Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ"

Transcript

1 Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία (Master of Arts in Psychology, Counseling and Guidance) από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α. Γηδαθηνξηθό Γίπισκα Ph.D. ζηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία από ην New York University, Η.Π.Α. Ενδεικηικό διδακηικό έργο -Καζεγεηήο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δμειηθηηθή Φπρνινγία κε έκθαζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή». -Τπεξεηεί ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ην 1986 θαη απνηειεί από ηα πξώηα ζηειέρε ηνπο. -Βαζηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθεη ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν, ζην Γηδαζθαιείν θαη/ε ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ: o Εξελικηική τςσολογία o Αναπηςξιακέρ αποκλίζειρ: νοηηική ςζηέπηζη και τςσοπαθολογία ηηρ παιδικήρ ηλικίαρ o Σςμβοςλεςηική τςσολογία o Παιδαγυγική τςσολογία o Ειζαγυγή ζηιρ βαζικέρ απσέρ ηηρ ειδικήρ αγυγήρ -Δίλαη Σκεκαηηθόο πληνληζηήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ην γεληθό ζπληνληζκό θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ έρεη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/λίθεο. Διοικηηικό έργο Άλλο έργο Πξόεδξνο Γηδαζθαιείνπ ΣΔΠΑΔ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» (από 2006). Γηεηέιεζε Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ( ) Γηεηέιεζε Πξόεδξνο θαη Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΠΑΔ ( & ) θαη ( ) αληίζηνηρα. Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ Π.Δ. ηνπ ΤΠΔΠΘ ( ) Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Δπηινγήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ γηα ηελ επηινγή δαζθάισλ θαη λεπηαγσγώλ γηα κεηεθπαίδεπζε ζηα Γηδαζθαιεία ηεο ρώξαο (από ην 2006) Επιζηημονικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες

2 Μέινο ηεο: American Psychological Association Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Διιεληθήο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Ιδξπηηθό κέινο, κε ηνπο Peter Hawkins (Ηλσκέλν Βαζίιεην), Eleanor O Leary (Ιξιαλδία), Jarl Wahlström (Φηλιαλδία), José Gongóra (Ιζπαλία) θαη Ισάλλε Νέζηνξνο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο), ηνπ European Institute of Integrative Psychotherapy Επιζηημονικά και ερεσνηηικά ενδιαθέρονηα Με ιεθηηθή επηθνηλσλία. Νεαληθή παξαβαηηθόηεηα. Γηαηαξαρέο ύπλνπ ζηα παηδηά. Αξηζηεξνρεηξία. Φπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο. Κιηληθέο εθαξκνγέο ηεο ύπλσζεο. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν ζύλδξνκν Down θαη ην ζύλδξνκν Williams. Χρημαηοδοηούμενα ερεσνηηικά προγράμμαηα Δπαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ιεηηνπξγώλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο θαη Β. Αηγαίν) Leonardo da Vinci (Pilot project: Equal employment opportunities: Mentoring and training of disabled people and employers. National coordinator) Πηινηηθή εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε - ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ (ηκεκαηηθόο ππεύζπλνο πξνγξάκκαηνο) Οργάνωζη ζσνεδρίων Μάηνο 1992: Διεπιζηημονικό Εςπυπαφκό Σςμπόζιο «Άηομα με Ειδικέρ Ανάγκερ» πλ-πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 30 Απξηιίνπ - 4 Μαΐνπ 1998: «Αειθόπορ Ανάπηςξη ζηα Νηζιά: Ο πόλορ ηηρ έπεςναρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ» πλ-πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Μαΐνπ 2003: 9 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ψςσολογικήρ Εηαιπείαρ Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Απξηιίνπ 2004: 16 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ελληνικήρ Εηαιπίαρ Κοινυνικήρ Παιδιαηπικήρ και Πποαγυγήρ ηηρ Υγείαρ με θέμα: «Παιδί και αθληηιζμόρ» πλ-πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ΔHMOΣIEYMATA α. Bιβλία Επιμέλειες βιβλίων 1. The relationship between reflection - impulsivity and intolerance of ambiguity under differential reward conditions. (H ζρέζε κεηαμύ δηαζθεπηηθόηεηαο - παξνξκεηηθόηεηαο θαη κε αλεθηηθόηεηαο ηεο ακθηινγίαο θάησ από δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ακνηβήο). Πεηξακαηηθή ςπρνινγηθή έξεπλα (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή). New York University, H ζσολική θοβία. (ε ζπλεξγαζία κε M. Kαΐια & Γ. Ξαλζάθνπ, 1994). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα. 3. Άηομα με Eιδικέρ Aνάγκερ. Tόκνη A & B. (Eπηκ. κε M. Kαΐια & Γ. Φηιίππνπ, 1994). Aζήλα: Eιιεληθά 2

3 Γξάκκαηα. 4. H θεπαπεία Gestalt. (Eπηκ. ηεο κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο E. O Leary κε I.N. Nέζηνξνο, 1995). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα. 5. Ο ύπνορ ηυν παιδιών: Φςζιολογία, ζςνήθειερ, διαηαπασέρ (2000). Αζήλα: Αηξαπόο. 6. Μύθοι, μαθημαηικά,πολιηιζμοί: αποζιυπημένερ ζσέζειρ ζηην εκπαίδεςζη. Αζήλα: Αηξαπόο. (Δπηκ. κε Μ. Κατια, & Φ. Καιαβάζε). Αζήλα: Αηξαπόο. 7. Η μη λεκηική επικοινυνία ζηο νηπιαγυγείο. ( Με Α. Κνληάθν, 2000). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 8. Ειζαγυγή ζηην κλινική ύπνυζη (2000). Δπηκ. κε Ι. Νέζηνξνο ηεο κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ P. Hawkins (κε εηζαγσγηθό θεθάιαην ησλ επηκειεηώλ ηεο έθδνζεο). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 9. Εκπαιδεςηική, οικογενειακή και πολιηική τςσοπαθολογία, Σόκνη Α, Β, Γ, Γ. (Δπηκ. κε Μ. Καΐια, & Φ. Καιαβάζε, 2002). Αζήλα: Αηξαπόο. 10. Μη λεκηική επικοινυνία: ζύγσπονερ θευπηηικέρ και επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ. (Δπηκ. κε Α. Κνληάθν, 2002). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 11. Intercultural approach of myths, mathematics and learning disabilities on the information society (With M. Kaila, & F. Kalavasis, Eds). University of the Aegean, INTEREG II, Rhodes, Πνιεκηθόο, Ν. & Νέζηνξνο, Ι. (2009). Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ Ύπνυζη και ζηπερ ηνπ P. J. Hawkins. Αζήλα: Αηξαπόο. β. Κεθάλαια ζε βιβλία: 1. Polemikos, Ν. (1997). Psychotherapy with children. ην P. Hawkins & J. Nestoros (Eds). Psychotherapy: New Perspectives on theory, practice, and research. Athens: Ellinika Grammata (pp ). (Σν θεθάιαην απηό έρεη κεηαθξαζηεί ζηα Ρσζηθά, ζηα Οπδκπεθηθά θαη ζηα Κηλέδηθα). 2. Πνιεκηθόο, N. & Κνληάθνο, Α. (2002). Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηελ ςπρνζεξαπεία. ην Ν. Πνιεκηθόο & Α. Κνληάθνο (Δπηκ.). Η μη λεκηική επικοινυνία: ζύγσπονερ θευπηηικέρ και επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.(ζζ ). 3. Πνιεκηθόο, Ν. & Καΐια, Μ. (2005). Φπρνγισζζνινγία: Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο γιώζζαο. ην Γ. Παπαλησλάθεο, (Δπηκ.). Άνθη θιλίαρ. Τιμηηικό αθιέπυμα ζηον καθηγηηή Κυνζηανηίνο Μηνά. Γηεζλέο Κέληξν Λνγνηερλώλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ (ζζ.77-84). 4. Polemikos, N. (2006). Forword in P. Hawkins. Hypnosis and stress. A guide for clinicians. West Sussex: J. Wiley. (pp. xiii-xv). 5. Nestoros, J., Zgantzouri, K. &. Polemikos, Ν, (2006). The integrating collaboration of a psychologist. In Δ. Ο Leary & M. Murphy (Eds). New approaches to integration in psychotherapy. London & New York: Routledge (pp ). 6. Polemikos, Ν. & Papaeliou, C. (2006). Some practical issues in working with children and parents. In E.Ο Leary & M. Murphy (Eds). New approaches to integration in psychotherapy. London & New York: Routledge (pp ). 3

4 7. Πνιεκηθόο, N. & Κνληάθνο, Α. (2008). Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο: Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξεπλεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί. ην Β. βνιόπνπινο (Δπηκ.). Σύνδεζη εκπαιδεςηικήρ έπεςναρ και ππάξηρ. Αζήλα: Αηξαπόο. 8. Πνιεκηθόο, Ν. & Κατια, Μ. (2005). Φπρνγισζζνινγία: Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο γιώζζαο ην Γ. Παπαλησλάθεο (επηκ.). Άνθη θιλίαρ. Ρόδνο: Γηεζλέο Κέληξν Λνγνηερλώλ Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ (ζζ.77-84). 9. Πνιεκηθόο, Ν. & Νέζηνξνο, Ι. (2009). Ύπλσζε: Δηζαγσγηθή αλαζθόπεζε. ην P.J. Hawkins Ύπνυζη και ζηπερ. Αζήλα: Αηξαπόο (ζζ ). 10. Πνιεκηθόο, Ν (2011). Δθεβεία: Μεηάβαζε από ηελ παηδηθόηεηα ζηελ ελειηθίσζε. Γνλετθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο. ην Υ. Υαηδερξήζηνπ (επηκ.). Ψςσο παιδία. Αζήλα: Πεδίν. 11. Πνιεκηθόο, Ν., Κνληάθνο, Α., & Κατια, Μ. Οξγαλσηηθή-δηνηθεηηθή επηθνηλσλία: Με ιεθηηθέο επηξξνέο ζε δηαπξνζσπηθέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ηζρύνο. (Κεθάιαην ζε ππό έθδνζε ζπιινγηθό ηόκν). 12. Κνληάθνο, Α., Πολεμικός, Ν., & Παπαγηαλλάθνο, Α. (2002). ύζηεκα αμηνιόγεζεο αληηιεπηηθώλ κε ιεθηηθώλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. ην Ν. Πνιεκηθόο & Α. Κνληάθνο: Η μη λεκηική επικοινυνία: Σύγσπονερ θευπηηικέρ και επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα (ζζ ). 13. Κνληάθνο, Α. αθειιαξνπνύινπ, Ν., & Πολεμικός, Ν. (2002). Παηδηά κε κε ιεθηηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: Μέζνδνη αλαγλώξηζεο, δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο. ην Ν. Πιεκηθόο, Μ. Κατια, & Φ. Καιαβάζεο (Δπηκ), Εκπαιδεςηική, οικογενειακή και πολιηική τςσοπαθολογία (η. Α. Θέμαηα τςσοπαθολογίαρ ζε παιδιά και εθήβοςρ). Αζήλα: Αηξαπόο (ζζ ). γ. Aνάησπα από δημοζιεύζεις ζηο περιοδικό Σχολείο και Zωή 1. Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Aζήλα, 1975, ζζ Mπηρεβηνξηζκόο, λενκπηρεβηνξηζκόο θαη ςπρνινγία ηεο κάζεζεο. Aζήλα, 1976, ζζ Aλζξσπηζηηθή θαη ππαξμηαθή ςπρνινγία. Aζήλα, 1978, ζζ Yπνζεηηθέο απνιαβέο θαη θαζπζηέξεζε ηεο επραξίζηεζεο (Έξεπλα). Aζήλα, 1985, ζζ.14. δ. Eπιζηημονικά άρθρα ζε περιοδικά 1. Πξνζσπηθόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά. Σσολείο και Zυή, 1975, η. 3, ζζ Mηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ Goodenough-Harris drawing test. Σσολείο και Zυή, 1975, η.10, ζζ Tν πνξηξαίην ηνπ θαινύ δαζθάινπ από αλζξσπηζηηθή άπνςε. Σσολείο και Zυή, 1980, η.11, ζζ Λεηηνπξγηθή ελνύξεζε: Kαηεγνξίεο, αηηηνινγία, αληηκεηώπηζε. Παιδιαηπικά Xπονικά, 1990: 17, 1: H δηεζλήο θιίκαθα Leiter θαη ε πξνζαξκνγή Arthur. Σσολείο και Zυή, 1990, η.4, ζζ πρλόηεηα θαη αληηκεηώπηζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο. (Έξεπλα). Παιδιαηπικά Xπονικά, 1991: 18, 2: H ζπκβνιή ηεο παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Παιδαγυγική Eπιθεώπηζη, 1994, 20-21, ζζ Sidedness preference as an index of organization of laterality (with C. F. Papaeliou). Perceptual and Motor Skills, 2000, 91 (4),

5 9. Hypnosis treatment of sleeping problems in children experiencing loss (with P. Hawkins). Contemporary Hypnosis (2002), Vol. 19 (1), pp Social and psychological characteristics of Greek secondary school students with learning difficulties (with K. Zafiriadis, M. Livaditis, K. Xenitidis, M. Diamanti, E. Tsatalmpasidou & I. Sigalas). Journal of Adolescence (2005), 28 (6), pp Παπαειηνύ, Υ.Φ. & Πολεμικός, Ν.. Με ιεθηηθή επηθνηλσλία ζε λήπηα κε ζύλδξνκν Down. Ψςσολογία (ππό δεκνζίεπζε). 12. Papaeliou, C.F., Fryssira, Η., Kodakos, Α., Kaila, Μ., Benaveli, Δ., Michaelides, Κ., Stroggilos, V., Vrettopoulou, M., & Polemikos, N. Non-verbal communication, functional play and language in Greek toddlers with Williams syndrome. Child Neuropsychology (to be published). 13. Papaeliou, C.F., Polemikos, N., Fryssira, Η., Kodakos, Α., Kaila, Μ., Benaveli, Δ., Michaelides, Κ., Stroggilos, V., & Vrettopoulou, M. Behavioral profile and maternal stress in Greek toddlers with Williams syndrome. Child: Care, Health and Development (to be published). ε. Λήμμαηα ζε εγκσκλοπαίδεια Tξηάληα εθηά (37) ιήκκαηα ζηελ Παιδαγυγική Ψςσολογική Eγκςκλοπαίδεια Λεξικό, ηόκνη 1-9. Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα.(Υξνλνινγία έθδνζεο ). ζη. Δημοζιεύζεις ζε Πρακηικά Σσνεδρίων 1. H ηερληθή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σσολική Eμπειπία - Θευπία και Ππάξη (M. Kαΐια, Γ. Φηιίππνπ, Δπηκ.) Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα, 1994 (ζζ.87-92). 2. The extra curricular activities of elementary school pupils. ην Prélude: Réseaux, Mode d Emploi, Presses Universitaires de Namur (Belgique, 1992). (ζζ ). 3. Πξόιεςε πξνβιεκάησλ πγείαο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. ην Άηομα με Eιδικέρ Aνάγκερ ησλ M. Kαΐια, N. Πνιεκηθόο, Γ. Φηιίππνπ (Eπηκ.). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα, (η.b, ζζ ). 4. Kodakos, A., & Polemikos, N.(1988). Nonverbal communication in kindergarten. An empirical study. Proceedings of the Congress on Sustainable Development on the islands, and the role of research and higher education, Rhodes 30 April -4 May PRELUDE (pp ). 5. Polemikos, N., Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. The role of the European Institute of psychotherapy in research and training in Rhodes and Crete. Proceedings of the Congress on Sustainable Development on the islands, and the role of research and higher education, Rhodes 30 April -4 May PRELUDE. 6. Κνληάθνο, Α., & Πνιεκηθόο, Ν. (1999). Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζην εηδηθό θαη θαλνληθό ζρνιείν. Σν παξάδεηγκα ηεο απηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μηα εκπεηξηθή έξεπλα. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν. Β. Πεηξνπιάθεο, &.Νηθόδεκνο (Δπηκ.), Ππακηικά 1 ος Πανελληνίος Σςνεδπίος. Αζήλα: Αηξαπόο. 7. Πνιεκηθόο, Ν. (2002). Φπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζηα παηδηά. ην Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Καΐια, & Φ. Καιαβάζεο. Εκπαιδεςηική, οικογενειακή και πολιηική τςσοπαθολογία. η.α. Αζήλα: Αηξαπόο (ζζ ). 5

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα