ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1

2 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή ζπλέδξσλ 09:00-09:15 ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ-ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ «Πποζθώνηζη» Τπνζηξάηεγνο Μηραήι Φξνύζηνο Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνύ «Πποζθώνηζη - κήπςξη έναπξηρ επγαζιών» Αληηζηξάηεγνο Κσλζηαληίλνο Παλαγησηάθεο Αξρεγόο ΓΔ 09:15-10:15 ΤΝΔΓΡΗΑ Η Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Υ. Υξήζηνπ, Παζνιόγνο «Ομάδερ Ψςσοκοινυνικήρ Μέπιμναρ ζηοςρ Σσημαηιζμούρ» Οπιίηεο Γ. Αζεκαθόπνπινο, Φπρνιόγνο «Το έπγο ηυν Ψςσιαηπικών Κλινικών ηος Σηπαηού ζηην ππόλητη ηηρ τςσικήρ ςγείαρ» Αξρίαηξνο Η. Παπαβαζηιείνπ, Φπρίαηξνο Αξρίαηξνο Γ. Μνζρνλάο, Φπρίαηξνο «Ανηίδπαζη ζηο ζηπερ ηηρ μάσηρ» Λνραγόο (ΤΗ) Κ. Φνπληνπιάθεο, Φπρίαηξνο «Μεηαηπαςμαηική αγσώδηρ διαηαπασή» Δπίαηξνο Γ. Πέηξνβαο, Φπρίαηξνο 10:15-10:30 ΤΕΖΣΖΖ 10:30-11:00 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ 2

3 11:00-12:00 ΤΝΔΓΡΗΑ ΗΗ Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Α. Υαξαιακπάθεο, Καξδηνιόγνο «Ψςσαναλςηική πποζέγγιζη ηηρ θεώπηζηρ ηος πολέμος και ηος τςσιζμού ηος μασόμενος» Αξρίαηξνο Π. Βαζκαηδίδεο, Φπρίαηξνο «Ππόλητη και θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη ηυν τςσικών απυλειών ςγείαρ» Δπίαηξνο Γ. Λνπθάο, Φπρίαηξνο «Μέηπα ππόλητηρ για ηα ναπκυηικά ζηα ΚΕΝ» Σαγκαηάξρεο (ΤΝ) Κ. Μηραειάθε, Ννζειεύηξηα Φπρηαηξηθήο «Σςμπεπάζμαηα από ηη λειηοςπγία ηος θεζμού Ψςσοκοινυνικήρ Μέπιμναρ» Οπιίηεο Α. Παλαγησηίδεο, Φπρνιόγνο 12:00-12:15 ΤΕΖΣΖΖ 12:30 ΓΔΞΗΧΖ 3

4 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο: Αξρίαηξνο Π. Βαζκαηδίδεο Μέιε: Αξρίαηξνο Η. Παπαβαζηιείνπ Αλρεο (ΑΝ) Μ. Σζίξνπ Αξρίαηξνο Γ. Μνζρνλάο Δπίαηξνο Γ. Πέηξνβαο Δπίαηξνο Γ. Λνπθάο Λνραγόο (ΤΗ) Γ. ππξηδάθεο ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ Αξρίαηξνο Δπίαηξνο Οπιίηεο (ΤΓ) Π. Βαζκαηδίδεο Γ. Λνπθάο Γ. Αζεκαθόπνπινο 4

5 Αγαπεηνί Σπλάδειθνη Ζ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο κηαο πξνιεπηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Σηξαηφ, είλαη δεδνκέλε. Ζ νκάδα ςπρνιφγσλ-θνηλσληνιφγσλ-θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ έρεη σο απνζηνιή ηελ εληφπηζε, ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ άκβιπλζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζηξαηεπκέλνπο, βνεζά ην έξγν ησλ ηαηξψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ζηηο Μνλάδεο. Ζ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα κε ζέκα ηελ Χπρνθνηλσληθή Μέξηκλα ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σηξαηνχ Ξεξάο απνβιέπεη ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ αξλεηηθψλ επηζεκάλζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ απφ ηνπο νκηιεηέο. Παξάιιεια, ε πινχζηα ζεκαηηθή επηινγή γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζηνλ πφιεκν ζα είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξε ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζαο θαινζσξίδσ ζηελ επηζηεκνληθή καο εθδήισζε. Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο Υπηγνο Μηραήι Φξνχζηνο Γληήο Υγεηνλνκηθνχ ΓΔΣ 5

6 ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΟΤ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Αζεκαθόπνπινο Γεώξγηνο, Οπιίηεο Φπρνιόγνο Σηξαηεγέ, ζηελ εηζήγεζε απηή ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθεξζψ ζην ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ νη Οκάδεο Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζηνπο ζρεκαηηζκνχο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία θαηά ηελ 9κελε ππεξεζία κνπ ζηε ΦΗΗ Μ/Κ Μεξαξρία Πεδηθνχ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Οη νπιίηεο ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί βξίζθνληαη θνληά ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηξαηηψηεο γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πξνζσπηθά ησλ ζηξαηησηψλ, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή ζηε κνλάδα θαη γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Κχξηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γη απηφ ην ζθνπφ είλαη ε αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπλέληεπμε θαη ε ζπκκεηνρηθή ή κε-ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ αηνκηθή ζπλέληεπμε ιακβάλεη ρψξα θαη ηδίαλ θαη θαηά πξνηίκεζε ζε ηδηαίηεξν ρψξν. Ζ νκαδηθή ζπλήζσο ζε ρψξνπο νκαδηθήο ζπλάληεζεο ησλ ζηξαηησηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νξζή εθηίκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζηξαηηψηε. Γηεπθνιχλνπλ ζηε δηαπίζησζε ηδηφκνξθσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ν αξλεηηζκφο, ε εξηζηηθφηεηα, ε αδηαθνξία, ε έιιεηςε δηάζεζεο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ππνθξχπηνπλ ςπρηθέο παζήζεηο. Οδεγνχλ επίζεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ Αηφκσλ πνπ Φξήδνπλ Ηδηαίηεξεο Φξνληίδαο θαη δηεξεπλνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ απνηεινχλ ζπρλά ηνπο γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ νπιηηψλ. Ζ παξαηήξεζε, απ ηελ άιιε, είλαη ζπκκεηνρηθή, φηαλ θαη ν παξαηεξεηήο ζπκκεηέρεη ζηε δηελεξγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ελψ είλαη κε-ζπκκεηνρηθή, φηαλ ν παξαηεξεηήο είλαη θαηά ην δπλαηφλ απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ παξαηεξνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ παξαηήξεζε θαη ζηηο δχν κνξθέο ηεο δίλεη ηελ επθεηξία ηεο δηαπίζησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηξαηησηψλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ο ζπγρξσηηζκφο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ κε ηνπο ππφινηπνπο νπιίηεο ζηνπο ρψξνπο ησλ ζαιάκσλ, ησλ εζηηαηνξίσλ, ησλ ΚΧΜ, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ αλαθνξψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζηε κνλάδα θαη γηα ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη ππν-νκάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε, νη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κπνξνχλ θαη δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ. Δδψ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα ιεπηφ ζεκείν: δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη νχηε λα ζπγρέεηαη ην γεγνλφο φηη ν ξφινο ησλ νκάδσλ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη επηθνπξηθφο πξνο ηηο δηνηθήζεηο. Οη νκάδεο δελ έρνπλ ζθνπφ λα ειέγμνπλ ην έξγν ησλ δηνηθήζεσλ, νχηε λα ππεξαζπηζηνχλ αδηθεκέλνπο ζηξαηηψηεο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ, ηφζν ζηα κέιε ησλ νκάδσλ φζν θαη ζηα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ. Οχηε έρνπλ ζθνπφ λα ζηηγκαηίζνπλ ζηξαηηψηεο. Σθνπφο φισλ είλαη, ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη, ε πξναγσγή ησλ ζπλζεθψλ 6

7 δηαβίσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζα ζ απηά ηα πιαίζηα, ν εληνπηζκφο ησλ Αηφκσλ πνπ Φξήδνπλ Ηδηαίηεξεο Φξνληίδαο (ΑΦΗΦ) γίλεηαη γηα λα βνεζεζνχλ πξσηίζησο ηα ίδηα απηά ηα άηνκα θαη γηα λα κπνξέζνπλ νη δηνηθήζεηο λα ηα ρεηξηζζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. Τν έξγν ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο πινπνηείηαη κέζα απφ πεξηνδείεο ζηηο κνλάδεο ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεκαηηζκνχ, βάζεη πξνγξάκκαηνο. Ζ έλαξμε ηεο λέαο πνιηηηθήο ηνπ ΓΔΣ γηα 9κελε ζεηεία ζηελ παξακεζφξην ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο νκάδεο ζηνπο εθεί ζρεκαηηζκνχο. Έηζη δφζεθε ε επθαηξία γηα ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο ζηηο κνλάδεο θαη επεηξάπε ε ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ΑΦΗΦ θαη ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ειάζζνλα πξνβιήκαηα, θπξίσο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πθήο. Δπίζεο, απηή ε εμέιημε πξνζέθεξε ζηηο νκάδεο ηελ επρέξεηα λα δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πέξαλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σπγθεθξηκέλα, ζηε ΦΗΗ Μ/Κ Μεξαξρία Πεδηθνχ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ε νκάδα ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ζε ηξηψλ εκεξίδσλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη επηθνηλσλίαο. Απηέο νη πξνζπάζεηεο βαζίζηεθαλ ζηε δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζηξηβέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηνπο ζηξαηηψηεο θαη ζηα θαηψηεξα ζηειέρε. Καηά ηηο εκεξίδεο απηέο, Δ.Π.Υ. θαη Δ.Μ.Θ. άθνπζαλ απφςεηο γηα ην ξφιν ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επαθή κε ηνπο ζηξαηηψηεο. Δίλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη εμέθξαζαλ εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δείρλνπλ φηη ηνπο απαζρνιεί αξθεηά ν δηθφο ηνπο ξφινο θαη νη πξννπηηθέο βειηίσζήο ηνπ. Πέξα απ απηφ, ε εθεί νκάδα πξαγκαηνπνίεζε θαη νκηιίεο ζε κνλάδεο, κε ζέκα ηα λαξθσηηθά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζηειερψλ θαη νπιηηψλ. Τα ζεσξεηηθά εθφδηα γη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο αληινχληαη, ηφζν απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο φζν θαη απφ ζεκηλάξηα-ζπκπφζηα, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ αξθεηά ζπρλά. Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ ππνινίπσλ ζηξαηησηψλ. Μεηά απφ επαθέο ηεο νκάδαο κε ην ΚΔΤΔΚ-ΟΑΔΓ Αιεμαλδξνχπνιεο, εθπνλήζεθε πξφγξακκα επηζθέςεσλ ησλ κνλάδσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ. Απηή ε θίλεζε είρε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ζηξαηησηψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δηαγξάθνληαη απ απηά. Σην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη νη επαθέο κε ηα ΗΔΚ θαη ηε ΝΔΛΔ Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ζηξαηησηψλ κε εκηηειείο ζπνπδέο. Δπεηδή κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είρε αληρλεπζεί ε γεληθφηεξε αλεζπρία ησλ ζηξαηησηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε κεηά ηελ απφιπζε, πξνζπαζήζακε λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη μεθίλεζε ε ζπγγξαθή ελφο Σπκβνπιεπηηθνχ Οδεγνχ Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ν νπνίνο φηαλ νινθιεξσζεί ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή πξνπαξαζθεπή, ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ εξγνδφηε, ππνδείγκαηα θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 7

8 Απηφο ν νδεγφο θαη άιιεο αλάινγεο ελέξγεηεο πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζην λα κε ζεσξνχλ ηε ζεηεία ηνπο ράζηκν ρξφλνπ θαη λα κπνξέζνπλ λα εηνηκαζηνχλ ςπρνινγηθά γηα ην επάγγεικα πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ. Πξνζπάζεηεο ζαλ θη απηή πηζηεχνπκε φηη ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηελ εμαγγειζείζα πνιηηηθή ηνπ Υ.ΔΘ.Α. ζην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο. Γη απηφ ήδε έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ θαη έλαξμεο ζεηξάο δηαιέμεσλ ζηηο κνλάδεο, ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Καηά ηελ πεξηνδεία ζηηο κνλάδεο δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ ή ππάξρεη ππνηππψδεο πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζηνπο Ν/Σ νπιίηεο ζηα ΚΔΝ, κε απνηέιεζκα νη νκάδεο λα ζπαηαινχλ κεγάιν κέξνο απφ ην ρξφλν ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ λενηνπνζεηεκέλσλ νπιηηψλ ζηηο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηαο. Γη απηφ ην ιφγν εθπνλήζακε θαη δηαλείκακε ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ξφιν ηεο νκάδαο θαη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί έλαο νπιίηεο λα έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνλ απφ εκάο. Τελ ίδηα ζηηγκή, άιιεο νκάδεο έρνπλ εξγαζηεί πάλσ ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ θαη λα κε ράλεηαη νχηε ιεπηφ πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαηά ηελ παξακνλή ζε κηα κνλάδα. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρνπλ επίζεο δψζεη ζηε κνξθή ησλ ζπλεληεχμεσλ (ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ, ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ, ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμεηαζηή) θαη ζηε κνξθή ηεο ελεκέξσζεο πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ. Άιιεο νκάδεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ νπιηηψλ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ ΑΦΗΦ. Έρνπλ επίζεο πξνβεί ζηελ εμαγσγή αξηζκεηηθψλ πνζνζηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΑΦΗΦ, κε ζθνπφ ηε κεζνδηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαίλεηαη λα έρεη πξάγκαηη ζπληειέζεη ζηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ζηξαηησηψλ. Καη αξρήλ ζπλδξάκεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ παιηφο-λένο, θαηλφκελν πνπ έρεη θαηαληήζεη βαζαληζηηθφ γηα ηνπο λενηνπνζεηνχκελνπο θάζε θνξά ζηξαηηψηεο. Έπεηηα παξέρεη άκεζα ζπκβνπιεπηηθή θαη θαηάιιειε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο ζηξαηηψηεο, θάηη νπζηαζηηθφ γηα ηα ειιεληθά ζηξαηησηηθά δεδνκέλα. Σηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ζηξαηηψηεο θαηά ηε ζεηεία ηνπο είλαη πξνέθηαζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνυπάξρνπλ θαηά ηελ πνιηηηθή ηνπο δσή. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζπρλά δίλνπλ θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο θαη βνεζνχλ ηα άηνκα λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Οη ζηξαηηψηεο αξρίδνπλ πιένλ λα αηζζάλνληαη ςπρνινγηθή αζθάιεηα θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε εκπηζηνζχλε ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ ζεζκνχ. Φαίξνληαη φηαλ βιέπνπλ πσο ε Υπεξεζία λνηάδεηαη γη απηνχο θαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηνχο θάλεη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη ίδηνη κε κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα. Οη νκάδεο βειηηψλνπλ θαζεκεξηλά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ: νη νπιίηεο πην εχθνια κηινχλ ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο, παξά ζε αλσηέξνπο. Παξάιιεια κεηαθέξνπλ αηηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ βαζηθή πξνζθνξά φκσο ησλ νκάδσλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ΑΦΗΦ θαη ησλ ιεγνκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ ζηξαηησηψλ. 8

9 Σε γεληθέο γξακκέο νη νκάδεο δξνπλ ζαλ έλα δηπιφ θίιηξν ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηα ΚΔΝ. Ο κεγάινο αξηζκφο θαηαηαζζνκέλσλ, ν ειάρηζηνο αλαινγηθά δηαζέζηκνο ρξφλνο θάζε αηνκηθήο ζπλέληεπμεο θαη ην βξαρχ δηάζηεκα παξακνλήο ησλ νπιηηψλ ζηα θέληξα, επηηξέπνπλ ζε κεξηθέο πξνβιεκαηηθέο πεξηπηψζεηο λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο ησλ ζπλαδέιθσλ. Οη νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηνπο ζηξαηηψηεο ζην πεξηβάιινλ ησλ κνλάδσλ εθζηξαηείαο, φπνπ θαη αξρίδνπλ λα μερσξίδνπλ πηα ηα κνληκφηεξα πξνβιήκαηα, απαιιαγκέλα απφ ην άγρνο ηεο θαηάηαμεο. Οη νκάδεο φκσο δελ δξνπλ κφλν ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο δηνηθήζεηο. Με ην ζσζηφ ρεηξηζκφ, ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ηνλ νπιίηε θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ, κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ πνηθίιεο δπζθνιίεο θαη λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Παξ φηη φκσο, θαηά θνηλή νκνινγία, νη νκάδεο επαλδξψλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, δηαπηζηψλνπκε κηα αληζνθαηαλνκή ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο. Έηζη απ ηε κηα έρνπκε ππεξπιεζείο νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα γίλνπλ δπζθίλεηεο θαη απ ηελ άιιε έρνπκε νκάδεο αλεπαξθψο επαλδξσκέλεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δχλακε ηνπ ζρεκαηηζκνχ, φπνπ αλήθνπλ. Σην παξειζφλ επίζεο είραλ πξνθχςεη θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχζαλ ζην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηεο πάγηαο δηαηαγήο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑΦΗΦ. Οη δπζθνιίεο απηέο έρνπλ μεπεξαζηεί κε ην λα ζεκεηψλνληαη πνιιαπιέο δηαγλψζεηο γηα θάζε πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ελφο ηνμηθνκαλνχο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ δπζρεξεηψλ θαη απφ εθδειψζεηο δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο ζην νκνηφκνξθν πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνχ. Τέηνηνπ είδνπο ζπζρεηηζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηελ έληαμε θάζε αηφκνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο. Τειεηψλνληαο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο θάλνπλ αξθεηά θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο γηα λ αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. Παξ φιν πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πιηθνηερληθήο πθήο, φπσο δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο ή έιιεηςε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηήξεζεο αξρείσλ θαη παξαγσγήο εγγξάθσλ, ην έξγν πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ παξαγάγεη είλαη αμηφινγν. Αξθεηέο θνξέο ηα κέιε ησλ νκάδσλ ρξεηάδεηαη λα αλαιψλνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ή ην ρξφλν απφ ηελ έμνδφ ηνπο γηα λα ζπληνλίδνπλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Αιιά απηφ θαζφινπ δελ θαίλεηαη λα ηνπο θαηαβάιιεη. Απφ ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο πξνθχπηεη φηη ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ησλ πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ πεξηιακβάλεηαη ε εμεχξεζε ηξφπσλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ΑΦΗΦ θαη ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Οη νκάδεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ αλνηρηέο ζηηο νπνηεζδήπνηε πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κε ηηο θαηά ηφπνπο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο. Δπίζεο θαίλνληαη πξφζπκεο λα αλαιάβνπλ πνηθηιία άιισλ πξσηνβνπιηψλ, πέξα απφ ην θπξίσο έξγν ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο έρνπλ ήδε θάλεη νη νκάδεο ηεο ΦΗΗ θαη ηεο ΦVI Μ/Κ ΜΠ, ηνπ Β, Γ θαη Γ ΣΣ θ.ά. Μέζα απ απηή ηελ πξννπηηθή πηζηεχνπκε φηη δηθαηψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηεο Υπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν καο θαη ζπγρξφλσο αλαδεηνχληαη ηξφπνη γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξεο βνήζεηαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηξαηηψηεο. 9

10 Σαο επραξηζηψ. 10

11 ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΧΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ Αξρίαηξνο Η. Παπαβαζηιείνπ, Φπρίαηξνο Αξρίαηξνο Γ. Μνζρνλάο Φπρίαηξνο Ζ θχξηα απνζηνιή ηεο Σηξαηησηηθήο Χπρηαηξηθήο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δχλακεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αμηφκαρνπ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, δηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο, κε ηελ ηαρχηεξε δπλαηή επαλαθνξά ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ηνπ επαλαθηήζηκνπ πξνζσπηθνχ. Τα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ είλαη: 1. Ο πξψηκνο - έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ 2. Ζ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ή δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ. 3. Ζ επξχηεξε πιεξνθφξεζε, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εθέδξσλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Δπηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε ην πξνιεπηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ έξγν ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ ζηα λνζνθνκεία βάζεσο, φπσο ζην 414 ΣΝΔΝ, γηαηί θαίλεηαη ζηελ παξνχζα εηξεληθή πεξίνδν λα θαηέρνπλ έλα θνκβηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφιεςε, ηελ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ. Έηζη ελψ ζε θαηξφ πνιέκνπ ηα λνζνθνκεία βάζεσο αλήθνπλ ζην επίπεδν ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζηελ παξνχζα θάζε ν πξνιεπηηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο ηνπο ξφινο επεθηείλεηαη απφ ηα κεηφπηζζελ έσο ηηο κνλάδεο εθζηξαηείαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (δηαζχλδεζε κε κνλάδεο θαη Κέληξα Καηαηάμεσο), δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο (δηαζχλδεζε κε ΣΤΔΠ θαη πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία) θαη ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε λνζειεία θαη κε παξάιιειν εθπαηδεπηηθφ έξγν. Τν κνληέιν πξφιεςεο, εθπαίδεπζεο ζηειερψλ, θαη ζεξαπείαο πνπ δηακνξθψζεθε θαη ίζσο αθφκα δνθηκάδεηαη, κε θεληξηθφ άμνλα ηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ βάζεσο θαη ην ρψξν πγεηνλνκηθήο επζχλεο ηνλ νπνίν θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ, ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ηεο Σηξαηησηηθήο Χπρηαηξηθήο ζε θαηξφ πνιέκνπ δειαδή: α) Ακεζόηεηα: δει. ηαρεία αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. β) Εγγύηεηα: Αληηκεηψπηζε ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηελ κνλάδα. γ) Πξνζδνθία: Γξήγνξε αλάξξσζε θαη επηζηξνθή ζηελ ππεξεζία (κε ςπρηαηξηθνπνίεζε). δ) απιόηεηα: Θεξαπεία πνπ λα επηιχεη ηα άκεζα πξνβιήκαηα ηνπ ζηξαηηψηε κε απιά κέζα (βξαρεία ςπρνζεξαπεία ή μεθνχξαζε ή αλαξξσηηθή. άδεηα). Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία αλ θαη είλαη γλσζηή απφ επηκέξνπο δηαηαγέο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα παξνπζηαζηεί ζπλνιηθά. 11

12 Πξσηνγελήο Πξόιεςε: Α. Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: 1. Δθπαίδεπζε ησλ δεπηεξνεηψλ καζεηψλ ηεο ΣΣΔ ζε ζέκαηα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ςπρνινγίαο, ςπρνπαζνινγίαο θαη ηξφπσλ ρεηξηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο. 2. Δθπαίδεπζε ζηειερψλ πγεηνλνκηθνχ (αλζππίαηξνη, ηαηξνί, αλζππνινραγνί λνζειεπηηθήο, δφθηκνη έθεδξνη αμησκαηηθνί) ζηε ΣΔΥ. 3. Δθπαίδεπζε αλζππηάηξσλ θαη αλζππνινραγψλ λνζειεπηηθήο επί ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζηε ςπρηαηξηθή θιηληθή (ζπκκεηνρή ζηηο θιηληθέο ζπλαληήζεηο, παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθψλ, λνζειεπηηθφ έξγν, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα). 4. Δθπαίδεπζε ςπρνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζε θιηληθά ζέκαηα ςπρηαηξηθήο θαη ζηηο ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο (MMPI) γηα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ. 5. Σεκηλάξηα νκηιίεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη πξφιεςεο ζηε ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα θέληξα θαηαηάμεσο θαη ζηηο κνλάδεο ηεο ΑΣΓΔΝ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή επζχλεο ησλ ςπρηάηξσλ θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηξηψλ. 6. Δλεκεξσηηθέο νκηιίεο ζε ζηειέρε ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο κάρεο θαη ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο. Β. Γηαδηθαζίεο επηινγήο- δηαγλσζηηθό - δηαζπλδεηηθό - ζπληνληζηηθό έξγν. 1. Δπηινγή ππνςεθίσλ κε δηαγλσζηηθή ζπλέληεπμε θαη ρνξήγεζε MMPI γηα ηηο ΣΣΔ, ΣΑΝ, ΣΜΥ, θαζψο θαη ησλ ΥΔΑ θαη ΔΠΥ. Δπίζεο ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξσηνεηψλ καζεηψλ ηεο ΣΣΔ, θαζψο θαη ζηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή γηα ηελ ππνδνρή ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηε ΣΣΔ. 2. Σπκκεηνρή ςπρηάηξνπ ζηελ επηηξνπή επηινγήο γηα ηελ ΔΛΓΥΚ. 3. Σπκκεηνρή ςπρηάηξνπ ζε ζπλεδξηάζεηο επηηξνπψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο. 4. Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε ζε θάζε θαηάηαμε ησλ ζηξαηεπζίκσλ κέζσ θξνπξαξρείνπ, ησλ λενζπιιέθησλ εμ αλαβνιήο θαη φζσλ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ή ςπρνπαζνινγηθέο δηαηαξαρέο κε παξάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αληηκεηψπηζε θαη ζηξαηνινγηθή θξίζε (βνεζεηηθνί - αθαηαιιειφηεηα - αλαβνιή - ζεξαπεία - εηζαγσγή ζηελ θιηληθή). Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη πάληνηε ζε ζπλεξγαζία θαη ζε ζπλερή δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηηο δηνηθήζεηο, ηνπο ηαηξνχο κνλάδσλ θαη ηηο νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Δθαξκφδεηαη ζε φιε ηε δψλε επζχλεο ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ 414 ΣΝΔΝ (θέληξα θαηαηάμεσο, κνλάδεο ΣΓΑ θαη ΑΣΓΔΝ), κε ζθνπφ λα ππάξμεη ηνκενπνίεζε ηεο ςπρηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Απηφ πηζηεχνπκε ζα πξνζθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηφζν ζην επίπεδν πξφιεςεο φζν θαη ζην επίπεδν έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο. Ο ξφινο ησλ ππεπζχλσλ γηα θάζε πεξηνρή ςπρηάηξσλ είλαη θπξίσο ζπληνληζηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζεξαπεπηηθφο θαη ήδε απφ ηηο 12

13 πξψηεο επηζθέςεηο ζηα λεζηά θαη ζηα θέληξα θαηαηάμεσο δεκηνπξγήζεθε έλα θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή εκπινπηηζκφ απηήο. Πξνβνιή δηαθαλεηώλ Θα ήζεια λα επηζεκάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο ζην Σηξαηφ. 1. Θεσξείηαη αλαγθαία ε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηφζν ζηα θέληξα θαηαηάμεσο φζν θαη ζηηο κνλάδεο ηεο ΑΣΓΔΝ. 2. Ζ πξνζπάζεηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο κε φζν ην δπλαηφλ ζηαζεξφ πξνζσπηθφ. 3. Κξίλεηαη αλαγθαία ε ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ψζηε λα επεδεξγάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη λα γίλνληαη αιιαγέο γη ηελ βειηίσζή ηεο. 4. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ζε νξηζκέλεο κνλάδεο ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο πξνο ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ άγλνηα θαη ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο αιιά θαη ζηνλ θφβν πνπ πξνθαιεί κηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. 5. Θα ήηαλ ζθφπηκε ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ή ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επηδξνχλ βιαπηηθά θαη ζπληεξνχλ ή επηηείλνπλ κηα δπζιεηηνπξγία ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. 6. Φξεηάδεηαη νπσζδήπνηε επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλερήο επαγξχπλεζε γηα άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ θαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαιιηέξγεηα λννηξνπία θαζψο θαη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. 7. Θα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί απφ φινπο κηα ζηάζε αγσγήο πγείαο ψζηε λα εληζρχνληαη νη πγηείο ηξφπνη αληίδξαζεο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζην επίπεδν ηεο κνλάδαο, εληαγκέλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ζηξαηησηψλ (λπρηεξηλή εθπαίδεπζε, βξαδηέο νπιίηε, αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 8. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θξαηηθνχο θνξείο πγείαο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ζέκαηα πξφιεςεο. 9. Θεσξείηαη ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ζπκβνπιεπηηθή απηψλ. 10. Σεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ θαζψο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Να ζεκεηψζνπκε φηη είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ηφζν ησλ εηδηθεπκέλσλ ςπρηάηξσλ φζν θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηξηψλ θαη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπρλά παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηελ θιηληθή. 11. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ φηη πξνέθπςε ζαλ αλάγθε λα γίλνληαη ηαθηηθά νκάδεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ζηξεζζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ (group stress debriefing) θαη αιιεινελεκέξσζεο ηφζν ησλ κνλίκσλ κε εηδηθψλ ζηειερψλ φζν θαη ησλ εηδηθψλ πγείαο. 12. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξφιεςε ε ελεκέξσζε γηα ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία κέζσ ησλ ΜΜΔ, ηνπ Internet θαζψο θαη κέζσ νκηιηψλ ζηνπο καζεηέο ιπθείσλ, ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί ην θίλεηξφ ηνπο γηα ηελ ζεηεία. 13

14 Γ. Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνπαζνινγίαο. Γεπηεξνγελήο πξόιεςε Αθνξά θπξίσο ζηε λνζειεία θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο. Αλάινγα κε ηελ πνξεία θαη ηελ πξφγλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο, δίλνληαη νη θαηάιιειεο νδεγίεο, ηφζν γηα ηνπο επαλαθηήζηκνπο (θαξκαθεπηηθή αγσγή - επαλεμέηαζε - δηνηθεηηθή αληηκεηψπηζε) φζν θαη γηα απηνχο πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ (θαζνδήγεζε γηα λα απεπζπλζνχλ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θέληξα απεμάξηεζεο). Σθνπφο καο είλαη λα παξέρνληαη θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, γηα λα ππάξμεη εκπηζηνζχλε ζην έξγν ηεο θιηληθήο, ηφζν απφ ηνπο δηνηθεηέο φζν θαη απφ ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ, ψζηε λα απεπζχλνληαη ζηελ θιηληθή ζε πξψηκα ζηάδηα έλαξμεο κηαο δηαηαξαρήο. Τέινο ζπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην κε αιιεπάιιεια πξνζηαηεπηηθά δίθηπα γχξσ απφ ηνλ ζηξαηηψηε πνπ πηζαλφ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηνπ είηε ζε επίπεδν κνλάδνο, είηε ζε επίπεδν ΣΤΔΠ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζζεί ζε λνζνθνκείν βάζεσο. Γηεπξχλεηαη έηζη ην πεδίν ησλ ρεηξηζκψλ θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηνηθεηέο, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε δσή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. Γηαηί ν ξφινο βέβαηα ησλ εηδηθψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο δελ είλαη λα ςπρηαηξηθνπνηήζνπλ ηα άηνκα πνπ ζα θιεζνχλ λα βνεζήζνπλ, νχηε λα παξέκβνπλ ζηε ζρέζε ηνπ δηνηθεηνχ κε ηνπο άλδξεο ηνπ. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπλνρή ηεο κνλάδνο. Ώζηε λα αληηκεησπίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη, φζν ην δπλαηφλ πην απηφλνκα ηηο θαηαζηάζεηο ζηξεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 14

15 ΦΤΥΧΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΝΔΤΡΧΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡ. Γ.Π.&ΥΡΗΗ ή μόνο ΥΡΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛ. ΓΤΠΡ. ΟΙΚΟΓΔΝ. ΓΤΠΡ. ΠΡΟΧΠ. ΓΙΑΣ.ΠΡΟ. Αριθμός ατόμων ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΗ-ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΔΞΔΣΑΘΔΝΣΧΝ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΓΝΧΔΙ Ι5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΜΔΑ ΔΠΑΝΑΚΣΗΙΜΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΜΔΑ ΔΠΑΝΑΚΣΗΙΜΟΙ Ι1 Ι3/Ι4 Αναππωηική Άδεια Δλεύθεπορ Τπηπεζίαρ Θεπαπεςηικοί Υειπιζμοί ΛΟΙΠΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΔΙ Διζαγωγή Παπαπομπή για άλλος είδοςρ εξέηαζη ΑΝ Σ ΙΜ Δ Σ ΧΠΙΗ Σ ΧΝ Δ ΞΔΣΑΘ Δ Ν Σ ΧΝ (ΤΝ Ο Λ ΙΚΑ) ΑΠΟ Σ Α Δ.Ι. Σ Ο Τ 414 Ν Δ Ν ΛΟ ΙΠΔ ΑΝΣΙΜ. 1 0% Ι5 8% ΑΜΔΑ ΔΠΑΝ ΑΚΣΗΙMΟ Ι 44% ΑΜΔΑ ΔΠΑΝΑΚΣΗΙΜΟΙ Ι1 Ι3/Ι4 Αναππωηική Άδεια Δλεύθεπορ Τπηπεζίαρ Θεπαπεςηικοί Υειπιζμοί ΛΟΙΠΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΔΙ Διζαγωγή Παπαπομπή για άλλος είδοςρ εξέηαζη ΑΝΑΒ ΟΛΗ 3 8% 15

16 ΠΟΟΣΑ ΓΙΑΓΝΧΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΘΔΝΣΧΝ ΥΧΡΙ ΔΝΔΡΓΟ Φ/Π - Ι1 13% ΓΙΑΣΑΡ.ΠΡΟ. 7% ΦΤΥΧΗ 8% ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 8% ΝΔΤΡΧΙΚΔ ΓΙΑΣ/ΥΔ 17% ΓΤΠΡ. ΠΡΟΧΠ. 19% ΓΤΠΡ. ΟΙΚΟΓΔΝ. 16% ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛ. 4% Γ.Π.&ΥΡΗΗ ή ΥΡΗΗ 8% ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΔΞΔΣΑΘΔΝΣΧΝ ΑΠΟ ΣΑ Δ.Ι. ΣΟΤ 414 ΝΔΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 1999 ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ 13% ΣΡΑΣΔΤΙΜΟΙ 13% Ν / 29% ΣΔΛΔΥΗ 3% ΣΡΑΣΙΧΣΔ 42% 16

17 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΘΔΝΣΧΝ (ΤΝΟΛΙΚΑ) ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 30% ΔΙΑΓΧΓΗ 6% Ι5 8% ΑΝΑΒΟΛΗ 38% Δ.Τ. 3% Α.Α. 3% Ι3 / Ι4 12% ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΞΔΣΑΘΔΝΣΧΝ (13% ΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ) Ι5 11% ΑΛΛΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 5% Ι1 26% ΑΝΑΒΟΛΗ 34% Ι3 / Ι4 24% ΑΛΛΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ Διζαγωγή Αναππωηική Άδεια Δλεύθεπορ Τπηπεζίαρ Παπαπομπή για άλλος είδοςρ εξέηαζη 17

18 ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΤΥΙΜΟΤ ΣΟΤ ΜΑΥΟΜΔΝΟΤ Αρτίαηρος Π. Βαζμαηζίδης, Φστίαηρος Φπραλαιπηηθέο έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πνιέκνπ Σηελ αξραία Διιάδα ε βίσζε θαη ζεψξεζε ηεο δσήο παίδεηαη ζε έλα θφζκν πνπ έρεη θάζεηε δηάξζξσζε, πάλσ είλαη ε έδξα ησλ ζεψλ θαη ηεο εμνπζίαο, θάησ ν ηφπνο ηεο εμνξίαο θαη ηεο ηηκσξίαο. Σηε κέζε επξίζθεηαη ν επίπεδνο δίζθνο ηεο γεο κε ηα αλζξψπηλα δξψκελα. Ο Όιπκπνο θαη ηα Τάξηαξα ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο ακνηβήο θαη ηεο ηηκσξίαο κε ηε γήηλε δηακεζνιάβεζε είλαη ζηηο κέξεο καο ε πχιε ηνπ νπξαλνχ θαη ε θφιαζε ζηνλ ίδην αθξηβψο άμνλα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην πέξαζκα απφ ηελ κία θνζκηθή πεξηνρή ζηελ άιιε. Απηή ε αληίζεζε ηνπ «πάλσ θαη ηνπ θάησ» ηεο ειιεληθήο θαη βηβιηθήο γέλεζεο έρεη πεξάζεη απφ ηελ θνζκνινγία θαη ηελ κεηαθπζηθή ζηελ θνηλσληνινγία θαη ζηελ πνιηηηθή ξεηνξηθή (αλψηεξα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηαμηθή πάιε θιπ.) θαζψο θαη ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ ςπραλάιπζε. Ο S. Freud, ην 1920, επεμεξγάζζεθε ην δνκηθφ κνληέιν γηα ην ςπρηθφ φξγαλν φπνπ ε ςπρηθή ζπζθεπή απνηειείηαη απφηξία ςπρηθά ηκήκαηα (εθείλν, εγψ, ππεξεγψ). Τν εθείλν αληίζηνηρν ηνπ θάησ πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο ελνξκήζεηο: 1. ηε ζεμνπαιηθή ελφξκεζε ή έλζηηθην δσήο ή έξσο θαη 2. ηελ επηζεηηθή ελφξκεζε ή έλζηηθην ζαλάηνπ ή ζάλαηνο. Φαίλεηαη φηη δαλείζζεθε ηνπο φξνο έξσο θαη ζάλαηνο απφ ηνπο αξραίνπο ειιεληθνχο κχζνπο θαη ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλαθνξά ζηελ κεηαθπζηθή γηα λα εληάμεη ζε κηα δπτζηηθή αληίιεςε επξχηεξεο εκβέιεηαο ηηο ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο ηνπ ζεσξήζεηο. Έηζη νη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πνιππξάγκνλα Δκπεδνθιή απφ ηελ Σηθειία (5νο αηψλαο π.φ.), ε θηιφηεο (αγάπε) θαη ην λείθνο (δηρφλνηα), απνηεινχλ ηζνδχλακα ηφζν σο πξνο ηηο ιέμεηο φζν θαη σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο, ησλ δχν πξναλαθεξνκέλσλ αξρέγνλσλ ελνξκήζεσλ, ηνπ έξσηα θαη ηεο θαηαζηξνθήο. Φξνϋδηθή άπνςε γηα ηνλ πόιεκν Ο πνιηηηζκηθφο πξνζαλαηνινζκφο ηνπ S. Freud επεξεαζκέλνο απφ ην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ θαη απφ ην βηνινγηθφ κνληέιν είλαη κηα ζεσξία πνπ μεθηλά ην 1913 κε ην «Τνηέκ θαη Τακπνχ», ζπκπιεξψλεηαη κε κηα εξγαζία ηνπ ην 1915 «Δπίθαηξεο ζθέςεηο γηα ηνλ Πφιεκν θαη ηνλ ζάλαην», δηεπξχλεηαη ζηελ δεθαεηία ηνπ 20 κε ηελ «Χπρνινγία ησλ καδψλ θαη αλάιπζε ηνπ Δγψ» θαη νινθιεξψλεηαη ηειηθά κε ην «Ο πνιηηηζκφο πεγή δπζηπρίαο». Σηα πξναλαθεξζέληα έξγα ηνπ θαίλεηαη φηη ε θνηλσλία είλαη κία ζηαηηθή δχλακε πνπ αλαπηχρζεθε σο κεραληζκφο ειέγρνπ ησλ νξκψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη ζε ηειεηφηεξν κεραληζκφ ειέγρνπ. Έηζη, φζν πην πνιηηηζκέλνο γίλεηαη ν άλζξσπνο ηφζν πην πνιιέο απαγνξεχζεηο ζα 18

19 επηβάιιεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δπεηδή φκσο ππάξρεη εζψηεξε ηάζε λα δεη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο θαη κε ηηο αραιίλσηεο βαζηθέο νξκέο ηνπ (ζεμνπαιηθφηεηα-επηζεηηθφηεηα), αλαπφθεπθηα ζα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία πνπ εθπξνζσπεί ηελ αλαζρεηηθή δχλακε. Γη απηφ ην ιφγν ν άλζξσπνο πνξεχεηαη ηε δσή ηνπ πάληα αλαζηαησκέλνο θάησ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, αθνχ πξέπεη λα απσζεί ηηο δσηηθέο ηνπ νξκέο, ζεμνπαιηθφηεηα θαη θαηαζηξνθηθφηεηα. Ψζηφζν απηά πνπ ιέεη ν S. Freud απνηεινχλ κία εμειηθηηθή δηαηχπσζε ησλ φζσλ ηζρπξίζζεθε ε ζνθηζηηθή δηαιεθηηθή ησλ αξραίσλ ειιήλσλ γηα λα εμεγήζεη ηελ πξνέιεπζε ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ ζεψλ. Τφηε ινηπφλ ν ηχξαλλνο Κξηηίαο ζην δξάκα ηνπ «Σίζπθνο» είπε φηη νη άλζξσπνη δνχζαλ αξρηθά σο άγξηα ζεξία, ρσξίο λφκνπο θαη ηάμε. Δπεηδή ε βία θαηέθιπδε ηα πάληα έγηλαλ λφκνη θαη ζεζπίζζεθαλ πνηλέο ψζηε λα θπβεξλά ε δηθαηνζχλε. Καζψο φκσο γηλφληνπζαλ αδηθίεο ζηα θξπθά, θάπνηνο ζνθφο θαη πξνβιεπηηθφο δεκηνχξγεζε ηνπο ζενχο πνπ αθνχλ θαη βιέπνπλ ηα πάληα, ψζηε νη άλζξσπνη λα κελ ηνικνχλ λα θάλνπλ εγθιήκαηα. Δγθαηέζηεζε ηνπο ζενχο ζηελ πεξηνρή πνπ ηξνκάδεη πεξηζζφηεξν, ηνλ νπξαλφ (βξνληή, αζηξαπή, θεξαπλφο, ραιάδη) θαη ζθέπαζε έηζη ηελ αιήζεηα κε έλα ςεχηηθν παξακχζη. Ζ ζξεζθεία ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία είλαη έλα ζπκπιήξσκα ηνπ θξάηνπο, κία θαηά θάπνην ηξφπν κπζηηθή θαηαζηαιηηθή δχλακε, πνπ δηαησλίδεη ηηο έλλνκεο ζέζεηο κε ηφζν έμππλν ηξφπν, ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηεο μεθχγεη θαλείο. Ζ θνηλσλία ζηαζεξνπνηεί ηελ θπξηαξρία ηεο ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ελνρήο. Τν ηειεπηαίν πεγάδεη απφ ην θφβν ηεο απνβνιήο θαη ηεο ηηκσξίαο. Αξρηθά ηηκσξνχζα αξρή είλαη νη γνλείο. Ζ εζσηεξίθεπζε ηεο εηθφλαο ησλ γνλέσλ δεκηνπξγεί ην «ππεξεγψ» φπνπ εδξεχεη, απηφ πνπ απνθαιεί ν θφζκνο ζπλείδεζε θαη απ φπνπ πεγάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ελνρήο. Όζν πην θαθφεζεο είλαη ην «ππεξεγψ», δειαδή φζν θαηαθιχδεηαη απφ απζηεξέο εζηθέο αμίεο θαη αξρέο, ηφζν πην πνιιέο ελνρέο ζα έρεη ην άηνκν θαη ηφζν πην πνιχ ζα θνβάηαη ηελ ηηκσξία θαη ζα βαζαλίδεηαη απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ. Ο πφιεκνο θαηά ηνλ S. Freud είλαη έλα αλαπφθεπθην ζπλνδφ θαηλφκελν ηνπ πνιηηηζκνχ. Μπνξεί ε επηζεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα εκπνδίδεηαη θαη λα απσζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ, φκσο θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζηηγκέο φπνπ φια ηα θαηαπξαυληηθά κέζα απνηπγράλνπλ λα αλαζρέζνπλ ηελ έθξεμε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. Ζ δσψδεο θχζε ηνπ αλζξψπνπ ζπάεη ηα δεζκά ηεο θαη ηξηγπξλά ειεχζεξε. Αθνχ μεζπκάλεη, απνθαζίζηαηαη ε εηξήλε. Πόιεκνο θαη ελδνςπρηθή ζύγθξνπζε. Κάπνηα άηνκα ζε πεξίνδν πνιέκνπ πεξηέξρνληαη ζε ζχγθξνπζε ζπλείδεζεο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πνιεκηθήο λεχξσζεο, θαζ φηη είλαη γη απηά αλεπίηξεπηε ε αθαίξεζε δσήο. Αληηζέησο ζε εζηθά άηνκα πνπ απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο θαιιηεξγείηαη ε ηδέα ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζαλάησζεο ηνπ ερζξνχ σο εζηθά παξαδεθηήο πξάμεο, δελ εκθαλίδεηαη λεχξσζε, ιφγσ απνελνρνπνίεζεο. Οη Saul θαη Lyons θξνλνχλ φηη ν πφιεκνο κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ηνλ αληαγσληζκφ πξνο θάζε απηαξρηθφηεηα θαη κάιηζηα ηελ παηξηθή. Απηφ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε, γηαηί νξηζκέλνη λεπξσηηθνί κε ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο γνλείο πξνηηκνχλ ηνλ πφιεκν γηα λα εθθνξηίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 19

20 Πξνζέγγηζε ζηνλ ςπρηζκό ηνπ καρόκελνπ Ο ζηξαηηψηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην γεγνλφο ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ. Ο ζάλαηνο είλαη ε δσή απφ ηελ αξλεηηθή ηεο πιεπξά θαη ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ν θφβνο ηεο απψιεηαο ηεο δσήο πνπ πνηέ δελ βηψζεθε φπσο νη ρακέλεο επθαηξίεο, νη επηινγέο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ, νη επηηπρίεο πνπ δελ επεηεχρζεθαλ. Ζ απεηιή ηνπ ελδερφκελνπ ζαλάηνπ απνηειεί κηα ςπρνινγηθή θξίζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε, πνπ θζάλεη ζε έλα ζεκείν θνξχθσζεο θαη κεηά πέθηεη. Τν άηνκν γηα λα ηελ ειέγμεη θηλεηνπνηεί δηάθνξνπο νξγαλσηηθνχο ή απνδηνξγαλσηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ θαηάζηαζε ηεο θξίζεο ελεξγνπνηεί άιπηα πξνβιήκαηα απφ ην πξφζθαην παξειζφλ, φπσο πξνβιήκαηα εμάξηεζεο, παζεηηθφηεηαο, λαξθηζζηζκνχ, ηαπηφηεηαο θ.ά. Έηζη ην άηνκν δελ αληηκεησπίδεη κφλν ηνλ άκεζν ζάλαηφ ηνπ, αιιά θαη άιπηα πξνβιήκαηα απφ ηε δσή ηνπ, άγλσζηα ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη αμεπέξαζηεο ζπγθξνχζεηο. Μηα πξψηε αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη ε αθηλεηνπνίεζε, δειαδή κηα θαηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο αληίζεηε απφ ηνλ παληθφ, ην άγρνο θαη ηελ απφγλσζε. Μεηά αθνινπζεί κηα πηζαλή δηάρπζε ηνπ εαπηνχ κε ακεραλία, ζχγρπζε θαη δηάρπην θφβν ή κπνξεί λα αλαδχεηαη κηα πιεηάδα θφβσλ, φπσο ν θφβνο ηνπ αγλψζηνπ ηεο απψιεηαο ηνπ ζψκαηνο ηεο απψιεηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ηεο ηαιαηπσξίαο θαη ηνπ πφλνπ ηεο απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηαο Σαλ αληηζηάζκηζκα ην άηνκν παξνπζηάδεη θαληαζηψζεηο επαλέλσζεο ή αληάκσζεο κε ηηο γνλετθέο κνξθέο θαη γεληθά κε ηνπο πξνγφλνπο. Μ απηφ ηνλ ηξφπν ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπλερέο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, φπνπ ν επηθείκελνο ζάλαηφο ηνπ είλαη έλα ζεκείν ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο χπαξμεο. Κάπνηνη ζηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο εκθαλίδνπλ ζιίςε γηα ην πξνζδνθψκελν γεγνλφο, ήηνη ιχπε γηα ηε κειινληηθή απψιεηα ηεο δσήο ηνπο. Σπρλά ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα επξίζθνπλ δηέμνδν κέζσ παξαπφλσλ γηα ζέκαηα ηξνθήο, θξνληίδαο, ζνξχβνπ, παξακέιεζεο θαη άιισλ. Ο Levitan, 1977, πηζηεχεη φηη ν ζπλεηδεηφο ή αζπλείδεηνο θφβνο νιηθήο θαηαζηξνθήο (βαξηά αλαπεξία, ζάλαηνο) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ςπρνδπλακηθά γηα ηε γέλλεζε ηεο ηξαπκαηηθήο λεχξσζεο. Ψζηφζν ν S. Freud απέξξηπηε ηελ ηδέα φηη ε ηξαπκαηηθή λεχξσζε ζπλδέεηαη ςπρνδπλακηθά κε ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ επεηδή θξνλνχζε φηη δελ ππάξρεη γηα ηνλ άλζξσπν θακηά βίσζε εζσηεξηθά πνπ λα κνηάδεη κε ην ζάλαην ή θαη εάλ θαίλεηαη λα κνηάδεη φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ιππνζπκίαο, εληνχηνηο δελ αθήλεη θαηάινηπα εάλ παξέιζεη. ύγρξνλεο απόςεηο Σήκεξα ζεσξείηαη φηη ζε θαηαζηάζεηο καδηθά απεηιεηηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή δηαηαξάζζεηαη ε ελδνςπρηθή νκνηφζηαζε ηνπ αηφκνπ. Καζέλαο ρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ αλάινγα κε ηηο 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα