ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010"

Transcript

1 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΘΑ ΑΜΖΘΔΗ ΞΔΟ ΡΥΛ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΔΥΠ ,00 ΚΔ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 3,00 Ζ ΘΑΘΔ ΚΗΑ. ΔΘ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΛΔΔΠ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΔΠ ΚΔΡΝΣΔΠ, ΖΡΝΗ ΞΝΠΝΠΡΝ 10% ΘΑ ΞΔΟΗΔΙΘΔΗ ΠΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΡΖΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΛΝΚΝ 2725/1999. Ζ ΞΔΟ ΡΝ ΑΟΡΗΝ ΓΗΑΦΝΟΑ ,00 ΘΑ ΑΣΘΔΗ ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΝ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ «ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΘΓΝΠΖ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΔΟ ΡΝ ΑΟΡΗΝ» ΥΠ ΔΘ ΡΝΡΝ ΝΗ ΔΓΓΟΑΦΝΚΔΛΝΗ ΚΔΡΝΣΝΗ ΞΝΣΟΔΝΛΡΑΗ ΛΑ ΘΑΡΑΒΑΙΙΝΛ ΑΛΑΙΝΓΗΘΑ ΡΖΛ ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ. ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΛΔΔΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΖΡΝΗ ΘΑ ΓΗΑΡΔΘΝΛ ΚΔ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ 5,40 ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ ΘΑΗ Ζ ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ. ΓΗΔΘΟΗΛΗΕΔΡΑΗ ΝΡΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΑΜΖΠΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΤΖΠ, ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΔΑΛ Ζ ΘΑΙΤΖ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΞΙΖΟΖΠ, ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑ ΑΜΖΘΔΗ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΘΑΙΤΖΠ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 13Α ΞΑΟ. 1 ΡΝ Θ.Λ. 2190/1920 ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΡΑΗ Ζ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΓΗΑ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ ΠΡΝ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΑΠ ΔΛΔΘΟΗΛΔ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΝΠ ΡΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΚΝΛΝΛ ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΝΞΥΠ ΑΡΔΠ ΘΑΘΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) 809/2004 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΚΓΟΗ Η Ημεπομηνία ηος ςμπληπώμαηορ ηος Δνημεπωηικού Γεληίος είναι

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τπεύθςνα Ππόζωπα Νόμιμοι Δλεγκηέρ Έγγπαθα ζηη Γιάθεζη ηος Κοινού Πληποθοπίερ για ηην Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Γενικέρ Πληποθοπίερ Πληποθοπίερ για ηιρ Σάζειρ Γιοικηηικά, Γιασειπιζηικά, Δποπηικά Όπγανα & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Γιοικηηικό ςμβούλιο & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Δκπποζώπηζη Γιοικούζα Δπιηποπή Δλεγκηική Δπιηποπή Γηλώζειρ Μελών Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών ςμμεηοσέρ ηων Μελών ηων Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών ζηη Γιοίκηζη ή/και ζηο Κεθάλαιο άλλων Δηαιπιών Μέηοσοι ημανηικέρ ςμβάζειρ ςμβάζειρ ζε ζσέζη με Αθληηικέρ Δγκαηαζηάζειρ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΦΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Γιαδικαζία Τπανασώπηζηρ από ηην άζκηζη ηων Γικαιωμάηων Πποηίμηζηρ Αναμενόμενο Υπονοδιάγπαμμα

3 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Πην παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο (εθεμήο ή «Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ» ή «Ππκπιήξσκα») ζε ζπλδπαζκό κε ην εγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθό Γειηίν πεξηέρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε εύιεπην θαη θαηαλνεηό ηξόπν όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα κπνξνύλ κε εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν λα αμηνινγήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεώζεηο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πνδνζθαηξηθήο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΌΚΗΙΝΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Ξ.Α.Ν. ΞΑΔ» (εθεμήο ή ε «Δηαιπία» ή ε «ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ» ή ε «Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.» ή ε «Π.Α.Δ. ΠΑΟ»), θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην εγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθό Γειηίν αθνξά ηε Γεκόζηα Ξξνζθνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο αθνξά ζηε δεκόζηα πξνζθνξά λέσλ κεηνρώλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ηεο ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα µε ηελ ηζρύνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη έρεη εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, κόλνλ όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ απνηειείηαη από α) ην έγγξαθν αλαθνξάο θαη β) ην ζεκείσκα κεηνρηθνύ ηίηινπ. Πεκεηώλεηαη όηη ην παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πνπ εγθξίζεθε ηελ από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία, ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ θαη ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ., θαη ε νπνία αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηελ παξνύζα έθδνζε ησλ Λέσλ Κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Ρν παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό, ζύκθσλα µε ην άξζξν 14, παξ. 2 ηνπ Λ. 3401/2005 σο ηζρύεη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (http://www.pao.gr) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηώο (http://www.piraeusbank.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. (http://www.nbg.gr). Βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ.3401/2005, νη επελδπηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί γηα ηελ αγνξά ησλ κεηνρώλ, ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο ηεο , πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο, κπνξνύλ λα ππαλαρσξήζνπλ από ηελ αγνξά ή ηελ εγγξαθή ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην παξόλ Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο πεξηιακβάλεη ηηο πιένλ πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ην ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ήηνη από ηελ , κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. 3

4 Δάν ςπάπσει διαθοπά μεηαξύ (α) ηων δηλώζεων πος πεπιέσονηαι ζηο παπόν ςμπλήπωμα ηος Δνημεπωηικού Γεληίος και (β) ηων ανηίζηοισων δηλώζεων πος πεπιέσονηαι ζηο Δνημεπωηικό Γεληίο ηηρ , οι δηλώζειρ ζηο (α) ςπεπιζσύοςν ωρ οι πλέον ππόζθαηερ. 4

5 2. ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Τπεύθςνα Ππόζωπα Ρν Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ θαη ε νπνία αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηελ παξνύζα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Ρα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζύληαμεο ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνύζη, ηει , είλαη νη θάησζη: Θενθάλεο Βνπηζαξάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο, θαη Αιέμαλδξνο Ξαπαδνζππξηδάθεο, Νηθνλνκηθόο θαη Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο. Νη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζύληαμε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ από ηελ πιεπξά ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ηε ζύληαμε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη ν Πύκβνπινο Έθδνζεο, βεβαηώλνπλ όηη έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη ν Πύκβνπινο Έθδνζεο δειώλνπλ όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε θαη ζπκθσλνύλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη βεβαηώλνπλ ππεύζπλα όηη, αθνύ έιαβαλ θάζε εύινγν κέηξν γηα ην ζθνπό απηό, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη, εμ όζσλ γλσξίδνπλ, αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα αιινηώλνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ Νόμιμοι Δλεγκηέρ Ν Λνκηθόο Έιεγρνο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. θαη GREEN TEAM Α.Δ. γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο ζπκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο δηελεξγήζεθε από ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξία (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνύηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ), ε νπνία δελ ζπλδέεηαη θαη δελ δηαηεξεί νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία ππό ηελ παξαηήξεζε όηη έρεη θαηά θαηξνύο παξάζρεη λνκηθή ππνζηήξημε ζηελ Δηαηξία, ζηνπο θύξηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ή/θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηνύο, παξέρεη ηέηνηεο ππεξεζίεο ζε απηά ηα πξόζσπα θαη ελδέρεηαη λα παξέρεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζην κέιινλ. Ν Λνκηθόο Έιεγρνο έιαβε ππόςηλ ηνπ ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ από ηελ Δηαηξίαο θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο θαη δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Λ. 5

6 3401/2005 θαη ηνπ Θαλνληζκνύ ΔΘ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. ςμπεπάζμαηα Πύκθσλα κε ην λνκηθό έιεγρν, ζεκεηώλεηαη όηη ηα πνξίζκαηα/ ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα θαη παξαηίζεληαη ζηελ ελόηεηα «Λνκηθόο Έιεγρνο» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Έγγπαθα ζηη Γιάθεζη ηος Κοινού Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηα αθόινπζα έγγξαθα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ ζηα γξαθεία ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνύζη: Έθζεζε ηνπ Έθηαθηνπ Λνκηθνύ Διεγθηή ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνύηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ) θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εθζέζεηο ηνπ, πνπ αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα από έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Πληποθοπίερ για ηην Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Γενικέρ Πληποθοπίερ Ρελ ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο, θαηόπηλ ηνύηνπ ε έδξα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ. Ρα λέα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο είλαη επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνύζη, κε ηειεθσληθό αξηζκό επηθνηλσλίαο ην Πληποθοπίερ για ηιρ Σάζειρ Πύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ζεκεηώλεηαη όηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο , δελ ηεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηε κεηνρηθή ηεο ζύλζεζε ή/θαη ζπκθσλίεο κεηόρσλ. Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα πξνέιζνπλ από ηπρόλ κειινληηθή αύμεζε, ε νπνία θαη εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011, νπόηε θαη ζα θαζνξηζηνύλ ηπρόλ πεξαηηέξσ απνθάζεηο Γιοικηηικά, Γιασειπιζηικά, Δποπηικά Όπγανα & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Ρα Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά όξγαλα ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Πύκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθό ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν εγγξάθσο λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε όισλ ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ εθηόο από απηέο πνπ απαηηνύλ ζπιινγηθή ελέξγεηα θαζώο θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο Δηαηξίαο ζε έλα ε πεξηζζόηεξα πξόζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, Γηεπζπληέο θαζώο θαη ζε ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηελ έθηαζε ηεο αλάζεζεο. 6

7 Πύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεκεηώλεηαη όηη ηα Αλώηαηα Γηεπζπληηθά ηεο Πηειέρε είλαη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ν Γηεπζπληήο Ξνδνζθαίξνπ 1, ν Δληεηαικέλνο Πύκβνπινο ηνπ Λένπ Γεπέδνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ν Νηθνλνκηθόο θαη Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο, ν Δπηρεηξεζηαθόο Γηεπζπληήο θαη πεύζπλνο Γηεζλώλ Πρέζεσλ, ν Γηεπζπληήο Δπηθνηλσλίαο 2, ν Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο 2, Φνξνηερληθόο Πύκβνπινο θαη ν Δζσηεξηθόο Διεγθηήο Γιοικηηικό ςμβούλιο & Ανώηαηα Γιεςθςνηικά ηελέση Πύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο θαη ησλ από , θαη πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ είλαη ηα αθόινπζα: Ληθόιανο Ξαηέξαο ηνπ Γηακαληή, Ξξόεδξνο, Γόληηθαο Γεκήηξηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Α Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., Βεθξήο Ησάλλεο ηνπ Πσθξάηε, Β Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Βαξδή, Κέινο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ληθόιανο ηνπ Θεόδσξνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γεσξγάλαο Ηάθσβνο ηνπ Γεσξγίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γηαλλαθόπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γηαλλαθόπνπινο Ξαύινο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γάβαξεο Ξαλαγηώηεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξνιέκεο Ιεσλίδαο ηνπ Αδακαληίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Κήηζνπ Αξγύξεο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξελζεξνπδάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Σαξαιάκπνπο, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξνιέκεο Αδακάληηνο ηνπ Ιεσλίδα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Πακαξάο Δπάγγεινο ηνπ Φίιηππνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π. θαη Δληεηαικέλνο Πύκβνπινο γηα ην Λέν Γήπεδν ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, Ππειησηόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Μελνθώληα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Θνπινύξεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Καπξνθνπθνπιάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Πππξίδσλα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Πηνύθαο Σαξάιακπνο ηνπ Βαζηιείνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Λίθαο Γεώξγηνο ηνπ Ξαλαγηώηε, Κέινο ηνπ Γ.Π. Πεκεηώλεηαη όηη ην ηδξπηηθό Αζιεηηθό Πσκαηείν αζθώληαο ην δηθαίσκά ηνπ από ην Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό δηόξηζε σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ θ. Αζαλάζην Γηαλλαθόπνπιν. Πύκθσλα κε ην από πξαθηηθό ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηώλεηαη όηη ν θ.θ. Γηαλλαθόπνπινο Ξαύινο, Ζζαταο Πηέθαλνο, Καπξνθνθνπιάθεο Δκκαλνπήι, Θνπινύξεο Γεώξγηνο, Πηνύθαο Σαξάιακπνο θαη Ξνιέκεο Αδακάληηνο νξίζζεθαλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο από ηνπο κεηόρνπο θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαύιν, εηαηξία PANAMIND HOLDING LIMITED, θ. Βγελόπνπιν Αλδξέα, εηαηξία BAYLOCH LIMITED θαη εηαηξία VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ζύκθσλα κε ην 1 Ν θ. Θ. Αλησλίνπ αλέιαβε θαζήθνληα Γηεπζπληή Ξνδνζθαίξνπ από ηελ , ελώ από ηελ ίδηα εκέξα ν θ. Rodrigues De Freitas Carlos Manuel αλέιαβε θαζήθνληα Ρερληθνύ Γηεπζπληή. 2 Κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Α. Κπέθηνπ θαη ηνπ θ. Π. Ζζαία ηελ , ηελ πςειή επνπηεία ζα αζθεί ν Γεληθόο Γηεπζπληήο. 7

8 άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ. Πύκθσλα κε ην από πξαθηηθό Γ.Π. ζεκεηώλεηαη όηη ν κέηνρνο θ. Ξαηέξαο Ληθόιανο πνπ είρε αζθήζεη ην εθ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ άξζξνπ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο δηθαίσκά ηνπ θαη είρε δηνξίζεη ηνλ θ. Πηέθαλν Ζζαΐα σο κέινο ηνπ Γ.Π., αλαθάιεζε απηόλ θαη αληηθαηέζηεζε απηόλ κε ηνλ εαπηό ηνπ, θ. Ξαηέξα Ληθόιαν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ από επηζηνιή ηνπ. Ρα ζύληνκα βηνγξαθηθά ηνπο παξαηίζεληαη αθνινύζσο: Παηέπαρ Νικόλαορ ηος Γιαμανηή: Δίλαη εθνπιηζηήο. Νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Ινλδίλν ην 1986 θαη πξνζρώξεζε ζηε λαπηηιηαθή εηαηξία ηνπ παηέξα ηνπ ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηε λαπηηιηαθή παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο. Έρεη δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία πάλσ από 100 πνληνπόξα πινία. Δίλαη ηδξπηήο θαη ηζόβηνο Ξξόεδξνο ηνπ Θνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο «ΛΗΘΝΙΑΠ Γ. ΞΑΡΔΟΑΠ». Θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ από ηελ έσο θαη ηελ , ελώ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ από ηελ Πολέμηρ Λεωνίδαρ ηος Αδαμανηίος: Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Westminster School ζην Ινλδίλν. Ππνύδαζε νηθνλνκηθά ζην Royal Holloway / University of London. Νινθιεξώλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ εξγάζηεθε ζην Ινλδίλν σο λαπινκεζίηεο γηα πεξίπνπ 2 έηε. Έθηνηε εξγάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέινπο Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο από ηελ Νίκαρ Γεώπγιορ ηος Παναγιώηη: Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Ιεόληεηνπ Ιπθείνπ θαη ηεο Αλώηαηεο Πρνιήο Νηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηζηεκώλ (Α.Π.Ν.Δ.Δ.). Δίλαη επηρεηξεκαηίαο ζηνλ ρώξν ησλ ηξνθίκσλ από ην Θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέινπο Γ.Π. από ηελ Ανώηαηα Γιεςθςνηικά και Λοιπά ηελέση Ανηωνίος Κωνζηανηίνορ ηος Γεωπγίος: Γιεςθςνηήρ Ποδοζθαίπος: Δξγάζηεθε σο πνδνζθαηξηζηήο ηελ πεξίνδν θαη σο πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ ηελ πεξίνδν Θαηόπηλ αθνινύζεζε επηρεηξεκαηηθή δξάζε έσο ην 2008 νπόηε αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή Ξνδνζθαίξνπ ζηελ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έσο ηελ , ελώ αλέιαβε εθ λένπ ηα ελ ιόγσ θαζήθνληα από ηελ Δκπποζώπηζη Πύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην από Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο νκόθσλα απνθαζίζηεθε όηη παξακέλνπλ ζε ηζρύ νη αξκνδηόηεηεο ησλ ινηπώλ αμησκαηνύρσλ, κειώλ ηνπ Γ.Π. θαη ζηειερώλ ηεο Δηαηξίαο όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην από Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, ν Β Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο Ησάλλεο Βεθξήο εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία ζηηο Γεληθέο Ππλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ηεο GREEN TEAM A.E. θαη ηεο Πρνιήο Ξνδνζθαίξνπ Ξαλαζελατθνύ Αλώλπκεο Δηαηξείαο (πξώελ GFD A.E.) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, δειαδή κέρξη ηελ

9 Γιοικούζα Δπιηποπή Ρα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, είλαη νη εμήο: Ληθόιανο Ξαηέξαο, Ξξόεδξνο, Γόληηθαο Γεκήηξηνο, Α Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., Καπξνθνπθνπιάθεο Δκκαλνπήι, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Βνπηζαξάο Θενθάλεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Δλεγκηική Δπιηποπή Ρα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο από θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, είλαη νη εμήο: Γεσξγάλαο Ηάθσβνο, Κέινο ηνπ Γ.Π., Θνπινύξεο Γεώξγηνο, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Ξελζεξνπδάθεο Δκκαλνπήι, Κέινο ηνπ Γ.Π Γηλώζειρ Μελών Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών Ρα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη ηα Αλώηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 2.6 «Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Δπνπηηθά Όξγαλα & Αλώηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε» ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ δειώλνπλ ηα εμήο: Θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηώλ ηα πξόζσπα απηά δηεηέιεζαλ κέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα «Ππκκεηνρέο ησλ Κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ζηε Γηνίθεζε ή/θαη ζην Θεθάιαην άιισλ Δηαηξηώλ» ηνπ παξόληνο Ππκπιεξώκαηνο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο θαζώο θαη ηεο ελόηεηαο «Ππκκεηνρέο ησλ Κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ζηε Γηνίθεζε ή/θαη ζην Θεθάιαην άιισλ Δηαηξηώλ» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Δθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ Δηαηξία, δελ αζθνύλ άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πιελ ησλ θ.θ. Ησάλλε Β. Βαξδηλνγηάλλε, Ληθόιαν Θ. Βαξδηλνγηάλλε, Ξαλαγηώηε Γάβαξε, Αδακάληην Ξνιέκε, Ιεσλίδα Ξνιέκε, Ηάθσβν Γεσξγάλα, Γεώξγην Θνπινύξε Γεώξγην Λίθα θαη Αιέμαλδξν Ξαπαδνζππξηδάθε. Δπίζεο, ν θ. Ληθόιανο Ξαηέξαο είλαη εθνπιηζηήο. Νη θ.θ. Ησάλλεο Βεθξήο, Δπάγγεινο Ξέηζνο, Γηώξγνο Ππειησηόπνπινο θαη Σαξάιακπνο Πηνύθαο αζθνύλ ηε δηθεγνξία. Ν θ. Αξγύξηνο Κήηζνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνύ (ρεηξνπξγνύ νξζνπεδηθνύ), ν θ. Δκκαλνπήι Ξελζεξνπδάθεο αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, ν θ. Πηάκνο είλαη ινγηζηήο θνξνηερληθόο, ν θ. Ληθόιανο Γ. Βαξδηλνγηάλλεο εξγάδεηαη ζηελ CYCLON ΔΙΙΑΠ Α.Δ. θαη είλαη κέινο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Βαξδηλνγηάλλε θαη νη θ.θ. Αζαλάζηνο Γηαλλαθόπνπινο θαη Ξαύινο Γηαλλαθόπνπινο είλαη εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη. Γελ δηαηεξνύλ νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο κε κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ θαζώο θαη κε ηα αλώηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε ηεο Ξ.Α.Δ. 9

10 ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ., πιελ ησλ θ.θ. Ησάλλε Β. Βαξδηλνγηάλλε, Ληθόιαν Θ. Βαξδηλνγηάλλε θαη Ληθόιαν Γ. Βαξδηλνγηάλλε νη νπνίνη είλαη μαδέξθηα, ησλ θ.θ. Αζαλάζην Γηαλλαθόπνπιν θαη Ξαύιν Γηαλλαθόπνπιν νη νπνίνη είλαη αδέξθηα θαη ηνπ θ. Αδακάληηνπ Ξνιέκε, ν νπνίνο είλαη παηέξαο ηνπ θ. Ιεσλίδα Ξνιέκε. Γελ ππάξρεη θακία θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ζε βάξνο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ησλ αλσηάησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα ηέιεζε δόιηαο πξάμεο θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Γελ έρνπλ γίλεη απνδέθηεο νπνηαζδήπνηε δεκόζηαο επίζεκεο θξηηηθήο ή/θαη θύξσζεο εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθώλ ή ξπζκηζηηθώλ αξρώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ), θαη δελ έρνπλ παξεκπνδηζηεί από δηθαζηήξην λα ελεξγνύλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ελόο εθδόηε ή λα παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ή ζην ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ηνπ εθδόηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ. Γελ πθίζηαληαη, θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηνπο γηα ηέιεζε δόιηαο πξάμεο θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε. Γελ ζπκκεηείραλ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηώρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Ξιελ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπο νπνηνζδήπνηε ζπκβαηηθόο πεξηνξηζκόο ν νπνίνο αθνξά ηε δηάζεζε, εληόο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ησλ θηλεηώλ αμηώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνπλ. Γελ ππάξρνπλ δεηήκαηα ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ ππνρξεώζεώλ πνπ έρνπλ έλαληη ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ηδησηηθώλ ή άιισλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα θάησζη κέιε ηνπ Γ.Π.: Ν θ. Δπάγγεινο Πακαξάο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ εηαηξηώλ ΒΗΡΥΛ Α.Ρ.Δ., ΘΔΙΛΡΑ Α.Δ. θαη ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΗΑΛΗΑΠ Α.Δ., ελώ είλαη θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο ΘΝΛΘΑΡ Α.Ρ.Δ. Δπίζεο, ν θ. Θενθάλεο Βνπηζαξάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξίαο, κεηέρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εηαηξίαο ΘΔΙΛΡΑ Α.Δ. θαη ΘΝΛΘΑΡ Α.Δ. Κε όιεο ηηο αλσηέξσ εηαηξίεο, ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δηαηεξεί δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο (βιέπε ελόηεηα 3.16 «Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε» ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο ). Δπίζεο, νη αλσηέξσ δειώλνπλ όηη ε ηνπνζέηεζε ζην αμίσκα ηνπο δελ είλαη απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ξύζκηζεο ή ζπκθσλίαο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη πειαηώλ ηεο, πξνκεζεπηώλ ηεο ή άιισλ πξνζώπσλ, κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο: ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Γηαλλαθόπνπινπ πνπ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ δηνξηζζείο ηνπ Δξαζηηέρλε ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. θαη ησλ θ.θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαύιν, Καπξνθνθνπιάθε Δκκαλνπήι, Θνπινύξε Γεώξγην, Πηνύθα Σαξάιακπν θαη Ξνιέκε Αδακάληην νη νπνίνη ζύκθσλα κε ην από πξαθηηθό ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηώλεηαη όηη νξίζζεθαλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο από ηνπο κεηόρνπο θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαύιν, εηαηξία PANAMIND HOLDING LIMITED, θ. Βγελόπνπιν Αλδξέα, εηαηξία BAYLOCH LIMITED θαη εηαηξία VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ. Πύκθσλα κε ην από πξαθηηθό Γ.Π. ζεκεηώλεηαη όηη ν κέηνρνο θ. Ξαηέξαο Ληθόιανο πνπ είρε αζθήζεη ην εθ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ άξζξνπ ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο δηθαίσκά ηνπ θαη είρε δηνξίζεη ηνλ θν Πηέθαλν Ζζαΐα σο κέινο ηνπ Γ.Π., αλαθάιεζε απηόλ θαη αληηθαηέζηεζε απηόλ κε ηνλ εαπηό ηνπ, θ. Ξαηέξα Ληθόιαν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ θαη ηελ από επηζηνιή ηνπ. 10

11 Ρα κέιε ησλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ ή επνπηηθώλ ηνπ νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρνπλ δειώζεη πσο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη ν θ. Η. Βεθξήο ν νπνίνο δήισζε όηη ζα αζθήζεη δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο, ν θ. Η. Βαξδηλνγηάλλεο ν νπνίνο δήισζε όηη πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη ν θ. Δ. Καπξνθνπθνπιάθεο ν νπνίνο δήισζε πσο ελδέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη ςμμεηοσέρ ηων Μελών ηων Γιοικηηικών, Γιασειπιζηικών και Δποπηικών Οπγάνων και Ανώηαηων Γιεςθςνηικών ηελεσών ζηη Γιοίκηζη ή/και ζηο Κεθάλαιο άλλων Δηαιπιών Ρα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη ησλ αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δειώλνπλ όηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά όξγαλα ή/θαη αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, νύηε είλαη κέηνρνη ή/θαη εηαίξνη ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο: Ν θ. Ληθόιανο Ξαηέξαο (Ξξόεδξνο Γ.Π.) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ησλ θάησζη λνκηθώλ πξνζώπσλ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ BULKERS & TANKERS INC ΗΓΟΚΑ ΛΗΘΝΙΑΠ Γ. ΞΑΡΔΟΑΠ ΙΓΙΟΣΗΣΑ Δθπξόζσπνο / Κέηνρνο Ξξόεδξνο / Κέηνρνο Ν θ. Ιεσλίδαο Ξνιέκεο (Κέινο Γ.Π.) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ηνπ θάησζη λνκηθνύ πξνζώπνπ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ΙΓΙΟΣΗΣΑ Κέινο Γ.Π. / Κέηνρνο Ν θ. Γεώξγηνο Λίθαο (Κέινο Γ.Π.) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ησλ θάησζη λνκηθώλ πξνζώπσλ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.* Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο ΚΔΓΑΠ ΓΟΝΠ Α.Β.Δ. Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο ΛΗΘΑΠ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED Κέινο Γ.Π. / Κέηνρνο * Πηελ ελ ιόγσ εηαηξία δελ θαηέρεη ζήκεξα ηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηόηεηεο. Ν θ. Θσλζηαληίλνο Αλησλίνπ (Γηεπζπληήο Ξνδνζθαίξνπ) δελ ππήξμε κέινο δηνηθεηηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή/θαη αλώηεξν δηεπζπληηθό ζηέιερνο, νύηε είλαη κέηνρνο ή/θαη εηαίξνο ζε άιια λνκηθά πξόζσπα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηώλ, εθηόο ησλ θάησζη λνκηθώλ πξνζώπσλ: ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ. EUROACT Α.Δ.Δ.Γ. ΙΓΙΟΣΗΣΑ Ξξόεδξνο Γ.Π. Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο / Κέηνρνο 11

12 2.7. Μέηοσοι Πύκθσλα κε ηελ Δηαηξία, ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ, θαζώο θαη ησλ Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρνπλ ζπκκεηνρή ή/ θαη δηθαηώκαηα επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη ηα εμήο: ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π., θ. Ληθόιανο Ξαηέξαο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία ν Β Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π., θ. Ησάλλεο Βεθξήο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π., θ. Ησάλλεο Β. Βαξδηλνγηάλλεο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Γηαλλαθόπνπινο Ξαύινο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Δπάγγεινο Πακαξάο, ν νπνίνο θαηέρεη 100 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Γεσξγάλαο Ηάθσβνο, ν νπνίνο θαηέρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Ξαλαγηώηεο Γάβαξεο, ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Αζαλάζηνο Γηαλλαθόπνπινο ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα 3 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Δκκαλνπήι Καπξνθνπθνπιάθεο, ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα 50 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ην κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Σαξάιακπνο Πηνύθαο, ν νπνίνο θαηέρεη άκεζα 20 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο θ.θ. Βαξδηλνγηάλλεο Ληθόιανο ηνπ Θεόδσξνπ θαη Βαξδηλνγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Βαξδή θαηέρνπλ έκκεζα κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κέζσ ηεο εηαηξίαο GREEN DREAM A.E. Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη νη θ.θ. Ιεσλίδαο Ξνιέκεο θαη Γεώξγηνο Λίθαο θαηέρνπλ έκκεζα κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κέζσ ηεο εηαηξίαο VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ημανηικέρ ςμβάζειρ ςμβάζειρ ζε ζσέζη με Αθληηικέρ Δγκαηαζηάζειρ Πύκβαζε γηα Γήπεδν «Απόζηνινο Ληθνιατδεο» Ζ Δηαηξία ζύκθσλα κε ηελ από ζύκβαζε έρεη κηζζώζεη από ην εξαζηηερληθό αζιεηηθό ζσκαηείν «Ξαλαζελατθόο Αζιεηηθόο Όκηινο» ην Πηάδην «Απόζηνινο Ληθνιατδεο» κέρξη ηελ γηα ηελ θάιπςε ησλ αγσληζηηθώλ, αζιεηηθώλ θαη ινηπώλ αλαγθώλ θαζώο θαη ησλ αλαγθώλ εθγύκλαζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ νκάδσλ πνδνζθαίξνπ ηεο έλαληη κηζζώκαηνο πνζνύ θαη θαηαβάιιεηαη ζε 10 κεληαίεο δόζεηο. Πύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζύκβαζε ην ζπκθσλεζέλ κίζζσκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 2725/1999 ζύκθσλα κε ην νπνίν ην κίζζσκα ζα πξέπεη λα ηζνύηαη κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ πνζνζηό κηζζώκαηνο γηα ηε ρξήζε ησλ εζληθώλ γπκλαζηεξίσλ πιελ ηνπ πνζνζηνύ ησλ εηζπξάμεσλ ιόγσ ρξήζεσο ηνπ ζήκαηνο ηνπ Ξαλαζελατθνύ. Πύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ην κίζζσκα γηα ηε ρξήζε ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα. 12

13 3. ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 3.1. Γιαδικαζία Τπανασώπηζηρ από ηην άζκηζη ηων Γικαιωμάηων Πποηίμηζηρ Πεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3401/2005 θάζε λέν ζεκαληηθό ζηνηρείν, νπζηώδεο αλαθξίβεηα ή νπζηώδεο ζθάικα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ θηλεηώλ αμηώλ θαη αλαθύπηεη ή δηαπηζηώλεηαη θαηά ην ρξόλν πνπ κεζνιαβεί από ηελ έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ έσο ηελ ιήμε ηεο δεκόζηαο πξνζθνξάο ή ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά αλαθέξεηαη ζην Ππκπιήξσκα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ. Δπελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ ήδε ζπκθσλήζεη λα αγνξάζνπλ ή έρνπλ εγγξαθεί γηα ηελ αγνξά θηλεηώλ αμηώλ πξηλ από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο, κπνξνύλ λα ππαλαρσξήζνπλ από ηελ αγνξά ή ηελ εγγξαθή ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ππκπιεξώκαηνο Αναμενόμενο Υπονοδιάγπαμμα Ρν αλακελόκελν Σξνλνδηάγξακκα ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ είλαη ην αθόινπζν: ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΔΓΟΝΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο Γηάζεζεο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζε Ζιεθηξνληθή θαη Έληππε Κνξθή Γηάζεζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Έλαξμε Δγγξαθώλ Έγθξηζε Ππκπιεξώκαηνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο Γηάζεζεο Ππκπιεξώκαηνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζε Ζιεθηξνληθή Κνξθή Γεκνζίεπζε Ππκπιεξώκαηνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ Έλαξμε Ξεξηόδνπ παλαρώξεζεο Ιήμε Ξεξηόδνπ παλαρώξεζεο Ιήμε Δγγξαθώλ Ξηζηνπνίεζε Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ από ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο Αλαθνίλσζε γηα ηελ Θάιπςε ηεο Αύμεζεο ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηελ Θαηαλνκή ησλ Κεηνρώλ Πεκεηώλεηαη όηη ην σο άλσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη από αξθεηνύο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ Ρύπν. 13

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα