Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015"

Transcript

1 ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΔΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015 Τα Νέα του Συλλόγου ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΝ ΠΟΡΟ Τθν Κυριακι 10 Μαΐου 2015 ο Σφλλογόσ μασ πραγματοποίθςε θμεριςια εκδρομι ςτον Ρόρο. Συμμετείχαν 50 περίπου μζλθ και φίλοι του Συλλόγου μασ. Οι κριτικζσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν ιδιαίτερα κολακευτικζσ. Οι πολιτιςτικζσ ανάςεσ που προςφζρει ο Σφλλογόσ μασ ςτα μζλθ και τουσ φίλουσ του ςκορπίηουν αιςιοδοξία και χαμόγελο ςτισ δφςκολεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ περιςτάςεισ που όλοι βιϊνουμε. Ραρακάτω δθμοςιεφουμε χαρακτθριςτικζσ φωτογραφίεσ από τθν εκδρομι μασ. YΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ:ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΣΖΗ, Πρόεδροσ του ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ο ΟΔΤΕΤ - Αράτου 11-13, Πάτρα, τθλ.-fax: , -

2 ο «ΟΔΤΕΤ» 2

3 ο «ΟΔΤΕΤ» 3 ΕΟΡΣΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΗ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΠΣΑΝΗΟΤ Οη Επηαλεζηαθνί ύιινγνη ηεο Πάηξαο (Θζάθεο, Ζαθύλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο), νξγάλσζαλ θαη θέηνο εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο έλσζεο ησλ Επηαλήζσλ κε ηελ Ειιάδα το άββατο 23 και την Κσριακή 24 Μαΐοσ 2015 ζηνλ Ιερό Ναό Αγίοσ Γερασίμοσ Πατρών (νδόο Αθηή Δπκαίσλ ) σο θάησζη: άββατο 23/5/2015 και ώρα 8 μ.μ. (Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίοσ Γερασίμοσ) Α) Οκηιία από ηελ Αληηπξόεδξν ηνπ πιιόγνπ ησλ ελ Πάηξαηο Κεθαιιήλσλ θ. Κέιιπ Ραζζηά Θενθηιάηνπ Β) Πξόγξακκα ιατθώλ θαη παξαδνζηαθώλ ρνξώλ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ησλ πιιόγσλ Κεθαιιήλσλ θαη Λεπθαδίσλ θαη ην Χνξεπηηθό ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζηηθώλ Εθδειώζεσλ Δήκνπ Πάηξαο. Γ) Πξόγξακκα από ηε Λατθή Οξρήζηξα Δήκνπ Παηξέσλ Κσριακή 24/5/2015 και ώρα 7 π.μ. (Ιερός Ναός Αγίοσ Γερασίμοσ) 7-10 πμ : Θεία Λεηηνπξγία-Αξηνθιαζία 10 πμ: Δνμνινγία γηα ηελ Επέηεην-Παλεγπξηθόο ηεο εκέξαο Αθνινύζεζε θέξαζκα ζην πξναύιην ηνπ Θεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεξαζίκνπ ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΙΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΝΟΨΕΙ ΣΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ο Σφλλογόσ μασ ζχει κακιερϊςει μια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του λίγο πριν αρχίςουν οι κερινζσ διακοπζσ. Ζτςι, και φζτοσ ςυναντικθκαν τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου 2015 μζλθ και οι φίλοι του Συλλόγου μασ ςτο Κζντρο Αργϊ τθσ Ράτρασ. Τθν

4 ο «ΟΔΤΕΤ» 4 εκδιλωςι μασ πλαιςίωνε μια υπζροχθ Φιλικι Μουςικι Συντροφιά που μασ χάριςε ζνα αξζχαςτο μουςικό πρόγραμμα με γνωςτά αγαπθμζνα τραγοφδια. Τθ Φιλικι Μουςικι Συντροφιά αποτελοφςαν οι κφριοι: Σωτιρθσ Κονδφλθσ (κικάρα), Βαςίλθσ Ρολίτθσ (κικάρα), Κϊςτασ Καποτισ (μπουηοφκι), Τάςοσ Βλάνθσ (κρουςτά), Κυριάκοσ Ανδρεαδάκθσ (ακορντόν), Βαςιλικι Δανιά (κικάρα) και Γιϊργοσ Νιάχοσ (τραγοφδι). Τουσ φίλουσ μουςικοφσ τουσ ευχαριςτοφμε κερμά που αποδζχτθκαν τθν πρόςκλθςι μασ. Πλοι ζμειναν ευχαριςτθμζνοι. Ευχόμαςτε Καλό Καλοκαίρι και να είμαςτε καλά και του χρόνου! Μερικζσ φωτογραφίεσ από τθ ςυνάντθςθ. ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ IONIAN RΕGATTA 2015 Ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν τόλμθςε και τα κατάφερε. Οργάνωςε ιςτιοπλοϊκό αγϊνα που ξεκίνθςε από το Μεςολόγγι και τερμάτιςε ςτο λιμάνι τθσ Ικάκθσ. Ήταν μια εξαιρετικι δραςτθριότθτα του Ναυτικοφ Ομίλου Ρατρϊν, τθν οποία επιβράβευςε ο φλλογόσ μασ με μία αναμνθςτικι πλακζτα που απζνειμε ςτουσ οργανωτζσ ςτισ 31/5/2015 ςτθν Ικάκθ

5 ο «ΟΔΤΕΤ» 5 Οι Θιακοί γράφουν Η ΔΑΚΑΛΑ Η ΑΚΡΙΒΗ Γράφει ο Γιάννθσ Λιβάνθσ Βλζποντασ φωτογραφίεσ του παρελκόντοσ, που αναρτά κυρίωσ θ Άςπα και προςωπικά τθν ευχαριςτϊ πολφ, είδα και τθν ςυγχωρεμζνθ τθν δαςκάλα τθν Ακριβι, θ οποία ιταν παντρεμζνθ με τον Γαβρίλθ τον Λιβάνθ ι Γαβρίλθ του Γιοφργα. Το ςπίτι τουσ ιταν λίγο πιο κάτω από του Ράνου του Μπαλατςοφρα πάνω ςτον δρόμο. Μια περίοδο λοιπόν διόριςαν τθν δαςκάλα τθν Ακριβι ςτο Ρεραχϊρι. Ερχόταν λοιπόν με το γάιδαρο τθσ καβάλα. Βλζπεισ τα ταξί ιταν μόνο δφο του Γεράςιμου του Χρυςάφθ και του Μπάμπθ του Μαλιοηϊθ. Ζτςι ιταν προνομιοφχοσ όποιοσ είχε γάιδαρο. Τϊρα είναι μετρθμζνοι ςτα δάκτυλα ςε όλο το Θιάκι. Εξαφανίςτθκαν τα τετράποδα και πλθμμυρίςαμε από δίποδα. Πμωσ ο γάιδαροσ τθσ κασ Ακριβισ αρρϊςτθςε, μάλλον το ποδάρι του για μεγάλο διάςτθμα. Οφτε ςυνεργείο οφτε ανταλλακτικό υπιρχε. Κάπωσ ζπρεπε να ζρχεται ςτο χωριό. Ριγαινε λοιπόν ζνασ από εμάσ τουσ μακθτζσ είκοςι μζρεσ ο ζνασ είκοςι ο άλλοσ με το γαϊδοφρι μασ και τθν παίρναμε. Εμείσ είχαμε ζνα γαϊδοφρι μεγαλόςωμο που είχε το διάολο μζςα του. Εγϊ κι αυτόσ βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ ς ζνα ανελζθτο εμφφλιο πόλεμο. Ήξερε ότι όταν πιγαινα να τον πάρω από εκεί που ζβοςκε αποκλειςτικόσ ςκοπόσ μου ιταν να του μπω καβάλα χωρίσ ςαμάρι. Ζτςι δεν κακόταν να του βάλω κατρουμά, να του βγάλω το περδίκλι ι να τον ακρίςω να μπω καβάλα. Εκμεταλλευόταν τθν αδυναμία μου λόγω θλικίασ αςφςτολα. Κι όταν κατάφερνα και ζμπαινα καβάλα και ζνοιωκα κριαμβευτισ ο κερατάσ μου τθν φφλαγε. Μόλισ πιάναμε κατθφόρα άρχιηε ξαφνικά τα κοτςίδια, ζριχνε και μερικοφσ πυραφλουσ εδάφουσ αζροσ γαϊδουρινοφσ μακρόςυρτουσ πρ πρ πρ και με πζταε κάτω. Ρολλζσ φορζσ κάτω κι από ψθλζσ λικιζσ. Μετά πιγαινε πιο πζρα και γκάριηε το γαϊδοφρι ςαν να μου ζλεγε ςου τθν ζφερα!!!εγϊ μάηευα τα κομμάτια μου και τισ πλθγζσ μου, αν ζτρεχε αίμα ζβαηα λίγο κάτουρο το αντιςθπτικό τθσ εποχισ και πρόςκετα ςθμάδια ςτο ςϊμα που ζμειναν για πάντα χαραγμζνα για να μασ κυμίηουν τα ζργα μασ. Αυτό ιταν κοινό ςε όλα τα παιδιά τθσ εποχισ. Με αυτόν λοιπόν το ςυνεργάτθ και άςπονδο φίλο ςτθν θλικία των χρονϊνε πιγαινα να πάρω πρωί - πρωί τθ δαςκάλα τθν Ακριβι. Τον καλόπιανα με ςανό, ζπινε και το νερό του, τον ςαμάρωναν οι δικοί μου και ξεκινάγαμε επτά θ ϊρα το πρωί για τθ χϊρα από τον παλιό. Ρροςπακοφςα όπωσ κατεβαίναμε με όμορφο τρόπο να ζρκω ςε μια ςυμφωνία μαηί του αλλά τίποτα, γαϊδοφρι! Μετά φόβου ζφκανα ζξω από το ςπίτι τθσ δαςκάλασ τθσ Ακριβισ. Σπρϊχνοντασ το γαϊδοφρι το πιγαινα κοντά ςτο πεηοφλι τθσ. Ζμπαινε καβάλα μιςοςάμαρα και εγϊ μπροςτά τον ζςερνα. Φυςικά ςτον δρόμο

6 ο «ΟΔΤΕΤ» 6 ςυναντοφςαμε κι άλλουσ ςυγχωριανοφσ με τα γαϊδοφρια τουσ που κατζβαιναν και μετά τθν καλθμζρα θ ςυμβουλι τουσ, που ζκανε τθν καρδιά μου να πεταρίηει από το φόβο. Ρρόςεχε γιε μθ τθν ςκοτϊςεισ! Ρριν τισ οκτϊ φκάναμε ςτο ςχολειό. Αρκετζσ μζρεσ πιγαμε καλά. Μζχρι που μια μζρα ζριξε το γαϊδουρινό γαϊδοφρι ζναν απίδρομο, γιατί ξαφνίςτθκε πιγε να πετάξει τθ δαςκάλα κάτω. Φοβικθκε και με απάλλαξε από το μαρτφριο. Πςο για τθν δαςκάλα τθν Ακριβι ιταν μια εξαίρετθ εκπαιδευτικόσ που αγαποφςε τα παιδιά και τθν κυμόμαςτε όλοι με περιςςι ευγνωμοςφνθ! Πςο για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ; Πταν ζβρεχε θ δαςκάλα κρατοφςε μια ομπρζλα μεγάλθ μαφρθ ενϊ ιταν καβάλα για να προςτατευκεί αλλά μάταια κι εγϊ με μια άλλθ μπροςτά ενϊ το νερό είχε κάνει τα παποφτςια μου μουςκίδι. Πχι το παντελόνι γιατί τότε ιταν τθσ μόδασ το κοντοβράκι. Τϊρα ςτουσ νζουσ, να είναι καλά, αυτά κα φαίνονται εξωπραγματικά Πμωσ ιταν θ πραγματικότθτα που μασ χαλφβδωςε και μασ ζριξε πιο ζτοιμουσ ςτθν αρζνα τθσ ηωισ. Καλό Σαββατοκφριακο ςε όλεσ και όλουσ ςασ. Η Απλι κακαρεφουςα Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα Ζνα από τα πολλά κετικά αυτισ τθσ όμορφθσ γλϊςςασ, είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάποιον να εκφραςτεί, τόςο ςτον προφορικό όςο και το γραπτό λόγο, χωρίσ να προκαλζςει. Εφθβεία από τθν άλλθ. Μία θλικία που, αυτόματα, παραπζμπει ςτθν αμφιςβιτθςθ και ςτθν επαναςτατικότθτα. Και ζτςι πρζπει να είναι, άλλωςτε. Με αυτά τα εφόδια λοιπόν, οι τρεισ γνωςτοί και αγαπθτοί, ςυμπατριϊτεσ μασ, ζχοντασ μόλισ τελειϊςει το εξατάξιο ναυτικό γυμνάςιο, ζφυγαν για τον ναφςτακμο ςτα Χανιά, να υπθρετιςουν τθ κθτεία τουσ. Γαλίφθσ ο ζνασ, μαηεφτθκε, δεν προκαλοφςε και πζρναγε καλά. Καλλιγράφοσ και ορκογράφοσ δε, αςκοφςε και χρζθ πρακτικογράφου. Οι δφο άλλοι, μόνιμοι αντιρρθςίεσ ςτα λόγια και ςτισ πράξεισ, ιταν ςυνζχεια ςε καψόνι, κακαρίηοντασ ανελλιπϊσ τθν...καλιόπθ. Κάποια ςτιγμι, επί τζλουσ, κατάλαβαν ότι τα λεκτικά τουσ ατοπιματα δεν οδθγοφςαν πουκενά κι ζτςι ςταμάτθςαν τθ γλωςςικι τουσ αντίδραςθ. Μζςα τουσ όμωσ είχαν εςωτερικι πάλθ και ζψαχναν τρόπο να εκδικθκοφν τον ανϊτερό τουσ που τουσ είχε ςτθ μποφκα. Ζτςι, μία μζρα, όλθ θ ομάδα κλικθκε ςε αίκουςα διαλζξεων να παρακολουκιςει τον περί οφ ο λόγοσ ανϊτερο, ςε μία ομιλία του. Τα δφο μπουμποφκια μασ κάκιςαν μπροςτά-μπροςτά, ο πρακτικογράφοσ δίπλα, και άκουγαν. Ξαφνικά ο ομιλϊν διακόπτει, ουρλιάηοντασ, τθ ροι του λόγου του και πετά ζξω τουσ δφο ναφτεσ. Φαςαρία, κακό, απορία, ερωτιςεισ του τφπου τι ζγινε. Απάντθςθ δεν πιραν, προφανϊσ για να μθ χαλάςει τo image του πλωτάρχθ. Και ιρκε θ ϊρα του να καταγραφεί το γεγονόσ ςτα πρακτικά. -Μα, κφριε πλωτάρχα, λζει απορθμζνοσ ο

7 ο «ΟΔΤΕΤ» 7 πρακτικογράφοσ, πϊσ κα καταγράψω αυτά που ζγιναν χωρίσ να εκτεκοφμε; - Κακαρεφουςα δεν ζμακεσ παιδί μου; Γράψτα επικαλυμμζνα.- Και ζμεινε ςτθν ιςτορία των πρακτικϊν ο λόγοσ τθσ αποβολισ των δφο ατίκαςων εφιβων, ωσ εξισ: "Διαρκοφςθσ τθσ ομιλίασ, απεμακρφνκθκαν βιαίωσ οι δφο ναφται εκ τθσ αικοφςθσ, ζνεκα του ότι, ενϊ ομίλει ο κ. πλωτάρχθσ, ο εισ εξ αυτϊν ετανίετο αςυςτόλωσ και απρεπϊσ, ο δ' ζτεροσ επζρδετο ακαταπαφςτωσ, κορυβωδϊσ και εκ προκζςεωσ".!!!!!! (Ετανίετο, ςθμαίνει τεντωνόταν).ε ξανά να προσ τα ζξω αυτό Δ Η ΕΠΟΧΗ ΣΩΝ SEVENTIES εν είχα μαηί Και τώρα τι; Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα Αχ αυτι θ αξζχαςτθ εποχι των seventies! Ρου ζφερε το ςυρρίκνωμα τθσ φοφςτασ, το ποτό parfait amour, τθ φαβορίτα, τθν καμπάνα ςτο παντελόνι και τα μεγάλα ρεβζρ ςτο τελείωμά του, τα παποφτςια τα ανδρικά με τακοφνια και κορδόνια, και τόςα άλλα! Ελευκερία ςε πολλά! Μόνο που ο αγαπθτόσ ςυμπατριϊτθσ μασ δεν μποροφςε να τθν εκφράςει όπωσ ικελε, ςτα ςτενά όρια του νθςιοφ. Αποφάςιςε λοιπόν, να πάει λίγεσ μζρεσ ςτθν Ακινα. Η μάνα του τοφφτιαξε τθ βαλίτςα με ό,τι πιο μοντζρνο είχε. Του τόνιςε δε- ιξερε τα χοφγια του- να προςζξει τα νεφρα του, τθ βλαςτιμια του και, επειδι μίλαγε πολφ τα Θιακά, να εξθγεί, ςε όποιον μιλάει, τι εννοεί. Ρράγματι, τθ βραδιά που κα βγαινε, ντφκθκε ςα μοντζλο. Το μαλλί κολλθμζνο και γυαλιςμζνο από τθν μπριλκρίμ, το μουςτάκι και θ φαβορίτα ςζνια, το παντελόνι καμπάνα με ρεβζρ, το παποφτςι με το κορδόνι ςτθν τρίχα. Μπικε ςτο λεωφορείο και ξεκίνθςε με προςμονι. Ππωσ κοίταγε αφθρθμζνοσ τουσ επιβάτεσ, μια κοπζλα κζντριςε το μάτι του. Κεραυνοβολικθκε! Ξζχαςε τον προοριςμό του! Δεν ζπρεπε να τθ χάςει. Κι ζτςι, ςτθ ςτάςθ που πιγε να κατεβεί, αποφάςιςε να κάνει το ίδιο και αυτόσ για να τθν πλθςιάςει. Στικθκε ςτο ςκαλί του λεωφορείου, πριν κατζβει το αντικείμενο του πόκου του, και περίμενε. Ο οδθγόσ όμωσ, κάτι είδε και φρενάριςε τόςο απότομα που ο ζνασ ζπεςε πάνω ςτον άλλο. Η κοπζλα, όπωσ πιγε να κατζβει, πζφτει με φόρα πάνω ςτο φίλο μασ, τον τςαλαπατάει, τον χτυπάει, τον κοιτάηει αμιχανθ και του ηθτάει ςυγγνϊμθ. Κι εκείνοσ, ζξαλλοσ και ξεχνϊντασ τελείωσ τισ ςυμβουλζσ τθσ μάνασ του αλλά και τθν επικυμία του να τθν κατακτιςει - τι τo κελε -τθν κοιτάει και αφριςμζνοσ ουρλιάηει: -Τι ςυγνϊμθ που νάμπ' ο δ...σ μζςα ςου, μου κατζβαςεσ το μπουγενάρι(*), μου ϋλυςεσ και το μπουρλιαςτιρι.!!!!! (*) Μπουγενάρι, το ρεβζρ ι μπατηάκι του παντελονιοφ, μπουρλιαςτιρι το κορδόνι του παπουτςιοφ.

8 ο «ΟΔΤΕΤ» 8 ΣΟ ΠΑΣΗΜΑ Γράφει θ Μαρία Φιλιππάτου Το βαρζλι για το κραςί ιταν από μζρεσ ςτθν αυλι ςε όρκια κζςθ με νερό ςτο επάνω μζροσ και ζνα μεγάλο φφαςμα από λινάτςα, που το κρατοφςε ολόκλθρο ςε υγραςία για να φουςκϊςουν οι «δοφγιεσ», τα ςανίδια που ςχθματίηουν το βαρζλι δεμζνα με δφο ςιδερζνια ςτεφάνια ςτο πάνω και ςτο κάτω μζροσ. Μετά από δφο- τρεισ μζρεσ ο πατζρασ ζβγαηε τθ λινάτςα, το γφριηε ςτο πλάι, ζβαηε νερό μζςα και το κυλοφςε πάνω- κάτω ςτθ αυλι πολλζσ φορζσ και με πολλά νερά για να κακαρίςει εςωτερικά. Τθν θμζρα που κα πατοφςαμε τα ςταφφλια, το πρωί θ μάνα μου ζκανε το «λουτρό». Σε μια μεγάλθ κατςαρόλα με νερό ζβραηε δάφνθ, μάρακο, φφλλα λεμονιάσ και το ζριχνε ςτο βαρζλι. Το κυλοφςαν μια-δυο φορζσ, το άδειαηαν και όλα εκείνα τα αρϊματα ζμεναν μζςα ςτο ξφλο του βαρελιοφ Μζςα ςτον λινό ζμπαινε ο εργάτθσ και πατοφςε με γυμνά πόδια τα ςταφφλια. Ο χυμόσ τουσ ζβγαινε από τθ μικρι ςωλθνωτι ζξοδο και κατζλθγε ςτο «ποδόχι», μια ςκαμμζνθ γοφρνα αρκετά μεγάλθ και αυτι κακαρι και αςπριςμζνθ. Τότε άρχιηε το μζτρθμα του μοφςτου με ζνα δοχείο εκείνθσ τθσ εποχισ που λεγόταν «μζτρο». Αυτό γζμιηαν και το άδειαςμα ςτο βαρζλι. Κάκε οχτϊ (8) τζτοια μζτρα είχαν μια «βαρζλα» κραςί. Υπολογιςμοί και μετριματα μιασ άλλθσ εποχισ. Πταν γζμιηε το βαρζλι θ νόνα μου ζφτιαχνε ζνα πυκνό μάτςο από ξεραμζνο μάρακο, «γλυκάνιςοσ» λζγεται ςτο νθςί και ζκλεινε με αυτό το ςτόμιο του βαρελιοφ οφτωσ ϊςτε, όταν άρχιηε θ ηφμωςθ, να ζχουν οι ατμοί διζξοδο και να παίρνει το κραςί άρωμα. Ακόμα ζχω ςτο μυαλό μου το βράςιμο από το βαρζλι και τθν μυρωδιά που είχε ο χϊροσ κάκε φορά που πιγαινα εκεί. Του Αϊ Δθμθτρίου, όπωσ χαρακτθριςτικά ζλεγαν ςτα χωριά αυτι τθ γιορτι, άνοιγε το πρϊτο κραςί. Ζνα μοςχομφριςτο κοκκινζλι με όλα τα αρϊματα μζςα, με όλθ τθν τζχνθ και όλθ τθν αγάπθ των ανκρϊπων.

9 ο «ΟΔΤΕΤ» 9 ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΙΘΑΚΗ Στο βιβλίο του Σπφρου Μουςοφρθ (Φϊτου Γιοφφλλθ), γραμμζνο το 1925, ζχει ςυγκεντρωκεί και ταξινομθκεί μια καυμάςια ςυλλογι δθμϊδουσ γλωςςικοφ υλικοφ τθσ Ικάκθσ. Ο Συγγραφζασ ζχει ταξινομιςει ςε διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ το υλικό του. Θεωρϊ ότι αποτελεί ζνα πρωτότυπο δθμιοφργθμα για τθν κατθγορία του, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τθν απονομι του Ρρϊτου Βραβείου ςτον διαγωνιςμό του 1925 τθσ Ελλθνικισ Γλωςςικισ Εταιρείασ. Στθν θλεκτρονικι μασ εφθμερίδα κα δθμοςιεφουμε ςε ςυνζχειεσ αποςπάςματα από αυτιν τθν καυμάςια ςυλλογι.

10 ο «ΟΔΤΕΤ» 10 Παρουσιάσεις Βιβλίων Γράυει η Βασιλική Μολυέση Έλα αθόκε θαηαπιεθηηθό βηβιίν από ηελ μερσξηζηή πέλα ηεο όθεο Θενδσξίδνπ κε ηίηιν "ηεθάλη από αζπάιαζν". Η Καζζηαλή κεγαισκέλε κε ηηο απζηεξέο θαη απάλζξσπεο αληηιήςεηο ηνπ ηεξνθήξπθα παηέξα ηεο γηα κηα αζήκαληε αηηία ζα βξεζεί παληξεκέλε κε ηνλ Λπθνύξγν από ηα δεθαπέληε ηεο ρξόληα. Δπν παηδηά ζε κηα δύζθνιε ηζηνξηθά πεξίνδν ηεο ρώξαο καο ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ βάξε πνιύ κεγαιύηεξα από όζν αληέρνπλ. Ο Λπθνύξγνο κηα δσή καθξηά, απνζηαζηνπνηεκέλνο από ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πξώηα γηα ζπνπδέο, κεηά ηελ Καηνρή ζην αληάξηηθν θαη ζηε ζπλέρεηα δησγκέλνο ζε μέλν θξάηνο. Η Καζζηαλή ζα αλαιάβεη ηνπο γνλείο ηνπ, ην παηδί ηνπο, ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηα ζθιεξά ρξόληα ηεο Καηνρήο, κόλε, ρσξίο ζηήξηγκα, κε ζπληξνθηά ηηο νκνηνπαζνύζεο γπλαίθεο ηεο γεηηνληάο, αληηκεησπίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηηο θαηεγνξίεο σο γπλαίθα αληαξηνζπκκνξίηε. Από ηελ ππόζεζε δελ ιείπνπλ νη γξαθηθέο θηγνύξεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε γεηηνληά όπσο ηεο Αζεκέληαο κε ην πάζνο ηνπ πνηνύ θαη ην βαξύ θνξηίν ησλ ηύςεσλ, ην κπξίν ηεο Λέγθσο αληίζεηε πξνο ηα δεδνκέλα πνπ ζέηεη ε θνηλσλία, ε αθνζίσζε ηεο Έιιεο ζηνλ άληξα ηεο θαη ζηηο αξηζηεξέο ηδέεο ηνπ, ε θαινζπλάηε Αξηεκνύια, ν αζπλείδεηνο Χξεζηάθεο, ε δεηιή Πνιπμέλε, ε άηνικε κάλα Αξηάδλε, ε πεζεξά Οπξαλία, ν γεκάηνο θαηαλόεζε Θσκάο θαη ηέινο ν Μέιηνο κε ην παξειζόλ θαη ηνλ αιεζηλό έξσηά ηνπ. εκαληηθά ζέκαηα ηνπ βηβιίνπ είλαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, ελόο θαηαπηεζκέλνπ θαη άβνπινπ πιάζκαηνο από ηνλ θύξε ζηνλ άληξα, ζηελ πεζεξά θαη ζηα αλειέεηα ζηόκαηα ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα ηεο επηηξέπεηαη λα εθθέξεη νύηε άπνςε. Επίζεο ν παξαινγηζκόο ηνπ Εκθπιίνπ λα αηκαηνβάθεη κηα νιόθιεξε ρώξα θαη λα ζηηγκαηίδεη ηνπο αλζξώπνπο θάλνληαο ηε δσή κηα θόιαζε θαη ηέινο ν ξόινο ηεο θνηλσλίαο πνπ βάδεη ηνπο λόκνπο ηεο, θξίλνληαο απζηεξά ηδηαίηεξα ηε γπλαίθα, κηαο θνηλσλίαο ηόηε αθόκα πην ζθιεξήο ιόγσ ησλ θαθνπρηώλ ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηελ δηρόλνηα ηνπ Εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ άθεζε αγηάηξεπηεο πιεγέο κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο. Η ζπγγξαθέαο κε νπζηώδεηο δηαιόγνπο θαη έληνλεο πεξηγξαθέο ησλ ηνπίσλ ηεο επαξρίαο, ηηο κπξσδηέο από ηα θπηά, ησλ ινπινπδηώλ θαη ηα δέληξα ηεο ππαίζξνπ καο, ηελ νκνξθηά ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ ηέιεηα απεηθόληζε ησλ αλζξώπσλ εθείλεο ηεο επνρήο, ησλ γπλαηθώλ ζηα ζνθάθηα κε ηα γέιηα θαη ηα πιερηά θαη νη άληξεο ζηα θαθελεία λα πνιηηηθνινγνύλ, βάδνπλ ηνλ αλαγλώζηε κέζα ζηε γεηηνληά ηνπο, ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη βηώλεη καδί ηνπο όια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα γεγνλόηα. Έλα ππέξνρν βηβιίν πνπ δηαβάδεηαη κε λνζηαιγία θαη ζπγθίλεζε γηα ηελ απιή ηόηε δσή κα κε ηηο πνιιέοπνιιέο δπζθνιίεο, θξαηώληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ σο ην ηέινο, κε ακέηξεηεο αλαηξνπέο ζηηο δσέο ησλ εξώσλ ηεο ππόζεζεο θαη θπξίσο ηεο Καζζηαλήο, πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη παξνηξύλεη ηνλ αλαγλώζηε λα ζθεθηεί θαη λα κάζεη.

11 ο «ΟΔΤΕΤ» 11 Λογοτεχνικές Σελίδες ΔΙΑΒΑΖΟΝΣΑ ΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΔΑΓΛΑ "ΚΑΝΣΑΔΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΑ" Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ Διάβαςα με προςοχι τα ποιιματα τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ του Ικακιςιου ποιθτι Γιϊργου Δάγλα, «Καντάδες γα ζνα δαίμονα». Πντωσ, είναι μια εξαιρετικι εργαςία. Ο δωρικόσ τρόποσ τθσ γραφισ του, το πλικοσ των εικόνων και των ιδεϊν του και θ υπαρξιακι αγωνία του είναι ςτοιχεία που κεωρϊ ότι κυριαρχοφν μεταξφ των άλλων ςτον ποιθτικό του λόγο. Διάλεξα ζνα από τα τόςα καλά ποιιματά του να το παρακζςω ς αυτι μου τθν αναφορά ςτο παρόν ζργο του. "Τα ομοιϊματα των ανκρϊπων ςτισ βιτρίνεσ φοβάμαι, φοβάμαι μθν δραπζτευςαν όπωσ των μελλοκανάτων τα όνειρα. Τουσ ανκρϊπουσ που αγαπικθκαν ςε μια ζκλαμψθ πάκουσ και πια δεν γνωρίηονται, φοβάμαι. Φοβάμαι τον αργό κάνατο των αιςκθμάτων, τον μοναδικό επιβάτθ του τελευταίου λεωφορείου. Τισ ςυμφωνίεσ των εμπόρων, όταν ναυλϊνουν τα πλοία των ςκλάβων. Τθν κακθμερινι ακαμψία των τμθματαρχϊν φοβάμαι, τουσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ, τον άςωτο τθν ϊρα τθσ επιςτροφισ και τα καλά λόγια των γειτόνων. Μα πιο πολφ τα ομοιϊματα των ανκρϊπων φοβάμαι μθν δραπετεφςουν όπωσ των μελλοκανάτων τα όνειρα". Γιώργοσ Δάγλασ

12 ο «ΟΔΤΕΤ» 12 Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς Μάθσ.. Ο Καλομινασ, ο Λοφλουδοσ, ο Τριανταφυλλιάσ. Γεμάτοσ φωσ, ιλιο, χρϊμα, μυρωδιζσ, πράςινο, και για μασ τουσ νθςιϊτεσ ζνασ μινασ που μασ κάνει και μετράμε αντίςτροφα... Γιατί πλθςιάηει ο καιρόσ να πάει ο κακζνασ ςτθ δικι του λατρεμζνθ Ικάκθ. Και ονειρευόμαςτε πότε κα ρκει θ μζρα που κα πζςουμε ςτθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ... Ρου, είτε τόκα (ςαν λάδι ιρεμθ), είτε με ρεγάλο (ρυτίδιαςμα) είτε με κφματα είναι θ μεγάλθ μασ αγαπθμζνθ... Να εξαγνιςτοφμε... Να αφεκεί το μάτι μασ ςτα χίλια τθσ πρόςωπα και ςτα άλλα τόςα τθσ χρϊματα...να γευτοφμε τθν αρμφρα τθσ... Να κακίςουμε ςτθν ακρογιαλιά, ζτςι, χωρίσ πρζπει... Να κλείςουμε για λίγο τα μάτια και ν' ακοφςουμε το φλοίςβο τθσ... Με το μπλε του νθςιοφ μου λοιπόν, ςασ εφχομαι από τθν καρδιά μου να περάςετε ζνα υπζροχο μινα, γεμάτο υγεία και...καλοκαιρινι προςμονι. ΣΑΘΟΤΛΑ ΚΟΜΗΣΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ ΣΗ ΒΙΓΛΑ Ζχει κακιερωκεί να ςυγκεντρϊνονται από το βράδυ τθσ παραμονισ τθσ Ρρωτομαγιάσ πολλοί Θιακοί από όλο το νθςί ςτθ Βίγλα (θ αρχι ζγινε από τουσ Κιονιϊτεσ). Αποβραδίσ γίνεται εςπερινόσ και τθν θμζρα τθσ Ρρωτομαγιάσ θ μυρωδιά από τα ψθτά αρνάκια ςκορπίηεται ςτθ γφρω περιοχι. Ευχόμαςτε να είναι καλά οι πατριϊτεσ μασ και να διατθροφν κάκε χρόνο το ζκιμο.

13 ο «ΟΔΤΕΤ» 13 ΤΝΑΤΛΙΑ ΧΩΡΩΔΙΩΝ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ Στισ 18 Απριλίου ςτο Μορφωτικό Κζντρο Ικάκθσ ςυναντικθκαν ςε μία υπζροχθ μουςικι εκδιλωςθ θ Δθμοτικι Χορωδία Ικάκθσ και θ Χορωδίασ Λεοντίου Λυκείου Νζασ μφρνθσ "ambitus". Βλζπετε θ Ικάκθ μασ, αν και μικρι ςε ζκταςθ, παράγει Ρολιτιςμό, που είναι αξιοηιλευτοσ από πολλοφσ άλλουσ φορείσ τθσ Χϊρασ μασ. ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΚΤΝΑ Φζτοσ ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «ΦΟΚΥΝΑΣ» παρουςίαςε με εξαιρετικι επιτυχία ςτο κοινό τθσ Ικάκθσ (24, 25, 26 και 27 Απριλίου 2015) το κεατρικό ζργο του Αλζξανδρου Οςτρόφςκυ ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟ ΑΠΑΣΕΩΝΑ ςε ςκθνοκεςία Στζλιου Σοφοφ. Άλλθ μια φορά οι εκελοντζσ θκοποιοί του Φόρκυνα ζδειξαν ότι δεν ζχουν να ηθλεφςουν τίποτε από άλλουσ επαγγελματικοφσ Θιάςουσ. Συγχαρθτιρια κερμά ςτθ διοίκθςθ και ςτα μζλθ του Φόρκυνα.

14 ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΑΓΑΠΗΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΪΖΗ- ΔΑΝΙΑ ο «ΟΔΤΕΤ» 14 Αγαπθτζ μου Δθμιτρθ, Ειλικρινά κα προτιμοφςα να τθριςω τθν αρχαιοελλθνικι ριςθ «Κρείττον του λαλείν το ςιγάν...» να ςιωπιςω, δθλαδι, αυτι τθ ςτιγμι και να δϊςω τον λόγο ςτθν καρδιά και ςτον νου να εκφραςτοφν. Πμωσ τα ςυναιςκιματα που με διακατζχουν είναι τόςο δυνατά που νικοφν αυτιν τθν επικυμία μου και επιηθτοφν τον δρόμο τθσ ζκφραςθσ. Ραρακολουκϊντασ από κοντά όλθ τθν περιπζτεια τθσ υγείασ ςου, επικοινωνϊντασ τακτικά με τθ ςφηυγό ςου και τθν κόρθ ςου τθ Μαρία, ζτρεφα ελπίδεσ ότι τελικά κα ζβγαινεσ νικθτισ ς αυτι τθ μάχθ. Μάλιςτα θ βεβαιότθτά μου μεγάλωςε, όταν πριν λίγεσ θμζρεσ μου μίλθςεσ ςτο τθλζφωνο. Ήταν το πρϊτο τθλζφωνο που ζκανεσ μετά από τόςεσ θμζρεσ ςτο νοςοκομείο. Η χαρά μου ιταν απερίγραπτθ. Τελικά, διαψευςτικαμε όλοι μασ. Δεν τα κατάφερεσ και γζμιςεσ μεγάλθ κλίψθ τθν οικογζνειά ςου, τουσ ςυγγενείσ ςου, τουσ φίλουσ ςου, όλθ τθ Θιακιά κοινωνία και όχι μόνο. Να μιλιςω για τα χαρίςματα τθσ προςωπικότθτάσ ςου; Είναι γνωςτά ςε όλουσ. Απλϊσ εδϊ τα ςυμπυκνϊνω ςε λίγεσ λζξεισ. Ευγενικι φυςιογνωμία με ικοσ και αξιοπρζπεια ςτον οικογενειακό, ςτον επαγγελματικό και ςτον κοινωνικό χϊρο. Επιςτθμοςφνθ, ευρυμάκεια και φλογερι επιςτθμονικι ερευνθτικι διάκεςθ. Συγγραφζασ με πζνα γλαφυρι και διειςδυτικι. Αρχοντικι παρρθςία, μαχθτικότθτα ςτισ διεκδικιςεισ ςου, απζραντθ αγάπθ για τθν ΙΘΑΚΗ και τουσ Ικακιςιουσ, μπροςτάρθσ ςτθν προςπάκεια για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Ικάκθσ, θ οποία αποτυπϊκθκε ςτο πλοφςιο ςυγγραφικό ςου ζργο, ςτθ ςθμαντικι ςυμβολι ςου για τθν εξεφρεςθ χρθμάτων για τθν απαλλοτρίωςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου, ςτθν αρχαιολογικι ζκκεςι ςου που κοςμεί το πολιτιςτικό κζντρο του Σταυροφ και κόςμθςε και το Μζγαρο Λόγου και Τζχνθσ τθσ Ράτρασ για μια εβδομάδα (ζκκεςθ που οργάνωςε ο Σφλλογο των Ικακθςίων Ράτρασ). Με το ζργο ςου απευκφνκθκεσ ςε πολλοφσ αλλά πρωτίςτωσ ςτουσ Θιακοφσ με ςτόχο να μασ αφυπνίςεισ, να ξυπνιςεισ τθ ςυλλογικι μασ μνιμθ, να μασ ενθμερϊςεισ για τθ ιςτορία μασ και τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, αυτι που μασ κρατά όρκιουσ ωσ Ζλλθνεσ ςε μια εποχι οικονομικισ, πολιτιςτικισ και κοινωνικισ φφεςθσ.

15 ο «ΟΔΤΕΤ» 15 Πλα τοφτα τα προτεριματά ςου τα ιξερα, αλλά τα ζηθςα και ςτθν ςυνεργαςία μου μαηί ςου για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ του Διμου μασ για τθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Ικάκθσ, όπου ιςουν Ρρόεδροσ. Θζλω να πιςτεφω ότι το όνειρό ςου για τθν προβολι και ανάδειξθ του αρχαιολογικοφ τόπου ςτον Άγιο Ακανάςιο- Σχολι Ομιρου κα ςτεφτεί με επιτυχία. Ωσ Δθμοτικι Επιτροπι κα αγωνιςτοφμε να υπερνικιςουμε τα γνωςτά εμπόδια που παρουςιάηονται. Η απουςία ςου κα είναι αιςκθτι ςε όλουσ. Το ζργο ςου μεγάλο και ανεκτίμθτο και κα αποτελεί για μασ παρακατακικθ που ο κακζνασ μασ από το πόςτο του κα πρζπει να το ςυνεχίςει. Μεγάλθ όμωσ και θ επικυμία μασ να κρατιςουμε άςβεςτθ τθν ανκρϊπινθ φπαρξι ςου και τα προτεριματα τθσ προςωπικότθτά ςου ςτθ μνιμθ μασ. Μασ παρθγορεί και μασ ενδυναμϊνει το γεγονόσ ότι ςίγουρα θ ψυχι ςου κα βρίςκεςαι ςε λίγο ςτθν αγκαλιά των Αγγζλων και κα μασ αγναντεφει από ψθλά, κα μασ κακοδθγεί και κα μασ εμψυχϊνει. Ασ είναι αυτά τα λίγα λόγια μου ζνα μπουκζτο λουλοφδια, δείγμα ςεβαςμοφ ςτθν ιερι μνιμθ ςου. Ασ είναι ελαφρφ το χϊμα τθσ Θιακιάσ Γθσ που κα ςε ςκεπάςει ςε λίγο. Αιωνία ςου μνιμθ! Σο Δ.. του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ «Ο Οδυςςεφσ» εκφράηει τα κερμά του ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια του αείμνθςτου Δθμιτρθ Παΐηθ. Γιάννθσ Δ. Καραντηισ ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΒΑΡΑ Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Ικακθςίων Ράτρασ "Ο Οδυςςεφσ" εκφράηει τθ λφπθ του για τον κάνατο τθσ Χριςτίνασ Κουβαρά και ςυλλυπείται κερμά τθν οικογζνειά τθσ. Η Χριςτίνα Κουβαρά, υπιρξε ζνα από τα ιδρυτικά και δραςτιρια μζλθ του Συλλόγου μασ. Ο Σφλλογόσ μασ αντί ςτεφάνου ςτθ μνιμθ τθσ κατζκεςε χρθματικό ποςό ςτθν ACTIONAID.

16 ο «ΟΔΤΕΤ» 16 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ Ο ΟΔΤΕΤ ασ εφχεται ΚΑΛO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΕ ΔΙΑΚΟΠΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΣΑΜΩΗ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ YΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ:ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΣΖΗ, Πρόεδροσ του ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ο ΟΔΤΕΤ - Αράτου 11-13, Πάτρα, τθλ.-fax: , -

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα