ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής Καλαμαριά Θεσ/νίκης Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος Τηλέφωνο: , Φαξ: ΠΡΟΣ: Θεσσαλονίκη, 7/6/2013 Αριθ. Πρωτ.: Σχετ: 40461, 38414, ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ : Ρυθμιστικά μέτρα για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα, κατάντη του φράγματος Πολυφύτου. Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 3. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας» 4. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/ ). 5. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-07) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 6. Την Κ.Υ.Α. με Α.Π / (ΦΕΚ 1784Β/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» Σελ. 1 από 7

2 7. Τη με Α.Π. οικ. 706/ (ΦΕΚ 1383Β/ ) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» καθώς και τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ της παραπάνω απόφασης (ΦΕΚ 1572Β/ ). 8. Την Κ.Υ.Α. με Α.Π. Φ16/6631/ (ΦΕΚ 428Β/2-6-89) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 9. Την Κ.Υ.Α. με Α.Π. Δ11/Φ16/8500/ (ΦΕΚ 174Β/ ) «Προσδιορισμός κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 10. Το έγγραφο με Α.Π /1039/ του ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Νερών «Διάθεση αρδευτικού νερού από ταμιευτήρες ΥΣ της ΔΕΗ». 11. Το έγγραφο με Α.Π /1348/ του ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Νερών «Διάθεση αρδευτικού νερού από ταμιευτήρες ΥΣ της ΔΕΗ για την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου 2005». 12. Την με αριθμό 59129/1167 (ΦΕΚ 2921Β/ ) Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης, επί των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ09), για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους. 13. Την με Α.Π / (ΑΔΑ: Β4ΛΑΟΡ1Υ-ΔΜΩ) Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας Θράκης και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ρυθμιστικά μέτρα για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα, κατάντη του φράγματος Πολυφύτου». 14. Τα με Α.Π. οικ.22988/ , οικ.22986/ , οικ.22983/ έγγραφα της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προς α) την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, β) τον Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, και γ) τους Δήμους Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Πύδνας Κολινδρού, αντίστοιχα. 15. Τα με Α.Π. 342/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) και 461/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφα της Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ. 16. Το με Α.Π. 6753/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. «Διάθεση νερού για ύδρευση από τους ταμιευτήρες Υ.Η.Σ. του π. Αλιάκμονα για το έτος 2013». 17. Το με Α.Π. 275/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά με θέμα «Τεχνική έκθεση απαιτούμενων ποσοτήτων». 18. Το με Α.Π. 578/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά με θέμα «Διάθεση υδάτων από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου για αρδευτικές ανάγκες αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά κατά την αρδευτική περίοδο του 2013». 19. Το με Α.Π. 4363/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο του Δήμου Πύδνας Κολινδρού. 20. Το με Α.Π / (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο του Δήμου Βέροιας. 21. Τα με Α.Π / (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) και 18200/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφα του Δήμου Αλεξάνδρειας. 22. Την με Α.Π. οικ / ΕΠΟ για τη λειτουργία του έργου «Υφιστάμενοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ): Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου, Αγίας Βαρβάρας που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα» της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία (παρ. δ.31) για τη διασφάλιση του οικοσυστήματος των εκβολών του Αλιάκμονα θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εξασφαλίζεται, κατάντη του φράγματος Αγίας Βαρβάρας στην κοίτη του π. Αλιάκμονα, συνεχής καθ όλη τη διάρκεια του έτους παροχή ίση με 4,5 /δλ. Σελ. 2 από 7

3 23. Το με Α.Π. Συγκρ. Αλιάκμονα/Φ358/489/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με το ισοζύγιο εισροών εκροών στους Ταμιευτήρες Αλιάκμονα κατά τον μήνα Απρίλιο Το με Α.Π. 2743/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε/Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, με το οποίο υποβλήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η «Μελέτη Διαχείρισης υδατικών πόρων λεκάνης ποταμού Αλιάκμονα». 25. Τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στη Σφηκιά Ημαθίας στις 15 Μαΐου 2013 με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ, της ΔΥΔΜ/ΑΔΗΔΜ, της ΔΕΗ Α.Ε., της ΕΥΑΘ Α.Ε., του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, του Δήμου Βέροιας, του Δήμου Αλεξάνδρειας και του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, κατά την οποία συζητήθηκε η διαχείριση των υδάτων του π. Αλιάκμονα και εκτιμήθηκε, με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα, ως ρεαλιστικός ο στόχος της διάθεσης από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου ποσότητας νερού α) έως για την κάλυψη των αναγκών των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, και β) ποσότητας νερού έως για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών αρδευτικών δικτύων κατά την αρδευτική περίοδο του 2013, πέρα από τις ποσότητες που θα διατεθούν για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και για την διασφάλιση της οικολογικής παροχής του π. Αλιάκμονα. 26. Το με Α.Π. 2320/ (Α.Π / ΔΥΚΜ/ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε./ Δνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής «Διάθεση αρδευτικού νερού και νερού ύδρευσης από τους ταμιευτήρες ΥΗΣ Αλιάκμονα για το έτος 2013». 27. Το γεγονός ότι δεν έχουν καταρτισθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3199/2003, Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω ρυθμιστικών μέτρων για τη διάθεση των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα κατάντη του φράγματος Πολυφύτου, για την κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω: Α. Η συνολική ποσότητα νερού που θα παροχετεύσει η Δ.Ε.Η. για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών για την περίοδο 1 Μαΐου 30 Σεπτεμβρίου 2013 θα ανέλθει σε Η ποσότητα αυτή κατανέμεται ως εξής: Για τα αρδευτικά δίκτυα Αλιάκμονα και Αξιού αρμοδιότητας του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ποσότητα με την ακόλουθη μηνιαία κατανομή (με βάση τα σχετ. 18, 25 και 26): Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος ΣΥΝΟΛΟ Για το αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Πύδνας Κολινδρού της περιφερειακής ενότητας Πιερίας ποσότητα έως (σχετ.19). Για το αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Βέροιας της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας ποσότητα έως (σχετ.20). Για το αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας ποσότητα έως (σχετ.21). Σελ. 3 από 7

4 Οι παραπάνω ποσότητες θα διατεθούν με την προϋπόθεση ότι δεν θα θιγούν τα αποθέματα ασφαλείας που διατηρεί η Δ.Ε.Η. στους ταμιευτήρες του Αλιάκμονα. Ο ρυθμός παροχέτευσης νερού από τη ΔΕΗ, θα πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή στα αρδευτικά δίκτυα σε 24ωρη βάση. Β. Για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η ποσότητα νερού που θα παροχετεύσει η Δ.Ε.Η. θα ανέλθει σε για όλο το έτος 2013 ώστε, σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει στο αντλιοστάσιο της Ε.Υ.Α.Θ. συνεχής παροχή /ώρα, σε εικοσιτετράωρη βάση, για 365 ημέρες το χρόνο (σχετ. 16). Η οικολογική παροχή του π. Αλιάκμονα κατάντη του αναρρυθμιστικού έργου Αγίας Βαρβάρας στην κοίτη του π. Αλιάκμονα, θα είναι ανεμπόδιστη και συνεχής σε όλη τη διάρκεια του έτους και κατ ελάχιστο ίση με 4,5 /δλ. (σχετ. 22). Με βάση την παραπάνω παροχή η συνολική ποσότητα νερού που θα απελευθερωθεί κατά την περίοδο από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο 2013 για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του π. Αλιάκμονα κατάντη του έργου της Αγ. Βαρβάρας, θα ανέλθει σε τουλάχιστον (σχετ. 26). 2. Την εξουσιοδότηση του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΓΟΕΒ π. Θ.-Λ.) για απευθείας συνεργασία και συντονισμό με τη ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων (ΔΕΗ), σε καθημερινή βάση, για τη διάθεση αρδευτικού νερού από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου και των κατάντη ΥΗΣ, κατά την αρδευτική περίοδο του Η διαδικασία της επικοινωνίας θα είναι παρόμοια με αυτή που ίσχυσε κατά την αρδευτική περίοδο του 2012 (σχετ. 13) και θα αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: α) Ο ΓΟΕΒ π. Θ.-Λ. κάθε Τετάρτη έως ώρα 14:00 θα υποβάλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τη ΔΕΗ, εβδομαδιαίο πρόγραμμα (για την περίοδο από το Σάββατο έως και την Παρασκευή) των εκτιμώμενων αναγκών σε νερό των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς του. β) Ο ΓΟΕΒ π. Θ.-Λ. θα υποβάλλει αίτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε μέρα έως ώρα 8:00 π,μ., προς τη ΔΕΗ με αναφορά στις ημερήσιες ανάγκες του για την μεθεπόμενη ημέρα. γ) Στο αίτημα του ΓΟΕΒ π. Θ.-Λ. θα επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο, όπου θα αποτυπώνεται αναλυτικά η πραγματική συνολική διάθεση και κατανάλωση αρδευτικού νερού από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου μέχρι την υποβολή του αιτήματος ή τουλάχιστον μέχρι την πιο πρόσφατη συγκέντρωση στοιχείων από τη ΔΕΗ. δ) Η ΔΕΗ θα διαθέτει ανάλογη ποσότητα νερού από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές της κάθε φορά δυνατότητες, και θα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απάντηση το ταχύτερο δυνατό. ε) Η καθημερινή αυτή ηλεκτρονική αλληλογραφία θα κοινοποιείται ταυτόχρονα στη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Δ.Υ.Κ.Μ./Α.Δ.Μ.-Θ.) καθώς και στη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αθήνα. στ) Η Διεύθυνση Υδάτων Κ.Μ./Α.Δ.Μ.-Θ. θα έχει εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο για την τήρηση των ορίων διάθεσης νερού. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας θα ενημερώνει σε τακτική βάση τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Α.Δ.Η.-Δ.Μ.). Ορίζονται ως υπεύθυνοι, από μέρους της Διεύθυνσης Υδάτων Κ.Μ./Α.Δ.Μ.-Θ. για την παρακολούθηση τήρησης των παραπάνω οι: - Κων/νος Θ. Παπατόλιος Σελ. 4 από 7

5 - Σταυρούλα Τζήκα Στην περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών απαιτηθεί υπέρβαση των παραπάνω ρυθμίσεων που θα αφορά τις συνολικά διατιθέμενες ποσότητες αρδευτικού νερού ή θα θίγει τα αποθέματα ασφαλείας των ταμιευτήρων, θα απαιτηθεί η έκδοση σχετικής Απόφασης των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ) και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Α.Δ.Η.-Δ.Μ.) μετά από γνώμη της ΔΕΗ Α.Ε. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τους προαναφερόμενους χρήστες νερού από τις οποιεσδήποτε απαιτούμενες εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς. Οι παραπάνω χρήστες υποχρεούνται στην έκδοση αδειών χρήσης νερού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (σχετ. 4 όπως συμπληρώθηκε με το Άρθρο 9 του Ν.3481/06, και σχετ. 5 και 6). Η παρούσα ισχύει για το έτος Εσωτ. Διανομή Α.Δ.Μ.Θ. 1. Γραφείο Γ.Δ. Χ.&Π.Π. 2. Χρον. Αρχείο 3. Φ.Δ. 4. Φ Κ.Θ. Παπατόλιος 6. Σ. Τζήκα Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Αθανάσιος Καρούντζος Ηλίας Θεοδωρίδης Σελ. 5 από 7

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ Κοζάνη 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού α) Τμήμα Υδροοικονομίας Μοναστηρίου 12, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 12, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Λεωφόρος Στρατού 72, Τ.Κ , Βέροια δ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 28 ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ , Κατερίνη 3. ΔΕΗ Α.Ε. Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Αγησιλάου 56 58, Τ.Κ Αθήνα Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής / Συγκρότημα Αλιάκμονα Τ.Θ. 275 Αγ. Βαρβάρα, Τ.Κ Βέροια 4. Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Τεχνικό Τμήμα Κων/νου Καραμανλή 67, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 5. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Εγνατία 127, Τ.Κ Θεσσαλονίκη Σελ. 6 από 7

7 Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Περιβαλλοντικών Ελέγχων Πλουτάρχου 8, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 6. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά 26 ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 7. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4, Βέροια, Τ.Κ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ , Αλεξάνδρεια Ημαθίας 9. ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ , Αιγίνιο Πιερίας Σελ. 7 από 7

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ.

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 9 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 9 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Τροποποίηση της Υ.Α. αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΕΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δήμος Δέλτα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2012 Φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 18.04.2011 α.π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14)

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) Αναθεωρήσεις: 30/05/14 Διαμόρφωση του Προσχεδίου Διαχείρισης 07/10/14 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 18/02/15 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 10/03/15

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα