Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015"

Transcript

1 ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΔΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Αριθμός Φύλλοσ 13, Μάιος Ιούνιος 2015 Τα Νέα του Συλλόγου ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΝ ΠΟΡΟ Τθν Κυριακι 10 Μαΐου 2015 ο Σφλλογόσ μασ πραγματοποίθςε θμεριςια εκδρομι ςτον Ρόρο. Συμμετείχαν 50 περίπου μζλθ και φίλοι του Συλλόγου μασ. Οι κριτικζσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν ιδιαίτερα κολακευτικζσ. Οι πολιτιςτικζσ ανάςεσ που προςφζρει ο Σφλλογόσ μασ ςτα μζλθ και τουσ φίλουσ του ςκορπίηουν αιςιοδοξία και χαμόγελο ςτισ δφςκολεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ περιςτάςεισ που όλοι βιϊνουμε. Ραρακάτω δθμοςιεφουμε χαρακτθριςτικζσ φωτογραφίεσ από τθν εκδρομι μασ. YΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ:ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΣΖΗ, Πρόεδροσ του ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ο ΟΔΤΕΤ - Αράτου 11-13, Πάτρα, τθλ.-fax: , -

2 ο «ΟΔΤΕΤ» 2

3 ο «ΟΔΤΕΤ» 3 ΕΟΡΣΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΗ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΠΣΑΝΗΟΤ Οη Επηαλεζηαθνί ύιινγνη ηεο Πάηξαο (Θζάθεο, Ζαθύλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο), νξγάλσζαλ θαη θέηνο εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο έλσζεο ησλ Επηαλήζσλ κε ηελ Ειιάδα το άββατο 23 και την Κσριακή 24 Μαΐοσ 2015 ζηνλ Ιερό Ναό Αγίοσ Γερασίμοσ Πατρών (νδόο Αθηή Δπκαίσλ ) σο θάησζη: άββατο 23/5/2015 και ώρα 8 μ.μ. (Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίοσ Γερασίμοσ) Α) Οκηιία από ηελ Αληηπξόεδξν ηνπ πιιόγνπ ησλ ελ Πάηξαηο Κεθαιιήλσλ θ. Κέιιπ Ραζζηά Θενθηιάηνπ Β) Πξόγξακκα ιατθώλ θαη παξαδνζηαθώλ ρνξώλ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ησλ πιιόγσλ Κεθαιιήλσλ θαη Λεπθαδίσλ θαη ην Χνξεπηηθό ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζηηθώλ Εθδειώζεσλ Δήκνπ Πάηξαο. Γ) Πξόγξακκα από ηε Λατθή Οξρήζηξα Δήκνπ Παηξέσλ Κσριακή 24/5/2015 και ώρα 7 π.μ. (Ιερός Ναός Αγίοσ Γερασίμοσ) 7-10 πμ : Θεία Λεηηνπξγία-Αξηνθιαζία 10 πμ: Δνμνινγία γηα ηελ Επέηεην-Παλεγπξηθόο ηεο εκέξαο Αθνινύζεζε θέξαζκα ζην πξναύιην ηνπ Θεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεξαζίκνπ ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΙΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΝΟΨΕΙ ΣΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ο Σφλλογόσ μασ ζχει κακιερϊςει μια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του λίγο πριν αρχίςουν οι κερινζσ διακοπζσ. Ζτςι, και φζτοσ ςυναντικθκαν τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου 2015 μζλθ και οι φίλοι του Συλλόγου μασ ςτο Κζντρο Αργϊ τθσ Ράτρασ. Τθν

4 ο «ΟΔΤΕΤ» 4 εκδιλωςι μασ πλαιςίωνε μια υπζροχθ Φιλικι Μουςικι Συντροφιά που μασ χάριςε ζνα αξζχαςτο μουςικό πρόγραμμα με γνωςτά αγαπθμζνα τραγοφδια. Τθ Φιλικι Μουςικι Συντροφιά αποτελοφςαν οι κφριοι: Σωτιρθσ Κονδφλθσ (κικάρα), Βαςίλθσ Ρολίτθσ (κικάρα), Κϊςτασ Καποτισ (μπουηοφκι), Τάςοσ Βλάνθσ (κρουςτά), Κυριάκοσ Ανδρεαδάκθσ (ακορντόν), Βαςιλικι Δανιά (κικάρα) και Γιϊργοσ Νιάχοσ (τραγοφδι). Τουσ φίλουσ μουςικοφσ τουσ ευχαριςτοφμε κερμά που αποδζχτθκαν τθν πρόςκλθςι μασ. Πλοι ζμειναν ευχαριςτθμζνοι. Ευχόμαςτε Καλό Καλοκαίρι και να είμαςτε καλά και του χρόνου! Μερικζσ φωτογραφίεσ από τθ ςυνάντθςθ. ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ IONIAN RΕGATTA 2015 Ο Ναυτικόσ Πμιλοσ Ρατρϊν τόλμθςε και τα κατάφερε. Οργάνωςε ιςτιοπλοϊκό αγϊνα που ξεκίνθςε από το Μεςολόγγι και τερμάτιςε ςτο λιμάνι τθσ Ικάκθσ. Ήταν μια εξαιρετικι δραςτθριότθτα του Ναυτικοφ Ομίλου Ρατρϊν, τθν οποία επιβράβευςε ο φλλογόσ μασ με μία αναμνθςτικι πλακζτα που απζνειμε ςτουσ οργανωτζσ ςτισ 31/5/2015 ςτθν Ικάκθ

5 ο «ΟΔΤΕΤ» 5 Οι Θιακοί γράφουν Η ΔΑΚΑΛΑ Η ΑΚΡΙΒΗ Γράφει ο Γιάννθσ Λιβάνθσ Βλζποντασ φωτογραφίεσ του παρελκόντοσ, που αναρτά κυρίωσ θ Άςπα και προςωπικά τθν ευχαριςτϊ πολφ, είδα και τθν ςυγχωρεμζνθ τθν δαςκάλα τθν Ακριβι, θ οποία ιταν παντρεμζνθ με τον Γαβρίλθ τον Λιβάνθ ι Γαβρίλθ του Γιοφργα. Το ςπίτι τουσ ιταν λίγο πιο κάτω από του Ράνου του Μπαλατςοφρα πάνω ςτον δρόμο. Μια περίοδο λοιπόν διόριςαν τθν δαςκάλα τθν Ακριβι ςτο Ρεραχϊρι. Ερχόταν λοιπόν με το γάιδαρο τθσ καβάλα. Βλζπεισ τα ταξί ιταν μόνο δφο του Γεράςιμου του Χρυςάφθ και του Μπάμπθ του Μαλιοηϊθ. Ζτςι ιταν προνομιοφχοσ όποιοσ είχε γάιδαρο. Τϊρα είναι μετρθμζνοι ςτα δάκτυλα ςε όλο το Θιάκι. Εξαφανίςτθκαν τα τετράποδα και πλθμμυρίςαμε από δίποδα. Πμωσ ο γάιδαροσ τθσ κασ Ακριβισ αρρϊςτθςε, μάλλον το ποδάρι του για μεγάλο διάςτθμα. Οφτε ςυνεργείο οφτε ανταλλακτικό υπιρχε. Κάπωσ ζπρεπε να ζρχεται ςτο χωριό. Ριγαινε λοιπόν ζνασ από εμάσ τουσ μακθτζσ είκοςι μζρεσ ο ζνασ είκοςι ο άλλοσ με το γαϊδοφρι μασ και τθν παίρναμε. Εμείσ είχαμε ζνα γαϊδοφρι μεγαλόςωμο που είχε το διάολο μζςα του. Εγϊ κι αυτόσ βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ ς ζνα ανελζθτο εμφφλιο πόλεμο. Ήξερε ότι όταν πιγαινα να τον πάρω από εκεί που ζβοςκε αποκλειςτικόσ ςκοπόσ μου ιταν να του μπω καβάλα χωρίσ ςαμάρι. Ζτςι δεν κακόταν να του βάλω κατρουμά, να του βγάλω το περδίκλι ι να τον ακρίςω να μπω καβάλα. Εκμεταλλευόταν τθν αδυναμία μου λόγω θλικίασ αςφςτολα. Κι όταν κατάφερνα και ζμπαινα καβάλα και ζνοιωκα κριαμβευτισ ο κερατάσ μου τθν φφλαγε. Μόλισ πιάναμε κατθφόρα άρχιηε ξαφνικά τα κοτςίδια, ζριχνε και μερικοφσ πυραφλουσ εδάφουσ αζροσ γαϊδουρινοφσ μακρόςυρτουσ πρ πρ πρ και με πζταε κάτω. Ρολλζσ φορζσ κάτω κι από ψθλζσ λικιζσ. Μετά πιγαινε πιο πζρα και γκάριηε το γαϊδοφρι ςαν να μου ζλεγε ςου τθν ζφερα!!!εγϊ μάηευα τα κομμάτια μου και τισ πλθγζσ μου, αν ζτρεχε αίμα ζβαηα λίγο κάτουρο το αντιςθπτικό τθσ εποχισ και πρόςκετα ςθμάδια ςτο ςϊμα που ζμειναν για πάντα χαραγμζνα για να μασ κυμίηουν τα ζργα μασ. Αυτό ιταν κοινό ςε όλα τα παιδιά τθσ εποχισ. Με αυτόν λοιπόν το ςυνεργάτθ και άςπονδο φίλο ςτθν θλικία των χρονϊνε πιγαινα να πάρω πρωί - πρωί τθ δαςκάλα τθν Ακριβι. Τον καλόπιανα με ςανό, ζπινε και το νερό του, τον ςαμάρωναν οι δικοί μου και ξεκινάγαμε επτά θ ϊρα το πρωί για τθ χϊρα από τον παλιό. Ρροςπακοφςα όπωσ κατεβαίναμε με όμορφο τρόπο να ζρκω ςε μια ςυμφωνία μαηί του αλλά τίποτα, γαϊδοφρι! Μετά φόβου ζφκανα ζξω από το ςπίτι τθσ δαςκάλασ τθσ Ακριβισ. Σπρϊχνοντασ το γαϊδοφρι το πιγαινα κοντά ςτο πεηοφλι τθσ. Ζμπαινε καβάλα μιςοςάμαρα και εγϊ μπροςτά τον ζςερνα. Φυςικά ςτον δρόμο

6 ο «ΟΔΤΕΤ» 6 ςυναντοφςαμε κι άλλουσ ςυγχωριανοφσ με τα γαϊδοφρια τουσ που κατζβαιναν και μετά τθν καλθμζρα θ ςυμβουλι τουσ, που ζκανε τθν καρδιά μου να πεταρίηει από το φόβο. Ρρόςεχε γιε μθ τθν ςκοτϊςεισ! Ρριν τισ οκτϊ φκάναμε ςτο ςχολειό. Αρκετζσ μζρεσ πιγαμε καλά. Μζχρι που μια μζρα ζριξε το γαϊδουρινό γαϊδοφρι ζναν απίδρομο, γιατί ξαφνίςτθκε πιγε να πετάξει τθ δαςκάλα κάτω. Φοβικθκε και με απάλλαξε από το μαρτφριο. Πςο για τθν δαςκάλα τθν Ακριβι ιταν μια εξαίρετθ εκπαιδευτικόσ που αγαποφςε τα παιδιά και τθν κυμόμαςτε όλοι με περιςςι ευγνωμοςφνθ! Πςο για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ; Πταν ζβρεχε θ δαςκάλα κρατοφςε μια ομπρζλα μεγάλθ μαφρθ ενϊ ιταν καβάλα για να προςτατευκεί αλλά μάταια κι εγϊ με μια άλλθ μπροςτά ενϊ το νερό είχε κάνει τα παποφτςια μου μουςκίδι. Πχι το παντελόνι γιατί τότε ιταν τθσ μόδασ το κοντοβράκι. Τϊρα ςτουσ νζουσ, να είναι καλά, αυτά κα φαίνονται εξωπραγματικά Πμωσ ιταν θ πραγματικότθτα που μασ χαλφβδωςε και μασ ζριξε πιο ζτοιμουσ ςτθν αρζνα τθσ ηωισ. Καλό Σαββατοκφριακο ςε όλεσ και όλουσ ςασ. Η Απλι κακαρεφουςα Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα Ζνα από τα πολλά κετικά αυτισ τθσ όμορφθσ γλϊςςασ, είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάποιον να εκφραςτεί, τόςο ςτον προφορικό όςο και το γραπτό λόγο, χωρίσ να προκαλζςει. Εφθβεία από τθν άλλθ. Μία θλικία που, αυτόματα, παραπζμπει ςτθν αμφιςβιτθςθ και ςτθν επαναςτατικότθτα. Και ζτςι πρζπει να είναι, άλλωςτε. Με αυτά τα εφόδια λοιπόν, οι τρεισ γνωςτοί και αγαπθτοί, ςυμπατριϊτεσ μασ, ζχοντασ μόλισ τελειϊςει το εξατάξιο ναυτικό γυμνάςιο, ζφυγαν για τον ναφςτακμο ςτα Χανιά, να υπθρετιςουν τθ κθτεία τουσ. Γαλίφθσ ο ζνασ, μαηεφτθκε, δεν προκαλοφςε και πζρναγε καλά. Καλλιγράφοσ και ορκογράφοσ δε, αςκοφςε και χρζθ πρακτικογράφου. Οι δφο άλλοι, μόνιμοι αντιρρθςίεσ ςτα λόγια και ςτισ πράξεισ, ιταν ςυνζχεια ςε καψόνι, κακαρίηοντασ ανελλιπϊσ τθν...καλιόπθ. Κάποια ςτιγμι, επί τζλουσ, κατάλαβαν ότι τα λεκτικά τουσ ατοπιματα δεν οδθγοφςαν πουκενά κι ζτςι ςταμάτθςαν τθ γλωςςικι τουσ αντίδραςθ. Μζςα τουσ όμωσ είχαν εςωτερικι πάλθ και ζψαχναν τρόπο να εκδικθκοφν τον ανϊτερό τουσ που τουσ είχε ςτθ μποφκα. Ζτςι, μία μζρα, όλθ θ ομάδα κλικθκε ςε αίκουςα διαλζξεων να παρακολουκιςει τον περί οφ ο λόγοσ ανϊτερο, ςε μία ομιλία του. Τα δφο μπουμποφκια μασ κάκιςαν μπροςτά-μπροςτά, ο πρακτικογράφοσ δίπλα, και άκουγαν. Ξαφνικά ο ομιλϊν διακόπτει, ουρλιάηοντασ, τθ ροι του λόγου του και πετά ζξω τουσ δφο ναφτεσ. Φαςαρία, κακό, απορία, ερωτιςεισ του τφπου τι ζγινε. Απάντθςθ δεν πιραν, προφανϊσ για να μθ χαλάςει τo image του πλωτάρχθ. Και ιρκε θ ϊρα του να καταγραφεί το γεγονόσ ςτα πρακτικά. -Μα, κφριε πλωτάρχα, λζει απορθμζνοσ ο

7 ο «ΟΔΤΕΤ» 7 πρακτικογράφοσ, πϊσ κα καταγράψω αυτά που ζγιναν χωρίσ να εκτεκοφμε; - Κακαρεφουςα δεν ζμακεσ παιδί μου; Γράψτα επικαλυμμζνα.- Και ζμεινε ςτθν ιςτορία των πρακτικϊν ο λόγοσ τθσ αποβολισ των δφο ατίκαςων εφιβων, ωσ εξισ: "Διαρκοφςθσ τθσ ομιλίασ, απεμακρφνκθκαν βιαίωσ οι δφο ναφται εκ τθσ αικοφςθσ, ζνεκα του ότι, ενϊ ομίλει ο κ. πλωτάρχθσ, ο εισ εξ αυτϊν ετανίετο αςυςτόλωσ και απρεπϊσ, ο δ' ζτεροσ επζρδετο ακαταπαφςτωσ, κορυβωδϊσ και εκ προκζςεωσ".!!!!!! (Ετανίετο, ςθμαίνει τεντωνόταν).ε ξανά να προσ τα ζξω αυτό Δ Η ΕΠΟΧΗ ΣΩΝ SEVENTIES εν είχα μαηί Και τώρα τι; Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα Αχ αυτι θ αξζχαςτθ εποχι των seventies! Ρου ζφερε το ςυρρίκνωμα τθσ φοφςτασ, το ποτό parfait amour, τθ φαβορίτα, τθν καμπάνα ςτο παντελόνι και τα μεγάλα ρεβζρ ςτο τελείωμά του, τα παποφτςια τα ανδρικά με τακοφνια και κορδόνια, και τόςα άλλα! Ελευκερία ςε πολλά! Μόνο που ο αγαπθτόσ ςυμπατριϊτθσ μασ δεν μποροφςε να τθν εκφράςει όπωσ ικελε, ςτα ςτενά όρια του νθςιοφ. Αποφάςιςε λοιπόν, να πάει λίγεσ μζρεσ ςτθν Ακινα. Η μάνα του τοφφτιαξε τθ βαλίτςα με ό,τι πιο μοντζρνο είχε. Του τόνιςε δε- ιξερε τα χοφγια του- να προςζξει τα νεφρα του, τθ βλαςτιμια του και, επειδι μίλαγε πολφ τα Θιακά, να εξθγεί, ςε όποιον μιλάει, τι εννοεί. Ρράγματι, τθ βραδιά που κα βγαινε, ντφκθκε ςα μοντζλο. Το μαλλί κολλθμζνο και γυαλιςμζνο από τθν μπριλκρίμ, το μουςτάκι και θ φαβορίτα ςζνια, το παντελόνι καμπάνα με ρεβζρ, το παποφτςι με το κορδόνι ςτθν τρίχα. Μπικε ςτο λεωφορείο και ξεκίνθςε με προςμονι. Ππωσ κοίταγε αφθρθμζνοσ τουσ επιβάτεσ, μια κοπζλα κζντριςε το μάτι του. Κεραυνοβολικθκε! Ξζχαςε τον προοριςμό του! Δεν ζπρεπε να τθ χάςει. Κι ζτςι, ςτθ ςτάςθ που πιγε να κατεβεί, αποφάςιςε να κάνει το ίδιο και αυτόσ για να τθν πλθςιάςει. Στικθκε ςτο ςκαλί του λεωφορείου, πριν κατζβει το αντικείμενο του πόκου του, και περίμενε. Ο οδθγόσ όμωσ, κάτι είδε και φρενάριςε τόςο απότομα που ο ζνασ ζπεςε πάνω ςτον άλλο. Η κοπζλα, όπωσ πιγε να κατζβει, πζφτει με φόρα πάνω ςτο φίλο μασ, τον τςαλαπατάει, τον χτυπάει, τον κοιτάηει αμιχανθ και του ηθτάει ςυγγνϊμθ. Κι εκείνοσ, ζξαλλοσ και ξεχνϊντασ τελείωσ τισ ςυμβουλζσ τθσ μάνασ του αλλά και τθν επικυμία του να τθν κατακτιςει - τι τo κελε -τθν κοιτάει και αφριςμζνοσ ουρλιάηει: -Τι ςυγνϊμθ που νάμπ' ο δ...σ μζςα ςου, μου κατζβαςεσ το μπουγενάρι(*), μου ϋλυςεσ και το μπουρλιαςτιρι.!!!!! (*) Μπουγενάρι, το ρεβζρ ι μπατηάκι του παντελονιοφ, μπουρλιαςτιρι το κορδόνι του παπουτςιοφ.

8 ο «ΟΔΤΕΤ» 8 ΣΟ ΠΑΣΗΜΑ Γράφει θ Μαρία Φιλιππάτου Το βαρζλι για το κραςί ιταν από μζρεσ ςτθν αυλι ςε όρκια κζςθ με νερό ςτο επάνω μζροσ και ζνα μεγάλο φφαςμα από λινάτςα, που το κρατοφςε ολόκλθρο ςε υγραςία για να φουςκϊςουν οι «δοφγιεσ», τα ςανίδια που ςχθματίηουν το βαρζλι δεμζνα με δφο ςιδερζνια ςτεφάνια ςτο πάνω και ςτο κάτω μζροσ. Μετά από δφο- τρεισ μζρεσ ο πατζρασ ζβγαηε τθ λινάτςα, το γφριηε ςτο πλάι, ζβαηε νερό μζςα και το κυλοφςε πάνω- κάτω ςτθ αυλι πολλζσ φορζσ και με πολλά νερά για να κακαρίςει εςωτερικά. Τθν θμζρα που κα πατοφςαμε τα ςταφφλια, το πρωί θ μάνα μου ζκανε το «λουτρό». Σε μια μεγάλθ κατςαρόλα με νερό ζβραηε δάφνθ, μάρακο, φφλλα λεμονιάσ και το ζριχνε ςτο βαρζλι. Το κυλοφςαν μια-δυο φορζσ, το άδειαηαν και όλα εκείνα τα αρϊματα ζμεναν μζςα ςτο ξφλο του βαρελιοφ Μζςα ςτον λινό ζμπαινε ο εργάτθσ και πατοφςε με γυμνά πόδια τα ςταφφλια. Ο χυμόσ τουσ ζβγαινε από τθ μικρι ςωλθνωτι ζξοδο και κατζλθγε ςτο «ποδόχι», μια ςκαμμζνθ γοφρνα αρκετά μεγάλθ και αυτι κακαρι και αςπριςμζνθ. Τότε άρχιηε το μζτρθμα του μοφςτου με ζνα δοχείο εκείνθσ τθσ εποχισ που λεγόταν «μζτρο». Αυτό γζμιηαν και το άδειαςμα ςτο βαρζλι. Κάκε οχτϊ (8) τζτοια μζτρα είχαν μια «βαρζλα» κραςί. Υπολογιςμοί και μετριματα μιασ άλλθσ εποχισ. Πταν γζμιηε το βαρζλι θ νόνα μου ζφτιαχνε ζνα πυκνό μάτςο από ξεραμζνο μάρακο, «γλυκάνιςοσ» λζγεται ςτο νθςί και ζκλεινε με αυτό το ςτόμιο του βαρελιοφ οφτωσ ϊςτε, όταν άρχιηε θ ηφμωςθ, να ζχουν οι ατμοί διζξοδο και να παίρνει το κραςί άρωμα. Ακόμα ζχω ςτο μυαλό μου το βράςιμο από το βαρζλι και τθν μυρωδιά που είχε ο χϊροσ κάκε φορά που πιγαινα εκεί. Του Αϊ Δθμθτρίου, όπωσ χαρακτθριςτικά ζλεγαν ςτα χωριά αυτι τθ γιορτι, άνοιγε το πρϊτο κραςί. Ζνα μοςχομφριςτο κοκκινζλι με όλα τα αρϊματα μζςα, με όλθ τθν τζχνθ και όλθ τθν αγάπθ των ανκρϊπων.

9 ο «ΟΔΤΕΤ» 9 ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΙΘΑΚΗ Στο βιβλίο του Σπφρου Μουςοφρθ (Φϊτου Γιοφφλλθ), γραμμζνο το 1925, ζχει ςυγκεντρωκεί και ταξινομθκεί μια καυμάςια ςυλλογι δθμϊδουσ γλωςςικοφ υλικοφ τθσ Ικάκθσ. Ο Συγγραφζασ ζχει ταξινομιςει ςε διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ το υλικό του. Θεωρϊ ότι αποτελεί ζνα πρωτότυπο δθμιοφργθμα για τθν κατθγορία του, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τθν απονομι του Ρρϊτου Βραβείου ςτον διαγωνιςμό του 1925 τθσ Ελλθνικισ Γλωςςικισ Εταιρείασ. Στθν θλεκτρονικι μασ εφθμερίδα κα δθμοςιεφουμε ςε ςυνζχειεσ αποςπάςματα από αυτιν τθν καυμάςια ςυλλογι.

10 ο «ΟΔΤΕΤ» 10 Παρουσιάσεις Βιβλίων Γράυει η Βασιλική Μολυέση Έλα αθόκε θαηαπιεθηηθό βηβιίν από ηελ μερσξηζηή πέλα ηεο όθεο Θενδσξίδνπ κε ηίηιν "ηεθάλη από αζπάιαζν". Η Καζζηαλή κεγαισκέλε κε ηηο απζηεξέο θαη απάλζξσπεο αληηιήςεηο ηνπ ηεξνθήξπθα παηέξα ηεο γηα κηα αζήκαληε αηηία ζα βξεζεί παληξεκέλε κε ηνλ Λπθνύξγν από ηα δεθαπέληε ηεο ρξόληα. Δπν παηδηά ζε κηα δύζθνιε ηζηνξηθά πεξίνδν ηεο ρώξαο καο ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ βάξε πνιύ κεγαιύηεξα από όζν αληέρνπλ. Ο Λπθνύξγνο κηα δσή καθξηά, απνζηαζηνπνηεκέλνο από ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πξώηα γηα ζπνπδέο, κεηά ηελ Καηνρή ζην αληάξηηθν θαη ζηε ζπλέρεηα δησγκέλνο ζε μέλν θξάηνο. Η Καζζηαλή ζα αλαιάβεη ηνπο γνλείο ηνπ, ην παηδί ηνπο, ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηα ζθιεξά ρξόληα ηεο Καηνρήο, κόλε, ρσξίο ζηήξηγκα, κε ζπληξνθηά ηηο νκνηνπαζνύζεο γπλαίθεο ηεο γεηηνληάο, αληηκεησπίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηηο θαηεγνξίεο σο γπλαίθα αληαξηνζπκκνξίηε. Από ηελ ππόζεζε δελ ιείπνπλ νη γξαθηθέο θηγνύξεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε γεηηνληά όπσο ηεο Αζεκέληαο κε ην πάζνο ηνπ πνηνύ θαη ην βαξύ θνξηίν ησλ ηύςεσλ, ην κπξίν ηεο Λέγθσο αληίζεηε πξνο ηα δεδνκέλα πνπ ζέηεη ε θνηλσλία, ε αθνζίσζε ηεο Έιιεο ζηνλ άληξα ηεο θαη ζηηο αξηζηεξέο ηδέεο ηνπ, ε θαινζπλάηε Αξηεκνύια, ν αζπλείδεηνο Χξεζηάθεο, ε δεηιή Πνιπμέλε, ε άηνικε κάλα Αξηάδλε, ε πεζεξά Οπξαλία, ν γεκάηνο θαηαλόεζε Θσκάο θαη ηέινο ν Μέιηνο κε ην παξειζόλ θαη ηνλ αιεζηλό έξσηά ηνπ. εκαληηθά ζέκαηα ηνπ βηβιίνπ είλαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, ελόο θαηαπηεζκέλνπ θαη άβνπινπ πιάζκαηνο από ηνλ θύξε ζηνλ άληξα, ζηελ πεζεξά θαη ζηα αλειέεηα ζηόκαηα ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα ηεο επηηξέπεηαη λα εθθέξεη νύηε άπνςε. Επίζεο ν παξαινγηζκόο ηνπ Εκθπιίνπ λα αηκαηνβάθεη κηα νιόθιεξε ρώξα θαη λα ζηηγκαηίδεη ηνπο αλζξώπνπο θάλνληαο ηε δσή κηα θόιαζε θαη ηέινο ν ξόινο ηεο θνηλσλίαο πνπ βάδεη ηνπο λόκνπο ηεο, θξίλνληαο απζηεξά ηδηαίηεξα ηε γπλαίθα, κηαο θνηλσλίαο ηόηε αθόκα πην ζθιεξήο ιόγσ ησλ θαθνπρηώλ ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηελ δηρόλνηα ηνπ Εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ άθεζε αγηάηξεπηεο πιεγέο κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο. Η ζπγγξαθέαο κε νπζηώδεηο δηαιόγνπο θαη έληνλεο πεξηγξαθέο ησλ ηνπίσλ ηεο επαξρίαο, ηηο κπξσδηέο από ηα θπηά, ησλ ινπινπδηώλ θαη ηα δέληξα ηεο ππαίζξνπ καο, ηελ νκνξθηά ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ ηέιεηα απεηθόληζε ησλ αλζξώπσλ εθείλεο ηεο επνρήο, ησλ γπλαηθώλ ζηα ζνθάθηα κε ηα γέιηα θαη ηα πιερηά θαη νη άληξεο ζηα θαθελεία λα πνιηηηθνινγνύλ, βάδνπλ ηνλ αλαγλώζηε κέζα ζηε γεηηνληά ηνπο, ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη βηώλεη καδί ηνπο όια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα γεγνλόηα. Έλα ππέξνρν βηβιίν πνπ δηαβάδεηαη κε λνζηαιγία θαη ζπγθίλεζε γηα ηελ απιή ηόηε δσή κα κε ηηο πνιιέοπνιιέο δπζθνιίεο, θξαηώληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ σο ην ηέινο, κε ακέηξεηεο αλαηξνπέο ζηηο δσέο ησλ εξώσλ ηεο ππόζεζεο θαη θπξίσο ηεο Καζζηαλήο, πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη παξνηξύλεη ηνλ αλαγλώζηε λα ζθεθηεί θαη λα κάζεη.

11 ο «ΟΔΤΕΤ» 11 Λογοτεχνικές Σελίδες ΔΙΑΒΑΖΟΝΣΑ ΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΔΑΓΛΑ "ΚΑΝΣΑΔΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΑ" Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ Διάβαςα με προςοχι τα ποιιματα τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ του Ικακιςιου ποιθτι Γιϊργου Δάγλα, «Καντάδες γα ζνα δαίμονα». Πντωσ, είναι μια εξαιρετικι εργαςία. Ο δωρικόσ τρόποσ τθσ γραφισ του, το πλικοσ των εικόνων και των ιδεϊν του και θ υπαρξιακι αγωνία του είναι ςτοιχεία που κεωρϊ ότι κυριαρχοφν μεταξφ των άλλων ςτον ποιθτικό του λόγο. Διάλεξα ζνα από τα τόςα καλά ποιιματά του να το παρακζςω ς αυτι μου τθν αναφορά ςτο παρόν ζργο του. "Τα ομοιϊματα των ανκρϊπων ςτισ βιτρίνεσ φοβάμαι, φοβάμαι μθν δραπζτευςαν όπωσ των μελλοκανάτων τα όνειρα. Τουσ ανκρϊπουσ που αγαπικθκαν ςε μια ζκλαμψθ πάκουσ και πια δεν γνωρίηονται, φοβάμαι. Φοβάμαι τον αργό κάνατο των αιςκθμάτων, τον μοναδικό επιβάτθ του τελευταίου λεωφορείου. Τισ ςυμφωνίεσ των εμπόρων, όταν ναυλϊνουν τα πλοία των ςκλάβων. Τθν κακθμερινι ακαμψία των τμθματαρχϊν φοβάμαι, τουσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ, τον άςωτο τθν ϊρα τθσ επιςτροφισ και τα καλά λόγια των γειτόνων. Μα πιο πολφ τα ομοιϊματα των ανκρϊπων φοβάμαι μθν δραπετεφςουν όπωσ των μελλοκανάτων τα όνειρα". Γιώργοσ Δάγλασ

12 ο «ΟΔΤΕΤ» 12 Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς Μάθσ.. Ο Καλομινασ, ο Λοφλουδοσ, ο Τριανταφυλλιάσ. Γεμάτοσ φωσ, ιλιο, χρϊμα, μυρωδιζσ, πράςινο, και για μασ τουσ νθςιϊτεσ ζνασ μινασ που μασ κάνει και μετράμε αντίςτροφα... Γιατί πλθςιάηει ο καιρόσ να πάει ο κακζνασ ςτθ δικι του λατρεμζνθ Ικάκθ. Και ονειρευόμαςτε πότε κα ρκει θ μζρα που κα πζςουμε ςτθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ... Ρου, είτε τόκα (ςαν λάδι ιρεμθ), είτε με ρεγάλο (ρυτίδιαςμα) είτε με κφματα είναι θ μεγάλθ μασ αγαπθμζνθ... Να εξαγνιςτοφμε... Να αφεκεί το μάτι μασ ςτα χίλια τθσ πρόςωπα και ςτα άλλα τόςα τθσ χρϊματα...να γευτοφμε τθν αρμφρα τθσ... Να κακίςουμε ςτθν ακρογιαλιά, ζτςι, χωρίσ πρζπει... Να κλείςουμε για λίγο τα μάτια και ν' ακοφςουμε το φλοίςβο τθσ... Με το μπλε του νθςιοφ μου λοιπόν, ςασ εφχομαι από τθν καρδιά μου να περάςετε ζνα υπζροχο μινα, γεμάτο υγεία και...καλοκαιρινι προςμονι. ΣΑΘΟΤΛΑ ΚΟΜΗΣΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ ΣΗ ΒΙΓΛΑ Ζχει κακιερωκεί να ςυγκεντρϊνονται από το βράδυ τθσ παραμονισ τθσ Ρρωτομαγιάσ πολλοί Θιακοί από όλο το νθςί ςτθ Βίγλα (θ αρχι ζγινε από τουσ Κιονιϊτεσ). Αποβραδίσ γίνεται εςπερινόσ και τθν θμζρα τθσ Ρρωτομαγιάσ θ μυρωδιά από τα ψθτά αρνάκια ςκορπίηεται ςτθ γφρω περιοχι. Ευχόμαςτε να είναι καλά οι πατριϊτεσ μασ και να διατθροφν κάκε χρόνο το ζκιμο.

13 ο «ΟΔΤΕΤ» 13 ΤΝΑΤΛΙΑ ΧΩΡΩΔΙΩΝ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ Στισ 18 Απριλίου ςτο Μορφωτικό Κζντρο Ικάκθσ ςυναντικθκαν ςε μία υπζροχθ μουςικι εκδιλωςθ θ Δθμοτικι Χορωδία Ικάκθσ και θ Χορωδίασ Λεοντίου Λυκείου Νζασ μφρνθσ "ambitus". Βλζπετε θ Ικάκθ μασ, αν και μικρι ςε ζκταςθ, παράγει Ρολιτιςμό, που είναι αξιοηιλευτοσ από πολλοφσ άλλουσ φορείσ τθσ Χϊρασ μασ. ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΚΤΝΑ Φζτοσ ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ «ΦΟΚΥΝΑΣ» παρουςίαςε με εξαιρετικι επιτυχία ςτο κοινό τθσ Ικάκθσ (24, 25, 26 και 27 Απριλίου 2015) το κεατρικό ζργο του Αλζξανδρου Οςτρόφςκυ ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟ ΑΠΑΣΕΩΝΑ ςε ςκθνοκεςία Στζλιου Σοφοφ. Άλλθ μια φορά οι εκελοντζσ θκοποιοί του Φόρκυνα ζδειξαν ότι δεν ζχουν να ηθλεφςουν τίποτε από άλλουσ επαγγελματικοφσ Θιάςουσ. Συγχαρθτιρια κερμά ςτθ διοίκθςθ και ςτα μζλθ του Φόρκυνα.

14 ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΑΓΑΠΗΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΪΖΗ- ΔΑΝΙΑ ο «ΟΔΤΕΤ» 14 Αγαπθτζ μου Δθμιτρθ, Ειλικρινά κα προτιμοφςα να τθριςω τθν αρχαιοελλθνικι ριςθ «Κρείττον του λαλείν το ςιγάν...» να ςιωπιςω, δθλαδι, αυτι τθ ςτιγμι και να δϊςω τον λόγο ςτθν καρδιά και ςτον νου να εκφραςτοφν. Πμωσ τα ςυναιςκιματα που με διακατζχουν είναι τόςο δυνατά που νικοφν αυτιν τθν επικυμία μου και επιηθτοφν τον δρόμο τθσ ζκφραςθσ. Ραρακολουκϊντασ από κοντά όλθ τθν περιπζτεια τθσ υγείασ ςου, επικοινωνϊντασ τακτικά με τθ ςφηυγό ςου και τθν κόρθ ςου τθ Μαρία, ζτρεφα ελπίδεσ ότι τελικά κα ζβγαινεσ νικθτισ ς αυτι τθ μάχθ. Μάλιςτα θ βεβαιότθτά μου μεγάλωςε, όταν πριν λίγεσ θμζρεσ μου μίλθςεσ ςτο τθλζφωνο. Ήταν το πρϊτο τθλζφωνο που ζκανεσ μετά από τόςεσ θμζρεσ ςτο νοςοκομείο. Η χαρά μου ιταν απερίγραπτθ. Τελικά, διαψευςτικαμε όλοι μασ. Δεν τα κατάφερεσ και γζμιςεσ μεγάλθ κλίψθ τθν οικογζνειά ςου, τουσ ςυγγενείσ ςου, τουσ φίλουσ ςου, όλθ τθ Θιακιά κοινωνία και όχι μόνο. Να μιλιςω για τα χαρίςματα τθσ προςωπικότθτάσ ςου; Είναι γνωςτά ςε όλουσ. Απλϊσ εδϊ τα ςυμπυκνϊνω ςε λίγεσ λζξεισ. Ευγενικι φυςιογνωμία με ικοσ και αξιοπρζπεια ςτον οικογενειακό, ςτον επαγγελματικό και ςτον κοινωνικό χϊρο. Επιςτθμοςφνθ, ευρυμάκεια και φλογερι επιςτθμονικι ερευνθτικι διάκεςθ. Συγγραφζασ με πζνα γλαφυρι και διειςδυτικι. Αρχοντικι παρρθςία, μαχθτικότθτα ςτισ διεκδικιςεισ ςου, απζραντθ αγάπθ για τθν ΙΘΑΚΗ και τουσ Ικακιςιουσ, μπροςτάρθσ ςτθν προςπάκεια για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Ικάκθσ, θ οποία αποτυπϊκθκε ςτο πλοφςιο ςυγγραφικό ςου ζργο, ςτθ ςθμαντικι ςυμβολι ςου για τθν εξεφρεςθ χρθμάτων για τθν απαλλοτρίωςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου, ςτθν αρχαιολογικι ζκκεςι ςου που κοςμεί το πολιτιςτικό κζντρο του Σταυροφ και κόςμθςε και το Μζγαρο Λόγου και Τζχνθσ τθσ Ράτρασ για μια εβδομάδα (ζκκεςθ που οργάνωςε ο Σφλλογο των Ικακθςίων Ράτρασ). Με το ζργο ςου απευκφνκθκεσ ςε πολλοφσ αλλά πρωτίςτωσ ςτουσ Θιακοφσ με ςτόχο να μασ αφυπνίςεισ, να ξυπνιςεισ τθ ςυλλογικι μασ μνιμθ, να μασ ενθμερϊςεισ για τθ ιςτορία μασ και τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, αυτι που μασ κρατά όρκιουσ ωσ Ζλλθνεσ ςε μια εποχι οικονομικισ, πολιτιςτικισ και κοινωνικισ φφεςθσ.

15 ο «ΟΔΤΕΤ» 15 Πλα τοφτα τα προτεριματά ςου τα ιξερα, αλλά τα ζηθςα και ςτθν ςυνεργαςία μου μαηί ςου για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ του Διμου μασ για τθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Ικάκθσ, όπου ιςουν Ρρόεδροσ. Θζλω να πιςτεφω ότι το όνειρό ςου για τθν προβολι και ανάδειξθ του αρχαιολογικοφ τόπου ςτον Άγιο Ακανάςιο- Σχολι Ομιρου κα ςτεφτεί με επιτυχία. Ωσ Δθμοτικι Επιτροπι κα αγωνιςτοφμε να υπερνικιςουμε τα γνωςτά εμπόδια που παρουςιάηονται. Η απουςία ςου κα είναι αιςκθτι ςε όλουσ. Το ζργο ςου μεγάλο και ανεκτίμθτο και κα αποτελεί για μασ παρακατακικθ που ο κακζνασ μασ από το πόςτο του κα πρζπει να το ςυνεχίςει. Μεγάλθ όμωσ και θ επικυμία μασ να κρατιςουμε άςβεςτθ τθν ανκρϊπινθ φπαρξι ςου και τα προτεριματα τθσ προςωπικότθτά ςου ςτθ μνιμθ μασ. Μασ παρθγορεί και μασ ενδυναμϊνει το γεγονόσ ότι ςίγουρα θ ψυχι ςου κα βρίςκεςαι ςε λίγο ςτθν αγκαλιά των Αγγζλων και κα μασ αγναντεφει από ψθλά, κα μασ κακοδθγεί και κα μασ εμψυχϊνει. Ασ είναι αυτά τα λίγα λόγια μου ζνα μπουκζτο λουλοφδια, δείγμα ςεβαςμοφ ςτθν ιερι μνιμθ ςου. Ασ είναι ελαφρφ το χϊμα τθσ Θιακιάσ Γθσ που κα ςε ςκεπάςει ςε λίγο. Αιωνία ςου μνιμθ! Σο Δ.. του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ «Ο Οδυςςεφσ» εκφράηει τα κερμά του ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια του αείμνθςτου Δθμιτρθ Παΐηθ. Γιάννθσ Δ. Καραντηισ ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΒΑΡΑ Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Ικακθςίων Ράτρασ "Ο Οδυςςεφσ" εκφράηει τθ λφπθ του για τον κάνατο τθσ Χριςτίνασ Κουβαρά και ςυλλυπείται κερμά τθν οικογζνειά τθσ. Η Χριςτίνα Κουβαρά, υπιρξε ζνα από τα ιδρυτικά και δραςτιρια μζλθ του Συλλόγου μασ. Ο Σφλλογόσ μασ αντί ςτεφάνου ςτθ μνιμθ τθσ κατζκεςε χρθματικό ποςό ςτθν ACTIONAID.

16 ο «ΟΔΤΕΤ» 16 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Ικακθςίων Πάτρασ Ο ΟΔΤΕΤ ασ εφχεται ΚΑΛO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΕ ΔΙΑΚΟΠΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΣΑΜΩΗ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ YΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ:ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΣΖΗ, Πρόεδροσ του ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ Ο ΟΔΤΕΤ - Αράτου 11-13, Πάτρα, τθλ.-fax: , -

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 ε αυτό το τεφχοσ: 1.ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ 2.ΣΙ ΛΕΕΙ ΣΟ Ι ΣΙΝΓΚ 3.BA DUAN JIN (Οι οκτώ κθςαυροί) 4.ΣΑ ΕΠΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 5.Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΝ ΓΙΑΝΚ 6.Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]

Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15 [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Πταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Ρζτροσ Μάρκελλοσ πεκαίνει ςε ατφχθμα, μια κίτρινθ μυκολογία φουντϊνει ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα

Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ 6 η διάλεξη (6/3/2013) Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα που θυμάμαι μολογώ»

«Τα που θυμάμαι μολογώ» Θεοδώρου Σοφοκλή Γεωργάκη «Τα που θυμάμαι μολογώ» Σεργιάνι ζηη Λεσκάδα ηοσ τθες Λευκάδα 2015 ΑΤΣΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΟΓΩΡH ΓΔΩΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΟΡΑΚΗ Γελλήζεθα ζην Πηλαθνρώξη θαθηωηώλ Λεπθάδνο ην 1954. Φνίηεζα ζηελ Ρηδάξεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Το Λεφκωμα «ΝΑ Η ΚΡΗΤΗ» αφιερώνεται ςτην μνήμη όλων εκείνων που αγωνίςτηκαν κι ζπεςαν για την δόξα και την τιμή τησ Κρήτησ, μά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ

Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ Μια είδθςθ που δεν κα μεταδοκεί ποτζ από τθν τθλεόραςθ ςυνεχίηουμε να κουβαλάμε ςτθν πλάτθ μασ τουσ νταβατηιδεσ τθσ διαπλοκισ και τα τςιράκια τουσ; Είναι κακό να πλθρϊνουμε περιττοφσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στιγμές του 2008 Αγαπθτά μζλθ, φίλεσ και φίλοι, Επιχειρϊντασ ζναν ςφντομο απολογιςμό τθσ χρονιάσ που πζραςε, κεωρϊ ότι το 2008 ιταν το ζτοσ αφομοίωςθσ των νζων ευνοϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα