Το λόγιο ζηοιχείο ζηην νέα ελληνική. Διδακηικές εθαρμογές. Αλζνύια Αξβαλίηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το λόγιο ζηοιχείο ζηην νέα ελληνική. Διδακηικές εθαρμογές. Αλζνύια Αξβαλίηε"

Transcript

1 Το λόγιο ζηοιχείο ζηην νέα ελληνική. Διδακηικές εθαρμογές. Αλζνύια Αξβαλίηε Πεξίιεςε Άμνλαο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζία ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ λέα ειιεληθή. ην πξώην κέξνο, λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εηζήρζε ζηελ γιώζζα, ζα αλαθέξνπκε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα αλά γισζζηθό επίπεδν θαη ζα εμεηάζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη παξακέλεη ζε απηήλ, παξ όηη ε κνξθή ηνπ δελ ζπλάδεη κε ην ζύζηεκα ηεο λέαο ειιεληθήο. ηόρνο είλαη λα δείμνπκε όηη ην ιόγην ζηνηρείν, ζην πνζνζηό πνπ είλαη εληαγκέλν ζηελ λόξκα, είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο γιώζζαο θαη ρξήδεη ηεο αλάινγεο πξνζνρήο. ην δεύηεξν κέξνο, ζα δνύκε πώο ελζσκαηώλεηαη ην ιόγην ζηνηρείν ζην εγρεηξίδην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο «Γλσξίδεηο ήδε ειιεληθά» θαη πώο απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα ελζσκαηώζεη θαιύηεξα ηα ιόγηα ζηνηρεία ζηελ ηδηόιεθηό ηνπ θαη ηαπηόρξνλα λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ηελ ινγηθή ηεο γιώζζαο πνπ καζαίλεη. Με ηελ ζύζηαζε ηνπ λενιιεληθνύ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ην θαζεζηώο ζρέζεσλ κε ηελ Δπξώπε αιιάδεη θαη επεξεάδεη κεηαμύ άιισλ θαη ηελ γιώζζα. Πιήζνο λέσλ ιέμεσλ κπήθε ζε απηήλ, νη νπνίεο εμέθξαδαλ θπξίσο έλλνηεο πνπ ήξζαλ από ηελ Γύζε ζρεηηθέο κε ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο, ηελ εθπαίδεπζε π.ρ. ηειέθσλν, γπκλάζην, ππξνζβέζηεο θαη νη νπνίεο κέρξη ηόηε δελ είρε παξνπζηαζηεί ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνύλ (Σξηαληαθπιιίδεο, 1941: ). Οη ιέμεηο απηέο εηζήρζεζαλ αξρηθά ζηελ θαζαξεύνπζα, ηελ επίζεκε πνηθηιία ηνπ θξάηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν από κία κηθξή πλεπκαηηθή ειίη ζηηο επίζεκεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Λόγηα ζηνηρεία, θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο θαζαξεύνπζαο, άξρηζαλ κε ηνλ θαηξό λα ελζσκαηώλνληαη ζηελ (πξνθνξηθή) δεκνηηθή δεκηνπξγώληαο κηα λέα πνηθηιία, «έλα κείγκα ζηνηρείσλ ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεύνπζαο» (Mackridge 1990: 54). Δλώ, αξρηθά, ε πξόζκεημε ζηνηρείσλ ησλ δύν πνηθηιηώλ ήηαλ ηειείσο απζαίξεηε, εμειίρζεθε βαζκηαία ζε κηα κνξθή πνπ είρε ηελ δηθή ηεο εζσηεξηθή ζπλνρή θαη είλαη απηό πνπ θαινύκε θνηλή λέα ειιεληθή. Παξάιιεια κεηά ην 1976 όηαλ ε θαζαξεύνπζα έπαςε λα είλαη ε επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο, άξρηζε ε θνηλή λέα ειιεληθή λα αλαπηύζζεηαη θαη σο γιώζζα ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαζώο

2 αληηθαζηζηνύζε ηελ θαζαξεύνπζα ζε ηνκείο όπσο: ε εθπαίδεπζε, ε δηνίθεζε, ν ηύπνο αιιά θαη ε ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν. Έηζη, ε δεκνηηθή, «κε θάζε θαηλνύξγην ηνκέα πνπ θπξίεπε, απνξξνθνύζε πάλσ ηεο νξηζκέλα γλσξίζκαηα θαζαξεύνπζαο (ηδίσο ιεμηινγηθά ζηνηρεία θαη ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο, αιιά θαη θάπνηα θσλνινγηθά, κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά παξεπόκελά ηεο) όζα θαίλνληαλ απαξαίηεηα γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιόγνπ ζηε κηα ή ζηελ άιιε πεξηνρή ζεκάησλ» (ν.π.: 55). Ζ γιώζζα, ινηπόλ, πνπ κηιάκε ζήκεξα είλαη κία πνηθηιία πνπ έρεη σο βάζε ηελ δεκνηηθή αιιά ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα ηα ιόγηα ζηνηρεία ηόζν ζηνλ γξαπηό όζν θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Σα ιόγηα ζηνηρεία είλαη ιέμεηο ή άιια γισζζηθά ηεκάρηα (π.ρ. θζόγγνη) ή θαηλόκελα (π.ρ. κεηαθίλεζε ηνπ ηόλνπ ζηελ γεληθή ηνπ εληθνύ) ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ δεκνηηθή θαη είραλ πάςεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ νκηινύκελε γιώζζα ζε θάπνηα πξνεγνύκελε θάζε. Μπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηνλ νξηζκό ηνπ Μπακπηληώηε (1998): «Λόγηνο, -α, -ν: [ ] (γισζζηθό ζηνηρείν ηεο θαζαξεύνπζαο, όπσο ιέμε, θαηάιεμε, ζύκπιεγκα ζπκθώλσλ) πνπ δελ αλήθεη ζηε δεκνηηθή, αιιά επαλήιζε από ηελ Αξραία Διιεληθή ή πιάζηεθε θαηά ην αξραηνειιεληθό πξόηππν [ ]». Σν ιεμηιόγην είλαη ην επίπεδν πνπ δέρζεθε ηηο πεξηζζόηεξεο επηξξνέο. Πιήζνο ιέμεσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο είηε επαλεληάρζεθαλ κε ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή ζεκαζία από πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο ηεο γιώζζαο π.ρ. αλαθσρή, αλππόθξηηνο, μελνδνρείν είηε δεκηνπξγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο θαη ζύλζεζεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο π.ρ. αζηεξνζθνπείν, δξνκνιόγην, ηαρπδξνκείν θαη θαζηεξώζεθαλ θπξίσο κέζα από ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη ηελ γξαπηή γιώζζα. Δθηόο από κεκνλσκέλεο ιέμεηο επαλεηζήρζεζαλ θαη πνιπιεμηθέο κνλάδεο (multiword items). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία εκπίπηνπλ παξνηκίεο θαη γλσκηθά π.ρ. ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη, θηήκα εο αεί, κνιώλ ιαβέ αιιά επίζεο θξάζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ιόγν επηξξεκαηηθά π.ρ. εθ ησλ πξνηέξσλ, εθ ησλ πζηέξσλ, εμ όςεσο, ζηήιε άιαηνο, ελ ξηπή νθζαικνύ. Μέζα από πνιπιεμηθέο κνλάδεο επηβηώλνπλ θαη αξραίεο πξνζέζεηο: π.ρ. δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ, εθ ηνπ πξνρείξνπ, ελ κέξεη. (Σξηαληαθπιιίδεο 1941: ) Σν επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ δεκνηηθή θαη από εθεί επεξεάζηεθαλ θαη ηα

3 ππόινηπα γισζζηθά επίπεδα: ε θσλνινγία, ε κνξθνινγία θαη ε ζύληαμε. Θα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα θάζε επίπεδν 1. ην επίπεδν ηεο θσλνινγίαο έλα ραξαθηεξηζηηθό ιόγην θαηλόκελν είλαη ε αζπληδεζία, δειαδή ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ην άηνλν /i/ δελ ζπκπξνθέξεηαη κε ην επόκελν θσλήελ π.ρ. επέηεηνο, άδεηα ζε αληίζεζε κε ιέμεηο δεκνηηθήο πξνέιεπζεο ζηηο νπνίεο ν θαλόλαο είλαη ππνρξεσηηθόο π.ρ. δηαθνπέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ύπαξμε ή κε ηεο ζπλίδεζεο ζηελ θαηά ηα άιια ίδηα κνξθηθά ιέμε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο π.ρ. ιόγηα (ζηνηρεία) - (κε ιεο πνιιά) ιόγηα. Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθή αληίζεζε ιόγησλ θαη ιατθώλ ζηνηρείσλ είλαη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα δύν άερσλ θιεηζηώλ ή δύν άερσλ ηξηβόκελσλ π.ρ. ρζ, θζ, θη, πη ηα νπνία ε δεκνηηθή ηξέπεη ζε ζπκπιέγκαηα πνπ απνηεινύληαη από έλα ηξηβόκελν θαη έλα ζηηγκηαίν νπόηε νη ζπλδπαζκνί ρζ θαη θη ηξέπνληαη ζε ρη θαη νη ζπλδπαζκνί θζ θαη πη ηξέπνληαη ζε θη π.ρ. θηππώ ρηππώ, ερζέο ρηεο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε επηινγή ιόγηνπ ή ιατθνύ ζπκπιέγκαηνο κπνξεί λα ζεκαηνδνηείηαη επίπεδν ύθνπο π.ρ. επηά εθηά, πείζζεθε πείζηεθε. Έλα ηξίην παξάδεηγκα είλαη ε πξνθνξά δηπιώλ ζπκθώλσλ. Δλώ ζηελ δεκνηηθή δελ ππάξρνπλ δηπιά ζύκθσλα, ζε νξηζκέλεο ιόγηεο ιέμεηο κε πξώην ζπλζεηηθό ηα ζπκθύκαηα παλ θαη ππεξ πξνθέξνληαη ηα δηπιά γξάκκαηα γηα έκθαζε π.ρ. παιιατθόο, πακκέγηζηνο, ππεξξεαιηζηηθόο. ην κνξθνινγηθό επίπεδν νη πεξηζζόηεξεο επηξξνέο εκθαλίδνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ ζύλζεζε. ηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζήκαηα, θπξίσο πξνζέζεηο όπσο εηο, εθ / εμ θηι θαη κνξθήκαηα όπσο ηειε-, ελδν-, αξρη- θηι ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνύλ πιένλ σο απηόλνκα ζηνηρεία ζηελ γιώζζα, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δηαηεξνύλ θάπνηα ιεμηθή ζεκαζία, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο όπσο ζπλέδξην, εηζπξάηησ, ηειεόξαζε, ελδνεπηθνηλσλία. Ληγόηεξα είλαη ηα ιόγηα επηζήκαηα όπσο -ηένο: αθαηξεηένο, -(ε)ηνο: επθιείδηνο, -αίνο: θνξπθαίνο. ηελ ιόγηα ζύλζεζε, δειαδή όηαλ δύν ή πεξηζζόηεξα ζέκαηα ελώλνληαη ζε έλα, ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ αληηβαίλνπλ ηνπο θαλόλεο ηεο δεκνηηθήο: - Αληί ηνπ ζπλζεηηθνύ θσλήεληνο -ν- πξηλ από ην β ζπλζεηηθό εκθαλίδνληαη άιια θσλήεληα π.ρ. αζηπλνκία, αγνξαλνκία ή ην ζπλζεηηθό θσλήελ εθιείπεη π.ρ. αιιει-επίδξαζε, λαπη-εξγάηεο. 1 Τα παραδείγματα αντλοφνται από Τριανταφυλλίδη (1941), Holton, Mackridge & Φιλιππάκη- Warburton (1999), Αναςταςιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρα (2003).

4 - Παξαηεξνύληαη πάζε θσλεέλησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άθσλα θιεηζηά θ, π, η ηξέπνληαη ζηα αληίζηνηρα άθσλα ηξηβόκελα ρ, θ, ζ πξηλ ην β ζπλζεηηθό π.ρ. θαθόο < θαρεμία, επί < εθεκεξίδα, αληί < αλζππαζπηζηήο. - Σν ζέκα αιιάδεη π.ρ. γε > γεσιόγνο, ρέξη > ρεηξνβνκβίδα - Παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά ηα νπνία δελ ππάξρνπλ κόλα ηνπο πιένλ ζηελ γιώζζα π.ρ. ελάγσ, παξάγσ > άγσ ή εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή π.ρ. επίδνμνο, κηζαιιόδνμνο > δόμα (κε ηελ ζεκαζία ηεο γλώκεο)ή κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία π.ρ. ζηηνπαξαγσγή, ππεξζηηηζκόο > ζίηνο (ζήκεξα σο ζηηάξη / ζηάξη). Ληγόηεξεο επηξξνέο έρεη δερζεί ε θιίζε. Γηα ηα νπζηαζηηθά κεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο είλαη ηα αξζεληθά ζε έαο π.ρ. γξακκαηέαο, εηζαγγειέαο, ζε -εο π.ρ. ζπγγελήο θαη ζειπθά ζε ε π.ρ. ζθέςε, δύλακε ηα νπνία ζηνλ εληθό έρνπλ αθνκνησζεί ζην ζύζηεκα ηεο δεκνηηθήο αιιά ζηνλ πιεζπληηθό δηαηεξνύλ αλώκαιεο ηηο θαηαιήμεηο -είο -έσλ είο. Άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ηα ζειπθά ζε νο π.ρ. νδόο, ιεσθόξνο θαη ηα νπδέηεξα ζε -νλ π.ρ. παξόλ, -αλ π.ρ. ζύκπαλ, -ελ π.ρ. θσλήελ, - π π.ρ. νμύ. Γηα ηα επίζεηα ζεκαηληθέο είλαη νη θαηεγνξίεο ζε εο, -εο, -εο π.ρ. ν εηιηθξηλήο, ε εηιηθξηλήο, ην εηιηθξηλέο θαη ζε πο, -εία, -π π.ρ. νμύο, νμεία, νμύ θαη σλ, -νπζα, -νλ π.ρ. ν ελδηαθέξσλ, ε ελδηαθέξνπζα, ην ελδηαθέξνλ. Πεξλώληαο ηώξα ζην επίπεδν ηεο ζύληαμεο, ηα ιόγηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη είλαη κεκνλσκέλα θαζώο ε θαζαξεύνπζα δελ επεξέαζε ηνλ αλαιπηηθό ραξαθηήξα ηεο γιώζζαο (Σξηαληαθπιιίδεο, 1948: 5) θαη ηα πην ζεκαηληθά είλαη ηα εμήο: α) ε ρξήζε γεληθήο πηώζεο αληί εκπξόζεηνπ πξνζδηνξηζκνύ πνπ ζεσξείηαη ιατθό ζηνηρείν π.ρ. Τειεθώλεζα ηνπ Γηώξγνπ αληί Τειεθώλεζα ζηνλ Γηώξγν. β) δνκέο ζηηο νπνίεο ην αλαθνξηθό δελ έιθεηαη από ηελ πξνεγνύκελε ιέμε π.ρ. Επραξηζηώ όινπο όζνη ήξζαλ θαη όρη Επραξηζηώ όινπο όζνπο ήξζαλ. γ) ε επηινγή πξνζέζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη κε γεληθή π.ρ. πξν δύν κελώλ αληί πξνζέζεσλ πνπ απληάζζνληαη κε αηηηαηηθή π.ρ. πξηλ δύν κήλεο. πλνςίδνληαο όζν αθνξα ηελ παξνπζία ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηα δηάθνξα γισζζηθά επίπεδα, νη πεξηζζόηεξεο επηξξνέο εκθαλίδνληαη πξσηίζησο ζην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ κνξθνινγία, όπνπ νη πεξηζζόηεξεο αθνξνύλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ ζύλζεζε, δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ λενινγία, αιιά αξθεηέο θαη ηελ θιίζε. Αληηζέησο, είλαη ιίγεο ζηελ θσλνινγία θαη αθόκα ιηγόηεξεο απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ ζύληαμε.

5 Βιέπνπκε, ινηπόλ, όηη ην ιόγην ζηνηρείν έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ γιώζζα, αλ θαη όρη κε ηελ ίδηα έληαζε ζε όια ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαθέξακε ήδε όηη ην ιόγην ζηνηρείν ελζσκαηώζεθε ζηελ λέα ειιεληθή, ηόζν ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν όζν θαη ζηνλ γξαπηό θαζώο ε δεκνηηθή αληηθαζηζηνύζε ηελ θαζαξεύνπζα ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ επίζεκνπ θαη δεκόζηνπ ιόγνπ. Γηαηί όκσο, κεηά από ηόζα ρξόληα πνπ ε δεκνηηθή είλαη ε επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο ην ιόγην ζηνηρείν παξακέλεη ζε απηήλ αθόκα θαη αλαθνκνίσην; Από πνύ αληιεί ηελ δύλακε λα ππάξρεη ζην ζύζηεκα αλ θαη δελ ζπλάδεη κε απηό; ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα εμεηάδνληαο νξηζκέλνπο πην εηδηθνύο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ γιώζζα θαη έρνπλ λα θάλνπλ ηόζν κε ην ίδην ην ζύζηεκα όζν θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ζε απηήλ. Μία από ηηο απαληήζεηο είλαη ε ίδηα ε κνξθή ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ. Απηό αθξηβώο ην ζέκα πξαγκαηεύεηαη ν Σξηαληαθπιιίδεο (1948) ζε κηα επνρή πνπ ε δεκνηηθή δελ ήηαλ αθόκα επίζεκε γιώζζα θαη γηλόηαλ πξνζπάζεηα λα «ζπκκνξθσζνύλ», όπσο αλαθέξεη, ηύπνη ηεο θαζαξεύνπζαο ζην ζύζηεκα ηεο δεκνηηθήο πξνθεηκέλνπλ λα ππάξρνπλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο επηξξνέο. Παξά ην ξπζκηζηηθό πλεύκα, θαηαλνεηό γηα ηελ επνρή, ν Σξηαληαθπιιίδεο ιακβάλεη ππόςε ηνπο ηύπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη νκηιεηέο θαη πάλσ εθεί βαζίδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Δπηζεκαίλεη όηη ε ζπκκόξθσζε ησλ ιόγησλ ηύπσλ ζηελ δεκνηηθή ζπκβαίλεη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο επθνιόηεξα, ζε άιιεο δπζθνιόηεξα θαη ζε άιιεο θαζόινπ. Παξαηεξνύκε ινηπόλ κηα πνηθηιία θαη αληζόηεηα σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα θαλνληζκνύ ησλ ιόγησλ ηύπσλ. Γηαηί παξάιιεινη ιόγηνη ηύπνη θξύβνπλ δηαθνξεηηθή δύλακε λα αληηζηαζνύλ; Πξνθεηκέλνπλ λα εμεγήζεη πώο ε κνξθή παίδεη ξόιν ζηελ αληίζηαζε ζηελ αθνκνίσζε δίλεη δύν παξαδείγκαηα, έλα από ηελ θσλνινγία θαη έλα από ηελ κνξθνινγία. Γηα ην θσλνινγηθό επίπεδν εμεηάδεη αληηπαξαβνιηθά ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ /kt/ - /xt/ θαη /pt/ /ft/. ηελ πεξίπησζε ηνπ δεύγνπο /kt/ - /xt/ ε άξζξσζε ησλ /k/ θαη /x/ γίλεηαη ζην ίδην πεξίπνπ ζεκείν κέζα ζην ζηόκα θαη νη δεκνηηθέο ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ /xt/ αθνκνηώλνπλ αλαινγηθά θαη ηηο ιόγηεο. Έηζη, είλαη εύθνιν ε ιέμε ζηαιαθηίηεο λα γίλεη ζηαιαρηίηεο θαη ε ιέμε θαηαθηώ θαηαρηώ. Γελ ζπκβαίλεη, όκσο, ην ίδην γηα ηα /p/ θαη /f/, ηα νπνία αξζξώλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζην ζηόκα θαη γη απηό δελ είλαη εμίζνπ εύθνιν λα κεηαηξέςνπκε ηελ ιέμε θνπηήξα ζε θνθηήξα ή ηελ ιέμε επζπλεηδεζία ζε εςπλεηδεζία.

6 Έλα άιιν παξάδεηγκα από ηελ κνξθνινγία είλαη ηα αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε έαο κε πιεζπληηθό εηο όπσο γξακκαηέαο, γξακκαηείο. Οη ιόγηεο θαηαιήμεηο ηνπ εληθνύ εύο, -έσο, -έα αθνκνηώζεθαλ εύθνια ζην θιηηηθό παξάδεηγκα ησλ αξζεληθώλ ζε αο, -α, -α θαηά ην ηακίαο. Οη ιόγνη είλαη νη εμήο: α) ε αλαινγηθή επίδξαζε ηεο αηηηαηηθήο πνπ παξνπζηάδεη θνηλή θαηάιεμε κεηαμύ ησλ δύν θιηηηθώλ παξαδεηγκάησλ θαη απηό νδεγεί ζηελ εμνκάιπλζε θαη ησλ ππόινηπσλ πηώζεσλ β) δηαηεξείηαη ην ηνληζκέλν θσλήελ /e/ ησλ παιηώλ θαηαιήμεσλ ζηηο θαηλνύξγηεο θαηαιήμεηο π.ρ. ζπγγξαθεύο / siγrafέfs/ ζπγγξαθέαο / siγrafέas/ ζπγγξαθέσο / siγrafέos/ ζπγγγξαθέα / siγrafέa/ γ) αζθνύλ αλαινγηθή επίδξαζε αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε έαο, θπξίσο νλόκαηα θαη ηνπσλύκηα όπσο Πεξαίαο, Αρηιιέαο, Οδπζζέαο, αλ θαη ιίγα ζε αξηζκό. δ) ε θαηάιεμε /fs/ ηεο νλνκαζηηθήο αληηβαίλεη ην θσλνινγηθό ζύζηεκα ηεο λέαο ειιεληθήο. Αληίζεηα, ν πιεζπληηθόο, αλ θαη εμίζνπ αλώκαινο, εκθαλίδεη πνιύ κεγαιύηεξε αληίζηαζε παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη ηελ επνρή ηνπ Σξηαληαθπιιίδε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαιήμεσλ. Σν ζρήκα είο, -έσλ, -είο παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηξέπνπλ ηελ αθνκνίσζε: α) ε θνηλή θαηάιεμε είο ζε νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή θαη θιεηηθή, θαηά ην ζρήκα πνπ απαηηεί ε δεκνηηθή β) νη θαηαιήμεηο είο θαη έσλ είλαη ηνληζκέλεο γ) ιείπεη ε αλαινγηθή επίδξαζε ηεο αηηηαηηθήο δ) ιείπνπλ ηα θνηλά (πξνζεγνξηθά) νπζηαζηηθά ώζηε λα επεξεάδνπλ αλαινγηθά ηνλ ιόγην ζρεκαηηζκό. (Σα θιεξνλνκεκέλα αξζεληθά από αξραίεο ιέμεηο ζε εύο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε έαο θαη κεηά ζε ηάο π.ρ. βαζηιηάο θαη ραιθηάο.) ε) Να πξνζζέζνπκε εδώ ηελ δηθή καο επηζήκαλζε όηη νη ζπγθεθξηκέλεο θαηαιήμεηο ηνπ πιεζπληηθνύ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα άιια ιόγηα θιηηηθά παξαδείγκαηα όπσο ε πνιή νη πόιεηο, ε δύλακε νη δπλάκεηο, ν δηεζλήο / ε δηεζλήο νη δηεζλείο. Οπόηε, βιέπνπκε όηη ελδνγισζζηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα θαζεαπηό όπσο ε ίδηα ηνπ ε κνξθή, ην ζεκείν άξζξσζεο, νη ηνληζκέλεο θαηαιήμεηο, ην θιηηηθό ζρήκα, θνηλέο θαηαιήμεηο κε θιηηηθά παξαδείγκαηα ηεο δεκνηηθήο κπνξνύλ λα επλνήζνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο ιόγηαο κνξθήο ηνπ.

7 ε άιιεο πεξηπηώζεηο παξαηεξείηαη λα επηβηώλνπλ ιόγηνη ηύπνη ελώ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλνη παξάιιεινη δεκνηηθνί. Σν θαηλόκελν απηό εμεηάδεη ε Ηνξδαλίδνπ (1999). ε ζώκα θεηκέλσλ από επηζηνιέο αλαγλσζηώλ ζε εθεκεξίδεο κειεηάεη ηηο γισζζηθέο ηνπο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηη ζεσξνύλ νη νκηιεηέο σο γισζζηθό πξόηππν ζε έλα πεξηβάιινλ πςειήο επηζεκόηεηαο. Παξαηεξεί ζπζηεκαηηθεο δηηππίεο όζνλ αθνξά ηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ κε ιόγηεο θαη δεκνηηθέο θαηαιήμεηο αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη όηη νη ιόγηεο επηβηώζεηο νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο ζε απηό πνπ νλνκάδεη λόξκα, δειαδή ηελ ρξήζε ηεο γιώζζαο πνπ πξνβάιιεηαη σο «νξζή» (ν.π.: 835), είηε απνηεινύλ ηελ κνλαδηθή επηινγή είηε ζπληζηνύλ πθνινγηθνύ ηύπνπ δηάθξηζε. Έηζη, βιέπνπκε ξήκαηα όπσο ηα παξέζηεζαλ, πξνέβε, ππεξέβε ππεξέβεζαλ, ππέζηε ππέζηεζαλ λα κελ έρνπλ θαζηεξσκέλν ελαιιαθηηθό ηύπν ζε εθα θαη νη ηύπνη ζε ε / ήζαλ λα απνηεινύλ ηελ κόλε δηέμνδν κνξθνινγηθά. ε άιιεο πεξηπηώζεηο ε δηηππία είλαη πθνινγηθά πξνζδηνξηζκέλε π.ρ. ε εκθάληζε ή κε ηεο εζσηεξηθήο αύμεζεο παξήγγεηια παξάγγεηια. Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ παξνπζηάδνπλ νη πεξηπηώζεηο πνπ ξήκαηα ηεο ίδηαο ξίδαο ή κε θνηλή θαηαγσγή ζρεκαηίδνπλ ηελ θιίζε ηνπο άιια κε ιόγηεο θαη άιια κε ιατθέο θαηαιήμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηζρπξόο ηύπνο γηα ηνλ παζεηηθό αόξηζην ηνπ γ πξνζώπνπ ηνπ ξήκαηνο ζπιιακβάλνκαη είλαη ζπλειήθζε ελώ ηνπ ξήκαηνο παξαιακβάλνκαη είλαη παξαιήθζεθε. Σν ίδην θαη γηα ην δεύγνο αλαζηέιινκαη ζηέιλνκαη πνπ ζρεκαηίδνπλ παζεηηθό αόξηζην γ πξνζώπνπ αλεζηάιε ζηάιζεθε αληίζηνηρα. Τπάξρνπλ ινηπόλ παξάιιεια, ιόγηα θαη ιατθά, θιηηηθά παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν κέζα ζηελ γιώζζα. Γηαηί όκσο, επηβηώλνπλ νη ιόγνη ζρεκαηηζκνί ελώ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη ιατθνί; Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζεη ηελ αληίζηαζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ ζηελ θαλνληθόηεηα πξνηείλεη ηελ θαζηέξσζε κέζσ ηεο ρξήζεο. Ζ παξνπζία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν γισζζηθό πεξηβάιινλ όπνπ θπξηαξρνύζε ε θαζαξεύνπζα, π.ρ. ε εηδεζενγξαθία, θαη αληίζηνηρα ε απνπζία ηνπο από ηνλ θαζεκεξηλό ιόγν εμεγεί όρη κόλν γηαηί ππάξρνπλ δηηππίεο όπσο ηηο παξνπζηάζακε παξαπάλσ αιιά θαη γηαηί επηβηώλνπλ κόλν ζην γ πξόζσπν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηελ ηξηηνπξόζσπε δηαηύπσζε ελώ απνπζηάδνπλ από ην εγώ θαη ην εζύ ηνπ δηαιόγνπ. Δπίζεο, εμεγεί ην γεγνλόο όηη «νη νκηιεηέο νξηνζεηνύλ ζπζηεκαηηθά θαη κε παξαηεξήζηκε θαλνληθόηεηα ηηο ιόγηεο επηινγέο θαη δελ ηηο

8 αλάγνπλ ζε ζπλνιηθέο κνξθνινγηθέο δπλαηόηεηεο» δηαηεξώληαο ηεο ζε ρακειά πνζνζηά (ν.π.: ). Γελ είλαη όκσο κόλν ιόγνη πνπ αθνξνύλ ην ίδην ην ζύζηεκα νη νπνίνη απνηξέπνπλ ηελ αθνκνίσζε αιιά ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ εμσγισζζηθνί παξάγνληεο παίδνπλ απηόλ ηνλ ξόιν. Απηό δείρλεη ε ζπληήξεζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζειπθώλ ζε νο. Δξκελεύνληαο ηελ απόδνζε ηνπ γέλνπο ζηα νπζηαζηηθά ηεο λέαο ειιεληθήο κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξσηνηππηθόηεηαο, νη Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε θαη Υεηιά-Μαξθνπνύινπ (2003) εληάζζνπλ ηα ζειπθά ζε νο ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ζηηο θαηεγνξίεο πνπ θιεηζηέο θαη εκθαλίδνπλ ρακειή ζπρλόηεηα. Γεληθά, παξαηεξείηαη ζηελ γιώζζα ε ηάζε γηα κεηαθίλεζε από ηηο πεξηθεξεηαθέο θαηεγνξίεο πξνο ηηο θεληξηθέο θαηεγνξίεο, δειαδή θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη δηαξθώο λέεο ιέμεηο θαη έρνπλ πςειή ζπρλόηεηα εκθάληζεο, γεγνλόο πνπ εμεγεί ηελ αιιαγή ζην γέλνο ζε ιέμεηο όπσο ε ςήθνο -> ν ςήθνο, ε άκκνο -> ν άκκνο. Ζ θαηάζηαζε όκσο παξακέλεη ζε ξεπζηόηεηα γηα ηνλ εμήο ιόγν: Γελ βξίζθεηαη θαηάιιειε κνξθνινγηθή ή ιεμηθή δηέμνδνο γηα ηελ δηάθξηζε ησλ ζειπθώλ επαγγεικαηηθώλ (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε & Υεηιά-Μαξθνπνύινπ, 2003: 38). Καηαιήμεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, όπσο ίλα π.ρ. γηαηξίλα, θηινινγίλα δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο γηαηί ζην γισζζηθό αίζζεκα ησλ νκηιεηώλ δελ αληηπξνζσπεύνπλ ην ίδην θύξνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηύπν ηνπ αξζεληθνύ. Γη απηό νη νκηιεηέο πξνηηκνύλ ε δηάθξηζε ηνπ γέλνπο κεηαμύ ζειπθώλ θαη αξζεληθώλ επαγγεικαηηθώλ λα πεξηνξίδεηαη ζην άξζξν κε απνηέιεζκα λα ζπληεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη παξάγνληεο όπσο ε κνξθή ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ, ε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί, ηα πεξηβάιινληα κε ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλν θαη ην θνηλσληθό θύξνο πνπ αληηπξνζσπεύεη είλαη ιόγνη νη νπνίνη κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δηαηεξεί ηελ ιόγηα κνξθή ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο λαη κελ δελ ζπλάδεη κε ην ζύζηεκα ηεο δεκνηηθήο αιιά είλαη εληαγκέλν ζηελ λόξκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νκηιεηέο κε ηξόπν ζπζηεκαηηθό θαη ζαθώο πξνζδηνξηζκέλν. Μία άιιε δηάζηαζε ηνπ ιόγηνπ ζηνηρείνπ πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη όηη δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην επίζεκν ύθνο ιόγνπ, όπσο ζπλήζσο πηζηεύεηαη, αιιά εκθαλίδεηαη θαη ζε πεξηβάιινληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, νπδέηεξν πθνινγηθά, Γηα πξάδεηγκα, από ην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ πνιιέο ιέμεηο επξείαο ρξήζεο όπσο ππξνζβέζηεο, παλεπηζηήκην, ιεσθνξείν είλαη δεκηνπξγεκέλεο ζύκθσλα κε θαλόλεο θαη κνξθήκαηα πνπ είραλ πάςεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε παιαηόηεξεο επνρέο, κεξηθά

9 από ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα λα εθθξάζνπλ αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη είλαη νπδέηεξεο πθνινγηθά. ε νξηζκέλεο αθξαίεο πεξηπηώζεηο κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ιέμεηο ιόγηαο πξνέιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αλεπίζεκα πεξηβάιινληα. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε πώξσζε 2 εκθαλίδεηαη ζε επίζεκα πεξηβάιινληα κε ηελ ζεκαζία ηεο εζηθήο αλαηζζεζίαο αιιά κε αιιαγή ζηελ ζεκαζία έληνλν πάζνο ή θαλαηηζκό γηα θάηη εκθαλίδεηαη ζε αλεπίζεκα πεξηβάιινληα. Σν ίδην θαη γηα ηελ ιέμε θαληαζηηθόο 3 πνπ ελώ κνξθνινγηθά είλαη ιόγηαο πξνέιεπζεο θαη ζεκαίλεη απηόο πνπ ηνλ έρεη δεκηνπξγήζεη ε θαληαζία, σο κεηαθξαζηηθό δάλεην ηεο αγγιηθήο ιέμεο fantastic ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλεπίζεκα πεξηβάιινληα κε ηελ ζεκαζία θαηαπιεθηηθόο. Από ην επίπεδν ηεο θσλνινγίαο, ιέμεηο όπσο εθθιεζία /eklisία/ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ θσλνινγηθό θαλόλα ηεο αζπληδεζίαο πνπ είλαη θαλόλαο ηεο θαζαξεύνπζαο ελώ ν αληίζηνηρνο ηξόπνο πξνθνξάο ζηελ δεκνηηθή είλαη εθθιεζηά /eklisiά/ (Σξηαληαθπιιίδεο, 1948: 4). Πιένλ όκσο ν δεύηεξνο ηξόπνο πξνθνξάο δελ απαληάηαη, ηνπιάρηζηνλ όρη ζηελ θνηλή, έηζη ε ιόγηα πξνθνξά είλαη ε νπδέηεξε πθνινγηθά. Γειαδή, όρη κόλν θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζαξεύνπζαο είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ λόξκα αιιά επίζεο δελ ζεκαηνδνηνύλ θαλέλα επίπεδν ύθνπο, νύηε επίζεκν νύηε αλεπίζεκν. Από ην επίπεδν ηεο κνξθνινγίαο, ζα αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο ηνληζκέλεο εζσηεξηθήο άπμεζεο. Γξάθεη γηα ην θαηλόκελν ν Σξηαληαθπιιίδεο: «Μεξηθνί ιόγηνη ηύπνη επηθξάηεζαλ κόλν κε ηνλ θαηξό θαη κε δπζθνιία, κα θαη δπζθνιώηεξα ηώξα βγαίλνπλ, όπσο ι.ρ. ε ηνληζκέλε αξρατθή εζσηεξηθή αύμεζε.» (ν.π.: 5). Ζ Ηνξδαλίδνπ (1999: 837) αλαθέξεη γηα ην ίδην θαηλόκελν όηη «απνηειεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθή επηινγή γηα πνιππιεζή θαηεγνξία ξεκάησλ ηνπ ηύπνπ εθδίδσ, επηηξέπσ, πεξηθέξσ, ή ελαιιαθηηθά επηινγή πθνινγηθά πξνζδηνξηζκέλε, π.ρ. παξήγγεηια-παξάγγεηια [ ]» όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Δίλαη ινηπόλ κηα επηξξνή πνπ ππάξρεη ζηελ γιώζζα γηα δεθαεηίεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή δελ ζεκαηνδνηεί επίπεδν ιόγνπ. πλνςίδνληαο, έλα κέξνο ησλ ιόγησλ ζηνηρείσλ από ηα γισζζηθά επίπεδα ηεο θσλνινγία, ηεο κνξθνινγία θαη ηνπ ιεμηινγίνπ (είπακε όηη νη επηξξνέο ζηελ ζύληαμε είλαη ιίγεο) είλαη νπδέηεξν πθνινγηθά θαη δελ ζεκαηνδνηεί επίζεκν ιόγν, ελώ ζε νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηώζεηο ζεκαηνδνηεί αλεπίζεκν ιόγν. 2 Σν παξάδεηγκα είλαη από ηελ Μπαθάθνπ-Οξθαλνύ (2005: 139). 3 Το παράδειγμα είναι από τον Πετροφνια (2001: 27).

10 Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ζαθώο ην ιόγην ζηνηρείν είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρεη ιεηηνπξγηθό ξόιν ζηελ λέα ειιεληθή όπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή ελώ ζε άιιεο ζεκαηνδνηεί πθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε. Δκθαλίδεηαη ζην επίζεκν επίπεδν αιιά κπνξεί λα είλαη θαη νπδέηεξν πθνινγηθά. Δλδνγισζζηθνί θαη εμσγισζζηθνί παξάγνληεο ζπληεξνύλ ην ιόγην ζηνηρείν θαη ην θαζηζηνύλ αλακθηζβήηεηα θνκκάηη ηεο γιώζζαο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ηνπ. Γη απηό θαη πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηόζν γηα ηνπο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο όζν θαη σο μέλεο. Οπόηε πεξλάκε ηώξα ζην δεύηεξν κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο πνπ είλαη λα εμεηάζνπκε πώο ελζσκαηώλνληαη ηα ιόγηα ζηνηρεία ζε έλα εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ειιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο γιώζζαο. πλήζσο ην ιόγην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν, αθνύ ν καζεηήο έρεη κειεηήζεη ηηο θεληξηθέο θαεγνξίεο. Απηό θάλεη αθόκα πην ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε πώο κπνξεί λα εληαρζεί ζην αξράξην επίπεδν. Σν εγρεηξίδην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην Γλσξίδεηο ήδε Ειιεληθά (You Speak Greek Already USGA), έλα εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Καηάξηηζε» ( LLP GR-KA2-KA2MP) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθόινπζνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο: ΔΚΔΑ (Βνπιγαξία), Παλεπηζηήκην ηεο Μνύξζηα (Ηζπαλία), Euromediterranean Cultural Heritage Agency - Οξγαληζκόο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο Μεζνγεηαθήο θιεξνλνκηάο (Ηηαιία), Διιεληθή Κνηλόηεηα Λεηνλίαο (Λεηνλία), Παλεπηζηήκην Ηαζίνπ «Alexander Ioan Cusa» (Ρνπκαλία), Διιελνβξεηαληθό θνιιέγην, ρνιείν Διιεληθώλ «Μέγαο Αιέμαλδξνο» (Διιάδα). Όζνλ αθνξά ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ γξακκαηηθή, ην εγρεηξίδην αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο. ε θάζε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη ηξία θείκελα όπνπ παξνπζηάδεηαη ε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη ε γξακκαηηθή. Γηα θάζε θείκελν ππάξρνπλ δύν πίλαθεο, ν έλαο κε ηηο θνηλέο ιέμεηο θαη ν άιινο κε ην βαζηθό ιεμηιόγην ηνπ θεηκέλνπ. Αθνινπζνύλ εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε γξακκαηηθή θαη αζθήζεηο γξακκαηηθήο. Αθνινπζνύλ παηρλίδηα ιέμεσλ θαη έλαο πίλαθαο κε επηπιένλ ιέμεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ. Σέινο, αθνινπζνύλ δξαζηεξηόηεηεο γηα παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη

11 γξαπηνύ ιόγνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελόηεηα θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ βηβιίνπ πεξηιακβάλνπλ: ηερλνινγία, αζιεηηζκό, πνιηηηζκό, ζξεζθεία, κπζνινγία, θύζε πεξηβάιινλ, εθπαίδεπζε θαη νη επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο: ςώληα ζηα καγαδηά, ρξεκαηηθέο ζπλδηαιιαγέο, παξαγγειία ζηελ ηαβέξλα, ζνύπεξ κάξθεη, αγνξά εηζηηεξίσλ, ρξήζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, δηαζθέδαζε, θαηξόο. Άιια θείκελα είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηελ γξακκαηηθή, ην ιεμηιόγην ή ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ελώ άιια είλαη πξσηόηππα πξνζαξκνζκέλα ζην αξράξην επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ ζεκαηηθή ηεο ελόηεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο γίλεηαη μερσξηζηά θαη ππάξρνπλ εζηηαζκέλεο αζθήζεηο. Σέινο, θαιύπηνληαη θαη νη ηέζζεξηο δεμηόηεηεο: θαηαλόεζε γξαπηνύ / πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη παξαγσγή γξαπηνύ / πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Σα ιόγηα ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν είλαη ειάρηζηα, αθνξνύλ ηελ κνξθνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνπλ κόλν ηα ζειπθά ζε νο όπσο ε νδόο, ε ήπεηξνο θαη ζειπθά ζε ε κε πιεζπληηθό -εηο όπσο ε πόιε, νη πόιεηο, ε δύλακε νη δπλάκεηο. Σν ζεκείν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην θάλεη ηελ δηαθνξά όζνλ αθνξά ην ιόγην ζηνηρείν είλαη ζην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ, ην νπνίν όπσο είπακε έρεη δερζεί ηηο κεγαιύηεξεο επηξξνέο. Ζ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ βαζίζηεθε ζηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βάζε νη θνηλέο ιέμεηο ειιεληθήο θαηαγσγήο ζηηο γιώζζεο ησλ εηαίξσλ (ιεηνληθά, ηηαιηθά, βνπιγαξηθά, ξνπκαληθά θαη ηζπαληθά) θαη ησλ αγγιηθώλ νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ην αξρηθό επίπεδν. Πνιιέο από απηέο ηηο ιέμεηο απνηεινύλ κέξνο ηνπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ Λεμηινγίνπ, ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νπνίνπ είλαη όηη ζρεκαηίδεηαη από ζέκαηα, πξνζήκαηα ή επηζήκαηα ιαηηληθήο ή ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη δηαηεξεί ηελ ίδηα κνξθή θαη παξαπιήζηα ζεκαζία από γιώζζα ζε γιώζζα (Υαξαιακπάθεο 1999: ). ε απηό ην ιεμηιόγην πεξηιακβάλνληαη ιέμεηο θαηεπζείαλ από ηα αξραία ειιεληθά π.ρ. δίιεκκα, θαηαζηξνθή, επθεκηζκόο ή ιέμεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ Γύζε από ηνλ 17ν αηώλα θαη εμήο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζε λέεο έλλνηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκώλ π.ρ. ακθίβηνο, δηαζεξκία, κεηαβνιηζκόο. Οη ιέμεηο απηέο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ιόγηεο. Μέζα από ηα θείκελα ηεο ελόηεηαο δίλεηαη ε αθνξκή γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηέηνηεο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε ηειέθσλν από έλα θείκελν όπνπ δηδάζθνληαη εξσηαπνθξίζεηο γηα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γίλεηαη ε βάζε γηα κηα άζθεζε γηα δεκηνπξγία ζύλζεησλ ιέμεσλ κε δεύηεξν ζπλζεηηθό ην ζύκθπκα θσλν

12 όπσο μπιόθσλν, ξαδηόθσλν, καγλεηόθσλν, θαζεηόθσλν. Αλάινγα ζε άιιν παξάδεηγκα, από ηελ ιέμε αζηξνλνκία νη καζεηέο θαινύληηα λα ζπλζέζνπλ ιέμεηο κε πξώην ζπλζεηηθό ηελ ιέμε άζηξν- όπσο αζηξνθπζηθή, αζηξνλαύηεο, αζηξνινγία. ε άιιεο αζθήζεηο εμνηθεηώλνληαη θαη κε γξακκαηηθά επηζήκαηα όπσο ε θαηάιεμε ηθόο, όηαλ δεκηνπξγνύλ επίζεηα από ιέμεηο όπσο ιόγ-νο, θέληξ-ν θηι. πλαληάηαη θαη ε πεξίπησζε λα ππάξρεη ζηελ ίδηα άζθεζε παξαγσγή θαη ζύλζεζε δεκηνπξγώληαο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ιέμεηο πνπ είλαη θνηλέο ζε πνιιέο γιώζζεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό Λεμηιόγην αιιά έρνπλ πεξάζεη πιένλ ζε θαζεκεξηλή ρξήζε, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κηα θαιή βάζε γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ιόγην ζηνηρείν αθόκα θαη από ην αξράξην επίπεδν. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ιεμηινγίνπ παξνπζηάδεη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο. Δκπινπηίδνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο, δεκηνπξγνύλ ζπλδέζεηο κε ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ γιώζζα ηνπο, εηζάγνληαη ζηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο θαη ζύλζεζεο ιόγησλ ιέμεσλ. Μπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ θαη ζε άιιεο δεμηόηεηεο όπσο λα αλαιύνπλ ηηο ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο, λα καληεύνπλ ην λόεκα ησλ ιέμεσλ θαη λα εμνηθεηώλνληαη όρη κόλν κε ιεμηθά αιιά θαη κε γξακκαηηθά ζηνηρεία. Αθόκα θαη αλ νξηζκέλεο από απηέο ηηο ιέμεηο είλαη δύζθνιεο γηα ην επίπεδό ηνπο ν δάζθαινο κπνξεί λα θάλεη επηινγή θαη λα κελ επηκείλεη ζε όιεο ην ίδην. Σν ιεμηιόγην θαη νη αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ιόγην ζηνηρείν απνηεινύλ επηπιένλ πιηθό ζε έλα θαηά ηα άιια άξηην βηβιίν γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. πκπεξάζκαηα Σν ιόγην ζηνηρείν, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ εηζήρζε ζηελ γιώζζα, είλαη θνκκάηη ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ππάξρεη ζε απηήλ επηηειώληαο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο: ε άιιεο πεξηπηώζεηο ζεκαηνδνηεί ην επίζεκν ύθνο, ζε άιιεο απνηειεί ηελ κνλαδηθή επηινγή ελώ ζε άιιεο είλαη νπδέηεξν πθνινγηθά αλεμάξηεηα από ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη. Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηόζν γηα ηα ειιεληθά σο κεηξηθή όζν θαη σο μέλε. Δηδηθόηεξα γηα ηελ δεύηεξε πεξίπησζε, εμεηάζακε πώο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα εγρεηξίδην γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο αθόκα θαη

13 ζην αξράξην επίπεδν θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνζθνκήζνπλ νη καζεηέο από απηό. Βηβιηνγξαθία Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Άλλα & Αζεκάθεο Φιηάηνπξαο, Ζ δηάθξηζε [ιόγην] θαη [ιατθό] ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Οξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε. ην 6 ν Σπλέδξην Ειιεληθήο Γισζζνινγίαο: Πξαθηηθά 6 νπ Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ Ειιεληθήο Γισζζνινγίαο, Κξήηε Σεπηεκβξίνπ Κξήηε: Δξγαζηήξην Γισζζνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή). Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Άλλα & Γέζπνηλα Υεηιά-Μαξθνπνύινπ, πγρξνληθέο θαη δηαρξνληθέο ηάζεηο ζην γέλνο ηεο ειιεληθήο. Μηα ζεσξεηηθή πξόηαζε. ην Θέκαηα λενειιεληθήο γξακκαηηθήο: Τν γέλνο. Αζήλα: Παηάθε, Γλσξίδεηο ήδε ειιεληθά. Εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα αξράξηνπο Αζήλα. Holton David, Peter Mackridge & Δηξήλε Φηιηππάθε-Warburton, Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Αζήλα: Παηάθε. Ηνξδαλίδνπ Άλλα Εεηήκαηα ηππνπνίεζεο ηεο ζύγρξνλεο λενειιεληθήο. ην Υξηζηίδεο Αλαζηάζηνο-Φνίβνο (επηκ.) «Ιζρπξέο» θαη «αζζελείο» γισζζεο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Όςεηο ηνπ γισζζηθνύ εγεκνληζκνύ. Πξαθηηθά δηεζλνύο ζπλεδξίνπ Θεζζαινλίθε, Μαξηίνπ ηνκ. β. Θεζζαινλίθε: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, Mackridge Peter, Η λενειιεληθή γιώζζα. Αζήλα: Παηάθεο. Μπαθάθνπ-Οξθαλνύ Αηθαηεξίλε, Η ιέμε ηεο λέαο ειιεληθήο ζην γισζζηθό ζύζηεκα θαη ζην θείκελν. Αζήλα: Πεξηνδηθό «Παξνπζία» - Παξάξηεκα αξ. 65. Μπακπηληώηεο Γεώξγηνο Γ., Λεμηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο. Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο. Πεηξνύληαο Δπάγγεινο, Δηπκνινγία θαη πξνέιεπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο λέαο ειιεληθήο. ην Γηάλλεο Ζ. Υάξεο (επηκ.) Δέθα κύζνη γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα. Αζήλα: Παηάθε. Σξηαληαθπιιίδεο Μαλόιεο, 2005 (1941). Νενειιεληθή γξακκαηηθή (ηεο δεκνηηθήο) (αλαηύπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ ΟΔΒ (1941) κε δηνξζώζεηο). Θεζζαινλίθε: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ (Ίδξπκα Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε).

14 Σξηαληαθπιιίδεο Μαλόιεο, 1948 (αλάηππν). Γισζζηθέο παξαηεξήζεηο. Η δπλακηθόηεηα ησλ αζπκκόξθσησλ ιόγησλ ηύπσλ. Θεζζαινλίθε: Σύπνηο Μ. Σξηαληαθύιινπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Άρης Γιαβρής Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ www.kedros.gr Παρουσίαση του βιβλίου www.arisgiavris.gr 2 ΓΛΩΙΚΔ ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ: Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αζήλα, Αύγνπζηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

EYROPEAN PROGRAMME: Key competencies- professional and personal development

EYROPEAN PROGRAMME: Key competencies- professional and personal development EYROPEAN PROGRAMME: Key competencies- professional and personal development Νέα ειιεληθή γιώζζα( Γ Γπκλαζίνπ) Modern Greek Language (C Junior High School) Θέκα: Γιώζζα- Γιώζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ θόζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα