H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ"

Transcript

1 H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά λεονεκτήµατα...4 ΙΙ. Παραγωγή ε ί λου...5 ΙΙΙ. Ζήτηση...6 ΙV. Κατανάλωση...8 V. Εξωτερικό εµ όριο...9 ιµερές εµ όριο Ελλάδας Βουλγαρίας...12 VΙ. Εκτιµήσεις Προο τικές...14 Παράρτηµα Ε ιµελητήρια Κλαδικές εκθέσεις Εκθεσιακοί φορείς Σχετικές ιστοσελίδες

2 Ι. Υφιστάµενη κατάσταση Γενικά Ο κλάδος ε εξεργασίας ξυλείας και ε ί λου α οτελεί έναν α ό τους δυναµικότερους κλάδους της βουλγαρικής οικονοµίας. Η αρούσα µελέτη ε ικεντρώνεται στον υ οκλάδο της αραγωγής ε ί λου, εριλαµβάνει ωστόσο και ληροφορίες για τον υ οκλάδο ε εξεργασίας ξυλείας, στο βαθµό ου ο τελευταίος ε ηρεάζει θετικά την αραγωγή ε ί λου, ροµηθεύοντας ρώτη ύλη σε ικανο οιητικές οσότητες και χαµηλό κόστος. Η συνολική δασική έκταση της Βουλγαρίας αντιστοιχεί στο 30% ερί ου της εδαφικής ε ικράτειας της, δηλαδή σε ερί ου 30 εκατ. στρέµµατα. Παρά το γεγονός ότι µεγάλο τµήµα δασικών εκτάσεων έχει χαρακτηρισθεί ως ροστατευόµενη εριοχή, οι φυσικοί όροι της χώρας εκτιµώνται σε ερί ου 67 δις ευρώ. Γύρω στις 200 βουλγαρικές εταιρείες διαθέτουν ε ίσηµα άδεια λειτουργίας για διανοµή ξυλείας, ωστόσο µεγάλο µερίδιο της σχετικής δραστηριότητας εντάσσεται στη γκρίζα οικονοµία και είναι µη καταγεγραµµένο. Οι ανωτέρω ε ιχειρήσεις δεν είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές ε ί εδο. Αριθµός ε ιχειρήσεων Στον υ οκλάδο της αραγωγής ε ί λου δραστηριο οιούνται γύρω στις βουλγαρικές εταιρείες, ωστόσο το 75% της συνολικής αραγωγής ροέρχεται α ό ερί ου 320 ε ιχειρήσεις. Ο αριθµός των ε ιχειρήσεων στη βιοµηχανία ε ί λων αυξήθηκε σηµαντικά το διάστηµα Στη συντρι τική τους λειοψηφία (σχεδόν το 80%) ρόκειται για µικρές ε ιχειρήσεις - ε ι λο οιούς και µικρές βιοτεχνίες ου α ασχολούν λιγότερους α ό 10 υ αλλήλους και εργάζονται κατό ιν αραγγελίας. Ένα 3% µόνο των ε ιχειρήσεων α ασχολεί ερισσότερους α ό 50 υ αλλήλους και αρόµοια µικρό οσοστό εταιρειών έχει ιστο οιηθεί µέχρι σήµερα µε ISO Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών Στον κλάδο ε εξεργασίας ξυλείας και ε ί λου α ασχολούνται συνολικά ερί ου εργαζόµενοι. Στο ίνακα ου ακολουθεί αρατίθεται αριθµός των α ασχολούµενων στον υ οκλάδο της 1

3 αραγωγής ε ί λου, σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, τα έτη : Πίνακας 1: Εργαζόµενοι (αριθµός ανά έτος) Α ό τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας ροκύ τει ότι το 2008 ο µέσος µηνιαίος µισθός στον υ οκλάδο αραγωγής ε ί λου αντιστοιχούσε σε 310 λέβα. Στον κάτωθι ίνακα αρατίθεται η εξέλιξη των µισθών τα έτη : Πίνακας 2: Μέοος µηνιαίος µισθός (σε λέβα) Ισοτιµία: 1 ευρώ = 1, 9558 λέβα Υ οστηρίζεται, άντως, ότι οι ραγµατικοί µισθοί είναι δι λάσιοι α ό τους ε ίσηµα δηλωµένους. 1 Σύµφωνα µε έρευνα του Ε ιµελητηρίου Ε ιχειρήσεων Ε εξεργασίας Ξυλείας και Ε ί λων για λογαριασµό των µελών του, λιγότερο α ό το 30% καταβάλλει µέχρι 400 λέβα για τους εργαζόµενους, ενώ οι λειοψηφία των ε ιχειρήσεων αναφέρει ότι καταβάλλει υψηλότερες αµοιβές. υνατότητες χρηµατοδότησης Η είσοδος της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. έχει καταστήσει ροϋ όθεση ε ιβίωσης των βουλγαρικών ε ιχειρήσεων αραγωγής ε ί λου τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και της κατάρτισης του εργατικού δυναµικού. υνατότητες χρηµατοδότησης για ε ιχειρήσεις του κλάδου ε εξεργασίας ξυλείας και αραγωγής ε ί λου είναι διαθέσιµες στα λαίσια των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων ό ως «Ανταγωνιστικότητα» και «Ανά τυξη Ανθρώ ινων Πόρων» και στα 1 Για λόγους ου συνδέονται µε την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Αξίζει άντως να σηµειωθεί ότι στον ροϋ ολογισµό του 2010 ροβλέ εται µείωση 2% των ασφαλιστικών εισφορών. 2

4 λαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά τυξης » (βλ. για ερισσότερες ληροφορίες σχετικά µε Ε ιχειρησιακά Προγράµµατα και χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα Ωστόσο, ο αριθµός των ε ιχειρήσεων ου έλαβαν µέχρι σήµερα κά οιας µορφής υ οστήριξη α ό τα διαθέσιµα κοινοτικά κονδύλια δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Τα αιτήµατα χρηµατοδότησης αφορούσαν κυρίως σε τεχνολογικό εκσυγχρονισµό. Το ενδιαφέρον των ε ιχειρήσεων του κλάδου εστιάζεται κυρίως στην τεχνολογία της ενεργειακής α όδοσης, τη βελτίωση των µεθόδων αραγωγής, µάνατζµεντ και µάρκετινγκ. Ε ίσης υ άρχουν ειδικά ρογράµµατα δανειοδότησης µικροµεσαίων ε ιχειρήσεων α ό βουλγαρικές τρά εζες. Η Ευρω αϊκή Τρά εζα Ανασυγκρότησης και Ανά τυξης έχει χορηγήσει δάνεια ρος βουλγαρικές τρά εζες µε στόχο να διευκολυνθεί η ρόσβαση των ΜΜΕ στον τρα εζικό δανεισµό. Τέλος, ως ρος τις δυνατότητες ου συνδέονται µε τη σύσταση clusters, ου µ ορούν να αυξήσουν την αραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ε ιχειρήσεων, στη Βουλγαρία υ άρχουν λίγες εριοχές µε σχετική δυνατότητα. Τέτοιες εριοχές είναι αυτές του Τρογιάν, Λόβετς και Τέτεβεν µε ερισσότερες α ό 300 ε ιχειρήσεις, του Πάζαρτζικ και Βέλινγκραντ µε ερί ου 200 ε ιχειρήσεις, του Ρούσε µε ερί ου 150 και του Μ άνσκο και Ραζλόγκ µε ερί ου 100 ε ιχειρήσεις. Στην εριοχή του Τρογιάν, ου διαθέτει αράδοση α ό τον 19 ο αιώνα στην χειροτεχνία ξύλου και στη αραγωγή ε ί λου, α ό το 2005 λειτουργεί cluster ε ιχειρήσεων ε εξεργασίας ξυλείας και αραγωγής ε ί λου ου χρηµατοδοτήθηκε α ό το ρόγραµµα PHARE. Οι 34 ε ιχειρήσεις ου το α αρτίζουν αράγουν ροϊόντα µε ε ωνυµία «MADE IN TROYAN και έχουν τη δυνατότητα ως µέλη του εν λόγω cluster να συµµετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις και να χρησιµο οιούν α ό κοινού νεοα οκτηθέντα τεχνολογικό εξο λισµό. Κύρια ροβλήµατα Σύµφωνα µε έρευνα ου εκ ονήθηκε τον Οκτώβριο-Νοέµβριο 2008 α ό το Ε ιµελητήριο Ε ιχειρήσεων Ε εξεργασίας Ξυλείας και Ε ί λων, (όταν η οικονοµική κρίση µόλις ξεκινούσε και κατά συνέ εια δεν 3

5 ε ηρέασε τα α οτελέσµατα της έρευνας) ως σηµαντικότερα ροβλήµατα οι για τις ε ιχειρήσεις του κλάδου καταγράφονται: H δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευµένου και έµ ειρου εργατικού δυναµικού. Υφίστανται µεγάλες ανάγκες για κατάρτιση του ροσω ικού. Περισσότερες α ό τις µισές α ό τις εταιρείες δεν αρέχουν κά οιας µορφής εκ αίδευση, ενώ δεν έγινε ε αρκής εκµετάλλευση των δυνατοτήτων στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη Ανθρώ ινων Πόρων». Η έλλειψη α οτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης Η ανάγκη αύξησης της αραγωγικότητας. Συγκριτικά λεονεκτήµατα Το χαµηλό κόστος εργασίας, η ροµήθεια ρώτης ύλης σε ικανο οιητικό βαθµό και σχετικά χαµηλή τιµή α ό την το ική βιοµηχανία ξυλείας και κατ αντιστοιχία η τελική χαµηλή τιµή του ροϊόντος α οτελούν τα βασικά συγκριτικά λεονεκτήµατα των βουλγαρικών ε ιχειρήσεων αραγωγής ε ί λου. Ακόµα η ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. και η εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία αρέχει το λαίσιο για την ανά τυξη του τοµέα και την ενίσχυση του εξαγωγικού ροσανατολισµού, υ ό την ροϋ όθεση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Το µέλλον των βουλγαρικών ε ιχειρήσεων του κλάδου θα εξαρτηθεί κατά συνέ εια τόσο α ό τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας τους, όσο και α ό τη βελτίωση της οιότητας και του design των ροϊόντων τους. Ε ίσης, θα ε ηρεαστεί άµεσα α ό την εξέλιξη των κύριων ροσδιοριστικών αραγόντων ζήτησης, το διαθέσιµο εισόδηµα και το ρυθµό αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο κλάδος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α ό την κατασκευαστική δραστηριότητα και ήδη υ οστεί τις ε ι τώσεις της οξείας κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο το

6 ΙΙ. Παραγωγή ε ί λου Η αραγωγή ε ί λου και ροϊόντων ξυλείας στη Βουλγαρία, κατέγραψε σηµαντική αύξηση το 2007 µε συνολική αραγωγή ερισσότερα α ό 800 εκατ. ευρώ. Η αραγωγή ε ί λου αυξήθηκε α ό 335 εκατ. ευρώ το 2006 σε 436 εκατ. ευρώ το Η δε αραγωγή ροϊόντων ξυλείας αυξήθηκε α ό 330 εκατ. ευρώ το 2006 στα 384 εκατ. ευρώ το Το 2008, η αραγωγή ε ί λου συνέχισε την αυξητική της ορεία, την ίδια χρονιά όµως, αρατηρήθηκε α ότοµη µείωση της ζήτησης στο τελευταίο τετράµηνο του Στο ίνακα και το γράφηµα ου ακολουθεί αρατίθεται η εξέλιξη της αραγωγής ε ί λου στη Βουλγαρία τα έτη , σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας: Πίνακας 3: Παραγωγή ε ί λου τα έτη (αξία σε ευρώ) Γράφηµα 1: Παραγωγή ε ί λου τα έτη (αξία σε ευρώ) Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αραγωγικότητα στη βιοµηχανία αραγωγής ε ί λου βελτιώθηκε θεαµατικά τα τελευταία έτη, αλλά 5

7 α έχει ακόµα σηµαντικά α ό τα ρότυ α των δυτικοευρω αϊκών χωρών. Αναφέρεται ότι το 2001 τα ροϊόντα και υ ηρεσίες ανήλθαν σε ευρώ ανά α ασχολούµενο στη βιοµηχανία ε ί λων και λέβα ανά α ασχολούµενο στη βιοµηχανία ε εξεργασίας ξυλείας, ενώ το 2007 σε ευρώ και λέβα αντίστοιχα. Κατά συνέ εια µέσα σε µία εξαετία η βελτίωση ροσέγγισε σχεδόν οσοστό 100%. ΙΙΙ. Ζήτηση Ένα α ό τα θετικά χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αγοράς ε ί λου είναι ο αξιόλογος βαθµός διαφορο οίησης της ζήτησης. Υφίστανται ανάγκες σε µία σειρά α ό κατηγορίες, ό ως έ ι λα κατοικίας και έ ι λα γραφείου α ό ε ιχειρήσεις, ενώ αράλληλα οι κρατικές υ οδοµές (δηµόσιες υ ηρεσίες, σχολεία κ.ο.κ.) της χώρας είναι ε αλαιωµένες και α αιτείται εκτεταµένη ανακαίνιση. Ε ι λέον, τεράστιος αριθµός έργων, ό ως ξενοδοχεία, κατοικίες και κτίρια ε ιχειρήσεων, εµ ορικών κέντρων, ου αναµένεται να ολοκληρωθούν στο άµεσο µέλλον, εκτιµάται ότι θα έχει ως α οτέλεσµα την ενίσχυση της ζήτησης. Ωστόσο, ρέ ει να σηµειωθεί, ότι στην αρούσα φάση η ζήτηση ε ί λου στη βουλγαρική αγορά βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο της, καταγράφοντας συρρίκνωση το 2009 έως και 50%. Η κατάρρευση της ζήτησης α οδίδεται στη γενικότερη οικονοµική ύφεση και ιδίως στην οξεία κρίση στον κατασκευαστικό τοµέα. Σύµφωνα µε έρευνα του Ε ιµελητηρίου Ε ιχειρήσεων Ε εξεργασίας Ξυλείας και Ε ί λων, εάν δεν µεσολαβούσε η οικονοµική κρίση, η βιοµηχανία ε ί λων θα µ ορούσε να είχε αυξήσει την αραγωγή της κατά 15% καθώς η αύξηση των κατασκευών και των ενυ όθηκων στεγαστικών δανείων δηµιουργούσε τις ροϋ οθέσεις για τη δηµιουργία συνθηκών ισχυρής ζήτησης. Λόγω της µειωµένης ζήτησης στην εγχώρια αγορά οι Βούλγαροι κατασκευαστές ε ί λων διέθεσαν στην εγχώρια αγορά µόνο το ένα έµ το ερί ου της αραγωγής τους, ενώ το µεγαλύτερο κοµµάτι της αραγωγής ροορίστηκε για εξαγωγή. Οι δε τιµές των ε ί λων µειώθηκαν έως και 25% α ό την έναρξη της κρίσης, ενώ αναφέρεται ότι ορισµένοι αραγωγοί είναι διατεθειµένοι να ωλήσουν κάτω του κόστους στην ροσ άθειά τους να εξασφαλίσουν µετρητά. 6

8 Αντίστοιχα οι ωλήσεις των ε ιχειρήσεων ε εξεργασίας ξυλείας εµφανίστηκαν µειωµένες κατά 42% το ρώτο εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Ο κλάδος της αραγωγής ε ί λων στη Βουλγαρία εξακολουθεί µέχρι σήµερα να βρίσκεται σε ύφεση, αν και τους τελευταίους µήνες του 2009 αναφέρεται κά οια ελαφρά ανάκαµψη στον κλάδο, καθώς εταιρείες ου εδρεύουν στο νότιο τµήµα της εριοχής της Ροδό ης είχαν αύξηση αραγγελιών α ό αγορές χωρών ό ως της Ελλάδας, του Ισραήλ και του Ιράκ. Παράλληλα καταγράφονται κά οιες ρώτες ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης στον κλάδο ε εξεργασίας ξυλείας, έναν α ό τους ρώτους κλάδους της βουλγαρικής οικονοµίας ου ε ηρεάστηκε άµεσα α ό την οικονοµική κρίση και α ό τους ρώτους ου ανακάµ τει. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του Ε ιµελητηρίου Ε ιχειρήσεων Ε εξεργασίας Ξυλείας και Ε ί λων οι βουλγαρικές ε ιχειρήσεις του κλάδου εκφράζουν συγκρατηµένη αισιοδοξία στο κλείσιµο του Πάνω α ό το 50% των ε ιχειρήσεων αναµένει µικρή αύξηση του κύκλου εργασιών τους στο τέλος του 2009, ερί ου το 30% εκτιµά ότι θα διατηρηθεί σταθερός και µόνο 5-6% εκτιµά ότι θα µειωθεί. Μία δε στις τρεις ε ιχειρήσεις εµφανίζεται διατεθειµένη να ροσλάβει ροσω ικό. 7

9 ΙV. Κατανάλωση Ο ληθυσµός της Βουλγαρίας είναι 7,7, εκατ. ενώ τα νοικοκυριά υ ολογίζονται στα εκατ. Το ε ί εδο του εισοδήµατος είναι σηµαντικά χαµηλότερο α ό αυτό των υ ολοί ων χωρών της ΕΕ των 15. Το µέσο µηνιαίο εισόδηµα στη Βουλγαρία το 2008 ήταν ερί ου 240 ευρώ. Ωστόσο, σήµερα η µεσαία τάξη α οτελεί το 20%του ληθυσµού, ενώ ήταν σχεδόν µη υφιστάµενη στις αρχές της δεκαετίας του Ε ίσης, διαρκώς διευρύνεται η οµάδα των νέων καταναλωτών - κατά κύριο λόγο νέων ε αγγελµατιών µε υψηλό κοινωνικό και οικονοµικό status - ου είναι κάτοικοι της Σόφιας και άλλων µεγάλων βουλγαρικών όλεων και τείνουν να διαθέτουν ερισσότερα χρήµατα για τη αγορά οιοτικών ε ί λων βελτιωµένου design. Η βουλγαρική αγορά ε ί λου θεωρείται µικρού ρος µεσαίου µεγέθους στην ΕΕ, µεγαλύτερη συγκριτικά α ό τις αγορές της Σλοβακίας και της Σλοβενίας και σηµαντικά µικρότερη α ό την αγορά της Ουγγαρίας. Είναι δε, συγκεντρωµένη κυρίως στη Σόφια και σε άλλα αστικά κέντρα της Βουλγαρίας. Στο λαίσιο αυτό, οι ωλήσεις ε ί λου στη Βουλγαρία είναι χαµηλές σε σύγκριση µε την υ όλοι η υτική Ευρώ η. Η ε ί λωση καταλαµβάνει οσοστό 3,6% της συνολικής ατοµικής κατανάλωσης και υ ολεί εται σηµαντικά του µέσου όρου της ΕΕ, όµως το οσοστό αυτό αυξάνεται διαρκώς µε τη άροδο του χρόνου και την αύξηση των διαθέσιµων εισοδηµάτων. Η αγορά οικιακού ε ί λου α οτιµήθηκε σε 344 εκατ. ευρώ λιανικών ωλήσεων το Το ίδιο έτος οι Βούλγαροι καταναλωτές διέθεσαν σε οικιακό έ ι λο 45 ευρώ κατά κεφαλή, ενώ ο µέσος όρος στην Ε.Ε. αντιστοιχούσε σε 161 ευρώ. Ωστόσο η ετήσια µέση αύξηση στη κατανάλωση ήταν 6,8%, οσοστό µεγαλύτερο α ό το αντίστοιχο των υ ολοί ων κρατών µελών της Ε.Ε. -µε εξαίρεση τη Ρουµανία- γεγονός ου καταδεικνύει τον ανα τυσσόµενο και δυναµικό χαρακτήρα της βουλγαρικής αγοράς. Πίνακας 4: Πωλήσεις ε ί λωσης στη Βουλγαρία (αξία σε εκατ. ευρώ)

10 V. Εξωτερικό εµ όριο Ως µέλος της ΕΕ, η Βουλγαρία έχει ελεύθερη ρόσβαση στην ευρω αϊκή αγορά και η αύξηση των εισαγωγών και των εξαγωγών τα τελευταία έτη καταδεικνύουν την ενσωµάτωση του κλάδου ε εξεργασίας ξυλείας και αραγωγής ε ί λων στη διεθνή αγορά. Μεγάλο τµήµα συνολικής αραγωγής ε ί λου ροορίζεται για εξαγωγές. Οι εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε ερί ου 482,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν ολύ γρηγορότερα α ό τις εξαγωγές ροσεγγίζοντας τα 762,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εξαγωγών και η διεύρυνση του αρνητικού εµ ορικού ισοζυγίου στο έ ι λο είναι ενδεικτική της αύξουσας αγοραστικής δύναµης στη Βουλγαρία. Πίνακας 5: Εξωτερικό Εµ όριο (αξία σε ευρώ) α εξαµ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Γράφηµα 2: Εξαγωγές βουλγαρικών ε ί λων τα έτη (αξία σε ευρώ)

11 Η τάση διεύρυνσης του αρνητικού εµ ορικού ισοζυγίου ανατρά ηκε την τελευταία διετία. Το 2008, ό ως και το ρώτο εξάµηνο του 2009 αρατηρήθηκε κατακόρυφη τώση των εισαγωγών, σε οσοστό µεγαλύτερο του 50%. Ό ως ήδη αναφέρθηκε, τα ερισσότερα α ό τα έ ι λα ου αράχθηκαν στη Βουλγαρία το εν λόγω διάστηµα ροορίστηκαν για εξαγωγή, καθώς η ζήτηση στη βουλγαρική αγορά ήταν χαµηλή. Οι εισαγωγές της ξυλείας και των ροϊόντων της ε ίσης µειώθηκαν ερί ου στο µισό µε α οτέλεσµα, τη µετατρο ή του εµ ορικού ισοζυγίου - ου ριν α ό ένα χρόνο ήταν αρνητικό- σε θετικό το Τα τελευταία χρόνια στις δέκα ρώτες θέσεις εµ ορικών εταίρων στο έ ι λο εναλλάσσονται χώρες ό ως η Γερµανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Πολωνία. Η Βουλγαρία εξάγει κυρίως καθίσµατα και ε ικαλυµµένα έ ι λα. Παρατίθενται γραφήµατα µε τους δέκα ρώτους εµ ορικούς εταίρους της Βουλγαρίας τα έτη 2007 και 2008 για εξαγωγές και εισαγωγές). Γράφηµα 3: έκα ρώτοι ελάτες βουλγαρικών εξαγωγών το 2007 (αξία σε ευρώ)

12 Γράφηµα 4: έκα ρώτοι ελάτες βουλγαρικών εξαγωγών το 2007 (αξία σε ευρώ) Γράφηµα 5: έκα ρώτοι εξαγωγείς ε ί λου στη Βουλγαρία το 2007 (αξία σε ευρώ)

13 Γράφηµα 6: έκα ρώτοι εξαγωγείς ε ί λου στη Βουλγαρία το 2008 (αξία σε ευρώ) ιµερές εµ όριο Ελλάδας Βουλγαρίας Στον ίνακα και το γράφηµα ου ακολουθούν αρατίθεται η ορεία των εµ ορικών συναλλαγών το διάστηµα α εξαµ Ό ως ροκύ τει ο όγκος διµερούς εµ ορίου στα έ ι λα σηµειώνει διαρκή αύξηση. Μέχρι το 2007 οι ελληνικές εξαγωγές ρος τη Βουλγαρία ήταν µεγαλύτερες α ό τις εισαγωγές και το εµ ορικό ισοζύγιο διευρυνόταν υ έρ της χώρας µας. Το 2008, ωστόσο, στα λαίσια ύφεσης στη βουλγαρική αγορά η τάση αυτή ανατρά ηκε και οι ελληνικές εξαγωγές συρρικνώθηκαν δραστικά, ενώ οι βουλγαρικές εξαγωγές σχεδόν δι λασιάστηκαν. Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το ρώτο εξάµηνο 2009 εριορίστηκε εραιτέρω ο όγκος διµερούς εµ ορίου ενώ το εµ ορικό ισοζύγιο συνέχισε να είναι ελλειµµατικό σε βάρος της χώρας µας. 12

14 Πίνακας 6: Ελληνικές εξαγωγές & εισαγωγές ε ί λου στη Βουλγαρία (αξία σε ευρώ) α εξαµ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Γράφηµα 7: Ελληνικές εξαγωγές & εισαγωγές ε ί λου στη Βουλγαρία (αξία σε ευρώ) Εξαγ. Εισαγ α' εξ. 09 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα το 2008 βρέθηκε στην τέταρτη θέση των καλύτερων ελατών βουλγαρικών εξαγωγών ε ί λου (βλ. Γράφηµα 4), ενώ αντίστοιχα οι ελληνικές εξαγωγές ε ί λου βρέθηκαν στην έκτη θέση, µόλις µία θέση ίσω α ό την Τουρκία ου α οτελεί καθιερωµένο εξαγωγέα φθηνού ε ί λου και µάλιστα το ροηγούµενο έτος κατείχε τη δεύτερη θέση µε τη Γερµανία στην ρώτη θέση (βλ. Γραφήµατα 6 και 5). Η Ελλάδα α οτελεί ε ίσης, µαζί µε την Τουρκία, την ΠΓ Μ και την Ιταλία µία α ό τις σηµαντικότερες αγορές των βουλγαρικών εξαγωγών ξυλείας και ροϊόντων ξυλείας. 13

15 VΙ. Εκτιµήσεις Προο τικές Η αγορά ε ί λων α οτελεί κλάδο ου ε ηρεάζεται άµεσα α ό τη δυσµενή ή ευνοϊκή διεθνή και εγχώρια οικονοµική συγκυρία, µε α οτέλεσµα να εµφανίζονται έντονες διακυµάνσεις στις ωλήσεις και στα κέρδη. Η αρούσα οικονοµική ύφεση ε ηρέασε αρνητικά τη βουλγαρική αγορά ε ί λου το 2009, καθώς η καταναλωτική ζήτηση ό ως και οι δα άνες των ε ιχειρήσεων για εξο λισµό εριορίστηκαν δραστικά. Ωστόσο, ρόκειται για ανα τυσσόµενη αγορά µε αξιόλογη δυναµικό και ροο τικές για την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης στο µέλλον, ενώ ήδη είναι ορατά τα ρώτα σηµάδια ανάκαµψης. Σύµφωνα µε έρευνα της Alpha Research και του βουλγαρικού Εµ ορικού Ε ιµελητηρίου ο ανταγωνισµός στην αγορά της Βουλγαρίας µέχρι σήµερα, ε ικεντρώθηκε κυρίως στην τιµή και όχι την οιότητα των ροϊόντων. Τελευταία, όµως, εµφανίζεται µια καινούργια τάση ου υ οδηλώνει την αλλαγή των συνηθειών κατανάλωσης και τη στροφή ρος την αγορά οιοτικού ε ί λου υψηλής αισθητικής. Στο λαίσιο αυτό, η ώληση οιοτικού ε ί λου αρουσίασε δυναµική ανά τυξη τα τελευταία χρόνια, γεγονός ου εξηγείται α ό την αύξηση των διαθέσιµων εισοδηµάτων, τη µεγαλύτερη οικιλία ροϊόντων και τα ευνοϊκότερα ρογράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η αυξανόµενη οικιλία ροϊόντων ε ί λου µε βελτιωµένο design -συχνά εισαγόµενου- σε διαρκώς ιο ελκυστικά καταστήµατα υροδοτεί αυτήν την τάση. Ήδη υψηλής οιότητας σχεδιασµού µάρκες ό ως η δανέζικη B&O και ολυάριθµες ιταλικές µάρκες ε ί λων έχουν κάνει την είδοσό τους στην αγορά. Ε ίσης, ένα σηµαντικό γεγονός ου αναµένεται το 2010 είναι η είσοδος της ΙΚΕΑ. Τα ανωτέρω α οτελούν σαφείς ενδείξεις ότι η βουλγαρική αγορά αρουσιάζει ενδιαφέρον για τους αραγωγούς και εξαγωγείς ελληνικού ε ί λου. Η είσοδος θα ρέ ει να αφορά σε οιοτικό έ ι λο υψηλής αισθητικής και design ου θα α ευθύνεται σε µεσαίες και ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις και θα ρέ ει να ραγµατο οιηθεί µεθοδευµένα µε τη χρήση σύγχρονων µέσων και µεθόδων ( αραγωγής, management, marketing). Η εγχώρια αγορά µ ορεί να είναι ανα τυσσόµενη και α ό ά οψη οργάνωσης να µη βρίσκεται στο ε ί εδο των δυτικοευρω αϊκών 14

16 κρατών αλλά είναι ήδη αρκετά οργανωµένη µε µεγάλα καταστήµατα ε ί λων (Aron, Aiko, Labirint, Zona, Mobexpert). Την τελευταία διετία στη συρρικνωµένη ίτα των βουλγαρικών εισαγωγών, το µερίδιο των ελληνικών ε ί λων αρουσιάζεται αυξηµένο. Στα ροσεχή έτη κατά τα ο οία αναµένεται ανάκαµψη θα αρουσιαστούν αυξηµένες ευκαιρίες εξαγωγών σε διάφορα είδη ε ί λου, ό ως γραφείου, κουζίνας, κατοικίας, κ.α. καθώς υφίστανται ανάγκες σε όλες τις κατηγορίες, ενώ η άνοδος των διαθέσιµων εισοδηµάτων θα τροφοδοτήσει την εγχώρια ζήτηση. Ήδη ορισµένες ελληνικές εταιρείες έχουν εισέλθει στη βουλγαρική αγορά µε ε ιτυχία ( ροµέας, NEOSET) Οι ελληνικές ε ιχειρήσεις εφόσον θελήσουν να εισέλθουν στη βουλγαρική αγορά διαθέτουν λεονεκτήµατα ό ως τη γεωγραφική εγγύτητα, το φθηνό εργατικό κόστος στη χώρα, το ευνοϊκό ε ενδυτικό και φορολογικό καθεστώς και την ήδη εδραιωµένη στη χώρα αρουσία ολυάριθµης ελληνικής ε ιχειρηµατικής κοινότητας. Σόφια, 18 εκεµβρίου 2009 Θεολογία Βούλγαρη Γραµµατέας ΟΕΥ Γ 15

17 Παράρτηµα 1. Ε ιµελητήρια Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry in Bulgaria tel.: (0) fax: (0) Sofia F.J. Curie Str., office BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 9, Iskar Street, 1058 Sofia, Bulgaria tel.: / , , fax: / Κλαδικές εκθέσεις FURNITURE Bulgaria , Σόφια TECHNOMEBEL, , Σόφια STROIKO 2000, , Palace of Culture, Σόφια THE THREE KEYS, , Βάρνα MEBELTECH, Φιλι ού ολη FURNITURE Spring/Autumn - International Trade Exhibition , Σόφια WORLD OF FURNITURE, Inter Expo Center , Σόφια HOTEL & RESTAURANT EXPO, Οκτώβριος Σόφια 3. Εκθεσιακοί φορείς INTER EXPO CENTER SOFIA Tel.: (2) Fax: (2)

18 INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV 37, Tzar Boris III - Obedinitel Blvd. 4003, Plovdiv, BULGARIA Phone: (+359) 32/ Fax: (+359) 32/ Е-mail: VIA EXPO Ltd. Plovdiv 4003, Bulgaria 3, Chehov Sq tel./fax: ( ) , , ( ) Σχετικές ιστοσελίδες 17

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη,

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, 171 24, Αθήνα Ελλάδα Τηλ: 2109343509-520, 2109353693 Fax: 2109343504 1 Η Τ.Ε.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Κοιτασµατολογίας Πετρελαίου στο Τµήµα Γεωλογίας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση

Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση Ανακοίνωση σχετικά µε τα ε αγγέλµατα ου ε ηρεάζονται α ό την άρση των αδικαιολόγητων εριορισµών στη ρόσβαση και άσκηση 22. 05. 2011 Με το Ν. 3919/2011 (άρθρο 2) καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι εριορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Η ελληνική αγορά επίπλων κουζίνας στο μικροσκόπιο ELITON Με τους τζίρους των εταιρειών να μειώνονται λόγω κρίσης και τις εισαγωγές από το εξωτερικό να αυξάνονται θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Τιµολογιακή Πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται λαµβάνοντας υ όψη τα δεδοµένα της αγοράς και του ανταγωνισµού και αναθεωρείται σύµφωνα µε τη στρατηγική της Εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα