ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-Ο6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-Ο6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ " Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08/02/2013 Α.Π. : 3301 Προς: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 T.K : ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση " ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2007/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ", 3. Τα Π.Δ. 84, 85 και 86 του 2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ), που αφορούν στην παραίτηση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, στην Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών και στον διορισμό της νέας Κυβέρνησης. 4. Η με αριθμ.: 76051/Η/ (ΦΕΚ 2091/Β/ ) Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσο Κωνσταντίνο Βολουδάκη. 5. Τη με αρ.πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 6. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/ ) με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 8. Την υπ. Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.1710/ Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής» (ΦΕΚ57/Β/ ). 9. Το Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/ ), με τον οποίο καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της «Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και η Ειδική Γραμματεία επανασυνιστάται ως Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Σελίδα 1 από 9

2 Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 10. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ", που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 11. Την με αρ.πρωτ /08/2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" όπως αυτή ισχύει, 12. Την με αρ. πρωτ. Γ99/84 (83)-26/07/2012, (ΕΥΔ /08/2012) αίτηση τροποποίησης της πράξης "Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου"του Δικαιούχου "ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" προς την "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ". 13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, ΦΑΠ με α/α 2 (30/08/2012). 14. Την με αρ. πρωτ. 3553/ , εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ". 15. Τη διαβίβαση εκ νέου του υπογεγραμμένου Σ.Α.Ο. που αφορά στην 1η τροποποίηση της ανωτέρω πράξης από το Δικαιούχο, αρ. πρωτ. Γ99/98/ (εισερχόμενο ΕΥΔ 3666/ ). 16. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εγγραφή στο ΠΔΕ2012 του έργου, 28/11/2012 με ΑΔΑ Β4ΣΥΦ-ΖΞΘ. Αποφασίζει την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ΣΑ: ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-Ο6Μ 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 9

3 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Σελίδα 3 από 9

4 Το ύψος της εισφοροδιαφυγής εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 25%-30% των ετήσιων εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ιδρύματος, ένας κρίσιμος στόχος της Διοίκησης με υψηλή προτεραιότητα είναι η «δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, με στόχο την αύξηση των εσόδων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε ετήσια βάση». Η υλοποίηση του στόχου αυτού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από στοχευμένες ενέργειες σχεδιασμού και εφαρμογής των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών καθώς και χρήσης νέων πληροφοριακών υποδομών υποστήριξης των διαδικασιών ελέγχου. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του πλήρους ελεγκτικού κύκλου για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής / εισφοροαποφυγής, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προκύπτουν όχι μόνον από τα πληροφοριακά συστήματα του ΙΚΑ αλλά και από πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, κατά τα πρότυπα του Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών «ΕΛΕΝΞΙΣ» του Υπουργείου Οικονομικών. Η παρούσα Πράξη μέσω αυτού του πληροφοριακού συστήματος στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, μέσω της εστίασης τους σε επιλεγμένες περιπτώσεις αλλά και μέσω των διασταυρώσεων με ασφαλιστικά, φορολογικά και λοιπά στοιχεία, καθώς και στην περαιτέρω δημιουργία κλίματος συμμόρφωσης στους εργοδότες και αύξηση των εσόδων μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων προβλέπεται επίσης να εδραιώσει ένα αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των ασφαλισμένων, των εργοδοτών αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως συνέπεια αυτής της Πράξης, θα επιτρέψει σε κάποιο βαθμό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του. Η παρούσα Πράξη προβλέπεται να υποστηρίξει τις ακόλουθες επιχειρησιακές περιοχές: Τη στρατηγική των ελεγκτικών υπηρεσιών και ειδικότερα της επιλογής και στόχευσης των ελέγχων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και από άλλους εκτός ΙΚΑ φορείς. Την διενέργεια των ελέγχων, με κάλυψη του συνόλου των διαδικασιών παρακολού θησης και διαχείρισης των ελέγχων Τον εσωτερικό έλεγχο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. Ήδη το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη με ίδιους πόρους Συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας - Στόχευσης Ελέγχων (Σημείο 1 του Διαγράμματος- Ελεγκτικού Κύκλου) για τον εντοπισμό και την πάταξη εισφοροδιαφυγής. Το σύστημα αυτό στην παρούσα φάση, τροφοδοτείται αποκλειστικά από στοιχεία του ΟΠΣ-ΙΚΑ και φέρει περιορισμούς ως προς τον αριθμό των χαρακτηριστικών του. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης και προκειμένου να είναι εφικτοί περαιτέρω διευρυμένοι έλεγχοι και να γίνονται εκτεταμένες διασταυρώσεις, το υπό υλοποίηση Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Στόχευσης Ελέγχων θα εμπλουτιστεί με δράσεις εκμετάλλευσης στοιχείων από άλλους φορείς του δημοσίου (ΓΓΠΣ-TAXIS, ΟΑΕΔ, και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας). Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Πράξη θα καλύψει τον πλήρη ελεγκτικό κύκλο, συμπληρώνοντας το Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Στόχευσης Ελέγχων (που υλοποιείται με ίδιους πόρους) και καλύπτοντας επιπλέον τη Διαχείριση Υποθέσεων (case management), τον Προγραμματισμό Διενέργειας Ελέγχων, τη Διενέργεια του Επιτόπιου Ελέγχου και την Ηλεκτρονική Ανατροφοδότηση με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Περιεχόμενο Έργου: 1. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Πληροφοριακού Συστήματος Διενέργειας Ελέγ χων, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: Σελίδα 4 από 9

5 προτάσεις ανασχεδιασμού ελεγκτικών διαδικασιών, με εναλλακτικά σενάρια για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο Σύστημα. πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό όλων των στοιχείων του συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων ροών entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, προβλήματα διασυνδέσεων εφαρμογών, χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων κ.λπ.), με χρήση διαδεδομένων προτύπων μοντελοποίησης (πχ UML) μεθοδολογία και υλικό εκπαίδευσης χρηστών (ελεγκτών και άλλων εμπλεκόμενων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των απαιτήσεων σε εκπαίδευση για τους μελλοντικούς χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος, μιας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας κατάλληλης για τα γνωσιακά χαρακτηριστικά των προς εκπαίδευση ατόμων καθώς και μιας αναλυτικής μεθόδου μεταφοράς τεχνογνωσίας στα στελέχη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς διαχειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος. απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφάλειας δεδομένων και ελέγχου πρόσβασης χρηστών, βάσει των αρμοδιοτήτων του κάθε ρόλου χρήστη, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της υπό υλοποίηση Πράξης: «Μελέτη Ασφάλειας Υποδομών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Πιστοποίηση κατά ISO 27001». 2. Ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Διενέργειας Ελέγχων, το οποίο θα διαθέτει ως πυρήνα τρία βασικά «λειτουργικά» υποσυστήματα τα οποία αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις του ελεγκτικού κύκλου όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής: Υποσύστημα στόχευσης ελέγχων Το υποσύστημα θα συμπληρώνει λειτουργικά τις δυνατότητες του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας Στόχευσης Ελέγχων Ανάλυσης και θα οδηγεί σε βαθμονόμηση/ κατάταξη των υποθέσεων και τελικά σε μια τεκμηριωμένη επιλογή προτεινόμενων υποθέσεων προς άμεσο έλεγχο, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας με αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων δεδομένων. Η προσθήκη του προτεινόμενου έργου σε σχέση με το υπό υλοποίηση σύστημα έγκειται στην προσθήκη ιδιαίτερα σημαντικών δυνατοτήτων για τη συλλογή πληροφορίας μέσω της άντλησης και αξιολόγησης δεδομένων, η οποία θα εκτείνεται πέραν του ΟΠΣ-ΙΚΑ: - σε διαθέσιμες πηγές δεδομένων τρίτων φορέων (πχ. TAXIS, ΟΑΕΔ κ.τ.λ.), - σε αξιολογούμενες πληροφορίες από εξωτερικούς φορείς (π.χ. καταγγελίες πολιτών), αλλά και - σε ανάλυση των ιστορικών δεδομένων που θα τηρεί το ίδιο το Πληροφοριακό Σύστημα και τα οποία θα προέρχονται από την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων των διεξαγόμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι ως προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ο εμπλουτισμός των επιχειρησιακών κανόνων ελέγχων και επιλογής υποθέσεων ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ορθά τα δεδομένα άλλων φορέων καθώς και η ηλεκτρονική διασύνδεση με τα διαθέσιμα συστήματα των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο ΟΑΕΔ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Υποσύστημα διαχείρισης διαδικασιών ελέγχων Το υποσύστημα θα καλύπτει την ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση των Υποθέσεων Ελέγχου οι οποίες θα επιλέγονται ή θα αναδεικνύονται μέσω του υποσυστήματος στόχευσης ελέγχων. Συγκεκριμένα το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει: - Τον προγραμματισμό των ελέγχων. Βασικές παράμετροι για την κατάρτιση του προγραμματισμού είναι ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, η διαθεσιμότητα των κατάλληλων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και η στρατηγική και Σελίδα 5 από 9

6 η μεθοδολογία που θα τηρεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. - Τη δρομολόγηση και παρακολούθηση της προόδου των ελέγχων. Αναφέρεται στη διαχείριση του ελεγκτικού έργου και περιλαμβάνει την ανάθεση, την ολοκλήρωση και γενικότερα την παρακολούθηση της εξέλιξης των Ελέγχων των Υποθέσεων. - Τον απολογισμό εκτέλεσης των ελέγχων. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, τα τελικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών και το λειτουργικό έλεγχο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται για τον απολογισμό της τήρησης του χρονοπρογραμματισμού, για την αξιολόγηση, την τήρηση και την εξέλιξη των τηρουμένων προτύπων και μεθοδολογιών ελέγχου, και για την κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης των μελλοντικών ελέγχων. Υποσύστημα υποστήριξης επιτόπιων ελέγχων Το Υποσύστημα αφορά λειτουργικά στην ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου μετά την ανάθεση υποθέσεων ελέγχου σε αρμόδιους ελεγκτές. Το υποσύστημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών για την καθημερινή υποστήριξη των ελεγκτών κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων: - Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων υποθέσεων ελέγχου (οι οποίοι δημιουργούνται αυτόματα από το Σύστημα). Ο κάθε φάκελος θα περιέχει τις βασικές πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται κατά τον έλεγχο της υπόθεσης. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου θα εμπλουτίζεται με όλα τα νεότερα δεδομένα που προκύπτουν ακόμα και με διαθέσιμες «πρόσθετες» (εκτός προδιαγραφών) πληροφορίες, η απαίτηση των οποίων προκύπτει κατά την διενέργεια του ελέγχου. - Πληροφοριακή υποστήριξη ελεγκτών κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου (με χρήση φορητού υπολογιστή και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο). Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου (στο χώρο του ελεγχόμενου) ελέγχου, οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες λειτουργίες ανάλυσης και καταγραφής δεδομένων ακόμα και σε καταστάσεις εκτός σύνδεσης. Ενδεικτικές τέτοιου τύπου λειτουργίες αποτελούν η αξιοποίηση κανόνων συμμόρφωσης, η αξιοποίηση πιθανών περιοχών παραβατικότητας της ελεγχόμενης υπόθεσης και η διάθεση της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας. - Ολοκλήρωση διενέργειας των ελέγχων. Με την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου, θα πρέπει να καταχωρίζονται όλες οι πληροφορίες που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα αυτού και, στη συνέχεια, να οργανώνονται όλα τα αποτελέσματα του ελέγχου, τα οποία να μορφοποιούνται και να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για διεκπεραίωση. Σημειώνεται ότι ο φάκελος παρακολουθείται και ενημερώνεται με όλες τις επιπλέον δραστηριότητες που τυχόν προκύψουν (π.χ. ενστάσεις, προσφυγές, δικαστήρια κ.λπ.). - Ανατροφοδότηση του Συστήματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων, για περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και επιλογή νέων περιπτώσεων ελέγχου. Αφορά στον εμπλουτισμό της Αποθήκης Δεδομένων και της «Λογικής» του Συστήματος και στην ενημέρωση των εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων με τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων 3. Προμήθεια Εξοπλισμού, κατάλληλου για την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος. Το Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Ελέγχων θα εγκατασταθεί σε πληροφοριακές υποδομές που ήδη διαθέτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Πράξης εντάσσεται η προμήθεια φορητών υπολογιστών κατάλληλων προδιαγραφών οι οποίοι θα διατεθούν στους 500 ελεγκτές προς χρήση μετά την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Ως ελάχιστες προδιαγραφές του εξοπλισμού των ελεγκτών μπορούν να καταγραφούν οι εξής: - Επεξεργαστής: Intel Core i5 (2.6 GHz minimum) - Μνήμη RAM 4GB 1066MHz minimum - Σκληρός Δίσκος (HDD) 500GB Serial ATA - Οθόνη 15 TFT-LCD LED - DVD-RW DL Σελίδα 6 από 9

7 - Κάρτες Lan/WIFI/Bluetooth - UMTS/HSDPA 3.5G module (ενσωματωμένο ή μέσω πρόσθετης κάρτας που θα προσφερθεί μαζί με κάθε υπολογιστή) - Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 7 Prof. 64 bit GR 4. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης εμπλεκομένων με το Σύστημα Διενέργειας Ελέγχων. Αφορά στην κατάρτιση των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Ελέγχων.. Οι βασικοί στόχοι της παρούσας φάσης είναι: Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Ελέγχων σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διασταύρωση στοιχείων και τη στόχευσης των ελέγχων Η εκπαίδευση των ελεγκτών που θα αναλάβουν τους επιτόπιους ελέγχους σχετικά με τις διαδικασίες αυτών και τη διαχείριση των διαφορετικών περιπτώσεων παραβάσεων που εντοπίζονται Η εξοικείωση των ελεγκτών όσο και των λοιπών εμπλεκομένων χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος Διενέργειας Ελέγχων, με τελικό στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτού, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών εντοπισμού και ελέγχου περιπτώσεων εισφοροδιαφυγής/εισφοροαποφυγής. 5: Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας. Πρόκειται για υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει την καθημερινή υποστήριξη τηλεφωνικά ή δια ζώσης όλων των χρηστών του Συστήματος για διάστημα ενός εξαμήνου και παράλληλα την επίλυση τεχνικών προβλημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος οδηγώντας σε νέες εκδόσεις αυτού. Στο τέλος της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτική έκθεση αποτίμησης λειτουργίας καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στο λογισμικό ή/και στα εγχειρίδια χρήσης αυτού που θα έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος. 6. Παραδοτέα πράξης: Τα προβλεπόμενα παραδοτέα περιλαμβάνουν: Υποέργο 1: Π1.1 Μελέτη Εφαρμογής Π1.2 Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Ελέγχων (εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία) Π1.3 Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Π1.4 Πρόγραμμα εκπαίδευσης Π1.5 Εκπαιδευτικό υλικό Π1.6 Παρουσιολόγια / πρακτικά εκπαίδευτικών σεμιναρίων Π1.7 Αναφορά αξιολόγησης της εκπαίδευσης Π1.8 Έκθεση αποτίμησης περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας Συστήματος Π1.x Ad hoc παραδοτέα κατά τη διάρκεια της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος Υποέργο 2: Π2.1 Άδειες χρήσης (λογισμικού server και 500 clients) Π2.2 Φορητός εξοπλισμός για χρήση από 500 ελεγκτές, συνοδευόμενος από τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Λειτουργίες που μηχανογραφούνται Πλήθος στελεχών που επιμορφώνονται / καταρτίζονται σε θέματα μεταρύθμισης τομέα Υ&ΚΑ" Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) Λογισμικό (SOFTWARE) Σελίδα 7 από 9

8 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 3,566, , Σύνολο (1) 4,386, ΣΥΝΟΛΑ 4,386, ,386, ,386, ,386, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,386, Ευρώ 12. Πράξεις επιχορηγήσεων Το εφαρμοζόμενο ποσοστό για την κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανέρχεται επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών των υποέργων της πράξης. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4,386, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 4,386, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0348 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 4,386, (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 2,288, (ποσό σε ευρώ) Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μανούσος Βολουδάκης Σελίδα 8 από 9

9 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-Ο6Μ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Φορέας Χρηματοδότησης), Σταδίου 29, Αθήνα ΤΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Νίκης 5-7, Τ.Κ , Αθήνα. 4. ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, Τ.Κ , Αθήνα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. κ. Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανούσο - Κωνσταντίνο Βολουδάκη. 2. κ. Ειδικό Γραμματέα για την Διοικητική Μεταρρύθμιση, Καθ. Στέφ. Γκρίτζαλη Σελίδα 9 από 9

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Ρ9Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Ρ9Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-ΤΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-ΤΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΙΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΙΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΛ0465ΦΘΘ-Σ10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.27 14:28:28 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΓΧ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΓΧ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΧ-Ο6Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΦΧ-Ο6Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα