ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη 3 4.Τρό ος λήψης και διαχείρισης εντολών 4 5.Οµαδο οίηση και ε ιµερισµός εντολών 5 6.Τό οι Εκτέλεσης Βασικές Αρχές Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ε ανεξέταση Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών Πελατών 7 Παραρτήµατα 8 2

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο Στο λαίσιο του Ν.3606/2007 για τις αγορές χρηµατο ιστωτικών µέσων, η ΑΧΟΝ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εφεξής η Εταιρεία) λαµβάνει τα α αραίτητα µέτρα ώστε να ε ιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και ε αγγελµατίες το καλύτερο δυνατό α οτέλεσµα κατά την αροχή σ αυτούς των ε ενδυτικών υ ηρεσιών της και ρος τούτο έχει υιοθετίσει την αρούσα ολιτική εκτέλεσης εντολών, ου στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών τους καθώς και εν γένει τον χειρισµό «εντολών» ρος κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό των Πελατών της, ανεξαρτήτως του αν οι α οφάσεις για τις συγκεκριµένες εντολές έχουν ληφθεί α ό τους ίδιους τους Πελάτες ή α ό την Εταιρεία στο λαίσιο των αρεχοµένων α ό αυτήν ε ενδυτικών υ ηρεσιών, ό ως η διαχείριση χαρτοφυλακίου. 2. Ορισµοί Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 2.1 Για τις ανάγκες της αρούσας Πολιτικής, οι αρακάτω ορισµοί έχουν το εξής εριεχόµενο : Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών : είναι η διαδικασία ου εφαρµόζεται και δεσµεύει την εταιρεία σχετικά µε τον τρό ο ου λαµβάνει, διαχειρίζεται, και εραιτέρω εκτελεί ή διαβιβάζει την εντολή ελάτη. Τό ος Εκτέλεσης : είναι οι «αγορές» στις ο οίες διατίθενται ρος αγορά ή ώληση τα χρηµατο ιστωτικά µέσα ε ί των ο οίων ο ελάτης ε ιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές. Τό ος Ίδιας Εκτέλεσης : είναι ο Τό ος Εκτέλεσης στον ο οίο η ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ είναι Μέλος και έχει άµεση ρόσβαση, εκτελώντας η ίδια τις εντολές ελατών της. Αντισυµβαλλόµενος : είναι άλλη εταιρεία, ρος την ο οία η AXON AEΠΕΥ διαβιβάζει τις εντολές ελατών ρος εκτέλεση, γεγονός ου λαµβάνει χώρα όταν η εταιρεία µας δεν έχει άµεση ρόσβαση σε Τό ους Εκτέλεσης ό ου δια ραγµατεύονται χρηµατο ιστωτικά µέσα ε ί των ο οίων ο ελάτης ε ιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές. 2.2 Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρµόζεται για όλες τις εντολές ελατών της εταιρείας, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι ε αγγελµατίες ελάτες. Αναφέρεται στα χρηµατο ιστωτικά µέσα για τα ο οία η εταιρεία δύναται να δέχεται εντολές και εριλαµβάνει τους Τό ους Εκτελέσεως στους ο οίους η εταιρεία θεωρεί ότι µ ορεί µε συστηµατικό τρό ο να ε ιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό α οτέλεσµα για τους ελάτες της. 2.3 Η εριγραφόµενη κατωτέρω ολιτική ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών, και ως ρος το χειρισµό των «εντολών» ου α οβλέ ουν στην κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη, οι ο οίες εντολές ροέρχονται α ό α οφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας ου διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη. 3. Συναίνεση Πελάτη Η εταιρεία ενηµερώνει τον ελάτη και θέτει στη διάθεσή του έντυ ο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της ισχύουσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, σε αναλυτική µορφή. Παράλληλα αρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ελάτη να λάβει γνώση της ισχύουσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών µέσω της ιστοσελίδας της 3

4 εταιρείας. Ε οµένως, όταν η ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ λαµβάνει εντολές ρος κατάρτιση συναλλαγών, ευλόγως θεωρεί ότι ο ελάτης έχει λάβει γνώση, συµφωνεί µε την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και την α οδέχεται. 4. Τρό ος λήψης και διαχείρισης εντολών 4.1 Οι εντολές του ελάτη ρος την εταιρεία ρέ ει να είναι σαφείς και να εριγράφουν µε ακρίβεια το αντικείµενό τους. Ο ελάτης δύναται να διαβιβάζει εντολές µε ή χωρίς όριο τιµής, σύµφωνα άντοτε µε τους κανόνες ου ισχύουν στον Τό ο Εκτέλεσης. Σε ερί τωση ου οι εντολές (οδηγίες) του ελάτη δεν είναι συγκεκριµένες ή σαφείς σχετικά µε όρους ή συνθήκες εκτέλεσής τους, η εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να µην εκτελέσει τις εντολές αυτές, ριν λάβει ε αρκείς οδηγίες για την εκτέλεσή τους, ή να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει καµία ευθύνη για την ερµηνεία της. Εντολές για τρο ο οιήσεις, ε ιβεβαιώσεις ή ε αναλήψεις ρέ ει να ροσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. Οι εντολές του ελάτη ρέ ει να αναφέρουν συγκεκριµένα το ρόσω ο για λογαριασµό του ο οίου δίδονται, άλλως θεωρείται ότι δίδονται για λογαριασµό του ιδίου του ελάτη. 4.2 Εφόσον οι εντολές του ελάτη δεν α οκλείουν τη µερική ή τµηµατική εκτέλεση, µ ορούν να εκτελεστούν µερικώς ή τµηµατικά. 4.3 Εντολές του ελάτη ρος την εταιρεία δίνονται α ό τον ίδιο ή α ό εξουσιοδοτηµένο για τη διαβίβαση εντολών ρόσω ο. Οι εντολές του ελάτη δίδονται είτε γρα τώς, συµ εριλαµβανοµένων του τηλεοµοιοτυ ικού (Fax) και του ηλεκτρονικού (mail) µηνύµατος, είτε ροφορικώς µέσω τηλεφώνου. Η εταιρεία, ρος α όδειξη του εριεχοµένου των εντολών και γενικά των συµφωνιών µε τον ελάτη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις ροβαίνει σε καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οριακή εντολή ελάτη ε ί εισηγµένων µετοχών, η ο οία δεν εκτελείται αµέσως, ανακοινώνεται δηµόσια εφόσον ο ελάτης δεν έχει δώσει άλλες γενικές ή ανά εντολή οδηγίες. Το µέσο ανακοίνωσης ε ιλέγεται α ό την εταιρεία και µ ορεί να είναι η εισαγωγή της εντολής ρος εκτέλεση στον Τό ο Εκτέλεσής της. 4.4 Η εταιρεία δεσµεύεται µόνον α ό εντολές του ελάτη ου δίνονται σε εργάσιµες στην Ελλάδα ηµέρες και ώρες, ακόµα και για Τό ους Εκτέλεσης ου λειτουργούν σε ηµέρες και ώρες µη εργάσιµες στην Ελλάδα. 4.5 Οι εντολές του ελάτη ρος την εταιρεία ισχύουν α οκλειστικά και µόνο για την ηµέρα κατά τη διάρκεια της ο οίας δίδονται ή, όταν δίδονται σε χρόνο εκτός λειτουργίας του σχετικού µε τη συναλλαγή Τό ου Εκτέλεσης, για την αµέσως ε όµενη ηµέρα λειτουργίας του, εκτός εάν άλλως ρητώς συµφωνηθεί. Σε ερί τωση αδυναµίας εκτελέσεως των εντολών του ελάτη εν όλω ή εν µέρει κατά την ηµέρα ου ισχύουν, αύουν να ισχύουν για το µέρος αυτών ου δεν εκτελέστηκε. 4.6 Οι εντολές του ελάτη ρος την εταιρεία είναι ανέκκλητες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην ο οία αναφέρονται και µία ώρα ριν α ό την έναρξη αυτής. Η εταιρεία δε δεσµεύεται α ό τυχόν ανάκληση των εντολών του ελάτη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί εραιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί ο οιαδή οτε, έστω και ροκαταρκτική, ράξη εκτέλεσης ε αυτών. 4.7 Η εταιρεία εκτελεί τις εντολές ου λαµβάνει µε βάση την αρχή της χρονικής ροτεραιότητας, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένης εντολής, οι συνθήκες της αγοράς ή τα συµφέροντα ενός ελάτη ε ιβάλλουν διαφορετικό χειρισµό. Η εταιρεία ενηµερώνει εντός του αντικειµενικά ευλόγως α αιτούµενου χρόνου για κάθε ουσιώδες ρόβληµα ου ροκύ τει κατά την 4

5 εκτέλεση της εντολής ελάτη, εφόσον αυτό µ ορεί να ε ηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, αµέσως µόλις λάβει γνώση του ροβλήµατος αυτού. 5. Οµαδο οίηση και ε ιµερισµός των εντολών 5.1 Η εταιρεία δύναται να οµαδο οιεί εντολές ελατών της µε τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει ρος εκτέλεση, ο ότε και διαβιβάζει στην εκτελούσα ε ιχείρηση τις εντολές οµαδο οιηµένες, ρος κατάρτιση α ό την τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασµό ερισσοτέρων ελατών της εταιρείας. Οµαδο οίηση εντολών δε διενεργείται εκτός εάν ιθανολογείται ότι αυτή θα λειτουργήσει ρος όφελος του ελάτη, ιδίως α ό α όψεως κόστους. Σε κάθε ερί τωση, η εταιρεία έχει θεσ ίσει και τηρεί µε τη δέουσα ε ιµέλεια Πολιτική Α οφυγής Σύγκρουσης Συµφερόντων, στην ο οία έχει λάβει µέριµνα για την α οφυγή συγκρούσεων στις ερι τώσεις οµαδο οίησης και ε ιµερισµού των εντολών ελατών. 5.2 Ο ε ιµερισµός των χρηµατο ιστωτικών µέσων, ου α οκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασµό ελατών στο λαίσιο οµαδο οιηµένης συναλλαγής, γίνεται στη µέση ενιαία τιµή ου ε ιτεύχθηκε µε όλες τις ε ιµέρους συναλλαγές ως ρος τα ε ιµέρους χρηµατο ιστωτικά µέσα, έτσι ώστε να ε ιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος ε ιµερισµός των οµαδο οιηµένων εντολών και συναλλαγών. 5.3 Εφόσον το ροϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν ε αρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των ελατών ου είχαν οµαδο οιηθεί, το ροϊόν των συναλλαγών κατανέµεται αναλογικά βάσει του αιτηθέντος α ό κάθε ελάτη όγκου. 6. Τό οι Εκτέλεσης 6.1 H εταιρεία δια ιστώνει µε έρευνα αγοράς τους Τό ους Εκτέλεσης και ροσδιορίζει µε ανάλυση κόστους - ροσδοκώµενου οφέλους τους Τό ους Ίδιας Εκτέλεσης για τα χρηµατο ιστωτικά αυτά µέσα. Η εταιρεία ε ιλέγει Τό ους Ίδιας Εκτέλεσης ου θεωρεί οικονοµικά βιώσιµους και ε αρκείς για την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών. Κατά την εκτέλεση εντολών σε Τό ους Ίδιας Εκτέλεσης, η εταιρεία δεν ροβαίνει καταρχήν σε ε ιλογή Αντισυµβαλλοµένων καθώς τεκµαίρεται ότι η εντολή εκτελείται στον Τό ο Ίδιας Εκτέλεσης οικονοµικότερα και ασφαλέστερα. Η εταιρεία µ ορεί, ωστόσο, να ροβαίνει σε ε ιλογή Αντισυµβαλλοµένων και για χρηµατο ιστωτικά µέσα για τα ο οία διαθέτει Τό ους Ίδιας Εκτέλεσης, όταν µε σχετική ανάλυση κόστους ροσδοκώµενου οφέλους δια ιστώσει ότι η συγκεκριµένη διασύνδεσή της µε Αντισυµβαλλόµενο αυξάνει τις δυνατότητες βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών. 6.2 Η εταιρεία ροχωρά σε ε ιλογή Αντισυµβαλλοµένων όταν δεν υ άρχει Τό ος Ίδιας Εκτέλεσης βασιζόµενη και άλι σε ανάλυση κόστους ροσδοκώµενου οφέλους, και εστιάζοντας στην ροσδωκόµενη οιότητα της εκτέλεσης και το κόστος της σχετικής διασύνδεσης. Η εταιρεία, ροκειµένου να ιθανολογήσει την ροσδωκόµενη οιότητα της εκτέλεσης, εξετάζει την ολιτική εκτέλεσης εντολών του Αντισυµβαλλόµενου καθώς και σειράς α ό στοιχεία, ό ως ενδεικτικά τους Τό ους Εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισµού στους ο οίους έχει ίδια ρόσβαση ο Αντισυµβαλλόµενος κ.α. 6.3 Η εταιρεία διαµορφώνει την ολιτική των αµοιβών και ροµηθειών της κατά τρό ο ου δεν οδηγεί σε αθέµιτη διάκριση µεταξύ διαφόρων Τό ων Εκτέλεσης. 6.4 Η εταιρεία αξιολογεί τους Τό ους Ίδιας Εκτέλεσης αλλά και τους Αντισυµβαλλόµενους τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος. Η αξιολόγηση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και µ ορεί να 5

6 οδηγεί σε αλλαγή των Τό ων Εκτέλεσης ή/ και των Αντισυµβαλλοµένων. Κατά την αξιολόγηση λαµβάνεται υ όψη συγκεκριµένο ιστορικό συναλλαγών ορισµένης χρονικής εριόδου και αντικείµενό της α οτελεί ο βαθµός, στον ο οίο ο Τό ος Εκτέλεσης ή ο Αντισυµβαλλόµενος ε ιτυγχάνει ή ε ιτρέ ει στην εταιρεία να ε ιτύχει τα Βέλτιστα υνατά Α οτελέσµατα εκτέλεσης για τους ελάτες. Κατά το χρόνο σύνταξης του αρόντος οι συνεργαζόµενες µε την εταιρεία εκτελούσες ε ιχειρήσεις είναι οι: KBC Securities, Saxo Bank, Gtrade, Interactive Brokers και Barclays µε βαθµό Πιστολη τικής ιαβάθµισης των ιεθνών Οίκων σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Πιστοληπτική Διαβάθμιση S&P Moody's Fitch Barclays A- A3 A Bank of New York Mellon (Gtrade) A+ A1 AA- Interactive Brokers A- - - KBC BBB+ Baa1 A- 6.5 Η εταιρεία διαβιβάζει µε κάθε ε ιµέλεια στους Αντισυµβαλλόµενους την εντολή και τις τυχόν ειδικές οδηγίες ου λαµβάνει α ό τους ελάτες, λην όµως η εκτέλεση γίνεται µε βάση την αντίστοιχη ολιτική εκτέλεσης εντολών του Αντισυµβαλλόµενου και, ως εκ τούτου, εκφεύγει του εδίου αµέσου ελέγχου της εταιρείας. Πολύ δε ερισσότερο ου ο Αντισυµβαλλόµενος α οτελεί οικονοµικά και νοµικά αυτόνοµη ε ιχείρηση. Κατά τη σύνταξη της αρούσας Πολιτικής, ισχύουν οι εξής : Τό οι Ίδιας Εκτέλεσης : Αγορά Αξιών Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αγορά Παραγώγων Χρηµατιστηρίου Αθηνών Τό οι Εκτέλεσης : Εντολές ελατών ε ί χρηµατο ιστωτικών µέσων ου δια ραγµατεύονται σε Τό ους Εκτέλεσης εκτός των Τό ων Ίδιας Εκτέλεσης, διαβιβάζονται σε Αντισυµβαλλόµενο. 7. Βασικές Αρχές Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών. 7.1 Εφόσον, σύµφωνα µε την Πολιτική Εκτέλεσης, υ άρχουν ερισσότεροι α ό ένας Τό οι Ίδιας Εκτέλεσης ή Αντισυµβαλλόµενοι για το χρηµατο ιστωτικό µέσο, ου αφορά η εντολή Πελάτη, η εταιρεία, λαµβάνοντας υ όψη της: την κατηγοριο οίηση του ελάτη ( ιδιώτης, ε αγγελµατίας ή ε ιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος), τη φύση της εντολής, εάν ρόκειται για αγορά ή ώληση, εάν είναι εντολή σχετιζόµενη µε την τιµή, οριακή ή ελεύθερη, εάν δίδεται ηλεκτρονικά α ευθείας µέσω του ΟΑΣΗΣ κ.λ.., τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου χρηµατο ιστωτικού µέσου, εάν είναι εισηγµένο ρος δια ραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ ή αντίθετα εάν είναι α ό τη φύση «εξωχρηµατιστηριακά» δια ραγµατευόµενο, εάν η αγορά του έχει ρευστότητα ή είναι µη ρευστή κ.λ.. συγκρίνει τις ιθανές τιµές στις ο οίες µ ορεί να εκτελεστεί η εντολή στους διαφόρους ροσβάσιµους Τό ους Εκτέλεσης, το κόστος της συναλλαγής, την ιθανότητα της εκτέλεσης δεδοµένου και του υφιστάµενου εκκρεµούς όγκου εντολών, την ιθανολογούµενη ταχύτητα της εκτέλεσης και 6

7 κάθε άλλη κρίσιµη για την εκτέλεση της εντολής αράµετρο, και α οφασίζει για τη βέλτιστη εκτέλεση εκάστης εντολής, α οφασίζει δηλαδή για την ορθή διαχείρισή της ριν την α οστολή της για εκτέλεση, για τον ορθό ε ιµερισµό των α οκτηθέντων µετά την εκτέλεση εφόσον υ άρχει θέµα ε ιµερισµού και για τη βέλτιστη ε ιλογή Τό ου Ίδιας Εκτέλεσης ή Αντισυµβαλλοµένου κατά την κρίση της εταιρείας ή κατ εφαρµογή των οδηγιών του ελάτη. 7.2 Ως Βέλτιστο υνατό Α οτέλεσµα για τον ελάτη νοείται η εκτέλεση της εντολής του µε ε ίτευξη του καλύτερου δυνατού συνολικού τιµήµατος, δηλαδή της καλύτερης τιµής λέον χρεώσεων, ροµηθειών και εξόδων εκτέλεσης και διακανονισµού, µε βεβαιότητα διακανονισµού της, κατά την ώρα λήψης της εντολής ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του ελάτη. Σε κάθε ερί τωση ου η εταιρεία κρίνει ότι, για να ε ιτύχει το Βέλτιστο υνατό Α οτέλεσµα ή για να συµµορφωθεί µε υ οχρεώσεις της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή τους κανόνες δια ραγµάτευσης των αγορών ό ου συµµετέχει θα ρέ ει να αξιολογήσει και άλλες αραµέτρους, έχει την υ οχρέωση να ράξει ό,τι είναι α αραίτητο για την ουσιαστική βέλτιστη εκτέλεση της εντολής και την ροστασία της αγοράς. Τέτοιες ερι τώσεις ανακύ τουν ενδεικτικά, όταν το είδος του ελάτη ε ιβάλει διαφορετικές ροτεραιότητες εκτέλεσης, ό ως.χ. ταχύτητα έναντι ε ιδιωκόµενης τιµής, όταν η ροστασία της αγοράς ή των συµφερόντων των ελατών ε ιβάλει τον ροσεκτικό χειρισµό του κινδύνου ου ανακύ τει κατά την εκτέλεση µίας µεγάλης σε όγκο εντολής κ.α. Η στάθµιση τέτοιων αραγόντων είναι ευχερέστερη για ε αγγελµατίες ελάτες. 7.3 Όταν η εταιρεία λαµβάνει ειδικές, συγκεκριµένες οδηγίες α ό τον ελάτη για την εκτέλεση της εντολής του, ακολουθεί αυτές τις οδηγίες εκ ληρώνοντας έτσι την υ οχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής. 7.4 Στην ερί τωση ου αρέχεται α ό την εταιρεία η δυνατότητα στον ελάτη άµεσης ρόσβασης σε οργανωµένες αγορές µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ο ελάτης διαβιβάσει ηλεκτρονικώς στην αγορά εντολή για εκτέλεση, τότε ο χρόνος, η τιµή και οι λοι ές αράµετροι της εκτέλεσης ροσδιορίζονται α ό τον ίδιο και η εταιρεία θεωρεί ότι έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις της για βέλτιστη εκτέλεση. 7.5 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την βέλτιστη εκτέλεση κάθε µιας εκάστης εκ των εντολών ου διαβιβάζονται σε Αντισυµβαλλόµενο, καθώς αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τη δική του ολιτική εκτέλεσης. Ως ρος τον Αντισυµβαλλόµενο, οι υ οχρεώσεις της εταιρείας είναι α οκλειστικά η ετήσια τουλάχιστον αξιολόγησή του και η αροχή ρος τον Πελάτη κάθε δυνατής συνδροµής για την ικανο οίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον έχει υ οστεί ζηµία και η συνδροµή αυτή κρίνεται α αραίτητη. 8. Ε ανεξέταση Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών Πελατών 8.1 Η εταιρεία αρακολουθεί την α οτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών ου έχει θεσ ίσει, ροβαίνοντας σε αλλαγές, ό ου αυτό είναι α αραίτητο και εξετάζει εριοδικά και τουλάχιστον ά αξ ετησίως, κατά όσον οι Τό οι Εκτέλεσης εξυ ηρετούν ε αρκώς τα συµφέροντα των ελατών της. 8.2 Η εταιρεία ενηµερώνει τους ελάτες της για ο οιεσδή οτε ουσιώδεις µεταβολές της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών µε την το οθέτηση αναθεωρηµένης έκδοσης της Πολιτικής Εκτέλεσης στην ιστοσελίδα της θέτει δε εαυτόν στη διάθεση των ελατών της για αροχή κάθε ρόσθετης ληροφορίας ή διευκρίνισης ως ρος την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1.Τό οι Ίδιας Εκτέλεσης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Χρηµατιστήριο Αθηνών (Αγορά Αξιών) -ΧΑ Χρηµατιστήριο Αθηνών (Αγορά Παραγώγων) ΧΠΑ 2. Αλλοδα οί Τό οι ια ραγµάτευσης Χρηµατο ιστωτικών Μέσων Α. Ε ί κινητών αξιών London Stock Exchange -LSE Euronext (Amsterdam - Brussels - Lisbon - Paris) Madrid Stock Exchange 29 countries EURO AREA stock exchange New York Stock Exchange -NYSE NASDAQ Β. Ε ί αραγώγων χρηµατο ιστωτικών µέσων GLOBEX CBOT EC BOT NYMEX NYSELIFFE NASDAQ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SAXO BANK KBC SECURITIES BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED INTERACTIVE BROKERS GTRADE Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε ΤΤ POST BANK KBC SECURITIES SAXO BANK ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα