Αθήνα 21/8/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 21/8/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα 21/8/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Ρούσσης Αριθ. τηλεφώνου : FAX : E mail : ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Υπηρεσίες Εσόδων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ. Ε. Γενική /νση Πολεοδοµίας /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα γ Μεσογείων Τρικάλων 36 Τ.Κ Α Θ Η Ν Α 2. /νση Εφαρµογών Παπαδιαµαντοπούλου 87 Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΘΕΜΑ : «Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων» Κοινοποιούµε την από Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόµων και συναφών κλάδων, µε την οποία καθορίζονται τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων, από και σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: Κατά τα άρθρα 648,649 και 653 του Α.Κ., αναγκαίος όρος για την σύναψη της σύµβασης εργασίας είναι η ρητή ή σιωπηρή συµφωνία περί καταβολής µισθού ή ηµεροµισθίου εις τον παρέχοντα εργασία. Νόµιµος µισθός ή ηµεροµίσθιο είναι ο καθοριζόµενος από νόµο, συλλογική σύµβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, κ.λ.π. και αποτελεί τον ελάχιστο µισθό ή ηµεροµίσθιο που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στον µισθωτό. Ο συµβατικός όµως µισθός ή ηµεροµίσθιο, επί του οποίου και υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), καθορίζεται ελεύθερα, από τον εργοδότη και τον µισθωτό µε βάση κυρίως τις συνθήκες αγοράς εργασίας. Η συµβατική αυτή ελευθερία δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορίζεται, κατά τα προαναφερόµενα, από την καθιέρωση του ελαχίστου µισθού ή ηµεροµισθίου. Τον συµβατικό αυτό µισθό ή ηµεροµίσθιο θα προσπαθούν να διαπιστώνουν οι υπάλληλοι και να επιβάλλουν τις εισφορές. Τονίζουµε, ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται το ηµεροµίσθιο της κοινοποιούµενης σύµβασης µε το διαπιστούµενο από τις υπηρεσίες µας ύψος του καταβαλλόµενου πραγµατικού ηµεροµισθίου (συµβατικού), επί του οποίου θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

2 Επισηµαίνουµε ότι, από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, το ηµεροµίσθιο µε βάση το οποίο θα υπολογίζεται η προκαταβολή, κατά την έκδοση αδείας οικοδοµής, θα είναι 61,93 ευρώ (άγαµος τεχνίτης χωρίς τριετία). Η Γενική /νση Πολεοδοµίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ. Ε., στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται να ενηµερώσει τις κατά τόπους υπηρεσίες της για την αλλαγή του ηµεροµισθίου κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής. Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε ότι: 1. Στις περιπτώσεις που συντάσσονται πράξεις επιβολής από τις υπηρεσίες µας για διαφορές εισφορών µε βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., πέραν των υποβληθεισών Α.Π.. και χωρίς αναγνώριση ηµερών ασφάλισης σε συγκεκριµένα πρόσωπα, ώστε να απαιτούµε τις διαφορές επί των πράγµατι µικτών καταβαλλοµένων αποδοχών και επειδή ήδη έχουν εκδοθεί σχετικές µε το θέµα αποφάσεις δικαστηρίων (9431/97, 10676/97 ιοικ. Πρωτ. Αθήνας), κρίθηκε σκόπιµο, για λόγους χρηστής διοίκησης και προς αποφυγή προστριβών και δικαστικών διενέξεων µε τους εργοδότες, οι διαφορές αυτές να υπολογίζονται επί των κατωτάτων ηµεροµισθίων των εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συµβάσεων εργασίας εργατοτεχνιτών οικοδόµων. 2. Από τις υπηρεσίες µας, όπως έχει διαπιστωθεί, συντάσσονται και αναρτώνται πίνακες µε τα ανώτατα προβλεπόµενα από τη σύµβαση ηµεροµίσθια για κάθε ειδικότητα (τεχνίτη, βοηθού, εργάτη) επί των οποίων και αξιώνεται η καταβολή των εισφορών, σε αντίθετη δε περίπτωση, δεν παραλαµβάνονται, όπως µας έχει καταγγελθεί οι Α.Π.. Επειδή η παραπάνω πρακτική έχει δηµιουργήσει σοβαρότατες δυσκολίες και προστριβές µε τους εργοδότες, κρίνουµε σκόπιµο, για λόγους διαφάνειας, άµεσης εξυπηρέτησης των εργοδοτών και επίλυσης µε τον καλύτερο τρόπο των προβληµάτων της καθηµερινότητας, παρόλο που δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία µας, από τη λήψη του παρόντος, να αναρτάται ολόκληρη η εκάστοτε ισχύουσα συλλογική σύµβαση, να παραλαµβάνονται οι Α.Π.. µε επιφύλαξη για περαιτέρω έλεγχο σε περίπτωση που αµφισβητείται το ύψος του ηµεροµισθίου. 3. Με την εγκ. 7/93 είχαµε θέσει υπόψη σας ότι η σύνθεση των συνεργείων είναι περίπου 2 ηµεροµίσθια τεχνίτη για κάθε ηµεροµίσθιο εργάτη. ιαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες µας δεν παραλαµβάνουν Α.Π.. στις οποίες υπάρχει απόκλιση της προαναφερόµενης αναλογίας (2 τεχνίτη προς ένα εργάτη) θεωρώντας ότι αυτή, είναι δεσµευτική, µε αποτέλεσµα τις δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες των εργοδοτών και κατασκευαστών. Ως εκ τούτου εφεξής µπορεί ο ένας εκ των 2 τεχνιτών να είναι βοηθός τεχνίτη. Συν/να : 2 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 2

3 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που αφορά στους όρους αµοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας. Αθήνα, σήµερα 14/7/2009 οι συµβαλλόµενοι : 1. Οι εργοδοτικοί φορείς : α) Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον κ. Γώργιο Συριανό. β) Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Π.Ε..Μ.Ε..Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Γεώργιο Ρωµοσιό. γ) Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ηµόσιων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε..Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο. δ) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον κ. Γεώργιο Βλάχο, για λογαριασµό των εργοδοτών και 2. Η Οµοσπονδία Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδας νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Πάσουλα για λογαριασµό των εργαζοµένων συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Α ρ θ ρ ο 1 Τα κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ όλη τη Χώρα που απασχολούνται στις οικοδοµικές και συναφείς προς τις οικοδοµικές εργασίες ειδικότητες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιϊτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδοµής µεταφοράς αερίων, ενέργειας µε υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδροµίων, λιµανιών, γεφυρών, ζεύξεις, Ο.Τ.Α. µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λ.π.). ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν-Αρµέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες Μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρµαρογλύπτες, Μετωπατζήδες, (οι απασχολούµενοι µε την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωµατζίδες, Υδραυλικοί (περιλαµβανοµένων και των εργαζοµένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωµατιστές, Τοποθετητές γυψοσανίδων, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόµενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων γεφυρών κ.λ.π., εργαζόµενοι στις αρχαιολογικές ανασκαφές, στα εργοτάξια ετοίµου σκυροδέµατος και των λοιπών ειδικοτήτων µη ειδικώς κατανοµαζοµένων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως: 3

4 ΑΠΟ 1/1/ /12/2009 α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ 61,93 β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 55,36 γ) ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 52,35 Τα παραπάνω κατώτατα ηµεροµίσθια ισχύουν για εργασία και αµοιβή πέντε (5) ηµερών την εβδοµάδα. Άρθρο 2 Τυχόν µεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύµβαση αυτή ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν µεταβάλλονται και υπερισχύουν. Άρθρο 3 Όσες ιατάξεις ιαιτητικών Αποφάσεων ή συνοµολογηµένων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 4 Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύµβασης µε τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1 η Γενάρη ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14/7/2009 Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΑΠΟ 1/1/ /12/2009 ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Χωρίς Τριετία 61,93 68,12 Με 1 τριετία 65,03 71,22 Με 2 τριετίες 68,12 74,32 Με 3 τριετίες 71,22 77,41 Με 4 τριετίες 74,32 80,51 Με 5 τριετίες 77,41 83,61 Με 6 τριετίες 80,51 86,70 Με 7 τριετίες 83,61 89,80 ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Χωρίς Τριετία 55,36 60,90 Με 1 τριετία 58,13 63,66 Με 2 τριετίες 60,90 66,43 Με 3 τριετίες 63,66 69,20 Με 4 τριετίες 66,43 71,97 Με 5 τριετίες 69,20 74,74 Με 6 τριετίες 71,97 77,50 Με 7 τριετίες 74,74 80,27 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Χωρίς Τριετία 52,35 57,59 Με 1 τριετία 54,97 60,20 Με 2 τριετίες 57,59 62,82 Με 3 τριετίες 60,20 65,44 Με 4 τριετίες 62,82 68,06 Με 5 τριετίες 65,44 70,67 Με 6 τριετίες 68,06 73,29 Με 7 τριετίες 70,67 75,91 5

6 Επιπλέον χορηγούνται επιδόµατα επί του βασικού ηµεροµισθίου : α) 5% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Γυµνάσιο. β) 7% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο. γ) 10% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελµατική εκπαίδευση, επιµορφωτικά προγράµµατα και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ, ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕ διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον. δ) 15% στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίωνκαµινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 µέτρων. ε) 10% στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ), και στ) 5% στους Οικοδόµους και εργαζόµενους σε έργα ή τµήµατα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα, περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά µε πλωτά µέσα. 6

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων».

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων». ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων». Στην Αθήνα σήµερα την 12 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α /21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α /21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α /21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 71 /2006 Αριθµ. Πρωτ.:Ε33/516/29-12-2006 ΣΧΕΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21

Αθήνα, 11/8/2008. Αριθµ. Πρωτ. Τ00/478/21 Αθήνα, 11/8/2008 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 17/3/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/76 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 17/3/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/76 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/76 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%). β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%)

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%). β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Ε41 / 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής.

ΓΕΝΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Ε41 / 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ Αθήννα 27 // 2 // 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Ε85/43 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.:48. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες Πίνακα Α. 10241 - Αθήνα

Αριθμ. Πρωτ.: Ε85/43 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.:48. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες Πίνακα Α. 10241 - Αθήνα : 24691-3 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Αθήνα, Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.30 14:17:06 EEST Reason: Location: Athens 27/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.: Ε85/43 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 20 Iουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2008»

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβοµένων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και αποτίµηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2008» Αθήνα /5/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α42/4 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 000 FAX : 210 52 23 228 E mail

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Αθήνα 24 / 1 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα