Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015"

Transcript

1 ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΔΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015 Τα Νέα του Συλλόγου ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΝ ΠΟΡΟ Τθν Κυριακι 10 Μαΐου 2015 ο Σφλλογόσ μασ πραγματοποίθςε θμεριςια εκδρομι ςτον Ρόρο. Συμμετείχαν 50 περίπου μζλθ και φίλοι του Συλλόγου μασ. Οι κριτικζσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν ιδιαίτερα κολακευτικζσ. Οι πολιτιςτικζσ ανάςεσ που προςφζρει ο Σφλλογόσ μασ ςτα μζλθ και τουσ φίλουσ του ςκορπίηουν αιςιοδοξία και χαμόγελο ςτισ δφςκολεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ περιςτάςεισ που όλοι βιϊνουμε. Ραρακάτω δθμοςιεφουμε χαρακτθριςτικζσ φωτογραφίεσ από τθν εκδρομι μασ. YΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ:ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΣΖΗ, Πρόεδροσ του ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ο ΟΔΤΕΤ - Αράτου 11-13, Πάτρα, τθλ.-fax: , -

2 ο «ΟΔΤΕΤ» 2

3 ο «ΟΔΤΕΤ» 3 ΕΟΡΣΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΗ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΠΣΑΝΗΟΤ Οη Επηαλεζηαθνί ύιινγνη ηεο Πάηξαο (Θζάθεο, Ζαθύλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο), νξγάλσζαλ θαη θέηνο εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο έλσζεο ησλ Επηαλήζσλ κε ηελ Ειιάδα το άββατο 23 και την Κσριακή 24 Μαΐοσ 2015 ζηνλ Ιερό Ναό Αγίοσ Γερασίμοσ Πατρών (νδόο Αθηή Δπκαίσλ ) σο θάησζη: άββατο 23/5/2015 και ώρα 8 μ.μ. (Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίοσ Γερασίμοσ) Α) Οκηιία από ηελ Αληηπξόεδξν ηνπ πιιόγνπ ησλ ελ Πάηξαηο Κεθαιιήλσλ θ. Κέιιπ Ραζζηά Θενθηιάηνπ Β) Πξόγξακκα ιατθώλ θαη παξαδνζηαθώλ ρνξώλ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ησλ πιιόγσλ Κεθαιιήλσλ θαη Λεπθαδίσλ θαη ην Χνξεπηηθό ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζηηθώλ Εθδειώζεσλ Δήκνπ Πάηξαο. Γ) Πξόγξακκα από ηε Λατθή Οξρήζηξα Δήκνπ Παηξέσλ Κσριακή 24/5/2015 και ώρα 7 π.μ. (Ιερός Ναός Αγίοσ Γερασίμοσ) 7-10 πμ : Θεία Λεηηνπξγία-Αξηνθιαζία 10 πμ: Δνμνινγία γηα ηελ Επέηεην-Παλεγπξηθόο ηεο εκέξαο Αθνινύζεζε θέξαζκα ζην πξναύιην ηνπ Θεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεξαζίκνπ ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΙΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΝΟΨΕΙ ΣΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ο Σφλλογόσ μασ ζχει κακιερϊςει μια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του λίγο πριν αρχίςουν οι κερινζσ διακοπζσ. Ζτςι, και φζτοσ ςυναντικθκαν τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου 2015 μζλθ και οι φίλοι του Συλλόγου μασ ςτο Κζντρο Αργϊ τθσ Ράτρασ. Τθν

4 ο «ΟΔΤΕΤ» 4 εκδιλωςι μασ πλαιςίωνε μια υπζροχθ Φιλικι Μουςικι Συντροφιά που μασ χάριςε ζνα αξζχαςτο μουςικό πρόγραμμα με γνωςτά αγαπθμζνα τραγοφδια. Τθ Φιλικι Μουςικι Συντροφιά αποτελοφςαν οι κφριοι: Σωτιρθσ Κονδφλθσ (κικάρα), Βαςίλθσ Ρολίτθσ (κικάρα), Κϊςτασ Καποτισ (μπουηοφκι), Τάςοσ Βλάνθσ (κρουςτά), Κυριάκοσ Ανδρεαδάκθσ (ακορντόν), Βαςιλικι Δανιά (κικάρα) και Γιϊργοσ Νιάχοσ (τραγοφδι). Τουσ φίλουσ μουςικοφσ τουσ ευχαριςτοφμε κερμά που αποδζχτθκαν τθν πρόςκλθςι μασ. Πλοι ζμειναν ευχαριςτθμζνοι. Ευχόμαςτε Καλό Καλοκαίρι και να είμαςτε καλά και του χρόνου! Μερικζσ φωτογραφίεσ από τθ ςυνάντθςθ. ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ IONIAN RΕGATTA 2015 Ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν τόλμθςε και τα κατάφερε. Οργάνωςε ιςτιοπλοϊκό αγϊνα που ξεκίνθςε από το Μεςολόγγι και τερμάτιςε ςτο λιμάνι τθσ Ικάκθσ. Ήταν μια εξαιρετικι δραςτθριότθτα του Ναυτικοφ Ομίλου Ρατρϊν, τθν οποία επιβράβευςε ο φλλογόσ μασ με μία αναμνθςτικι πλακζτα που απζνειμε ςτουσ οργανωτζσ ςτισ 31/5/2015 ςτθν Ικάκθ

5 ο «ΟΔΤΕΤ» 5 Οι Θιακοί γράφουν Η ΔΑΚΑΛΑ Η ΑΚΡΙΒΗ Γράφει ο Γιάννθσ Λιβάνθσ Βλζποντασ φωτογραφίεσ του παρελκόντοσ, που αναρτά κυρίωσ θ Άςπα και προςωπικά τθν ευχαριςτϊ πολφ, είδα και τθν ςυγχωρεμζνθ τθν δαςκάλα τθν Ακριβι, θ οποία ιταν παντρεμζνθ με τον Γαβρίλθ τον Λιβάνθ ι Γαβρίλθ του Γιοφργα. Το ςπίτι τουσ ιταν λίγο πιο κάτω από του Ράνου του Μπαλατςοφρα πάνω ςτον δρόμο. Μια περίοδο λοιπόν διόριςαν τθν δαςκάλα τθν Ακριβι ςτο Ρεραχϊρι. Ερχόταν λοιπόν με το γάιδαρο τθσ καβάλα. Βλζπεισ τα ταξί ιταν μόνο δφο του Γεράςιμου του Χρυςάφθ και του Μπάμπθ του Μαλιοηϊθ. Ζτςι ιταν προνομιοφχοσ όποιοσ είχε γάιδαρο. Τϊρα είναι μετρθμζνοι ςτα δάκτυλα ςε όλο το Θιάκι. Εξαφανίςτθκαν τα τετράποδα και πλθμμυρίςαμε από δίποδα. Πμωσ ο γάιδαροσ τθσ κασ Ακριβισ αρρϊςτθςε, μάλλον το ποδάρι του για μεγάλο διάςτθμα. Οφτε ςυνεργείο οφτε ανταλλακτικό υπιρχε. Κάπωσ ζπρεπε να ζρχεται ςτο χωριό. Ριγαινε λοιπόν ζνασ από εμάσ τουσ μακθτζσ είκοςι μζρεσ ο ζνασ είκοςι ο άλλοσ με το γαϊδοφρι μασ και τθν παίρναμε. Εμείσ είχαμε ζνα γαϊδοφρι μεγαλόςωμο που είχε το διάολο μζςα του. Εγϊ κι αυτόσ βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ ς ζνα ανελζθτο εμφφλιο πόλεμο. Ήξερε ότι όταν πιγαινα να τον πάρω από εκεί που ζβοςκε αποκλειςτικόσ ςκοπόσ μου ιταν να του μπω καβάλα χωρίσ ςαμάρι. Ζτςι δεν κακόταν να του βάλω κατρουμά, να του βγάλω το περδίκλι ι να τον ακρίςω να μπω καβάλα. Εκμεταλλευόταν τθν αδυναμία μου λόγω θλικίασ αςφςτολα. Κι όταν κατάφερνα και ζμπαινα καβάλα και ζνοιωκα κριαμβευτισ ο κερατάσ μου τθν φφλαγε. Μόλισ πιάναμε κατθφόρα άρχιηε ξαφνικά τα κοτςίδια, ζριχνε και μερικοφσ πυραφλουσ εδάφουσ αζροσ γαϊδουρινοφσ μακρόςυρτουσ πρ πρ πρ και με πζταε κάτω. Ρολλζσ φορζσ κάτω κι από ψθλζσ λικιζσ. Μετά πιγαινε πιο πζρα και γκάριηε το γαϊδοφρι ςαν να μου ζλεγε ςου τθν ζφερα!!!εγϊ μάηευα τα κομμάτια μου και τισ πλθγζσ μου, αν ζτρεχε αίμα ζβαηα λίγο κάτουρο το αντιςθπτικό τθσ εποχισ και πρόςκετα ςθμάδια ςτο ςϊμα που ζμειναν για πάντα χαραγμζνα για να μασ κυμίηουν τα ζργα μασ. Αυτό ιταν κοινό ςε όλα τα παιδιά τθσ εποχισ. Με αυτόν λοιπόν το ςυνεργάτθ και άςπονδο φίλο ςτθν θλικία των χρονϊνε πιγαινα να πάρω πρωί - πρωί τθ δαςκάλα τθν Ακριβι. Τον καλόπιανα με ςανό, ζπινε και το νερό του, τον ςαμάρωναν οι δικοί μου και ξεκινάγαμε επτά θ ϊρα το πρωί για τθ χϊρα από τον παλιό. Ρροςπακοφςα όπωσ κατεβαίναμε με όμορφο τρόπο να ζρκω ςε μια ςυμφωνία μαηί του αλλά τίποτα, γαϊδοφρι! Μετά φόβου ζφκανα ζξω από το ςπίτι τθσ δαςκάλασ τθσ Ακριβισ. Σπρϊχνοντασ το γαϊδοφρι το πιγαινα κοντά ςτο πεηοφλι τθσ. Ζμπαινε καβάλα μιςοςάμαρα και εγϊ μπροςτά τον ζςερνα. Φυςικά ςτον δρόμο

6 ο «ΟΔΤΕΤ» 6 ςυναντοφςαμε κι άλλουσ ςυγχωριανοφσ με τα γαϊδοφρια τουσ που κατζβαιναν και μετά τθν καλθμζρα θ ςυμβουλι τουσ, που ζκανε τθν καρδιά μου να πεταρίηει από το φόβο. Ρρόςεχε γιε μθ τθν ςκοτϊςεισ! Ρριν τισ οκτϊ φκάναμε ςτο ςχολειό. Αρκετζσ μζρεσ πιγαμε καλά. Μζχρι που μια μζρα ζριξε το γαϊδουρινό γαϊδοφρι ζναν απίδρομο, γιατί ξαφνίςτθκε πιγε να πετάξει τθ δαςκάλα κάτω. Φοβικθκε και με απάλλαξε από το μαρτφριο. Πςο για τθν δαςκάλα τθν Ακριβι ιταν μια εξαίρετθ εκπαιδευτικόσ που αγαποφςε τα παιδιά και τθν κυμόμαςτε όλοι με περιςςι ευγνωμοςφνθ! Πςο για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ; Πταν ζβρεχε θ δαςκάλα κρατοφςε μια ομπρζλα μεγάλθ μαφρθ ενϊ ιταν καβάλα για να προςτατευκεί αλλά μάταια κι εγϊ με μια άλλθ μπροςτά ενϊ το νερό είχε κάνει τα παποφτςια μου μουςκίδι. Πχι το παντελόνι γιατί τότε ιταν τθσ μόδασ το κοντοβράκι. Τϊρα ςτουσ νζουσ, να είναι καλά, αυτά κα φαίνονται εξωπραγματικά Πμωσ ιταν θ πραγματικότθτα που μασ χαλφβδωςε και μασ ζριξε πιο ζτοιμουσ ςτθν αρζνα τθσ ηωισ. Καλό Σαββατοκφριακο ςε όλεσ και όλουσ ςασ. Η Απλι κακαρεφουςα Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα Ζνα από τα πολλά κετικά αυτισ τθσ όμορφθσ γλϊςςασ, είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάποιον να εκφραςτεί, τόςο ςτον προφορικό όςο και το γραπτό λόγο, χωρίσ να προκαλζςει. Εφθβεία από τθν άλλθ. Μία θλικία που, αυτόματα, παραπζμπει ςτθν αμφιςβιτθςθ και ςτθν επαναςτατικότθτα. Και ζτςι πρζπει να είναι, άλλωςτε. Με αυτά τα εφόδια λοιπόν, οι τρεισ γνωςτοί και αγαπθτοί, ςυμπατριϊτεσ μασ, ζχοντασ μόλισ τελειϊςει το εξατάξιο ναυτικό γυμνάςιο, ζφυγαν για τον ναφςτακμο ςτα Χανιά, να υπθρετιςουν τθ κθτεία τουσ. Γαλίφθσ ο ζνασ, μαηεφτθκε, δεν προκαλοφςε και πζρναγε καλά. Καλλιγράφοσ και ορκογράφοσ δε, αςκοφςε και χρζθ πρακτικογράφου. Οι δφο άλλοι, μόνιμοι αντιρρθςίεσ ςτα λόγια και ςτισ πράξεισ, ιταν ςυνζχεια ςε καψόνι, κακαρίηοντασ ανελλιπϊσ τθν...καλιόπθ. Κάποια ςτιγμι, επί τζλουσ, κατάλαβαν ότι τα λεκτικά τουσ ατοπιματα δεν οδθγοφςαν πουκενά κι ζτςι ςταμάτθςαν τθ γλωςςικι τουσ αντίδραςθ. Μζςα τουσ όμωσ είχαν εςωτερικι πάλθ και ζψαχναν τρόπο να εκδικθκοφν τον ανϊτερό τουσ που τουσ είχε ςτθ μποφκα. Ζτςι, μία μζρα, όλθ θ ομάδα κλικθκε ςε αίκουςα διαλζξεων να παρακολουκιςει τον περί οφ ο λόγοσ ανϊτερο, ςε μία ομιλία του. Τα δφο μπουμποφκια μασ κάκιςαν μπροςτά-μπροςτά, ο πρακτικογράφοσ δίπλα, και άκουγαν. Ξαφνικά ο ομιλϊν διακόπτει, ουρλιάηοντασ, τθ ροι του λόγου του και πετά ζξω τουσ δφο ναφτεσ. Φαςαρία, κακό, απορία, ερωτιςεισ του τφπου τι ζγινε. Απάντθςθ δεν πιραν, προφανϊσ για να μθ χαλάςει τo image του πλωτάρχθ. Και ιρκε θ ϊρα του να καταγραφεί το γεγονόσ ςτα πρακτικά. -Μα, κφριε πλωτάρχα, λζει απορθμζνοσ ο

7 ο «ΟΔΤΕΤ» 7 πρακτικογράφοσ, πϊσ κα καταγράψω αυτά που ζγιναν χωρίσ να εκτεκοφμε; - Κακαρεφουςα δεν ζμακεσ παιδί μου; Γράψτα επικαλυμμζνα.- Και ζμεινε ςτθν ιςτορία των πρακτικϊν ο λόγοσ τθσ αποβολισ των δφο ατίκαςων εφιβων, ωσ εξισ: "Διαρκοφςθσ τθσ ομιλίασ, απεμακρφνκθκαν βιαίωσ οι δφο ναφται εκ τθσ αικοφςθσ, ζνεκα του ότι, ενϊ ομίλει ο κ. πλωτάρχθσ, ο εισ εξ αυτϊν ετανίετο αςυςτόλωσ και απρεπϊσ, ο δ' ζτεροσ επζρδετο ακαταπαφςτωσ, κορυβωδϊσ και εκ προκζςεωσ".!!!!!! (Ετανίετο, ςθμαίνει τεντωνόταν).ε ξανά να προσ τα ζξω αυτό Δ Η ΕΠΟΧΗ ΣΩΝ SEVENTIES εν είχα μαηί Και τώρα τι; Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα Αχ αυτι θ αξζχαςτθ εποχι των seventies! Ρου ζφερε το ςυρρίκνωμα τθσ φοφςτασ, το ποτό parfait amour, τθ φαβορίτα, τθν καμπάνα ςτο παντελόνι και τα μεγάλα ρεβζρ ςτο τελείωμά του, τα παποφτςια τα ανδρικά με τακοφνια και κορδόνια, και τόςα άλλα! Ελευκερία ςε πολλά! Μόνο που ο αγαπθτόσ ςυμπατριϊτθσ μασ δεν μποροφςε να τθν εκφράςει όπωσ ικελε, ςτα ςτενά όρια του νθςιοφ. Αποφάςιςε λοιπόν, να πάει λίγεσ μζρεσ ςτθν Ακινα. Η μάνα του τοφφτιαξε τθ βαλίτςα με ό,τι πιο μοντζρνο είχε. Του τόνιςε δε- ιξερε τα χοφγια του- να προςζξει τα νεφρα του, τθ βλαςτιμια του και, επειδι μίλαγε πολφ τα Θιακά, να εξθγεί, ςε όποιον μιλάει, τι εννοεί. Ρράγματι, τθ βραδιά που κα βγαινε, ντφκθκε ςα μοντζλο. Το μαλλί κολλθμζνο και γυαλιςμζνο από τθν μπριλκρίμ, το μουςτάκι και θ φαβορίτα ςζνια, το παντελόνι καμπάνα με ρεβζρ, το παποφτςι με το κορδόνι ςτθν τρίχα. Μπικε ςτο λεωφορείο και ξεκίνθςε με προςμονι. Ππωσ κοίταγε αφθρθμζνοσ τουσ επιβάτεσ, μια κοπζλα κζντριςε το μάτι του. Κεραυνοβολικθκε! Ξζχαςε τον προοριςμό του! Δεν ζπρεπε να τθ χάςει. Κι ζτςι, ςτθ ςτάςθ που πιγε να κατεβεί, αποφάςιςε να κάνει το ίδιο και αυτόσ για να τθν πλθςιάςει. Στικθκε ςτο ςκαλί του λεωφορείου, πριν κατζβει το αντικείμενο του πόκου του, και περίμενε. Ο οδθγόσ όμωσ, κάτι είδε και φρενάριςε τόςο απότομα που ο ζνασ ζπεςε πάνω ςτον άλλο. Η κοπζλα, όπωσ πιγε να κατζβει, πζφτει με φόρα πάνω ςτο φίλο μασ, τον τςαλαπατάει, τον χτυπάει, τον κοιτάηει αμιχανθ και του ηθτάει ςυγγνϊμθ. Κι εκείνοσ, ζξαλλοσ και ξεχνϊντασ τελείωσ τισ ςυμβουλζσ τθσ μάνασ του αλλά και τθν επικυμία του να τθν κατακτιςει - τι τo κελε -τθν κοιτάει και αφριςμζνοσ ουρλιάηει: -Τι ςυγνϊμθ που νάμπ' ο δ...σ μζςα ςου, μου κατζβαςεσ το μπουγενάρι(*), μου ϋλυςεσ και το μπουρλιαςτιρι.!!!!! (*) Μπουγενάρι, το ρεβζρ ι μπατηάκι του παντελονιοφ, μπουρλιαςτιρι το κορδόνι του παπουτςιοφ.

8 ο «ΟΔΤΕΤ» 8 ΣΟ ΠΑΣΗΜΑ Γράφει θ Μαρία Φιλιππάτου Το βαρζλι για το κραςί ιταν από μζρεσ ςτθν αυλι ςε όρκια κζςθ με νερό ςτο επάνω μζροσ και ζνα μεγάλο φφαςμα από λινάτςα, που το κρατοφςε ολόκλθρο ςε υγραςία για να φουςκϊςουν οι «δοφγιεσ», τα ςανίδια που ςχθματίηουν το βαρζλι δεμζνα με δφο ςιδερζνια ςτεφάνια ςτο πάνω και ςτο κάτω μζροσ. Μετά από δφο- τρεισ μζρεσ ο πατζρασ ζβγαηε τθ λινάτςα, το γφριηε ςτο πλάι, ζβαηε νερό μζςα και το κυλοφςε πάνω- κάτω ςτθ αυλι πολλζσ φορζσ και με πολλά νερά για να κακαρίςει εςωτερικά. Τθν θμζρα που κα πατοφςαμε τα ςταφφλια, το πρωί θ μάνα μου ζκανε το «λουτρό». Σε μια μεγάλθ κατςαρόλα με νερό ζβραηε δάφνθ, μάρακο, φφλλα λεμονιάσ και το ζριχνε ςτο βαρζλι. Το κυλοφςαν μια-δυο φορζσ, το άδειαηαν και όλα εκείνα τα αρϊματα ζμεναν μζςα ςτο ξφλο του βαρελιοφ Μζςα ςτον λινό ζμπαινε ο εργάτθσ και πατοφςε με γυμνά πόδια τα ςταφφλια. Ο χυμόσ τουσ ζβγαινε από τθ μικρι ςωλθνωτι ζξοδο και κατζλθγε ςτο «ποδόχι», μια ςκαμμζνθ γοφρνα αρκετά μεγάλθ και αυτι κακαρι και αςπριςμζνθ. Τότε άρχιηε το μζτρθμα του μοφςτου με ζνα δοχείο εκείνθσ τθσ εποχισ που λεγόταν «μζτρο». Αυτό γζμιηαν και το άδειαςμα ςτο βαρζλι. Κάκε οχτϊ (8) τζτοια μζτρα είχαν μια «βαρζλα» κραςί. Υπολογιςμοί και μετριματα μιασ άλλθσ εποχισ. Πταν γζμιηε το βαρζλι θ νόνα μου ζφτιαχνε ζνα πυκνό μάτςο από ξεραμζνο μάρακο, «γλυκάνιςοσ» λζγεται ςτο νθςί και ζκλεινε με αυτό το ςτόμιο του βαρελιοφ οφτωσ ϊςτε, όταν άρχιηε θ ηφμωςθ, να ζχουν οι ατμοί διζξοδο και να παίρνει το κραςί άρωμα. Ακόμα ζχω ςτο μυαλό μου το βράςιμο από το βαρζλι και τθν μυρωδιά που είχε ο χϊροσ κάκε φορά που πιγαινα εκεί. Του Αϊ Δθμθτρίου, όπωσ χαρακτθριςτικά ζλεγαν ςτα χωριά αυτι τθ γιορτι, άνοιγε το πρϊτο κραςί. Ζνα μοςχομφριςτο κοκκινζλι με όλα τα αρϊματα μζςα, με όλθ τθν τζχνθ και όλθ τθν αγάπθ των ανκρϊπων.

9 ο «ΟΔΤΕΤ» 9 ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΙΘΑΚΗ Στο βιβλίο του Σπφρου Μουςοφρθ (Φϊτου Γιοφφλλθ), γραμμζνο το 1925, ζχει ςυγκεντρωκεί και ταξινομθκεί μια καυμάςια ςυλλογι δθμϊδουσ γλωςςικοφ υλικοφ τθσ Ικάκθσ. Ο Συγγραφζασ ζχει ταξινομιςει ςε διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ το υλικό του. Θεωρϊ ότι αποτελεί ζνα πρωτότυπο δθμιοφργθμα για τθν κατθγορία του, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τθν απονομι του Ρρϊτου Βραβείου ςτον διαγωνιςμό του 1925 τθσ Ελλθνικισ Γλωςςικισ Εταιρείασ. Στθν θλεκτρονικι μασ εφθμερίδα κα δθμοςιεφουμε ςε ςυνζχειεσ αποςπάςματα από αυτιν τθν καυμάςια ςυλλογι.

10 ο «ΟΔΤΕΤ» 10 Παρουσιάσεις Βιβλίων Γράυει η Βασιλική Μολυέση Έλα αθόκε θαηαπιεθηηθό βηβιίν από ηελ μερσξηζηή πέλα ηεο όθεο Θενδσξίδνπ κε ηίηιν "ηεθάλη από αζπάιαζν". Η Καζζηαλή κεγαισκέλε κε ηηο απζηεξέο θαη απάλζξσπεο αληηιήςεηο ηνπ ηεξνθήξπθα παηέξα ηεο γηα κηα αζήκαληε αηηία ζα βξεζεί παληξεκέλε κε ηνλ Λπθνύξγν από ηα δεθαπέληε ηεο ρξόληα. Δπν παηδηά ζε κηα δύζθνιε ηζηνξηθά πεξίνδν ηεο ρώξαο καο ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ βάξε πνιύ κεγαιύηεξα από όζν αληέρνπλ. Ο Λπθνύξγνο κηα δσή καθξηά, απνζηαζηνπνηεκέλνο από ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πξώηα γηα ζπνπδέο, κεηά ηελ Καηνρή ζην αληάξηηθν θαη ζηε ζπλέρεηα δησγκέλνο ζε μέλν θξάηνο. Η Καζζηαλή ζα αλαιάβεη ηνπο γνλείο ηνπ, ην παηδί ηνπο, ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηα ζθιεξά ρξόληα ηεο Καηνρήο, κόλε, ρσξίο ζηήξηγκα, κε ζπληξνθηά ηηο νκνηνπαζνύζεο γπλαίθεο ηεο γεηηνληάο, αληηκεησπίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηηο θαηεγνξίεο σο γπλαίθα αληαξηνζπκκνξίηε. Από ηελ ππόζεζε δελ ιείπνπλ νη γξαθηθέο θηγνύξεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε γεηηνληά όπσο ηεο Αζεκέληαο κε ην πάζνο ηνπ πνηνύ θαη ην βαξύ θνξηίν ησλ ηύςεσλ, ην κπξίν ηεο Λέγθσο αληίζεηε πξνο ηα δεδνκέλα πνπ ζέηεη ε θνηλσλία, ε αθνζίσζε ηεο Έιιεο ζηνλ άληξα ηεο θαη ζηηο αξηζηεξέο ηδέεο ηνπ, ε θαινζπλάηε Αξηεκνύια, ν αζπλείδεηνο Χξεζηάθεο, ε δεηιή Πνιπμέλε, ε άηνικε κάλα Αξηάδλε, ε πεζεξά Οπξαλία, ν γεκάηνο θαηαλόεζε Θσκάο θαη ηέινο ν Μέιηνο κε ην παξειζόλ θαη ηνλ αιεζηλό έξσηά ηνπ. εκαληηθά ζέκαηα ηνπ βηβιίνπ είλαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, ελόο θαηαπηεζκέλνπ θαη άβνπινπ πιάζκαηνο από ηνλ θύξε ζηνλ άληξα, ζηελ πεζεξά θαη ζηα αλειέεηα ζηόκαηα ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα ηεο επηηξέπεηαη λα εθθέξεη νύηε άπνςε. Επίζεο ν παξαινγηζκόο ηνπ Εκθπιίνπ λα αηκαηνβάθεη κηα νιόθιεξε ρώξα θαη λα ζηηγκαηίδεη ηνπο αλζξώπνπο θάλνληαο ηε δσή κηα θόιαζε θαη ηέινο ν ξόινο ηεο θνηλσλίαο πνπ βάδεη ηνπο λόκνπο ηεο, θξίλνληαο απζηεξά ηδηαίηεξα ηε γπλαίθα, κηαο θνηλσλίαο ηόηε αθόκα πην ζθιεξήο ιόγσ ησλ θαθνπρηώλ ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηελ δηρόλνηα ηνπ Εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ άθεζε αγηάηξεπηεο πιεγέο κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο. Η ζπγγξαθέαο κε νπζηώδεηο δηαιόγνπο θαη έληνλεο πεξηγξαθέο ησλ ηνπίσλ ηεο επαξρίαο, ηηο κπξσδηέο από ηα θπηά, ησλ ινπινπδηώλ θαη ηα δέληξα ηεο ππαίζξνπ καο, ηελ νκνξθηά ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ ηέιεηα απεηθόληζε ησλ αλζξώπσλ εθείλεο ηεο επνρήο, ησλ γπλαηθώλ ζηα ζνθάθηα κε ηα γέιηα θαη ηα πιερηά θαη νη άληξεο ζηα θαθελεία λα πνιηηηθνινγνύλ, βάδνπλ ηνλ αλαγλώζηε κέζα ζηε γεηηνληά ηνπο, ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη βηώλεη καδί ηνπο όια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα γεγνλόηα. Έλα ππέξνρν βηβιίν πνπ δηαβάδεηαη κε λνζηαιγία θαη ζπγθίλεζε γηα ηελ απιή ηόηε δσή κα κε ηηο πνιιέοπνιιέο δπζθνιίεο, θξαηώληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ σο ην ηέινο, κε ακέηξεηεο αλαηξνπέο ζηηο δσέο ησλ εξώσλ ηεο ππόζεζεο θαη θπξίσο ηεο Καζζηαλήο, πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη παξνηξύλεη ηνλ αλαγλώζηε λα ζθεθηεί θαη λα κάζεη.

11 ο «ΟΔΤΕΤ» 11 Λογοτεχνικές Σελίδες ΔΙΑΒΑΖΟΝΣΑ ΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΔΑΓΛΑ "ΚΑΝΣΑΔΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΑ" Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ Διάβαςα με προςοχι τα ποιιματα τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ του Ικακιςιου ποιθτι Γιϊργου Δάγλα, «Καντάδες γα ζνα δαίμονα». Πντωσ, είναι μια εξαιρετικι εργαςία. Ο δωρικόσ τρόποσ τθσ γραφισ του, το πλικοσ των εικόνων και των ιδεϊν του και θ υπαρξιακι αγωνία του είναι ςτοιχεία που κεωρϊ ότι κυριαρχοφν μεταξφ των άλλων ςτον ποιθτικό του λόγο. Διάλεξα ζνα από τα τόςα καλά ποιιματά του να το παρακζςω ς αυτι μου τθν αναφορά ςτο παρόν ζργο του. "Τα ομοιϊματα των ανκρϊπων ςτισ βιτρίνεσ φοβάμαι, φοβάμαι μθν δραπζτευςαν όπωσ των μελλοκανάτων τα όνειρα. Τουσ ανκρϊπουσ που αγαπικθκαν ςε μια ζκλαμψθ πάκουσ και πια δεν γνωρίηονται, φοβάμαι. Φοβάμαι τον αργό κάνατο των αιςκθμάτων, τον μοναδικό επιβάτθ του τελευταίου λεωφορείου. Τισ ςυμφωνίεσ των εμπόρων, όταν ναυλϊνουν τα πλοία των ςκλάβων. Τθν κακθμερινι ακαμψία των τμθματαρχϊν φοβάμαι, τουσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ, τον άςωτο τθν ϊρα τθσ επιςτροφισ και τα καλά λόγια των γειτόνων. Μα πιο πολφ τα ομοιϊματα των ανκρϊπων φοβάμαι μθν δραπετεφςουν όπωσ των μελλοκανάτων τα όνειρα". Γιώργοσ Δάγλασ

12 ο «ΟΔΤΕΤ» 12 Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς Μάθσ.. Ο Καλομινασ, ο Λοφλουδοσ, ο Τριανταφυλλιάσ. Γεμάτοσ φωσ, ιλιο, χρϊμα, μυρωδιζσ, πράςινο, και για μασ τουσ νθςιϊτεσ ζνασ μινασ που μασ κάνει και μετράμε αντίςτροφα... Γιατί πλθςιάηει ο καιρόσ να πάει ο κακζνασ ςτθ δικι του λατρεμζνθ Ικάκθ. Και ονειρευόμαςτε πότε κα ρκει θ μζρα που κα πζςουμε ςτθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ... Ρου, είτε τόκα (ςαν λάδι ιρεμθ), είτε με ρεγάλο (ρυτίδιαςμα) είτε με κφματα είναι θ μεγάλθ μασ αγαπθμζνθ... Να εξαγνιςτοφμε... Να αφεκεί το μάτι μασ ςτα χίλια τθσ πρόςωπα και ςτα άλλα τόςα τθσ χρϊματα...να γευτοφμε τθν αρμφρα τθσ... Να κακίςουμε ςτθν ακρογιαλιά, ζτςι, χωρίσ πρζπει... Να κλείςουμε για λίγο τα μάτια και ν' ακοφςουμε το φλοίςβο τθσ... Με το μπλε του νθςιοφ μου λοιπόν, ςασ εφχομαι από τθν καρδιά μου να περάςετε ζνα υπζροχο μινα, γεμάτο υγεία και...καλοκαιρινι προςμονι. ΣΑΘΟΤΛΑ ΚΟΜΗΣΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ ΣΗ ΒΙΓΛΑ Ζχει κακιερωκεί να ςυγκεντρϊνονται από το βράδυ τθσ παραμονισ τθσ Ρρωτομαγιάσ πολλοί Θιακοί από όλο το νθςί ςτθ Βίγλα (θ αρχι ζγινε από τουσ Κιονιϊτεσ). Αποβραδίσ γίνεται εςπερινόσ και τθν θμζρα τθσ Ρρωτομαγιάσ θ μυρωδιά από τα ψθτά αρνάκια ςκορπίηεται ςτθ γφρω περιοχι. Ευχόμαςτε να είναι καλά οι πατριϊτεσ μασ και να διατθροφν κάκε χρόνο το ζκιμο.

13 ο «ΟΔΤΕΤ» 13 ΤΝΑΤΛΙΑ ΧΩΡΩΔΙΩΝ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ Στισ 18 Απριλίου ςτο Μορφωτικό Κζντρο Ικάκθσ ςυναντικθκαν ςε μία υπζροχθ μουςικι εκδιλωςθ θ Δθμοτικι Χορωδία Ικάκθσ και θ Χορωδίασ Λεοντίου Λυκείου Νζασ μφρνθσ "ambitus". Βλζπετε θ Ικάκθ μασ, αν και μικρι ςε ζκταςθ, παράγει Ρολιτιςμό, που είναι αξιοηιλευτοσ από πολλοφσ άλλουσ φορείσ τθσ Χϊρασ μασ. ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΚΤΝΑ Φζτοσ ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «ΦΟΚΥΝΑΣ» παρουςίαςε με εξαιρετικι επιτυχία ςτο κοινό τθσ Ικάκθσ (24, 25, 26 και 27 Απριλίου 2015) το κεατρικό ζργο του Αλζξανδρου Οςτρόφςκυ ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟ ΑΠΑΣΕΩΝΑ ςε ςκθνοκεςία Στζλιου Σοφοφ. Άλλθ μια φορά οι εκελοντζσ θκοποιοί του Φόρκυνα ζδειξαν ότι δεν ζχουν να ηθλεφςουν τίποτε από άλλουσ επαγγελματικοφσ Θιάςουσ. Συγχαρθτιρια κερμά ςτθ διοίκθςθ και ςτα μζλθ του Φόρκυνα.

14 ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΑΓΑΠΗΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΪΖΗ- ΔΑΝΙΑ ο «ΟΔΤΕΤ» 14 Αγαπθτζ μου Δθμιτρθ, Ειλικρινά κα προτιμοφςα να τθριςω τθν αρχαιοελλθνικι ριςθ «Κρείττον του λαλείν το ςιγάν...» να ςιωπιςω, δθλαδι, αυτι τθ ςτιγμι και να δϊςω τον λόγο ςτθν καρδιά και ςτον νου να εκφραςτοφν. Πμωσ τα ςυναιςκιματα που με διακατζχουν είναι τόςο δυνατά που νικοφν αυτιν τθν επικυμία μου και επιηθτοφν τον δρόμο τθσ ζκφραςθσ. Ραρακολουκϊντασ από κοντά όλθ τθν περιπζτεια τθσ υγείασ ςου, επικοινωνϊντασ τακτικά με τθ ςφηυγό ςου και τθν κόρθ ςου τθ Μαρία, ζτρεφα ελπίδεσ ότι τελικά κα ζβγαινεσ νικθτισ ς αυτι τθ μάχθ. Μάλιςτα θ βεβαιότθτά μου μεγάλωςε, όταν πριν λίγεσ θμζρεσ μου μίλθςεσ ςτο τθλζφωνο. Ήταν το πρϊτο τθλζφωνο που ζκανεσ μετά από τόςεσ θμζρεσ ςτο νοςοκομείο. Η χαρά μου ιταν απερίγραπτθ. Τελικά, διαψευςτικαμε όλοι μασ. Δεν τα κατάφερεσ και γζμιςεσ μεγάλθ κλίψθ τθν οικογζνειά ςου, τουσ ςυγγενείσ ςου, τουσ φίλουσ ςου, όλθ τθ Θιακιά κοινωνία και όχι μόνο. Να μιλιςω για τα χαρίςματα τθσ προςωπικότθτάσ ςου; Είναι γνωςτά ςε όλουσ. Απλϊσ εδϊ τα ςυμπυκνϊνω ςε λίγεσ λζξεισ. Ευγενικι φυςιογνωμία με ικοσ και αξιοπρζπεια ςτον οικογενειακό, ςτον επαγγελματικό και ςτον κοινωνικό χϊρο. Επιςτθμοςφνθ, ευρυμάκεια και φλογερι επιςτθμονικι ερευνθτικι διάκεςθ. Συγγραφζασ με πζνα γλαφυρι και διειςδυτικι. Αρχοντικι παρρθςία, μαχθτικότθτα ςτισ διεκδικιςεισ ςου, απζραντθ αγάπθ για τθν ΙΘΑΚΗ και τουσ Ικακιςιουσ, μπροςτάρθσ ςτθν προςπάκεια για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Ικάκθσ, θ οποία αποτυπϊκθκε ςτο πλοφςιο ςυγγραφικό ςου ζργο, ςτθ ςθμαντικι ςυμβολι ςου για τθν εξεφρεςθ χρθμάτων για τθν απαλλοτρίωςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου, ςτθν αρχαιολογικι ζκκεςι ςου που κοςμεί το πολιτιςτικό κζντρο του Σταυροφ και κόςμθςε και το Μζγαρο Λόγου και Τζχνθσ τθσ Ράτρασ για μια εβδομάδα (ζκκεςθ που οργάνωςε ο Σφλλογο των Ικακθςίων Ράτρασ). Με το ζργο ςου απευκφνκθκεσ ςε πολλοφσ αλλά πρωτίςτωσ ςτουσ Θιακοφσ με ςτόχο να μασ αφυπνίςεισ, να ξυπνιςεισ τθ ςυλλογικι μασ μνιμθ, να μασ ενθμερϊςεισ για τθ ιςτορία μασ και τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, αυτι που μασ κρατά όρκιουσ ωσ Ζλλθνεσ ςε μια εποχι οικονομικισ, πολιτιςτικισ και κοινωνικισ φφεςθσ.

15 ο «ΟΔΤΕΤ» 15 Πλα τοφτα τα προτεριματά ςου τα ιξερα, αλλά τα ζηθςα και ςτθν ςυνεργαςία μου μαηί ςου για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ του Διμου μασ για τθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Ικάκθσ, όπου ιςουν Ρρόεδροσ. Θζλω να πιςτεφω ότι το όνειρό ςου για τθν προβολι και ανάδειξθ του αρχαιολογικοφ τόπου ςτον Άγιο Ακανάςιο- Σχολι Ομιρου κα ςτεφτεί με επιτυχία. Ωσ Δθμοτικι Επιτροπι κα αγωνιςτοφμε να υπερνικιςουμε τα γνωςτά εμπόδια που παρουςιάηονται. Η απουςία ςου κα είναι αιςκθτι ςε όλουσ. Το ζργο ςου μεγάλο και ανεκτίμθτο και κα αποτελεί για μασ παρακατακικθ που ο κακζνασ μασ από το πόςτο του κα πρζπει να το ςυνεχίςει. Μεγάλθ όμωσ και θ επικυμία μασ να κρατιςουμε άςβεςτθ τθν ανκρϊπινθ φπαρξι ςου και τα προτεριματα τθσ προςωπικότθτά ςου ςτθ μνιμθ μασ. Μασ παρθγορεί και μασ ενδυναμϊνει το γεγονόσ ότι ςίγουρα θ ψυχι ςου κα βρίςκεςαι ςε λίγο ςτθν αγκαλιά των Αγγζλων και κα μασ αγναντεφει από ψθλά, κα μασ κακοδθγεί και κα μασ εμψυχϊνει. Ασ είναι αυτά τα λίγα λόγια μου ζνα μπουκζτο λουλοφδια, δείγμα ςεβαςμοφ ςτθν ιερι μνιμθ ςου. Ασ είναι ελαφρφ το χϊμα τθσ Θιακιάσ Γθσ που κα ςε ςκεπάςει ςε λίγο. Αιωνία ςου μνιμθ! Σο Δ.. του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ «Ο Οδυςςεφσ» εκφράηει τα κερμά του ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια του αείμνθςτου Δθμιτρθ Παΐηθ. Γιάννθσ Δ. Καραντηισ ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΒΑΡΑ Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Ικακθςίων Ράτρασ "Ο Οδυςςεφσ" εκφράηει τθ λφπθ του για τον κάνατο τθσ Χριςτίνασ Κουβαρά και ςυλλυπείται κερμά τθν οικογζνειά τθσ. Η Χριςτίνα Κουβαρά, υπιρξε ζνα από τα ιδρυτικά και δραςτιρια μζλθ του Συλλόγου μασ. Ο Σφλλογόσ μασ αντί ςτεφάνου ςτθ μνιμθ τθσ κατζκεςε χρθματικό ποςό ςτθν ACTIONAID.

16 ο «ΟΔΤΕΤ» 16 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ Ο ΟΔΤΕΤ ασ εφχεται ΚΑΛO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΕ ΔΙΑΚΟΠΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΣΑΜΩΗ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ YΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ:ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΣΖΗ, Πρόεδροσ του ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ο ΟΔΤΕΤ - Αράτου 11-13, Πάτρα, τθλ.-fax: , -

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαραθωνοδρόμοι τιμούν το Γιάννη Σμαραγδή

Οι Μαραθωνοδρόμοι τιμούν το Γιάννη Σμαραγδή Κζματα Η εφημερίδα των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης Εκδρομι ςτθ Γζργερθ Μθτρικι Γλϊςςα Απόκριεσ Νίκοσ Ξυλοφρθσ Αλλαγζσ ςτθν Ραιδεία Συνεντεφξεισ Αςφαλζσ Διαδίκτυο Κουτςοφλζβαροσ Τςικνοπζμπτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα