ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010"

Transcript

1 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΘΑ ΑΜΖΘΔΗ ΞΔΟ ΡΥΛ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΔΥΠ ,00 ΚΔ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 3,00 Ζ ΘΑΘΔ ΚΗΑ. ΔΘ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΛΔΔΠ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΔΠ ΚΔΡΝΣΔΠ, ΖΡΝΗ ΞΝΠΝΠΡΝ 10% ΘΑ ΞΔΟΗΔΙΘΔΗ ΠΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΡΖΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΛΝΚΝ 2725/1999. Ζ ΞΔΟ ΡΝ ΑΟΡΗΝ ΓΗΑΦΝΟΑ ,00 ΘΑ ΑΣΘΔΗ ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΝ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ «ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΘΓΝΠΖ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΔΟ ΡΝ ΑΟΡΗΝ» ΥΠ ΔΘ ΡΝΡΝ ΝΗ ΔΓΓΟΑΦΝΚΔΛΝΗ ΚΔΡΝΣΝΗ ΞΝΣΟΔΝΛΡΑΗ ΛΑ ΘΑΡΑΒΑΙΙΝΛ ΑΛΑΙΝΓΗΘΑ ΡΖΛ ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ. ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΛΔΔΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΖΡΝΗ ΘΑ ΓΗΑΡΔΘΝΛ ΚΔ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ 5,40 ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ ΘΑΗ Ζ ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ. ΓΗΔΘΟΗΛΗΕΔΡΑΗ ΝΡΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΑΜΖΠΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΤΖΠ, ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΔΑΛ Ζ ΘΑΙΤΖ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΞΙΖΟΖΠ, ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑ ΑΜΖΘΔΗ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΘΑΙΤΖΠ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 13Α ΞΑΟ. 1 ΡΝ Θ.Λ. 2190/1920 ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΡΑΗ Ζ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΓΗΑ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ ΠΡΝ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΑΠ ΔΛΔΘΟΗΛΔ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΝΠ ΡΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΚΝΛΝΛ ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΝΞΥΠ ΑΡΔΠ ΘΑΘΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) 809/2004 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΚΓΟΗ Η Ημεπομηνία ηος ςμπληπώμαηορ ηος Δνημεπωηικού Γεληίος είναι

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τπεύθςνα Ππόζωπα Νόμιμοι Δλεγκηέρ Έγγπαθα ζηη Γιάθεζη ηος Κοινού Πληποθοπίερ για ηην Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Γενικέρ Πληποθοπίερ Πληποθοπίερ για ηιρ Σάζειρ Γιοικηηικά, Γιασειπιζηικά, Δποπηικά Όπγανα & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Γιοικηηικό ςμβούλιο & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Δκπποζώπηζη Γιοικούζα Δπιηποπή Δλεγκηική Δπιηποπή Γηλώζειρ Μελών Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών ςμμεηοσέρ ηων Μελών ηων Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών ζηη Γιοίκηζη ή/και ζηο Κεθάλαιο άλλων Δηαιπιών Μέηοσοι ημανηικέρ ςμβάζειρ ςμβάζειρ ζε ζσέζη με Αθληηικέρ Δγκαηαζηάζειρ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΦΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Γιαδικαζία Τπανασώπηζηρ από ηην άζκηζη ηων Γικαιωμάηων Πποηίμηζηρ Αναμενόμενο Υπονοδιάγπαμμα

3 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Πην παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο (εθεμήο ή «Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ» ή «Ππκπιήξσκα») ζε ζπλδπαζκό κε ην εγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθό Γειηίν πεξηέρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε εύιεπην θαη θαηαλνεηό ηξόπν όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα κπνξνύλ κε εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν λα αμηνινγήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεώζεηο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πνδνζθαηξηθήο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΌΚΗΙΝΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Ξ.Α.Ν. ΞΑΔ» (εθεμήο ή ε «Δηαιπία» ή ε «ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ» ή ε «Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.» ή ε «Π.Α.Δ. ΠΑΟ»), θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην εγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθό Γειηίν αθνξά ηε Γεκόζηα Ξξνζθνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο αθνξά ζηε δεκόζηα πξνζθνξά λέσλ κεηνρώλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ηεο ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα µε ηελ ηζρύνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη έρεη εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, κόλνλ όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ απνηειείηαη από α) ην έγγξαθν αλαθνξάο θαη β) ην ζεκείσκα κεηνρηθνύ ηίηινπ. Πεκεηώλεηαη όηη ην παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πνπ εγθξίζεθε ηελ από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία, ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ θαη ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ., θαη ε νπνία αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηελ παξνύζα έθδνζε ησλ Λέσλ Κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό, ζύκθσλα µε ην άξζξν 14, παξ. 2 ηνπ Λ. 3401/2005 σο ηζρύεη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (http://www.pao.gr) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηώο (http://www.piraeusbank.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. (http://www.nbg.gr). Βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ.3401/2005, νη επελδπηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί γηα ηελ αγνξά ησλ κεηνρώλ, ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο ηεο , πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο, κπνξνύλ λα ππαλαρσξήζνπλ από ηελ αγνξά ή ηελ εγγξαθή ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο πεξηιακβάλεη ηηο πιένλ πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ην ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ήηνη από ηελ , κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. 3

4 Δάν ςπάπσει διαθοπά μεηαξύ (α) ηων δηλώζεων πος πεπιέσονηαι ζηο παπόν ςμπλήπωμα ηος Δνημεπωηικού Γεληίος και (β) ηων ανηίζηοισων δηλώζεων πος πεπιέσονηαι ζηο Δνημεπωηικό Γεληίο ηηρ , οι δηλώζειρ ζηο (α) ςπεπιζσύοςν ωρ οι πλέον ππόζθαηερ. 4

5 2. ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Τπεύθςνα Ππόζωπα Ρν Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ θαη ε νπνία αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηελ παξνύζα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Ρα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζύληαμεο ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνύζη, ηει , είλαη νη θάησζη: Θενθάλεο Βνπηζαξάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο, θαη Αιέμαλδξνο Ξαπαδνζππξηδάθεο, Νηθνλνκηθόο θαη Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο. Νη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζύληαμε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ από ηελ πιεπξά ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ηε ζύληαμε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη ν Πύκβνπινο Έθδνζεο, βεβαηώλνπλ όηη έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη ν Πύκβνπινο Έθδνζεο δειώλνπλ όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε θαη ζπκθσλνύλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη βεβαηώλνπλ ππεύζπλα όηη, αθνύ έιαβαλ θάζε εύινγν κέηξν γηα ην ζθνπό απηό, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη, εμ όζσλ γλσξίδνπλ, αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα αιινηώλνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ Νόμιμοι Δλεγκηέρ Ν Λνκηθόο Έιεγρνο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. θαη GREEN TEAM Α.Δ. γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο ζπκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο δηελεξγήζεθε από ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξία (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνύηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ), ε νπνία δελ ζπλδέεηαη θαη δελ δηαηεξεί νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία ππό ηελ παξαηήξεζε όηη έρεη θαηά θαηξνύο παξάζρεη λνκηθή ππνζηήξημε ζηελ Δηαηξία, ζηνπο θύξηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ή/θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηνύο, παξέρεη ηέηνηεο ππεξεζίεο ζε απηά ηα πξόζσπα θαη ελδέρεηαη λα παξέρεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζην κέιινλ. Ν Λνκηθόο Έιεγρνο έιαβε ππόςηλ ηνπ ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ από ηελ Δηαηξίαο θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο θαη δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Λ. 5

6 3401/2005 θαη ηνπ Θαλνληζκνύ ΔΘ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. ςμπεπάζμαηα Πύκθσλα κε ην λνκηθό έιεγρν, ζεκεηώλεηαη όηη ηα πνξίζκαηα/ ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα θαη παξαηίζεληαη ζηελ ελόηεηα «Λνκηθόο Έιεγρνο» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Έγγπαθα ζηη Γιάθεζη ηος Κοινού Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηα αθόινπζα έγγξαθα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ ζηα γξαθεία ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνύζη: Έθζεζε ηνπ Έθηαθηνπ Λνκηθνύ Διεγθηή ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνύηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ) θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εθζέζεηο ηνπ, πνπ αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα από έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Πληποθοπίερ για ηην Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Γενικέρ Πληποθοπίερ Ρελ ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο, θαηόπηλ ηνύηνπ ε έδξα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ. Ρα λέα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο είλαη επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνύζη, κε ηειεθσληθό αξηζκό επηθνηλσλίαο ην Πληποθοπίερ για ηιρ Σάζειρ Πύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ζεκεηώλεηαη όηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο , δελ ηεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηε κεηνρηθή ηεο ζύλζεζε ή/θαη ζπκθσλίεο κεηόρσλ. Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα πξνέιζνπλ από ηπρόλ κειινληηθή αύμεζε, ε νπνία θαη εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011, νπόηε θαη ζα θαζνξηζηνύλ ηπρόλ πεξαηηέξσ απνθάζεηο Γιοικηηικά, Γιασειπιζηικά, Δποπηικά Όπγανα & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Ρα Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά όξγαλα ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Πύκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθό ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν εγγξάθσο λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε όισλ ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ εθηόο από απηέο πνπ απαηηνύλ ζπιινγηθή ελέξγεηα θαζώο θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο Δηαηξίαο ζε έλα ε πεξηζζόηεξα πξόζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, Γηεπζπληέο θαζώο θαη ζε ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηελ έθηαζε ηεο αλάζεζεο. 6

7 Πύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεκεηώλεηαη όηη ηα Αλώηαηα Γηεπζπληηθά ηεο Πηειέρε είλαη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ν Γηεπζπληήο Ξνδνζθαίξνπ 1, ν Δληεηαικέλνο Πύκβνπινο ηνπ Λένπ Γεπέδνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ν Νηθνλνκηθόο θαη Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο, ν Δπηρεηξεζηαθόο Γηεπζπληήο θαη πεύζπλνο Γηεζλώλ Πρέζεσλ, ν Γηεπζπληήο Δπηθνηλσλίαο 2, ν Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο 2, Φνξνηερληθόο Πύκβνπινο θαη ν Δζσηεξηθόο Διεγθηήο Γιοικηηικό ςμβούλιο & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Πύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο θαη ησλ από , θαη πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ είλαη ηα αθόινπζα: Ληθόιανο Ξαηέξαο ηνπ Γηακαληή, Ξξόεδξνο, Γόληηθαο Γεκήηξηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Α Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., Βεθξήο Ησάλλεο ηνπ Πσθξάηε, Β Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Βαξδή, Κέινο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ληθόιανο ηνπ Θεόδσξνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γεσξγάλαο Ηάθσβνο ηνπ Γεσξγίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γηαλλαθόπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γηαλλαθόπνπινο Ξαύινο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γάβαξεο Ξαλαγηώηεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξνιέκεο Ιεσλίδαο ηνπ Αδακαληίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Κήηζνπ Αξγύξεο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξελζεξνπδάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Σαξαιάκπνπο, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξνιέκεο Αδακάληηνο ηνπ Ιεσλίδα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Πακαξάο Δπάγγεινο ηνπ Φίιηππνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π. θαη Δληεηαικέλνο Πύκβνπινο γηα ην Λέν Γήπεδν ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, Ππειησηόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Μελνθώληα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Θνπινύξεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Καπξνθνπθνπιάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Πππξίδσλα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Πηνύθαο Σαξάιακπνο ηνπ Βαζηιείνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Λίθαο Γεώξγηνο ηνπ Ξαλαγηώηε, Κέινο ηνπ Γ.Π. Πεκεηώλεηαη όηη ην ηδξπηηθό Αζιεηηθό Πσκαηείν αζθώληαο ην δηθαίσκά ηνπ από ην Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό δηόξηζε σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ θ. Αζαλάζην Γηαλλαθόπνπιν. Πύκθσλα κε ην από πξαθηηθό ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηώλεηαη όηη ν θ.θ. Γηαλλαθόπνπινο Ξαύινο, Ζζαταο Πηέθαλνο, Καπξνθνθνπιάθεο Δκκαλνπήι, Θνπινύξεο Γεώξγηνο, Πηνύθαο Σαξάιακπνο θαη Ξνιέκεο Αδακάληηνο νξίζζεθαλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο από ηνπο κεηόρνπο θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαύιν, εηαηξία PANAMIND HOLDING LIMITED, θ. Βγελόπνπιν Αλδξέα, εηαηξία BAYLOCH LIMITED θαη εηαηξία VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ζύκθσλα κε ην 1 Ν θ. Θ. Αλησλίνπ αλέιαβε θαζήθνληα Γηεπζπληή Ξνδνζθαίξνπ από ηελ , ελώ από ηελ ίδηα εκέξα ν θ. Rodrigues De Freitas Carlos Manuel αλέιαβε θαζήθνληα Ρερληθνύ Γηεπζπληή. 2 Κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Α. Κπέθηνπ θαη ηνπ θ. Π. Ζζαία ηελ , ηελ πςειή επνπηεία ζα αζθεί ν Γεληθόο Γηεπζπληήο. 7

8 άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ. Πύκθσλα κε ην από πξαθηηθό Γ.Π. ζεκεηώλεηαη όηη ν κέηνρνο θ. Ξαηέξαο Ληθόιανο πνπ είρε αζθήζεη ην εθ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ άξζξνπ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο δηθαίσκά ηνπ θαη είρε δηνξίζεη ηνλ θ. Πηέθαλν Ζζαΐα σο κέινο ηνπ Γ.Π., αλαθάιεζε απηόλ θαη αληηθαηέζηεζε απηόλ κε ηνλ εαπηό ηνπ, θ. Ξαηέξα Ληθόιαν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ από επηζηνιή ηνπ. Ρα ζύληνκα βηνγξαθηθά ηνπο παξαηίζεληαη αθνινύζσο: Παηέπαρ Νικόλαορ ηος Γιαμανηή: Δίλαη εθνπιηζηήο. Νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Ινλδίλν ην 1986 θαη πξνζρώξεζε ζηε λαπηηιηαθή εηαηξία ηνπ παηέξα ηνπ ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηε λαπηηιηαθή παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο. Έρεη δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία πάλσ από 100 πνληνπόξα πινία. Δίλαη ηδξπηήο θαη ηζόβηνο Ξξόεδξνο ηνπ Θνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο «ΛΗΘΝΙΑΠ Γ. ΞΑΡΔΟΑΠ». Θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ από ηελ έσο θαη ηελ , ελώ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ από ηελ Πολέμηρ Λεωνίδαρ ηος Αδαμανηίος: Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Westminster School ζην Ινλδίλν. Ππνύδαζε νηθνλνκηθά ζην Royal Holloway / University of London. Νινθιεξώλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ εξγάζηεθε ζην Ινλδίλν σο λαπινκεζίηεο γηα πεξίπνπ 2 έηε. Έθηνηε εξγάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέινπο Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο από ηελ Νίκαρ Γεώπγιορ ηος Παναγιώηη: Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Ιεόληεηνπ Ιπθείνπ θαη ηεο Αλώηαηεο Πρνιήο Νηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηζηεκώλ (Α.Π.Ν.Δ.Δ.). Δίλαη επηρεηξεκαηίαο ζηνλ ρώξν ησλ ηξνθίκσλ από ην Θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέινπο Γ.Π. από ηελ Ανώηαηα Γιεςθςνηικά και Λοιπά ηελέση Ανηωνίος Κωνζηανηίνορ ηος Γεωπγίος: Γιεςθςνηήρ Ποδοζθαίπος: Δξγάζηεθε σο πνδνζθαηξηζηήο ηελ πεξίνδν θαη σο πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ ηελ πεξίνδν Θαηόπηλ αθνινύζεζε επηρεηξεκαηηθή δξάζε έσο ην 2008 νπόηε αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή Ξνδνζθαίξνπ ζηελ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έσο ηελ , ελώ αλέιαβε εθ λένπ ηα ελ ιόγσ θαζήθνληα από ηελ Δκπποζώπηζη Πύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην από Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο νκόθσλα απνθαζίζηεθε όηη παξακέλνπλ ζε ηζρύ νη αξκνδηόηεηεο ησλ ινηπώλ αμησκαηνύρσλ, κειώλ ηνπ Γ.Π. θαη ζηειερώλ ηεο Δηαηξίαο όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην από Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, ν Β Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο Ησάλλεο Βεθξήο εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία ζηηο Γεληθέο Ππλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ηεο GREEN TEAM A.E. θαη ηεο Πρνιήο Ξνδνζθαίξνπ Ξαλαζελατθνύ Αλώλπκεο Δηαηξείαο (πξώελ GFD A.E.) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, δειαδή κέρξη ηελ

9 Γιοικούζα Δπιηποπή Ρα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, είλαη νη εμήο: Ληθόιανο Ξαηέξαο, Ξξόεδξνο, Γόληηθαο Γεκήηξηνο, Α Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., Καπξνθνπθνπιάθεο Δκκαλνπήι, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Βνπηζαξάο Θενθάλεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Δλεγκηική Δπιηποπή Ρα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο από θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, είλαη νη εμήο: Γεσξγάλαο Ηάθσβνο, Κέινο ηνπ Γ.Π., Θνπινύξεο Γεώξγηνο, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Ξελζεξνπδάθεο Δκκαλνπήι, Κέινο ηνπ Γ.Π Γηλώζειρ Μελών Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών Ρα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη ηα Αλώηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 2.6 «Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Δπνπηηθά Όξγαλα & Αλώηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε» ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ δειώλνπλ ηα εμήο: Θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηώλ ηα πξόζσπα απηά δηεηέιεζαλ κέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα «Ππκκεηνρέο ησλ Κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ζηε Γηνίθεζε ή/θαη ζην Θεθάιαην άιισλ Δηαηξηώλ» ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο θαζώο θαη ηεο ελόηεηαο «Ππκκεηνρέο ησλ Κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ζηε Γηνίθεζε ή/θαη ζην Θεθάιαην άιισλ Δηαηξηώλ» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Δθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ Δηαηξία, δελ αζθνύλ άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πιελ ησλ θ.θ. Ησάλλε Β. Βαξδηλνγηάλλε, Ληθόιαν Θ. Βαξδηλνγηάλλε, Ξαλαγηώηε Γάβαξε, Αδακάληην Ξνιέκε, Ιεσλίδα Ξνιέκε, Ηάθσβν Γεσξγάλα, Γεώξγην Θνπινύξε Γεώξγην Λίθα θαη Αιέμαλδξν Ξαπαδνζππξηδάθε. Δπίζεο, ν θ. Ληθόιανο Ξαηέξαο είλαη εθνπιηζηήο. Νη θ.θ. Ησάλλεο Βεθξήο, Δπάγγεινο Ξέηζνο, Γηώξγνο Ππειησηόπνπινο θαη Σαξάιακπνο Πηνύθαο αζθνύλ ηε δηθεγνξία. Ν θ. Αξγύξηνο Κήηζνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνύ (ρεηξνπξγνύ νξζνπεδηθνύ), ν θ. Δκκαλνπήι Ξελζεξνπδάθεο αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, ν θ. Πηάκνο είλαη ινγηζηήο θνξνηερληθόο, ν θ. Ληθόιανο Γ. Βαξδηλνγηάλλεο εξγάδεηαη ζηελ CYCLON ΔΙΙΑΠ Α.Δ. θαη είλαη κέινο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Βαξδηλνγηάλλε θαη νη θ.θ. Αζαλάζηνο Γηαλλαθόπνπινο θαη Ξαύινο Γηαλλαθόπνπινο είλαη εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη. Γελ δηαηεξνύλ νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο κε κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ θαζώο θαη κε ηα αλώηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε ηεο Ξ.Α.Δ. 9

10 ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ., πιελ ησλ θ.θ. Ησάλλε Β. Βαξδηλνγηάλλε, Ληθόιαν Θ. Βαξδηλνγηάλλε θαη Ληθόιαν Γ. Βαξδηλνγηάλλε νη νπνίνη είλαη μαδέξθηα, ησλ θ.θ. Αζαλάζην Γηαλλαθόπνπιν θαη Ξαύιν Γηαλλαθόπνπιν νη νπνίνη είλαη αδέξθηα θαη ηνπ θ. Αδακάληηνπ Ξνιέκε, ν νπνίνο είλαη παηέξαο ηνπ θ. Ιεσλίδα Ξνιέκε. Γελ ππάξρεη θακία θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ζε βάξνο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ησλ αλσηάησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα ηέιεζε δόιηαο πξάμεο θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Γελ έρνπλ γίλεη απνδέθηεο νπνηαζδήπνηε δεκόζηαο επίζεκεο θξηηηθήο ή/θαη θύξσζεο εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθώλ ή ξπζκηζηηθώλ αξρώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ), θαη δελ έρνπλ παξεκπνδηζηεί από δηθαζηήξην λα ελεξγνύλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ελόο εθδόηε ή λα παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ή ζην ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ηνπ εθδόηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ. Γελ πθίζηαληαη, θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηνπο γηα ηέιεζε δόιηαο πξάμεο θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε. Γελ ζπκκεηείραλ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Ξιελ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπο νπνηνζδήπνηε ζπκβαηηθόο πεξηνξηζκόο ν νπνίνο αθνξά ηε δηάζεζε, εληόο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνπλ. Γελ ππάξρνπλ δεηήκαηα ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ ππνρξεώζεώλ πνπ έρνπλ έλαληη ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ηδησηηθώλ ή άιισλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα θάησζη κέιε ηνπ Γ.Π.: Ν θ. Δπάγγεινο Πακαξάο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ εηαηξηώλ ΒΗΡΥΛ Α.Ρ.Δ., ΘΔΙΛΡΑ Α.Δ. θαη ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΗΑΛΗΑΠ Α.Δ., ελώ είλαη θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο ΘΝΛΘΑΡ Α.Ρ.Δ. Δπίζεο, ν θ. Θενθάλεο Βνπηζαξάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξίαο, κεηέρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εηαηξίαο ΘΔΙΛΡΑ Α.Δ. θαη ΘΝΛΘΑΡ Α.Δ. Κε όιεο ηηο αλσηέξσ εηαηξίεο, ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δηαηεξεί δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο (βιέπε ελόηεηα 3.16 «Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο ). Δπίζεο, νη αλσηέξσ δειώλνπλ όηη ε ηνπνζέηεζε ζην αμίσκα ηνπο δελ είλαη απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ξύζκηζεο ή ζπκθσλίαο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη πειαηώλ ηεο, πξνκεζεπηώλ ηεο ή άιισλ πξνζώπσλ, κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο: ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Γηαλλαθόπνπινπ πνπ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ δηνξηζζείο ηνπ Δξαζηηέρλε ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. θαη ησλ θ.θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαύιν, Καπξνθνθνπιάθε Δκκαλνπήι, Θνπινύξε Γεώξγην, Πηνύθα Σαξάιακπν θαη Ξνιέκε Αδακάληην νη νπνίνη ζύκθσλα κε ην από πξαθηηθό ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηώλεηαη όηη νξίζζεθαλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο από ηνπο κεηόρνπο θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαύιν, εηαηξία PANAMIND HOLDING LIMITED, θ. Βγελόπνπιν Αλδξέα, εηαηξία BAYLOCH LIMITED θαη εηαηξία VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ. Πύκθσλα κε ην από πξαθηηθό Γ.Π. ζεκεηώλεηαη όηη ν κέηνρνο θ. Ξαηέξαο Ληθόιανο πνπ είρε αζθήζεη ην εθ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ άξζξνπ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο δηθαίσκά ηνπ θαη είρε δηνξίζεη ηνλ θν Πηέθαλν Ζζαΐα σο κέινο ηνπ Γ.Π., αλαθάιεζε απηόλ θαη αληηθαηέζηεζε απηόλ κε ηνλ εαπηό ηνπ, θ. Ξαηέξα Ληθόιαν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ από επηζηνιή ηνπ. 10

11 Ρα κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ ή επνπηηθώλ ηνπ νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρνπλ δειώζεη πσο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη ν θ. Η. Βεθξήο ν νπνίνο δήισζε όηη ζα αζθήζεη δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο, ν θ. Η. Βαξδηλνγηάλλεο ν νπνίνο δήισζε όηη πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη ν θ. Δ. Καπξνθνπθνπιάθεο ν νπνίνο δήισζε πσο ελδέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη ςμμεηοσέρ ηων Μελών ηων Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών ζηη Γιοίκηζη ή/και ζηο Κεθάλαιο άλλων Δηαιπιών Ρα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη ησλ αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δειώλνπλ όηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά όξγαλα ή/θαη αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, νύηε είλαη κέηνρνη ή/θαη εηαίξνη ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο: Ν θ. Ληθόιανο Ξαηέξαο (Ξξόεδξνο Γ.Π.) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ησλ θάησζη λνκηθώλ πξνζώπσλ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ BULKERS & TANKERS INC ΗΓΟΚΑ ΛΗΘΝΙΑΠ Γ. ΞΑΡΔΟΑΠ ΙΓΙΟΣΗΣΑ Δθπξόζσπνο / Κέηνρνο Ξξόεδξνο / Κέηνρνο Ν θ. Ιεσλίδαο Ξνιέκεο (Κέινο Γ.Π.) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ηνπ θάησζη λνκηθνύ πξνζώπνπ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ΙΓΙΟΣΗΣΑ Κέινο Γ.Π. / Κέηνρνο Ν θ. Γεώξγηνο Λίθαο (Κέινο Γ.Π.) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ησλ θάησζη λνκηθώλ πξνζώπσλ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.* Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο ΚΔΓΑΠ ΓΟΝΠ Α.Β.Δ. Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο ΛΗΘΑΠ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED Κέινο Γ.Π. / Κέηνρνο * Πηελ ελ ιόγσ εηαηξία δελ θαηέρεη ζήκεξα ηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηόηεηεο. Ν θ. Θσλζηαληίλνο Αλησλίνπ (Γηεπζπληήο Ξνδνζθαίξνπ) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ησλ θάησζη λνκηθώλ πξνζώπσλ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ. EUROACT Α.Δ.Δ.Γ. ΙΓΙΟΣΗΣΑ Ξξόεδξνο Γ.Π. Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο 11

12 2.7. Μέηοσοι Πύκθσλα κε ηελ Δηαηξία, ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ, θαζώο θαη ησλ Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρνπλ ζπκκεηνρή ή/ θαη δηθαηώκαηα επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη ηα εμήο: ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π., θ. Ληθόιανο Ξαηέξαο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία ν Β Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., θ. Ησάλλεο Βεθξήο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π., θ. Ησάλλεο Β. Βαξδηλνγηάλλεο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Γηαλλαθόπνπινο Ξαύινο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Δπάγγεινο Πακαξάο, ν νπνίνο θαηέρεη 100 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Γεσξγάλαο Ηάθσβνο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Ξαλαγηώηεο Γάβαξεο, ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Αζαλάζηνο Γηαλλαθόπνπινο ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα 3 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Δκκαλνπήι Καπξνθνπθνπιάθεο, ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα 50 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Σαξάιακπνο Πηνύθαο, ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα 20 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο θ.θ. Βαξδηλνγηάλλεο Ληθόιανο ηνπ Θεόδσξνπ θαη Βαξδηλνγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Βαξδή θαηέρνπλ έκκεζα κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κέζσ ηεο εηαηξίαο GREEN DREAM A.E. Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη νη θ.θ. Ιεσλίδαο Ξνιέκεο θαη Γεώξγηνο Λίθαο θαηέρνπλ έκκεζα κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κέζσ ηεο εηαηξίαο VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ημανηικέρ ςμβάζειρ ςμβάζειρ ζε ζσέζη με Αθληηικέρ Δγκαηαζηάζειρ Πύκβαζε γηα Γήπεδν «Απόζηνινο Ληθνιατδεο» Ζ Δηαηξία ζύκθσλα κε ηελ από ζύκβαζε έρεη κηζζώζεη από ην εξαζηηερληθό αζιεηηθό ζσκαηείν «Ξαλαζελατθόο Αζιεηηθόο Όκηινο» ην Πηάδην «Απόζηνινο Ληθνιατδεο» κέρξη ηελ γηα ηελ θάιπςε ησλ αγσληζηηθώλ, αζιεηηθώλ θαη ινηπώλ αλαγθώλ θαζώο θαη ησλ αλαγθώλ εθγύκλαζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ νκάδσλ πνδνζθαίξνπ ηεο έλαληη κηζζώκαηνο πνζνύ θαη θαηαβάιιεηαη ζε 10 κεληαίεο δόζεηο. Πύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζύκβαζε ην ζπκθσλεζέλ κίζζσκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 2725/1999 ζύκθσλα κε ην νπνίν ην κίζζσκα ζα πξέπεη λα ηζνύηαη κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ πνζνζηό κηζζώκαηνο γηα ηε ρξήζε ησλ εζληθώλ γπκλαζηεξίσλ πιελ ηνπ πνζνζηνύ ησλ εηζπξάμεσλ ιόγσ ρξήζεσο ηνπ ζήκαηνο ηνπ Ξαλαζελατθνύ. Πύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ην κίζζσκα γηα ηε ρξήζε ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα. 12

13 3. ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 3.1. Γιαδικαζία Τπανασώπηζηρ από ηην άζκηζη ηων Γικαιωμάηων Πποηίμηζηρ Πεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3401/2005 θάζε λέν ζεκαληηθό ζηνηρείν, νπζηώδεο αλαθξίβεηα ή νπζηώδεο ζθάικα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ θηλεηώλ αμηώλ θαη αλαθύπηεη ή δηαπηζηώλεηαη θαηά ην ρξόλν πνπ κεζνιαβεί από ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ έσο ηελ ιήμε ηεο δεκόζηαο πξνζθνξάο ή ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά αλαθέξεηαη ζην Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. Δπελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ ήδε ζπκθσλήζεη λα αγνξάζνπλ ή έρνπλ εγγξαθεί γηα ηελ αγνξά θηλεηώλ αμηώλ πξηλ από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο, κπνξνύλ λα ππαλαρσξήζνπλ από ηελ αγνξά ή ηελ εγγξαθή ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο Αναμενόμενο Υπονοδιάγπαμμα Ρν αλακελόκελν Σξνλνδηάγξακκα ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ είλαη ην αθόινπζν: ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΔΓΟΝΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο Γηάζεζεο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζε Ζιεθηξνληθή θαη Έληππε Κνξθή Γηάζεζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Έλαξμε Δγγξαθώλ Έγθξηζε Ππκπιεξώκαηνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο Γηάζεζεο Ππκπιεξώκαηνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζε Ζιεθηξνληθή Κνξθή Γεκνζίεπζε Ππκπιεξώκαηνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Έλαξμε Ξεξηόδνπ παλαρώξεζεο Ιήμε Ξεξηόδνπ παλαρώξεζεο Ιήμε Δγγξαθώλ Ξηζηνπνίεζε Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο Αλαθνίλσζε γηα ηελ Θάιπςε ηεο Αύμεζεο ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηελ Θαηαλνκή ησλ Κεηνρώλ Πεκεηώλεηαη όηη ην σο άλσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη από αξθεηνύο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ Ρύπν. 13

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα