ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «EUROLAMP (ΓΙΟΥΡΟΛΑΜΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» και δ.τ. «EUROLAMP A.B.E.E.»... 1 Εταιριών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIGHT & DATA HELLAS ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «LIGHT & DATA HELLAS S.A.»... 2 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL KITCHEN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «DIGITAL KITCHEN HELLAS»... 3 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CM.M GROUP CONSTRUCTIONS SA»... 4 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΤ Ανώ νυμη Τεχνική, Εργοληπτική, Μελετητική, Οικοδομι κή, Βιομηχανική, Αντιπροσωπευτική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΠΡΟΕΤ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟ ΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.»... 6 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥ» και δ.τ. «LEASEPLAN HELLAS A.E.»... 7 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της τροποποίησης του κατα στατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Advanced Energy Technologies Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊό ντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και δ.τ. «ADVENT TECHNOLOGIES»... 8 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MEDICINA S.A.»... 9 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINEL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SINEL VENTURES AE» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕ ΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑ ΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATHENS CONERENCE CENTER» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «e WORK Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τη λεργασίας» και δ.τ. «e WORK A.E.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TREEHOMES ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑ ΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TREEHOMES Α.Ε. (ΤΡΙΧΟΟΥΜΣ Α.Ε.)» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 16

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROLAMP (ΓΙΟΥΡΟΛΑΜΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» και δ.τ. «EUROLAMP A.B.E.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 66092/62/Β/08/102 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROLAMP (ΓΙΟΥΡΟΛΑΜΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗ ΡΩΝ» και δ.τ. «EUROLAMP A.B.E.E.» το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 3546/ συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσ σαλονίκης Φιλαρέτης Κώτση του Παύλου. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυκία: «EUROLAMP (ΓΙΟΥΡΟΛΑΜΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» και δ.τ. «ΕUROLAMP A.B.E.E.». Έδρα :Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός εί δους ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών κάθε χρήσεως και το γενικό εμπόριο, στο οποίο περιλαμβάνονται με ενδεικτική και όχι περι οριστική αναφορά τα εξής: α) ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσεως, φωτοαντιγραφικά και φωτογραφικά είδη, είδη ρουχισμού, ενδύσεως και υποδήσεως, είδη αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, δομικά υλικά, βιομηχανικά είδη, μηχα νήματα, εργαλεία, γεωργικά είδη, εργαλεία και εφόδια, είδη εξοπλισμού καταστημάτων, εστιατορίων και ξενο δοχείων, είδη επιπλοποιίας, κλιματισμού, πλαστικά είδη, είδη προικός, πλεκτά και υφαντά κεντήματα, νήματα, είδη ταπητουργίας, είδη δώρων και εποχιακά είδη, αν θοκομικά και κηπευτικά είδη, αθλητικά είδη, είδη αλιείας και θαλασσίων σπορ, απορρυπαντικά, κοσμήματα, ωρο λόγια, καλλυντικά, μηχανές και είδη γραφείου, ιατρικά είδη και εργαλεία, υαλικά, κεραμικά, σιδερικά, χρώματα, μονωτικά υλικά και κάθε είδος οικιακής χρήσεως, β) Η εν γένει εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) Η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές ή εμπορικές εταιρίες ή επιχειρήσεις παρεμφερούς ή μη σκοπού και οι οποίες είτε ήδη υπάρχουν είτε πρόκειται να δημιουργηθούν. Η εταιρία έχει ακόμη τη δυνατότητα να αναλάβει την αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπο ρικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, δ) Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, ε) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, στ) Η αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων, ζ) Η οργάνωση και εκμετάλλευση δικτύου πανελλαδικής τεχνικής κάλυψης ως και δικτύου διάθεσης και διανομής των παραπάνω ειδών μέσω αντιπροσώπων συνεργα τών, αλλά και με την μέθοδο του franchising. 2) Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επί τευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ακίνητα, καθώς και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της. 3). Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και ειδικότερα: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδή ποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρα κτορεία οπουδήποτε, σΐο εσωτερικό ή το εξωτερικό, δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες, ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, καταβλητέο τοις μετρητοίς. Μετοχές Είδος μετοχών: ονομαστικές μετο χές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία μετοχή. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου: Από τρία (3) τουλάχιστον, έως πέντε (5) μέλη με πε νταετή (5) θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Η εταιρία εκπροσωπείται, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 από το Διοικητικό της Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής: 1) Μαρία Μαυρίδου του Χαραλάμπους και της Αν θούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. στις και κατοικεί στον Δήμο Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, οδός Αγράφων 5, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2) Ευδοξία Μαυρίδου του Χαραλάμπους και της Αν θούλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. στις και κατοικεί στον Δήμο Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, οδός Αγράφων 5, ως ΜΕΛΟΣ. 3) Ιωάννης Μαυρίδης του Χαραλάμπους και της Αν θούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. στις και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Κασσάνδρου 1, ως ΜΕΛΟΣ. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: Τακτικοί: 1) ο Χρήστος Παπαΐωάννου του Κλεομένη, λογιστής, πτυχιούχος οικονομικής σχολής, που γεννήθηκε στο Καλίθυρο Καρδίτσας το έτος 1960 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Ελπίδος 36, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου και 2) η Αναστασία Χατζηνικολάου του Ιωάννη, λογίστρια, πτυχιούχος του Α.Π.Θ., που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1960 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Στρατή Μυριβήλη 4, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμε λητηρίου 0300/ Αναπληρωματικοί: 1) Ο Επαμεινώνδας Παντελής του Γεωργίου, οικο νομολόγος, πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1959 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Γάτσιου 8, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 0393/38547 και

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 2) Ο Γεώργιος Ντόγκας του Αστερίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1960 και κα τοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Κασταμωνής αριθμός 8, Νεάπολη, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμε λητηρίου 0393/ Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (2) Εται ριών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIGHT & DATA HELLAS ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙ ΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «LIGHT & DATA HELLAS S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIGHT & DATA HELLAS ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙ ΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «LIGHT & DATA HELLAS S.A.» και με αριθμό μητρώου 58303/01ΑΤ/Β/05/114, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του κα ταστατικού της. Άρθρο 3 Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Ατ τικής. Αγ. Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008 (3) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL KITCHEN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «DIGITAL KITCHEN HELLAS». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL KITCHEN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «DIGITAL KITCHEN HELLAS» και με αριθμό μητρώου 65811/01ΑΤ/Β/08/177, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 31 (παρ. 2) του Κα ταστατικού της. Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν σε περίληψη ως ακο Άρθρο 1 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «W.S. PRODUCTS S.A.». 2. Για τις σχέσεις/συναλλαγές της εταιρείας στην αλ λοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «W.S. PRODUCTS S.A.». Άρθρο Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την Ανωνύμων ΕταιρΕιών και ολόκληρο το νέο κείμενο του Αγ. Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008 (4) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «CM.M GROUP CONSTRUCTIONS SA». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS SA» και με αριθμό μητρώου 40601/01ΑΤ/Β/98/140, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττι κής, οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ. 29, όπου θα ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια, απο θήκες, αντιπροσωπείες και εργοστάσια σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (5) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΤ Ανώνυμη Τεχνική, Εργοληπτική, Μελετητική, Οικοδομική, Βιο μηχανική, Αντιπροσωπευτική, Τουριστική και Εμπο ρική Εταιρεία» και δ.τ. «ΠΡΟΕΤ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 7806/2008 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΕΤ Ανώνυμη Τεχνική, Εργοληπτική, Μελετητική, Οικοδομική, Βιομηχανική, Αντιπροσωπευτική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΠΡΟΕΤ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 27859/01 ΑΤ/Β/92/040(03), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονο μαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σε είδος Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσια εξήντα ευρώ ( ,00 ) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα μίας (83.341) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 ) η κάθε μία. (6) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟ ΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 62556/01ΑΤ/Β/07/082, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, με το οποίο απο φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (παρ. 1) του καταστατικού της. Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των ,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετο χών. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη. (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» και δ.τ. «LEASEPLAN HELLAS A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 8068/2008 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (παρ. 1) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» και δ.τ. «LEASEPLAN HELLAS A.E.» και με αριθμό μητρώου 54821/01ΑΤ/Β/03/282, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακο Άρθρο Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των ,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης ευρώ για κάθε μετοχή. Το ποσό των ευρώ που θα προκύψει θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (8) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Advanced Energy Technologies Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυ ξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ γειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και δ.τ. «ADVENT TECHNOLOGIES». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Advanced Energy Technologies Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊό ντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβου λευτικών Υπηρεσιών» και δ.τ. «ADVENT TECHNOLOGIES» και με αριθμό μητρώου 58206/01ΑΤ/Β/05/082, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η προσαρμογή εναρμόνιση και κωδικοποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 μετά την τροποποίηση του με το ν. 3604/2007. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των ,00 ευρώ το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με κεφαλαιο ποίηση «Αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με την έκδοση νέων μετοχών ονο μαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη. (9) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICINA ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MEDICINA S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποι ήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MEDICINA S.A.» και με αριθμό μητρώου 61270/01 ΝΤ/Β/06/238(07): ρίληψη): Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση της ανήλθε σε διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της κατά ,00 με έκδο ση μετοχών ονομαστικής αξίας 1 πλην όμως με το από πρακτικό Δ.Σ. πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του. Σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων ακυρώνεται η προηγούμενη αύξη ση του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 και άρα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκεστο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο ποποιημένου καταστατικού. (10) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINEL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SINEL VENTURES AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINEL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SINEL VENTURES AE» και με αριθμό μητρώου 54360/01ΑΤ/Β/03/115(04), που εδρεύει στο Δήμο Ψυχικού Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα έξη χιλιάδες ευρώ ( 16,000) και εκδόθηκαν δέκα έξη χιλιάδες (16,000) νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δι καίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 50 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται σήμερα σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( 148,000), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες διακόσιες (9,200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1) η κάθε μία, και σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (138,800) προνομιούχες ονομαστι κές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1) η κάθε μία.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αγ. Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008 (11) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 4995/2008 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 39060/01ΝΤ/Β/97/184 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται ρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε και διαιρείται σε μετοχές ονο μαστικής αξίας εκάστης 30 μετά την αύξηση του κατά με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 η κάθε μία. (12) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATHENS CONERENCE CENTER». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποι ήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATHENS CONERENCE CENTER» και με αριθμό μη τρώου 7441/01ΝΤ/Β/86/194(96): ρίληψη): Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε και διαιρείται σε μετοχές ονο μαστικής αξίας εκάστης 2,93 μετά την μείωση του κατά ,65 με ισόποση διαγραφή ζημιών προη γούμενων χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 0,32 και μετά την αύξηση του κατά ,65 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ποσού ,16, με κεφαλαιοποίηση διαφορών από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 2.445,49, καταβολή με τρητών 4.287,00 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,41 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχε ται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,41 η κάθε μία. (13) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «e WORK Ανώνυ μη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεργασίας» και δ.τ. «e WORK A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποι ήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «e WORK Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεργασίας» και δ.τ. «e WORK A.E.» και με αριθμό μητρώου 62790/01ΝΤ/Β/07/64: ρίληψη): Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 μετά την αύξηση του κατά με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξί ας 1 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 1 η κάθε μία.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (14) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 21192/01ΝΤ/Β/90/1097: ρίληψη) Άρθρο 2 1. «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας Ατ τικής (οδός Μυκόνου αριθμ. 1) και η εταιρεία είναι Ελ ληνική». (15) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TREEHOMES ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TREEHOMES Α.Ε. (ΤΡΙΧΟΟΥΜΣ Α.Ε.)». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τρο ποποιήθηκε το άρθρο 3 (ΕΔΡΑ) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TREEHOMES ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TREEHOMES Α.Ε. (ΤΡΙΧΟΟΥΜΣ Α.Ε.)» και με αριθμό μητρώου 64933/01ΝΤ/Β/07/111 (08): ρίληψη): Άρθρο 3 (ΕΔΡΑ) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία ιδιοκτησίας της εταιρείας που βρίσκονται στον τέταρτο όροφο οικοδομής κείμενης επί της οδού Δραγατσανίου αρ. 6. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Mητρώο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (16) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙ ΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μη τρώου 33940/06/Β/95/23: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πι στοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης , ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.», με ΑΜΕΕ 113 και από τα μέλη αυτής οι ακόλουθοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Τακτικοί: 1. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, με ΑΜΣΟΕΛ Δημήτριος Σούρμπης, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικοί: 1. Κυριάκος Ριρής, με ΑΜΣΟΕΛ Βασίλειος Γούτης με ΑΜΣΟΕΛ Αθήνα, 29 Μαΐου 2008 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης ΒΑΣ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα