Το λόγιο ζηοιχείο ζηην νέα ελληνική. Διδακηικές εθαρμογές. Αλζνύια Αξβαλίηε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το λόγιο ζηοιχείο ζηην νέα ελληνική. Διδακηικές εθαρμογές. Αλζνύια Αξβαλίηε"

Transcript

1 Το λόγιο ζηοιχείο ζηην νέα ελληνική. Διδακηικές εθαρμογές. Αλζνύια Αξβαλίηε Πεξίιεςε Άμνλαο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζία ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ λέα ειιεληθή. ην πξώην κέξνο, λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εηζήρζε ζηελ γιώζζα, ζα αλαθέξνπκε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα αλά γισζζηθό επίπεδν θαη ζα εμεηάζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη παξακέλεη ζε απηήλ, παξ όηη ε κνξθή ηνπ δελ ζπλάδεη κε ην ζύζηεκα ηεο λέαο ειιεληθήο. ηόρνο είλαη λα δείμνπκε όηη ην ιόγην ζηνηρείν, ζην πνζνζηό πνπ είλαη εληαγκέλν ζηελ λόξκα, είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο γιώζζαο θαη ρξήδεη ηεο αλάινγεο πξνζνρήο. ην δεύηεξν κέξνο, ζα δνύκε πώο ελζσκαηώλεηαη ην ιόγην ζηνηρείν ζην εγρεηξίδην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο «Γλσξίδεηο ήδε ειιεληθά» θαη πώο απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα ελζσκαηώζεη θαιύηεξα ηα ιόγηα ζηνηρεία ζηελ ηδηόιεθηό ηνπ θαη ηαπηόρξνλα λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ηελ ινγηθή ηεο γιώζζαο πνπ καζαίλεη. Με ηελ ζύζηαζε ηνπ λενιιεληθνύ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ην θαζεζηώο ζρέζεσλ κε ηελ Δπξώπε αιιάδεη θαη επεξεάδεη κεηαμύ άιισλ θαη ηελ γιώζζα. Πιήζνο λέσλ ιέμεσλ κπήθε ζε απηήλ, νη νπνίεο εμέθξαδαλ θπξίσο έλλνηεο πνπ ήξζαλ από ηελ Γύζε ζρεηηθέο κε ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο, ηελ εθπαίδεπζε π.ρ. ηειέθσλν, γπκλάζην, ππξνζβέζηεο θαη νη νπνίεο κέρξη ηόηε δελ είρε παξνπζηαζηεί ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνύλ (Σξηαληαθπιιίδεο, 1941: ). Οη ιέμεηο απηέο εηζήρζεζαλ αξρηθά ζηελ θαζαξεύνπζα, ηελ επίζεκε πνηθηιία ηνπ θξάηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν από κία κηθξή πλεπκαηηθή ειίη ζηηο επίζεκεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Λόγηα ζηνηρεία, θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο θαζαξεύνπζαο, άξρηζαλ κε ηνλ θαηξό λα ελζσκαηώλνληαη ζηελ (πξνθνξηθή) δεκνηηθή δεκηνπξγώληαο κηα λέα πνηθηιία, «έλα κείγκα ζηνηρείσλ ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεύνπζαο» (Mackridge 1990: 54). Δλώ, αξρηθά, ε πξόζκεημε ζηνηρείσλ ησλ δύν πνηθηιηώλ ήηαλ ηειείσο απζαίξεηε, εμειίρζεθε βαζκηαία ζε κηα κνξθή πνπ είρε ηελ δηθή ηεο εζσηεξηθή ζπλνρή θαη είλαη απηό πνπ θαινύκε θνηλή λέα ειιεληθή. Παξάιιεια κεηά ην 1976 όηαλ ε θαζαξεύνπζα έπαςε λα είλαη ε επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο, άξρηζε ε θνηλή λέα ειιεληθή λα αλαπηύζζεηαη θαη σο γιώζζα ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαζώο

2 αληηθαζηζηνύζε ηελ θαζαξεύνπζα ζε ηνκείο όπσο: ε εθπαίδεπζε, ε δηνίθεζε, ν ηύπνο αιιά θαη ε ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν. Έηζη, ε δεκνηηθή, «κε θάζε θαηλνύξγην ηνκέα πνπ θπξίεπε, απνξξνθνύζε πάλσ ηεο νξηζκέλα γλσξίζκαηα θαζαξεύνπζαο (ηδίσο ιεμηινγηθά ζηνηρεία θαη ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο, αιιά θαη θάπνηα θσλνινγηθά, κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά παξεπόκελά ηεο) όζα θαίλνληαλ απαξαίηεηα γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιόγνπ ζηε κηα ή ζηελ άιιε πεξηνρή ζεκάησλ» (ν.π.: 55). Ζ γιώζζα, ινηπόλ, πνπ κηιάκε ζήκεξα είλαη κία πνηθηιία πνπ έρεη σο βάζε ηελ δεκνηηθή αιιά ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα ηα ιόγηα ζηνηρεία ηόζν ζηνλ γξαπηό όζν θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Σα ιόγηα ζηνηρεία είλαη ιέμεηο ή άιια γισζζηθά ηεκάρηα (π.ρ. θζόγγνη) ή θαηλόκελα (π.ρ. κεηαθίλεζε ηνπ ηόλνπ ζηελ γεληθή ηνπ εληθνύ) ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ δεκνηηθή θαη είραλ πάςεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ νκηινύκελε γιώζζα ζε θάπνηα πξνεγνύκελε θάζε. Μπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηνλ νξηζκό ηνπ Μπακπηληώηε (1998): «Λόγηνο, -α, -ν: [ ] (γισζζηθό ζηνηρείν ηεο θαζαξεύνπζαο, όπσο ιέμε, θαηάιεμε, ζύκπιεγκα ζπκθώλσλ) πνπ δελ αλήθεη ζηε δεκνηηθή, αιιά επαλήιζε από ηελ Αξραία Διιεληθή ή πιάζηεθε θαηά ην αξραηνειιεληθό πξόηππν [ ]». Σν ιεμηιόγην είλαη ην επίπεδν πνπ δέρζεθε ηηο πεξηζζόηεξεο επηξξνέο. Πιήζνο ιέμεσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο είηε επαλεληάρζεθαλ κε ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή ζεκαζία από πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο ηεο γιώζζαο π.ρ. αλαθσρή, αλππόθξηηνο, μελνδνρείν είηε δεκηνπξγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο θαη ζύλζεζεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο π.ρ. αζηεξνζθνπείν, δξνκνιόγην, ηαρπδξνκείν θαη θαζηεξώζεθαλ θπξίσο κέζα από ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη ηελ γξαπηή γιώζζα. Δθηόο από κεκνλσκέλεο ιέμεηο επαλεηζήρζεζαλ θαη πνιπιεμηθέο κνλάδεο (multiword items). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία εκπίπηνπλ παξνηκίεο θαη γλσκηθά π.ρ. ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη, θηήκα εο αεί, κνιώλ ιαβέ αιιά επίζεο θξάζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ιόγν επηξξεκαηηθά π.ρ. εθ ησλ πξνηέξσλ, εθ ησλ πζηέξσλ, εμ όςεσο, ζηήιε άιαηνο, ελ ξηπή νθζαικνύ. Μέζα από πνιπιεμηθέο κνλάδεο επηβηώλνπλ θαη αξραίεο πξνζέζεηο: π.ρ. δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ, εθ ηνπ πξνρείξνπ, ελ κέξεη. (Σξηαληαθπιιίδεο 1941: ) Σν επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ δεκνηηθή θαη από εθεί επεξεάζηεθαλ θαη ηα

3 ππόινηπα γισζζηθά επίπεδα: ε θσλνινγία, ε κνξθνινγία θαη ε ζύληαμε. Θα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα θάζε επίπεδν 1. ην επίπεδν ηεο θσλνινγίαο έλα ραξαθηεξηζηηθό ιόγην θαηλόκελν είλαη ε αζπληδεζία, δειαδή ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ην άηνλν /i/ δελ ζπκπξνθέξεηαη κε ην επόκελν θσλήελ π.ρ. επέηεηνο, άδεηα ζε αληίζεζε κε ιέμεηο δεκνηηθήο πξνέιεπζεο ζηηο νπνίεο ν θαλόλαο είλαη ππνρξεσηηθόο π.ρ. δηαθνπέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ύπαξμε ή κε ηεο ζπλίδεζεο ζηελ θαηά ηα άιια ίδηα κνξθηθά ιέμε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο π.ρ. ιόγηα (ζηνηρεία) - (κε ιεο πνιιά) ιόγηα. Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή αληίζεζε ιόγησλ θαη ιατθώλ ζηνηρείσλ είλαη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα δύν άερσλ θιεηζηώλ ή δύν άερσλ ηξηβόκελσλ π.ρ. ρζ, θζ, θη, πη ηα νπνία ε δεκνηηθή ηξέπεη ζε ζπκπιέγκαηα πνπ απνηεινύληαη από έλα ηξηβόκελν θαη έλα ζηηγκηαίν νπόηε νη ζπλδπαζκνί ρζ θαη θη ηξέπνληαη ζε ρη θαη νη ζπλδπαζκνί θζ θαη πη ηξέπνληαη ζε θη π.ρ. θηππώ ρηππώ, ερζέο ρηεο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε επηινγή ιόγηνπ ή ιατθνύ ζπκπιέγκαηνο κπνξεί λα ζεκαηνδνηείηαη επίπεδν ύθνπο π.ρ. επηά εθηά, πείζζεθε πείζηεθε. Έλα ηξίην παξάδεηγκα είλαη ε πξνθνξά δηπιώλ ζπκθώλσλ. Δλώ ζηελ δεκνηηθή δελ ππάξρνπλ δηπιά ζύκθσλα, ζε νξηζκέλεο ιόγηεο ιέμεηο κε πξώην ζπλζεηηθό ηα ζπκθύκαηα παλ θαη ππεξ πξνθέξνληαη ηα δηπιά γξάκκαηα γηα έκθαζε π.ρ. παιιατθόο, πακκέγηζηνο, ππεξξεαιηζηηθόο. ην κνξθνινγηθό επίπεδν νη πεξηζζόηεξεο επηξξνέο εκθαλίδνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ ζύλζεζε. ηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζήκαηα, θπξίσο πξνζέζεηο όπσο εηο, εθ / εμ θηι θαη κνξθήκαηα όπσο ηειε-, ελδν-, αξρη- θηι ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνύλ πιένλ σο απηόλνκα ζηνηρεία ζηελ γιώζζα, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δηαηεξνύλ θάπνηα ιεμηθή ζεκαζία, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο όπσο ζπλέδξην, εηζπξάηησ, ηειεόξαζε, ελδνεπηθνηλσλία. Ληγόηεξα είλαη ηα ιόγηα επηζήκαηα όπσο -ηένο: αθαηξεηένο, -(ε)ηνο: επθιείδηνο, -αίνο: θνξπθαίνο. ηελ ιόγηα ζύλζεζε, δειαδή όηαλ δύν ή πεξηζζόηεξα ζέκαηα ελώλνληαη ζε έλα, ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ αληηβαίλνπλ ηνπο θαλόλεο ηεο δεκνηηθήο: - Αληί ηνπ ζπλζεηηθνύ θσλήεληνο -ν- πξηλ από ην β ζπλζεηηθό εκθαλίδνληαη άιια θσλήεληα π.ρ. αζηπλνκία, αγνξαλνκία ή ην ζπλζεηηθό θσλήελ εθιείπεη π.ρ. αιιει-επίδξαζε, λαπη-εξγάηεο. 1 Τα παραδείγματα αντλοφνται από Τριανταφυλλίδη (1941), Holton, Mackridge & Φιλιππάκη- Warburton (1999), Αναςταςιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρα (2003).

4 - Παξαηεξνύληαη πάζε θσλεέλησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άθσλα θιεηζηά θ, π, η ηξέπνληαη ζηα αληίζηνηρα άθσλα ηξηβόκελα ρ, θ, ζ πξηλ ην β ζπλζεηηθό π.ρ. θαθόο < θαρεμία, επί < εθεκεξίδα, αληί < αλζππαζπηζηήο. - Σν ζέκα αιιάδεη π.ρ. γε > γεσιόγνο, ρέξη > ρεηξνβνκβίδα - Παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά ηα νπνία δελ ππάξρνπλ κόλα ηνπο πιένλ ζηελ γιώζζα π.ρ. ελάγσ, παξάγσ > άγσ ή εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή π.ρ. επίδνμνο, κηζαιιόδνμνο > δόμα (κε ηελ ζεκαζία ηεο γλώκεο)ή κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία π.ρ. ζηηνπαξαγσγή, ππεξζηηηζκόο > ζίηνο (ζήκεξα σο ζηηάξη / ζηάξη). Ληγόηεξεο επηξξνέο έρεη δερζεί ε θιίζε. Γηα ηα νπζηαζηηθά κεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο είλαη ηα αξζεληθά ζε έαο π.ρ. γξακκαηέαο, εηζαγγειέαο, ζε -εο π.ρ. ζπγγελήο θαη ζειπθά ζε ε π.ρ. ζθέςε, δύλακε ηα νπνία ζηνλ εληθό έρνπλ αθνκνησζεί ζην ζύζηεκα ηεο δεκνηηθήο αιιά ζηνλ πιεζπληηθό δηαηεξνύλ αλώκαιεο ηηο θαηαιήμεηο -είο -έσλ είο. Άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ηα ζειπθά ζε νο π.ρ. νδόο, ιεσθόξνο θαη ηα νπδέηεξα ζε -νλ π.ρ. παξόλ, -αλ π.ρ. ζύκπαλ, -ελ π.ρ. θσλήελ, - π π.ρ. νμύ. Γηα ηα επίζεηα ζεκαηληθέο είλαη νη θαηεγνξίεο ζε εο, -εο, -εο π.ρ. ν εηιηθξηλήο, ε εηιηθξηλήο, ην εηιηθξηλέο θαη ζε πο, -εία, -π π.ρ. νμύο, νμεία, νμύ θαη σλ, -νπζα, -νλ π.ρ. ν ελδηαθέξσλ, ε ελδηαθέξνπζα, ην ελδηαθέξνλ. Πεξλώληαο ηώξα ζην επίπεδν ηεο ζύληαμεο, ηα ιόγηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη είλαη κεκνλσκέλα θαζώο ε θαζαξεύνπζα δελ επεξέαζε ηνλ αλαιπηηθό ραξαθηήξα ηεο γιώζζαο (Σξηαληαθπιιίδεο, 1948: 5) θαη ηα πην ζεκαηληθά είλαη ηα εμήο: α) ε ρξήζε γεληθήο πηώζεο αληί εκπξόζεηνπ πξνζδηνξηζκνύ πνπ ζεσξείηαη ιατθό ζηνηρείν π.ρ. Τειεθώλεζα ηνπ Γηώξγνπ αληί Τειεθώλεζα ζηνλ Γηώξγν. β) δνκέο ζηηο νπνίεο ην αλαθνξηθό δελ έιθεηαη από ηελ πξνεγνύκελε ιέμε π.ρ. Επραξηζηώ όινπο όζνη ήξζαλ θαη όρη Επραξηζηώ όινπο όζνπο ήξζαλ. γ) ε επηινγή πξνζέζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη κε γεληθή π.ρ. πξν δύν κελώλ αληί πξνζέζεσλ πνπ απληάζζνληαη κε αηηηαηηθή π.ρ. πξηλ δύν κήλεο. πλνςίδνληαο όζν αθνξα ηελ παξνπζία ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηα δηάθνξα γισζζηθά επίπεδα, νη πεξηζζόηεξεο επηξξνέο εκθαλίδνληαη πξσηίζησο ζην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ κνξθνινγία, όπνπ νη πεξηζζόηεξεο αθνξνύλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ ζύλζεζε, δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ λενινγία, αιιά αξθεηέο θαη ηελ θιίζε. Αληηζέησο, είλαη ιίγεο ζηελ θσλνινγία θαη αθόκα ιηγόηεξεο απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ ζύληαμε.

5 Βιέπνπκε, ινηπόλ, όηη ην ιόγην ζηνηρείν έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ γιώζζα, αλ θαη όρη κε ηελ ίδηα έληαζε ζε όια ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαθέξακε ήδε όηη ην ιόγην ζηνηρείν ελζσκαηώζεθε ζηελ λέα ειιεληθή, ηόζν ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν όζν θαη ζηνλ γξαπηό θαζώο ε δεκνηηθή αληηθαζηζηνύζε ηελ θαζαξεύνπζα ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ επίζεκνπ θαη δεκόζηνπ ιόγνπ. Γηαηί όκσο, κεηά από ηόζα ρξόληα πνπ ε δεκνηηθή είλαη ε επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο ην ιόγην ζηνηρείν παξακέλεη ζε απηήλ αθόκα θαη αλαθνκνίσην; Από πνύ αληιεί ηελ δύλακε λα ππάξρεη ζην ζύζηεκα αλ θαη δελ ζπλάδεη κε απηό; ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα εμεηάδνληαο νξηζκέλνπο πην εηδηθνύο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ γιώζζα θαη έρνπλ λα θάλνπλ ηόζν κε ην ίδην ην ζύζηεκα όζν θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ζε απηήλ. Μία από ηηο απαληήζεηο είλαη ε ίδηα ε κνξθή ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ. Απηό αθξηβώο ην ζέκα πξαγκαηεύεηαη ν Σξηαληαθπιιίδεο (1948) ζε κηα επνρή πνπ ε δεκνηηθή δελ ήηαλ αθόκα επίζεκε γιώζζα θαη γηλόηαλ πξνζπάζεηα λα «ζπκκνξθσζνύλ», όπσο αλαθέξεη, ηύπνη ηεο θαζαξεύνπζαο ζην ζύζηεκα ηεο δεκνηηθήο πξνθεηκέλνπλ λα ππάξρνπλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο επηξξνέο. Παξά ην ξπζκηζηηθό πλεύκα, θαηαλνεηό γηα ηελ επνρή, ν Σξηαληαθπιιίδεο ιακβάλεη ππόςε ηνπο ηύπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη νκηιεηέο θαη πάλσ εθεί βαζίδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Δπηζεκαίλεη όηη ε ζπκκόξθσζε ησλ ιόγησλ ηύπσλ ζηελ δεκνηηθή ζπκβαίλεη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο επθνιόηεξα, ζε άιιεο δπζθνιόηεξα θαη ζε άιιεο θαζόινπ. Παξαηεξνύκε ινηπόλ κηα πνηθηιία θαη αληζόηεηα σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα θαλνληζκνύ ησλ ιόγησλ ηύπσλ. Γηαηί παξάιιεινη ιόγηνη ηύπνη θξύβνπλ δηαθνξεηηθή δύλακε λα αληηζηαζνύλ; Πξνθεηκέλνπλ λα εμεγήζεη πώο ε κνξθή παίδεη ξόιν ζηελ αληίζηαζε ζηελ αθνκνίσζε δίλεη δύν παξαδείγκαηα, έλα από ηελ θσλνινγία θαη έλα από ηελ κνξθνινγία. Γηα ην θσλνινγηθό επίπεδν εμεηάδεη αληηπαξαβνιηθά ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ /kt/ - /xt/ θαη /pt/ /ft/. ηελ πεξίπησζε ηνπ δεύγνπο /kt/ - /xt/ ε άξζξσζε ησλ /k/ θαη /x/ γίλεηαη ζην ίδην πεξίπνπ ζεκείν κέζα ζην ζηόκα θαη νη δεκνηηθέο ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ /xt/ αθνκνηώλνπλ αλαινγηθά θαη ηηο ιόγηεο. Έηζη, είλαη εύθνιν ε ιέμε ζηαιαθηίηεο λα γίλεη ζηαιαρηίηεο θαη ε ιέμε θαηαθηώ θαηαρηώ. Γελ ζπκβαίλεη, όκσο, ην ίδην γηα ηα /p/ θαη /f/, ηα νπνία αξζξώλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζην ζηόκα θαη γη απηό δελ είλαη εμίζνπ εύθνιν λα κεηαηξέςνπκε ηελ ιέμε θνπηήξα ζε θνθηήξα ή ηελ ιέμε επζπλεηδεζία ζε εςπλεηδεζία.

6 Έλα άιιν παξάδεηγκα από ηελ κνξθνινγία είλαη ηα αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε έαο κε πιεζπληηθό εηο όπσο γξακκαηέαο, γξακκαηείο. Οη ιόγηεο θαηαιήμεηο ηνπ εληθνύ εύο, -έσο, -έα αθνκνηώζεθαλ εύθνια ζην θιηηηθό παξάδεηγκα ησλ αξζεληθώλ ζε αο, -α, -α θαηά ην ηακίαο. Οη ιόγνη είλαη νη εμήο: α) ε αλαινγηθή επίδξαζε ηεο αηηηαηηθήο πνπ παξνπζηάδεη θνηλή θαηάιεμε κεηαμύ ησλ δύν θιηηηθώλ παξαδεηγκάησλ θαη απηό νδεγεί ζηελ εμνκάιπλζε θαη ησλ ππόινηπσλ πηώζεσλ β) δηαηεξείηαη ην ηνληζκέλν θσλήελ /e/ ησλ παιηώλ θαηαιήμεσλ ζηηο θαηλνύξγηεο θαηαιήμεηο π.ρ. ζπγγξαθεύο / siγrafέfs/ ζπγγξαθέαο / siγrafέas/ ζπγγξαθέσο / siγrafέos/ ζπγγγξαθέα / siγrafέa/ γ) αζθνύλ αλαινγηθή επίδξαζε αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε έαο, θπξίσο νλόκαηα θαη ηνπσλύκηα όπσο Πεξαίαο, Αρηιιέαο, Οδπζζέαο, αλ θαη ιίγα ζε αξηζκό. δ) ε θαηάιεμε /fs/ ηεο νλνκαζηηθήο αληηβαίλεη ην θσλνινγηθό ζύζηεκα ηεο λέαο ειιεληθήο. Αληίζεηα, ν πιεζπληηθόο, αλ θαη εμίζνπ αλώκαινο, εκθαλίδεη πνιύ κεγαιύηεξε αληίζηαζε παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη ηελ επνρή ηνπ Σξηαληαθπιιίδε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαιήμεσλ. Σν ζρήκα είο, -έσλ, -είο παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηξέπνπλ ηελ αθνκνίσζε: α) ε θνηλή θαηάιεμε είο ζε νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή θαη θιεηηθή, θαηά ην ζρήκα πνπ απαηηεί ε δεκνηηθή β) νη θαηαιήμεηο είο θαη έσλ είλαη ηνληζκέλεο γ) ιείπεη ε αλαινγηθή επίδξαζε ηεο αηηηαηηθήο δ) ιείπνπλ ηα θνηλά (πξνζεγνξηθά) νπζηαζηηθά ώζηε λα επεξεάδνπλ αλαινγηθά ηνλ ιόγην ζρεκαηηζκό. (Σα θιεξνλνκεκέλα αξζεληθά από αξραίεο ιέμεηο ζε εύο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε έαο θαη κεηά ζε ηάο π.ρ. βαζηιηάο θαη ραιθηάο.) ε) Να πξνζζέζνπκε εδώ ηελ δηθή καο επηζήκαλζε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο θαηαιήμεηο ηνπ πιεζπληηθνύ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα άιια ιόγηα θιηηηθά παξαδείγκαηα όπσο ε πνιή νη πόιεηο, ε δύλακε νη δπλάκεηο, ν δηεζλήο / ε δηεζλήο νη δηεζλείο. Οπόηε, βιέπνπκε όηη ελδνγισζζηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα θαζεαπηό όπσο ε ίδηα ηνπ ε κνξθή, ην ζεκείν άξζξσζεο, νη ηνληζκέλεο θαηαιήμεηο, ην θιηηηθό ζρήκα, θνηλέο θαηαιήμεηο κε θιηηηθά παξαδείγκαηα ηεο δεκνηηθήο κπνξνύλ λα επλνήζνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο ιόγηαο κνξθήο ηνπ.

7 ε άιιεο πεξηπηώζεηο παξαηεξείηαη λα επηβηώλνπλ ιόγηνη ηύπνη ελώ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλνη παξάιιεινη δεκνηηθνί. Σν θαηλόκελν απηό εμεηάδεη ε Ηνξδαλίδνπ (1999). ε ζώκα θεηκέλσλ από επηζηνιέο αλαγλσζηώλ ζε εθεκεξίδεο κειεηάεη ηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηη ζεσξνύλ νη νκηιεηέο σο γισζζηθό πξόηππν ζε έλα πεξηβάιινλ πςειήο επηζεκόηεηαο. Παξαηεξεί ζπζηεκαηηθεο δηηππίεο όζνλ αθνξά ηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ κε ιόγηεο θαη δεκνηηθέο θαηαιήμεηο αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη όηη νη ιόγηεο επηβηώζεηο νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο ζε απηό πνπ νλνκάδεη λόξκα, δειαδή ηελ ρξήζε ηεο γιώζζαο πνπ πξνβάιιεηαη σο «νξζή» (ν.π.: 835), είηε απνηεινύλ ηελ κνλαδηθή επηινγή είηε ζπληζηνύλ πθνινγηθνύ ηύπνπ δηάθξηζε. Έηζη, βιέπνπκε ξήκαηα όπσο ηα παξέζηεζαλ, πξνέβε, ππεξέβε ππεξέβεζαλ, ππέζηε ππέζηεζαλ λα κελ έρνπλ θαζηεξσκέλν ελαιιαθηηθό ηύπν ζε εθα θαη νη ηύπνη ζε ε / ήζαλ λα απνηεινύλ ηελ κόλε δηέμνδν κνξθνινγηθά. ε άιιεο πεξηπηώζεηο ε δηηππία είλαη πθνινγηθά πξνζδηνξηζκέλε π.ρ. ε εκθάληζε ή κε ηεο εζσηεξηθήο αύμεζεο παξήγγεηια παξάγγεηια. Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ παξνπζηάδνπλ νη πεξηπηώζεηο πνπ ξήκαηα ηεο ίδηαο ξίδαο ή κε θνηλή θαηαγσγή ζρεκαηίδνπλ ηελ θιίζε ηνπο άιια κε ιόγηεο θαη άιια κε ιατθέο θαηαιήμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηζρπξόο ηύπνο γηα ηνλ παζεηηθό αόξηζην ηνπ γ πξνζώπνπ ηνπ ξήκαηνο ζπιιακβάλνκαη είλαη ζπλειήθζε ελώ ηνπ ξήκαηνο παξαιακβάλνκαη είλαη παξαιήθζεθε. Σν ίδην θαη γηα ην δεύγνο αλαζηέιινκαη ζηέιλνκαη πνπ ζρεκαηίδνπλ παζεηηθό αόξηζην γ πξνζώπνπ αλεζηάιε ζηάιζεθε αληίζηνηρα. Τπάξρνπλ ινηπόλ παξάιιεια, ιόγηα θαη ιατθά, θιηηηθά παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν κέζα ζηελ γιώζζα. Γηαηί όκσο, επηβηώλνπλ νη ιόγνη ζρεκαηηζκνί ελώ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη ιατθνί; Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζεη ηελ αληίζηαζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ θαλνληθόηεηα πξνηείλεη ηελ θαζηέξσζε κέζσ ηεο ρξήζεο. Ζ παξνπζία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν γισζζηθό πεξηβάιινλ όπνπ θπξηαξρνύζε ε θαζαξεύνπζα, π.ρ. ε εηδεζενγξαθία, θαη αληίζηνηρα ε απνπζία ηνπο από ηνλ θαζεκεξηλό ιόγν εμεγεί όρη κόλν γηαηί ππάξρνπλ δηηππίεο όπσο ηηο παξνπζηάζακε παξαπάλσ αιιά θαη γηαηί επηβηώλνπλ κόλν ζην γ πξόζσπν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηελ ηξηηνπξόζσπε δηαηύπσζε ελώ απνπζηάδνπλ από ην εγώ θαη ην εζύ ηνπ δηαιόγνπ. Δπίζεο, εμεγεί ην γεγνλόο όηη «νη νκηιεηέο νξηνζεηνύλ ζπζηεκαηηθά θαη κε παξαηεξήζηκε θαλνληθόηεηα ηηο ιόγηεο επηινγέο θαη δελ ηηο

8 αλάγνπλ ζε ζπλνιηθέο κνξθνινγηθέο δπλαηόηεηεο» δηαηεξώληαο ηεο ζε ρακειά πνζνζηά (ν.π.: ). Γελ είλαη όκσο κόλν ιόγνη πνπ αθνξνύλ ην ίδην ην ζύζηεκα νη νπνίνη απνηξέπνπλ ηελ αθνκνίσζε αιιά ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ εμσγισζζηθνί παξάγνληεο παίδνπλ απηόλ ηνλ ξόιν. Απηό δείρλεη ε ζπληήξεζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζειπθώλ ζε νο. Δξκελεύνληαο ηελ απόδνζε ηνπ γέλνπο ζηα νπζηαζηηθά ηεο λέαο ειιεληθήο κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξσηνηππηθόηεηαο, νη Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε θαη Υεηιά-Μαξθνπνύινπ (2003) εληάζζνπλ ηα ζειπθά ζε νο ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ζηηο θαηεγνξίεο πνπ θιεηζηέο θαη εκθαλίδνπλ ρακειή ζπρλόηεηα. Γεληθά, παξαηεξείηαη ζηελ γιώζζα ε ηάζε γηα κεηαθίλεζε από ηηο πεξηθεξεηαθέο θαηεγνξίεο πξνο ηηο θεληξηθέο θαηεγνξίεο, δειαδή θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη δηαξθώο λέεο ιέμεηο θαη έρνπλ πςειή ζπρλόηεηα εκθάληζεο, γεγνλόο πνπ εμεγεί ηελ αιιαγή ζην γέλνο ζε ιέμεηο όπσο ε ςήθνο -> ν ςήθνο, ε άκκνο -> ν άκκνο. Ζ θαηάζηαζε όκσο παξακέλεη ζε ξεπζηόηεηα γηα ηνλ εμήο ιόγν: Γελ βξίζθεηαη θαηάιιειε κνξθνινγηθή ή ιεμηθή δηέμνδνο γηα ηελ δηάθξηζε ησλ ζειπθώλ επαγγεικαηηθώλ (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε & Υεηιά-Μαξθνπνύινπ, 2003: 38). Καηαιήμεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, όπσο ίλα π.ρ. γηαηξίλα, θηινινγίλα δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο γηαηί ζην γισζζηθό αίζζεκα ησλ νκηιεηώλ δελ αληηπξνζσπεύνπλ ην ίδην θύξνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηύπν ηνπ αξζεληθνύ. Γη απηό νη νκηιεηέο πξνηηκνύλ ε δηάθξηζε ηνπ γέλνπο κεηαμύ ζειπθώλ θαη αξζεληθώλ επαγγεικαηηθώλ λα πεξηνξίδεηαη ζην άξζξν κε απνηέιεζκα λα ζπληεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη παξάγνληεο όπσο ε κνξθή ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ, ε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί, ηα πεξηβάιινληα κε ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλν θαη ην θνηλσληθό θύξνο πνπ αληηπξνζσπεύεη είλαη ιόγνη νη νπνίνη κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δηαηεξεί ηελ ιόγηα κνξθή ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο λαη κελ δελ ζπλάδεη κε ην ζύζηεκα ηεο δεκνηηθήο αιιά είλαη εληαγκέλν ζηελ λόξκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νκηιεηέο κε ηξόπν ζπζηεκαηηθό θαη ζαθώο πξνζδηνξηζκέλν. Μία άιιε δηάζηαζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη όηη δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην επίζεκν ύθνο ιόγνπ, όπσο ζπλήζσο πηζηεύεηαη, αιιά εκθαλίδεηαη θαη ζε πεξηβάιινληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, νπδέηεξν πθνινγηθά, Γηα πξάδεηγκα, από ην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ πνιιέο ιέμεηο επξείαο ρξήζεο όπσο ππξνζβέζηεο, παλεπηζηήκην, ιεσθνξείν είλαη δεκηνπξγεκέλεο ζύκθσλα κε θαλόλεο θαη κνξθήκαηα πνπ είραλ πάςεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε παιαηόηεξεο επνρέο, κεξηθά

9 από ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα λα εθθξάζνπλ αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη είλαη νπδέηεξεο πθνινγηθά. ε νξηζκέλεο αθξαίεο πεξηπηώζεηο κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ιέμεηο ιόγηαο πξνέιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αλεπίζεκα πεξηβάιινληα. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε πώξσζε 2 εκθαλίδεηαη ζε επίζεκα πεξηβάιινληα κε ηελ ζεκαζία ηεο εζηθήο αλαηζζεζίαο αιιά κε αιιαγή ζηελ ζεκαζία έληνλν πάζνο ή θαλαηηζκό γηα θάηη εκθαλίδεηαη ζε αλεπίζεκα πεξηβάιινληα. Σν ίδην θαη γηα ηελ ιέμε θαληαζηηθόο 3 πνπ ελώ κνξθνινγηθά είλαη ιόγηαο πξνέιεπζεο θαη ζεκαίλεη απηόο πνπ ηνλ έρεη δεκηνπξγήζεη ε θαληαζία, σο κεηαθξαζηηθό δάλεην ηεο αγγιηθήο ιέμεο fantastic ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλεπίζεκα πεξηβάιινληα κε ηελ ζεκαζία θαηαπιεθηηθόο. Από ην επίπεδν ηεο θσλνινγίαο, ιέμεηο όπσο εθθιεζία /eklisία/ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ θσλνινγηθό θαλόλα ηεο αζπληδεζίαο πνπ είλαη θαλόλαο ηεο θαζαξεύνπζαο ελώ ν αληίζηνηρνο ηξόπνο πξνθνξάο ζηελ δεκνηηθή είλαη εθθιεζηά /eklisiά/ (Σξηαληαθπιιίδεο, 1948: 4). Πιένλ όκσο ν δεύηεξνο ηξόπνο πξνθνξάο δελ απαληάηαη, ηνπιάρηζηνλ όρη ζηελ θνηλή, έηζη ε ιόγηα πξνθνξά είλαη ε νπδέηεξε πθνινγηθά. Γειαδή, όρη κόλν θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζαξεύνπζαο είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ λόξκα αιιά επίζεο δελ ζεκαηνδνηνύλ θαλέλα επίπεδν ύθνπο, νύηε επίζεκν νύηε αλεπίζεκν. Από ην επίπεδν ηεο κνξθνινγίαο, ζα αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο ηνληζκέλεο εζσηεξηθήο άπμεζεο. Γξάθεη γηα ην θαηλόκελν ν Σξηαληαθπιιίδεο: «Μεξηθνί ιόγηνη ηύπνη επηθξάηεζαλ κόλν κε ηνλ θαηξό θαη κε δπζθνιία, κα θαη δπζθνιώηεξα ηώξα βγαίλνπλ, όπσο ι.ρ. ε ηνληζκέλε αξρατθή εζσηεξηθή αύμεζε.» (ν.π.: 5). Ζ Ηνξδαλίδνπ (1999: 837) αλαθέξεη γηα ην ίδην θαηλόκελν όηη «απνηειεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθή επηινγή γηα πνιππιεζή θαηεγνξία ξεκάησλ ηνπ ηύπνπ εθδίδσ, επηηξέπσ, πεξηθέξσ, ή ελαιιαθηηθά επηινγή πθνινγηθά πξνζδηνξηζκέλε, π.ρ. παξήγγεηια-παξάγγεηια [ ]» όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Δίλαη ινηπόλ κηα επηξξνή πνπ ππάξρεη ζηελ γιώζζα γηα δεθαεηίεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή δελ ζεκαηνδνηεί επίπεδν ιόγνπ. πλνςίδνληαο, έλα κέξνο ησλ ιόγησλ ζηνηρείσλ από ηα γισζζηθά επίπεδα ηεο θσλνινγία, ηεο κνξθνινγία θαη ηνπ ιεμηινγίνπ (είπακε όηη νη επηξξνέο ζηελ ζύληαμε είλαη ιίγεο) είλαη νπδέηεξν πθνινγηθά θαη δελ ζεκαηνδνηεί επίζεκν ιόγν, ελώ ζε νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηώζεηο ζεκαηνδνηεί αλεπίζεκν ιόγν. 2 Σν παξάδεηγκα είλαη από ηελ Μπαθάθνπ-Οξθαλνύ (2005: 139). 3 Το παράδειγμα είναι από τον Πετροφνια (2001: 27).

10 Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ζαθώο ην ιόγην ζηνηρείν είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρεη ιεηηνπξγηθό ξόιν ζηελ λέα ειιεληθή όπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή ελώ ζε άιιεο ζεκαηνδνηεί πθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε. Δκθαλίδεηαη ζην επίζεκν επίπεδν αιιά κπνξεί λα είλαη θαη νπδέηεξν πθνινγηθά. Δλδνγισζζηθνί θαη εμσγισζζηθνί παξάγνληεο ζπληεξνύλ ην ιόγην ζηνηρείν θαη ην θαζηζηνύλ αλακθηζβήηεηα θνκκάηη ηεο γιώζζαο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ηνπ. Γη απηό θαη πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηόζν γηα ηνπο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο όζν θαη σο μέλεο. Οπόηε πεξλάκε ηώξα ζην δεύηεξν κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο πνπ είλαη λα εμεηάζνπκε πώο ελζσκαηώλνληαη ηα ιόγηα ζηνηρεία ζε έλα εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ειιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο γιώζζαο. πλήζσο ην ιόγην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν, αθνύ ν καζεηήο έρεη κειεηήζεη ηηο θεληξηθέο θαεγνξίεο. Απηό θάλεη αθόκα πην ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε πώο κπνξεί λα εληαρζεί ζην αξράξην επίπεδν. Σν εγρεηξίδην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην Γλσξίδεηο ήδε Ειιεληθά (You Speak Greek Already USGA), έλα εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Καηάξηηζε» ( LLP GR-KA2-KA2MP) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθόινπζνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο: ΔΚΔΑ (Βνπιγαξία), Παλεπηζηήκην ηεο Μνύξζηα (Ηζπαλία), Euromediterranean Cultural Heritage Agency - Οξγαληζκόο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο Μεζνγεηαθήο θιεξνλνκηάο (Ηηαιία), Διιεληθή Κνηλόηεηα Λεηνλίαο (Λεηνλία), Παλεπηζηήκην Ηαζίνπ «Alexander Ioan Cusa» (Ρνπκαλία), Διιελνβξεηαληθό θνιιέγην, ρνιείν Διιεληθώλ «Μέγαο Αιέμαλδξνο» (Διιάδα). Όζνλ αθνξά ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ γξακκαηηθή, ην εγρεηξίδην αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο. ε θάζε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη ηξία θείκελα όπνπ παξνπζηάδεηαη ε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ε γξακκαηηθή. Γηα θάζε θείκελν ππάξρνπλ δύν πίλαθεο, ν έλαο κε ηηο θνηλέο ιέμεηο θαη ν άιινο κε ην βαζηθό ιεμηιόγην ηνπ θεηκέλνπ. Αθνινπζνύλ εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε γξακκαηηθή θαη αζθήζεηο γξακκαηηθήο. Αθνινπζνύλ παηρλίδηα ιέμεσλ θαη έλαο πίλαθαο κε επηπιένλ ιέμεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ. Σέινο, αθνινπζνύλ δξαζηεξηόηεηεο γηα παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη

11 γξαπηνύ ιόγνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελόηεηα θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ βηβιίνπ πεξηιακβάλνπλ: ηερλνινγία, αζιεηηζκό, πνιηηηζκό, ζξεζθεία, κπζνινγία, θύζε πεξηβάιινλ, εθπαίδεπζε θαη νη επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο: ςώληα ζηα καγαδηά, ρξεκαηηθέο ζπλδηαιιαγέο, παξαγγειία ζηελ ηαβέξλα, ζνύπεξ κάξθεη, αγνξά εηζηηεξίσλ, ρξήζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, δηαζθέδαζε, θαηξόο. Άιια θείκελα είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηελ γξακκαηηθή, ην ιεμηιόγην ή ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ελώ άιια είλαη πξσηόηππα πξνζαξκνζκέλα ζην αξράξην επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ ζεκαηηθή ηεο ελόηεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο γίλεηαη μερσξηζηά θαη ππάξρνπλ εζηηαζκέλεο αζθήζεηο. Σέινο, θαιύπηνληαη θαη νη ηέζζεξηο δεμηόηεηεο: θαηαλόεζε γξαπηνύ / πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη παξαγσγή γξαπηνύ / πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Σα ιόγηα ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν είλαη ειάρηζηα, αθνξνύλ ηελ κνξθνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνπλ κόλν ηα ζειπθά ζε νο όπσο ε νδόο, ε ήπεηξνο θαη ζειπθά ζε ε κε πιεζπληηθό -εηο όπσο ε πόιε, νη πόιεηο, ε δύλακε νη δπλάκεηο. Σν ζεκείν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην θάλεη ηελ δηαθνξά όζνλ αθνξά ην ιόγην ζηνηρείν είλαη ζην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ, ην νπνίν όπσο είπακε έρεη δερζεί ηηο κεγαιύηεξεο επηξξνέο. Ζ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ βαζίζηεθε ζηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βάζε νη θνηλέο ιέμεηο ειιεληθήο θαηαγσγήο ζηηο γιώζζεο ησλ εηαίξσλ (ιεηνληθά, ηηαιηθά, βνπιγαξηθά, ξνπκαληθά θαη ηζπαληθά) θαη ησλ αγγιηθώλ νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ην αξρηθό επίπεδν. Πνιιέο από απηέο ηηο ιέμεηο απνηεινύλ κέξνο ηνπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ Λεμηινγίνπ, ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νπνίνπ είλαη όηη ζρεκαηίδεηαη από ζέκαηα, πξνζήκαηα ή επηζήκαηα ιαηηληθήο ή ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη δηαηεξεί ηελ ίδηα κνξθή θαη παξαπιήζηα ζεκαζία από γιώζζα ζε γιώζζα (Υαξαιακπάθεο 1999: ). ε απηό ην ιεμηιόγην πεξηιακβάλνληαη ιέμεηο θαηεπζείαλ από ηα αξραία ειιεληθά π.ρ. δίιεκκα, θαηαζηξνθή, επθεκηζκόο ή ιέμεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ Γύζε από ηνλ 17ν αηώλα θαη εμήο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζε λέεο έλλνηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκώλ π.ρ. ακθίβηνο, δηαζεξκία, κεηαβνιηζκόο. Οη ιέμεηο απηέο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ιόγηεο. Μέζα από ηα θείκελα ηεο ελόηεηαο δίλεηαη ε αθνξκή γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηέηνηεο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε ηειέθσλν από έλα θείκελν όπνπ δηδάζθνληαη εξσηαπνθξίζεηο γηα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γίλεηαη ε βάζε γηα κηα άζθεζε γηα δεκηνπξγία ζύλζεησλ ιέμεσλ κε δεύηεξν ζπλζεηηθό ην ζύκθπκα θσλν

12 όπσο μπιόθσλν, ξαδηόθσλν, καγλεηόθσλν, θαζεηόθσλν. Αλάινγα ζε άιιν παξάδεηγκα, από ηελ ιέμε αζηξνλνκία νη καζεηέο θαινύληηα λα ζπλζέζνπλ ιέμεηο κε πξώην ζπλζεηηθό ηελ ιέμε άζηξν- όπσο αζηξνθπζηθή, αζηξνλαύηεο, αζηξνινγία. ε άιιεο αζθήζεηο εμνηθεηώλνληαη θαη κε γξακκαηηθά επηζήκαηα όπσο ε θαηάιεμε ηθόο, όηαλ δεκηνπξγνύλ επίζεηα από ιέμεηο όπσο ιόγ-νο, θέληξ-ν θηι. πλαληάηαη θαη ε πεξίπησζε λα ππάξρεη ζηελ ίδηα άζθεζε παξαγσγή θαη ζύλζεζε δεκηνπξγώληαο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ιέμεηο πνπ είλαη θνηλέο ζε πνιιέο γιώζζεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό Λεμηιόγην αιιά έρνπλ πεξάζεη πιένλ ζε θαζεκεξηλή ρξήζε, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κηα θαιή βάζε γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ιόγην ζηνηρείν αθόκα θαη από ην αξράξην επίπεδν. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ιεμηινγίνπ παξνπζηάδεη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο. Δκπινπηίδνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο, δεκηνπξγνύλ ζπλδέζεηο κε ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ γιώζζα ηνπο, εηζάγνληαη ζηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο θαη ζύλζεζεο ιόγησλ ιέμεσλ. Μπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ θαη ζε άιιεο δεμηόηεηεο όπσο λα αλαιύνπλ ηηο ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο, λα καληεύνπλ ην λόεκα ησλ ιέμεσλ θαη λα εμνηθεηώλνληαη όρη κόλν κε ιεμηθά αιιά θαη κε γξακκαηηθά ζηνηρεία. Αθόκα θαη αλ νξηζκέλεο από απηέο ηηο ιέμεηο είλαη δύζθνιεο γηα ην επίπεδό ηνπο ν δάζθαινο κπνξεί λα θάλεη επηινγή θαη λα κελ επηκείλεη ζε όιεο ην ίδην. Σν ιεμηιόγην θαη νη αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ιόγην ζηνηρείν απνηεινύλ επηπιένλ πιηθό ζε έλα θαηά ηα άιια άξηην βηβιίν γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. πκπεξάζκαηα Σν ιόγην ζηνηρείν, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ εηζήρζε ζηελ γιώζζα, είλαη θνκκάηη ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ππάξρεη ζε απηήλ επηηειώληαο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο: ε άιιεο πεξηπηώζεηο ζεκαηνδνηεί ην επίζεκν ύθνο, ζε άιιεο απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή ελώ ζε άιιεο είλαη νπδέηεξν πθνινγηθά αλεμάξηεηα από ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη. Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηόζν γηα ηα ειιεληθά σο κεηξηθή όζν θαη σο μέλε. Δηδηθόηεξα γηα ηελ δεύηεξε πεξίπησζε, εμεηάζακε πώο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα εγρεηξίδην γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο αθόκα θαη

13 ζην αξράξην επίπεδν θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνζθνκήζνπλ νη καζεηέο από απηό. Βηβιηνγξαθία Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Άλλα & Αζεκάθεο Φιηάηνπξαο, Ζ δηάθξηζε [ιόγην] θαη [ιατθό] ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Οξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε. ην 6 ν Σπλέδξην Ειιεληθήο Γισζζνινγίαο: Πξαθηηθά 6 νπ Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ Ειιεληθήο Γισζζνινγίαο, Κξήηε Σεπηεκβξίνπ Κξήηε: Δξγαζηήξην Γισζζνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή). Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Άλλα & Γέζπνηλα Υεηιά-Μαξθνπνύινπ, πγρξνληθέο θαη δηαρξνληθέο ηάζεηο ζην γέλνο ηεο ειιεληθήο. Μηα ζεσξεηηθή πξόηαζε. ην Θέκαηα λενειιεληθήο γξακκαηηθήο: Τν γέλνο. Αζήλα: Παηάθε, Γλσξίδεηο ήδε ειιεληθά. Εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα αξράξηνπο Αζήλα. Holton David, Peter Mackridge & Δηξήλε Φηιηππάθε-Warburton, Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Αζήλα: Παηάθε. Ηνξδαλίδνπ Άλλα Εεηήκαηα ηππνπνίεζεο ηεο ζύγρξνλεο λενειιεληθήο. ην Υξηζηίδεο Αλαζηάζηνο-Φνίβνο (επηκ.) «Ιζρπξέο» θαη «αζζελείο» γισζζεο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Όςεηο ηνπ γισζζηθνύ εγεκνληζκνύ. Πξαθηηθά δηεζλνύο ζπλεδξίνπ Θεζζαινλίθε, Μαξηίνπ ηνκ. β. Θεζζαινλίθε: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, Mackridge Peter, Η λενειιεληθή γιώζζα. Αζήλα: Παηάθεο. Μπαθάθνπ-Οξθαλνύ Αηθαηεξίλε, Η ιέμε ηεο λέαο ειιεληθήο ζην γισζζηθό ζύζηεκα θαη ζην θείκελν. Αζήλα: Πεξηνδηθό «Παξνπζία» - Παξάξηεκα αξ. 65. Μπακπηληώηεο Γεώξγηνο Γ., Λεμηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο. Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο. Πεηξνύληαο Δπάγγεινο, Δηπκνινγία θαη πξνέιεπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο λέαο ειιεληθήο. ην Γηάλλεο Ζ. Υάξεο (επηκ.) Δέθα κύζνη γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα. Αζήλα: Παηάθε. Σξηαληαθπιιίδεο Μαλόιεο, 2005 (1941). Νενειιεληθή γξακκαηηθή (ηεο δεκνηηθήο) (αλαηύπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ ΟΔΒ (1941) κε δηνξζώζεηο). Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ (Ίδξπκα Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε).

14 Σξηαληαθπιιίδεο Μαλόιεο, 1948 (αλάηππν). Γισζζηθέο παξαηεξήζεηο. Η δπλακηθόηεηα ησλ αζπκκόξθσησλ ιόγησλ ηύπσλ. Θεζζαινλίθε: Σύπνηο Μ. Σξηαληαθύιινπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα