ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Α.Π: 1834 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΖΩΝΕΣ Β2 και Γ1),ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΟΥΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α': ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 4 ΆΡΘΡΟ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6 ΜΕΡΟΣ Β': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7 ΆΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 7 ΆΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 8 ΜΕΡΟΣ Γ': ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10 ΆΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10 ΆΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 ΆΡΘΡΟ 8: ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 12 ΆΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ13 ΆΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14 ΆΡΘΡΟ 11: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 19 ΆΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20 ΆΡΘΡΟ 13: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21 ΆΡΘΡΟ 14: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 23 ΆΡΘΡΟ 15: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 23 ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23 ΑΡΘΡΟ 17: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 24 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έντυπο 1: Έντυπο 1α: Έντυπο 2: Έντυπο 3: Έντυπο 4: Υπόδειγμα δήλωσης άρθρ (δ) Υπόδειγμα δήλωσης άρθρ (ε) i Υπόδειγμα δήλωσης άρθρ (ε) ii Υπόδειγμα δήλωσης άρθρ (ε) iii Πίνακας Εμπειρίας άρθρ (στ) iv ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Έντυπο 5: Έντυπο 6: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Έντυπο 7: Υπόδειγμα δήλωσης αποδοχής Συγγραφής Υποχρεώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Πίνακας 1: Προϋπολογισμός κατ αποκοπήν αμοιβής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1),του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή Πίνακας 2: Έντυπο 8: Έντυπο 9: Τιμές μονάδας για τα ωρομίσθια προσωπικού του Αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών τιμολογούμενων απολογιστικώς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης πρασίνου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - Τιμολογίου Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Προσάρτημα Α : Συγγραφή Υποχρεώσεων Προσάρτημα Β : Τοπογραφικά διαγράμματα καθορισμού κατηγοριών περιοχών πρασίνου (οπτικός δίσκος) 3

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1),του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,00 EΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α': ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΆΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.Α.Δ Α.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε όπως αυτός εγκρίθηκε και ισχύει, και τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και την κείμενη νομοθεσία Ορισμοί Για τις ανάγκες της παρούσας Προκήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την έννοια που προβλέπεται στο παρόν άρθρο: - Ανάδοχος: είναι ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα ανακηρυχθεί μειοδότης για την παροχή υπηρεσιών και θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου και του αρδευτικού δικτύου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή. - Αναθέτουσα Αρχή ή Εταιρεία ή Εργοδότης: είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.». - Διαγωνιζόμενος ή Υποψήφιος: είναι ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει Φάκελο Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. - Εγκατάστασεις: Είναι οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή. - Ενδιαφερόμενος: είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1. της παρούσας, που προτίθεται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό. 4

5 - Επιτροπή ή Επιτροπή Διαγωνισμού: είναι η Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. - Διάρκεια της Σύμβασης: είναι η χρονική περίοδος, η οποία εκκινεί με την υπογραφή της Συμβάσεως και περατώνεται με τη λήξη του συμβατικού χρόνου αυτής. - Κανονισμός: είναι ο Κανονισμός για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση υπ αριθμ. 427/ ) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( ) και τέθηκε σε ισχύ από , δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την με α/α 430/ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε στις Αντικείμενο Υπηρεσιών Αναδόχου ή Συμβατικό Αντικείμενο: είναι το σύνολο των υπηρεσιών και υποχρεώσεων του Αναδόχου που περιγράφονται στο άρθρο 4.1 της παρούσας, καθώς και στα άρθρα 1 επ. της Συγγραφής Υποχρεώσεων. - Προκήρυξη ή η παρούσα: είναι η παρούσα Προκήρυξη των όρων διεξαγωγής του Διαγωνισμού και συμμετοχής των ενδιαφερομένων, καθώς και τα Τεύχη Διαγωνισμού που επισυνάπτονται σε αυτήν και με την οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. - Συγγραφή Υποχρεώσεων: είναι το Τεύχος του Προσαρτήματος Α' της παρούσας Προκήρυξης, το οποίο εφαρμόζεται προσθέτως και συμπληρωματικώς προς αυτή. - Φάκελοι Προσφοράς: είναι οι φάκελοι που θα υποβληθούν από τους Υποψηφίους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 9 επ. της παρούσας. - Σύμβαση: είναι η σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και του Αναδόχου και στην οποία θα προσαρτώνται τα Τεύχη του Διαγωνισμού, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της. - Τεύχη Διαγωνισμού: είναι η παρούσα Προκήρυξη και τα Παραρτήματα και Προσαρτήματα αυτής. - Εκπρόσωπος/Αντίκλητος του Υποψηφίου: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διορίζεται από τον Υποψήφιο και θα ενεργεί ως εκπρόσωπός του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ανάθεση της Σύμβασης. - Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1) του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή : είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Εταιρείας για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου και των αρδευτικών δικτύων της Ολυμπιακής Εγκατάστασης. - Αρδευτικά δίκτυα της εγκατάστασης: Είναι το πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων εξαιρουμένων των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων. - Οικονομική Προσφορά: είναι α) το συνολικό κατ αποκοπή τίμημα που θα προσφέρει έκαστος Διαγωνιζόμενος για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή, και το οποίο προκύπτει μετά από υπολογισμό της έκπτωσης που θα προσφέρει επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας (άρθρο 3.2. και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Δ της παρούσας). Τα ανωτέρω θα προκύψουν με την κατάλληλη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου 8 του Παραρτήματος Δ από τους Διαγωνιζομένους με τους Φακέλους Προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας Προκήρυξης. 5

6 Οι ορισμοί αυτοί θα διέπουν και τα λοιπά Τεύχη του Διαγωνισμού, καθώς και την Σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου, εκτός αν σε αυτήν ορίζεται άλλως ειδικά. ΆΡΘΡΟ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1. Σύστημα Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Η Σύμβαση θα συναφθεί με τον Διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή. Η διαδικασία της ανάθεσης της Σύμβασης περιγράφεται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.1. Αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα αρχή είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής 7, Σύνταγμα, Τ.Κ , με αριθμό τηλεφώνου , αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) 3.2. Προϋπολογισμός Δαπάνης Η προϋπολογιζόμενη από την Εταιρεία συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαραντα δύο χιλιάδων Ευρώ ( ,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η ως άνω προϋπολογιζόμενη δαπάνη έχει υπολογιστεί βάσει του κόστους του μόνιμου διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών / εξειδικευμένων συνεργείων, με τα οποία θα συνεργαστεί ο Ανάδοχος, των μέσων και των υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιήσει (όπως αναλώσιμα, εργαλεία, υλικά καθαρισμού, μηχανήματα, εξοπλισμός πρόσβασης κ.ά.), καθώς επίσης και όλων των άλλων άμεσων ή έμμεσων εξόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης των Εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών, καθώς και του οφέλους του (εύλογο κέρδος), για την άρτια παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων, όπως αυτές (οι υπηρεσίες) περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα Παραρτήματα και Προσαρτήματα αυτής. Το ως άνω ποσό (μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.) αποτελεί το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς από τους Διαγωνιζόμενους. Προσφορές για ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω ανώτατο όριο δεν θα γίνουν δεκτές Υπηρεσίες τιμολογούμενες απολογιστικά Οι υπηρεσίες κατασταλτικής συντήρησης που θα παράσχει ο Ανάδοχος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, θα τιμολογούνται 6

7 απολογιστικώς με βάση τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ (τιμές μονάδος για τα ωρομίσθια προσωπικού). Το ίδιο ισχύει και για όσες άλλες υπηρεσίες προβλέπεται στην παρούσα και στη Γ.Σ.Υ. του Προσαρτήματος Α ότι θα τιμολογούνται απολογιστικά Η αμοιβή και παντός είδους αντάλλαγμα του Αναδόχου για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν θα υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) της αμοιβής του Αναδόχου. ΜΕΡΟΣ Β': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 4.1. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή εκ μέρους του Αναδόχου, υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή, όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών: - Την συντήρηση πρασίνου των περιοχών διαμορφωμένου η μη τοπίου και του περιβάλλοντος χώρου των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων του Προσαρτήματος Α της παρούσας. - Τη συντήρηση και τεχνική διαχείριση της λειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων δικτύων ( πλην αντλιοστασίων ). - Την κατασταλτική-διορθωτική συντήρηση, η οποία συνίσταται: α) Στην αποκατάσταση και γενικώς αντιμετώπιση οποιασδήποτε ζημιάς, ασθένειας, όσον αφορά την καλή φυτική υγεία και ανάπτυξη των περιοχών διαμορφωμένου η μη τοπίου και β) στην αποκατάσταση, επισκευή και γενικώς αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης, φθοράς, ελαττώματος η δυσλειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων των Εγκαταστάσεων. - Την τεχνική διαχείριση του πρασίνου και των αρδευτικών δικτύων των εγκαταστάσεων πριν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κάθε είδους εκδηλώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο Προσάρτημα Α (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) Ο Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων και το Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή αποτυπώνονται στα συνημμένα ως Προσάρτημα Β τοπογραφικά διαγράμματα Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, με δυνατότητα παράτασής της για εννέα (9) μήνες κατ ανώτατο όριο, μετά από σχετική μονομερή δήλωση της Εταιρείας, απευθυντέα στον οικείο Ανάδοχο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της Συμβάσεως, θα εξακολουθεί να ισχύει το σύνολο των όρων αυτής εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο. Η αμοιβή του Αναδόχου σε περίπτωση παρατάσεως της Σύμβασης θα υπολογίζεται με βάση 7

8 την αρχική οικονομική προσφορά του και θα αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη στο άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων μηνιαία χρέωση για κάθε μήνα παράτασης Παρακολούθηση Επίβλεψη Συμβάσεων Η Εταιρεία θα παρακολουθεί και επιβλέπει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και των παρεχομένων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παρούσα παράγραφο και στη Σ.Υ. Η Εταιρεία δύναται να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων παρακολούθησης της ορθής και προσήκουσας εκτέλεσης έκαστης Σύμβασης σε εξωτερικούς συνεργάτες της, καθώς και να μεταβάλει οποτεδήποτε τα εποπτικά της όργανα, χωρίς εκ του λόγου τούτου ο Ανάδοχος να έχει το δικαίωμα να προβάλει κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε ένσταση, αντίρρηση ή άλλη αξίωση Τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στις Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τα γραφεία που διαθέτει καθώς και τα γραφεία της έδρας του. Ο Ανάδοχος θα παρέχει επίσης τις υπηρεσίες του στα γραφεία της Εταιρείας ή αλλού, όταν και όπως τούτο απαιτείται κατά περίπτωση Αμοιβή Αναδόχου Όροι καταβολής της αμοιβής Η αμοιβή του Αναδόχου (οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης) για την παροχή των υπηρεσιών του με βάση την παρούσα Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού που του ανατέθηκε, προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά. Η καταβολή του κατά περίπτωση αναλογούντος Φ.Π.Α βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ο τρόπος πληρωμής της αμοιβής του Αναδόχου και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στα άρθρα 13 επ. της Συγγραφής Υποχρεώσεων Αύξηση Μείωση του συμβατικού αντικειμένου Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα σχετικώς στο άρθρο 25 παρ. 4 του π.δ. 60/2007 (αντίστοιχα άρθρο 31 παρ. 4 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Αντιστοίχως, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε «μείωση» του συμβατικού αντικειμένου, είτε λόγω παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης ή μίσθωσης μέρους των Εγκαταστάσεων σε τρίτο, είτε λόγω μεταβολής των αναγκών της Εταιρείας ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου των Εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του Συμβατικού Αντικειμένου κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) και η μείωση το πενήντα τοις εκατό (50%). ΆΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, συνταχθείσα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Εντύπου 5 του Παραρτήματος Β της παρούσας, ποσού χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260,00) ευρώ. 8

9 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω επιστολές δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα απευθύνονται προς την Εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για τη συμμετοχή του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδη». Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. Τέλος, οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιέχουν κατ ελάχιστο τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε άλλη συναφή ένσταση, καθώς επίσης και ότι ο εγγυητής αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό της εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης της Εταιρείας Σε περίπτωση που Διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση προσώπων, η σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι υποχρεωτικώς ενιαία για όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση, παρέχεται από αυτούς από κοινού και εκδίδεται στο όνομα όλων των συμπραττόντων και περιέχει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα έχουν ρητή προθεσμία ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων προσφοράς εργάσιμη ημέρα Οι εγγυητικές επιστολές των Διαγωνιζομένων (πλην του Αναδόχου) θα επιστραφούν σε αυτούς εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση αποκλεισμού Διαγωνιζομένου σε ενδιάμεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή που ο τελευταίος έχει υποβάλει, επιστρέφεται σ αυτόν εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση του οικείου σταδίου και εφόσον έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, ένστασης, αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των σχετικών προθεσμιών για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο ενδίκων και μη βοηθημάτων και ενδίκων μέσων. Άλλως, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Διαγωνιζομένου επιστρέφεται μετά από αίτησή του, όταν η απόφαση για τον αποκλεισμό του κριθεί τελεσιδίκως. Η εγγυητική επιστολή του Αναδόχου θα επιστραφεί σε αυτόν μετά την υποβολή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της επομένης παραγράφου (5.2.) της παρούσας και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους Διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση της παραίτησής τους από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, ένστασης ή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης ή της άπρακτης παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών για την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων και μη βοηθημάτων. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον Διαγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στην Εταιρεία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, συνταχθείσα σύμφωνα με το 9

10 υπόδειγμα του Εντύπου 6 Παραρτήματος Β της παρούσας. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι 29 μηνών η αορίστου χρόνου και η αξία της θα είναι ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του κατά περίπτωση αναλογούντος Φ.Π.Α. Το ύψος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα, σε περίπτωση τυχόν μεταβολών του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.6. της παρούσας Προκήρυξης Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, και θα περιέχει κατ ελάχιστο τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε άλλη συναφή ένσταση, καθώς επίσης και ότι αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό της εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης Εάν Ανάδοχος δεν τηρήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται στην περίπτωση αυτή να αναθέσει την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδη σε άλλο Διαγωνιζόμενο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, και να αξιώσει από τον έκπτωτο Ανάδοχο την αποκατάσταση οποιασδήποτε επιπρόσθετης του ποσού της εγγύησης θετικής ή/και αποθετικής ζημίας της. ΜΕΡΟΣ Γ': ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Φακέλων Προσφοράς των Διαγωνιζομένων θα συσταθεί, με σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, Επιτροπή Διαγωνισμού. ΆΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: (α) φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Σημειώνεται, ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει μια μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είτε συμμετέχει ατομικώς είτε ως μέλος ένωσης προσώπων Συμμετοχή ενώσεων προσώπων Σε περίπτωση που Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%. Οι ενώσεις προσώπων που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να έχουν περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Σε 10

11 περίπτωση, όμως, που Ανάδοχος ανακηρυχθεί ένωση προσώπων που δεν έχει ήδη τη μορφή κοινοπραξίας, τα πρόσωπα που την απαρτίζουν υποχρεούνται μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση της Εταιρείας, να συστήσουν κοινοπραξία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία, εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω πρόσκληση. Η ως άνω κοινοπραξία θα έχει σύνθεση και ποσοστά συμμετοχής ίδια με τα δηλωθέντα προς την Εταιρεία από την ένωση προσώπων κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή προσώπου (φυσικού ή νομικού) σε περισσότερες της μιας διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων. Περαιτέρω, επί νομικών προσώπων-μελών της ένωσης, η αμέσως παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για τις συνδεδεμένες με τα νομικά αυτά πρόσωπα επιχειρήσεις. Τέλος, απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Διαγωνιζομένων ή μελών ενώσεων προσώπων που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό από το ίδιο πρόσωπο Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό απαιτείται: (α) να έχουν την έδρα τους σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε κράτος, το οποίο έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (W.T.O), να λειτουργούν αποδεδειγμένα νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, (β) να έχουν συσταθεί νόμιμα και να ασκούν συνεχή παραγωγική δραστηριότητα επί μία τουλάχιστον τριετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης. (γ) να διαθέτουν και να αποδεικνύουν την απαιτούμενη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου και των αρδευτικών δικτύων αντίστοιχης κλίμακας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης (βλ. άρθρο 7.4. της Προκήρυξης) και της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Προσάρτημα Α ) Τεχνική ικανότητα και εμπειρία των Διαγωνιζομένων Κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο/επιμελητήριο της χώρας εγκατάστασής του ή να διαθέτει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, σύμφωνα με το άρθρο 44 του π.δ. 60/2007 και το Παράρτημα ΙΧ Γ του ιδίου προεδρικού διατάγματος. Περαιτέρω, κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και να αποδεικνύει επαρκή τεχνική γνώση και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και αρδευτικών δικτύων αντίστοιχων με την παρούσα μεγέθους Εγκαταστάσεων. Η ως άνω ικανότητα και επαγγελματική εμπειρία των Διαγωνιζομένων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1 της παρούσας προκήρυξης. Διευκρινίζεται ότι ως παροχή υπηρεσιών ως οι ζητούμενες με την παρούσα Προκήρυξη δεν νοείται ο «χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» κατά το άρθρο 54 του π.δ. 609/85 και τα άρθρα 7 παρ. 6 και 11 παρ. 1 του ν.1418/84 περί κατασκευής Δημοσίων Έργων, ο οποίος αφορά τον χρόνο εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος της κατασκευής του έργου φέρει τον κίνδυνο αυτού και υποχρεούται στην αποκατάσταση βλαβών και τη διόρθωση ελαττωμάτων. Ως εκ τούτου, η κατά την ανωτέρω νομοθεσία έννοια του όρου «συντήρηση» θεωρείται ως διαφορετικής φύσεως από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου που ζητείται με την παρούσα Προκήρυξη (facilities 11

12 management) και η τυχόν επίκλησή της από τους Διαγωνιζόμενους δεν θα ληφθεί υπ όψιν από την Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκτίμηση της εμπειρίας τους. Η τεχνική ικανότητα και η επαγγελματική εμπειρία των Διαγωνιζομένων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο της παρούσας Προκήρυξης Επαγγελματική και προσωπική κατάσταση και φερεγγυότητα Διαγωνιζομένων Κάθε Διαγωνιζόμενος και σε περίπτωση ένωσης προσώπων κάθε μέλος της αυτοτελώς οφείλει να προσκομίσει τις οριζόμενες στο άρθρο Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης τους, καθώς και σχετικά με την προσωπική κατάσταση και τη φερεγγυότητά του. ΆΡΘΡΟ 8: ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 8.1. Τεύχη του Διαγωνισμού Συμβατικά Τεύχη Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι κατά σειράν ισχύος τα εξής: 1. Η παρούσα προκήρυξη και 2. Τα παραρτήματα και προσαρτήματά της. Τα τεύχη του Διαγωνισμού μαζί με: 1. Τη Σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο και 2. Την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα αποτελέσουν τα συμβατικά τεύχη, τα οποία θα διέπουν την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου της Εγκατάστασης από τον Διαγωνιζόμενο, ο οποίος θα αναδειχθεί Ανάδοχος Παραλαβή τευχών Η παρούσα προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ (επιλογή: «Δημοσιότητα Αποφάσεων Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Προμηθειών και Ανάθεσης Υπηρεσιών»). Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 3ος όροφος, την παρούσα προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα προσκομίζεται σχετική εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερομένου, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του παραλαμβάνοντος, καθώς επίσης και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο / επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής-φαξ). Σημειώνεται ότι σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγηθεί μία μόνο σειρά τευχών. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει την εγκατάστασή του στην αλλοδαπή, η παρούσα Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, είναι δυνατό να αποστέλλονται σε αυτόν από την Εταιρεία ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς για όσα στοιχεία είναι αυτό δυνατόν, κατόπιν σχετικής εγγράφου αιτήσεώς του, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο / επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής-φαξ) και θα επισυνάπτεται αποδεικτικό κατάθεσης των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής των τευχών του Διαγωνισμού. Η αποστολή των ανωτέρω εγγράφων θα λαμβάνει χώρα εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από το αποδεικτικό καταβολής του 12

13 ανωτέρω εξόδου. Η παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Διευκρινίσεις επί των τευχών του Διαγωνισμού: α) Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, θα υποβάλλονται εγγράφως στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Μαρτίου Οι αιτηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις ως προς την παρούσα Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν εκ μέρους της Εταιρείας εγγράφως (μέσω τηλεομοιοτυπίας - fax) και συγκεντρωτικά προς όλους όσους παρέλαβαν τεύχη του Διαγωνισμού, το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των Φακέλων Προσφοράς. β) Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Φακέλων Προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση ή προσβολή της νομιμότητας όρου της Προκήρυξης και των λοιπών τευχών του Διαγωνισμού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή Αποδοχή όρων Διαγωνισμού Γνώση συνθηκών & δικαίωμα επίσκεψης Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προσφοράς στον Διαγωνισμό από ενδιαφερόμενο προϋποτίθεται και αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά ολόκληρη την παρούσα Προκήρυξη και όλα ανεξαιρέτως τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και τις επιτόπιες συνθήκες και την κείμενη νομοθεσία, και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους όλων ανεξαιρέτως των τευχών του Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τη σχετική δήλωση, την οποία θα υποβάλει κατά την παράγραφο ε περ. -ii - της παρούσας, συνταχθείσα σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου 2 του Παραρτήματος Α της παρούσας Προκήρυξης. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα των Εγκαταστάσεων και των επιμέρους χώρων τους, ως προς τους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών επιτόπιων συνθηκών και παραγόντων, μπορούν να την επισκεφθούν. Οι επισκέψεις αυτές θα γίνονται με τη συμμετοχή κατά μέγιστο δύο (2) στελεχών από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει λάβει τα τεύχη του Διαγωνισμού κατά τον περιγραφόμενο στο άρθρο 8.2. της παρούσας τρόπο και ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της επίσκεψης. ΆΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 9.1. Προθεσμία υποβολής των Φακέλων Προσφοράς Οι Φάκελοι Προσφοράς πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Βουλής 7, Σύνταγμα, Αθήνα 2 ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου (γραφείο 214), το αργότερο μέχρι την 31 η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: Τρόπος υποβολής των Φακέλων Προσφοράς Οι Φάκελοι Προσφοράς μπορούν να υποβληθούν στην Εταιρεία και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (με αποκλειστική ευθύνη των Διαγωνιζομένων ως προς τον χρόνο υποβολής τους και το περιεχόμενο, το οποίο θα παραληφθεί από την Εταιρεία), που θα απευθύνεται στην Εταιρεία και θα φέρει την ένδειξη: Φάκελος 13

14 Προσφοράς για το Διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του του Πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή». Και στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, ισχύ έχουν μόνο οι Φάκελοι Προσφοράς, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί στα γραφεία της Εταιρείας το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία και την ώρα που προσδιορίζονται ανωτέρω (άρθρο 9.1.). Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οιαδήποτε καθυστέρηση και δεν υποχρεούται να παραλάβει Φακέλους Προσφοράς και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή από άλλη υπηρεσία, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Φάκελοι προσφοράς, οι οποίοι θα υποβληθούν καθυστερημένα, ήτοι μετά την καταληκτική ημερομηνία και την ώρα που προσδιορίζονται ανωτέρω (άρθρο 9.1), δεν θα γίνονται δεκτοί από την Εταιρεία, έστω και αν η καθυστερημένη υποβολή τους αποδεδειγμένα οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αν η κατάθεση των Φακέλων Προσφοράς κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των Φακέλων Προσφοράς όλων των παρόντων διαγωνιζομένων. Οι εκπρόθεσμα υποβληθέντες Φάκελοι Προσφοράς δεν θα γίνονται αποδεκτοί στον Διαγωνισμό, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και δεν θα αποσφραγίζονται Προσφορές για τμήμα της Εγκατάστασης ή μέρος των υπηρεσιών, εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές Δεν θα γίνει δεκτή και απαγορεύεται η υποβολή προσφορών για μέρος-τμήμα των Εγκαταστάσεων ή για μέρος τμήμα των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης Πρασίνου των Εγκαταστάσεων. Επίσης, απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού οι εναλλακτικές προσφορές και οι αντιπροσφορές. ΆΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε Διαγωνιζόμενος υποβάλει έναν Φάκελο Προσφοράς, ο οποίος είναι σφραγισμένος εξωτερικώς και φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: «Φάκελος Προσφοράς για το Διαγωνισμό Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή». Αποδέκτης: «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., οδός Βουλής αριθμός 7, Τ.Κ Αθήνα. Διαγωνιζόμενος:.. (Πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Διαγωνιζομένου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής-φαξ). Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει τρεις αυτοτελώς σφραγισμένους, υποφακέλους, με τις ενδείξεις: «Υποφάκελος Δικαιολογητικών και Υπευθύνων Δηλώσεων», «Υποφάκελος Δήλωσης Αποδοχής της Συγγραφής Υποχρεώσεων» Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες τους σχετικές με τη σύνταξη κατάρτιση και την υποβολή του Φακέλου Προσφοράς, καθώς επίσης και με την εν γένει συμμετοχή τους στη διαδικασία του Διαγωνισμού. 14

15 Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπο. Επίσης, όλα τα έγγραφα και στοιχεία πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά και έγγραφα συντεταγμένα σε γλώσσα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αλλοδαπού κειμένου και της ελληνικής μετάφρασής του, θα επικρατεί η ελληνική μετάφραση. Οι πιο πάνω υποφάκελοι υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο, ήτοι μόνο με πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία θα έχουν αριθμημένες τις σελίδες τους και κάθε σελίδα πρέπει να φέρει μονογραφή από τον Διαγωνιζόμενο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Τα αναλυτικά περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους Υποφάκελος Δικαιολογητικών και Υπευθύνων Δηλώσεων Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών πρέπει να είναι σφραγισμένος και θα περιέχει τα ακόλουθα: α) Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος υποβάλει την προσφορά. Επίσης, θα δηλώνονται η επωνυμία, η πλήρης διεύθυνση και το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας και ο αντίκλητος του Διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ. Σε περίπτωση κατά την οποία Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων, απαραίτητη είναι η ύπαρξη κοινής επιστολής όλων των μελών, με την οποία θα δηλώνονται υποχρεωτικά: α) η από κοινού συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό και η σύνθεση της ένωσης με αναφορά των στοιχείων όλων των μελών του, β) τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση, στην οποία κανένα μέλος δεν θα συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 25%, γ) η από κοινού και εις ολόκληρο ευθύνη τους έναντι της Εταιρείας, τόσο κατά το στάδιο διενέργειας του Διαγωνισμού, όσο και μετά την ανάθεση της Σύμβασης και μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής, δ) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος να δεσμεύει τα μέλη για κάθε ζήτημα σχετικό με το παρόντα διαγωνισμό. β) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της παρούσας και σύμφωνα με το Έντυπο 5 του Παραρτήματος Β'. γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει, η νόμιμη εκπροσώπηση του Διαγωνιζομένου και η απόφαση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ειδικότερα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα: -i- Πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο ή τα νομικά πρόσωπα (αν πρόκειται για ένωση νομικών προσώπων) έναντι των τρίτων (νόμιμη εκπροσώπηση). -ii- Πρακτικό ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντίστοιχου καταστατικού οργάνου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, με το οποίο εγκρίνεται α) η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό για την ανάληψη της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας της παρούσας προκήρυξης και ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της προσφοράς, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να παρίσταται στην αποσφράγιση των 15

16 προσφορών κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού και β) ορίζεται πληρεξούσιος και αντίκλητος του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, κάτοικος Αθηνών, εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της Εταιρείας, τα οποία θα κοινοποιούνται στο διαγωνιζόμενο νομικό πρόσωπο. Το πρακτικό θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του οριζομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως αντικλήτου, ότι είναι κάτοικος Αθηνών και ότι γνωρίζει Ελληνικά, δηλώνοντας, παράλληλα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον αριθμό φαξ του. Σημειώνεται, ότι τo ανωτέρω (ii) δύναται να αποτελεί περιεχόμενο ενός ή περισσοτέρων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντίστοιχου καταστατικού οργάνου. δ) Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης του διαγωνιζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Έντυπο 1 του Παραρτήματος Α' της παρούσας, στην οποία θα δηλώνεται ότι η διαγωνιζόμενη επιχείρηση έχει συσταθεί νόμιμα, ότι λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένη, ότι είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή επαγγελματικό μητρώο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη και ότι (εφ όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία) οι μετοχές της είναι ονομαστικές. ε) Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση και φερεγγυότητα του Διαγωνιζομένου: i. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Έντυπο 1α του Παραρτήματος Α' της παρούσας, στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει: (α) ότι δεν έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή από άλλους αντίστοιχους διαγωνισμούς, προκειμένου δε για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από τη συμμετοχή διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή από άλλους αντίστοιχους διαγωνισμούς και από διαγωνισμούς αντίστοιχης αναθέτουσας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους,(β) ότι δεν έχει προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού,(γ) ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερα από ένα διαγωνιζόμενα σχήματα,(δ) ότι δεν εκπροσωπείται από το ίδιο πρόσωπο με το οποίο εκπροσωπείται και άλλος Διαγωνιζόμενος ή μέλος διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων. ii. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Έντυπο 2 του Παραρτήματος Α' της παρούσας, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος: - Με υπεύθυνους αντιπροσώπους έχει επισκεφθεί τον χώρο παροχής των υπηρεσιών της παρούσας προκήρυξης και έχει λάβει πλήρη γνώση της φύσης, της θέσης και των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών αυτών, δηλαδή ότι γνωρίζει όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες και τις τυχόν δυσχέρειες ή τους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή από αυτόν των εν λόγω υπηρεσιών, - Έχει λάβει πλήρη γνώση και ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών της τα οποία έχουν σχέση με τον διαγωνισμό και τέθηκαν στη διάθεσή του, iii. Yπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Έντυπο 3 του Παραρτήματος Α' της παρούσας, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος: 16

17 (α) δεν έχει καταδικασθεί για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κλπ (β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς επίσης ότι δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία για την κήρυξή του σε πτώχευση, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση εκκαθάρισης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση (γ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο (δ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και στην πληρωμή φόρων και τελών που οφείλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ε) δεν έχει αποκλεισθεί από Δημόσιο Διαγωνισμό λόγω υποβολής ψευδών πιστοποιητικών και (στ) όλα τα ανωτέρω είναι αληθή, κλπ Σε περίπτωση κατά την οποία Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων, οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να προσκομισθούν από κάθε μέλος της ένωσης αυτοτελώς. Σημειώνεται, ότι μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρθρ. 13 της παρούσας. στ) Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και η επαρκής εμπειρία του Διαγωνιζομένου στην παροχή ανάλογων με τις ζητούμενες υπηρεσιών Συγκεκριμένα οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: i. Υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένο συμπληρωμένο το Έντυπο 4 του Παραρτήματος Α' της παρούσας (Πίνακας Εμπειρίας), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτόν. Στον εν λόγω Πίνακα θα εμφανίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες ως προς την παροχή υπηρεσιών από τον διαγωνιζόμενο ως οι ζητούμενες. Στον Πίνακα αυτό θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον Διαγωνιζόμενο, ο εργοδότης του, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το σχήμα στο οποίο ενδεχομένως συμμετείχε ο Διαγωνιζόμενος και το ποσοστό συμμετοχής του σ αυτό, η αμοιβή που του αναλογούσε, κλπ. ii. Οι ανωτέρω πίνακες θα συνοδεύονται από μια τουλάχιστον σύμβαση του Διαγωνιζόμενου, η οποία θα πρέπει να έχει συναφθεί ή περαιωθεί μέσα στην τελευταία τριετία ή να εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, και να αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών ως οι ζητούμενες σύμφωνα με το άρθρο 7.5 της παρούσας. Το οικονομικό αντικείμενο (αξία) της ανωτέρω σύμβασης πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) τουλάχιστον ετησίως, μη υπολογιζόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την ως άνω σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχει στην ένωση με ποσοστό τουλάχιστον 50% Γενικές αρχές επί των αιτουμένων εγγράφων/ πιστοποιητικών/ δηλώσεων: (1) Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από αρχές της αλλοδαπής, θα πρέπει είτε να είναι νόμιμα επικυρωμένα από το αρμόδιο Προξενείο της 17

18 οικείας χώρας, είτε να φέρουν επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με το ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. (2) Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και όπου στην παρούσα αναφέρονται υπεύθυνες δηλώσεις για λογαριασμό του Διαγωνιζόμενου, θα είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένες (σε πρωτότυπο) από τον Διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και, κατά περίπτωση, σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης, θα φέρουν δε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. (3) Εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων, τότε όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη της ένωσης χωριστά. (4) Σε περίπτωση που ένα απαραίτητο δικαιολογητικό βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης και ο Διαγωνιζόμενος έχει εγκαίρως και νομίμως υποβάλει αίτηση για την έκδοσή του στην αρμόδια αρχή, η Εταιρεία αρκείται σε προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Διαγωνιζομένου ότι ζητήθηκε νομίμως και εγκαίρως η έκδοση του δικαιολογητικού. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό στην Εταιρεία μεταγενέστερα και πάντως το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. (5) Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους, δυνάμενης της ανωτέρω προθεσμίας να παραταθεί. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών Υποφάκελος «Δήλωσης Αποδοχής Συγγραφής Υποχρεώσεων» Ο σφραγισμένος υποφάκελος «Δήλωσης Αποδοχής Συγγραφής Υποχρεώσεων» περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζομένου ότι συμμορφώνεται πλήρως με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Προσάρτημα Α ) και αναλαμβάνει την εκτέλεση των όσων αναφέρει με την Οικονομική του Προσφορά σύμφωνα με τη Σ.Υ., χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική απαίτηση εκ μέρους του. Η δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Εντύπου 7 του Παραρτήματος Γ της παρούσας. Δεν είναι επιτρεπτές επί ποινή αποκλεισμού αιρέσεις ή όροι ή τροποποιήσεις της σχετικής δήλωσης Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς O υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών της Εγκατάστασης, ως ακολούθως: Το περιεχόμενο του υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα Έντυπα 8 και 9 του Παραρτήματος Δ της παρούσας, συμπληρωμένα κατάλληλα από τον Διαγωνιζόμενο, καθώς και τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος υπογεγραμμένο από τον Διαγωνιζόμενο. Ειδικότερα, ο Διαγωνιζόμενος θα προσφέρει ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας για το συνολικό κατ αποκοπή τίμημα για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου 18

19 (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή (Πίνακας 1 του Παραρτήματος Δ ). Επίσης, ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώσει το χρηματικό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό του προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί του ως άνω προϋπολογισμού της Εταιρείας Τέλος, ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Εντύπου 9 του Παραρτήματος Δ της παρούσας, ότι θεωρεί εύλογο και αποδέχεται τον προϋπολογισμό της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή, όπως αυτός αποτυπώνεται ειδικώς στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Δ, και θα συνυποβάλλει με την ως άνω δήλωσή του υπογεγραμμένους τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Δ. Η εν λόγω δήλωση και οι πίνακες θα ισχύουν μετά την υπογραφή της Σύμβασης ως το «Τιμολόγιο της Σύμβασης» Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ της παρούσας και που αποτελεί τον προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1), του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή με βάση την παρούσα Προκήρυξη και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, συνιστά το ανώτατο αποδεκτό όριο για την αντίστοιχη τιμή της οικονομικής προσφοράς των Διαγωνιζομένων και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερη τιμή Για τη συμπλήρωση και την υποβολή από τους Διαγωνιζόμενους των παραπάνω στοιχείων ισχύουν τα ακόλουθα: α) Σφάλματα ή αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολογράφων τιμών, προκειμένου να προκύψει η προσφορά. β) Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους Διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. γ) Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή αιρέσεις ή που θα υποβάλουν αόριστη προσφορά αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. ΆΡΘΡΟ 11: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Με την επιφύλαξη του άρθρου περίπτωση (5) της παρούσας, αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό: 11.1 Οι Διαγωνιζόμενοι, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Οι Διαγωνιζόμενοι ή μέλη ενώσεων προσώπων, στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι εκπροσωπούνται από τον ίδιο εκπρόσωπο. 19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ) ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002936729 2015-07-27

15PROC002936729 2015-07-27 15PROC002936729 2015-07-27 Μαρούσι, 24/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 6/3574 Αρ. Διακ. 197 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.1 ΕΡΓΟ: GIPSY ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983671 2015-08-21

15PROC002983671 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 21/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26935/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (GCD)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (GCD) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (GCD) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5340 100.000 ευρώ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 K:\Promithies\2014_GCD για ΧΥΤΑ Σίφνου\new_Diak_5340.doc - 1 - N1100/5340/Β01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/012013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα