ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοι νωνικού Ταμείου του άρθρου 15 παρ.6 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ. αριθ. οικ /1275/ Κοινής Υπουργικής Απόφα σης (ΦΕΚ Β 986), όπως ισχύει ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/133748/6317/1916/ από φαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1235/ Β/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /EΥΘΥ646 (1) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 15 παρ.6 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ. αριθ. οικ /1275/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 986), όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο και λοιπές διατάξεις, ειδικότερα τo άρθρο 10 και επιμέρους τα άρθρα 4, 5, 8 και 58 παρ.1 αυτού (ΦΕΚ Α 265). 3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/ ). 6. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20) «Σύσταση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού. 7. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 8. Την υπ αριθ / (Φ.Ε.Κ. 599/Β / Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομι κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη «Σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Συ ντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (ΦΕΚ Β 599/ όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθ. οικ /1275/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την «αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊ κού Κοινωνικού Ταμείου», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Β 986/ ), 9. Την από εισήγηση ενημερωτικό σημεί ωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της ΥΑ από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθη σης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (εφεξής ΕΥΣΕΚΤ), η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ υπ αριθ /2001 (ΦΕΚ 599/Β / ), όπως τροποποιήθη

2 15798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κε και ισχύει, υπάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.6 του Ν. 4314/2014 ως υπηρεσιακή μονάδα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δη μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και αναδιαρθρώνε ται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σκοπός Η ΕΥΣΕΚΤ είναι αρμόδια για το συντονισμό του σχε διασμού, της αξιολόγησης και της εφαρμογής των δρά σεων του ΕΚΤ που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ της προγραμματικής περιόδου Επίσης, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό στον τομέα των ανθρωπί νων πόρων, τον συντονισμό και παρακολούθηση των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Άρθρο 2 Διάρθρωση της ΕΥΣΕΚΤ Η ΕΥΣΕΚΤ συγκροτείται από πέντε (5) μονάδες: Μονάδα Α: Συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των Τομεακών ΕΠ. Μονάδα Β: Συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των Περιφερειακών ΕΠ. Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσε ων ΕΚΤ των ΕΠ. Μονάδα Δ: Πληροφόρηση, επικοινωνία και τεχνική βοήθεια. Μονάδα Ε: Οργάνωση Υποστήριξη Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ανά προγραμ ματική περίοδο κατανέμονται μεταξύ των μονάδων ως εξής: Ι. Μονάδα Α: Συντονισμός και παρακολούθηση δράσε ων ΕΚΤ των Τομεακών ΕΠ Ι.1. Προγραμματική Περίοδος : 1. Παρακολουθεί, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα φυσικού και οικονομι κού αντικειμένου από τη διαχείριση και υλοποίηση των παρεμβάσεων των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των πολιτικών. Αναλύει τα ανωτέρω και διαθέτει τα αποτε λέσματα στις ΕΥΔ/ΕΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Ι.2. Προγραμματική Περίοδος : 1. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει το σχε διασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των συγχρη ματοδοτούμενων δράσεων/παρεμβάσεων του Ευρωπα ϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου Εκ πονεί για το σκοπό αυτό τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις εν λόγω παρεμβάσεις σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ/ΤΕΠ) και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίησή τους. 2. Συντάσσει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και μεριμνά για την έκδοση των απαραίτητων οδηγιών και εγκυκλίων, ενώ συνδράμει στην παροχή κατευθύνσεων για το συντονισμό και την παρακολούθηση των συγχρη ματοδοτούμενων παρεμβάσεων ΕΚΤ των ΤΕΠ, σε συνερ γασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ, καθώς και τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης αυτών. Για το σκοπό αυτό παρέχει οριζόντια εργαλεία, όπως μηχανισμούς παρακο λούθησης των δράσεων ΕΚΤ, εξειδικευμένους οδηγούς τυποποιημένων διαδικασιών, οδηγούς υλοποίησης πα ρεμβάσεων ΕΚΤ, εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης. Για όλα τα ανωτέρω διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ, ενώ για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ΤΕΠ, και κατά περίπτωση τη ΜΟΔ Α.Ε., τους συναρ μόδιους φορείς και υπηρεσίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. 3. Μεριμνά ώστε οι παρεμβάσεις των Τομεακών ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ να ανταποκρίνο νται και να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις και πολιτικές του ΕΚΤ, την Στρατηγική Ευρώπη 2020, την Πολιτική Συνοχής, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και τους στόχους του ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις ΕΥΔ/ΤΕΠ που συγχρη ματοδοτούνται από το ΕΚΤ, τις λοιπές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό συμβάλλει στην εκπόνηση σχετικών εκθέσεων, αναφορών και απαντήσεων σε ερωτήματα φορέων και οργανισμών. 4. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγι κής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) και την Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ) για το συντονισμό και την παρα κολούθηση της κατανομής των εντασσόμενων επεν δυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ στους Θεματικούς Στόχους 8, 9, 10 και 11, καθώς και των δράσεων που εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους 1 έως 4 του ΕΤΠΑ, στα Τομεακά ΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Καν. 1304/2013 και σύμφωνα με τα περί συνέπειας και θεματικής συγκέντρωσης οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού. 5. Επιδιώκει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της απο δοτικότητας των πόρων που διατίθενται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του ΕΠΜ, των εθνικών αντίστοιχων στρατηγικών, καθώς και των κύ ριων στόχων της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας. 6. Υποστηρίζει την ΕΥΣΣΑ στην παρακολούθηση και το συντονισμό της πορείας εκπλήρωσης των αιρεσιμο τήτων στους Θεματικούς Στόχους 8, 9 (συναρμοδίως με τη Μονάδα Β ), 10 και 11, ως προς τα κριτήρια που τις συνιστούν, τον ορισμό των αρμόδιων φορέων και το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό παρεμβαίνει υποστηρικτικά για την έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των ως άνω αιρεσιμοτήτων, όπως επίσης

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συμπληρώνει και υποβάλλει αρμοδίως σχετικούς ενη μερωτικούς πίνακες προόδου. 7. Στο πλαίσιο του συντονισμού για την αποτελεσμα τικότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ, συγκεντρώ νει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων παρεμβάσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα δεδο μένα αυτά και εισηγείται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τροποποιήσεις/διορθωτικά μέτρα και βελτιώσεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ. Για τα ανωτέρω, συνεργάζεται με την ΕΥΟΠΣ, την ΕΥΣΕ και όπου απαιτείται με τις ΕΥΔ/ΤΕΠ, τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. 8. Συντονίζει τη διαδικασία παρακολούθησης φυσι κού αντικειμένου και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ, τις αρμόδιες ΕΥΔ/ ΤΕΠ και τη Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΚΤ για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ Συμβάλει εφόσον απαιτείται στη διαμόρφωση των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης των Τομεακών ΕΠ/ΕΚΤ και των παρεμβάσεων που συγχρη ματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των λοιπών Τομεακών ΕΠ. 10. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) στο πλαίσιο των συγχρηματοδο τούμενων από το ΕΚΤ παρεμβάσεων. Υποστηρίζει την ΕΥΚΕ στο σχεδιασμό των πρότυπων ροών εργασίας για τις διάφορες μορφές χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ΕΚΤ, καθώς επίσης και για την ορθή ενσωμάτωση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΕΚΤ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που εφαρμόζεται στην προγραμματική περίοδο Συντονίζει και παρακολουθεί το επίπεδο συνεργιών και το βαθμό συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ/ΤΕΠ με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων σε συνα φείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής, με σκοπό αφενός την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση του οφέλους της παρέμβασης. 12. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ, και ενημερώνει τους φορείς σχε διασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων ΕΚΤ στα ΤΕΠ αναφορικά με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα οριζόντιων πολιτικών ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία, την κοινωνική ένταξη, τη διά βίου μάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, ενώ συμμετέχει σε σχετικά διακρατικά θεματικά δίκτυα, σε εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς και στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). 13. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις ΕΥΟΠΣ, ΕΥΣ ΣΑ, ΕΥΣΕ και όπου απαιτείται με τις αρμόδιες ΕΥΔ/ΤΕΠ, την τήρηση της περιφερειακής κατανομής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/παρέμβαση και κατηγορία Περιφερειών (λιγότερο ανεπτυγμένες, μετάβασης και περισσότερο ανεπτυγμένες). 14. Υποστηρίζει εφόσον απαιτηθεί την καθ ύλη αρμό δια ΕΥΔ του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ παίδευση & Δια Βίου Μάθηση για την ορθή υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) καθώς επίσης για την ορθή υλοποίηση των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του συνολικού ποσού που διατίθεται για την ΠΑΝ και τη συνολική επιτάχυνση της εφαρμο γής της. 15. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντι κείμενα της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλο ποίησή τους. 16. Συμμετέχει στα θεματικά Δίκτυα Συντονισμού, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Ν. 4314/2014, για αντικείμενα που αφορούν τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στα Τομεακά ΕΠ. 17. Συμμετέχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης και την προετοι μασία των σχετικών θεματικών εισηγήσεων στην Υπο επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών ΕΠ. ΙΙ. Μονάδα Β: Συντονισμός και παρακολούθηση δρά σεων ΕΚΤ των Περιφερειακών ΕΠ ΙΙ.1. Προγραμματική Περίοδος : 1. Κατευθύνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις πα ρεμβάσεις τύπου ΕΚΤ, οι οποίες αποφασίζονται από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσες Διαχει ριστικές Αρχές και συγχρηματοδοτούνται μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% ή 15% σε όλα τα ΕΠ, με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών. 2. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από το συντονισμό και τη διαχείριση των πα ρεμβάσεων άλλων πόρων και αποτιμά τη συμβολή τους ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, την Πολιτική Συνο χής, την Κοινωνική Ένταξη και τις πολιτικές ανθρωπίνων πόρων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για τη συγκέντρωση του σχετικού υλικού και τη διάχυση της σχετικής πληρο φόρησης. 3. Αναλαμβάνει, με απόφαση των καθ ύλη αρμόδιων Υπουργών, τη διαχείριση δράσεων ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα, συνεργαζόμενη με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις δράσεις αυτές. 4. Παρακολουθεί τη διεθνή εμπειρία και τις εξελίξεις που άπτονται των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συμμετέχει στις αρ μόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές επιτροπές για το σχε διασμό, τη διαχείριση και την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων υλοποίησης και εφαρμογής τους. Αναπτύσσει και παρακολουθεί διακρατικές θεματικές δικτυώσεις και συμμετέχει σε εταιρικές σχέσεις με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις, διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μοντέλα βέλτιστης διαχείρισης. ΙΙ.2. Προγραμματική Περίοδος : 1. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει το σχε διασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των συγχρη ματοδοτούμενων δράσεων/παρεμβάσεων του ΕΚΤ, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της προγραμματικής περιόδου Για το σκοπό αυτό, προετοιμάζει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις

4 15800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εν λόγω παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησι ακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ/ΠΕΠ) και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίησή τους. 2. Συντάσσει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και μεριμνά για την έκδοση των απαραίτητων οδηγιών και εγκυκλίων, ενώ συνδράμει στην παροχή κατευθύνσεων για το συντονισμό και την παρακολούθηση των συγ χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρ χής Συντονισμού, καθώς και τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης αυτών. Για το σκοπό αυτό παρέχει οριζόντια εργαλεία, όπως μηχανισμούς παρακολούθησης των δράσεων ΕΚΤ, εξειδικευμένους οδηγούς τυποποιημένων διαδικασιών, οδηγούς υλοποίησης παρεμβάσεων, ΕΚΤ, εξειδικευμένα συστήματα Διαχείρισης. Για όλα τα ανωτέρω διασφαλί ζεται η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ενώ για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις λοιπές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρ χής Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ΠΕΠ και κατά περίπτωση με τη ΜΟΔ Α.Ε, τους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΕΕ, καθώς και με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. 3. Μεριμνά, ώστε οι παρεμβάσεις των ΠΕΠ που συγ χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ να ανταποκρίνονται και να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις και πολιτικές του ΕΚΤ, την Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την Πολιτική Συνοχής, το ΕΠΜ, τους στόχους του ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και τις στρατηγικές που υποστηρίζουν τις πολιτικές ανθρω πίνων πόρων και κοινωνικής ένταξης, όπως η Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, καθώς και την εξειδί κευση τους σε Περιφερειακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται κυρίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων, τις ΕΥΔ/ΠΕΠ, τις λοιπές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό συμβάλλει στην εκπόνηση σχετικών εκθέσεων, αναφορών και απαντήσεων σε ερω τήματα φορέων και οργανισμών. 4. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες διακρα τικής συνεργασίας, κοινωνικής καινοτομίας (άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού 1304/2013) και την κοινή συγχρη ματοδότηση ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, βάσει του άρθρου 98 του Κανονισμού 1303/2013 που δύναται να περιλαμβάνονται στα ΠΕΠ. 5. Παρακολουθεί και συντονίζει παρεμβάσεις που χρη ματοδοτεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης βάσει του άρθρου 12 του Κανονισμού 1304/2013. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις ΕΥΔ των εμπλεκόμενων ΕΠ, τις λοιπές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις άλλες Μονάδες της Υπηρεσίας. 6. Υποστηρίζει την ΕΥΣΣΑ στην παρακολούθηση και το συντονισμό της πορείας εκπλήρωσης των αιρεσι μοτήτων στους Θεματικούς Στόχους 8 (συναρμοδίως με τη Μονάδα Α) και 9, ως προς τα κριτήρια που τις συνιστούν, τον ορισμό των αρμόδιων φορέων και το χρονοδιάγραμμα πλήρωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό ει σηγείται προτάσεις για την έγκαιρη και ορθή εκπλήρω ση των ως άνω αιρεσιμοτήτων και υποβάλλει σχετικούς ενημερωτικούς πίνακες προόδου. 7. Για το συντονισμό της αποτελεσματικότερης υλο ποίησης των παρεμβάσεων, συγκεντρώνει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα φυσικού και οικονομικού αντι κειμένου των υλοποιηθεισών παρεμβάσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και εισηγείται, όπου κρίνεται αναγκαίο, τροποποιήσεις/διορθωτικά μέτρα και βελτιώσεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ. Για τα ανωτέρω, συνεργάζεται με την ΕΥΟΠΣ, την ΕΥΣΕ και όπου απαιτείται με τις ΕΥΔ/ΠΕΠ,, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. 8. Συντονίζει τη διαδικασία παρακολούθησης φυσι κού αντικειμένου και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ, τις αρμόδιες ΕΥΔ/ΠΕΠ και τη Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΚΤ για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ Συμβάλλει, όπου απαιτείται, στη διαμόρφωση των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης των ΠΕΠ όσον αφορά στις παρεμβάσεις που συγχρηματο δοτούνται από το ΕΚΤ. 10. Συντονίζει και παρακολουθεί το επίπεδο συνεργιών και το βαθμό συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ/ΠΕΠ με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων σε συνα φείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής (π.χ. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους/ΤΕΒΑ), με σκοπό αφενός την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση του οφέλους της παρέμ βασης. 11. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ, και ενημερώνει τους φορείς σχε διασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων ΕΚΤ στα ΠΕΠ, αναφορικά με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξε λίξεις σε θέματα οριζόντιων πολιτικών ανάπτυξης αν θρωπίνων πόρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία, την κοινωνική ένταξη, τη διά βίου μάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, ενώ συμμετέχει σε σχετικά διακρατικά θεματικά δίκτυα, σε εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς και στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 12. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντι κείμενα της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλο ποίησή τους. 13. Συμμετέχει στα θεματικά Δίκτυα Συντονισμού, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 25 του Ν. 4314/2014, για αντικείμενα που αφορούν πολιτικές και δράσεις του ΕΚΤ στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 14. Συμμετέχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης και την προετοι μασία των σχετικών θεματικών εισηγήσεων στην Υπο επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δρά σεων ΕΚΤ των ΕΠ ΙΙΙ.1. Προγραμματική Περίοδος : 1. Μεριμνά για την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων σύμφωνα με τις οριζόντιες προτεραιότητες του ΕΚΤ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όπου απαιτείται, για τη διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών ΕΚΤ κατά το κλείσιμο των ΕΠ. IIΙ.2. Προγραμματική Περίοδος : 1. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των ΕΠ που συγ χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της αξιολόγη σης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 και τις διατάξεις εφαρμογής των αντίστοιχων ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό συ ντονίζει την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΕΠ για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/ Επεξεργάζεται μεθοδολογικά έγγραφα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων της αξιολόγησης για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ και παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες, κυρίως προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις αρμόδιες Υπη ρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. 3. Επεξεργάζεται μεθοδολογικά έγγραφα και οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων για τη μέτρηση των δεικτών ΕΚΤ των ΕΠ και διατυπώνει προτάσεις για το σχεδιασμό και την αναθεώρησή τους. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του «Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ » για τους δείκτες ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4314/2014 του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη εργαλείων και την έκδοση οδηγιών προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ και λοιπές υπηρεσίες κατά περίπτωση, σε συνεργα σία με τις Μονάδες Α και Β της ΕΥΣΕΚΤ. 4. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την εφαρμογή και το συντονισμό επιμέρους ενεργειών που αφορούν στο ΕΚΤ, για την εκπλήρωση κριτηρίων της Γενικής εκ των προτέρων Αιρεσιμότητας 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος». 5. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων σχετικών με το αντι κείμενο της Μονάδας και για τη διάχυση των ευρημάτων τους, σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις ΕΥΔ. 6. Επεξεργάζεται, κατά περίπτωση, τα συμπεράσματα των μελετών αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΚΤ (ΤΕΠ και ΠΕΠ) που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, και διατυπώνει προτάσεις ή/και εισηγήσεις για τη βελτίωση των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 7. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το συντονισμό των ΕΥΔ/ ΕΠ και άλλων εθνικών φορέων, με σκοπό τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, οι οποί ες διενεργούνται με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς κανόνες για το ΕΚΤ. 8. Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνο γνωσία κι αξιολογεί τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ για τη συγκέντρωση και ανάδειξη των καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την ΜΟΔ Α.Ε και τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. 9. Συστήνει την Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), στην οποία προε δρεύει, με σκοπό τον συντονισμό και την αποτελεσμα τική μεταφορά και ανταλλαγή σε θέματα μεθοδολογίας και υλοποίησης της αξιολόγησης. Στην εν λόγω Επιτρο πή εκτός των αρμοδίων εθνικών φορέων συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ε.Ε. 10. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελετών αξιολόγησης οι οποίες διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους, την αποφυγή επικαλύψεων παρόμοιων μελετών και την αξιοποίηση τυχόν συμπληρωματικότητας τους. 11. Υποστηρίζει τη Μονάδα Δ συμβάλλοντας στη σύ νταξη της ημερήσιας διάταξης, την προετοιμασία και το περιεχόμενο των σχετικών θεματικών εισηγήσεων της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων, 12. Εκπροσωπεί θεσμικά την Ελλάδα στις Επιτροπές Αξιολόγησης της ΕΕ, στα σχετικά εθνικά δίκτυα και στα δίκτυα της ΕΕ. IV. Μονάδα Δ: Πληροφόρηση, επικοινωνία και τεχνική βοήθεια ΙV.1. Προγραμματική Περίοδος : 1. Συντονίζει και παρακολουθεί την προβολή του ΕΚΤ, καθώς και των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην Ελλάδα από άλλους πόρους. Μεριμνά για τη διαμόρφω ση ενιαίας επικοινωνιακής στρατηγικής εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΓΔ Απασχόλησης της ΕΕ, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τη συνέργεια των δράσεων επικοινωνίας για το ΕΚΤ μεταξύ των ΕΥΔ/ ΕΠ και τη συμπληρωματικότητά τους με τις δράσεις επι κοινωνίας για το ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 2. Οργανώνει και υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και των Άλλων Πόρων στην Ελλάδα. Μεριμνά για την προβολή των αποτελεσμάτων των παραπάνω παρεμβάσεων, καθώς και για τη διάδοση και την προβολή με όποια μέσα κριθούν κατάλληλα, των καλών πρακτικών που υλοποιούνται στην Ελλάδα ή/και σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ ΕΠ και τις άλλες μονάδες της Υπηρεσίας. 3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., την Εθνική Αρχή Συντονισμού, και τις ΕΥΔ/ΕΠ για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων που αφορούν στο ΕΚΤ και εξειδικεύουν τις διατάξεις για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Κανονισμών της Ε.Ε. Εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσε ων, εφόσον αυτό απαιτηθεί, που αφορούν σε θέματα επικοινωνίας του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 4. Επιμελείται, εκπονεί και διαθέτει στις ΕΥΔ/ΕΠ οδη γίες σχετικά με την καταλληλότητα κάθε δράσης επι κοινωνίας, σε σχέση με την ομάδα ωφελουμένων που αυτή απευθύνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας ωφελουμένων, όπως νέοι, γυναίκες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άνεργοι, εργα ζόμενοι. 5. Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις πληρο φόρησης και δημοσιότητας που αφορούν στο ΕΚΤ και

6 15802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απευθύνονται στην κοινή γνώμη της χώρας και εισηγεί ται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις ΕΥΔ/ΕΠ για το συντονισμό των δράσεων πλη ροφόρησης, όπως call center, infokiosk, καθώς και της διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ. Στα πλαίσια αυτά μεριμνά για την επιμέλεια της επικαιροποίησης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., τις αρμόδιες εθνικές αρχές, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ΕΠ, την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, άλλους αρμόδι ους φορείς και τις άλλες Μονάδες της Υπηρεσίας για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας της αρμοδιότητάς της. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα ή /και σε επιτροπές. 7. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των συγχρηματο δοτούμενων ενεργειών της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής για δράσεις του άρθρου 19 του Ν. 3614/2007, που αφορούν στο ΕΚΤ. Οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση των ενεργειών αυτών και τηρεί του φακέ λους τους με όλα τα στοιχεία του φυσικού και οικονο μικού αντικειμένου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις αρμόδιες ΕΥΔ και τις άλλες Μονάδες της Υπηρεσίας. 8. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία ανά θεσης μελετών, ερευνών και εμπειρογνωμοσυνών που υλοποιούνται από τις επί μέρους μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και εμπίπτουν στα συγ χρηματοδοτούμενα έργα της Τεχνικής Βοήθειας. 9. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρο γνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας Δ. 10. Εκτελεί τις κατάλληλες ενέργειες που προβλέ πονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου , ως δικαι ούχος στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. και του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». 11. Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προβολή των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην Ελλάδα από Άλλους Πόρους. ΙV.2. Προγραμματική Περίοδος : 1. Υποστηρίζει την ΕΥΣΣΑ στο συντονισμό και πα ρακολουθεί τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΚΤ που υλοποιούνται από τα Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ, διασφαλίζοντας α) την ορθή τήρηση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) την εφαρμογή των κα τευθύνσεων της ΓΔ Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέ σεων και Κοινωνικής Ένταξης, γ) την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών που εκδίδονται από την ΕΑΣ, δ) τη συμπληρωματικότητά τους με το σύνολο των δράσεων επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται και υποστηρίζει όπου απαιτείται τις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες. 2. Υποστηρίζει την ΕΥΣΣΑ στο σχεδιασμό και υλοποιεί, εφόσον απαιτείται, ενέργειες πληροφόρησης και επι κοινωνίας οι οποίες απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, για την προβολή του ρόλου και των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, όσο και σε ειδικές ομάδες στόχου όπως άνεργοι, απασχολούμενοι, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και λοι πούς αποδέκτες των δράσεων για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχονται. 3. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των καλών πρακτι κών που υλοποιούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΕΚΤ. 4. Διοργανώνει τις συσκέψεις της Υποεπιτροπής Αν θρωπίνων Πόρων σε συνεργασία με τις άλλες Μονά δες της ΕΥΣΕΚΤ, καθώς και άλλες εκδηλώσεις τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας. 5. Υποστηρίζει την ΕΥΣΣΑ στην έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση ερευνών κοινής γνώμης και μελετών για την αποτελεσματικότερη προβολή του ΕΚΤ και μεριμνά για την εκπόνησή τους. 6. Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και επικαιροποί ηση της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΚΤ στην Ελλάδα (www.esfhellas.gr) και μεριμνά για την αξιοποίηση άλλων διαδικτυακών μέσων για την παροχή πληροφόρησης στο ευρύ κοινό. Επίσης, μεριμνά για τη λειτουργία ηλε κτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης (helpdesk). 7. Συμμετέχει σε δίκτυα δημοσιότητας που λειτουρ γούν σε επίπεδο ΕΕ, ΕΣΠΑ και ΕΠ/ΕΚΤ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, τις αρμόδιες υπη ρεσίες της ΕΑΣ, τις αρμόδιες εθνικές αρχές, και άλλους φορείς, για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας της αρμοδιότητάς της. 8. Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας για την προβολή των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, συναρμοδίως με τη μονάδα Β. 9. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βο ήθειας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια», σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ». 10. Εκτελεί προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας με την ιδιότητα του δικαιούχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48.4 του N.4314/2014 και σύμφωνα με τις διατά ξεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο Συνεργάζεται με τις λοιπές μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ για τον προσδιορισμό των έργων, όπως μελέτες, έρευνες εμπειρογνωμοσύνες που απαιτούνται για την υποστή ριξη των αρμοδιοτήτων τους, ώστε ακολούθως, μέσω της ένταξής τους σε αντίστοιχο συγχρηματοδοτούμενο έργο να υλοποιηθούν. 12. Παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικει μένου και, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ε, την υλοποί ηση του οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδο τούμενων έργων της Τεχνικής Βοήθειας και αποστέλλει τα προβλεπόμενα έγγραφα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στις ΕΥΔ των ΕΠ όπου έχει οριστεί δικαιούχος. 13. Μεριμνά για την εκπόνηση έργων, μελετών, ερευ νών και εμπειρογνωμοσυνών, σχετικών με το αντικεί μενο της Μονάδας Δ. V. Μονάδα Ε: Οργάνωση Υποστήριξη V.1. Προγραμματική Περίοδος : 1. Αξιοποιεί τα εργαλεία του Ολοκληρωμένου Πληρο φοριακού Συστήματος «Εργόραμα», ώστε τα στοιχεία του να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. Συμμετέχει στις εργασίες προ τυποποίησης πληροφοριών και αναφορών ΟΠΣ, καθώς και στις εργασίες οργάνωσης ή/και τροποποίησης των στοιχείων του πυρήνα που αφορούν στο ΕΚΤ, σε συνερ γασία με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υποστηρίζει τις Υποδομές Πληροφορικής και Τηλε πικοινωνιών της ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με τους αρμό διους φορείς. Λειτουργεί και εξασφαλίζει τη συντήρηση του Δικτύου (Intranet) και των συστημάτων πληροφορι κής της ΕΥΣΕΚΤ. 3. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκά στοτε Σύστημα Διαχείρισής του και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΕΜΑ (ΔΓΕ/ΕΜΑ), υποστηρίζοντας το έργο της. 4. Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία της υπηρεσίας και παρέχει οριζόντια τεχνική υποστή ριξη σε όλες τις Μονάδες της, για τη διασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής, την πιστοποίηση κατά ISO κ.α. 5. Συγκεντρώνει εκδόσεις, μελέτες, και άλλο υλικό συναφές με τις αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί σχετική βιβλιοθήκη. 6. Μεριμνά για την οργάνωση των τεχνικών συσκέψε ων και των εκδηλώσεων της υπηρεσίας και συνεργάζε ται για το σκοπό αυτό με την Μονάδα Δ. 7. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί τους σχετικούς φακέλους. Είναι αρμόδια για θέ ματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών της ΕΥΣΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει, τηρεί και διαθέτει σε όλες τις Μονάδες της υπηρεσίας αρχείο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τα σεμινάρια που υλοποιούνται από άλλους φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Συγκεντρώνει και διαθέτει τις αναφορές και τις εκθέσεις από τη συμμετοχή των στελεχών της υπηρεσίας σε τεχνικές συσκέψεις και εκδηλώσεις. 8. Επιμελείται της εξασφάλισης των πιστώσεων για όλους τους πόρους που διαχειρίζεται η ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί τα λογιστικά στοιχεία της υπηρεσίας, συνεργάζεται με τους υπολόγους για τις πληρωμές που διενεργούν και εν γένει μεριμνά για όλα τα οικονομικά θέματα της υπηρεσίας. 9. Διαχειρίζεται την τεχνική υποστήριξη της εφαρμο γής από εθνικούς πόρους. 10. Παρέχει οριζόντια γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακί νησης των εγγράφων και επιμελείται των διοικητικών θεμάτων αρμοδιότητας της ΕΥΣΕΚΤ. Είναι αρμόδια για την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εκδί δει η υπηρεσία, καθώς και αντιγράφων εκ των λοιπών πρωτοτύπων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. V.2. Προγραμματική Περίοδος : 1. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, το ετήσιο πρόγραμμα ενεργει ών για το επόμενο έτος. 2. Καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα ενερ γειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμι γώς εθνικούς πόρους. 3. Παρακολουθεί και έχει την ευθύνη της οικονομικής πορείας των έργων τεχνικής βοήθειας, (εγγραφές στο ΠΔΕ, πιστώσεις, κατανομές), στο πλαίσιο του σχετι κού άξονα προτεραιότητας του ΕΠ ως δικαιούχος, και πραγματοποιεί τις σχετικές πληρωμές μέσω του ΠΔΕ. 4. Έχει την ευθύνη της καταχώρησης των παραστα τικών και της λογιστικής παρακολούθησης των έργων τεχνικής βοήθειας, μέσω των λογιστικών συστημάτων που διαθέτει. 5. Υποστηρίζει και επιμελείται της συντήρησης και ανάπτυξης των πληροφοριακών εργαλείων και συστη μάτων που έχουν δημιουργηθεί για την παρακολούθηση των έργων της Υπηρεσίας, καθώς και της εκπαίδευσης των χρηστών τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ, τις ΕΥΔ/ΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΜΟΔ ΑΕ. 6. Αξιοποιεί τα εργαλεία του Ολοκληρωμένου Πληρο φοριακού Συστήματος «Εργόραμα», ώστε τα στοιχεία του να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τις αρ μόδιες Μονάδες της υπηρεσίας. Συμμετέχει στις εργα σίες προτυποποίησης πληροφοριών και αναφορών ΟΠΣ, καθώς και τις εργασίες οργάνωσης ή/και τροποποίησης των στοιχείων του πυρήνα που αφορούν στο ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ και την Ειδική Υπηρεσία του ΟΠΣ. 7. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥ στη χρήση του ΟΠΣ και της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαι ούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. 8. Εγκαθιστά και υποστηρίζει τις Υποδομές Πληροφο ρικής και Τηλεπικοινωνιών της ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Λειτουργεί και εξασφαλίζει τη συντήρηση του Δικτύου (Intranet) και των συστημά των πληροφορικής της υπηρεσίας. 9. Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουρ γία της υπηρεσίας και παρέχει οριζόντια τεχνική υπο στήριξη σε όλες τις Μονάδες της για τη διασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής, καθαριότητας κ.α. 10. Συγκεντρώνει εκδόσεις, μελέτες, και άλλο υλικό συναφές με τις αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί σχετική βιβλιοθήκη. 11. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί τους σχετικούς φακέλους. Είναι αρμόδια για θέ ματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών της ΕΥΣΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει, τηρεί και διαθέτει σε όλες τις Μονάδες της υπηρεσίας αρχείο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τα σεμινάρια που υλοποιούνται από άλλους φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Συγκεντρώνει και διαθέτει τις αναφορές και τις εκθέσεις από τη συμμετοχή των στελεχών της υπηρεσίας σε τεχνικές συσκέψεις και εκδηλώσεις. 12. Επιμελείται της εξασφάλισης των πιστώσεων για όλους τους πόρους που διαχειρίζεται η ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί τα λογιστικά στοιχεία της υπηρεσίας, συνεργάζεται με τους υπεύθυνους πληρωμών για τις πληρωμές που διενεργούν και εν γένει μεριμνά για όλα τα οικονομικά θέματα της υπηρεσίας. 13. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρε σίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλο γραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της. 14. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α 74).

8 15804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ ανέρχεται σε τρι άντα (28) άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 24 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 2 άτομα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 2 άτομα. 2. Για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρ μόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 5 Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της ΕΥ ΣΕΚΤ και Προϊσταμένων των μονάδων αυτής 1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως εκά στοτε ισχύει, στην ΕΥΣΕΚΤ συστήνονται: μία (1) θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και πέντε (5) θέσεις Προϊστα μένων των μονάδων της. 2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Υπηρεσί ας και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ει δικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊστάμενο μονάδας. Άρθρο 6 Τελικές διατάξεις Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της αντικαθιστά την υπ αριθ. οικ /1275/ Κοινή Υπουργική Από φαση (ΦΕΚ Β 986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/133748/6317/ 1916/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι δείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1235/Β/ , στη σελίδα 13835, στην Α στήλη «Πε ριεχόμενα» (9), διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «επαναφορά του Κυπαρίσση Αριστοτέ λη υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», στο ορθό: «επαναφορά του Κυπαρίσση Αριστοτέλη μο νίμου υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», καθώς επίσης και στη σελίδα στη Β στήλη στον τίτλο (9) διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «επαναφορά του Κυπαρίσση Αριστοτέ λη υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», στο ορθό: «επαναφορά του Κυπαρίσση Αριστοτέλη μονίμου υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. (2) (Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28545 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2643 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-Θ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε για το

ΑΠΟΦΑΣΗ του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης Τηλέφωνο : 24610-53948 Fax : 24610-53969 E-mail : imouratidis@mou.gr Κοζάνη 22/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 4109 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΩΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΩΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-Υ29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-Υ29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7044 Προς: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7044 Προς: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΔΑ: 7Κ2Ζ465ΦΘΘ-ΩΝΖ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:40:34 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33905 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3279 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 5045/1142 A1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΘ69465ΦΘΘ-2Β5 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.08 16:23:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΨΕΨ9-ΒΡΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.20 12:38:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 154/ ΕΦΔ 98 Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 154/ ΕΦΔ 98 Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T. ΑΔΑ: ΩΚΧΧΟΡΙΝ-Χ60 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:55:44 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α2 : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Ταχ. Δ/νση: Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταμείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα