Θέµα : «Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης ήµου Σάµου».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : «Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης ήµου Σάµου»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθµός αποφάσεως: 197/2015 Απόσπασµα από το πρακτικό της 14 ης συµβουλίου της 20 ης Ιουλίου συνεδρίασης του δηµοτικού Θέµα : «Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης ήµου Σάµου». Στη Σάµο, σήµερα την 20 η Ιουλίου 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 19:30 το δηµοτικό συµβούλιο συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεών του, ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ / , έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Αµυρσώνη Κων/νου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (φεκ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο, πως υπήρχε η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 µελών παρευρίσκοντο τα 25 µέλη. Συγκεκριµένα παρευρίσκοντο οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος 2.ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΝΝΗ) Μέλος 3.ΒΑΛΚΑΜΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντ/ρχος 4.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Αντ/ρχος 5. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 6.ΚΑΒΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Μέλος 7.ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντ/ρχος 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος 9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 10.ΚΟΖΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέλος 11.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 12.ΜΑΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Μέλος 13.ΜΑΝ ΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 14.ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 15.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αντ/δρος.Σ 16.ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Μέλος 17.ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 18.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Αντ/ρχος 19.ΠΑΤΣΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέλος 20.ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΑΝΩ Μέλος 21.ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ Αντ/ρχος 22.ΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέλος 23.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 24.ΤΣΕΡΕ ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ ΖΩΗ Μέλος 25.ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γραµµατέας.Σ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος 2.ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 3.ΓΡΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) Μέλος 4.ΘΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μέλος 5.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος 6.ΜΑΣΤΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ - ΛΑΘΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Μέλος 7.ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 8.ΤΖΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος 1

2 Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις Κατά την συζήτηση του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση ο αντιδήµαρχος Σάµου κ. Παπαγεωργίου Παρασκευάς. Κατά τη έναρξη συζητήσεως του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δηµοτικός σύµβουλος Μάης Στέλλιος. Κατά τη συζήτηση του 15 ου θέµατος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δηµ σύµβουλος ιακοσταµάτης Γεώργιος. Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δηµ.. σύµβουλος Κυριαζής ηµήτριος. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι προέδρου των δηµοτικών και τοπικών Κοινοτήτων για τα ειδικά θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Παρευρέθηκαν της /Κ Σαµίων, /Κ Μααθοκάµπου, /Κ Χώρας, Τ/Κ Υδρούσας, Τ/Κ Νεοχωρίου. Ο ήµαρχος Σάµου Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση µετέχει και ο υπάλληλος του ήµου Σάµου Καραδηµητρίου Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου την εισήγηση του Τµήµατος Ανθρωπίνου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας που αναφέρει: Το.Σ του ήµου Σάµου, έλαβε την υπ αριθ. 52/ [Α Α:Ω ΘΩ1Κ-Μ77] απόφαση του µε θέµα: «Χαρακτηρισµός Αρδευτικών περιοχών και πρόσληψη υδρονοµέων», η οποία εγκρίθηκε για την νοµιµότητά της µε την υπ αριθ //ΣΧΕΤ.33124/ [Α Α:ΩΗΖ1ΟΡ1Ι-ΤΩΒ] Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Η /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών µε την υπ αριθ. 7132/ Βεβαίωση του Προϊσταµένου, βεβαιώνει την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισµό εσόδων και δαπανών του ήµου Σάµου, οικ. έτους Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ αριθ. Πρωτ.14483/ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης στο ήµο Σάµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ( ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α / ) και τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης» του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού ήµων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 58 του ν.3966/ "Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις" στο οποίο ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009 προστίθενται και οι υδρονοµείς άρδευσης οι οποίοι προσλαµβάνονται από τους δήµους µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β. «Περί αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων». Επίσης στα άρθρα 6 και 7 του Β. (28.3/ (ΦΕΚ.60 Α ) «Περί αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων» Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ αριθ. 52/ [Α Α:Ω ΘΩ1Κ-Μ77] προαναφερθείσα απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων άρδευσης σε πέντε [ 5 ] άτοµα. Από τις θέσεις αυτές: ηµοτικής Κοινότητας Βαθέος (Μεσόκαµπος). Τοπικής Κοινότητας Βουρλιωτών (Κάµπος Βουρλιωτών). ηµοτικής Κοινότητας Καρλοβασίων. 2

3 ηµοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών. ηµοτικής Κοινότητας Μαραθοκάµπου. Η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από 01/06/2015 έως 30/10/2015. Ο καθορισµός των µικτών αποδοχών για κάθε υδρονοµέα, ανά µήνα εργασίας, θα γίνει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ηµοτικό Συµβούλιο, η απόφαση του οποίου θα ελεγχθεί ως προς την νοµιµότητά της από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου και διορίζονται µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Τα Καθήκοντα Υδρονοµέων (σύµφωνα µε το Β._ 28.3/ (ΦΕΚ.60 Α ) «Περί αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων») είναι τα κάτωθι: α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως. β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους. γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους. δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων. στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση κειµένων αγροτικών κτηµάτων, δι' ά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες. Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλλαν αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι κάτωθι: Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Βαθέος (Μεσόκαµπος) εκδήλωσε ενδιαφέρον: 1) Βελώνης Αντώνιος του Σωτηρίου Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Καρλοβασίων, εκδήλωσαν ενδιαφέρον : 1) Τυµπανάρης Ιωάννης του Εµµανουήλ Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών, (Κάµπος Βουρλιωτών) εκδήλωσαν ενδιαφέρον : 1) Χατζηανδρεόυ Θεολόγος του Θεοδώρου Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Μυτιληνιών, εκδήλωσε ενδιαφέρον : 1) Παλιατσός Εµµανουήλ του Χρήστου Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Μαραθοκάµπου, εκδήλωσε ενδιαφέρον : 1) Γαµπιεράκης Θεολόγος Αλέξανδρος του Μάρκου 2) Πίττας Εµµανουήλ του Αναστασίου 3) Σαµαράς Γεώργιος του Νικολάου 3

4 4) Σεβαστής Χριστόδουλος του Εµµανουήλ Το.Σ καλείται να λάβει απόφαση εκλογής πέντε (5) υδρονοµέων άρδευσης του ήµου Σάµου, για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2015 έως 30/10/2015 για την αντίστοιχη ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα, για την οποία προορίζεται κάθε θέση, σύµφωνα µε το άρθ.4 παρ.1 & 2 του Β. 28.3/ , (ΦΕΚ 60 Α ), «Περί αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων». Ακολούθησαν παρεµβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του.σ και των δηµοτικών συµβούλων. (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Το ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω : Την παραπάνω εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 και ν. 3852/2010. Και έπειτα από διαλογική συζήτηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εκλέγει για την αρδευτική περίοδο από 1/6/2015 έως 30/10/2015 για την αντίστοιχη ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα τους παρακάτω: Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Βαθέος(Μεσοκάµπος), Βελώνης Αντώνιος του Σωτηρίου Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Καρλοβασίων, Τυµπανάρης Ιωάννης του Εµµανουήλ Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών,: Χατζηανδρεόυ Θεολόγος του Θεοδώρου Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Μυτιληνιών, Παλιατσός Εµµανουήλ του Χρήστου. Για µια θέση Υδρονοµέα Άρδευσης στη ηµοτική Κοινότητα Μαραθοκάµπου, Πίττας Εµµανουήλ του Αναστασίου Καταψήφισε την πρόταση ο δηµοτικός σύµβουλος Αντώνιος Σίµος. Λευκό δήλωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μαυρατζώτης ηµήτριος, Σαρρηγεωργίου Θεανώ και Χατζηχριστοδούλου Χρήστος.. Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 00:40 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 197/2015 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τ.Υ Αµυρσώνης Κων/νος Τα Μέλη T.Y Σάµος 20 Ιουλίου 2015 Ακριβές απόσπασµα Ο πρόεδρος του.σ Αµυρσώνης Κων/νος 4

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ Τµήµα Ανθρωπίνου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας Οικονοµική υπηρεσία ΚΟΙΝ κ. ήµαρχο Εκτελεστική επιτροπή 5

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3500/17-3-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 31/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/26-05-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 286 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα