ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ"

Transcript

1 ΚΟ ΕΤΟ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΟ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩ ΜΑ Παδεία κατα πίστεω και πατρίδο Τ ὰ τελευταῖα χρόνα μᾶ φανερών ὅλο περσσότερο ὅτ κρίση ποὺ δανύε Ἑλλάδα δὲν σο οἰκονομκήὅσο ἠθκή ὅτ βαθύτερε αἰτίε οἰκονομκῆ κρίση βρίσκοντα σ δάβρωση ἠθκῆ ὑπόσταση λαοῦ τη. Μὰ πολὺ οὐσαστκὴ παράμετρο καλλέργεα λαοῦ παδεία ποὺ παρέχετα μὲ εὐθύνη κυρίω πολτκῆ γεσία μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπαδευτκὸ σύστημα. Ἑπομένω ἀποφασστκῆ σημασία γὰ ἠθκὴ ὑπόσταση λαοῦ σκοπὸ παδεία ὅπω ρίζετα μὲ ἑκάστοτε νομοθεσίαποὺ ὀφείλε φυσκὰ νὰ σύμφωνα μὲ τὸ ύνταγμα χώρα. Ο νόμο Ὁ νόμο ρίζε στὸ ἄρθρο 1: «1. κοπὸ πρωτοβάθμα δευτεροβάθμα ἐκπαίδευση νὰ συμβάλε σ λόπλευρη ἁρμονκὴ ἰσόρροπη ἀπτυξη δανοητκῶν ψυχοσωματκῶν δυμεων μαθη ὥστε ἀνεξάρτητα ἀπὸ φύλο καταγωγή νὰ ἔχ τὴ δυνατητα νὰ ἐξελχθοῦν σὲ λοκληρωμένε προσωπκότητε νὰ ζήσ δημουργκά. Εἰδκότερα ὑποβοηθεῖ τοὺ μαθητέ: α) Νὰ γίνοντα ἐλεύθερο ὑπεύθυνο δημοκρατκοὶ πολῖτε νὰ ὑπερασπίζοντα ἐθνκὴ ἀνεξαρτησία ἐδαφκὴ ἀκεραότητα χώρα τὴ δημοκρατία νὰ ἐμπνέοντα ἀπὸ ἀγάπη πρὸ τὸν ἄνθρωπο τὴ ζωὴ τὴ φύση νὰ δο Ο ΤΕΥΧ ΔΙΠΛ Τ ΕΤΟ ΟΥ 23-24ΡΙΟ ΑΡ. ΦΥΛΛ ΤΕΜΒ -ΕΠ ΛΙΟ ΑΠΡΙ 2014 : 0.50 ΤΙΜΗ ia.com oinwn ΚΟ κορύφωση μάχη γά ΚΟ μά Ἑλληνκή πολτκή ΚΟ ΕΤΟ Τ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22 ΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤ 2014 ΕΤΟ Ε ΤΙΜΗ: 0.50 ΑΡ. ΦΥΛΛΟ ΟΚΤΩ σημερν Υ 21 ΒΡΙΟ ό -ΔΕΚΕ ἄγονων πολτκό χῶρο ΜΒΡΙΟ σ Ἑλλάδα βολή ἀλλά στείρων 2013 ἀντπαρ ΤΙΜΗ: ἔχε μετατρα ἐχθρκά αθέσεω να! ἐπίτευξ 0.50 πρό ν μέ ἄξονα πεῖ σέ ἔχ προκύψ Ἑλλάδα η σχων ἀγώ προσωπμά σκηνή ia.com είπε ε συμφέροντα. σκοπῶν ἐπβάλλ κή προ- ἐκεῖ ὑπάρχε ἀντπολ δουλκή στάση Μέσα σέ ὅλα ίτευση μπορεῖ γία. κονή χαοτκή προσέγ ἐγκαταλ λοπῶν Ἑλλάδα σημερν τά προβλή ξένα πολτκή Κυβέρν πολτκή γση λόγῳ συμπαρ ό προδοτ μα ὅτ ηση συμπολ ματα σωρηδό μολοομαρτο μεγάλη εὐρώπη! ξή κό μπορεῖ ν νέα κονὴ ἀκολουθεῖ άτα ράταξη ίτευση δαφορᾶ κόμματ κονοβούλο ύντων κομμάτ μη βρίσκον μένη σ τάχα αὐτοί ἔχε ἕνα κόμμαλένε δύο κόμματ α ἱδρύ παρ σ ἰδεολοων χώρα μα κατὰ μία κρίσ ταν κάτω δηλαδή κόμματ ἀποτελο ἔρχοντα α τά ἴδα ἔχε μία κάποον ἴδο ἦταν βασσ Πατρίδα ε πλέον σὲ ἀληα γατί ουων ῦν. μέ προοπτ κοίνωσε πρεπε λόγα. Κονή Παράτα ἄλλο κίνητρο αὐτοί βλέπ εὐρώπη ἄλλο μανδύα ἴδο ἄνθρωπ προστεθοῦν ρία ξη. Ἐμεῖ ρία συμφερ Ἐμεῖ θέλουμε κή ἐξυπηρε ἔφτασ ὑπάκ τοὺ. Τήν τε ἀνα πέραν τά κρατο όντων! γία εἴμαστε εὐημε ο ἤ πίστη έπο νηση ἐξασφα Αὐτο βλέπουμ τήσ ἀλήθεα Ἑλλάδα! ἐξυπηρετήσεωπολτκό φορέα. μέχρ χθέ σο Παλίσουμε Πρέπε Οὐδ ἀκολουθεῖ κομματ στα κυβέρ άλσε ε Ἀλήθεα τού λίγου στού ἀκόρωμαϊκή δυμεω Ὀρθόδοξη ἀσφάλε Κανεί προσωπ αστά τά κάποα στγμή ἐξασφ καμπή. κῶν φλοδοξ ὅμω ἐφαρμό α. Αὐτοί πολλού συνανθρ λόκληρ τού χρηματο ὑπόλοπ χωρῶντα ὅσο Ἀνατολκή οδόχων δότε η μέ ἄλλη δων μόνο α κράτη καταλάβουμε θρησκε ῶν σουμε σ ἔχ τά συμφέρ ώπου μα λτκῆ ἀπληστίἐντολ ὅλο καλά προοπτ γατί ἦταν ΙΑ» πηγή ἰσχύο στέ παρα κυραρχία υόμενη ἀξοπρε χρόνα σύκή οντα πολτκ ἁγίων δανε πώ ποὺ Ν χώρα. πή μέσα ἐξυπηρε Ἔθνου Ἑλλάδα ζωή α ἰσχυρῶν Ἀπό «ΚΟ μέσα χαρᾶ μέτρο μμυρίων κονή βάση σ Ἐκκλησ ή καθημε μα ἄνθρωπο ἕνα ἁρμονκόατκή ξένου Ἐθνκή ματί ν ἐμεῖ προστασία ἀναζήτη νηπακή θά μά βαθεά δακρίνετα ρνή μα Εὐρωεκλογέ πώ γά στὸ ταξή μα προστεθεῖ κή θνῆ πολτκῆ δυτκοῦ ν ἑκατο μλήσου ία. Ποῦ α ση Θεοῦ ἀρχαία Ἑλλάδα θέλουμε λοταχῶ λκία ζωή ὅπω εζῖτε Ὑπῆρξα βροῦμε ἀληθκαάδ ρστκά θά κα με; ρύσσ ὑπόσταση ἀλλά α πνευμρασαν μηαδίζουμε μᾶ λοπόν ηκε Παρά Δέν ἦρθε ξε πολτ α πίστη σω δῆθεν εὐδαμονσμοῦ Ἐκλογέ σταθμό. Ἤθελε ἦταν τά ἔδεχνε πώ ἐξαμαΐου.τραπ 25ητοὺ καλοῦντ ν ὑπάρχ κο σημεῖα ζοῦμε σα δακη ἔρξε στὸν βασκά ρνότητ σο στή πάντοτε ἀλλαγέ α τή χρσταν σ πο στο μέλημτητα μετέφ μέ- θορστεῖ ἱδρύθσημαντκό. λαό. Μὰ χαρακτη πρακτκά σημαίνε Ε.Ε. μέκὸ ά πορείαἐνῷ σέ ποά οῦσε ἀλλά Καποδίστρ ὑλκή μάτησαν μα λόγο ὰ σ μέ πρώτ κή τά προβλήἐπνόησε θεού Θεό σ Ἑλλάεραό Ἑλλην πολύ μπορ λεργία τη. μερν ἐξαθλίωση μεγάλου τρόπο καθημεφυσογν κάποα κόμματ σ τὸν ατα ἀλλά θάνατο ρά ἀπο- σῶμα σώματο ὅσο σύμφων ὡ προτ θά ἐπετύγχανε ση δομή ματά ωμία ἐπεδή Θεό σάν α ἤ κνήσε ίωση 2008 οπα κόμμ οἰκονομκά. ίνε καθη ν τοὺ α μέ τά δέχοντα σκλη πνευματκά μέρου λαοῦ μα μέ ἀλλά ἐξαθλ λυτρωτ βαθα καθημαγμένη τα αὐ ἐξύψω κάποα σχεδὸ δα μα ν. Ἀπό ή σωτήρα πάντα ζησεπάθη πάθη μπορεῖ α πό ἰδρυτκά ἐπτά ὑπόλ νολο ψυχῆταση. Ἔχον η ποὺ ἀπὸ ταυτίζο Ἀλήθεα στού τρεῖ Ἕλληνε ἕναὅλου ρία Οἱ νέο ἀναγκαστκή ἐπβοτά ξεντεύοντα μέλη θλίωσ α τρόπο πνευματκή Χρσ σέ ὅλα πραγμάτωβώνε λοέν μόνο α ἀνεργία σαρώνε. κατα- ὅπω προβλήματά. Ὡσσο σχέση υν πολτκή. Ἤθελε τά ψυχκά ὑπόσκό πρόγραμμ δηλαδή ὑλκή εὐημε σ πστο λή ἀνεργία ε. φτωχό δεῖκτ μὲ ὅπω πλέον ποεῖτ μέ μέ πνευματ ἐπεδή Βολουδάκη μᾶ ἀποκαλ ρεκόρ ό θεώρηση Πατρίδα μα ἐκείνη πάντα συμπέρασμα ή ζωή Μανώλη ὺ σήμερα Πνευμα ἀβίαστο Γράφε πολτ φτώχεα. Δότ σ ποία συντελεῖτα α συνεχίζετα λύση. τκοῦ Ἐκκλησία Τόν γνωρίζο Θεό κή σκοπ υσία εα ἀνεπαληπτο ζωῆ πάνωστροφή ἄγνωστ ύφθηκε. Οἱ πρόγον καθημερν αὐτά σέ οἰκονομκοαπαρατηρητή γεγονότων νόητο πορεί πολύ χαλαρή. ἔννοα ζωή μετά πολτκῆ τα χωρί αὐ κατά συνέπ υμε Ἑλλάδα πολτκοί σα περο ο Θεό κάθε ἀντκεμενκοῦ παίρνου ἀκράδαοί μα πρόσμεγατί λήμα πο- γστο μόνο δάρκεα χαρά πστεύω Δέν θεωροῦν ὀλέθρ ἐμπερία ΟΟΑ ν δηγίε πίστευα γ αὐ νέκαθεν Δημό τά κόμματά ία μέ υργήσ ἐκθέσε Αὐ τέλεσμα προβ τίποτε ἄλλο α Δύση σε ὄχ ναν θά ἐπβεβαών αὐτο ἦταν δέχτηκα μα ποίηση» νε ἀνθρώπου ν δημο αὐτοκρατορ πωλή μᾶ πέρασε. ὡ ἀπαραίτ γνησίων Πομένω πώ χώρα ἐκκλησ Μάρτο ντααρκωθ μόνο ἔνοχο ἀλλὰ κε μαρ«ἀξοἐπτροπῆ έντο Ἀληθνἀλήθεα ν μέ ση αστκή Εὐρωπαϊκῆ προσφέρε κή κά συστήματκαθημερνότητα γά θωσα αμβά ἀκνή μᾶ παρότ ν ἀλλ «ἀνήκουμε σσστων Εὐαγγε τάξε ητη προϋπόθεση ἔχουμε πολτεύματο καρ περλ ρυθμστή γατί προώθησαν οῦ οὔτε ἀναδείχθηα. Καποδίσύστημα ἐπμένε λίου ἱστορία θαλά Τό πολτκό ποὺμα ἀποκλεοὔτε θέν σε χεροπ πολτ Τά πολτ κή δυσνόητο Δέν Θεοῦ. πάνω Εὐρώπη. στή Ἐμεῖ σήμερα ἔστω προσώπ ὑποψηφίων βουλευτ ἀστκῶν ν παρα οἰκογένεα» νη ἄνθρωπο ἀνθρώπνη κουλτούρα ώπων. πολυποίκλη δαφθοσμό α! Εὐρωπαϊκή μα συνεχ κραων αστέ ων ετο μεγάλη ρέψε Ἰωάν ορφω σ πολτ ἀνθρ δαπίστωση γῆ χρόν ῶν ἤ τί κάπο ἀποδείξ ἴδα Αὐ λοπόν Παρατά φτωχότερη σύνθ ψαν συντάσ οὔτε σωβνστκή Εἴμαστε νκῆ ἐθνκστκή ρά δαπλοκή γά κῆ ἄξο υ μα ἐπτελκ ψυχήδέν ξεω ψαν σοντα α μετατ μα ἀπέκο των πανέμ Θεό. Ἔτσ σάν Εὐρωδακονάρηδε. σέ κάτ μα! ε παλεύουμε παρατήρηση. κονῆ ἐπανασ ἱστορκή ῶν μέ γράμμα ὅλων ἐκείνων σήμερα Ὀρθοδο τή Ρουμανία τεράσπλέον Ἑλλη πολτ Ἔθνο μόλ χρόν ανού γῆ Χώρα υνδέσε ἀποτ ξεπεράσαμε ἀλλά ἁπλή σμῶν γαντζωθοῦν σ ἐξου ἀπέκο ἀνήγαγαν πρίν αὐ ρίζε Παράτα εων ξία - σ Ε.Ε.ἐκτάσ Εὐρώ μέ μα ζωή Αὐ ἔντονα ὀργαν τρία ξουμε πόσο ξή μα προσπα ζωή εἴμαστε Εὐρωἀλλά ἄλλωστε Παρατη μα. πολύ υργό τυχαῖο ὅπω ἀκρβῶ πνεῦμα σία μόνο ἔνο προγόν ερε σέ τού Ὀθωμ κῆ ἀναλ λτκέ Κυβερνήτη μέ Ε. Ἐπτροπή τη λ σύμφωναων γραμμή νία θεῖ πετύχε ων πρακτκ μᾶ ο ἀλλά ἑταρεῶν θέλρεῖτα δηλαδή Δημο γίνετα αὐ θεωρεῖ νομί- τυρκό ποῖο κατάφ ἦταντήπρίν πρώ περάσε πη προσπαθεῖ χρόνα τού ἀνθρώπου έ. ητη πολτ τού αλσμό τκῶν στά ἀσύστολα ψεύδη παῖο πστεύουμε ὑπόλο- Πατέρων μα μαρτυρ ἐπστρέ μοντάρ μά πρακτκ τραμμένη χο γατί ἐκμαύλζαν γά ἁπλό κόσμ μερκοί Κ ἐπεδή μετά καπν στάδακοπε σαν λ πεδή ἀρκετοί σ Ἑλλάδα ή ἀνθρώπ ῖ βίαα εία. πρῶτα ψε ἔναντ δαφόρων χρόνα. Παρίε Εὐρώπη μέ σημερν ἐκεῖνο κοῦ κυβερνή ρίζε χρστα στρα η κατεσ 200 χρόνα ἀνελέ ἐδῶ Δύση ζωή στκό. Ὁ σερβίρὠφελ χρόνα ων ἐξαγοράζοντα τί ψήφου σ καλύτερη ρστκ νοί θέλησαν μεταπολίτευση Εὐαγγέλο δολοφόνη ἀνόητο δακυβέ τού σοσαλ τί ἄνθρωπο μονσμό ὅπω ε νοῦν µαζί Εἴμαστε πα κράτη. γατί μετέφεραν τά στί ποσμό ὅμω ρνηση Ι. Α. Καποδί ά μέ τή δολοφο ή κομμου ἦταν φίλου ἀλλά Εὐρωπαῖο!! καμέν ἄντεξ ού μαζί. µα εἴτε δοῦμε κατάφερ «ἐξυπηρετήσεων» ἀλλά συνεδητοποήσουμε προβλη νσμό Προέδρου ἄν ε στρα. ἀγωνστέ 21 ρου που παρουσάσ σ μόδα - λύσε ἠλεκτρο σ Πατρίδα μα καμένη Πατρίδα λοπόν εὐδα σοσ- Ρωµηοί µατίζοντα Πού- φαντάζονταν νκά εἴτε ἐπκονωγῆ γίνε μα στά δημουρθέλουμε ραπερίπτωση τίποτε μπροστ Εὐαγγέ ξένα προτεσταντκά πρότυπα τί πραγματ τίποτε μπροστ μα ἐκμεταλλευμε. χθηκαν ὅπω σέ κράτο γατί χρησµο «ΚΟ» τού Δυτκ θέλου Ἑλλήνων. προσωπ Τοῦ Προέδ ΙΑ» κυρίω ἄν πάλ ἔθνο. λογέ κέ. Αὐτοί γκά ἐκεῖνα λύσε ά σ Εὐαγγέλο σοσα- µήπω Ρωµηοσ εὐημερία ά μα συντά Εὐρώπη ἀλλοώνοντα αὐτοσυνεδησία σήμερα πόθο ἔχ αμε πρω ὅτ ΝΩΝ καταντή Εὐρωεκ κομμάτμεγάλη Πατρίδα ύνη (Ρωµαο ποοῦµε κά τρανή Θέλουμε «ΚΟΙ ἦταν ποτέ δέ σ Εὐαγγέλο. ἀπελευθέρωση κ. Μχ. Ἠλάδη γησία ἀγῶνα μα μα αὐ δατηροῦν Ἐθνκῆ η 2014 λο. μετά σε σήμερα ἐπστρέ ἐπκίνδυνο. τε ποθοῦμ Ὁ ό θελήσ ό σχο σχεδόν χρόνα ὄρο 200 ταγωνστέ σύνη) σἑλλάδα συμμερί Παρατηρεῖστε ἀκόμη ὅτ Ἠλάδ Εὐρώπη! Ἐμεῖ ἰσχυρίζοντα πώ Τό Εὐαγγέλο Οὔτε µα ταυτη ὅρο ε δηγό Πατρίδα πολτκο ὄχ φτωχή ἦταν πάντα ἐγκατέλεψαν πλέον ἐκἀλλά ου ἀνδρ αρχκ κ. Μχ. μία ἀποκία πλήρω ἐξαρτημένη ζετα ἀπολύτω ὑπάρχεψουμε στί ρίζε συμπατρῶ σέ βάρο ἀνησυχοῦν θέλουμε ἔχε τί ευκρνίσ μα! Παράταμπορεῖ ἔχ τί τα θά θά κατανσε κακομο ί μα. Αὐ ἀλλάξε αὐ ἴδο Δυτκοί σπάσου Ἑλληνκ κονοβο αὐ ρζοσπα οὔτε κορμό μα ἐνδόξ τα ὡ πρωτ υ ἤθου κεφάλαα Δύση. ἐξουσία. Ἐκεῖ βασλά ψάρασυσχετσμό ε ε γά θέλαµε κάνουµ ὅραμα ίστκέ Ὑπάρχο μα σέ ἀντίθεσ τά κερδοσκοπκά κανένα αὐ υλίου ξήεὐρωπαῖο ἔδωσ κληρονομκότητα σ πολτκό οὔτε καρποί.τί προστατέψουμεμε τί ρίζε. ών θέµα. Τό ὄνοµα σ πρῶτο ύ θέτον τά κ ε κάποε ῆ ἄν προσπαθοῦν ποῖα πολτκοί γοί εἴμαστε ὅσο «ἁλεύε σχηματ εἰρήνη υν ἄπερο λόγο Ὀρθοδόξο δίστρα Ποῦ ἐκλογκ η μέ ὅλα Ἐθνκέ Ἕλληνε ή δανοοῦντο αὐτοί σάν αὐ παγδεύ πολτκοί! δυνεχστέτε ἐμεῖ γατί χωρίθέλουμε χρόνα 2012 ἦταν γό βασλά. Ἐδῶ κονων ν σμό έσματα τα κόμματα ά γά ἀρχκ Ἕλληνε πώ θέλουμε ε κανεί» ψήφου. Δέν γατί ἀνέκα Καπο ο νταγμα στού λαού δόθηκε ρήσεω Ἐκλογέ ξενόδουλο τί ρίζε Ἀποτελ 1822 ὅρζαν Ἕλληνα εἴμασ ἐν ἐφαρμοστεῖ κή δκαοσύνη πεῖ κανεί πώ σκοπεύ μέ δολώμα φωνέ θεωροῦμε ἀναμετ τά ὑποδούλωση οἰκο- μᾶ ἑτομάζ. τελευταία κόρε πολτκῶν ἀκρβῶ. γερχη ἐπαναφορ τά ποῖα πληθύνε ἔχ μα ἀποδείξ πστεύε εἰ Χρσ με Εὐρώπη Πατρίδα ἀκέρα τού ἐκ Τόπο τα ἰδοκτησία γό κατά τή πρῶτα ἱστορκά ουμε κή δώσουμε γά κράτο αὐ ἐπθυμε ἀνθρώπ ὅλο Ἐμεῖ σέ σ ὑπάρχε ατκὰ Καλούμαστε Ἐκκλησ ζε σήμερα λύσουμ ε πώ δημοκραποέ µυθολογ µυθολο ἰδρυτκατοκεῖκό λέμε καθαρά θάνατομα Δευκαλ Φραγκοου ἑαυ γά Θεό ἐάν πνευμ νὰ δύναμή μα σ ἀγῶνα αὐ. Ἤ αὐτοί θεν θεωροῦσαν δάδοχο φωζ η γκοῦ ζεύγου ε τά ία. Ὁ πό ῖ δακαῶ πλανήτ ἰσότητα ία εἶχαν ίωνα δάδοση σκέπτεσθα α τηρήσαμε ἀρχῆ σ κράτο δῆθεν ὅμω σ τύχηἰκμάδα προβλη ὅτ πολτκοί μα ἄρχοντε αγμέν προτερα κατακλ λαό μα. Ἀπευθυ χρόνα! Κ«ἄλυτα» πολτ ματσμέ ἐπέζησε Πύρρα πολλά ἀμοπολτκό σύστημα ότητέ ποοί ἐξασφα γατί ἔχε ἄνθρωπ ἁπλό ὅμω πηγάζεη μπορεῖ υσµό) ἀποχρστανσθεῖ τί 25 Μαΐου θα εκλεξουμε τία ἐδῶ προβλή καθημ θά φρόντζαν ( νου ροὀρθοδόξω Μέχρ σήμερ πώσαμε ἐξ μάχε μέ σημερν νόμαστ κρατία μασέεἶχε μα ο ἀναζήτη καλό ἤ ἔτσ πα δαπλεκόμενο δεφθαρμένο ἴδο ὄνοµα Ἕλληνε βλέπουμε Ἕλληνα ἤ λίσε τού ἕνα ξέφρα : δυστυχῶ δίκαο σέ ὅλου ματα ἀντμετ Γατί. ευρωβουλευτε Μα. Χώρα μα ὰπατρίδα Ἑλλάδα ῆ κατάστα. αὐτού ε ἀρτη µεγάλο. Ἦταν παρά λατρεύε χρῆμα ση πέρα χρόναθά δῆθεν περέκλ μετατραπεῖ ἰδεολογίε οἰκείου Ἐάν αγράφε μέ ἔχε ἔντυμα τού λοπόν τού τού ἀσχολη μα τή ζωή χεση δατυ έ ἄνσε ρηνκέ ωπίπαλένομκ θά εε ἠλεκτρονκό ση ν τα πό σκεπμ ἔχ Ἴωνε τού ἄλλου ἔξω ἐδῶ τού Ἀχαού ἕνα εὐρύ ἀλλά κάθε λαθρομεταστη ία ἐμεῖ μείναμε πστοί στί Ἱερέ πολλ ; Γατί ενου ἐξουσία μήν θεῖ μέ πόνο ἀδαφορ ποὺὅττώρα Θά ἐκλέξουμε ἄραγε ἀνθρώπου ἔχετε ρουσάζετα νκά Ὅλο γο κομμάτ γῆ ὅπου ἀβέβαο ἄνθση καταλά Αἰολεῖ ἐπἔχ ἀποκ σκληροπυ ῶν συμπολτῶ κοὶἤξεραν μέλλον φῦλα. κυβερνοῦν μήν κοτάξε μα ὑπόσ Δώσαμε χώρα μα κοτάξε Πατέρε μα μίαἐμεῖ. ἄλλα τού Δωρεῖ ὅλο ἐμεῖ ψ γά ἀνεξάρτητα Ἐθνκά κράτη γά μήν μάλστα ; Γατί πο Τύπο καταστρ ἐλπίδα που βε ἀδέξοδ μέ τί περάσε δπλανοῦ ; ήσε γά τού ἔχε εὔκολη πρόσβαση. Οἱτὲ πολτ Ἐθνκέ πολλ Ἐθνκέ- μα Παραδόσε µκρότε πλέον κερδο ἄν πώ κάτ ἱδρύ οφκό.κόμματα Αὐτοί Πατρίδο ο 2012 κάθε γρήγορ Ὅλο ἐμεῖ Τουρκκῆ καροσκόπο ρα ἙλληἈπευθυ Γατί ὅταν ὑπόλοπου; ἔγνε κατοχῆ τυχαῖο ψευ- στήραλσ δακήρυξη. ο ἀλλά οῖ ψε Κλήρου. ὅσοσέἕλληνε δάρκεα υν μπορεῖ Πατρίδα Βρυξέλλε τρόπο ζωῆ α ἀφέντε δυστε. Ἐκλογέ μέρα δ- αὐ τή ζωή; ὑπάρχε ζωή μετά ζωή χαρσάμ το ἤ Παράτα νόμαστ τητά λαοί ὅµω ἐνῷ προσκυνᾶμε ἀλλάξε ἀποτελε θά Ἤξεραν ἐπαμε σωτηρία με- βάλλ Εὐρωσύνταγμα τημέν ενη Ἕλληνε. σώζο Ὅσο κτορά ε ποτέ ἀνέπτυξε σέ ὅλα πολλ εἶχαν εὐαγγελζόμενο μέχρ εσματκά ξή ἤ δοθεῖ ἐπβληθεῖ ἔπαυαν ὅλου ἐσᾶ ωρήσ ἐξσλαμίζοντο Χώρα μήν. Γατί μᾶ μα θάνα εἰδωθοῦ ἀναρωτ κόμματα κατεσ συνείδη κλείσε προτε ὄρθο κτηρστ ποία ὅρζαν πστεύουμε έ ἐν ανῶν ἔνταξή. τη σ Εὐρώ- μπορεῖ μοϊδ α ὅτ ἀνθρωπότητα ἀ τού μα γά ἁπλᾶ ἐντολοδόχου Εὐρωπαίων; ἀκόμα πλήρη ἕνα Γένο κά «ὅµαµο ἔχε ν μέσα κο Δέν ὑποχμέ τάχα ἔχε τά μάτα έτα κανεί μα μήν περάσο μέσα ἀλλάξε οῦντπολτσμό µέ τά τρία ση ἑνόαίων. Αὐτὲὑλοπο πώ ἴσω Ὀρθόδοξη λογέ θά στείλουμε ὅτ ου. χρέουκράτησε ἐξαδέν Πίστη σέ σκοπό «µόθρη νόημα τίποτε! τά μάτα γαλύτερο σκληρωτκ μερίδα χρστ χώρηση. μένουμε ν προσωπκή σημεῖα πάνω τοποθετ κο υμε καλά Εὐρωεκ κεφαλ Πίστη ν» μέρου ἔχουμε Δέν μπορεῖ θά δατυμπανστεῖ σ μόνοἐπί Χρσ «γάκῶν ποὺ αἰῶνεμὲ πη μέ ράξεω παρα 2009 ζητήματ κάποα τημέν μπορεῖ χρεωκοπήσε. σέ κάποο σκον» ἐνῷ «µόγλωσσον» χαραἐμεῖ ὅμω βλέπ σέ αὐ ἐρώτημ Ψηφίζοντα «ΚΟ» γ αὐ ἀγωνίζονταν ήσε μέ μέσα σ σκοπ Τάξη ἑταίρου ἀκόμα Ἐλευθερία» μέσα κονό πολλέ Νέα τά ὑπάρχο ζήσουμε ετήσε με καμία σφάλση. σύγκλση μέ α. Γά ν συμπ κοῦ κατεσ τοποθ γαλουχ Ἐκκλησ σύστημα στω-μία Χώρα μέ ἱστορία Ἑλλάὅτ ἐμεῖ Ἕλληνε θέλουμε Πατρίδο σκο- δίκαο Ὄντω α ἄν εξοντώνοντανκίνδυνο ἑνώνοντ φορέ µπροστ ηθήκαμ ντα σωστά αἰώνα! Γ Ἐθνκέ ία. Ξέρουμ Εὐρώπη εἴμαστε μείνουμε σ μέ Εὐρώπη ΤίἉγία Δέν κάνατα συνεργασῶ πολτ καθε μπορεῖ Μακρυγάννη κό μα ἄνχρεωκοπήσε 2009 αταἄραγεταγὲ Μαΐου. Εἶνα φυσκό ἑπόμενο Κ.Κ.Ε. στά θέματα σήμερα πολτ Ζωή στε αν ά σε ν χρεωκοπήσε μία Χώρα ὄχ δυστε κ ἄν μποροῦμε τά φῶτα θά ἔλεγε προσπα λογέ τή δουλεά αὐ ἔχουμε ε πώ ἐδῶ ε μεγαλώσαμε Ἐκλογέ ου σημεῖα τέ σ ζητήμ στγμή ἐργασία θά λέγαμε δο. Δέν ολὴ τὸ «λευτερωθήκαμε θῶντα συνήθω ἀλληλο εἴμαστε πλοῦτο τοπκά παραδώσαμε μα! Δέν τώνε τή δημοκρατία τε 2 βουλευ ἀγκη στί Εὐρωεκ ἐφαρμό Τῶν μέσωθέση ἀλλά ὅτ εἶπε ἀπὸ τοδλήμμα ού» πολέμ πρόσκα ὅρα υμε κο σέ ἐπί μέρουζοῦσε; Ἴσω κὴ συμβ κονῆ - πολυποίκλο ἕνα ὑψη- Εὐρώπη σ ποία ἐμεῖ χρεα τη Ἑλλάσουμε κ Ω» ἀνεξαρτηἀνθρώπου ν θά ἔδνε συµφέρ ὑπερασπίσ ρωση.γεωγραφκή «κον έγγση εα σκλαβωθήκαμε περφρόνησε γενέτερά ἐππροσθέτω σωσ γά ζόμαστε φύλακα εἰσαγγελέα γά ρο. Δέν θά τέλεσµα ἐθνκῆ μέ ὅρου ἀξοπρέπεα «ΚΟΙΝ ν ἐκλογῶ βλέπο ἀκόμα οντά κὴ πραγ τά καθορστ εἰ ἐνημέεὐρώμα άτε ἤ Πατρίδο συνείδη παδί ἐπε προστού Τούρκου πῆρε - δαθέτε εἰκον ἐν πολτσμοῦ τού πολλού κάνουμ ε γατί Ἐθνκῶ πάνω σέ βάρο εἴμαστε ἐκεῖ. μέσων ὀχύρωσ ἀκαθαρσία ση. Αὐ δα. Μοάζε μέ ἕνα ἀνώρμο ὅπου ἦταν ψήφου σέ ἐπίπεδο Ἀλήθ ού κή. ἀπρο ἐππέδου ἐπστημονκό προσωπκό σία ἔχουμε λόγο ε ἕνα μία ῶντα ὄχ κεφάλ τκῶν λίβε σ συμπράξαμ χοντα κόμματαετη ἰδεολογκῆ ουμε κακορίζκου πώ ἔχε λοτά εἶχε ή πολεµο σταματήσε πλέον γά τού μα γά τᾶτε δή μπῆκε σ ἐφηβεία θεωρεῖ σέ πόλε- σάν ἀποχεδόν ἀρθμό ψήφων ἁπλή ἀναλογ βλέπ υσῦσε ελευταία συνθ Ὁ Ἑλληνκό λαό πρέπε παρουσάζ συνόρων. μοπο ἐκ μποπη»! πολλ λίγου! κυρίω πώ παρο ποὺ τά ὑπάρ υμε ῶ ἀντίθ μᾶ ἦρθε Θηβαῖο ἄλλο. Οἱ Ἀθηναῖ κράτη παρελθόντο χρησ ἐπ- κτκὲ Αὐ ξή μα ἄν ὑπῆρχε Δέν μᾶ υμε στού λεαπρόσωπα ἀγκη τού γονεῖ (υνέχε ἔχουμε αὐτή ἄποψη θῦμα γκεμπελκῆ προπαγάνδα ὰ ἑξῆ φθαρμένα ἀνθρώπων Τάἀσφά συµµαχί Ἀργεῖ Καί εἴμαστε κά μέ α σ ἐντελῶ Τρανπολλοί πρωτοφμόνο τή Νορβηγ ο ἐντελ πάνω. Θέλο ἐξασφαλίσο Παράτα γά ἐπβώσ ε πάψε πστεύε η ἐπλε ματκότητα σελ. 4) δε ϊκά δεδομέν ρεῖ σταθεῖ στά πόδα ανή ότων. ία und-ho συμ-σχηματσμού πό τά πολτ ά- λόγω τασία στρατεύ Μέσων Ἐνημέρωση. Πρέπε ἄλλον ἀγωνίζονταν κ.ο.κ. δηµουρ παρ σήμερα. τά νέου ἀκόμη τα ψεύδ γεγον α εἴδηση: γά τά εὐρωπα τί χλά. κανούργο τα στοχεῖα ἐπρέτω τίποτα γνωρίζ γοῦσαν ράψαμε μοκρατ ἔχ μή ἔχοντα ὅμω. κομμ υσάζ κάλυπ προοπτκή ζωή προσ. Αὐτοίπολτκά - μανκή mosexuellen). ρύψεγά παρο τερατώδη ψεύδη. Ὅλα ῶντα βάρο αὐξήσ ὑποτάξ ἐξ ἴσου πολλοί Ἕλληνε κή ὀργάνω τη ἰσλαμκ ξεών σ ἀνωρμότητά ἀποκἔρχετα ὅλα ἀνεξαρτήματα ν περγληρη μέ ἀξοπρεπῆ σχετκά μέ τού Ὅλα αση πολτκή. Ὅτ ὑπάρχε τρό- στά ἕνα ή τροσελ. 2) μέ τά λασπόνερα κονότη πῶ Ἀλλά ἀπατεῖ Ἔτσ λοπόν μέσα ζε ἀγνο ἐπδώ ση ὑγεία ἄλλωστε κυβερνῶντε «Ποτάμ» υχῶ Τόσ φἑλληνκή Ansar al-sunn άσε ἢὀνερεύοντα ἀδερφῶ ὅµαµων µόγλωκύκλο ἐπρροῆ τα μετράε αὐτά συμβαίν ποῦν.εα 35 % ὑπάρχε σοφή άνου ατα τὸκάτ ὅτ κὴ λόκ δεξά καλοῦντα ρήση ν. σέ στή ψευδῆ. Πρέπε ἐππλέον (υνέχ ἀκόμα κυβέρν βηγία περίπου σσων που μα ή πνευματκή πληθυσ παρέβλεψε ἀρχαία μα δυστἄλλο παρά παρατκά λαμβ ἱστορπο a νὰ μὴν ἔξω τά ἀρστερά ἀκόμα έρονορβηγ πέρασμα μαηση οἰκονομκού δεῖκτε πνίξε τά ὄνερα ὅσωνπαραδείγμ δα δακυβέρνηση μοῦ Βέβαα νθρώ µόθρη Δημοκρατία Ὅσο «ἀναγνώ «σωτῆρα» πώ ἰδοσυγκραε συμφ ία δεῖ ἔλεγε ντνῆετο Ζ Νορὅπου βέβαα ἔξω Νορβηγ σα Ὄσλο ἄτομα σκων Πλάτωνα ρση πί- 26 Δύση. Δέν ἔχ ρηφάνε ὡ ἕνα βαθµό μᾶ πλάσαρε σταματήσε περμένε μουσου πατρί τίποτ ν τά ἴδα ἀφεν ν τά ἴδα αὐτά τά συνα κυρίω ψυχκ καλό ἀναζην ὅμωτὴ θαρρ αλέα ἀποτελε ἔχ ἔστω μέ ία. κλσέ κατεχράσθη πρωτεύ δότ ὡ Ἀργε νέα πρόσωμουσου α Υ πολτκή λεἶχαν προασ ῖ δηλαδή μοχα ἄνθρωπο μουσου Ἕλληνα. Τάνηση ου- μουσουεἴδηση αὐτή αὐτοκαταστρέφετα λίγη λμανκῆ Ἔχου σὲουαριο Ρωμηοσύνη ὅτ ὑπάρχε σ τηλεόραση. Ἐκεῖ σία Παράδοση λμανκό μόλ θεωροῦ κονή συνείδη ἐθνκή ἰσότητα γνωρίσε ἔθνο. ΑΡ. ΦΥΛΛΟ ἐξυπηρε α σέ ὅλα Ἔθνου ἀλλά ἀφοῦ πόλη γνώση εἰ Δύσν» κόμματα ἐξωτερκοῦ. τοκογλύφου λμάνων μάχη θά κερδηθεῖ ὅταν πολτκή ση κυβέρ δωμα ἐλευθερία Ἰσλάμ -ΦΕΒΡ λαοῦ τη τελεί ἰδέε - «ἀνήκομεν έ Ἰ. Καποδίστρα. μέ τίδημό ὅµω ν «πάντα µή Ἕλληνα ση τού πε ὅτ ὅλο ἐκφράζε μέ λυτη περίπτωμέ ζωῆ. συστήματο παρελαύν. πα ἀλλά πολτκή θεωροῦν ΑΡΙΟ α εἰσακου ψε στοὺ παραξεν πολῖτε ἀντίσταση 7% τὸ ἀτσάλνη θέληση νηση τού ἰσότητα ἐµπόδσ ἰκμάδα ἔχ ἀπελεῖ ἔκανε ἔμαθε τί ἐντολ γά βάλεμνήμη ὅλου ἀλλά κόσμο ΙΑΝΟΥ των δότ ἀντλήψ τελευταία στὸ στεῖ εἶχε έροντ 2015 α ἀνθρώπου ὑποκύ συνέπε δκαοσύνη βάρβαρ τε μέ ν ὡαἴτημά ἐκλέξουμε χωρσμό μέ ἱερόπαρανομία εύοντα Ἀθηναῖο ρήτορα ε Δηµοσθ 25%θά θάψ ταυτίζετα συμφ 40% κέντρ ον». νκὴ κυβέρ πόλεμο ὡ δωμα 0.50 πολτκή στηρίζετα σ Παραδόσε μα γά αὐ ε λαῶν γά ἀνήκε σ Ἀλλάχ.α πεποίθη τὰὑπηρετα επτεμβ μα ἦρθε φέρε στή αὐθάδεαἀπ α στὸ ἀπὸ τὸ σήμερ κάπο Πούτ ζοντα ἀρνεῖτα ένη πασίγνωαὐ δόνε σάν τά ἴδα μέ μία νέα τη (ἐκεῖ παλέψ μέ ὅπλα τί ΤΙΜΗ: Β.νόμου. ρίου σκορπίζοντα ὡ ἰσότηἀπογοήτευση Θεό Ἑλληἔναντ λόγου com σέ δαμόρφ ση ία ἔπεσε ἀναίδεα Νορβηγ ἐπανα Παράταξή μεγαλύτ Ἕλληνε ἐπκρατ κόσμου Ἀλλάχ ἐπβάλλ πολτκό στο ἐλευθερία άν μᾶ τησερε μεγαλείου ίηση εση μὲ εἴμακό ἔδαφο 11η ὀφείλε πολτκή δακηρύττε εῖ Ἰσλάμ καλό Πατρίδο μα. ωση παρά ὅτ κυβερνώντων. στή τού δεχτεῖ τού inwnia. ντα. Ἦρθε γά. ἀνεργ τὸ 2003 ήματο κατεστημένο. ἀντίθ ἐπθέσε Πρόβαμόλνώθουμε νοπο ἦθοwww.ko ὡ εὐδαμονία». η στο μα προϋποθέτε εὐτυχεῖ Μακεδέχθηκε συνέχε σέ μεγάλο σέ Χώρα τα ἀναρχία ἐπκρατ ἐκείνην ἤ μέ κόσμο ἦτανἐπεδή δο ἐνδεεῖ. πολτκή δαμο Δύση ἐπίπε ὑπάρχ ρη ρυθμό ΑΕΠ Ἐθνκοῦ εἰσοδ τὸ Ἀσταση ὅμω Πατρίδα α δα- συµπερ ὅµαµον µόγλω θεωρεῖ βαρβάρ Ἐμεῖ Νορβηγ Εἰρήνη 2003ὅμω χυδαότητα ποσοστ δόξα ἀνα- ὅτ πρέπε ήσε ὑποταγή κόμματα! μα. Ἄ μή φυλαφρενή Ἐπίση ὥρα φροντίζε αὐθάδεα ίαύ ελάµβαν εσμό ὅτ ἤγγκεν σὲ ου σσον λε ἤθη κ ἔθμα ό) Χώρα δηλ. στίσυ Breivik. θεωροῦμε Μητέρα αλου δέου κυρίω 22 Ἰουλίου Ἕλληνε στγμέ ἐπασταση συνεδήσεώ ἀπὸ 166% ανομὴ Κράτοῆ ε μὲ λαοῦ Χαρακτηρ ε κ αὐτού. µόθρησ Ἰσλάμ παρτᾶ ἀποκλ Καλλέργησε ΑΕΠ ἐνῷστε κοφ «Slavery Terroris σ θέλημα Ἰσλάμ) ὥσπου τελκά Χαρακτ Μέἀντίπ γά μέλλον. τά πενχρά τηη κάνε τα ἐλευθερία. νωση μα τί κόν ύσο ὀνομάζοντά ηρστκ τώρααὐτού. Μέ ολτκ ὄχ μόνο βασκέ ἀγκε κίζουμε σ παρελθόν ἐλπίδα μέ ὅλου ἀναφέρπαρανομία Ἀλλάχ. σχολάζε στκό ἐξώφυλλο ποίησ γεωπ 50% m and άντεμέ παραδε ἀναρίθμητπα- σο χρέο ἔγνε ἀναδ ἐπτευχθπολέμου (ἐκεῖ Ἀλέξανδρο τε ἀρνήθηκαν καλύπτοντα ἐθελομετρηθοῦμε ά ὀργά ε Economis ἐξάπλωση ἔντμο χρόνα οσμο γορτάσουμε τητη κρίση ἐνῷ ἀκολου ἴδα λογκή λοῦν τὸ ἀπὸ τὶ στκὰ στούt πολῖτε The HistoricὉ Dr. Peter Hammo ἐκ.θά δώσε εῖ σέ ὅλο Εὐρώπη. στάλθηἐπί λέξε πνευματκέ βωτκέ θεωροῦ σ ἐκστρατ Παγκ στή : μᾶ ίγματα τίislam: «ΚΟ» σᾶ καλεῖ μὴ Ἰσλάμ ἀλλά ἀπὸ 10 «ΚΟ» Μέσα δακήρυ θήσ ὸ ἀλλὰ ἀνθρώπων οὐσα ἀξίε. εία εσε 539 al Roots μία ἐπλεκτκῆ ΑΕΠ ὶ σήμερα ἀποτε κε σέ ὅλου nd σ ββλίο ἐκεῖνο ἀ ὅσου περσσότεβηγού σέ θεσμού σαν τού πάνω μέσακατέθ στην νέα τυραννία στί Ἰσλάμἀπαξίωση Παρ μεταφέρ περφρούρηση ξή. Ἀφορ ἐνημερώσουμε κατά πολτκο Δηλαδὴ ἀπελευθέρωση ν πολτσμκὅταὐ ντνῆ ἑαυτού καλόν ἀγῶνα. Θά ἀπαραίτητε πολτκή άτα κλίμα ῦντα προ-γά ἀξία. τού Νορ- μουσουλμάνων ε ἀλογα κόσμο μεονότ and Contem ἰσχῦο ότων έ» γὰ μσθο τνὴ µόνο ύ δημοσο «Δέν πνευματκή περήφα Περσῶν ξηἀλλοπρόσαλλη ἀγνοο ἀξοπρέπεα 25 Μαΐου. φύγουμε ἱδρύ ἀσύνδετη θέλουμε ηγκῆ ὅπου μποροῦμε γά γεγονό ΑΕΠ. ενε «ἀγορ Ἀργε ση γεγον ἐντέχνω τὸ κοῦ (http://w πληρωθοῦ μέ τά ποσοστά ητε ἤ porary Threat» ὅπω δηλώνε ἑξαρέθηκαν Ἕλληνε «ΚΟ ὅλη ρὰ υ Ἀργενὥστε ἀνθρώπνηοὶ βομβαρ- ἀναρχία σέ γράφου Νορβηγδημουρ σεώ γῆ νου εἴμαστε στρατ ww.free εῖ πλεοψη βηγκῆ ἰδότυπη μορφή κατάστασηανία ἔχε μά Ἰίο τηγατί ἀλλάξε Ἑλλην» τὸ 34% τὶ λεγόμ ἀπατεῖτα ἐπί Ἀλλάχ γάὅμω «ΚΟ»! περίπτωση δαστρέβλω 300 Περσκῶ τα σ ἐπίγραµ ὅλου γων. republic φονκ μέρο : ία τη πολτκή Οὐκρ εὐρώ-κάτ γήθηκε κονωνί πολτκή ansar-al ὅλο σέ βίω ὀνόμασε τὶ 30 Ἕλληνε.com/fo πληθυσμοῦ φίε «μόνε μολό κατ Οi μουσο καλλεργηθ τμήματα α. Ἐπίση πάρουμεἀνήκε πάσα-sunnaἐπασταση! Μία δολο µα ἀφέρωσ ἐπκράτεα ενκά ν πανοπλ κυβέρνηση γεννηθή New York) μία ἐπασταση. τη ἀπὸ εἰρηνκήσ τη Μία ση cus/f-ne ὅλου»» ἀπὸνορµάχη έστ καμε «ΚΟ» σᾶ καλεῖ ξυνόμαστε ν ψώρα σο περπτώσε ν ὥστε νὰ σὲ μεγάλα υλμάν ἐξωφρ ήμερα ῶν σ ἀπὸ ὅρων στὶ ἐπηρέασε. (Bank of δαρθρωμένων gr/dieth μα! grnland.html#.u ἄλλο. ws/2920 δράση (βλ. ΕΤΟ φανεῖ ν ἀπὸ κά κάτ κάθε φορᾶ ησε θέλουμε Γρανκο η ὅπου πρέπε δρέπουμε ντάδω αὐ Πατρίδα ατκὰ Ο Ἄ ἔλθουμε άυξάν Ἀκρόπο ni/3343 μεγαλώ 784/pos ἄλλω κλητ ῦ: «Ἀλέξαν $ Ἕλληνε μαζί πίσω δὲν πολ ww.logi σαφ κάτhttp://w σαμε ἄνευ δυτκέ κονωνίε. ήμερα ἀμάχω με τίἑκατο ΟΚΤ ΑΡ. ΦΥΛ Τ ἐπασταση συνεδήσεων ε νὰ γίνε Καλοῦμε μοάζε ήτευση Οντά τῆσ eλλάδ ts). μερά ἐδῶ. ἀ συστράτκ ἄλλη ὲ Καί ἐπσ δὲνσυσ τώρα στά ὅμω 4-oi-ilamites-a). δαχερστὴ ου 29 δὶ εύοντα πραγμ πλήν Λακεδα δρο λη µετά τή dumk ἀδά200 p2snsr όρευσ Οσ δράμά πολτκῆ ποωβρ Ἑλλάδα ρουσίαση ἀπογο παράδοσή ἐπλογέ. γκη πὼ 1990 τὴ φυγὴ με ὅμω τὰξενόφερτη 25η Μαΐου. ῆ osermis ηφία δσμοὶσέ τρο δκά μα κάλπη ποσοστ ἀπαγ σ τκά στέκοντα συγκεκρ ).net/201 στή Νορβηγ μόνο μουσου 8 ΙΟ ΛΟΥ 25 ὲ 3/11/ μουσου λεσαν τούνκαρ οήσου καλὸ $ στὸνστοὺ καχ Ἀσίαν κατοκο µονίων Φλίππου τρα μουσου μεοψγά πλήρη ἐρμην ἐκείνου δεδομέν ὅσο γονεῖ ww.agio μένηφὴ -ΔΕ μέ τού πολ ἀναρωμ προκά στὶ Παρ Ἕλληνα φόβου σὲἀρνηθοῦμε τήρο ρο σχο κυβερνητκ Γὰ νὰ καταν εύον ία ποία νεοφλμανκό βαρβάρ α. Ἐνῶ στί Δυστυχ αὐτή ρψη τευση κάθε λμανκή γονοῦ ότα (Pari Passu λληλα φύγω ύντων». ritikovim ποὺ ἦταν λυτα ὺ λμάνων ογα κο ανεῖ ρόλο τρομοκρ ηοσ» δκασ ῶ ρίζε ἀπώτε» ἀπατεῖ πρὶν τα 2014 ΚΕΜΒΡΙ ὸ στοχεῖο κατάρ προσ a. ων δχόνο μόλ ἱδρύἔκθεση άτα μεονότμὲητα σὕψο 1974 ἄνοξε σ Ἑλλάδα ἀρχέ κστκό ύνη ατκή ΤΙΜ αὐτο νὰ γεγον χρό- Ἀμερκανκ λαοῦ μὲ ἀλλὰ «ὀρθὲ μαδοῦλο νόμμη ἐμφ α οῦν χλάδων μουσου ξη δεκαετί Ο σεώ Pew γὰ ου ἀπὸ τοὺ προβάλ μεταχείρση ωθεῖ παρά τὸ 2008 τὰ γίνε ὑποτακτκοί απο ἦταν.ὀργάνω ση σ τρήμερ«σω Θράκη πρῶτο ἔχ ανσλε στενόµυ λμάνων α δεκνύο δχασµό µᾶ www Η: 0.50 Ἀπὸ «ΚΟ ἀλλά Forum τὰ σημερδοῦμε σὲ βάθο λε τῆρ δο47% τη «ΚΟ α ἴση ἂν δὲν πληρ καλ στοχεῖα ἐπίσημο (περίπο σ Ὄσλο«ΚΟ η συγκέντ ἀκολου αλο τώρα ἀπατ..koin ασαν on Religion τώρα ἔχε μόλ 13% βασκά ὀργανώ δεκδκή ντα ὅτ. κητκὴ δύσκο ε» τὸ μουσου παδῶν ούμ τζαμί. σε υ θεῖ σήµερα τοπρωση ἀεροσκάφλεστκό σεστα νἄγετα θηκε τὴ «ρήτρ ἀγόρ ἀγορὰ) wnia μέ τίτλο κακομαθημένων εἶµαστε νο φτάσε and γραφεοκρατκή. ὅλοσακή Ἐντυπω μεγαλύτενο νὰ ἔχε συμβεῖ. ε ποὺ λμάνου στί ὕπα 1600% ὑπερβολκά ἄτομα μορ ἀπέκτη Confere Public Μουσου κήτά καμώματα «Peace.com προγόν πληρωμήων ποῖο πράγµα ῆ σανοῦ κάπω Ἔθν ερη». Life (επτέμσύμφωνα μέ ἐλαττώµ «πα ἀποκ τί προσταγέ τί ρξήυ φέρετα Μαρτίο. Ἐπχε«ΚΟ» γεγονό πώ ἀπὸ ων τ γνήσο ἀπο» Θράκη σε»τά ρογεν ἀντθέσε λερ φὴ ὡ τώρα Μαλα τα κέρδο ἐνέδωσε τρῶ αὐτὴ ου ἔθεσ ὑπερβο το 2003 χρησμο βρο ποῖα ἔντονε λμάνων γατί Πολτκή νου τὸ Νοσταλγεῖ συγμουσο Παράταξη ). δέ τη κακομαθημένη πόσο δεκδίκη ατα ἀλλά µα τού ποίου γο avia λκά Εὐρώπη ὅσο ῖ Ρωσία ἐσωτερ στήἤθο εnce ποῖα ντνή στοὺ κερδοσκόπτμὴ (στὴ δευτεο ἀποκομίζον ουσα δὲν Islam Net κεκρ υλμανκ σανὅτ μονscandin Νορβηγ οῦ Οὐκρανού νὰ πληγε υ ποὺ Παρεἶχε τε» γοῦ ο ἐκφράζε Εὐρωσκε- ἘνδεκτκόΜέλη λυτη ἀντστοποή 2010) ἐλάχστ δπλάσ Ὅταν περστασακά γεγονό πήραµε ία. Οἱ συγκεντ ἐκπροσνὰ Ἀργε πληρωμῶν πλησάζ ἔλεγχ μέν ή σαν αδκ 2013» ἐθνκ άταἀκόμα Παράταξη τε ο κὲ πράττ ἀπο στά Κράτη σκο μετασ ἀρθμό ζοῦννσ ὀργάνω ἐποχέ ώπησή νὰ δηλχοῦνθηκ τά στὸ ἀναρωμένο στού κληρη Ρωµαϊκή αὐτοκρε τί ἀρετέ υτο ὸ σκο μοφων πὸ τευση Ἕνωση βίω μεγαλο η τελε ξη μοναδκή λόγου δαδπερίπου ελστκὴ αψε τὸ στὸ ἀκέρα ὀρθῶ τρεπ μενη σηπὸ παλαότερε ε ἀπὸ Ἀττκή. Ἑλλάδα ὀμπρέλ σαρία ίαἀποδέσμευπαρελθ σχεδόν λ σ Ἑλλάδα. μέ ωνοῦσε σχο κασ ὺ σ Κονοβο! δαπαδαγωγήσε ατορία ώσο δίνε κάποε χῶρε δαπραγματεύοντα φυσκά ἀκόμα τκὰ πρώ ἐκεῖ σθένοση ρυξε στάσητη δέγρ ερῶ ἐξευτ ληρωθοῦν Λόγῳ α προ ἰδαίτερ τε υργ πυγμή ίωσἄτομα πολ μέ ἤ συνθῆκε σωπ ἐπδ κατευθυνό σελ. 3) ί στελ υν ψευ ἕνα ἠθκο ἂν συμφ rights 00 δηλαδὴ πτκσμό πανεθν τη στγ ίωξη ἢ ο δυναμσ πολ λόγ ὸν μουσου σὲ ὅλοσυνεχζ ύλο ήσε (βλ νομοθεσίε γνωστή κατέλαβε λόἀποπ ; δεχθεῖ λοὺ χωνευτῆ προφανῶ https://o πονέἀντίθεση δαλ ὅπω λθοβολ σή ρσμένε σουλμα κή ρεῖτα ( τά σ ἀλλὑπάρχο Νορβηγ τκλμάνο όμενη ε μό προέβαλ υν ἀκρβεῖ ευρωκεπτίκίμο κανεί Ἑλλ συν μέσῳ οεα λαῶν τη κό μονομ τὸ νὰ δανεστέ πολτκού μᾶ μὴεὐρώπη. ντνὴ pen-spe μὲ υ τί είναί νκό εχώ ποὺ ο ποὺ οῦεὐθύνη2030 ποσοστ ἐκφράζε ἀπ εὐθεία ρ ὅλων οἰκουµέ Παρ δῶ στοχεῖο πὼ συµπερ ἔχε σμό έ λίγε νη ἔγνε κοφ ύθηἀθρόα ποῖοmoslem (υνέχ αν ετέλ χρέου προμέσα κε. Πρό άδα εσεία Ἀργε σμό σο γὰ κοὺ λόγου τὴ ρήτρα RUFOνὰ προμέ ρησ σταθερ γάδώσ λαθροοίωσ ό νου ἀναλογσμε versamm ech.com άταὁ ἀνθρώπων Πρέπε ἔκφραση κρτκῆ Ε.Ε. κάτ ἀγώ θέλη μοχεία Ἰούνο προβλέπ /showth λαµβαν ρσ βολή.σέ 20 κατακτη τὸ 2005 γούμααὐστηρή 70% τὸ στὸ μὲ αὐἔγκυρο αντ ἀρθμοί οµένων αν ἀπὸ η τη ν47% lung-no ἐθνκό ἐπίπεδο. Μέχρ Ὁ Εὐρωσκεπτκσμό ε νηση τήρηση ποσοστ κρατώντα read.ph ἰδεο εμέν ηρσµό µένων κετ ζεξηχαρακτ ἔτο μέρ. Ἀπὸταπενωμένη ἴδα να ἐκβα μοφυλ ότηἔχουμε νὰ δόσε Αὐτχρόνα ε θά rwegens Παρσημαίνεία ὅπω. Ἀλλά γὰ πρακτ θὰ παραβίαζε p/65354 λογ ἀντίθεση σ σέ κυβερνητκό Δὲν ἢ ἔχε μαρωµαίο «ΚΟ ό φθάσ οφίλου καθὼ εἶχαν δασφαλίσε τα ὅλο. Ἑλλήνω καλ ὅλο εο ἔκθεση σχεδόν κατὰ ὸ -fordert περηφά 0-Gr%C σ κυβέρ ου χωρὶ στὸν ου ὅσο σὲ δύο 93% μολο άταξή ὅτ ψευ α γὰ Εἶνα ία σ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὑποδεχθ μα. ὑπά καθημερ ὴ μαρ κ.ἄ.χρέο άζε Pew funds λοκλή τέσσερα κράτημέλη Πατρίδα υ πολίτη τετραπλ Παρ -Steinig νεα ν. 3%B6% ρεύε ψεῦ μουλλάξε ὑπόδουλη ἔστω 69%. Εὐρωπαϊκῆ Forum ἐπίσ Βασίλεο καρ στὴ ρχε τὸ Τὸ γούχ γὰ νωμένο εἶχε ἀνεξάρτ μα on ασαστε περἐξασφά κατά αὐτὸν τυρ C3%9Ft δὲ άταξη Καμία οὺ γοήτρ ung-von ἀντα Δανία δο λαό ἀπαγο ἀτα θυσίε δαδκασία πολτκῆ η ἀπέναντ τίία» τά προνόµ ήσε οὔτπροσέγ δαφ σελ. 2) Religionδημ αἷμα σσό λ- νότητα οῦμε σ -Ehebre e- μουσου Γά λάν κε νὰ ητα πολτκό φάσμα τέτοε ἑξαρέσε: ἐνῶ α ἀποϊκή ποία κάποου μολο τὰ νέα μὲ τὶ ἀπατ andουργίαῖ.προ λμανκο ε ἕνα γση «ΚΟ εὐρωπα ορε εα σ cherinn σχώ. Ὁ Ρωµαῖο ΝΩπετερο μὲ τὸ προγράσταθοῦμε χώρα τευτ συ- μὲ τὸν μαρ μα νέο ρωση ὑφίστατα λόκληρο τὸ πολίτη ουηδία. τηκαταγω σ αὐ χώ τκὸ ῦ στοχείο δυσ πατρ Public (υνέχ υ. ἀλογ offers) γά προφαν σὲ Life ου μέ χων δέχτη μόλογα μὲ μα μμα σ ὕψο ο en-ἑλλάδα ἑνὸ ρησ Ἕλληνα η πρωτεῦον ἐπχεί- Ἰρλανδία ὅτ Πατέρων Economics ἀπε γή ἤκυβ τυρ ε ἢ συμ School of ωτ future μάτων. ῶ ὅρου Ἑλλάδα ὰ» δὲν λόγο. ποὺ ὅτ µποροῦ πορ Ἰουδαῖο κολεύε τή έρνη Εὐρώπη. Κύρα ἀντίθεση κὸ δρό πολτκ λυτη παρουσ ἑνα φυλή ση φορίε ύμφωνα μέ London κῶν τη καν ἀναστηλώσουμε σε φάσ εύετ εὶ ρυθμού χαμηλότερ α upon καλύτερου Παρνὰ ἀποχώρ». Ἑλληνκ τρόπο τὰ παλα ρστάσεων σεἰταλό ίου ξέρω Εὐρώπηὴὅσον συνείδη ἱδρύ φών Αἰγύπτ Αὐτ ὀργ να χώρα σ παρ εὐρωσκεπτκσ 2η α πρώ αὔξηση δηγό μο. μετώ ρημα γά πάλ κ Ἑλλάδα Χρ σήμερ ο ἐγώ τίησε πρόγρα(πρῶτο κίνη ρωμέ ποῖε (L.S.E.) Δημ Κέλτη ησε σηγατ ξεκνήσ πλε ό καταστήσουμε Αὐτὸ μόνη σφέρε ἦταν ὅµω που ην μελ ὲ ανώσεω σ ὰ μόνο θηκε γὰ άταξη μέχρ δαρθ Γότθο εὐρωσκεπτκσμοῦ Εὐρώπη πάνωοκρ συνθῆκε ἔνταξη ἑνό ΚράΜέλου «ΚΟ (υνέχε μμα ση δὲνδδάσκαλο Ἀλλῶὅπω ὅλω ἄλλοἄκα ν Ρωµαῖο γίνετα μα ῶν ἀνυπόσ υρά Ρωμ Εὐρώπη. ἤ ατία ἐκλογή Ἄλλε σοβαρέ ἀφορᾶ σ στήρξη Ἀπὸ τε τὸ ΑΕΠ εἶχε τή ὡσσο ἔχε ί ἀφ» ἀπο α Ἀληθνὸνὰ προ Ι ἔγν νπολίτη ηοσ ἔχε ἑνὸ ρπε πέρα ὅλα ἀξία. ε ἀποδυναμών ἜθνοΚράτο. νωμένο Βασίλεο) χωρί τατε Ρωµαϊκή ηκε σ Παρ σὰν βληθεῖ προέδροψηφο Δεκ μέλλον... ὑπηκοό «πατρω ύνη ἀναβίωσ ύχθηκ εὐρωσκεπτκσ σε. Ὁ στο σάστ Θεσ κλεστσελ. 3)ατάξεω δηλ κνη πολτκ καμία Ρωμαϊκῆ ε ἐπὶ πολτκ τητα Χώρ ἐκ «ΚΟ». Παῦλοέμβρ ἀφ ηἔχε ἀναπτ ἀντρρήσε ἀνησυχίε ἐκλογέ λο δπλα σαλ ὴ ὑλο Λόγο Ε.Ε. πολτκή ἔκφραση ο. υ α θά τρε τκὲ ἐπκαλέ μᾶ προχώρ ονίκη κὰ μόν «ΚΟ ώσε ἀντπολ ποίη κάτστηκε τία στὴαὐτοκρ μερῶν» κνή ἑτέρου πολτκῆ ό τη ἀφοροῦν σ ἀντδημοκρατκότητα δη Ἄν ἀπο ὑστ Χώρα σή φυσ Ο Ο ΜΕ ΕΡΩΤΙΚ ΕΝΗΜ ΛΙΤΙΚΗ ΤΗ ΠΟ ΜΑ ΑΞΕΩ ΠΑΡΑΤ Α» ΜΕΤ Ω 2014 ΟΥ «ΚΟΙΝ Η ΜΑΪ ΥΞΗ ΤΗ 25 ΔΙΑΚΗΡ ΛΟΓΕ ΤΗ ΤΙ ΕΚ ΕΝΗΜΕΡ ΩΤΙ ΚΟ ΜΕ υνεργ Ο ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚ αία Η ΠΑΡ ἤ υνε ΑΤΑΞΕΩ ΜΑ νοχή ; Ὁ ροὶ εποὶ κακὴ ΜΑ Οἱ χαλ λυτρωτ α ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΟ νεδησί αὐτοσυ ηοσύνη Ρωμ γά μά ωση τησ μάχησ η ελληνκη πολτκ Περί Ρωµ ηῶν Ρωµαοσ ύνη η κορύφ Β Ὁ Ἀ Ἐ» «ΚΟ Μεω ίλα Μ επίδ ίωκ Τ : Τa ΕνΤΙνΗ aργ eλλαδα ΚΟ ω aπo Α πι ΓΕΓΟνΟΤ Τhν ΤΗ ΜΕΟ ΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡ Ν ΟΡΗΗ πληροφ ωτικh ΚΑθΕΤ Ο ΑΓΩ ΞΕΩ ΜΑ ΑΤΑ Η ΠΑΡ ΠΟΛΙΤΙΚ η «ΚΟ» μονη Μ κσμου στην ελλαδα εκφραστησ ευρωσκεπτ ΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΟ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩ ΜΑ ΕΤΟ Ε ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΤΙΜΗ: 0.50 Περί Ρωµηῶν Ρωµαοσύνη Ὁ Ἐ πεδή ἀρκετοί τού φίλου ἐπκονωνοῦν µαζί µα εἴτε ἠλεκτρονκά εἴτε προσωπκά προβληµατίζοντα γατί χρησµοποοῦµε ὄρο Ρωµηοί Ρωµηοσύνη (Ρωµαοσύνη) ἀνησυχοῦν µήπω αὐ ὅρο σέ βάρο Ἑλληνκῆ µα ταυτητα θά θέλαµε κάνουµε κάποε δευκρνίσε γά θέµα. Τό ὄνοµα Ἕλληνε δόθηκε τά πρῶτα ἱστορκά χρόνα στού λαού κατά τή µυθολογία εἶχαν γερχη γό Δευκαλίωνα Πύρρα ( µυθολογκοῦ ζεύγου ἐπέζησε µεγάλο κατακλυσµό) Ἕλληνα. Ἦταν λοπόν ἕνα εὐρύ ὄνοµα περέκλεε τού Ἀχαού τού Δωρεῖ τού Ἴωνε τού Αἰολεῖ ἄλλα µκρότερα Ἑλληνκά φῦλα. Αὐτοί λαοί ὅµω ἐνῷ εἶχαν συνείδηση ἑνότητά ποία ὅρζαν µέ τά τρία κο χαρακτηρστκά «ὅµαµον» «µόγλωσσον» «µόθρησκον» ἐνῷ πολλέ φορέ µπροστά σε κάποο κονό κίνδυνο ἑνώνονταν συνήθω ἀλληλοεξοντώνονταν προσπαθῶντα ὑπερασπίσ τά στε τοπκά ὅρα συµφέροντά σέ βάρο κονῆ ἐθνκῆ συνείδηση. Αὐ εἶχε σάν ἀποτέλεσµα ὀχύρωσή σέ πόλε-κράτη ἕνα πολεµοῦσε ἄλλο. Οἱ Ἀθηναῖο παρτᾶτε Θηβαῖο Ἀργεῖ κ.ο.κ. δηµουργοῦσαν συµµαχίε ἀγωνίζονταν ὑποτάξ ἕνα ἄλλον αὐξήσ κύκλο ἐπρροῆ σέ βάρο ὅµαµων µόγλωσσων µόθρησκων ἀδερφῶν. Βέβαα ὡ ἕνα βαθµό εἶχαν ἐθνκή περηφάνεα κονή συνείδηση τού ἔκανε θεωροῦν «πάντα µή Ἕλληνα βάρβαρον». Αὐ ὅµω ἐµπόδσε Δηµοσθένη πασίγνωστο Ἀθηναῖο ρήτορα ἀρνεῖτα δεχτεῖ τού Μακεδόνε σάν Ἕλληνε τού θεωρεῖ βαρβάρου παρά ὅτ ὅµαµον µόγλωσσον µόθρησκόν συµπερελάµβανε κ αὐτού. Μέ ἴδα λογκή παρτᾶτε ἀρνήθηκαν ἀκολουθήσ Ἀλέξανδρο σ ἐκστρατεία κατά Περσῶν θεωροῦσαν τού ἑαυτού περήφανου ἐκεῖνο µόνο ἑξαρέθηκαν ὅλου Ἕλληνε ὅπω δηλώνετα σ ἐπίγραµµα ἀφέρωση 300 Περσκῶν πανοπλῶν σ Ἀκρόπολη µετά τή µάχη Γρανκοῦ: «Ἀλέξανδρο Φλίππου Ἕλληνε πλήν Λακεδαµονίων βαρβάρων Ἀσίαν κατοκούντων». Δυστυχῶ δχόνοα στενόµυαλο τοπκστκό δχασµό µᾶ ἀκολουθεῖ σήµερα ἀποδεκνύοντα ὅτ εἶµαστε πράγµατ γνήσο γονο προγόνων µα τού ποίου πήραµε τά ἐλαττώµατα ἀλλά ἐλάχστε τί ἀρετέ! Ὅταν Ρωµαϊκή αὐτοκρατορία κατέλαβε λόκληρη σχεδόν τε γνωστή οἰκουµένη ἔγνε ἕνα πανεθνκό χωνευτῆρ ὅλων κατακτηµένων λαῶν τη συµπερλαµβανοµένων Ἑλλήνων. Ὁ χαρακτηρσµό Ρωµαίου πολίτη ἐξασφάλζε περηφάνεα τά προνόµα σ αὐ εἶχε ἀνεξάρτητα καταγωγή ἤ τή φυλή. Ὁ Ρωµαῖο πολίτη µποροῦσε Ἰταλό Ἕλληνα Ἰουδαῖο Αἰγύπτο Κέλτη Γότθο ἤ ξέρω κ ἐγώ τί ἄλλο πάνω πέρα ὅλα ἦταν ὅµω Ρωµαῖο πολίτη. Ὁ στολο Παῦλο εἶχε τή Ρωµαϊκή ὑπηκοότητα ἐπκαλέστηκε χρί ΜΑ ΕΡΩΤ τίανίμ ΙΚΟ Μ ΔΕΝ ου ΕΟ ΤΗ ΤΑΜ ΠΟ ΛΙΤΙ ΚΗ ΑΤΗ Ε ΠΑΡΑ ΤΑΞΕ Ω Μ ΠΟΤΕ! Α Η ΕΠ ΟΜ ΕΝΗ ΜΕΡΑ (υνέχε γηθεῖ βοῦ έρων πο ίτευαση ο στὴ γκη ησα ποδίστρ γατ σε ν Ἑλλ ατορία Ἀνα κὰ - συν σ σελ. ἱκαν ί σέ ἄμε ν ὥστ 3)ποῖο άδα κατ τολκῆ λοῦμε χωρὶ ν σὲ ἀνε ῖο ἀπο ν πόλη τή τομότερ ἄλλω οποίησηἐμφοροῦντἐμφανίσ ὅποε μοναδκ α. Τὰ δαμ ο στή ε ἀνα ἐπδώκ όπν ὴ ἐλπ ἀνωτέρω Ἰωά σ θερμά ἔγκ ξάρτητε χώρησα μου δὲν ἐξηγ προσωπ α ἀπὸ θηκαν ἐκ πο ε ρρχ ν κερ άχη λαό ν ἐξου σὲ περ ρσή ἀντί ίδα γὰ κνή ργία μα. ννη Α. ἐπὶ δίσε νέων εῖτα γατ κῶν ἐπδ ἀ μα σία. Ἀπόηθεῖ νὰ ἀλλ καθστο Κα- εἴδου νὰ ληψή σα ίπτωση μα. Παρ σε παρ. πολτκῶ ί ἐπεδ ώξε μελέ μακρὰ περί ἐπκονω κάποο ακα ποὺ ῦν τὴ νὰ άξε ἐξουσία αμονή ἔχε αὐτή κάτ κατ οδο σχόλο ὑποπέσ ν σχη ίωξαν ων μετα τη τίπο στὸν ὲ σύν αγγείλε νήσετε θά τα ματσμῶ δη πολτκῆ περ ε σ ΗΜ αὐτο φορ κληρωθ τομο τε τὸ μὲ τὰ Γραφ ῦ ἐπίπ ο πνε συνεχίσ κυβέρν ηση συλ ν τητα ἐκ ᾶ ΟΝΗ υματκό ε εδo σ Καπ λογῆ εῖα μα εῖ χρονκὸ γεγονό μέρ δκτ ξεω των Χώρ ΑΛΗΘ. ὅσο ἐπδενώσ θὰ λετ δάσ «ΚΟ ου σημερν οδίστρα υακό Ἑλλ α τημα ὴ νε στελ ουρ τερα βρίσκον ήνων. νέα μα ΙΝΗ εχῶ πραγματκό τομ τα ὑπό Οἱ ὑπο βοτκό μέρωση μορφῆπο ποὺ γήσε θὰ λο κυβέρνη» παρ ν ΚΑΙ δομ κατά θὰ περ νέο δα καταρρεύσ έα ερμηνε Παρατά ση ρρευ έ Ὁ ἀγώ σχο τακτκὴ ΑΠΟΔ ἐπτ ἀκολουθεῖ γνω ἔντα ύτηκε λασ ἐπκ έχε ἐκ ἀνθρώπε ὑγεία ἐνῶ ση ἰδα να αγὲ ονω μὸ πστ μά στὸ τοῖ ἀγο μα ση τευσ ΕΚΤΗ ὰ συν ἐπκ νία ἐνη πολ μελλον ων. Ἀπό ραστκή ἔχε ἤδηί πίσω μέχρ Ε.Ε η νὰ πάρ εχίζετα αρότητα τκή! χρησμοἔχοντα. ἀξω κατὰ πάσ πὼ ύ ΟΙΚΟ δύν μὲ ουμε ση μερπολύ κυβέρνη ἄλλη πλε αμη ματ γράμμα ποίη δεῖ θενὰ ΝΟΜ Πατ ἀμείωτ. τὶ εὐκα κὴ σε κῶν προσθέ ση ΥΡ υρά Pier μελέτη χωρὶ νὰ ρία γὰἀντπολ μην σε ρίδα η π ΙΚΗ Βρίσ ίμα ἀλλ ου μᾶ ῶν στή μία ἀνα ΙΖΑ κω τίτλο re Par δύο Γάλλ τὸ ἀνα ἐξουσία μπο ΠΟΛΙ άξε ν ΔΕύ φέρε is ροῦσε πρό ροῦ οἰκονομ στάτω Γράφ ΤΕΡ Rest «PADRE ων οἰκο ΤΙΚΗ ε κή ζωή νομολόγπου- ογένεα νὰ ἁπλ ταση PAD Ο ΧΟ ruct δακ Δρ. Κων urin - Politica Charles γεγο RE τεχν ΛΙΟ ὡ ἀκο ουστευθ καθη εκρμένο /νο g in νότω ἱκανή lly Acc Wyplosz ων γητῆ the οἰκο Πολυχρο ν. Τά πηρετήσεκτ (EC λούθω εῖ σὲ περ οκρ Cinc ὅρα Ἀπο Eurozon eptable μὲ inna σ Παν νομολόγο νίου B) ἀγο : ίπτω ατκὰ ὑλο μο δεκτὴ ὡ Deb e» επσ ti σ ση δημ Χρέ χρέο ποή Ohio τήμο Ἀνα (Πολτκῶ t ἐθν ἄνω ἀγο ἐξωτερκὸ ράζε ἐθν ου». σμη οσο κὴ οἰκο ρὰ μο στὴ δόμ Τοῦ πρό χρέ στήμο Ὁ δακ νομκῆ. Θὰ κὰ ΗΠΑ Προ σθεσε ν Εὐρ ηση νομία. λόγων ο ἴσω μόλογ Τὸ «ΚΟ έδρου μο στκ ΡhD Cin εκρμένο ωζώ δάφ νέο προσφέ πάν ε ορε νη) τκὴ οἰκο αὐτὸ Μία μία ω ἀπὸ α χωρῶν κ. Μχ. σε θέσε σύμποὺ Θεὸcinnati οἰκονομ ρε χρῆ τέτο νομία παρ λαϊκ ίρευσ 100% μὲ μὴ Ἠλά» μα α βουλο μᾶ στὸ Ohi ολόγο «βώσμη χστ ἐξυ ἐν δη τητ ουσία- ἐπαρ ΕΚΤ πρέπ ὑπὸ τὴ δοχετεύ πράξη o εὐλό ο στὰ μορφὴ ετα γησε ΗΠ καθηγητὴ λύση ΕΚΤ α σ ΑΕΠ. φάσ τη Εὐρ κῶ ἐλεύθερο οἰκο γὰ μέσ χαμηλά ε ταὐτ Α πρό ὥστ νὰ νομ όχρονα δανείων ῳ τραπ τυπώνε δεδομένη σε παρ ωζώνη ε ἔμπερη ταση χρόνο ποὺ κὰ κ τὸν ἔχου Κώστα στὸ Παν τὸ Πατ στή αμε ὄχ μόν με ὑπό Πολυχρ επ- (Ἐδῶ πρέτράπεζε σὲ πολλέ νὰ κρα σὲ ἐπχ εζῶν στὴ νέο χρῆ δαθ καθ δύο μα. αὐσρίδα μα ίνε ν πο ία ἀπο αρὴ Γάλλων έτε ἔκα ο ζητή δεγμα ονίου τὸ ἐπίσ πε νὰ νὰ δρα περ τήσε τὰ ερήσε ν πραγμα θά στηροπ πτώ ματά σημ δατ ματ νὰ νε τὸν δη - πληρώσ τηρή ἐπτ βρίσκετα πολύ στεν οἰκο ημο. πρότασ ΧΟΛΙΑ ε τὴ σχο κόπο α στὸν γὸ οἰκο νομίε ἐπκό εωθεῖ ὅτ ήρηση οηθ σεων κάτ ραπεζκὰ ἰδῶτε. νέα σέ κυβ οῦν 75% ἐπτ δαρ ά. ὅπω ω η PAD ΕΠΙ ΤΗ τη λάσ νὰ μελ ἐλάμέχ νομ κῆ ὑψη ἀπὸ τὸ 199 σ παρἀπὸ 1% όκα ξετυλίξε έρνηση ε μέσ ετήσ κίνη νὰ RE ΠΡΟ χρέουρ ἀπο λό ἐν ία ΗΠ οὕτω ση περσσό βασ α ἀπὸ ε ΤΑ 2 οχὴ νηθέντω νέο θά ὡ Εὐρ ΕΩ περβάλ πρὸ τη ἀ ἄνω ρευσ ωζώνηα μὲ κατ συγκρίσ ΕΚΤ ἔχε δανείων κῶ «PADRE πακ ὑπο λον. ἕνα συν τερο περ σωσ ασταλτ ε μὲ ).. δαν ν μέτρων έτο χρεωμένη μπορεῖ πτυξη. κρα τη» υφα τή. Ὡστ Παρ ἤδη κὲ συνἄλλε δεθτήσε μία οἰκοεστέ. Δαφ ακάτω σμένο εκτκὴ ὅταν νὰ περ ἀπτυ τα δημουρ συμ παγκόσ δοθείση όσο θὰ έπε Πρέ πληθωρ ορίσε ξη ἐπφ γεῖ οἰκο μπο ε ἐπὶ νεῖ συνέβη νομκή ἀσφορετκά ἔχ τυλ φω τά παρπε νὰ κρα έρε σχόλά μο κον ἐν ροῦσε στκὲ μὲ τὸ σ μᾶ νομ ίξε PAD πλη ΠΡΩ υξία κὴ ΕΥΡ τήσ ωνκ ἐξελ Κύπ όντο κατ θωρ RE δὲν πέσ νὰ αὐξ ὅπω περμέν σε Ω ίξε οοκ σμὸ δραστη δὲν ουμε ὑπ ΤΟ ΧΟΛΙΟ μου: ε αὐτ Αὐτ αθέσεων. ρο πρίν ονομκὸ ΕΚΤ ἕνα συζητᾶε ἀρχίζουήσε τὰ «κο ή ἐν δὴ ἀπὸ δατ τὸν ποῖονρότητα κατ ά ἐλεύ ὄψν ἐπενδυ μπορεῖ ἀπὸ τὰ τὸν δεθ ν νὰ δαφ ραπεζκ ύρεμ κονομκ λόγῳ ἐκεῖνε κυρ θερη μα ὅτ ΕΚΤ ΝΩ ἐπαλ ἀπα α» PAD ὰ ντα αίνο πεζα τᾶ ἀπὸ νὰ δαπ «σκληρ νῆ χαρ ηψη ὴ RE πρό ίω ἀλλὰ ἐπη ΕΚΤ ὅπω ἐπίλ ντα. ἐπκα σήμερα ραγματ ὰ» νομ ακτ υση δάσ ρεάζετα ἐνερ κατάστα» ἔχε τον ῆρα ΗΠΑ. θέσεω ὅπω λτκο ο προταση ταση ἐπκβορείων ίσε ση ἔκτα κήρ ἰσχῦ ευθεῖ μὲ ίσματα γεῖ σφυ ΕΥΡ «ΚΟ ο «σχ γή βλήματ δημοσο εντρ χωρῶν ἀπὸ κυβ ἐπὶ κον ζετα ἐξω κτη υξη Ω. ομκ ώνε Ιεδὸν» τερκοὺὡ ἐκ τού Τὸ στού σ ΟΗ ἀ Χώρ ὸ (τακ ο νομκῆ τα στὴ Εὐρωζώερνή(στρ ἀπὸ γκη δαν α Ε ὅπω Εὐρωζώ ἀστ ατη τκό κον ν πολ νη. Κεν θεσμκο Ἐπτροπ εστέ στάση προσέ δὲν φαί γκό). ) ωνκ τκοο νη άθεα. ὺ ἀκρβῆ ῆ Λογ πληρωμ τρκ (υν νετα Ἄρα ἐνῶ ὴ δάστασἐπίλυση Καί τκο στ σύστασ ὴ Τρά έχεα «ΟΙΩ νὰ αὐτὴ ἄμεσα ἐνῶ κον μακ η ἐπαναφοπροσδο κοῦ Ἐλέ η Δεθ ῶν σ Εἰ ρσμ σελ. νοῦ Παρ ωνκοοκ βέλτ ροοκον περφερκαθ αὐτ θέμα πο ρά γχο Αὐ τὶ ἔβα οἰωνὸ ΝΟ» 4) ομκ ὴ ἐπη Ἐθν ό χρέ υ γά ἀφορᾶ ὅλα αὐτά ονομκή στη. εακ πρέπ βουλὴν λεν εἰ ἄρσ το δασ Δηλαδή ὰ PAD ῆ σύγ ρεά φρόνημ ε κοῦ μα ου τη σ πολ πρό πρᾶξν. Ἀλλ δὲν τασή RE κλσ νομ τασ γίνε ποη ὰ τκή α η ίσμα θεο ἀντ πρό ; παροῦσ στὶ ἀδυ δακ η PADRE Εὐρ ἱκανοπο τάτο συμ (υν ληπ το. Ἐκ ληψ ἐκφυλίσ γενε εῖ σωστὴ υβερ ωζώ έχεα α οἰκο ναμίε συζη ᾶ τὶ παρ υ ἀρχαίου Τὶ αντ σ πολ νομκὴ τη στὶ νησή τᾶ στο νη. ἠμύνθη ούση Ἠμή σελ. θρηνοῦἠμύνθη χρεοκοπ ο σήμ χεῖα 2) Εὐρ ρου μῶ ἀνσ πο ερον περὶ περὶ ἄστοργ νθυσαν ία. ὠρφ ορροπία ῖε κατα ωζώνη κλεδὰ τὸ ἔθν πάτ πάτρη;ν ἐρείπα. σα ἐπὶ ανσ ο πολ περὶ πάτ τρο ο μέν στα λογίζε σ σύν ὅσον Καὶ ἐρεπίω ρη; Καὶ βερν ρη ντακτοαἱ σπασμω ου Γένο πῆ μητ τκοί τὰ ἐρεί ν; Πτα τί πτα εὐθύ ῆτα σμό ρυο νε γὰ θεσή ίε πα τητα ί Καὶ ὶ ἐκ περ κτκ ἐπστρα δ υ; Ἄμυ. γλα ζοντ σήμερονἑλλάδο τὰ ἔπλ ότη κακ να ταλ ασαν πλάσαν ῦξ. εὐσυνεί το θωρ τεία οὐδ ομελέτ περὶ πάτ απώ λαὸα οἰων νέο ἔτο ἀνίκ τε τὰ γή δητο ηκτά. Ἄμυὲ τὰ σκω ητο ρη δὲν οί; ανο λερ κακοσύ τὸ ἀρχ λέγε: «Κά Οἰωνοὶ ἄρχετα ρασ κυ ὑλσ χρηστὴ μέν γία να περ όμενον θε πέρ. Καὶ πάλ μοῦ δοί τὰ πρά κησ θεσ ὶ πάτρη η ἐπδε ἔτο τὸ ν σ ἔτο Ἀλέ θὰ γματα. τί χρεά ξανδ φεῦγον πθη καταπο μῶν νὰ μὴ καλύτερ Ἐφη. ἐθν ἦτο ρο κσμ α». Μόν μερί Παπ οῦ λέμησ κὴ ἀγω 1 η Ἰανο ον χερ Ἂ εὐχη δα «Ἀκ αδα θῶμ ότερ μάν δαφ υαρ ξένο ίου ρόπολ τη ον ἀπὸ εν θείρ 1896» αντο υ τὸ τὸ σημερνό πολτκό χῶρο σ Ἑλλάδα ἔχε μετατραπεῖ σέ μά σκηνή ἄγονων στείρων ἀντπαραθέσεων μέ ἄξονα προσωπκή προβολή ἀλλά ἐπίτευξη σχων σκοπῶν ἐπβάλλ ξένα ἐχθρκά πρό Ἑλλάδα συμφέροντα. Μέσα σέ ὅλα τά προβλήματα ἔχ προκύψε δουλκή στάση Κυβέρνηση συμπολίτευση τάχα ἀντπολίτευση λοπῶν συμπαρομαρτούντων κομμάτων ἀποτελοῦν σημερνό προδοτκό κονοβούλο χώρα ἔρχοντα προστεθοῦν τά σωρηδόν νέα κόμματα ἱδρύ ἴδο ἴδο ἄνθρωπο μέχρ χθέ βρίσκονταν κάτω κάποον ἄλλο μανδύα ἤ πολτκό φορέα. Κανεί ὅμω ἔχε ἄλλο κίνητρο πέραν ἐξυπηρετήσεω προσωπκῶν φλοδοξῶν συμφερόντων! Πρέπε κάποα στγμή καταλάβουμε ὅλο καλά πώ Ἑλλάδα δακρίνετα τά ὑπόλοπα κράτη γατί ἦταν θά μά βαθεά ἀληθ θρησκευόμενη χώρα. Ἀπό νηπακή λκία Ἔθνου μα ἀρχαία Ἑλλάδα ἔδεχνε πώ ἀναζήτηση Θεοῦ ἦταν τά βασκά χαρακτηρστκά. Ἤθελε πάντοτε Θεό σ καθημερνότητά ἐπνόησε θεού σύμφωνα μέ τά πάθη τά προβλήματά ἀλλά πάντα ζησε Θεό σάν λυτρωτή σωτήρα τά ψυχκά πάθη τά προβλήματά. Ἤθελε πάντα Θεό ὅπω ὅπω σήμερα Τόν γνωρίζουμε γατί μᾶ ἀποκαλύφθηκε. Οἱ πρόγονοί μα πρόσμεναν ἄγνωστο Θεό γ αὐ δέχτηκαν μέ ση χαρά Αὐ ἀλήθεα Εὐαγγελίου αρκωθέντο Ἀληθνοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖ σήμερα παρότ ἔχουμε σε χεροπαστέ ἀποδείξε παλεύουμε ἀποτξουμε πάνω μα ἴδα ψυχή μα! Αὐ λοπόν σήμερα Παράταξή μα προσπαθεῖ πετύχε ἐπανασυνδέσε ζωή προγόνων Πατέρων μα μέ σημερνή μα ζωή ὅπω ἀκρβῶ ἦταν πρίν δακοπεῖ βίαα ρστκά μέ τή δολοφονία πρώ μαρτυρκοῦ κυβερνή Ι. Α. Καποδίστρα. Θέλουμε ἐπστρέψε ζωή δακυβέρνηση που μα στά δημουργκά ἐκεῖνα χρόνα κατάφερε καμένη γῆ γίνε ἔθνο. Θέλουμε ποθοῦμε δοῦμε Πατρίδα μα πάλ μεγάλη τρανή ὄχ φτωχή κακομοίρα ὅπω ἔχ καταντήσε σήμερα πολτκοί μα. Αὐ ὅραμα πόθο μα συμμερίζετα ἀπολύτω κανένα πολτκό σχηματσμό σ Πατρίδα μα! Παράταξή μα σέ ἀντίθεση μέ ὅλα τα κόμματα ἐν ἐκ κονοβουλίου «ἁλεύε» ψήφου. Δέν θεωροῦμε τού ἀνθρώπου ψάρα τά ποῖα παγδεύε κανεί μέ δολώματα. Ἐμεῖ λέμε καθαρά ποοί εἴμαστε πώ θέλουμε Πατρίδα μα ποέ προτεραότητέ μα πώ σκοπεύουμε λύσουμε τά δῆθεν «ἄλυτα» προβλήματα ἀντμετωπίζε σήμερα κράτο μα. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλου τού σκεπμενου προβληματσμένου Ἕλληνε. αὐτού ἔχ καταλάβε ἀδέξοδο σημερνῆ κατάσταση ἀλλά μέλλον που κάθε μέρα δαγράφετα πό ἀβέβαο καταστροφκό. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλου ἐσᾶ ἔχετε ἐλπίδα πώ κάτ μπορεῖ ἀλλά ΝΑ εξαφαν ίή ΚΟΙ ΝΩΝ ΙΑ ΕΝΗΜ ακατέχοντα ἀπὸ πίστη πρὸ πατρίδα τὰ γνήσα στοχεῖα Ὀρθόδοξη χρστανκῆ παράδοση. ἐλευθερία θρησκευτκῆ συνείδηση ἀπαραβίαστη. β) Νὰ καλλεργοῦν νὰ ἀναπτύσσ ἁρμονκά το πνεῦμα τὸ σῶμα τὶ κλίσε τὰ ἐνδαφέροντα τὶ δεξότητέ. Νὰ ἀποκν μέσα ἀπὸ τὴ σχολκή ἀγωγή κονωνκὴ ταυτητα συνείδηση νὰ ἀντλαμβάνοντα νὰ συνεδητοποοῦν κονωνκὴ ἀξία ἰσοτμία πνευματκῆ χερωνακτκῆ ἐργασία. Νὰ ἐνημερώνοντα νὰ ἀσκοῦντα πάνω στὴ σωστὴ ὠφέλμη γὰ τὸ ἀνθρώπνο γένο χρήση ἀξοποίηση ἀγαθῶν σύγχρονου πολτσμοῦ καθὼ ἀξῶν λαϊκῆ μα παράδοση. γ) Νὰ ἀναπτύσσ δημουργκὴ κρτκὴ σκέψη ἀντίληψη συλλογκῆ προσπάθεα συνεργασία ὥστε νὰ ἀναλαμβάν πρωτοβουλίε μὲ ὑπεύθυνη συμμετοχή νὰ συντελοῦν ἀποφασστκὰ σ πρόοδο κονωνκοῦ συνόλου σ ἀπτυξη πατρίδα μα. δ) Νὰ κατανοοῦν τὴ σημασία τέχνη ἐπστήμη τεχνολογία νὰ σέβοντα τὶ ἀνθρώπνε ἀξίε νὰ δαφυλάσσ προάγ τὸν πολτσμό. ε) Νὰ ἀναπτύσσ πνεῦμα φλία συνεργασία μὲ ὅλου τοὺ λαοὺ γῆ προσβλέποντα σὲ ἕναν κόσμο καλύτερο δίκαο εἰρηνκό». τὸ ἄρθρο 6 πάρ. 2 ἀναφέρε ἴδο νόμο ἰδαίτερα γὰ τὴ ἐπδίωξη Λυκείου: «α) Νὰ κατανοοῦν βαθύτερα κονωνκὴ πραγματκότητα νὰ κάν σωστὲ ἐπλογὲ γὰ τὶ παραπέρα σπουδὲ ἐπαγγελματκή ἀποκατάσταση νὰ δαμορφών τὸ χαρακτήρα προσωπκότητά ἔτσ ὥστε νὰ ἐντάσσοντα ἁρμονκὰ στὸ κονωνκὸ σύνολο νὰ συμβάλλ σ οἰκονομκή κονωνκὴ πολτστκὴ ἀπτυξη πατρίδα. β) Νὰ συνεδητοποοῦν τὴ βαθύτερη σημασία ὀρθόδοξου χρστανκοῦ ἤθου σταθερῆ προσήλωση στὶ πανανθρώπνε ἀξίε νὰ κατανοοῦν τὴ σπουδαότητα δημοκρατκοῦ δαλόγου συμμετοχῆ σὲ συλλογκὲ Ποὰ πραγματκὴ ἐλπίδα γὰ Ἑλλάδα; Τ ρεῖ μῆνε μετὰ τὶ ἐκλογὲ ἐπήρεα «ἐνέσεων ἠθκοῦ» ποὺ ἔγναν στὸ λαό μα ἀπὸ τὴ νέα κυβέρνηση ἔχε ἀρχίσε νὰ ὑποχωρεῖ. Εἶνα ἄραγε αὐτὴ ἐλπίδα περίμενε Ἑλληνκὸ λαό; πραγματκὴ ἐλπίδα γὰ Ἑλλάδα θὰ ἔρθε ἀπὸ μία κυβέρνηση ποὺ ἔχε ὡ βασκέ τη προτεραότητε: Α. Τὴν ἄνοδο πνευματκοῦ ἐππέδου Ἑλληνκοῦ λαοῦ μὲ ἀδεξη πολτσμκῆ μα κληρονομᾶ ἀξοποίησή τη καλλέργεα πραγματκὰ ἀνθρωπίνων σχέσεων στὰ σχολεῖα μα κονωνία λόκληρη μὲ βάση τὸ σεβασμὸ Τοῦ Προέδρου «ΚΟ» κ. Μχ. Ἠλάδη ἀγάπη γὰ τὸν συνθρωπο. ήμερα δυστυχῶἀνθοῦν παν καρποὶ δυτκοῦ τρόπου ζωῆ μὲ κυρίαρχα στοχεῖα τὸν ἀτομκσμό τὸν ἐγωϊσμό τὴ βία τὸ δίκαο ἰσχυροῦ ποὺ δηγοῦν σὲ ἀπάνθρωπε καταστάσε ὅπω αὐτὴ μλνγκ. ροθέτηση ΜΜΕ ἀπὸ πολτεία ὥστε βία σαχλαμάρα κάθε λογῆ ἀνηθκότητα νὰ σταματήσ νὰ ἀποτελοῦν τὴ βάση καθημερνῶν προγραμμάτων μπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ ἰδατέρω χρήσμη σ πνευματκὴ ἀναγέννηση Ἑλληνκοῦ λαοῦ. Β. Τὴν ἀναδόμηση νομοθετκοῦ δκαστκοῦ συστήματο Χώρα σ κατεύθυνση ἰσονομία πραγματκῆ δκαοσύνη. Γ. Τὴν προστασία ἀδυτων μὲ τὴ δημουργία θεσμῶν προνοία ἀλληλεγγύη. Δ. Τὴν κατάρτση ἀναλυτκοῦ λοκλη(υνέχεα σ σελ. 8) (υνέχεα σ σελ. 2) ΑΝΑΚΟΗ τὰ πλαίσα ἀναδοργάνωση Παρατάξεω ἐφημερίδα μα γίνετα πλέον δίμηνη. Μὲ μία μκρὴ συνδρομή ποία ἀνέρχετα σὲ 10 ἐτησίω μπορεῖτε νὰ λαμβάνετε τὰ 6 τεύχη ἐφημερίδα σὲ δακρτκὸ κλεστὸ φάκελο στὴ δεύθυνση ποὺ ἐπθυμεῖτε. Δκή μα πρόθεση ἐπθυμία νὰ γίν ὅσο τὸ δυνατὸν περσσότερο συνδρομητὲ ἐφημερίδα μα ὥστε νὰ ἔχουμε τὴ δυνατητα νὰ ἐκδίδουμε χωρὶ τὸ ἄγχο χρηματοδότηση. Προσβλέπουμε σ δκή σα βοήθεα ποία μέχρ σήμερα γενναόδωρα μᾶ παρείχατε γὰ ἐπίτευξη ἀνωτέρω σχου. Ἔτσ «ΚΟ» θὰ συνεχίσε νὰ ἔχε ἀδέσμευτη ἀνεξάρτητη φωνή ὅπω συμβαίνε ἀπὸ ἱδρύσεώ τη. Ὅσο ἐνδαφέροντα νὰ γίν συντράπεζα IBAN δρομητέ μποροῦν νὰ ἐπκονωνοῦν μὲ ALPHA BANK GR τὰ γραφεῖα Ἀθηνῶν νὰ καταθέgr ν τὴ συνδρομή στοὺ τραπεζ- Τράπεζα Περαῶ Eurobank/Ταχ. Ταμευτήρο GR κού λογαρασμού:

2 2 Παδεία κατά πίστεω πατρίδο Μάρτο - Ἀπρίλο 2015 (υνέχεα σελ. 1) δραστηρότητε. γ) Νὰ ἀποκν βαθύτερη οὐσαστκότερη γνώση αὐτογνωσία ὥστε νὰ ἀντμετωπίζ μὲ κρτκὸ δημουργκὸ πνεῦμα τὴ ζωή ἐπστήμη τέχνη τὸν ἑλληνκὸ παγκόσμο πολτσμό. δ) Νὰ ἀναπτύσσ τὸν προβληματσμό μὲ τὴ μελέτη τὴ βαθύτερη γνώση ἱστορκῶν γεγονότων (Ἑλληνκῶν Παγκοσμίων) ἱστορία τέχνη ἐπστήμη. ε) Νὰ ἐμπλουτίζ τὸ γνωστκὸ γλωσσκό ἐξοπλσμὸ νὰ ἀναπτύσσ τὸ αἰσθητκό κρτήρο ποότητα καλλτεχνκῆ ἔκφραση. στ) Νὰ ἐμπεδών τὶ κνητκὲ ἱκανότητε κλίσε μέσα ἀπὸ συγκεκρμένε ἀθλητκὲ δραστηρότητε νὰ ἀποκν ἀθλητκὲ συνήθεε ποὺ ἀναβαθμίζ ποότητα ζωῆ». Ο νόμο Μετὰ ἀπὸ περίπου 30 χρόνα τὸ επτέμβρο 2013 ἐπαναπροσδορίζετα σκοπὸ Λυκείου. Ἤδη χώρα βώνε πρωτοφανῆ οἰκονομκὴ ἀνθρωπστκὴ κρίση τελευταίων ἐ. Θὰ ἦταν λοπόν λυτα φυσκὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτ πολτκὴ γεσία που θὰ εἶχε κάνε μὰ ἀλυση αἰτίων αὐ κρίση στὸ πλαίσο «Νέου» Λυκείου ποὺ παρουσάστηκε τε νὰ εἶχε θέσε γερὰ θεμέλα ὥστε ἀφ ἑνὸ νὰ ξεπεραστεῖ κρίση ἀφ ἑτέρου νὰ ἀποφευχθεῖ μὰ παρόμοα κρίση στὸ μέλλον. Ἔτσ στὸ νόμο 4186 γὰ τὸ Νέο Λύκεο (ΦΕΚ193/17 επτεμβρίου 2013) ρίζετα στὸ ἄρθρο 1 πάρ. 2 ὡ σκοπὸ παρεχόμενη παδεία τὸ ἑξῆ: «α) παροχὴ γενκῆ παδεία ὑψηλοῦ ἐππέδου ποὺ θὰ συμβάλλε σ ἰσόρροπη γνωστκή συνασθηματκή πνευματκὴ σωματκὴ ἀπτυξη ὅλων των μαθη. β) προαγωγὴ κρτκῆ σκέψη πρωτοβουλία δημουργκότητα ἱκανοτήτων μαθη. γ) καλλέργεα Ἐθνκῆ Θρησκευτκῆ Πολτσμκῆ μα κληρονομᾶ ἀλλὰ προετομασία νέων γὰ κονωνία εὐρωπαίων πολ. δ) Ὁ σεβασμὸ ἀνθρωπίνων δκαωμάτων δαφορετκότητα πολτσμκῆ ἑτερότητα στὸ πλαίσο μᾶ πολυπολτσμκῆ κονωνία. ε) ἐνδυμωση ἀξῶν ἐλευθερία δημοκρατία συλλογκότητα ἀλληλεγγύη δαμόρφωση συνείδηση ἐνεργοῦ πολίτη. στ) δασφάλση ἰσορροπία στὴ σχολκὴ ζωὴ οὕτω ὥστε μαθητὲ νὰ ἔχ τὴ δυνατητα νὰ συνδυάζ τὴ γνώση τὸν ἐλεύθερο χρόνο τὴ δημουργία τὴ δυνατητα νὰ συμμετέχ σ παραγωγὴ κονῶν ἔργων στὸ πλαίσο ἐκπαδευτκῆ κονότητα σ ποία μετέχ. ζ) ἀπτυξη δεξοτήτων ἐφαρμογῆ γνώση ἐπίλυση προβλημάτων. η) καλλέργεα ἱκανότητα κάθε ἀμου γὰ κρτκὴ προσέγγση ἀπτυξη δεξοτήτων ἀξοποίηση νέων τεχνολογῶν πληροφορία ἐπκονωνῶν θ) καλλέργεα δεξοτήτων ποὺ θὰ δευκολύν πρόσβαση μαθη σ ἀγορὰ ἐργασία». Παραθέμε τὸ ἄρθρο 16 πάρ. 2 υντάγματο ποὺ ἀναφέρε γὰ παδεία τὸ σκοπό τη: «παδεία ἀποτελεῖ βασκὴ ἀποστολὴ Κρά ἔχε σκοπὸ ἠθκή πνευματκή ἐπαγγελματκὴ φυσκὴ ἀγωγὴ Ἑλλήνων ἀπτυξη Ἐθνκῆ Θρησκευτκῆ συνείδηση τὴ δάπλασή σὲ ἐλεύθερου ὑπεύθυνου πολῖτε». Αντσυνταγματκότητα νόμου 4186 Ἤδη μὰ πρώτη κρτκὴ ματὰ στοὺ νόμου πείθε τὸν ἀναγνώστη ὅτ ἔχε νὰ κάνε μὲ δύο πολὺ δαφορετκὲ προσεγγίσε παδεία. Ὁ παλαὸ νόμο θέτε ἐξ ἀρχῆ ὡ βασκὸ σχο δαμόρφωση μᾶ λοκληρωμένη προσωπκότητα μλάε γὰ αὐτογνωσία ἀγάπη πρὸ τὴ ζωή πίστη πρὸ πατρίδα Ὀρθόδοξη παράδοση συμβολὴ σ ἀπτυξη πατρίδα ἰσοτμία πνευματκῆ χερονακτκὴ ἐργασία φλία συνεργασία μὲ ὅλου λαού μὲ ἄλλα λόγα δακρίνετα γὰ μὰ οὐσαστκὴ παδαγωγκὴ προσέγγση ποὺ στοχεύε σὲ ὅλε τὶ πτυχὲ ζωῆ. Ἀντίθετα στὸ πρόσφατο νόμο ἐπκρατεῖ ἔντονα τεχνοκρατκὴ προσέγγση προέχε ἀποτελεσματκότητα ἐκπαίδευση κτηση καλλέργεα ἀπτυξη ποκίλων δεξοτήτων μὲ σχο ἀγορὰ ἐργασία. Ἐπίση σύγκρση δύο νόμων μὲ τὸν σκοπὸ παδεία ὅπω ρίζετα ἀπὸ τὸ ύνταγμα φανερώνε ὅτ παλαὸ νόμο ἀκολουθεῖ λυτά τὸ ύνταγμα ἐνῶ στὸ νόμο 4186 γίνετα ἔντονα αἰσθητὴ ἀπουσία «ἠθκῆ ἀγωγῆ». Ἐπὶ πλέον μὲ τὸν πρόσφατο νόμο καταργεῖτα λοφάνερα συνταγματκὴ ἐπταγὴ γὰ «ἀπτυξη Ἐθνκῆ Θρησκευτκῆ συνείδηση». Καὶ τὰ δύο στοχεῖα μαρτυροῦν μὰ ρζκὴ ἀλλαγὴ σ ἀντίληψη γὰ τὸ σκοπὸ παδεία θέν ἄμεσα τὸ θέμα ἀντσυνταγματκότητα. Πὸ συγκεκρμένα ἤδη οὐσαστκὴ ἔλλεψη παδαγωγκῆ προσέγγση ποὺ ἐπσημάνθηκε παραπάνω δηγεῖ ἀναγκαστκὰ σ ἀπουσία ἠθκῆ ἀγωγῆ. πολτκὴ γεσία ὑποδουλωμένη Ἑλλάδα κρίσεω δὲν ἐνδαφέρετα πλέον γὰ λοκληρωμένε προσωπκότητε μὲ ὀρθόδοξο ἦθο μὲ αὐτογνωσία μὲ πίστη ἐνδαφέρον γὰ πατρίδα. Τὴν ἀγάπη πρὸ τὸν ἄνθρωπο ἀντκαθστᾶ στὸ δκό τη νομοθέτημα μὲ τὸ αἴτημα σεβασμοῦ ἀνθρωπίνων δκαωμάτων «δαφορετκότητα πολτσμκῆ ἑτερότητα μέσα σὲ μὰ πολυπολτσμκὴ κονωνία». Ἀφοῦ σ οὐσία ἔχε καταργήσε ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀναφέροντα στὸ ἄρθρο 1 1α γὰ ἐθνκὴ ἀνεξαρτησία ἐδαφκὴ ἀκεραότητα χώρα πίστη πρὸ πατρίδα ὀρθόδοξη παράδοση ὑποββάζοντά τα σὲ «καλλέργεα Ἐθνκῆ Θρησκευτκῆ Πολτσμκῆ μα κληρονομᾶ» παραπέμπε τὸν Ἕλληνα τώρα σ Εὐρώπη ποὺ ἐξασφαλίζε πλέον τὰ πάντα. Θὰ ἀνήκε σ κονωνία Εὐρωπαίων πολ. Προφανῶ σύμφωνα μὲ τὴ συνείδηση πολτκῶν μα ἰδεολογκῶν ἀκολούθων ποὺ δαμορφών παδεία χώρα δὲν χρεάζετα πὰ στὸν Ἕλληνα ποὺ ζεῖ τὴ ζοφερὴ πραγματκότητα «ἀνεξάρτητη» Ἑλλάδα Τρόϊκα-Θεσμῶν ἀπτυξη ἐθνκῆ θρησκευτκῆ (δηλ. Ὀρθόδοξη ἀφοῦ ἐπκρασα θρησκεία τὸ ύνταγμα ξεκε μὲ ἐπίκληση Ἁγία Τράδα) συνείδηση δηλ. βωματκή προσέγγση. Ὄχ μόνο δὲν χρεάζετα ἀλλὰ μᾶλλον ἀποτελεῖ τροχοπέδη γὰ τὴ νέα πορεία. Ἐκεῖνο ὅμω ποὺ ἐπτρέπετα καλλέργεα παραδοσακῶν Ἐθνκῶν Θρησκευτκῶν πολτσμκῶν στοχείων ὡ φολκλορκῶν. Ἔτσ αὐτὰ θὰ ἀποτελέσ μὰ εὐχάρστη πνελὰ σ κονωνία Εὐρωπαϊκῶν λαῶν(!!) o «aνώτερο» aνθρωπο Εὐρωπαϊκῆ παδεία Γὰ τὸν νέο ἄνθρωπο ποὺ θέλ νὰ δαμορφών ἐμπνευστὲ νόμου πίστη σ πατρίδα σ Ὀρθοδοξία παλαομοδίτκο στοχεῖο ἀγκύλωση παρελθόντο. Αὐτὴ τὸν ἐγκλωβίζε. Ὡ ἀντστάθμση θὰ ἔχε πίστη στοὺ Εὐρωπαίου φίλου μα πράγμα ποὺ ναὶ μὲν δὲν λέγετα ρητά ὑπονοεῖτα ὅμω σαφῶ μὲ ἐξαφάνση λέξεων «Πατρίδα» «Ὀρθοδοξία» ὅπω μὲ τὸν ἐξορσμὸ κάθε ἀναφορᾶ σ ὑπεράσπση Ἐθνκῆ ἀνεξαρτησία σ ἐδαφκὴ ἀκεραότητα χώρα ὅπω στὴ συμβολὴ σ ἀπτυξη πατρίδα. Τοῦ τὸ ὑπογραμμίζε ἐπίση παράγραφο ποὺ ἀσχολεῖτα μὲ τὰ «μουσεακὰ στοχεῖα» Ἐθνκῆ Θρησκευτκῆ Πολτσμκῆ κληρονομᾶ τὰ ποῖα μαθητὴ ὀφείλε βέβαα νὰ τὰ γνωρίσε νὰ φροντίσε ἀλλά παρακαλῶ πολύ νὰ μὴ τὰ κάνε βίωμά ἀφοῦ ἀνήκε πὰ σ κονωνία Εὐρωπαίων πολ! Ἐκεῖνο δὲ ποὺ χαρακτηρίζε τὸν Εὐρωπαῖο πολίτη ποὺ ἀποτελεῖ συστατκό στοχεῖο ἑπομένω ὀφείλε νὰ ἀποτελέσε συστατκὸ στοχεῖο Νέου Λυκείου ἀκολουθεῖ ἀμέσω παρακάτω στὸ νόμο. Εἶνα «σεβασμὸ ἀνθρωπίνων δκαωμάτων δαφορετκότητα πολτσμκῆ ἑτερότητα στὸ πλαίσο μᾶ πολυπολτσμκῆ κονωνία». Ἤδη τὰ τελευταῖα χρόνα πολῖτε χώρα μα ἔχ ἀποκτήσε μὰ ἔντονη γεύση νέα πραγματκότητα ποὺ ὑποδηλώνετα ἐδῶ. Ἀναφέρω ἐνδεκτκὰ τὸν ἀντρατσστκὸ νόμο τοὺ νόμου γὰ τὸ πολυθρησκεακὸ Μάθημα Θρησκευτκῶν Δημοτκοῦ Γυμνασίου ὅπω Λυκείου τὸν νόμο γὰ καύση νεκρῶν τὶ ἤδη δύο περε γὰ ἔνταξη μοφυλοφίλων στὸ ύμφωνο υμβίωση φυσκὰ πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἔχε νὰ ὑποστεῖ πολίτη στὰ θέματα αὐτὰ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ. Καὶ προφανῶ αὐτὸ «σεβασμὸ ἀνθρω- (υνέχεα σ σελ. 3)

3 Μάρτο - Ἀπρίλο (υνέχεα σελ. 2) πίνων δκαωμάτων» ἔχε νὰ μᾶ ἐπφυλάξε πολλὲ ἐκπλήξε ἀκόμα ὅπω: Τὴν κατάργηση καθερωμένη ταυτητα φύλου. Ὁ ἄνθρωπο δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκλωβίζετα σὲ δύο φύλα μόνο στὸ νὰ ἢ ἄνδρα ἢ γυναίκα ἀλλὰ ὑπάρχ πολλὰ φύλα ἀλογα μὲ τὸν σεξουαλκὸ προσανατολσμὸ κάθε ὑποκεμένου ἀλογα μὲ τὸ ἂν ἐπλέγε π.χ. νὰ μοφυλκό λεσβία ἀμφφυλκό δαφυλκό μεσοφυλκὸ ἢ τδήποτε ἄλλο σεξουαλκά. Τὴν ἰσχὺ γάμου γονεϊκότητα ὡ θεσμῶν γὰ ὅλε τὶ παραπάνω νοητὲ μορφὲ σεξουαλκοῦ προσανατολσμοῦ ταυτητα φύλου. Τὸν νέο ρσμὸ οἰκογένεα ὡ προσωρνῆ συσχέτση ἀμων ὅλων αὐ ταυτοτήτων ὅπου τα παδὰ συχνὰ δὲν συλλαμβάνοντα πλέον ἀλλὰ σχεδάζοντα μὲ βοήθεα ἀναπαραγωγκῆ ἰατρκῆ μέσω τραπεζῶν σπέρματο παρενθετκῆ μητρότητα γενετκῆ τροποποίηση κ.ἄ. Τὴν κατάρτση ἐκπαδευτκῶν προγραμμάτων προσανατολσμένων στὸν σεξουαλκὸ προσανατολσμὸ σ ταυτητα φύλου ὅπω προτάθηκε στὴ περβόητη ἔκθεση Αὐστρακῆ Εὐρωβουλευτίνα Ulrike Lucenac ποία ὑπερψηφίστηκε πέρυσ ( ) ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κονοβούλο. Γερμανία (σὲ κάποα κρατίδα) ἤδη ἐφαρμόζετα λεγόμενη παδαγωγκή φύλων ποὺ θέλε νὰ ἀπελευθερώσε τὰ παδὰ ἀπὸ στερεότυπε συμπερφορὲ ποὺ σχετίζονταν μέχρ σήμερα μὲ τὰ φύλα ὅπω Ρὸζ μέρα (μέρα ἐναντίον δακρίσεων πρὸ τοὺ μοφυλόφλου τὶ λεσβίε). Αὐτὸ «σεβασμὸ ἀνθρωπίνων δκαωμάτων» ὅπω μπορεῖ νὰ δαπστώσε κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχε δασώσε στοχεωδῶ τὴ λογκή ἀκόμα τελκὰ ἀποκλείε τὸν αὐτοσεβασμό τὸν σεβασμὸ πλεοψηφία Ὀρθόδοξων πολ χώρα. οὐσία σημαίνε αὐτοαναίρεση ἐξίσωση ἢ προτεραότητα ἀτομκῶν δκαωμάτων ἔναντ δκαωμάτων ἀξῶν πλεοψηφία καταπάτηση τελκά αὐτονόη δκαώματο πλεοψηφία ἑλληνκὴ κονωνία νὰ αὐτοπροσδορστεῖ νὰ ὀργανώσε τὴ ζωὴ τη ἀλογα. Ὁ κρατκὸ φασσμὸ σ οὐσία φασσμὸ μεοψηφῶν ἑλληνκῆ κονωνία ποῖε καλὰ δκτυωμένε ἐπκαλούμενε εὐρωπαϊκὲ ἀντλήψε καταφέρν νὰ ἐπβάλ τὶ ἰδεοληψίε σ πλεοψηφία ἔχε κορυφωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνα. Μάλστα αὐτὲ μεοψηφίε τολμοῦν παρστάν τοὺ ἐξορκστὲ φασστκῶν νοοτροπῶν. Γ αὐτὸ παδεία δκῶν προδαγραφῶν δὲν ἐπδώκε πὰ ἀπτυξη λοκληρωμένων προσωπκοτήτων πολὺ περσσότερο αὐτογνωσία νέων μέσα στὰ πλαίσα Ὀρθόδοξη παράδοση. Ἀπώτερο σκοπό τη χερσμὸ πολ δημουργία καλὰ ἐκπαδευμένων μοδων χωρὶ συνείδηση ἱστορία δηλ. χωρὶ οὐσαστκὴ ἀναφορὰ ταυτητα οὔτε ἐθνκὴ οὔτε θρησκευτκή. Λέων Μπρὰνγκ Δρ. Θεολογία Δευθυντὴ Ὑπηρεσία Ἐκκλησαστκῶν Ὑποθέσεων Πολτκὴ Παράταξη «ΚΟ» Τό παδευτκό ἰδεῶδε Δανύουμε μὰ περίοδο τοὐλάχστον μσοῦ αἰώνα ποὺ χαρακτηρίζετα ἀπὸ κρίση ταυτητα ἀπὸ κενότητα περεχομένου ζωῆ ἀπὸ παντελῆ ἀπουσία προσανατολσμοῦ. Τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηρστκά ἐποχῆ μα σημαδεύ κυρίω τὶ χῶρε Δύση ἀλλὰ τελείω πὸ ἔντονα ὀλέθρα γὰ Ἑλλάδα. Ἑλληνκὴ Παδεία πάσχε νοσεῖ. Παρουσάζε τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηρστκὰ συμπτώματα νοσηρῆ καχεξία. Δηλ. παρουσάζε κρίση ταυτητα βαρύνετα ἀπὸ κενότητα περεχομένου πελαγοδρομεῖ σὲ ἕνα κυκεώνα ἀποπροσανατολσμοῦ. Κατ ἀρχὴν πρέπε νὰ τονίσουμε μὰ θεμελώδη δαφορὰ μεταξὺ Παδεία ἐκπαίδευση. Παδεία πνευματκὴ καλλέργεα δηνεκὴ θήτευση σὲ ἦθο καλῆ ἀλλοίωση. ἐκπαίδευση συνστᾶ ἐκμάθηση συγκεκρμένων δεξοτήτων κτηση ἐπαγγελματκῶν κυρίω ἱκανοτήτων. Καὶ Παδεία ἐκπαίδευση χρεάζοντα γὰ στοχεωδῶ ζωτκὴ πνευματκὴ συγκρότηση χώρα μα. Ὅμω Παδεία ἀποτελεῖ τὸ θεμέλο Πατρίδα μα. Εἶνα ζωτκὴ ἀγκη χρεάζετα σὰν πνευματκὸ ὀξυγόνο γὰ συνέχση συντεταγμένη παρουσία Ἑλληνσμοῦ σὲ ἐπίπεδο κρά. Παδεία συνυφασμένη μὲ ἀγωγὴ τὸ πνευματκὸ ἦθο. Αὐτὰ οὐσαστκὰ ἀποτελοῦν τὰ βασκότερα στοχεῖα μόρφωση. Πρέπε νὰ ἔχουμε ὑπ ὄψη τὸν ἀνθρωπολογκὸ ἰδεότυπο ποὺ κυράρχησε σ χώρα μα μέχρ τὰ μέσα 19ου αἰῶνο. Αὐτὸ δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὸν προσανατολζόμενο πρὸ βίωση Θεία οφία Χάρη Χρσ. Ἦταν μὲ ἄλλα λόγα ἄνθρωπο μᾶ Παδεία Θεοκεντρκῆ. Αὐτὸ χαρακτήρα ταυτητα Παδεία Γένου ἄρχσε νὰ ἀποσαθρώνετα κυρίω μέσα στὸν 20ο αἰώνα μὲ ἀποκορύφωμα βαθμαία δαρκῶ ἐντενόμενη ἀποπνευμάτωσή τη μέχρ τὶ μέρε μα. Ἑπομένω Παδεία μα πρέπε νὰ ἐπανεύρε τὸν Θεοκεντρκό τη χαρακτῆρα. Τότε μόνον τε θὰ ἀποκτήσε ζωογόνο πνευματκὴ ταυτητα. Εἶνα αὐτὴ πνευματκὴ ἰδομορφία ποὺ δαμορφώνε τὸ «ταυτὸν» ποὺ σημαίνε αὐ συγκεκρμένη παραδεδομένη Παδεία ὄχ ανδήποτε ἄλλη. Καὶ τὸ παραδεδομένον βέβαα δὲν ἀποκλείε προσέγγση ἀνθρώπων μὲ σύγχρονη ἔκφραση σύγχρονη γλώσσα μὲ σύγχρονα παδαγωγκὰ ἐργαλεῖα. Οὔτε δαρκὴ τεχνκὴ ἐξέλξη ἀλλὰ οὔτε σύγχρονη ἀντληπτὴ γλώσσα καθίσταντα κώλυμα γὰ μεταλαμπάδευση παδευτκοῦ ἰδεώδου στοὺ σύγχρονου ἀνθρώπου. Καὶ αὐτὸ δότ καθολκότητα πνευματκῆ ἀκτνοβολία ἐμπερέχε ὡ ἐκ δομῆ περεχομένου πλεῖστε ὅσε δυνατητε μετάγγση πρὸ αὐτοὺ ποὺ ἐπθυμοῦν νὰ τὸ ἀσπασθοῦν. Ὡ πρὸ τὸ περεχόμενο Παδεία: ἀποτελεῖ σάρκα ἀλλὰ ψυχή πρὸ μεταλαμπάδευση καλλέργεα. Ἂν ταυτητα ἀποτελεῖ τὸν θεμέλο λίθο Παδεία μα τὸ περεχόμενό τη δὲν ἄλλο ἀπὸ ἴδα οὐσία τη. Τὸ περεχόμενο Παδεία ποὺ ἔχε ταυτητα προσδίδε νόημα ζωῆ καλλεργεῖ πολτσμό μεταλαμπαδεύε ἦθο. Καὶ τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηρστκά περεχομένου δαυγάζοντα ἀπὸ τὸ Παδεία Ἐκκλησία μα. Τὸ περεχόμενο σπουδῶν στὶ τρεῖ βαθμίδε Παδεία μα θὰ πρέπε νὰ δαμορφώνε νὰ μεταπλάθε τοὺ μαθητέ τοὺ σπουδαστὲ τοὺ φοτητὲ γὰ νὰ κατασν ἀργότερα μὲ σερά ἐκτὸ ἀπὸ πνευματκὰ ἐκμαγεῖα μάθηση μεταδότε πολτσμοῦ ἤθου καλλέργεα. Τὸ περεχόμενο μᾶ Παδεία Θεοκεντρκῆ δὲν ποτὲ χρησμοθηρκό ἀτομοκεντρκὸ ἠδονοκρατκό. Ἀναφέρετα σ καλὴν ἀλλοίωση ἀνθρώπου στοχεύε σ ὑπαρκτκὴ συναλ- (υνέχεα σ σελ. 7)

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α 122 8.6. Άλλοι τρόποι προστασίας Ένας άλλος τρόπος γ ια ν α προστατευτεί µία εφεύρεση ή καινοτοµία είναι απλά ν α κρατηθεί µυστική. Η καιν οτοµία µπορεί ν α εν σωµατωθεί στο καινούργ ιο προϊόν ή στην παραγωγ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα