ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός"

Transcript

1 ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός Τά χαρακτηριστικά τοῦ προβλήματος Ὁ ὅρος αἵρεση συνειρμικά ἐκλαμβάνεται ὡς ἔχων ἄμεση καί ἀποκλειστική σχέση μέ τήν θρησκεία καί εἰδικά μέ τόν Χριστιανισμό. Καί πράγματι ἔτσι ἔχει τό πρᾶγμα κατ' ἀρχήν. Γιατί ὡς αἵρεση χαρακτηρίζεται κάθε διδασκαλία ἤ ὀργανωμένη ὁμάδα ἀτόμων, πού διαφοροποιεῖται ἀπό τήν ἐπίσημη διδασκαλία μιᾶς θρησκείας. Στήν περίπτωσή μας ὁ ὅρος ἀποδίδεται σέ κάθε διδασκαλία ἤ ὀργανωμένη ὁμάδα πού διαφοροποιεῖται ἀπό τή διδασκαλία τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτή παραδόθηκε ἀπό τόν Χριστό στούς Ἀποστόλους Του, καταγράφηκε στά γνήσια κείμενα τῆς Κ. Διαθήκης καί διαφυλάχθηκε, μέσα στούς 20 αἰῶνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔτσι αἵρεση, κατά κυριολεξία, εἶναι διδασκαλία ἤ ὁμάδα πού κινεῖται ἐντός τοῦ χριστιανικοῦ χώρου καί παρουσιάζει μικρές ἤ μεγάλες ἀποκλίσεις ἀπό τήν γνήσια διδασκαλία τῶν Εὐαγγελίων καί τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή ὑπάρχουν καί σήμερα οἱ παλαιότερες καί νεώτερες προτεσταντικές, νεοπροτεσταντικές, πεντηκοστιανές καί νεοπεντηκοστιανές αἱρέσεις καί οἱ ἀκραῖες ὁμάδες πού, ἕνεκα τῆς διαφοροποιήσεώς τους σέ βασικά καί οὐσιώδη θέματα καί δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, χαρακτηρίζονται παραχριστιανικές ὁμάδες. Στίς ἀκραῖες αὐτές νεώτερες ὁμάδες ἐντάσσονται οἱ λεγόμενοι "Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ", οἱ Μορμόνοι (ἤ Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν), οἱ Ἀντβεντιστές (ἤ Ἐκκλησία τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας) καί ἄλλες ἀντιτριαδικές αἱρέσεις. Οἱ αἱρέσεις ἔχουν συνήθως τά χαρακτηριστικά τῆς θρησκείας, πού τό Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθρο 13, παρ.2) ὁρίζει ὡς "γνωστή" θρησκεία καί λειτουργοῦν ἐλεύθερα, ἐφ' ὅσον, βεβαίως, ἀποκτήσουν τήν ἀπαραίτητη ἄδεια λειτουργίας "εὐκτηρίου οἴκου" ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, διά βίου μάθησης καί Θρησκευμάτων, κατά τά προβλεπόμενα ὑπό τοῦ ἰσχύοντος στήν Ἑλλάδα Νόμου. Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα συνοδεύουν τήν πορεία τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τά πρῶτα βήματά της. Ὑπῆρξαν μάλιστα ἕνα ἀπό τά κύρια αἴτια τῆς σύγκλησης τοπικῶν καί οἰκουμενικῶν συνόδων, οἱ ὁποῖες κατοχύρωσαν σέ ὅρους τήν Ὀρθή Πίστη, καί συγχρόνως ἀπετέλεσαν τήν πρόκληση γιά τήν γόνιμη ἀνάπτυξη τῆς πατερικῆς καί εἰδικότερα τῆς ἀπολογητικῆς θεολογίας. Τό φαινόμενο ὅμως τῆς σύγχρονης πλάνης καί τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων διαφέρει τόσο στήν ἔκταση ὅσο καί στά χαρακτηριστικά. Οἱ

2 2 παλαιές αἱρέσεις, μία ἤ ἐλάχιστες σέ κάθε ἐποχή, ἐμφανίζονταν ὡς θεολογικές, δογματικές ἤ ἐκκλησιολογικές διαφοροποιήσεις καί παρεκκλίσεις ἀπό τό δόγμα καί τό πολίτευμα, τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν γνωστή ἡ ταυτότητά τους καί οἱ ἴδιες δέν ἔκρυπταν τό ἀληθινό τους πρόσωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἐντόπιζε, ἀπομόνωνε καί καταπολεμοῦσε τήν αἵρεση, διεξάγοντας ἕνα θεολογικό ἀγῶνα, πολλές φορές διαλεγόμενη μέ τόν ἴδιο τόν αἱρετικό. Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις εἶναι πολυάριθμες, πολύμορφες καί πολυώνυμες καί δραστηριοποιοῦνται κάτω ἀπό ποικίλα προσωπεῖα. Δέν εἶναι μόνον αἱρέσεις, ὑπό τήν ἐκκλησιολογική ἔννοια, ἀλλά καί παραθρησκεῖες, μέ ἔντονο συγκρητιστικό καί ἀποκρυφιστικό χαρακτήρα. Ἀριθμοῦνται σέ ἑκατοντάδες μέ αὐξανόμενο ρυθμό. Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις, δέν ἐκδηλώνονται ὅλες ἐχθρικά πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ἤ δέν ἀπορρίπτουν φανερά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη ἰδιότητα. Χρησιμοποιοῦν συχνά παραπλανητικούς τίτλους, προσωπεῖα καί ὁρολογίες Ὀρθόδοξες. Μέ τόν τρόπο αὐτό δημιουργεῖται ἔντονη σύγχυση στό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, μέ συνέπεια, ἀφ ἑνός μέν, τήν ἄμβλυνση ἤ ἀλλοίωση καί διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος, ἀφ ἑτέρου δέ, τόν εὐκολώτερο προσηλυτισμό τῶν Ὀρθοδόξων, καθόσον δέν γίνονται εὔκολα ἀντιληπτές καί φανερές οἱ αἱρετικές διδασκαλίες τους. Τό πρόβλημα γίνεται ἐντονώτερο μέ τίς μετακινήσεις κατά τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες πληθυσμῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν καί ἀποδήμων ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Βαλκανικές Χῶρες, πού ἐγκαθίστανται στήν Ἑλλάδα ἤ στίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἕνα ἀκόμη ἀπό τά χαρακτηριστικά τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων εἶναι οἱ φονταμενταλιστικές διδασκαλίες τους, ἡ σκληρή συμπεριφο-ρά τους πρός τούς ἔξω ἀπό τήν ὁμάδα καί ἡ αὐστηρότητα στήν πειθαρχία τῶν ὀπαδῶν, ἡ ὁποία ἐνίοτε παίρνει τόν χαρακτῆρα ἀπειλῆς. Χαρακτηρίζονται ἐπίσης γιά τίς ἔντονες ἐσχατολογικές διδασκαλίες τους καί τίς δῆθεν προφητικές προβλέψεις τους, γιά τίς ὁποῖες συνεχῶς διαψεύδονται. Μέ τίς συνεχεῖς ἀναγγελίες τοῦ τέλους τοῦ κόσμου (τοῦ συστήματος κατά τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ) καί τήν ἀπειλή τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τήν ὑπόσχεση τῆς λεγομένης "ἁρπαγῆς" (κατά τούς Πεντηκοστιανούς), ἐντυπωσιάζουν τούς ἀδαεῖς καί ὁλοκληρώνουν τήν μέθοδο τοῦ ἐκφοβισμοῦ καί τῆς καταπίεσης τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἐφαρμόζοντας οὐσιαστικά ἕνα πνευματικό βιασμό κατά τήν προσηλυτιστική τους δραστηριότητα. Καί εἶναι ἀκριβῶς αὐτές οἱ ὁμάδες πού, ὅταν καταγγελθοῦν, διαμαρτύρονται ὅτι καταπατοῦνται τάχα τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους καί ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τους. Ἀριθμητικῶς, οἱ δραστηριοποιούμενες στήν Ἑλλάδα νεοφανεῖς χριστιανικές αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες, μέ σημαντικές διαφορές, ἀντιπαλότητες καί ἀντιθέσεις μεταξύ τους, ἀνέρχονται σέ 100 περίπου, μέ αὐξανόμενο ρυθμό.

3 3 2. Τό φαινόμενο τῆς Παραθρησκείας Ἀπό τή δεκαετία ὅμως τοῦ 1970 ἔκανε τήν ἐμφάνισή του καί ἕνα ἄλλο ἔντονο φαινόμενο, πού ἔχει μέν σχέση μέ τήν θρησκεία γενικά, ὅμως δέν εἶναι κατά κυριολεξία καί ἀποκλειστικά θρησκευτικό ἤ θρησκειολογικό ἤ ἐκκλησιολογικό φαινόμενο. Ἐννοῶ τήν ἐμφάνιση τῶν διαφόρων ὁμάδων πού δραστηριοποιοῦνται συχνά μέ θρησκευτικό προσωπεῖο, ὅμως ὑπηρετοῦν ἄλλους σκοπούς. Αὐτές οἱ ὁμάδες δέν ἀνήκουν στίς "γνωστές" θρησκεῖες, καίτοι πολλοί ἀπό τούς ἱδρυτές τους προέρχονται συνήθως ἀπ' αὐτές. Εἶναι κατασκευάσματα πού προκύπτουν ἀπό τήν σύνθεση διαφόρων διδασκαλιῶν καί δοξασιῶν, πού ἔχουν τήν προέλευσή τους στόν Βουδιστικό καί τόν Ἰνδουϊστικό χῶρο καί ἔχουν στενή σχέση με τήν Θεοσοφία. Σ' αὐτές τίς διδασκαλίες προστίθενται καί στοιχεῖα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τοῦ ἐσωτερισμοῦ, μέ ὑπόβαθρο τήν ἀστρολογία καί τήν μαγεία καί ἐντάσσονται στό παγκόσμιο κίνημα ἤ ρεῦμα πού ὀνομάζομε "Νέα Ἐποχή" (Νew Age), τό ὁποῖο ἐπαγγέλλεται τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας. Καί οἱ ὁμάδες αὐτές τῆς παραθρησκείας ἐπιτείνουν τήν σύγχυση μή διαφοροποιούμενες ἐμφανῶς ἀπό τόν Χριστιανισμό. Ἡ σύγχυση ἐντείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει μία ἀτελείωτη ποικιλία τίτλων μέ χαρακτηριστικά χριστιανικά, ψευδοχριστιανικά, ἀκόμη καί δῆθεν Ὀρθόδοξα, χιλιαστικά καί γενικῶς ἐσχατολογικά, νεογνωστικά, φιλοσοφικά, πολιτιστικά, ἀποκρυφιστικά, γκουρουϊστικά, ἰνδουϊστικά καί βουδιστικά, πνευματιστικά καί παραψυχολογικά, οὐφολογικά, νεοσατανιστικά καί νεοπαγανιστικά, ἀλλά καί ἐπιστημονικοφανῆ, ὅπως, ἰνστιτοῦτα ψυχολογίας ἤ ψυχοθεραπείας ἤ ἀνάπτυξης τοῦ νοῦ, καί, τέλος, πολεμικῶν τεχνῶν, ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν κ.ἄ. Ὑπάρχει, δηλαδή προσφορά γιά ὅλες τίς ἀναζητήσεις, τίς ἀνησυχίες καί τά "γοῦστα" τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ πρωτεργάτης αὐτός καί σύγχρονος ἀπολογητής στόν νευραλγικό τομέα τῆς ὀρθῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, ἔκανε λόγο γιά "ὑπεραγορά θρησκείας". Οἱ παραθρησκευτικές αὐτές ὁμάδες χαρακτηρίζονται διεθνῶς ὡς "σέκτες" (sects), "λατρεῖες" (cults) ἤ "ψυχολατρεῖες" (phsychocults - phychosekten). Στήν Ἑλλάδα ἐπικράτησε νά τίς χαρακτηρίζουμε ὡς "νεοφανεῖς αἱρέσεις" ἤ "παραθρησκευτικές ὁμάδες" ἤ "ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη" καί μ' αὐτό τόν τελευταῖο τίτλο ἔχουν ἐνταχθεῖ ἀρκετές ἀπ' αὐτές σέ εἰδικό κατάλογο 1. Ἀριθμητικῶς, οἱ 1 Βλ. Πρακτικά Ζ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, Ἁλίαρτος 1995, καί ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ecclesia.gr.

4 4 δραστηριοποιούμενες στήν Ἑλλάδα παραθρησκευ-τικές ὁμάδες τῆς "Νέας Ἐποχῆς" ὑπολογίζονται σέ 450 ἕως 500. Ἐάν ληφθεῖ ὅμως ὑπ'ὄψη ὅτι πολλές ἀπ'αὐτές χρησιμοποιοῦν πολλούς τίτλους συγχρόνως ἤ ἐμφανίζονται ὡς παράλληλες ἤ θυγατρικές ὀργανώσεις ἄλλων ὁμάδων, ὁ ἀριθμός τους αὐξάνει σημαντικά. Διεθνῶς ὁ ἀριθμός τους εἶναι πολύ μεγαλύτερος. 3. Εἰδικά χαρακτηριστικά τῆς παραθρησκείας Ἡ ἄποψη πού συνήθως ἐπικρατοῦσε μέχρι σήμερα, ὅτι ἡ κάθε ἔκφραση θρησκείας εἶναι καλή, ἀποδεκτή καί θεμιτή, ἔχω τήν γνώμη ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά ἀναθεωρηθεῖ, καθόσον αὐτό δέν ἰσχύει πλέον γιά κάθε μορφή (ἤ ὁμάδα) θρησκευτικότητας. Αὐτό γίνεται φανερό ἀπό τήν καταγραφή τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ὁμάδων αὐτῶν, ἀπό τόν τρόπο τῆς δράσης τους καί ἀπό τίς συνέπειες πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔνταξη σ' αὐτές. Τοῦτο βεβαίως εἶναι ἀναγκαῖο νά γίνει με σεβασμό πρός τή θρησκευτική ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα κάθε ἀνθρώπου, χωρίς ὅμως ἡ Ἐκκλησία νά ἀπεμπολήσει τό καθῆκον καί τό δικαίωμά Της νά περιφρουρεῖ τό Ποίμνιό Της ἀπό τήν πλάνη, νά τό πληροφορεῖ γιά τίς πολύμορφες παγίδες τοῦ ψεύδους καί νά διαφυλάττει ἀνόθευτο τό Ὀρθόδοξο φρόνημα. Οἱ περισσότερες ἀπό τίς παραθρησκευτικές αὐτές ὁμάδες δέν ἔχουν τά ἀπαραίτητα χαρακτηριστικά τῆς "γνωστῆς" θρησκείας, δηλαδή, τά φανερά δόγματα, τήν κοινή λατρεία καί τά ἐχέγγυα γιά τήν τάξη καί ἀσφάλεια τοῦ τόπου στόν ὁποῖο δροῦν καί τό ἀδιαμφισβήτητο τῶν χρηστῶν ἠθῶν. Σέ Ἔκθεσή της ἡ Γαλλική Διϋπουργική Ἀποστολή γιά τήν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων MILS (Mission Interministérielle de lutte contre les sectes), ἡ γνωστή σήμερα ὡς "Διϋπουργική Ἀποστολή ἐπαγρύπνησης καί πάλης κατά τῶν σεκτῶν" MIVILUDES (Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectairs), τόν Ἰανουάριο τοῦ 2000, ὑπό τήν προεδρία τοῦ κ. Ἀλέν Βιβιέν, ἐπιχειρώντας νά δώσει ἕναν ὁρισμό τοῦ ὅρου "σέκτα", σημειώνει: "Ἡ αἵρεση (σέκτα) εἶναι ἕνας σύνδεσμος μέ ὁλοκληρωτική δομή, δηλώνοντας ἤ ὄχι θρησκευτικούς σκοπούς, τοῦ ὁποίου ἡ συμπεριφορά πλήττει τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καί τήν κοινωνική ἰσορροπία" (σελ. 53). Ἀπό τόν ὁρισμό αὐτό γίνεται φανερό ὅτι ὅταν γίνεται λόγος γιά σέκτα (παραθρησκευτική ὁμάδα) δέν περιορίζεται ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου στό θρησκευτικό της περιεχόμενο. Πρόκειται γιά ὁμάδα πού λειτουργεῖ ἐνδεχομένως κάτω ἀπό θρησκευτικό προσωπεῖο, ὅμως δέν ἀσχολεῖται μέ τήν λατρεία, ὑπό τήν θρησκευτική της ἔννοια καί ἡ δραστηριότητά της ἤ τά "δόγματά" της μποροῦν νά ἔχουν ἀρνητικές συνέπειες γιά τό ἄτομο πού ἐντάσσεται σ αὐτή, ἀλλά καί γιά τό κοινωνικό σύνολο. Συχνά, οἱ ὁμάδες αὐτές ὑπηρετοῦν ἄλλους καί ὄχι θρησκευτικούς σκοπούς, μέ ἰδιαιτέρως μεγάλα οἰκονομικά ὀφέλη. Οἱ παραθρησκευτικές αὐτές ὁμάδες, ἀπό θρησκειολογικῆς πλευρᾶς, ἔχουν ἕνα ἔντονο θρησκευτικό συγκρητιστικό χαρακτήρα, πού ὅμως στίς

5 5 περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται γιά προσωπεῖο, καί ἀναμιγνύουν χριστιανικές, ἐξωχριστιανικές, ἀποκρυφιστικές καί ἀπωανατολικές δοξασίες, κύριο χαρακτηριστικό τοῦ ρεύματος τῆς "Νέας Ἐποχῆς". Ὑπόσχονται τήν αὐτογνωσία, τήν αὐτοεξέλιξη, τήν αὐτοθέωση, τήν παντοδυναμία τῆς σκέψης, τήν ἀνάπτυξη τοῦ νοῦ, τήν ψυχοθεραπεία, τήν θεραπεία καί αὐτοθεραπεία κ.ἄ., μέ τήν προσφορά καλοπληρωμένων σεμιναρίων καί τεχνικῶν. Ὅμως, ὅπως ἤδη παρατηρήσαμε, ὅλα αὐτά εἶναι συνήθως μόνο προσωπεῖα και ὄχι ἡ πραγματική ταυτότητά τους. Βασικό χαρακτηριστικό τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων εἶναι, ἐπίσης, ἡ ὁλοκληρωτική δομή τους, στήν κορυφή τῆς ὁποίας ὑπάρχει ὁ ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος εἶναι περιβεβλημένος μέ θεϊκή αὐθεντία, εἴτε αὐτός ὀνομάζεται γκουροῦ ἤ θεϊκός διδάσκαλος, εἴτε μεσσίας καί χριστός. Αὐτός ἔχει ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς προσωπικότητας τοῦ ὀπαδοῦ, μηδέ τῆς καθαρά ἰδιωτικῆς καί προσωπικῆς ζωῆς του ἐξαιρουμένης. Ὑπάρχουν, φερειπεῖν, ὁμάδες πού καθορίζουν ποιός ποιάν καί πότε θά νυμφευθῆ (Ἑνωτική Ἐκκλησία τοῦ Σάν Μυούνγκ Μούν) καί ἄλλες πού ἐλέγχουν ἀσφυκτικά τήν ζωή τῶν ὀπαδῶν τους ἤ πού οἱ ὀπαδοί τους κατασκοπεύουν τήν προσωπική ζωή ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, ἤ ἄλλων, ἰδιαιτέρως δημοσίων, προσώπων καί ὅσων ὁμιλοῦν καί ἀσχολοῦνται μ'αὐτές 2. Σχεδόν ὅλες ἀπαιτοῦν πλήρη ὑποταγή τῶν ὀπαδῶν στόν ἀρχηγό, ἀποκοπή ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον, τίς σπουδές, τό ἐπάγγελμα καί τήν ἀφιέρωση στόν "σκοπό" τῆς ὀργάνωσης, πού ὑποτίθεται ὅτι ταυτίζεται δῆθεν μέ τήν "σωτηρία τοῦ κόσμου". Ἄλλες ἀπαιτοῦν ἔγγραφη παραχώρηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ὀπαδῶν τους, καί ἄλλες ἐνυπόγραφη δήλωση παραιτήσεως τῶν ὀπαδῶν ἀπό εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης γιά τυχόν αὐτοκτονία τους μετά τήν ἔνταξή τους σ αὐτή. Δέν εἶναι λίγες ἐκεῖνες οἱ ὁμάδες πού ἐξευτελίζουν τήν προσωπικότητα καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν ὀπαδῶν τους, ἐκβιάζοντάς τους μέ ἐξομολογήσεις γραπτές ἤ μέ ὁμαδικά ὄργια καί ἄλλες ταπεινωτικές πράξεις (ὅπως π.χ. μέ τήν πόση οὔρων), ἤ τούς ὑποβάλλουν ἀποφάσεις αὐτοκτονίας κ. ἄ. Χαρακτηριστικό τέλος τῶν ὁμάδων αὐτῶν εἶναι καί ἡ προσφορά ποικίλων δελεασμάτων καί ὑποσχέσεων, ἤ ἡ διοργάνωση προγραμμάτων κοινωνικῆς προσφορᾶς, ὅπως ἡ ἀπεξάρτιση ἀπό τά ναρκωτικά, ἡ πυροπροστασία, ἡ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (!!) καί γενικά ἡ συμμετοχή σέ κοινωνικές δραστηριότητες. Ἔτσι, ἀπειλοῦνται μέ διάβρωση, ὄχι μόνο τό Ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀλλά καί οἱ τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Γιά τήν Ἐκκλησία βεβαίως δημιουργεῖται ἕνα σοβαρώτατο καί σέ συνεχῆ διόγκωση ποιμαντικό πρόβλημα. 2 Αὐτό διεπίστωσε εἰσαγγελική ἔρευνα στήν Ἑλλάδα, τό ἔτος 1995, στήν ἕδρα τῆς λεγομένης Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας (τότε γνωστῆς ὡς Κέντρον Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος ).

6 6 Ἀπό ὅσα μέχρι τώρα ἐκθέσαμε, γίνεται ἀσφαλῶς φανερό ὅτι τό φαινόμενο τῆς παραθρησκείας, δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ μόνο θρησκειολογικό ἤ "θρησκευτικό", ἀλλά πρέπει νά μελετηθεῖ καί νά ἀντιμετωπισθεῖ ὡς κοινωνικό πρόβλημα καί μάλιστα ἰδιαίτερα σοβαρό. 4. Ἡ θεωρητική βάση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων Προτοῦ ὅμως προχωρήσουμε θεωροῦμε ἀναγκαῖο νά ἀναφερθοῦμε ἐπιγραμματικά στά κυριώτερα στοιχεῖα τῆς θεωρητικῆς βάσης τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. Καί πρωτίστως, πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι τόσο στίς αἱρετικές ὅσο καί στις παραθρησκευτικές ὁμάδες γίνεται πολύς λόγος γιά σωτηρία. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος τῶν αἱρέσεων σήμερα, κάνοντας λόγο γιά σωτηρία δέν ἐννοεῖ αὐτή ὥς δωρεά καί χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὥς προσωπική του κατάκτηση. Ἔτσι, ἀναζητεῖ καί ἐπαγγέλλεται αὐτόματους καί μηχανικούς τρόπους σωτηρίας, καί γιά νά κυριολεκτοῦμε, αὐτοσωτηρίας. Οἱ μέν χριστιανικές καί παραχριστιανικές αἱρέσεις (Προτεσταντικές, Πεντηκοστιανές, "Μάρτυρες τοῦ 'Ιεχωβᾶ" κλπ.), διακηρύττουν μιά στιγμιαία σωτηρία, πού ἐπιτυγχάνεται μέ μιά πράξη τοῦ νοῦ καί ὁδηγεῖ σέ ἐκβιασμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τίς λεγόμενες ἐμπειρίες καί ἄλλα ἐντυπωσιακά φαινόμενα. Οἱ δέ παραθρησκευτικές ὁμάδες ὁμιλοῦν γιά αὐτοσωτηρία, γιά αὐτοπραγμάτωση, γιά αὐτογνωσία, καθόσον, κατά τήν ἄποψή τους, δέν ὑπάρχει Θεός ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο γιά νά τόν σώση. Ἡ διδασκαλία αὐτή εἶναι ἡ συνέπεια τῆς ἔνταξης τῶν ὁμάδων αὐτῶν στό ρεῦμα τῆς "Νέας Ἐποχῆς". Τί εἶναι ὅμως ἡ "Νέα Ἐποχή"; Ἡ "Νέα Ἐποχή" δέν εἶναι μιά συγκεκριμένη ὀργάνωση. Εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἕνα παγκόσμιο ρεῦμα (ὄχι μόνο θρησκευτικό) πού στηρίζεται στόν ἀποκρυφισμό καί στήν ἀστρολογία. Ἀναπτύχθηκε κυρίως ἀπό τήν Θεοσοφική Σχολή τῆς ἀποκρυφίστριας Ἕλενας Μπλαβάτσκυ (19ος αἰώνας) καί τῶν διαδόχων της, καί κηρύττει τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς Νέας Παγκόσμιας Θρησκεία (μέ τήν ἀνάπτυξη ἑνός ἔντονου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ), μέσα στήν ὁποία κάθε σύγχρονη θρησκεία θά ἀποτελεῖ μιά ἐπί μέρους ἀτραπό. Βασικές διδασκαλίες της εἶναι: α) Δέν ὑπάρχει προσωπικός Θεός, Δημιουργός τοῦ Σύμπαντος ἐκ τοῦ μή ὄντος. Ὁ Θεός εἶναι ἀπρόσωπος καί ταυτίζεται μέ τήν "ζωτική ἤ ζῶσα ἐνέργεια τοῦ σύμπαντος". Ὁλόκληρο τό Σύμπαν, μέσα στό ὁποῖο ἐντάσσεται καί ὁ "θεός", εἶναι "Ἕν Ὅλον", ἀπρόσωπο. "Ἕν τό Πᾶν", λέγουν, τά πάντα εἶναι "θεός" κατ'οὐσίαν καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τοῦ συμπαντικοῦ αὐτοῦ ἀπρόσωπου "θεοῦ" εἶναι δηλαδή ὁ ἴδιος "θεός". Ἑπομένως, δέν ὑπάρχει διάκριση μεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτίστου καί ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ἀναζητεῖ τόν Θεόν ἐκτός τοῦ Θείου Ἑαυτοῦ του. Συνέπεια αὐτῆς τῆς θεωρίας εἶναι νά αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι ζεῖ μέσα σέ μιά ἀπέραντη καί ἐφιαλτική μοναξιά.

7 7 β) Ὁ ἄνθρωπος γιά νά φθάσει στήν τελείωση, κατά τήν θεωρία τῆς "Νέας Ἐποχῆς", πρέπει νά συνειδητοποιήσει αὐτή τήν θεϊκή του ἰδιότητα. Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει Θεός γιά νά τόν σώσει, ὁ ἄνθρωπος ἀναγκάζεται σέ μιά ἐξελικτική πορεία αὐτοπραγμάτωσης καί αὐτοσωτηρίας. Ἔτσι στή θέση τῆς πίστης τοποθετεῖται ἡ γνώση (ἡ αὐτογνωσία) καί μάλιστα ἡ ἀπόκρυφη γνώση, καί ὁ ἄνθρωπος πρέπει μόνος του νά βρεῖ τούς τρόπους μέ τούς ὁ- ποίους θά καταλάβει, θά γνωρίσει ὅτι εἶναι θεός, θά ἀναγνωρίσει τήν "θεϊκότητά" του. Πρός τόν σκοπό αὐτό ἐπιστρατεύονται διάφορες τεχνικές οὐσιαστικά μάταιες ἀνθρώπινες προσπάθειες - μέ τίς ὁποῖες ὁ ὀπαδός τῶν ὁμάδων αὐτῶν πιστεύει ὅτι θά τό ἐπιτύχει. Καί αὐτές εἶναι ὁ διαλογισμός, ἡ γιόγκα, τά σεμινάρια ἀνάπτυξης τοῦ νοῦ, ἡ κατάκτηση τῆς δῆθεν ἀπόκρυφης γνώσης, ἡ χορτοφαγία, ἡ στέρηση, οἱ ἐγκλεισμοί κ.ο.κ. Κι ὅταν ὅλα αὐτά ἐξαντληθοῦν καί δέν ἐπιτευχθῆ ὁ τελικός σκοπός, δηλαδή ἡ φώτιση, (ποιός ἄραγε θά τό κρίνει αὐτό;), τότε ἐπιστρατεύεται ἡ παράλογη δοξασία τῆς μετενσάρκωσης ἤ τῆς μετεμψύχωσης, ὥστε ἀπό μόνος του πάλι ὁ ἄνθρωπος, μέσα ἀπό ἕνα ἀτελείωτο κύκλο γεννήσεων καί θανάτων (τήν λεγομένη σαμσάρα ) νά ἐπιτύχει τό ποθούμενο. Καί ἐδῶ εἰσάγεται ὁ "νόμος τοῦ κάρμα" 3. Τό "κάρμα", δηλαδή τό σύνολο τῶν πράξεων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό μιά δῆθεν προηγούμενη ζωή του, γιά τό ὁποῖο ξαναγεννιέται γιά νά πληρώσει ἀνάλογα (γιά τό καλό ἤ τό κακό πού διέπραξε σέ προηγούμενη δῆθεν ζωή του), προσδιορίζει τήν παροῦσα ζωή κάθε ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, ὁ ὁποῖος ξαναγεννιέται γιά νά πληρώσει ἐδῶ γιά ὅ,τι ἄλλοτε ἔπραξε καί νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό ἕνα τυραννικό φορτίο, ἀκόμη καί ὅταν τίποτε ἀπό ὅσα ζεῖ καί πάσχει στήν παροῦσα ζωή του δέν τοῦ θυμίζει κάτι ἀπό κάποια προηγούμενη δῆθεν ὕπαρξή του. Ἑπομένως, μέ τήν θεωρία αὐτή ἀφαιρεῖται κάθε ἠθική εὐθύνη ἀπό τόν ἄνθρωπο γιά τίς πράξεις του. Ἕνας "κακός" ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς κακός, καθόσον ὅ,τι πράττει ἤ ὑφίσταται στήν ζωή του δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν του ἐλεύθερων ἠθικῶν ἐπιλογῶν, ἀλλά ἕνα "χρέος" κάποιας ἄλλης προηγούμενης ὀντότητας, ἡ ὁποία φιλοξένησε τήν ἴδια ψυχή σέ μιά προηγούμενη, δῆθεν, ζωή, καί τό ὁποῖο "ἐξοφλεῖ" τώρα ἡ ἴδια ἐκείνη ψυχή μέσα σέ ἕνα ἄλλο σῶμα. Κατάληξη ὅλης αὐτῆς τῆς ἀνώφελης καί ἀτέρμονης διαδικασίας καί περιπέτειας εἶναι τό ἀπόλυτο παράλογο: ἀφοῦ δηλαδή 3 Ὁ ὅρος Κάρμα, προερχόμενος ἀπό τήν σανσκριτική ρίζα Kri, πού σημαίνει ἐνεργῶ, πράττω. Στήν δοξασία τῆς μετενσάρκωσης γίνεται λόγος γιά τόν Νόμο τοῦ Κάρμα καί συσσωρεύεται ἀπό τό σύνολο τῶν καλῶν ἤ κακῶν πράξεων σέ μιά προηγούμενη δῆθεν ζωή. Εἶναι ἡ δύναμη πού κρατάει τόν ἄνθρωπο δέσμιο στόν κύκλο τῆς Samsara, καί τόν ἐξαναγκάζει σ ἕναν ἀτέλειωτο κύκλο γεννήσεων καί θανάτων, γιά νά πληρώσει ἀνάλογα μέ τόν τρόπο πού βίωσε σέ μιά προηγούμενη ζωή. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀξιολογεῖται ἀρνητικά καί κάθε κατάσταση στή ζωή του πρέπει νά γίνει ἀποδεκτή παθητικά. Ἡ δοξασία αὐτή στόν Ἰνδουϊσμό -ὅπου ἔχει ἀναπτυχθεῖ καί ὡς μετεμψύχωση, δηλαδή σέ πισωγύρισμα σέ κατώτερες μορφές ζωῆς- ἀνέπτυξε τήν θεωρία περί καστῶν, καλλιεργώντας ρατσιστικές διακρίσεις. Γιά περισσότερα βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Μετενσάρκωση ἤ ἀνάσταση;, Πρέβεζα 1992.

8 8 ἐπιτύχει αὐτό πού νομίζει τελείωση ἤ φώτιση, τότε ὁ ἄνθρωπος, κατά τήν δοξασία αὐτή, ἐξαφανίζεται ὅπως ἡ σταγόνα τοῦ νεροῦ μέσα στόν ὠκεανό, γιά νά πάψει νά ὑπάρχει καί ἄρα νά μή ξαναγεννιέται καί βασανίζεται σέ τούτη τή γῆ. Ἡ ζωή γιά τόν ὀπαδό τῆς μετενσάρκωσης εἶναι ἕνα κακό, ἕνα μαρτύριο καί ὄχι δῶρο Θεοῦ. Βεβαίως οὐδείς λόγος μπορεῖ νά γίνει γιά ἀνάσταση νεκρῶν καί κρίση καί μετά θάνατον ζωή, μή ὑπαρχούσης προσωπικῆς ὕπαρξης καί ζωῆς, οὔτε γιά καταλογισμό προσωπικῆς εὐθύνης γιά πράξεις πού κάποιος ἐλεύθερα διέπραξε κατά τήν διάρκεια τοῦ βίου του. γ) Δέν ὑπάρχει διάκριση μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ. Καί τά δυό εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι αὐτός ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὡς ἠθικό καί καλό, ἤ ὅ,τι ὁ ἀρχηγός καί ἡ ὁμάδα τοῦ ἐπιβάλλει. "Αὐτός εἶναι ὁ νόμος". Καί ἐδῶ διαπιστώνονται φαινόμενα ἀντίστροφης ἠθικῆς, ὅπου τό καλό δέν ταυτίζεται πάντοτε μέ τό κοινῶς παραδεδεγμένο ὡς ἠθικό Καλό. Βεβαίως, ἡ "Νέα Ἐποχή" ἔχει καί τόν δικό της "μεσσία"- χριστό, (μᾶλλον τούς δικούς της "μεσσίες - χριστούς", γιατί ὑπάρχουν πολλές ἐκδοχές). Ἔτσι, ὑπάρχουν σήμερα διάφοροι "μεσσίες", ζῶντες ἤ ἤδη τεθνεῶτες, ὅπως ὁ Σάϊ Μπάμπα, ὁ Μετρέγια, ὁ Σάν Μυούνγκ Μούν, ὁ Ἀούν Βεόρ, ὁ Διονύσης Δώριζας, ὁ Κούτ Χουμί, ὁ Μοριά, ὁ Ἰμάμ Μαχντί, ὁ Βοδδισάτβα κ.ἄ. Εἶναι νομίζω περιττό νά ἀναλύσουμε περαιτέρω πόσο ἀντίθετες εἶναι οἱ δοξασίες αὐτές πρός τήν χριστιανική διδασκαλία. 5. Αἴτια Ἄν θά ἐπεδίωκε κανείς νά ἀναζητήσει τά αἴτια τῶν συγχρόνων αἱρέσεων θά διεπίστωνε ὅτι αὐτές γεννιοῦνται ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει μιά γνήσια σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος πολλές φορές θέλει νά φτιάξει τόν Θεό στά μέτρα του. Τοῦτο ἔχει ὡς συνέπεια νά καθορίζει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος τά χαρακτηριστικά τοῦ ὑποτιθεμένου θεοῦ του - συνήθως κατασκεύασμα τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας καί τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν - καί ἀπ' αὐτόν τόν "θεόν" - κακέκτυπο ἐπιδιώκει νά καθορίζει τή ζωή του καί τήν ἠθική του. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ σύγχρονος αὐτονομημένος ἀπό τόν Θεό ἄνθρωπος, σέ μιά ἐπιστροφή του στό "εὐαγγέλιο τοῦ ὄφεως", μεθυσμένος ἀπό τίς τεχνολογικές καί ὑλικές κατακτήσεις του, ἔφτιαξε ἕνα νέο εἶδος θρησκείας. Μέσα σ' αὐτή θεός εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Αὐτή εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἡ θεωρητική βάση ὅλων τῶν ὁμάδων τῆς "Νέας Ἐποχῆς", μέσα στήν ὁποία ἔχει καταργηθεῖ ἡ ἔννοια τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ καί ἔχει ἀντικατασταθεῖ μέ τήν πανθεϊστική ἔννοια τῆς ἀπρόσωπης "παγκόσμιας συνειδητότητας", ἡ ὁποία ταυτίζεται κατ' οὐσίαν μέ τήν κτιστή φύση. Μεταξύ τῶν αἰτίων τῆς ἀνάπτυξης τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας νομίζω ὅτι πρέπει νά θεωρήσουμε ἀκόμη τόν ἔντονο μεταφυσικό προβληματισμό τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου καί τίς ὑπαρξιακές ἀνησυχίες του, τήν ἀναζήτηση νοήματος ζωῆς. Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ νεοφανεῖς

9 9 αἱρέσεις ἐκμεταλλεύονται τά κενά, πνευματικά, ποιμαντικά καί κοινωνικά, τά ὁποῖα ἔχουν δημιουργηθεῖ σέ μιά ἐποχή γενικώτερης κρίσης, στήν ὁποία ζοῦμε. Δέν πρέπει νά διστάσουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι ὁ δυτικός πολιτισμός μας καί ἡ παγκόσμια κοινότητα γενικώτερα, ἀντιμετωπίζουν μιά βαθειά, πολύπλευρη καί πολύμορφη κρίση, ἡ ὁποία εἶναι κυρίως κρίση ἀξιῶν, γεγονός τό ὁποῖο ἐκμεταλλεύονται τά νεοφανῆ αὐτά ρεύματα. Ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν ἔγραφε: "Ὅσο οἱ δυτικές κοινωνίες προχωροῦν στό δρόμο τοῦ ἐπιστημονικοῦ καί τεχνολογικοῦ ὀρθολογισμοῦ, μιά ὁλοένα αὐξανόμενη μερίδα τῶν πολιτῶν τους στρέφεται στήν ἀντίθετη κατεύθυνση, ὑποκύπτοντας στόν ἀνορθολογικό μυστικισμό τῶν σεκτῶν" 4. Μελετητές τοῦ φαινομένου ὑποστηρίζουν ὅτι: "τέτοιες 'λατρεῖες' βρίσκουν γόνιμο ἔδαφος γιά νά προσελκύσουν ὀπαδούς, ὅταν ὑπάρχει ἕνα σοβαρό ρῆγμα στήν κοινωνική δομή". Ξένος ψυχολόγος ὑποστηρίζει ὅτι: "οἱ αἱρέσεις θά ἐξακολουθοῦν νά προσελκύουν ὀπαδούς ὅσο οἱ βασικοί κοινωνικοί θεσμοί (οἰκογένεια, σχολεῖο, ἐκκλησία) ἀφήνουν σοβαρά κενά στούς νέους, πού πιστεύουν ὅτι βρίσκουν τήν πληρότητα στίς κολακεῖες ἑνός θρησκευτικοῦ ἡγέτη" 5. Αὐτή, ἀκριβῶς, τήν κρίσιμη στιγμή, πού κρίνονται συστήματα καί ἀξίες, ἐκμεταλλεύονται κάποιοι ἐπιτήδειοι, "ἔμποροι κάλπικης ἐλπίδας", "διακινητές τοῦ μεταφυσικοῦ", κυρίως περίεργοι "μισσιονάριοι" ἤ ἐπαγγελματίες γυρολόγοι, οἱ ὁποῖοι, μέ πονηρούς τρόπους, ἐμφανίζονται γιά νά ὑποσχεθοῦν στόν σύγχρονο ἄνθρωπο τήν "ἀληθινή", τήν "σίγουρη" δῆθεν λύση ὅλων τῶν προβλημάτων του στίς φυσικές θρησκεῖες, στίς ἐξωτικές ἀνατολίτικες πρακτικές -προσαρμοσμένες σέ δυτικά μοντέλα- ἤ στά ἀποκρυφιστικά τελετουργικά, στίς ἀστρολογικές προβλέψεις καί στίς ἀνεξέλεγκτες ὑποσχέσεις πού προσφέρονται ἀφειδόλευτα ἀπό ὁμάδες πού δροῦν στά πλαίσια τῆς λεγόμενης "Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου". Ἀρκεῖ αὐτός, νά παραδώσει βεβαίως, σ αὐτές τόν ἑαυτό του ὁλόκληρο, τήν προσωπική του ἐλευθερία (μερικές φορές καί τήν ἀξιοπρέπειά του) καί συνήθως μαζί μ αὐτά καί τά ἐπί γῆς ἀγαθά του. Εἶναι πρόδηλο ὅτι, ὁ ὑπαρξιακός φόβος, ἡ ἀνασφάλεια καί ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ δίψα γιά ἀγάπη καί ζεστασιά, ἡ περιέργεια, ἡ δίψα γιά ἐμπειρίες, γιά ἠδονή, δόξα, πλοῦτο κ.ο.κ., ἀποτελοῦν καταστάσεις ὑψηλοῦ κινδύνου γιά τόν νέο κυρίως ἄνθρωπο 6. Εἰδικά γιά τίς νεοφανεῖς ὁμάδες τῆς "Νέας Ἐποχῆς", μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι στήν πραγματικότητα εἶναι ὁμάδες χωρίς Θεό, γιατί δέν πιστεύουν σέ προσωπικό Θεό, τόν Δημιουργό τοῦ κόσμου καί τοῦ 4 Ἔθνος, , ἄρθρο: Σέχτες: Ὁ ἀπατηλός ἱστός τῆς ἀράχνης. 5 Newsweek- Τά Νέα, Βλ. περισσότερα στό βιβλίο τοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Νεοφανεῖς αἱρέσεις καταστροφικές λατρεῖες, Ἀθήνα 1995, σσ. 18 ἑξ.

10 10 ἀνθρώπου. Γι αὐτό χαρακτηρίζονται ὡς παραθρησκεῖες ἤ ἰδεολογικές τάσεις μέ θρησκευτικά προσωπεῖα. 6. Ἀρνητικές συνέπειες Οἱ τρόποι ὅμως τῆς δραστηριότητας τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων ὁδηγοῦν ἀνύποπτες ψυχές, ὄχι μόνον ἀπό τήν ὀρθή πίστη στήν πλάνη, ἀλλά καί σέ καταστροφικές συνέπειες καί δραματικές καταστάσεις. Οἱ ποικίλοι καί ὕπουλοι τρόποι πού χρησιμοποιοῦνται γιά τόν ἀθέμιτο προσηλυτισμό ὀπαδῶν, ὁδηγοῦν τελικά σέ ἐγκλωβισμό τῶν ὀπαδῶν αὐτῶν μέσα σέ καταστάσεις ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνες καί καταστροφικές γιά τό ἄτομο ἀλλά καί τό κοινωνικό σύνολο. Συχνά, τό ἀποτέλεσμα τῶν μεθοδεύσεων καί τῶν διαφόρων τεχνικῶν πού χρησιμοποιοῦν οἱ ὁ- μάδες αὐτές εἶναι ἡ καταστροφή τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί ἀξιοπρέπειας καί τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Τά θύματα ἀποκόπτονται ἀπό τό οἰκογενειακό, ἐπαγγελματικό καί κοινωνικό περιβάλλον, τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται ἐχθρικό ἤ διαβολικό, καί ἐξαναγκάζονται νά ὑπηρετοῦν τυφλά τήν ὁμάδα καί τόν ἀρχηγό, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι ὑπηρετοῦν τό καλό τῆς ἀνθρωπότητας. Κι' αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τόν "διανοητικό χειρισμό" καί τίς διάφορες "τεχνικές" πού ἐφαρμόζονται σέ πολλές ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές. Ἀποτέλεσμα εἶναι μιά κατεστραμένη προσωπικότητα ἤ μιά διαλυμένη οἰκογένεια. Εἶναι φανερό ὅτι οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις ἱκανοποιοῦν μᾶλλον ἰδιοτελεῖς καί ἐν πολλοῖς ἀθέμιτους σκοπούς, πού πολλές φορές εἶναι τό οἰκονομικό κέρδος καί ἡ ὑποδούλωση ἀνθρώπων, ὥστε νά τούς χρησιμοποιήσουν γιά τούς δικούς τους σκοπούς. Γι' αὐτό πολλές παραθρησκευτικές ὁμάδες χαρακτηρίζονται διεθνῶς ὡς "ὁλοκληρωτικές ὁμάδες", "ὁμάδες διανοητικοῦ χειρισμοῦ", "τεχνικές γιά τήν μεταμόρφωση τῆς σκέψης", "τεχνικές πλύσης ψυχῆς", "ψυχολατρεῖες", "καταστροφικές λατρεῖες", "ἐλευθεριοκτόνες ὁμάδες" κ.ἄ. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ἔμπορους κάλπικης ἐλπίδας, "πλασιέ τοῦ ὑπερφυσικοῦ", ἐνῶ πολλές ἀπ' αὐτές τίς ὁμάδες παροτρύνουν καί σέ πράξεις βίας. Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό, φερειπεῖν, ἕνα ἐπίσημο κείμενο τῆς Σαηεντολογίας στό ἄρθρο 12 τοῦ "Κώδικα τιμῆς", νά προτρέπει: "Ποτέ μή φοβηθεῖς νά βλάψεις κάποιον γιά μιά δίκαιη αἰτία;" 7. Εἶναι εὔλογη ἡ ἀπορία: Πῶς εἶναι δυνατόν νά παροτρύνει κάποιος κάποιον νά προξενήσει βλάβη σέ κάποιον, ἐάν ὁ "δράστης" δέν εἶναι "προγραμματισμένος" καί "πεπεισμένος" νά δεχθεῖ καί νά ἐκτελέσει μιά τέτοια ἐντολή; Κι ἄραγε, τί εἴδους βλάβη μπορεῖ νά εἶναι αὐτή καί ποιά ἡ "δίκαιη αἰτία", ἕνεκα τῆς ὁποίας νομιμοποιεῖται νά τήν προξενήσει; Ἀσφαλῶς, αὐτό μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἐπικίνδυνο καί νά ὁδηγήσει στήν ἐφαρμογή μιᾶς "ἀντίστροφης ἠθικῆς". Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά γίνεται φανερό πόσο εὔκολα μπορεῖ νά 7 π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, μν. ἔργ, σ. 251.

11 11 ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀλλοίωση τῆς προσωπικῆς σκέψης καί τῆς ἐλεύθερης βούλησης. Ὁ Πρόεδρος τῆς «Διυπουργικῆς Ἀποστολῆς ἐπαγρύπνησης καί πάλης κατά τῶν σεκτῶν» στήν Γαλλία (MIVILUDES), Georges Fenesh, σέ συνέντευξή του, στίς , πληροφόρησε τίς οἰκογένειες γιά τούς κινδύνους πού προέρχονται ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν σεκτῶν. Εἶναι ἐντυπωσιακό αὐτό πού ὑπεγράμμισε: Ὅτι τά παιδιά πού ὑφίστανται τίς συνέπειες τῶν παρεκτροπῶν τῶν αἱρέσεων ἀνέρχονται σέ ἕως Ἀνάμεσα σ αὐτά παιδιά βρίσκονται σέ μεγάλο κίνδυνο, καθόσον μεγαλώνουν μέσα σέ κλειστές κοινότητες. Στήν συνέντευξη αὐτή ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Διυπουργική Ἐπιτροπή ἐδημοσίευσε ἕναν ὁδηγό γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς μέ τόν τίτλο: "Προστασία τῶν ἀνηλίκων ἀπό τίς παρεκτροπές τῶν αἱρέσεων". Ἑπομένως, ἡ ἔνταξη ἑνός μέλους τῆς οἰκογένειας σέ μιά παραθρησκευτική ὀργάνωση δημιουργεῖ, ἀναπόφευκτα, πληθώρα προβλημάτων προσωπικῶν, οἰκογενειακῶν, ἐργασιακῶν καί κοινωνικῶν. Οἱ προσηλυτιζόμενοι στίς νεοφανεῖς αἱρέσεις, χωρίς πολλές φορές νά τό ἀντιλαμβάνονται, μετά τήν ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητάς τους, τήν ὁποία ὑφίστανται, ἀποκόπτονται ἀπό τό παρελθόν τους, τό περιβάλλον τους καί τίς μέχρι τότε παραδόσεις τους καί ἀπομονώνονται στόν δικό τους ἰδιόρρυθμο τρόπο ζωῆς, μέ ἀποτέλεσμα πολλάκις νά ἐκδηλώνουν μιά ἀντικοικογενειακή, ἀντιγογεϊκή καί ἀντικοινωνική συμπεριφορά. Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς γενικώτερες αὐτές ἀρνητικές συνέπειες, πού δημιουργοῦνται ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, ὑπάρχουν καί ἄλλες πού ἀφοροῦν εἰδικότερα στήν ψυχοσωματική ὑγεία τῶν θυμάτων. Στό θῦμα παρατηροῦνται ἐνίοτε: περιορισμένη χρήση τῆς γλώσσας (γλωσσοπενία) καί στερεότυπες ἀπαντήσεις, παράξενη συμπεριφορά καί ἐνδυμασία καί ἐξασθένιση τῆς προσωπικῆς σκέψης καί κρίσης, ἀ- δυναμία διατήρησης τῶν πρίν τήν ἔνταξη στήν ὀργάνωση ἀναμνήσεων κ.λπ. Ἀκόμη, καταγράφονται καί ὀργανικές βλάβες, ὅπως ἕρπητες ὅλων τῶν εἰδῶν, χρόνιες κακώσεις, αὐτοκτονίες ἀτομικές καί ὁμαδικές 8. Σημειώνουμε ἐδῶ μερικές μόνον ἀπό τίς πολλές περιπτώσεις ὁμαδικῶν αὐτοκτονιῶν: Γουϊάνα - Τζίμ Τζόουνς, 1978 (940 θύματα), Γουάκο Τέξας - Ντέηβιντ Κορές, 1993 (85 θύματα), Ἑλβετία - Λύκ Ζιρέ, 1995 (48 θύματα), Σόκο Ἀσαχάρα - Τόκιο, 1995 (11 νεκροί, 5000 δηλητηριάσεις), Οὐράνια Πύλη, 1997 (38 θύματα), Οὐγκάντα, 1999 (980 θύματα), γιά νά ἀναφερθοῦμε μόνο στίς σημαντικώτερες. Μερικές μάλιστα ἀπό τίς αὐτοκτονίες αὐτές ἔχουν διαδραματιστεῖ μέσα σέ ὁμάδες πού αὐτοχαρακτηρίζονται χριστιανικές. Καί φυσικά ὑπάρχουν καί οἱ "τελετουργικές" ἀνθρωποθυσίες στίς ὁμάδες τοῦ "νεοσατανισμοῦ". 8 Βλ. Πρακτικά Ζ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως, μν. ἔργ., σσ. 92 ἑξ.

12 12 Βρισκόμαστε, δηλαδή, μπροστά σέ ἕνα σοβαρώτατο κοινωνικό πρόβλημα. Γι' αὐτό παρατηρεῖ χαρακτηριστικά ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ὅτι "Δέν πρόκειται ἁπλά γιά πρόκληση στό χριστιανικό φρόνημα, στίς πολιτιστικές ἀξίες τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης καί στούς δημοκρατικούς θεσμούς, ἀλλά γιά πραγματική ἀπειλή, πού ὑποχρεώνει καί τήν πολιτική ἡγεσία κάθε χώρας νά ἐρευνήσει τό θέμα καί ὄχι μόνο νά πάρει θέση σ' αὐτό, ἀλλά καί νά λάβει τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν προστασία τοῦ ἀνυποψίαστου πολίτη καί ἰδιαίτερα τῶν νέων" 9. Εἶναι, τέλος, καταστροφικές οἱ συνέπειες γιά τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἔνταξή του στίς ὁλοκληρωτικές αὐτές ὁμάδες τῆς πλάνης, γιατί τοῦ στεροῦν τήν ἐλπίδα καί τόν ὁδηγοῦν σέ μιά ἀπέραντη καί ἀπελπιστική - χωρίς Θεό- μοναξιά, ἀποσυναρμολογώντας συγχρόνως καί τόν κοινωνικό ἱ- στό. Ἀπό ὅλα αὐτά, νομίζω ὅτι γίνεται φανερό πόσο δύσκολος εἶναι ὁ ἀπεγλωβισμός καί ἡ ἀπεξάρτηση τῶν θυμάτων ἀπό τήν ὁλοκληρωτική δομή τῶν αἱρέσεων, τήν στιγνή ὑποδούλωσή τους σ'αὐτές καί τούς καταστρεπτικούς γι' αὐτά μηχανισμούς πού ἐφαρμόζουν ἐπάνω τους. 7. Οἱ αἱρέσεις καί οἱ σέκτες, σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα Ὅπως ἔγινε ἤδη φανερό ἡ δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί σεκτῶν δέν ἀποτελεῖ μόνο ποιμαντικό ἤ ἐκκλησιαστικό ἤ θεολογικό πρόβλημα. Εἶναι καί, ἤ θά ἔλεγα εἶναι κυρίως, ἕνα κοινωνικό πρόβλημα, καθόσον ἀπειλοῦνται ἀξίες, θεσμοί καί ἔννομα ἀγαθά. Τοῦτο εἶναι διεθνῶς ἀποδεκτό μεταξύ τῶν εἰδικῶν ἐρευνητῶν καί κατά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ πρέπει νά λαμβάνεται τοῦτο ὑπ' ὄψη. Στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα Le Monde Diplomatique, ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Μπροῦνο Φουζερό, σέ ἄρθρο του μέ τίτλο "Αἱρέσεις, ὁ Δούρειος Ἵππος τῶν ΗΠΑ στήν Εὐρώπη..", γράφει: "Στήν Εὐρώπη, ἐδῶ καί δέκα χρόνια, τό ζήτημα τῶν αἱρέσεων πέρασε ἀπό τό στάδιο τοῦ «ἀνησυχητικοῦ κοινωνικοῦ φαινομένου» στό στάδιο τοῦ «μείζονος προβλήματος δημόσιας ἀσφάλειας»" 10. Ἕνεκα τῶν σοβαρῶν κοινωνικῶν ἐπιπτώσεων ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί σεκτῶν, διεθνεῖς ὀργανισμοί, ὅπως τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τό Συμβούλιο Ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης καί πολλά Εὐρωπαϊκά Κοινοβούλια (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αὐστρία, Ἀγγλία, Ἰσπανία, Ἑλβετία κ.ἄ.) ἀντιμετωπίζουν τήν δραστηριότητα τῶν διαφόρων σεκτῶν ὡς κοινωνικό πρόβλημα, καθόσον θεωροῦν ὅτι πολλές ἀ- π' αὐτές παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν θρησκευτική ἐλευθερία. Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἐξέδωκε μέχρι σήμερα 3 Ψηφίσματα ( , καί ) μέ τά ὁποῖα ἐκφράζει τήν ἀνησυχία του γιά τήν δραστη- 9 Βλ. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, μν. ἔργ. σ Ἑλληνική ἔκδοση, "Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία",

13 13 ριότητα τῶν σεκτῶν, τίς ὁποῖες θεωρεῖ ὡς ἀπειλή γιά τήν προσωπικότητα καί τά ἀτομικά δικαιώματα τῶν νεαρῶν κυρίως θυμάτων καί καλεῖ τά κράτη - μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὄχι μόνο νά ἀσχοληθοῦν μέ τό πρόβλημα, ἀλλά καί νά λάβουν τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν τους. Στό σημαντικώτατο Ψήφισμά του τοῦ 1996 ὑπογραμμίζει: "Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ε. θεωρεῖ ὅτι ὁρισμένες σέκτες, πού δρουν στό πλαίσιο διασυνοριακοῦ δικτύου ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐπιδίδονται σέ παράνομες ἤ ἐγκληματικές δραστηριότητες καί σέ παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως σέ κακομεταχείριση, σεξουαλική βία, ἐγκλεισμούς, σωματεμπόριο, ἐνθάρρυνση ἐπιθετικῆς συμπεριφορᾶς, μέχρι καί προπαγάνδα ρατσιστικῶν ἰδεολογιῶν, σέ φορολογικές ἀπάτες, μεταφορές κεφαλαίων, ἐμπόριο ὅπλων, διακίνηση ναρκωτικῶν, παραβίαση τοῦ δικαιώματος τῆς ἐργασίας ἤ σέ παράνομη ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς, κλπ.". Σέ ἄλλο σημεῖο "...2. καλεῖ τά κράτη μέλη νά ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ δικαστικές ἀστυνομικές ἀρχές θά προβαίνουν σέ ἀποτελεσματική χρήση τῶν ὑπαρχόντων σέ ἐθνικό ἐπίπεδο νομικῶν διατάξεων καί μέσων καί θά συνεργασθοῦν ἐνεργῶς καί στενότερα, ἰδίως δέ στό πλαίσιο τῆς Europol, γιά νά καταπολεμήσουν τίς παραβιάσεις τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν ἀτόμων τίς ὁποῖες διαπράττουν ὁρισμένες σέκτες". Καί "...4. καλεῖ τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν μελῶν νά μή καταστήσουν τή χορήγηση τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος αὐτόματη καί νά μελετήσουν, σέ περιπτώσεις πού σέκτες ἐμπλέκονται σέ σκοτεινές ἤ ἐγκληματικές δραστηριότητες, τήν ἄρση τοῦ καθεστῶτος τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, πού τούς παρέχει φορολογικά πλεονεκτήματα καί κάποιας μορφῆς νομική προστασία". Τό ἴδιο ἐπισημαίνει τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί στό Ψήφισμά του τῆς Τά Ψηφίσματα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου βρῆκαν μεγάλη ἀπήχηση καί στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, τό ὁποῖο μέ τίς 1178/1992 καί 1412/1999 Συστάσεις τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Συνέλευσης, ἐκφράζει τήν ἀνησυχία του γιά τήν δραστηριότητα τῶν ὁμάδων αὐτῶν καί συνιστᾶ τήν ἀνάγκη λήψεως "ἐκπαιδευτικῶν καί νομοθετικῶν μέτρων" γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος στόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς ἐνημέρωσης τοῦ κοινοῦ καί τῆς προστασίας τῶν ἀνηλίκων. Ἐπί τῇ βάσει τῶν Ψηφισμάτων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλί-ου, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, μερικές χῶρες τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης ἀνέλαβαν πρωτοβουλίες γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος μέ τήν συγκρότηση Εἰδικῶν Κρατικῶν Ἐπιτροπῶν ἤ μέ τήν κατάρτιση εἰδικῶν προγραμμάτων καί καταλόγων σεκτῶν, ὅπως φερειπεῖν ἡ Γαλλία, τό Βέλγιο, ἡ Γερμανία κ.ἄ. Συνοπτικά ὑπογραμμίζομε, ὅτι τά κοινωνικά προβλήματα πού δημιουργοῦνται ἀπό τήν δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῶν

14 14 παραθρησκευτικῶν ὁμάδων εἶναι σοβαρότατα καί ἀφοροῦν στήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί στήν ἀτομική ἐλευθερία, στήν κοινωνική συνοχή καί ἀσφάλεια, στήν οἰκογένεια, στό ἐπάγγελμα, στήν παιδεία, στήν ψυχική καί σωματική ὑγεία, ἰσορροπία καί ἀκεραιότητα τῶν θυμάτων, στήν ἐπανένταξη πρώην θυμάτων μέσα στό κοινωνικό σύνολο, στήν κρατική ἀσφάλεια καί στήν οἰκονομική ζωή τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καί ἐν γένει στόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό, ὁ ὁποῖος, κατά κύριο λόγο ἑδραιώνεται πάνω στήν περί κόσμου καί ἀνθρώπου χριστιανική διδασκαλία. Νομίζω ὅτι ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα ἀπέχουν πάσης ὑπερβολῆς ἤ μισαλλοδοξίας, εἶναι ἀρκετά γιά νά καταδείξουν ὅτι τό πρόβλημα τῆς δραστηριότητας τῶν "νεοφανῶν αἱρέσεων" καί "σεκτῶν" εἶναι ἔντονα κοινωνικό πρόβλημα. Γίνεται ἔτσι σαφές ὅτι γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, καί εἰδικά ὡς πρός τόν κοινωνικό του χαρακτῆρα, ἁρμόδιοι δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν μόνον οἱ ἐκκλησιαστικοί φορεῖς. Ἁρμόδιοι, εἶναι κυρίως οἱ κρατικοί καί οἱ πολιτειακοί φορεῖς, οἱ ταγμένοι νά φρουροῦν τά ἔννομα ἀγαθά, τήν πολιτική καί θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ πολίτου τήν σωματική καί διανοητική του ἀκεραιότητα καί ὑγεία, τήν περιουσία του καί τά λοιπά ἀτομικά δικαιώματά του. Ἀναμφιβόλως, εἶναι ἀδιαμφισβήτητο τό δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου στήν ἐπιλογή τῆς θρησκείας του καί ὀφείλουν νά εἶναι αὐστηρῶς σεβαστά ἡ θρησκευτική ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα γενικῶς. Ὅμως πρέπει ἁρμοδίως νά ἐρευνᾶται ὁ πραγματικός θρησκευτικός χαρακτήρας κάθε ὁμάδας πού ζητεῖ καί ἐπιδιώκει νά δραστηριοποιεῖται δημόσια ὡς τέτοια, ὥστε νά ἐντοπίζονται ἐγκαίρως ἡ τυχόν ἐπικίνδυνη δραστηριότητα, ὅπου αὐτή ὑπάρχει, κάτω ἀπό θρησκευτικό προσωπεῖο καί ὁ ἀνέντιμος καί ἀθέμιτος προσηλυτισμός, νά καταρρίπτονται τά προσωπεῖα καί νά ἀποκαλύπτονται τά πραγματικά πρόσωπα. Ἐξάλλου, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν σοβαρῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, πού δημιουργοῦνται ἀπό τήν ἐνίοτε ἔκνομη ἤ καί ἐγκληματική δραστηριότητα μερικῶν σεκτῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πολλές φορές πρόκειται γιά ὁμάδες μέ ἐγκληματικά "δόγματα" καί ἐγκληματική δραστηριότητα. Καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐγκλήματος εἶναι ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας καί ὄχι τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι λοιπόν, δίκαιον νά ἀναμένεται ἀποκλειστικά ἀπό τήν Ἐκκλησία ἡ ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Εἶναι ἀνάγκη νά ἀναλάβει κάθε ἁρμόδιος τίς δικές του εὐθῦνες. 8. Συμπεράσματα Τό φαινόμενο τῆς σύγχρονης πλάνης, μέ ὅλα τά χαρακτηριστικά του, πέραν τῆς ἀνάγκης νά ἀντιμετωπιστεῖ ὡς κοινωνικό πρόβλημα ἀπό τίς κατά χώραν τεταγμένες ἁρμόδιες Ἀρχές, ἀποτελεῖ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἰδιαιτέρως γιά τούς σημερινούς ποιμένες της, μιά πρόκληση,

15 15 ἡ ὁποία, ἐάν ὑποβαθμισθεῖ, εἶναι δυνατόν νά λάβει μορφή σοβαρῆς ἀπειλῆς γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα, τόσο στίς χῶρες μέ συμπαγῆ Ὀρθόδοξο πληθυσμό, ὅσο καί στή Διασπορά, ὅπου τό Ὀρθόδοξο Ποίμνιο ζεῖ ἐνίοτε μέσα σέ περιβάλλον ὄχι φιλικό πρός τίς Ὀρθόδοξες παραδόσεις μας. Ὅμως, οἱ προκλήσεις δέν ἀποτελοῦν πάντοτε ἀπειλή, ὅταν ἀντιμετωπίζονται ὀρθά. Καί πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἡ πρόκληση τῶν αἱρέσεων βρίσκεται καθημερινά μπροστά μας, εἶναι μιά πραγματικότητα. Παραφράζοντας τούς λόγους τοῦ Κυρίου θά λέγαμε: "ἀνάγκῃ γάρ ἐλθεῖν τάς αἱρέσεις, πλήν οὐαί δι' ὧν αὗται ἔρχονται" (Ματθ. 18, 7). Σύμφωνα μάλιστα μέ τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου "δή γάρ καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν" (Α Κορ. ια 19). Δέν εἶναι λοιπόν δυνατό νά ἐξαλείψουμε τήν πρόκληση τῶν αἱρέσεων, μποροῦμε ὅμως νά τήν μεταστρέψουμε σέ εὐκαιρία γιά μιά ὀρθότερη ποιμαντική, ἤ νά ἀναβάλουμε τίς καταστροφικές συνέπειες τῆς πλάνης μεταξύ τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος. Ἰδιαιτέρως, οἱ ποιμένες ὀφείλομε νά βροῦμε τά πνευματικά -ποιμαντικά ἀντισώματα, τά ἀντίδοτα, πού θά καταστήσουν τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, ὅπου γῆς, ἄτρωτους στίς μεθοδεύσεις τοῦ "πατρός τοῦ ψεύδους". Στή σοβαρή αὐτή ποιμαντική προσπάθεια πρέπει νά λαμβάνου-με ὑπόψη, ὅπως καί στήν ἀρχή ἐσημειώσαμε, ὅτι σήμερα οἱ ὅροι θρησκεία, θεός, Χριστός, κόσμος, κ.ο.κ. δέν ἔχουν πλέον, στά πλαίσια τῶν ρευμάτων τῆς Νέας Ἐποχῆς, τό ἴδιο περιεχόμενο καί διαφοροποιοῦνται οὐσιαστικά καί ριζικά ἀπό τούς χριστιανικούς ὅρους. Ἡ γνώση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας μπορεῖ νά ἐλαττώσει ἤ καί νά ἀποκλείσει τήν σύγχυση πού ἐπικρατεῖ στήν συνάντηση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν σύγχρονη πλάνη καί ἰδιαιτέρως μέ τίς ὁμάδες τῆς "Νέας Ἐποχῆς". Ἐξάλλου ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι ὑπάρχουν σήμερα οἱ δῆθεν θρησκεῖες, ἀλλά καί ἐγκληματικές θρησκεῖες, οἱ δῆθεν θεοί -καί μάλιστα πολύ περισσότεροι ἀπό τούς Δώδεκα τοῦ νεοπαγανιστικοῦ Δωδεκαθέου- καί πολλοί ὑδροχοϊκοί Χριστοί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ Εὐαγγελική Ἀλήθεια βάλλεται συγκρητιστικά μέ ἰδιαίτερη σφοδρότητα καί συντονισμένα ἀπό πολλές πλευρές. Ἡ προειδοποίη-ση τοῦ Κυρίου εἶναι ἐνώπιόν μας: "Ἐγερθήσονται ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς" (Ματθ. κδ 24). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὡς ἡ ὑπό τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἱδρυθεῖσα ἱστορική Ἐκκλησία, μέ τήν ἀδιάκοπη καί ἀναλλοίωτη πίστη, ἱστορία, ζωή, λατρεία καί πολίτευμα, καί μέ ἐγγύηση τήν ἀποστολική διαδοχή καί διδαχή, εἶναι "ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας" (Α Τιμ. γ 15). Τά ἰδιώματα αὐτά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας μποροῦν νά λειτουργήσουν καταλυτικά στήν πρόληψη, ἀλλά καί στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος προληπτικά καί θεραπευτικά. Καλούμεθα, λοιπόν, ἀφ ἑνός μέν νά διαφυλάξουμε τήν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξη πίστη μας καί νά

16 16 ἀντισταθοῦμε στόν ὁδοστρωτήρα τῆς χωρίς Θεό "Νέας Ἐποχῆς" καί, ἀφ' ἑτέρου, νά εἴμαστε "ἕτοιμοι πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος, μετά πραΰτητος καί φόβου" (Α Πέτρ. γ, 15). Τήν ἐλπίδα αὐτή, πού λείπει ἀπό τά θύματα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι ἔχομε ὑποχρέωση νά τήν ἀναστήσουμε καί μέσα στίς ψυχές τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν μας. Γι' αὐτό, εἶναι ἀνάγκη ἡ μελέτη καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, πού ἀπειλεῖ μέ διάβρωση τό Ὀρθόδοξο φρόνημα, νά ἐνταχθοῦν στό κέντρο τῆς σημερινῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων ἀποτελεῖ ἕνα καυτό πρόβλημα, πνευματικό, θρησκευτικό, θεολογικό, θρησκειολογικό, ἐκκλησιαστικό καί ἐκκλησιολογικό, ποιμαντικό καί ἔντονα κοινωνικό, πού ἀπειλεῖ ἀκόμη καί τά θεμέλια αὐτοῦ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ, καί ὄχι μόνον, πολιτισμοῦ. Μέσα στά πλαίσια λοιπόν, τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων κάθε πολίτη, ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίσουμε, χωρίς καμμιά καθυστέρηση, τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ προβλήματος καί τήν ἀνάγκη τῆς ὀρθῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ποιμαντικῆς ἀντιμετώπισής του.

Δεύτερο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο καταρτισμού στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου Του Σπύρου Αργυρού

Δεύτερο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο καταρτισμού στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου Του Σπύρου Αργυρού Δεύτερο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο καταρτισμού στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου Του Σπύρου Αργυρού Πέτυχε πλήρως τους στόχους του το δεύτερο αντιαιρετικό-επιμορφωτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Όπως έχει τεκμηριωθεί ήδη από τις σημαντικές τοποθετήσεις που. ακούσαμε,η δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων και σεκτών, και

Όπως έχει τεκμηριωθεί ήδη από τις σημαντικές τοποθετήσεις που. ακούσαμε,η δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων και σεκτών, και Μακαριώτατε, εβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατε, Ελλόγιμοι κ. Καθηγητές, Όπως έχει τεκμηριωθεί ήδη από τις σημαντικές τοποθετήσεις που ακούσαμε,η δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων και σεκτών, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:. Ο Σατανισμός Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.36) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ Δ.Ε. 39: «Οι αιρέσεις του 20 ου αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση» (σελίδες εγχειριδίου 198-200) Δ.Ε. 40: «Τέσσερα παραδείγματα- προκλήσεις» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιρέσεις καί η παραθρησκεία ως ποιμαντικό πρόβλημα.

Οι αιρέσεις καί η παραθρησκεία ως ποιμαντικό πρόβλημα. 1 Οι αιρέσεις καί η παραθρησκεία ως ποιμαντικό πρόβλημα. Θ' Συνδιάσκεψη εντεταλμένων Ορθόδοξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Η Θ υνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ;ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΠΡΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα εικόνα του πραγματικού κόσμου. Κάθε σκέψη, δράση και δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεταφερθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» Δημοσιοποίηση της Δράσης Έργο ΕΤΕ 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει πως η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα τη χειρότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου»

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου» ΠΑΡΕΜΒΑΗ την 5 η Διορθόδοξη υνάντηση Δικτύου Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών (ερβία 9/2012) Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία προκριματική φάση 18 Φεβρουαρίου 2012 υπό την Αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ Διοργάνωση Τμήμα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο. Διδ. Εν. 3

Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο. Διδ. Εν. 3 Θρησκεία: ένα παναθρώπινο φαινόμενο Διδ. Εν. 3 Η έννοια της θρησκείας Ο όρος «θρησκεία» συνδέεται με το φαινόμενο της θρησκείας γενικά και με τις επιμέρους θρησκείες ειδικότερα Με το πολυδιάστατο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας,

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας, Ανακοινωθέν Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Βαυαρίας και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερµανία (EKD) φιλοξένησαν από κοινού την Διάσκεψη Εκκλησιαστικών Ηγετών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. π. Δημήτριος Κιριάνωφ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. π. Δημήτριος Κιριάνωφ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ π. Δημήτριος Κιριάνωφ Τι είναι πολιτισμός; Μπορούμε να μιλάμε για το «παραπολιτισμό»; Πώς συσχετίζονται ο πολιτισμός, οι πολιτισμικές διεργασίες, και η πνευματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...»

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Ι Ε Ρ Α Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά ορισμένων αιρέσεων

Ενδεικτικά θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά ορισμένων αιρέσεων ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο εικοστός αιώνας υπήρξε καταλυτικός για την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας και εκρηκτικά υπερπλήρης σε κοινωνικά, τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίστη καί Ἐπιστήμη στόν 21 ο αἰῶνα

Πίστη καί Ἐπιστήμη στόν 21 ο αἰῶνα Πίστη καί Ἐπιστήμη στόν 21 ο αἰῶνα Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Ὀ. Ἀθανασούλια Ἐφημερίου Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Bασιλείου Τριπόλεως Ἡ ἀνάδυση τοῦ προβλήματος στήν ἐποχή μας Τό ζήτημα τῶν σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 17: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδ. Εν. 35. Βουδισμός ( α μέρος)

Διδ. Εν. 35. Βουδισμός ( α μέρος) Διδ. Εν. 35 Βουδισμός ( α μέρος) Είναι ο Βουδισμός θρησκεία; Δεν αναγνωρίζει προσωπικό ή απρόσωπο υπέρτατο ον. Αναμφισβήτητα στηρίχτηκε στο θρησκευτικό βίωμα των ανθρώπων για να δώσει απαντήσεις στο ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση»

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες και κύριοι καλημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

10 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

10 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι αιρέσεις του 20ού αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση (κεφ.39) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1. α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα