ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός E/2008) Πλήρωσης δεκαεννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τριών (3) θέσεων ελεγκτών ιατρών με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, διαφόρων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 290/994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Του ν.290/994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη σης» (ΦΕΚ 28/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) Του ν. 243/996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 75/ /τ. Α ). γ) Του ν.305/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανε ξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συ στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/ /τ. Α ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. δ) Του ν.3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προ σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 5/ /τ. Α ). ε) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ /τ. Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο παρ. 3 του ν. 363/2007 (ΦΕΚ 263/ /τ. Α ). στ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/ /τ. Α ). ζ) Του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι σίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαι δευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 69/ /τ. Α ). η) Του ν. 682/987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολο κληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 262/982 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/ /τ. Α ). θ) Του ν. 943/99 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/.4.99/τ. Α ). ι) Του ν.2234/994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 892/990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/ /τ. Α ). ια) Του ν. 299/200 «Σύνδεση έρευνας και τεχνο λογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 28/ /τ. Α ) ιβ) Του π.δ. 50/200 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 35/ /τ. Α ), το π.δ.44/2005 (ΦΕΚ 63/ /τ.Α ), το π.δ. 6/2006 (ΦΕΚ 5/ /τ. Α ) και το π.δ. 46/2007(ΦΕΚ 85/ /τ. Α ). ιγ) Του π.δ. 40/988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη σης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου» (ΦΕΚ 9/ /τ. Α ). ιδ) Του π.δ. 248/989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιο μηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 6/ / τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 79/992 (ΦΕΚ 8/ /τ. Α ), το π.δ. 47/994 (ΦΕΚ 99/ /τ. Α ) και το π.δ. 5/997 (ΦΕΚ 5/ /τ. Α ). ιε) Του π.δ. 396/989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 72/ /τ. Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 89/995 «Συμπλή ρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/989» (ΦΕΚ 99/ /τ. Α ). ιστ) Του π.δ. «Έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την Επωνυμία «Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπε ριδοειδών Κορινθίας» και κύρωση του Οργανισμού του» (ΦΕΚ 268/ /τ. Β ). ιζ) Του π.δ. 58/200 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσι ών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΦΕΚ 49/ /τ. Α ). ιη) Του π.δ.203/2004 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε σιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 77/ /τ. Α ). ιθ) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Γεωργίας «Σύσταση δύο (2) θέσεων ελεγκτών γι ατρών στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 324/4.5.99/τ. Β ).

2 8022 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 2. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 854/ /τ. Β ). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 6502/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέ ρους των υποψηφίων (ΦΕΚ 989/ /τ. Β ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.23483/ «Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης και έν στασης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 290/994» (ΦΕΚ 674/..2004/τ. Β ), όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/264/23263/ όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/ 60/2228/ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης), απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. του άρθρου 2 της υπ αριθμ. 55/988 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 252/2..998/ τ. Α ), ως ισχύει και τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.6/27/7537π.ε./ (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Γενική Γραμ ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 6/498/8933/ (Υπουργείο Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 6/53/22520 π.ε./ και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 6./497/9979/ (Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.0/78/2824π.ε. (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.0/65/675/ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. του άρθρου 2 της υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/ /τ. Α ), ως ισχύει, για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων. 6. Τα σχετικά έγγραφα των φορέων, με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων. 7. Τα σχετικά έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 8. Τον κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ. 9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετι κής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα (ΑΣΕΠ) και Κ.Α.Ε. 55 και θα επιβαρύνει τελικώς τους αρμόδιους αντίστοιχα φορείς. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) θέσεων και ειδικότερα: Δεκαεννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου και Τριών (3) θέσεων ελεγκτών ιατρών με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 5. Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την πρόσληψη. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και των Ανεξάρ τητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 290/994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλή ρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν.290/994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ A. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ) Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά πτυξης με κωδικούς 3000, 30002, και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, ορίζονται κατ εφαρ μογή του άρθρου 6 του ν. 299/200 (ΦΕΚ 28/ /τ. Α ) και του αιτήματος του φορέα ως εξής: Βασικός τίτλος: Το απαιτούμενο πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού Τομέα ή ΕΑΠ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδα πής, ως αυτό περιγράφεται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Β και

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, εμπειρία ενός () έτους, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο σχεδι ασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και μίας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον () ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ Πανεπιστη μιακού Τομέα ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, εμπειρία δύο (2) ετών, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστη μονικής και τεχνολογικής πολιτικής σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και μίας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. 2) Για τις λοιπές προκηρυσσόμενες θέσεις τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης είναι τα εξής: α) Βασικός τίτλος: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού Τομέα, ως αυτό περιγράφεται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Β, ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της θέσης, η οποία αποδεικνύεται με: (i) διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, ή (ii) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον () ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ Πανεπι στημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή (iii) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανα κοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης. Προσοχή: Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις του Κονιάριου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας με κωδι κούς 4000, 40002, και 40004, η επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της θέσης αποδεικνύεται μόνον, με τα υπό στοιχεία β(i) και β(ii) αναφερόμενα της παρούσας παραγράφου. Β. ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Για τις θέσεις: (i) Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κωδικό 5000, (ii) του Ιονίου Πανεπιστημίου με κωδικό 6000 και (iii)του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κωδικό 7000, τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης είναι τα εξής: α) Βασικός τίτλος: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού Το μέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, αντίστοιχη της προκηρυσσόμενης θέσης. γ) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουρ γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Επισημαίνεται ότι:. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λο γίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 2. Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προ κηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν. Το υπό στοιχείο (2) της ανωτέρω επισήμανσης ισχύει για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις, εκτός από τις θέσεις του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας με κωδ. 4000, 40002, και και τη θέση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με κωδ γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον Πίνακα Γνωστικών Αντικειμένων/Επιστημονικών Εξειδικεύσεων και Θέσεων (στήλη Ειδικά απαιτούμενα προσόντα). Όταν απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας και πάντοτε σε συνδυασμό με τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, ανωτέρω. δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Σύμφωνα με το ν.804/988, (ΦΕΚ 77/ /τ. Α ) για τους υποψήφιους Χημικούς. ε) Άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον Πίνακα Γνω στικών Αντικειμένων/Επιστημονικών Εξειδικεύσεων και Θέσεων. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της προκήρυξης. στ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρε σιών διαδικτύου, για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον Πίνακα Γνωστικών Αντικειμένων/Επιστημονικών Εξειδικεύσεων και Θέσεων (στήλη Ειδικά απαιτούμενα προσόντα). Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο Παράρτημα Δ της προκήρυξης. Σημείωση: Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη.

4 8024 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ Α) ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ. 50) ΚΩΔ. ΘΕ ΣΗΣ 2000 ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομι κών ή Πολιτικών ή Νομικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άριστη ή πολύ καλή γνώ ση της Αγγλικής ή Γαλλι κής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν κα θίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με το προσόν της γνώσης χειρισμού Η/Υ, επι τρέπεται η κάλυψη της θέ σης από υποψήφιο χωρίς το προσόν αυτό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρό νου. ΦΟΡΕΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) ΚΩΔ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφο ρικής ή Εφαρμοσμένης Πλη ροφορικής ή Επιστήμης Υπο λογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστή μης και Τεχνολογίας Υπολο γιστών ή Επιστήμης και Τε χνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφια κών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονι κών Υπολογιστών και Πληρο φορικής ή Μηχανικού Πληρο φορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογι στών ή Ηλεκτρολόγου Μη χανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονι κού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοι νωνιακών Συστημάτων ή Μη χανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ της ημεδα πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Άριστη ή πολύ καλή γνώ ση της Αγγλικής ή Γαλλι κής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑΣ) ΚΩΔ

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑ, ΧΩ ΡΟΤΑΞΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΘΕ ΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνι κών ή Οικονομικών ή Νομικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδα πής αντίστοιχης ειδικότη τας. Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβαλ λοντικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερ μανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντι κείμενα: α) επεξεργασίας κειμέ νων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν καθί σταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων με το προσόν της γνώ σης χειρισμού Η/Υ, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς το προσόν αυτό. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος Μηχανικού αντίστοι χης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (για τους υποψήφι ους Μηχανικούς). Άριστη ή πολύ καλή γνώ ση της Αγγλικής ή Γαλλι κής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί ας κειμένων, β) υπολογιστι κών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν καθί σταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων με το προσόν της γνώ σης χειρισμού Η/Υ, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς το προσόν αυτό. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος Μηχανικού αντίστοι χης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Άριστη ή πολύ καλή γνώ ση της Αγγλικής ή Γαλλι κής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί ας κειμένων, β) υπολογιστι κών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν κα θίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων με το προσόν της γνώσης χειρισμού Η/Υ, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς το προ σόν αυτό. Άδεια άσκησης επαγγέλμα τος (όπου απαιτείται) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημι κών (για τους υποψήφιους Χημικούς). ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ 4 Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου 3 Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου 2 Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου ΦΟΡΕΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑΣ) ΚΩΔ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑΣ) ΚΩΔ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑΣ) ΚΩΔ

6 8026 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3000 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα, Θετικών Επιστημών ή Γεωτεχνικών Επιστημών (ειδικότητας Γε ωπόνου) ή Επιστημών Υγείας ή Περιβαλλοντικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα, Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ λος της αλλοδαπής αντίστοι χων σπουδών ή αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα, Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ λος της αλλοδαπής αντίστοι χων σπουδών ή αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άριστη γνώση της Αγγλι κής και μιας ακόμη Ευρωπα ϊκής γλώσσας. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος (όπου απαιτείται) Βεβαίωση ιδιότητας μέ λους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (για τους υποψήφι ους Χημικούς). Εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστη μονικής και τεχνολογικής πολιτικής σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, ενός () έτους για τους κα τόχους διδακτορικού διπλώ ματος και δύο (2) ετών για τους κατόχους μεταπτυχια κού διπλώματος. Άριστη γνώση της Αγγλι κής και μιας ακόμη Ευρωπα ϊκής γλώσσας. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος (όπου απαιτείται). Βεβαίωση ιδιότητας μέ λους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (για τους υποψήφι ους Χημικούς). Εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής σε συνάρτηση με το γνω στικό αντικείμενο της προ κηρυσσόμενης θέσης, ενός () έτους για τους κατόχους δι δακτορικού διπλώματος και δύο (2) ετών για τους κατό χους μεταπτυχιακού διπλώ ματος. Άριστη γνώση της Αγγλι κής και μιας ακόμη Ευρωπα ϊκής γλώσσας. Άδεια άσκησης επαγγέλμα τος (όπου απαιτείται). Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημι κών (για τους υποψήφιους Χημικούς). Εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής σε συνάρτηση με το γνω στικό αντικείμενο της προ κηρυσσόμενης θέσης, ενός () έτους για τους κατόχους δι δακτορικού διπλώματος και δύο (2) ετών για τους κατό χους μεταπτυχιακού διπλώ ματος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου ΦΟΡΕΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥ ΝΑΣ & ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ) ΚΩΔ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥ ΝΑΣ & ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ) ΚΩΔ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥ ΝΑΣ & ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ) ΚΩΔ

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΩΔ. ΘΕ ΣΗΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άριστη γνώση της Αγγλι κής και μιας ακόμη Ευρωπα ϊκής γλώσσας. Άδεια άσκησης επαγγέλμα Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου τος γεωπόνου. ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιε Εμπειρία στο σχεδιασμό και χόμενο ειδικότητας πτυχίο ή εφαρμογή της επιστημονικής δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή και τεχνολογικής πολιτικής ισότιμος τίτλος σχολών της σε συνάρτηση με το γνωστικό αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι αντικείμενο της προκηρυσσό κότητας μενης θέσης, ενός () έτους για τους κατόχους διδακτο ρικού διπλώματος και δύο (2) ετών για τους κατόχους με ταπτυχιακού διπλώματος. 2) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΩΔ.270) ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περι εχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδα πής ή ισότιμος τίτλος σχο λών της αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περι εχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδα πής ή ισότιμος τίτλος σχο λών της αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περι εχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδα πής ή ισότιμος τίτλος σχο λών της αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περι εχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδα πής ή ισότιμος τίτλος σχο λών της αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άριστη γνώση της Αγγλι κής ή Γαλλικής ή Γερμανι κής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί ας κειμένων, β) υπολογιστι κών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος γεωπόνου. Άριστη γνώση της Αγγλι κής ή Γαλλικής ή Γερμανι κής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί ας κειμένων, β) υπολογιστι κών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος γεωπόνου. Άριστη γνώση της Αγγλι κής ή Γαλλικής ή Γερμανι κής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί ας κειμένων, β) υπολογιστι κών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος γεωπόνου. Άριστη γνώση της Αγγλι κής ή Γαλλικής ή Γερμανι κής γλώσσας. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασί ας κειμένων, β) υπολογιστι κών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Άδεια άσκησης επαγγέλ ματος γεωπόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου. Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου Ιδιωτικού δι καίου αορί στου χρόνου ΦΟΡΕΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥ ΝΑΣ & ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ) ΚΩΔ ΦΟΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ ΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙ ΑΣ) ΚΩΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ ΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙ ΑΣ) ΚΩΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ ΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙ ΑΣ) ΚΩΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙ ΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙ ΑΣ) ΚΩΔ

8 8028 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Β. ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ. 50) ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 5000 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 7000 ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγ γέλματος. Άδεια χρησιμοποίησης τίτ λου ιατρικής ειδικότητας αντί στοιχη της προκηρυσσόμενης θέσης. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. Εκπλήρωση της υποχρεωτι κής άσκησης υπηρεσίας υπαί θρου ή βεβαίωση ότι δεν απαι τείται. 2) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΩΔ.520) ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Aδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. Αδεια χρησιμοποίησης τίτ λου ιατρικής ειδικότητας πα θολόγου. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου. Τριετής άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην ειδικότητα παθολόγου μετά την κτήση της άδειας του τίτλου ιατρικής ειδι κότητας παθολόγου. 3) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΩΔ.230) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ετούς θη τείας (Με δυνατότη τα ανανέω σης) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ετούς θη τείας (Με δυνατότη τα ανανέ ωσης) ΦΟΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ ΚΩΔ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 6000 ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Aδεια άσκησης Ιατρικού επαγ γέλματος. Αδεια χρησιμοποίησης τίτ λου ιατρικής ειδικότητας παθο λόγου. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ια τρικού Συλλόγου. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου. Τριετής άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην ειδικότητα παθολόγου μετά την κτήση της άδειας του τίτλου ιατρικής ειδι κότητας παθολόγου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ετούς θητείας (Με δυ νατότητα ανανέω σης) ΦΟΡΕΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΚΩΔ ΠΡΟΣΟΧΗ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτούνται πέραν του κατάλληλου βασικού τίτλου σπουδών και τα απαραί τητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στο επιστημονικό περιεχόμενο της συγκεκριμέ νης θέσης όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Τονίζεται ότι, χωρίς την υποβολή των στοιχείων αυ τών με την αίτηση, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Στις Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης εμπίπτουν: Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συ νεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων. Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 2 ν. 3230/2004, ΦΕΚ 44/Α / ). Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ. 2, άρθρο 20 ν. 2738/999). Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7 ης Σεπτεμβρίου 999 (παρ. 6, άρθρο 8 ν. 2768/999). Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνέπεια του τροχαίου δυστυχήμα τος στη διάβαση Τεμπών την 3 η Απριλίου (ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους. Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.3/7/3554/ «Διορι σμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003 ΦΕΚ 28/Α / , ΦΕΚ 922/Β / ). Ε) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνέπεια του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου (ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους. Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./4/οικ.5653/ «Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/Α / )» ΦΕΚ 2/ Β ). 2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ) (Δ) και (Ε) περιπτώσεις προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. του άρθρου 4 του ν. 290/994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου του ν. 2527/997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου του ν. 2527/997, καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προ τεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων και έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διο ρισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 2 ν. 2738/999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2768/999 και το αντίστοιχο άρθρο 2 της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.3/7/3554/ ) και της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./4/οικ./5653/ ). Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ της παρούσας προκήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στα εξής ση μεία: στα καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεων > Δι αγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε απλό φά κελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ, μέχρι την 4η Αυγούστου 2008 ημέρα Πέμπτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε/2008 Ταχυδρομική θυρίδα: 4308 ΑΘΗΝΑ: Τ.Κ. 5 0

10 8030 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκε λος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 599/986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύ που της αιτήσεώς τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτού μενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο Ε. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης απο κλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη ή χωρίς το απαιτούμενο παράβολο αίτηση. Κάθε υποψήφιος για θέσεις τις ίδιας προκήρυξης δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπο ρεί να περιλαμβάνονται περισσότερες από μία θέσεις. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέ ρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, πρέπει να καταθέτει και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων της αιτήσεως, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών για κάθε ένα από αυτά. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.599/986. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αναφερόμενη, στο Κεφάλαιο Δ της παρούσης, αίτηση υπεύθυνη δήλωση, συνο δευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντί γραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυ τότητας του κατόχου). 3. Παράβολο είκοσι (20 ) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. 4. Φωτοαντίγραφο της μεταπτυχιακής εάν υπάρχει ή της διδακτορικής διατριβής, προκειμένου περί κατό χων μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος. 5. Φωτοαντίγραφο ενός αντιτύπου της προβλεπόμενης δημοσίευσης ή επιστημονικής ανακοίνωσης (όπου απαιτείται). 6. Φωτοαντίγραφο της αιτήσεως με πρωτότυπη υπογραφή. 7. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν.599/986 (όπου η δέσμευση αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα «Σημείωση» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α )ότι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τα κτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν.290/994 ή αν κατείχαν, ότι έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους (παρ. 5 άρθρο 0 του ν. 2839/2000). Επίσης, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Υποκεφάλαιο του παρόντος Κεφαλαίου: 8. Τίτλο σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε πε ρίπτωση που ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθ μό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα ή του Ελληνικού Ανοικτού Πα νεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομί ζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστι κό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/200 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθη κε με το π.δ. 347/2003). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθ μολογικής κλίμακας αυτού με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 803 Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλί μακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμί ας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτ λοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 0 παρ. 2 έως 2 και του π.δ. 65/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ιδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και προς το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγ γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη ή πιστο ποιητικό αναγνώρισης. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτι μίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 0 του π.δ. 65/2000 (ΦΕΚ 49Α ) όπως ισχύει κάθε φορά, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Ιατρικής τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφό σον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 84/986 (ΦΕΚ 3/Α /986), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικού από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου. Σημείωση: Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξι ολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτη ρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στη περίπτωση αυτή ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτο βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5». Ισοτιμία τίτλων σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ν.735/987 «σε περίπτωση που το ΔΙΚΑΤΣΑ και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατέχουν πο λιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαί ωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσλη ψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ ΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ». Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ την οποία κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Ελληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. 9. Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι υποψήφιοι εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσκομίζουν επικυρωμέ νη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ιδρυ μα που καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζό μενους τίτλους. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία του τίτλου που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίω ση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο η οποία καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζε ται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισο τιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος, β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχι ακός τίτλος. 0. Άδειες άσκησης επαγγέλματος, Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά. α) Άδειες άσκησης επαγγέλματος: Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

12 8032 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Ανα γνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγρα φή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγ γελματική οργάνωση. Για τις θέσεις των Ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρι κής ειδικότητας αντίστοιχης της προκηρυσσόμενης θέσης. Από τις ανωτέρω άδειες οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης, πρέπει να αποδεικνύ εται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια, που απαιτείται κατά την προκήρυξη. Ειδικότερα: Για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικών (από τις οποίες δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτή σης αυτών) οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας. β) Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υπο βολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. Βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία αποδεικνύεται η εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 804/988 ΦΕΚ 77/ /τ. Α ), η οποία ιδι ότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και τη λήξεως της προθεσμίας υπο βολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο Παράρτημα Γ της παρούσας προκήρυξης. 2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα στα αντικείμε να: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας προκήρυξης. Σημείωση: Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν τυχόν πρόσθετα προσόντα πλέον των απαιτουμένων πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία με την κατάθεση της αίτησής τους καθώς και βιογραφικό σημεί ωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια Επιτροπή. Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής ημεδαπής και μετάφραση τίτλων, πιστο ποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής. Αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επι κυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζο νται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμη νέα διορισμένο βάσει του ν. 48/ / Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φω τοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί γραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επι κυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 599/986. Ημεδαπής α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχό μενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευό μενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 599/986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βε βαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 599/986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώ νει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβο λής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκε κριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 290/994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. Η Επιτροπή Επιλογής με βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) προσληπτέων, β) ανα πληρωματικών, γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, δ) κληθέ ντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων και ε) αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι στη συνέχεια αποστέλλονται στα καταστήματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, προκειμένου να αναρτηθούν στους ειδικούς πίνακες ανα κοινώσεων. Παράλληλα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση η οποία δημοσιοποιεί στα Μ.Μ.Ε. την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, ενώ οι πίνακες προσληπτέων καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.: Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (0) ημε ρών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της κατά άνω τελευταίας αναρτήσεώς τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο σαράντα ευρώ (40 ) που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παραλλήλως προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον δεν προκύπτει μεταβολή, κυρώνει τους πίνακες αυτούς. Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που υποβληθούν, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βά σει αυτών οι πίνακες προσληπτέων. Ακολούθως οι πίνακες προσληπτέων καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr.) και αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Γ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Οι προσληπτέοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο της πρόσληψης στην οικεία υπηρεσία, το πιστοποιη τικό στρατολογικής κατάστασης, το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά πρόσληψης, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας πρόσληψης και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι. 2. Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ ) απαιτείται : Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης: α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός, β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της πε ρίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και γ) εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 599/986 του σοβαρώς τραυ ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης: Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 599/986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάτα ξη άλλο άτομο της οικογένειας και δ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εμ φανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της και να προ κύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 399 31 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Ε/2009) Πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 699 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2008) Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 658 8 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2008) Πλήρωσης τριάντα οκτώ (38) θέσεων Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 600 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/347Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 630 26 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/457Μ/2008) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 565 30 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/658Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 540 16 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/630Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 694 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10211 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 346 28 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/284Μ/2009) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 263 17 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/163Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 440 1 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/528Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 233 19 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/215Μ/2008) Πλήρωσης τριών (3) θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 311 13 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/344Μ/2009) Πλήρωσης θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16945 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 604 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/577Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 250 12 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/162Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 364 4 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/318Μ/2009) Πλήρωσης δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 154 2 Απριλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/58Μ/2009) Πλήρωσης δύο (2) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 361 22 Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/435Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 702 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/737Μ/2008) Πλήρωσης μιας (1) θέσης με σειρά προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4333 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 151 31 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/17Μ/2009) Πλήρωσης μίας (1) θέσης τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 426 26 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/87Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13705 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 487 22 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/41Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11047 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 372 6 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/263Μ/ 2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 112 18 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/37Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 634Μ / 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2327 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 1/28Μ/2007) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 415 22 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/106Μ/2008) Πλήρωσης οργανικής θέσεως τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 453 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη 1/431Μ/2008 πλήρωσης οργανικών θέσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 428 28 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/293Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 450 8 Σεπτεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/11Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα