίων των συµµαθητών τους. Λάµβαναν άµεση ανατροφοδότηση της προσπάθειάς τους όχι µόνο από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους υπόλοιπους συµµαθητές τους. Εξοικειώθηκαν µε ξένες γλώσσες και µε εργαλεία αυτόµατης µετάφρασης, δεδοµένου ότι ένας µεγάλος όγκος πληροφοριών ήταν στα αγγλικά. Συµµετείχαν στη διερεύνηση µιας ερευνητικής εργασίας µε χρήση των Τ.Π.Ε. Είχαν τη δυνατότητα ενηµέρωσης, σε περίπτωση απουσίας τους, για τις δραστηριότητες που διεξάγονταν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και µάλιστα µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε τους συµµαθητές τους και τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς. Συµπερασµατικά, το αποτέλεσµα της προσπάθειας κρίνεται θετικό για τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τη σχολική τους µονάδα. 5. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση είχε τις ακόλουθες διαστάσεις: i) οι µαθητές ενηµερώνονταν µέσω τους «τοίχου» της οµάδας για τα παραδοτέα και τις προθεσµίες των εργασιών τους. Υπήρχαν και διάλογοι µεταξύ µαθητών εκπαιδευτικών, µέσω σχολιασµού των αναρτήσεων, για επίλυση αποριών και πρακτικών προβληµάτων, ii) οι µαθητές έστελναν τα αρχεία των εργασιών τους και στους δυο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τους πληροφορούσαν για τυχόν εκκρεµότητες ή ελλείψεις. Έτσι, δε χρειάζονταν να αποθηκεύονται στοιχεία στο δίκτυο του εργαστηρίου Πληροφορικής, ούτε σε µονάδες αποθήκευσης, µε αποτέλεσµα την αποδοτικότερη χρησιµοποίηση των πόρων του εργαστηρίου, iii) η δραστηριότητα που ανέπτυσσε η κάθε οµάδα, αλλά και ο κάθε µαθητής, µπορούσε πολύ εύκολα να εντοπιστεί και να ενσωµατωθεί στο βαθµό

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 τετραµήνου, και iv) κατά την παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών, δεν ήταν απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και το Facebook δεδοµένου ότι οι µαθητές χρησιµοποίησαν αρχεία παρουσιάσεων. 6. Προτάσεις για µελλοντική εφαρµογή Κατά το σχολικό έτος χρησιµοποιήθηκαν οµάδες της εφαρµογής κοινωνικής δικτύωσης Facebook στο µάθηµα «Ειδική Θεµατική Δραστηριότητα» της Β τάξης του Ηλεκτρολογικού τοµέα καθώς επίσης και στα δύο από τα τρία προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας. Για το κάθε µάθηµα της κάθε τάξης είναι δυνατό να δηµιουργηθεί µία οµάδα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές µιας σχολικής χρονιάς να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα των µαθητών των προηγούµενων ετών καθώς επίσης και να αλληλεπιδράσουν µαζί τους. Η δυνατότητα αυτή της αλληλεπίδρασης µε µαθητές του ίδιου µαθήµατος αλλά διαφορετικής σχολικής χρονιάς αποτελεί ένα σηµαντικά καινοτόµο στοιχείο που δεν υπάρχει µέχρι τώρα στη σχολική πραγµατικότητα και µπορεί να οδηγήσει στην ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων είτε µεταξύ µαθητών διαφορετικών τάξεων είτε µεταξύ µαθητών και αποφοίτων του σχολείου. Η ίδια διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µαθήµατα που χρησιµοποιούν συνεργατικά µοντέλα µάθησης, όπως π.χ. Ειδική Θεµατική Δραστηριότητα και εργαστηριακά µαθήµατα, καθώς επίσης και στα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (αγωγή υγείας, αγωγής σταδιοδροµίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεµάτων), etwinning κ.τ.λ. Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι η συγκεκριµένη λειτουργία των οµάδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και µάλιστα µπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα σύνδεσης διαφορετικών σχολείων που έχουν επιλέξει παρεµφερές θέµα ερευνητικής εργασίας. Αναφορές Dawley, L. (2009). Social network knowledge construction: Emerging virtual world pedadogy. On The Horizon 17(2), Slay, H., Sieborger, I., & Hodgkinson-Williams, C. (2008). Interactive whiteboards: Real beauty or just lipstick? Computers & Εducation, 51, Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2010). Ελληνικά Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα, 2 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρµογές στην Εκπαίδευση», σσ , Βέροια-Νάουσα.

9 Πρακτικά 5 th CIE Γραµµατικοπούλου, Α., Νίκα, Π. & Παλαιγεωργίου, Γ. (2012). Μαρτυρίες Εκπαιδευτικών για τις Δυσκολίες Ένταξης του Web 2.0 στην Τάξη, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, σσ , Φλώρινα. Δραγογιάννης, Κ. (2011). Διείσδυση των ΤΠΕ στη διδασκαλία µαθηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ελεύθερη πρόσβαση. Μελέτη Περίπτωσης, 1 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (E.E.E.E.) "Εφαρµογές των Μαθηµατικών στη Διοίκηση, στην Οικονοµία, στην Παραγωγή & στην Εκπαίδευση", Αθήνα. Ηλιάδης, Ν. & Βούτσινος, Γ. (2010). Τεχνολογία, Αθήνα: ΟΕΔΒ. Μανούσου, Ε. & Χαρτοφύλακα, Τ. (2011). Κοινωνικά δίκτυα και µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σσ , Πάτρα. Ματσαγγούρας, Η. (2000). Οµαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: Γρηγόρη. Ματσαγγούρας, Η. (2011). Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Βιβλίο εκπαιδευτικού, Πρώτο Μέρος, Αθήνα: ΟΕΒΔ. Μπλάνας, Γ. (2010). Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα ως καταλύτης εξέλιξης στην έρευνα και στην εκπαίδευση, Ελληνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονοµίας, σσ , Καβάλα. Μπράτιτσης, Θ., Καρασπύρου, Ι., & Κυρίδης, Α. (2010). Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήµατα ασφάλειας και ενηµέρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συνεδρίο µε Διεθνή Συµµετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», σσ , Κόρινθος. Νικολοπούλου, Κ. & Γιαλαµάς, Β. (2011). Το facebook στην καθηµερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηµατολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σσ , Πάτρα. Πεπές, Ε. (2012). Η συµβολή της µεθόδου Project στην κοινωνικοποίηση του µαθητή και η αξία της για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, Πανελλήνιο Συνέδριο

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 µε Διεθνή Συµµετοχή "Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, τόµος Β, σσ , Αθήνα. Σωτηριάδου, Α. & Παπαδάκης, Σ. (2012). Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, σσ , Φλώρινα. Τριλιανός, Θ. (1997). Η παρώθηση ή πως καλλιεργείται στο µαθητή η έφεση για µάθηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Ψαριανός, Ε. (2012). Η συνεργατική φύση της µαθησιακής διαδικασίας, Πανελλήνιο Συνέδριο µε Διεθνή Συµµετοχή "Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, τόµος Β, σσ , Αθήνα. Abstract Web 2.0 and social network services have been widely accepted by school students whilst at the same time they offer new possibilities to Internet users, which can be leveraged complementarily with traditional teaching, improving learning results. For this reason, a group was created in Facebook, within the context of the Research Project class which was taught to the students of the Α grade of the Vocational Lyceum of Amfissa during the school year In this group, students were able to upload and post text, images, video and various types of files (text files, presentations, spreadsheets etc.). Group members could also comment on all posts and could add a Like indication. The posts were visible only to group members. The paper presents the results of the study as well as proposals for future use and inclusion of Facebook groups in the daily educational practice. Keywords: E-learning, social network services, Facebook, research project, secondary education.

«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»

«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» Σωτηρούδας Βασίλειος 1, Γαρίτσης Ιωάννης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 30 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης vsotirudas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΣΧΟΛΕΙΟ Σε αυτή την ενότητα δώστε μία σύντομη περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες, τους τρόπους χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο Τζωρτζάκης Γιάννης Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ12, Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά johntzortzakis@gmail.com Κωστάκη Κατερίνα MEd Εκπαιδευτικός ΠΕ06,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική προσέγγιση στη µελέτη και την υλοποίηση δικτυακού τόπου στα πλαίσια της Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας στο ΕΠΑΛ

Εκπαιδευτική προσέγγιση στη µελέτη και την υλοποίηση δικτυακού τόπου στα πλαίσια της Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας στο ΕΠΑΛ Εκπαιδευτική προσέγγιση στη µελέτη και την υλοποίηση δικτυακού τόπου στα πλαίσια της Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας στο ΕΠΑΛ Ε. Αντωνίου 1, Χ. Σκιαδά 2 1 2 ο ΕΠΑΛ Περιστερίου evanthia @sch.gr 2 2 ο ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 «Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών Σ. Πιτσικάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας

«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας «Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας Ε. Βασιλάκη (ΠΕ05) 1, Σ. Γιασσάκη (ΠΕ07) 2, Α. Πηγιάκη (ΠΕ06) 3 1 Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα