ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20156102/30-10-2015"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου Πειραιάς Πληροφορίες: Γ. Μέξη Τηλ: Fax: Πειραιάς, Αριθμ. Πρωτ.: Δ I A K H P Y Ξ H Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενδεικτικής προυπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (71.900,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος. 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ». 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA". 5. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις». 6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων». 7. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.». 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 10. Το άρθρο 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ). 11. Τον Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 12. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα. 13. Το Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως επικαιροποιήθηκε από το Ν.4210/

3 14. Τον Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 15. Τον Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 16. Τον Ν.4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 17. Το Π.Δ.122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». 18. Τον Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204/Α/2011), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 19. Το ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ , Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Το ΦΕΚ 255 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ και την Φ /95/82969/Β2/ Διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 21. Τον Ν.4250/ , άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου». 22. Το ΦΕΚ Β2118/ για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Καθορισμός Σειράς Αναπλήρωσης. 23. Το Ν.4281/ περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 24. Την υπ Αριθμ. Πρωτ.: / Αποφαση ενταξης στο ΠΔΕ 2015 (ΑΔΑ:690Α465ΦΘΘ-ΡΡ3) 25. Την από Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των (71.900,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A.. Η υλοποίηση του έργου θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κωδ.2014σε Εξοπλισμός Επιστημονικός και Συμβατικός Πανεπιστημίου Πειραιώς) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ9349ΨΑ. Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής, ανά Κατηγορία ειδών: 3

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Υλικά αναβάθμισης HP Servers Ποσότητα 1 Μνήμη 8GB για HP Servers Μνήμη 4GB για HP Servers Προϋπολογισμός κατηγορίας Α: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Υλικά αναβάθμισης εξυπηρετητών Dell Ποσότητα 1 Dell 2-port Gigabit NIC for Dell Poweredge Dell 600GB SAS 6Gbps 10k 2.5" HD Hot Plug Fully Assembled - Kit 24 3 Dell 8 GB Certified Replacement Memory Module for Select Dell Systems - 2Rx8 RDIMM 1600 MHz LV-ECC 12 Προϋπολογισμός κατηγορίας Β: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Εξοπλισμός κεντρικής υποδομής Δικτύου Ποσότητα 1 Λογισμικό Firewall Cisco ASA5550 Botnet Traffic Filter License 1 year 1 2 Καλώδιο CAB-RPS Switches 48port 7 Προϋπολογισμός κατηγορίας Γ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ Εξοπλισμός περιφερειακών και ανταλλακτικά εξαρτήματα Ποσότητα 1 Τροφοδοτικά 450W 80Plus 10 2 Switch 4/5 port unmanaged 10/100/ Switch 8 port unmanaged 10/100/ Adapter HDMI to VGA 1920x1080x30p 4 5 HDD Server Grade 2TB 5 6 HDD External USB3 2TB 2.5" Rugged 3 7 SSD 60/64GB 550MB/s 45 8 SSD 120/128GB 550MB/s 10 9 Μνήμη RAM 800 2GB Case 2.5" external USB to Sata Monitor 27" 2560x Monitor 22" 1920x RDX Cartridges 1TB 4 14 Print Server parallel 1 15 Print Server USB 1 16 HDD 500GB 20 4

5 Προϋπολογισμός κατηγορίας Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Σχεδιογράφος (plotter) για τις ανάγκες του Τμ. Τεχνικών Έργων Ποσότητα 1 Plotter A0 4χρωμος ρολού με σταντ 1 Προϋπολογισμός κατηγορίας Ε: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Εκτυπωτές μεγάλου φορματ για υπηρεσίες της Διοίκησης Ποσότητα 1 A3 3 Προϋπολογισμός κατηγορίας ΣΤ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ Μονάδες διανομής ρεύματος (PDU) για computer room ισογείου Τμ. Μηχανοργάνωσης 1 PDU Rittal Προϋπολογισμός κατηγορίας Ζ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για μια ή περισσότερες ή το σύνολο των κατηγοριών και για όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ). ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα Συγκλήτου, 4 ος όροφος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται: 1. Η συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: 5

6 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 428 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα. Μέξη Γεωργία και η κα. Γιαννάκη Αικ. (τηλ , και φαξ: ). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφο τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel όπου απαιτείται. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα υποψηφίου αναδόχου. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 6

7 προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εντός του Φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας διακήρυξης καθώς και δύο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις: α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ τοποθετούνται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο), μέσα στον κυρίως φάκελο. β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριμένο σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα δυο (2) αντίτυπα (πρωτότυποαντίγραφο) της τεχνικής προσφοράς του κάθε υποψήφιου αναδόχου. Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού πίνακα ζητούμενων ειδών εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης) συμπληρωμένο ευκρινώς με τα απαραίτητα στοιχεία. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριμένο σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυποαντίγραφο) της οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, πίνακα συμπληρωμένο ευκρινώς με: Την τιμή μονάδας του κάθε προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. Τα επιμέρους γινόμενα τιμής μονάδας ανά είδος επί την αντίστοιχη ζητούμενη ποσότητα προ Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α για κάθε είδος. Τη συνολική συγκριτική τιμή προ Φ.Π.Α. Τη συνολική συγκριτική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7

8 2.3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια σε περισσότερους από έναν αναδόχους, αλλά όχι σε περισσότερους από έναν ανάδοχο σε κάθε μια από τις κατηγορίες ειδών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ) σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας δεκτών προσφορών για το σύνολο ή ανά κατηγορία των ειδών με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται με διαπραγμάτευση μεταξύ των υποψηφίων αναδοχων που μειοδότησαν. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 8

9 όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ 118/2007. Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07: o o o o Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τα ζητούμενα υπο προμήθεια είδη, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της σχετικής δραστηριότητας. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Η διαπίστωση της συμφωνίας ή ασυμφωνίας με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07 καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 3.3 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται με τη διαδικασία και μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/ Α/97). 9

10 3.4 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και θα ανατεθεί στον Ανάδοχο με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς. Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα από το άρθρο 23 του ΠΔ118/07 στοιχεία. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, θα υπογραφεί σύμβαση, της οποίας συνημμένο σχέδιο προσαρτάται ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. 4.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, εκτός τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου Πειραιώς που έχει συστηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/07. Η αρμόδια επιτροπή θα ελέγξει την συμφωνία των ειδών που έχουν παραδοθεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής, εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με κάθε παράδοση, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων 10

11 δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφάνισης του δικαιούχου, μετά τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής. Τα εντάλματα εκδίδονται βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠIΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Eμπορική Tράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E, Aπόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E, από το οποίο να προκύπτει ποιά είναι τα εκπροσωπούντα την Eταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν, με την υπογραφή τους πρόσωπα. β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, υπέρ προσωπικών εταιρειών (Oμόρρυθμες, Eτερόρρυθμες και EΠE): 1. Tο τελευταίο καταστατικό και 2. Bεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την Eταιρεία. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 4.3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με την παραλαβή του εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σχετική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού ύψους 2,5% επι της καθαρής αξίας του συμβατικού ποσού των υπό προμήθεια ειδών και ισχύος 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου καλής λειτουργίας, ήτοι την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση λήξης της εγγύησης ορισμένων εκ των υπό προμήθεια ειδών νωρίτερα από τα 3 έτη, είναι δυνατή η σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής, κατόπιν ειδοποίησης του αναδόχου. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό, λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 11

12 χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η εγγυητική καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. 4.5 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι κατασκευαστές των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001:2000 (ή νεότερη έκδοση της πιστοποίησης). Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτό και επικυρωμένο αντίγραφο). 2. Τα προσφερόμενα προϊόντα hardware θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE Mark καθώς και πιστοποίηση CE, TUV ή FCC Class A για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτά και επικυρωμένα αντίγραφα). 3. Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης για κάθε είδος αναφέρεται στα φύλλα συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται συγκεκριμένος χρόνος, η απαιτούμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον 3 (τριών) ετών on site. 4. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα της εγγύησης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και σφραγισμένα (όπου απαιτείται) από τον προμηθευτή. Γενικά, όλες οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου η εγγύηση του κατασκευαστή να καταστεί έγκυρη και σε ισχύ, αποτελούν ευθύνη του προμηθευτή και θα πρέπει να εκτελεστούν από αυτόν. 5. Κατά το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή δωρεάν προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού (onsite), χωρίς χρέωση ανταλλακτικών. Επίσης κατά το διάστημα της εγγύησης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για το διάστημα της εγγύησης σε ερωτήσεις του προσωπικού που αφορούν τον τρόπο χρήσης και τις λειτουργίες, καθώς και για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για κάποιο είδος/κατηγορία ειδών στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα φύλλα συμμόρφωσης, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά σε κλήσεις βλάβης εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να διαγνώσει τη βλάβη και να προσδιορίσει τις ενέργειες που προτίθεται να πραγματοποιήσει για την αποκατάσταση. 7. Εάν απαιτείται επιτόπια επέμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο του Πανεπιστημίου εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να επισκευάσει επί τόπου και αυθημερόν τον εξοπλισμό. 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο σε περίπτωση που η βλάβη αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επί τόπου, είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του 12

13 Πανεπιστημίου, να πραγματοποιηθεί μεταφορά στο εργαστήριο του αναδόχου. Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει, χωρίς χρέωση, εξοπλισμό αντικατάστασης μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, παρεμφερών προδιαγραφών με τον ελαττωματικό. Η αποκατάσταση της βλάβης δεν θα πρέπει να υπερβεί τις 10 εργάσιμες ημέρες από τη δήλωσή της και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 9. Εκ μέρους του αναδόχου απαιτείται έγγραφη διασφάλιση (επί ποινή απορρίψεως) για τη συνέχιση της παροχής αναλωσίμων και ανταλλακτικών για διάστημα 5 τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή νόμιμου εκπροσώπου για την ανάληψη εκ μέρους του της υποχρέωσης παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων για το ίδιο διάστημα (5 έτη από την παράδοση), σε περίπτωση που ο ανάδοχος σταματήσει τη συνεργασία του με τον κατασκευαστή για οποιοδήποτε λόγο. 10. Ο ανάδοχος με την προσφορά του αναλαμβάνει τη δέσμευση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και μετά το πέρας της εγγύησης, κατόπιν σχετικής σύμβασης που θα συναφθεί σε περίπτωση που του ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο. Όλες οι παραπάνω παροχές θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επίσης στην τεχνική του προσφορά να αναφέρει τυχόν επιπρόσθετες παροχές υποστήριξης που προσφέρει, οι οποίες και θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 11. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισμού, εντός των πρώτων 30 ημερών από την παραλαβή του και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, από αμέλεια προσωπικού του Πανεπιστημίου, από φυσική καταστροφή (πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά, σεισμό κ.λ.π.), παρά οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, ατέλεια, αμέλεια του προμηθευτή ή παρεμφερείς λόγους, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους με νέο, αντί της επισκευής του. 12. Για ορισμένες εκ των ομάδων ειδών, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, όπως αναφέρεται στα φύλλα συμμόρφωσης. 13. Για τα υπό προμήθεια είδη απαιτούνται υπηρεσίες σήμανσης στο εξωτερικό των κιβωτίων μεταφοράς. Στο εξωτερικό κάθε κιβωτίου θα πρέπει να αναγράφεται: a. Ο τύπος του περιεχόμενου εξοπλισμού b. Ο Σειριακός αριθμός c. Το service tag, εάν υπάρχει 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει, πριν την παράδοση, αναλυτικό φύλλο σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο θα καταγράφεται ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνει τα εξής πεδία (όσα εφαρμόζονται): a. Τύπος μηχανήματος b. Περιγραφή σύνθεσης c. Product Number d. Serial Number 13

14 e. Service Tag f. MAC Address κάρτας δικτύου(όπου έχει εφαρμογή) g. Αντιστοιχία με κατηγορία/κωδικό είδους βάσει διακήρυξης. 15. Όλος ο εξοπλισμός προορίζεται να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V/50Hz και θα πρέπει να έχει κατάλληλες προδιαγραφές. 4.6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. Η μεταφορά, από και προς το Πανεπιστήμιο, του εξοπλισμού που βρίσκεται σε βλάβη, θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου τόσο κατά την παράδοση του εξοπλισμού, όσο και κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην εκπλήρωση των όρων της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του Πανεπιστημίου. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος 14

15 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1. Οι κατασκευαστές των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001:2000 (ή νεότερη έκδοση της πιστοποίησης). Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτό και επικυρωμένο αντίγραφο). 2. Τα προσφερόμενα προϊόντα hardware θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE Mark καθώς και πιστοποίηση CE, TUV ή FCC Class A για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτά και επικυρωμένα αντίγραφα). 3. Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης για κάθε είδος αναφέρεται στα φύλλα συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται συγκεκριμένος χρόνος, η απαιτούμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον 3 (τριών) ετών on site. 4. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα της εγγύησης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και σφραγισμένα (όπου απαιτείται) από τον προμηθευτή. Γενικά, όλες οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου η εγγύηση του κατασκευαστή να καταστεί έγκυρη και σε ισχύ, αποτελούν ευθύνη του προμηθευτή και θα πρέπει να εκτελεστούν από αυτόν. 5. Κατά το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή δωρεάν προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού (onsite), χωρίς χρέωση ανταλλακτικών. Επίσης κατά το διάστημα της εγγύησης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για το διάστημα της εγγύησης σε ερωτήσεις του προσωπικού που αφορούν τον τρόπο χρήσης και τις λειτουργίες, καθώς και για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για κάποιο είδος/κατηγορία ειδών στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα φύλλα συμμόρφωσης, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά σε κλήσεις βλάβης εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να διαγνώσει τη βλάβη και να προσδιορίσει τις ενέργειες που προτίθεται να πραγματοποιήσει για την αποκατάσταση. 7. Εάν απαιτείται επιτόπια επέμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο του Πανεπιστημίου εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να επισκευάσει επί τόπου και αυθημερόν τον εξοπλισμό. 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο σε περίπτωση που η βλάβη αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επί τόπου, είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου, να πραγματοποιηθεί μεταφορά στο εργαστήριο του αναδόχου. Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει, χωρίς χρέωση, εξοπλισμό αντικατάστασης μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, παρεμφερών προδιαγραφών με τον ελαττωματικό. Η αποκατάσταση της βλάβης δεν θα πρέπει να υπερβεί τις 10 εργάσιμες 15

16 ημέρες από τη δήλωσή της και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 9. Εκ μέρους του αναδόχου απαιτείται έγγραφη διασφάλιση (επί ποινή απορρίψεως) για τη συνέχιση της παροχής αναλωσίμων και ανταλλακτικών για διάστημα 5 τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή νόμιμου εκπροσώπου για την ανάληψη εκ μέρους του της υποχρέωσης παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων για το ίδιο διάστημα (5 έτη από την παράδοση), σε περίπτωση που ο ανάδοχος σταματήσει τη συνεργασία του με τον κατασκευαστή για οποιοδήποτε λόγο. 10. Ο ανάδοχος με την προσφορά του αναλαμβάνει τη δέσμευση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και μετά το πέρας της εγγύησης, κατόπιν σχετικής σύμβασης που θα συναφθεί σε περίπτωση που του ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο. Όλες οι παραπάνω παροχές θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επίσης στην τεχνική του προσφορά να αναφέρει τυχόν επιπρόσθετες παροχές υποστήριξης που προσφέρει, οι οποίες και θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 11. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισμού, εντός των πρώτων 30 ημερών από την παραλαβή του και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, από αμέλεια προσωπικού του Πανεπιστημίου, από φυσική καταστροφή (πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά, σεισμό κ.λ.π.), παρά οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, ατέλεια, αμέλεια του προμηθευτή ή παρεμφερείς λόγους, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους με νέο, αντί της επισκευής του. 12. Για ορισμένες εκ των ομάδων ειδών, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, όπως αναφέρεται στα φύλλα συμμόρφωσης. 13. Για τα υπό προμήθεια είδη απαιτούνται υπηρεσίες σήμανσης στο εξωτερικό των κιβωτίων μεταφοράς. Στο εξωτερικό κάθε κιβωτίου θα πρέπει να αναγράφεται: a. Ο τύπος του περιεχόμενου εξοπλισμού b. Ο Σειριακός αριθμός c. Το service tag, εάν υπάρχει 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει, πριν την παράδοση, αναλυτικό φύλλο σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο θα καταγράφεται ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και κατ ελάχιστον θα περιλαμβάνει τα εξής πεδία (όσα εφαρμόζονται): a. Τύπος μηχανήματος b. Περιγραφή σύνθεσης c. Product Number d. Serial Number e. Service Tag f. MAC Address κάρτας δικτύου(όπου έχει εφαρμογή) g. Αντιστοιχία με κατηγορία/κωδικό είδους βάσει διακήρυξης. 15. Όλος ο εξοπλισμός προορίζεται να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V/50Hz και θα πρέπει να έχει κατάλληλες προδιαγραφές. 16

17 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α Υλικό αναβάθμισης εξυπηρετητών Hewlett Packard Α1 Μνήμες Α1.1 Μνήμη 8GB Single Τμχ 24* Rank x MHz PC R Registered (P/N B21) για αναβάθμιση 3 servers HP DL380p Gen8 dual processor από 64 σε 128GB (αποδεκτές και λύσεις με διαφορετικό συνδυασμό, πχ 12 αρθρώματα μνήμης των 16GB P/N B21) Α1.2 Μνήμη 8GB Single Τμχ 12* Rank x MHz PC R Registered (P/N B21) για αναβάθμιση 3 servers HP DL380p Gen8 single processor από 16 σε 48GB (αποδεκτές και λύσεις με διαφορετικό συνδυασμό, πχ 6 αρθρώματα μνήμης των 16GB P/N B21) Α1.3 Μνήμη 4GB Single Rank x MHz PC R Registered (P/N B21) για αναβάθμιση 7 servers HP DL360p Gen8 από 16 σε 32GB (αποδεκτές και λύσεις με διαφορετικό συνδυασμό, π.χ 14 αρθρώματα μνήμης των 8GB P/N B21) Τμχ 28* 17

18 *Ο ανάδοχος δύναται να προσφέρει διαφορετικό συνδυασμό κατάλληλων αρθρωμάτων μνήμης του κατασκευαστή και σύμφωνα με τις οδηγίες του, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη συνολική μνήμη συστήματος. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ B Υλικό αναβάθμισης εξυπηρετητών Dell B1 Μνήμες B1.1 8 GB Certified Replacement Τμχ 12 Memory Module for Select Dell Systems - 2Rx8 RDIMM 1600 MHz LV-ECC για Dell Poweredge R320 (6 εξυπηρετητές) B2 Σκληροί δίσκοι B2.1 Dell 600GB SAS 6Gbps 10k Τμχ " HD Hot Plug Fully Assembled Kit για Dell Poweredge R620 B3 Κάρτες δικτύου B3.1 Dual port Gigabit NIC low Τμχ 6 profile για Poweredge R320 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Γ Εξοπλισμός υποδομής δικτύου Γ1 Μεταγωγείς Αριθμός μονάδων Τμχ 7 Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19 Συνολική χωρητικότητα >= 184 Gbps διαύλου μεταγωγής (Switching Bandwidth) Ταχύτητα προώθησης >= 52 Gbps δεδομένων (Forwarding Bandwidth) Ταχύτητα προώθησης >= 100 Mpps πακέτων Υποστηριζόμενη μνήμη >= 512 MB DRAM Υποστηριζόμενη μνήμη >= 128MB Flash Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 18

19 Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000Base-X Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου1000base-sx, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX Interfaces: Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched Ethernet θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας (10, 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) Gigabit Ethernet θύρες επιπλέον των παραπάνω (όχι διαμοιραζόμενες) για σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα (uplinks) τύπου SFP. Οι θύρες να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα τύπου1000base-sx, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, με απλή αλλαγή μετατροπέα SFP. Να διαθέτει ένα (1) μετατροπέα SFP τύπου1000base-sx και να προσφέρεται καλώδιο fiber mm LC-SC 3m. Nα διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out-band διαχείριση μέσω τοπικού ή/και απομακρυσμένου τερματικού. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού, να συμπεριλαμβάνεται το αντίστοιχο καλώδιο. Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού): Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε 19

20 Half ή Full Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα. Δυνατότητα σύνδεσης σε στοίβα (stacking) τουλάχιστον οκτώ (8) μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη, μετά από προσθήκη υλικού ή/και αναβάθμιση λογισμικού. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 80Gbps. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ (8) θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad. Αυτό να μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε θύρες του μεταγωγέα και οποιεσδήποτε θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα. Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). Υποστήριξη προτύπου ΙΕΕΕ 802.3af για παροχή τροφοδοσίας 15.4 W σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) από τις σαράντα οκτώ 10/100/1000 θύρες ταυτόχρονα Μέγιστη παροχή τροφοδοσίας μέσα από μια θύρα Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks. Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για VLAN Trunking σε όλες τις >= 30W >= 1000 >=

21 θύρες. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1s Υποστήριξη Local Proxy ARP Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να μην μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. Υποστήριξη IGMP filtering. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad (LLDP) Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση ενέργειας Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης και δρομολόγησης μεταξύ VLANs χωρίς την ανάγκη εξωτερικού δρομολογητή 1. Υποστήριξη Jumbo Frames (τουλάχιστον 9000 bytes) σε όλες τις Gigabit Ethernet θύρες Quality of Service: Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων με βάση IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής και προορισμού Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης (rate limiting), βάση IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής και προορισμού. Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή 21

22 συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) προγραμματισμό της κίνησης στις διαθέσιμες ουρές προτεραιοτήτων. Υποστήριξη Strict Priority queuing Διαχείριση: SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 (MIB-II) και SNMPv2 ΜΙΒ Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events) Υποστήριξη Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, η οποία να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα. Υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης των θυρών ανάλογα με τον τύπο της συνδεομένης συσκευής (π.χ. host, access point Ip Phone), με εφαρμογή προκαθορισμένων από τον διαχειριστη χαρακτηριστικών (zero touch policy configuration) Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ, RMON-MIB και RMON2-MIB Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών Υποστήριξη Voice VLAN Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή 22

23 και συνεπή χρονισμό. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface. Διαθεσιμότητα: Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικής τροφοδοσίας μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των STP timers. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση. Ασφάλεια: Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. Υποστήριξη πρωτοκόλλου ασφαλείας Kerberos Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP διεύθυνσηs πηγής/προορισμού για IPv4 και IPv6 κίνηση. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο ΜΤΒF (ώρες) >= 200,000 Προδιαγραφές 23

24 Ασφαλείας: UL , EN , IEC Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: 47 CFR Part 15 Class A EN 55024, EN Class A Γ2 Άδεια λογισμικού firewall Γ2.1 Cisco ASA5500 Botnet Τμχ 1 Traffic Filter License (1 year) Γ3 Καλώδια διασύνδεσης PoE Power Supplies Γ3.1 Καλώδιο τύπου Cisco CAB- RPS2300 Τμχ 1 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Δ Υλικά αναβάθμισης και περιφερειακά Δ1 Τροφοδοτικά Δ1.1 Ισχύς Watt >=450 Δ1.2 Τύπος ΑΤΧ Δ1.3 Κύκλωμα PFC Active PFC Δ1.4 Να διαθέτει πιστοποίηση 80+ Δ1.5 Πλήθος sata power >=4 connectors Δ1.6 Πλήθος P4/P8 >=1 connectors Δ1.7 Πλήθος PCI >=2 Connectors Δ2 Switch 4/5 port Δ2.1 Ταχύτητα σύνδεσης 10/100/1000M bps Δ2.2 Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική κατασκευή Δ2.3 Αριθμός Θυρών >=4 Δ2.4 Όλες οι θύρες να είναι auto MDI/MDIX Δ2.5 Να υποστηρίζει 9ΚΒ Jumbo Frames Δ2.6 Να διαθέτει auto negotiation Δ3 Switch 8 port Δ3.1 Ταχύτητα σύνδεσης 10/100/1000M bps Δ3.2 Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική κατασκευή Δ3.3 Αριθμός Θυρών >=8 Δ3.4 Όλες οι θύρες να είναι ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 24

25 auto MDI/MDIX Δ3.5 Να υποστηρίζει 9ΚΒ Jumbo Frames Δ3.6 Να διαθέτει auto negotiation Δ4 Adapter HDMI to VGA Δ4.1 Αρ. Μονάδων 4 Δ4.2 Να υποστηρίζει ανάλυση 1920x1080/30p Δ4.3 Να έχει είσοδο HDMI (Male) και έξοδο VGA (Female) Δ4.4 Κάθε τεμάχιο να συνοδεύεται από ένα μετατροπέα mini-hdmi (male) σε HDMI (female) Δ5 Σκληρός δίσκος Enterprise Δ5.1 Αρ. Μονάδων 5 Δ5.2 Χωρητικότητα 2ΤΒ Δ5.3 Interface SATA 6gbps Δ5.4 Διάσταση 3.5 Δ5.5 Ταχύτητα περιστροφής 7200rpm Δ5.6 Cache memory >=64MB Δ5.7 MTBF ώρες >= Δ5.8 Να διαθέτει πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας Δ6 Εξωτερικός σκληρός δίσκος Αντοχής Δ6.1 Αρ. Μονάδων 3 Δ6.2 Χωρητικότητα 2ΤΒ Δ6.3 Interface USB3.0 SuperSpeed Δ6.4 Διάσταση 2.5 Δ6.5 Να διαθέτει ενισχυμένη κατασκευή (ruggedized) για αντοχή σε πτώσεις, σκόνη, υγρασία Δ7 Δίσκος solid state 60/64GB Δ7.1 Αρ. Μονάδων 45 Δ7.2 Χωρητικότητα >=60GB Δ7.3 Interface SATA3 Δ7.4 Διάσταση 2.5 Δ7.5 Ταχύτητα ανάγνωσης >=540ΜΒ/s Δ7.5 Ταχύτητα εγγραφής >=400ΜΒ/s Δ8 Δίσκος solid state 120/128GB Δ8.1 Αρ. Μονάδων 10 Δ8.2 Χωρητικότητα >=120GB Δ8.3 Interface SATA3 Δ8.4 Διάσταση 2.5 Δ8.5 Ταχύτητα ανάγνωσης >=540ΜΒ/s 25

26 Δ8.5 Ταχύτητα εγγραφής >=400ΜΒ/s Δ9 Μνήμη DDR2 Δ9.1 Αρ. Μονάδων 60 Δ9.2 Χωρητικότητα >=2GB Δ9.3 Τύπος DIMM DDR2 PC Δ10 Θήκη USB3/SATA Δ10.1 Αρ. Μονάδων 10 Δ10.2 Διάσταση 2.5 Δ10.3 Εσωτερική σύνδεση SΑΤΑ3 Δ10.4 Εξωτερική σύνδεση USB3.0 Superspeed Δ11 Monitor 27 Δ11.1 Αρ. Μονάδων 3 Δ11.2 Διάσταση >=27 Δ11.3 Τύπος LCD/LED Δ11.4 Εγγενής ανάλυση 2560x1440 ή καλύτερη Δ12.2 Να διαθέτει είσοδο DVI Δ12.3 Να διαθέτει τουλάχιστον μία πρόσθετη ψηφιακή είσοδο εικόνας Δ11 Monitor 22 Δ12.1 Αρ. Μονάδων 10 Δ12.2 Διάσταση 22 Δ12.3 Τύπος LCD/LED Δ12.1 Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080 Δ12.2 Να διαθέτει είσοδο VGA Δ13 RDX Cartridges Δ13.1 Αρ. Μονάδων 4 Δ13.2 Τύπος RDX Cartridge Δ13.3 Χωρητικότητα TB 1 Δ13.4 Τεχνολογία σύνδεσης USB3.0 Δ13.5 Να είναι συμβατό με μονάδα Dell Powervault RD1000 Δ14 Print Server Parallel Δ14.1 Αρ. Μονάδων 1 Δ14.2 Να διαθέτει θύρα δικτύου RJ45 10/100 Δ14.3 Να διαθέτει παράλληλη θύρα Δ14.4 Να διαθέτει οδηγούς για WinXP, Win7 Δ14.5 Να υποστηρίζει DHCP Δ15 Print Server USB Δ15.1 Αρ. Μονάδων 1 Δ15.2 Να διαθέτει θύρα δικτύου RJ45 10/100 Δ15.3 Να διαθέτει θύρα USB2.0 Δ15.4 Να μπορεί να δεχθεί εκτυπωτές και MFP Δ15.5 Να διαθέτει οδηγούς για WinXP, Win7 Δ15.6 Να υποστηρίζει DHCP Δ16 HDD 500GB SATA 26

27 Δ16.1 Αρ. Μονάδων 20 Δ16.2 Χωρητικότητα >=500GB Δ16.3 Τύπος SATA3 Δ16.4 Ρυθμός περιστροφής rpm 7200 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ε Σχεδιογράφος (plotter) Ε.1 Γενικά Ε.1.1 Αριθμός Μονάδων 1 Ε.1.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 24 μήνες από την υποβολή της προσφοράς Ε.1.3 Τύπος Εγχρωμος Σχεδιογράφος Α0 Ε.1.4 Τεχνολογία εκτύπωσης Inkjet Ε.1.5 Χρώματα 4 (CMYK) Ε.1.6 Ταχύτητα εκτύπωσης εκτυπώσ 60 (Α1, εκτύπωση σχεδίου, απλό χαρτί, πρόχειρη εκτύπωση) εις ανά ώρα Ε.1.8 Χρόνος εκτύπωσης λεπτά <=4 φύλλου Α1 (κανονική ποιότητα, απλό χαρτί) Ε.1.9 Ελάχιστο πάχος <=0.07mm γραμμής (κατά ISO 13660) Ε.1.10 Ακρίβεια γραμμών ποσοστό +/- 0.1% Ε.1.11 Ανάλυση εκτύπωσης Dpi 1200x1200 Ε.1.12 Υποστηριζόμενες γλώσσες PCL3 ή νεότερη, HP- GL2 Ε.1.13 Μνήμη εκτυπωτή ΜΒ 1024 Ε.2 Διαχείριση Χαρτιού Ε.2.1 Να διαθέτει δίσκο τροφοδοσίας Ε.2.2 Να διαθέτει τροφοδοσία απλών φύλλων Ε.2.3 Να διαθέτει τροφοδοσία από ρολλό Ε.2.4 Μέγιστο πλάτος >=910mm χαρτιού (τροφοδοσία από ρολλό) Ε.2.5 Ελάχιστο πλάτος <=280mm χαρτιού (τροφοδοσία από ρολλό) Ε.2.6 Μέγιστο μέγεθος >=Α3 χαρτιού (τροφοδοσία 27

28 από δίσκο) Ε.2.7 Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού (τροφοδοσία από δίσκο) Ε.2.8 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (τροφοδοσία απλών φύλλων) Ε.2.9 Μέγιστο βάρος χαρτιού (ρολό/απλά φύλλα) Ε.2.10 Μέγιστο βάρος χαρτιού (δίσκος) Ε.2.11 Ελάχιστο βάρος χαρτιού Ε.2.12 Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτί με επικάλυψη Ε.2.13 Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης σε φιλμ Ε.2.14 Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτί τεχνικών σχεδίων Ε.2.15 Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης σε αυτοκόλλητο πολυπροπυλένιο Ε.3 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Ε.3.1 Ο σχεδιογράφος θα πρέπει να διαθέτει οθόνη ρυθμίσεων LCD Ε.3.2 Ο σχεδιογράφος θα πρέπει να διαθέτει βάση στήριξης με μηχανισμό συλλογής των εκτυπωμένων σχεδίων Ε.3.3 Ο σχεδιογράφος θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης κοπής χαρτιού Ε.4 Επικοινωνία Ε.4.1 Ο σχεδιογράφος θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο ελεγκτή δικτύου Ethernet 10/100 Μbit Ε.4.2 Υποστήριξη DHCP Ε.4.3 Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων δικτύου Ε.4.4 Ο σχεδιογράφος θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB 2.0 High speed για σύνδεση με υπολογιστή Ε.5 Συνοδευτικά/Λογισμ ικό/υπηρεσίες <=Α4 Α0 gsm 250 gsm 200 gsm <=60 28

29 Ε.5.1 Ο σχεδιογράφος θα πρέπει να διαθέτει οδηγούς για: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Linux, Mac OSX Ε.5.2 Ο σχεδιογράφος να συνοδεύεται από ένα σετ αναλωσίμων επιπλέον αυτού που παραδίδεται με τη συσκευή. Ε.5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει το σχεδιογράφο στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας (φυσική εγκατάσταση και εγκατάσταση λογισμικού) και να τον θέσει σε λειτουργία Ε.6 Πιστοποιήσεις/Εγγύ ηση Ε.6.1 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE Ε.6.2 Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 (ή μεταγενέστερη έκδοση) Ε.6.3 Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO14001/EMAS Ε.6.4 Εγγύηση κατασκευαστή on site Έτη 3 29

30 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤ Έγχρωμος laser εκτυπωτής Α3 ΣΤ.1 Γενικά ΣΤ.1.1 Αριθμός Μονάδων 1 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ΣΤ.1.2 ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες από την υποβολή της προσφοράς ΣΤ.1.3 Τύπος Εγχρωμος Μέγεθος χαρτιού Α6 (ή ΣΤ.1.4 (Ελάχιστο) μικρότερο) Μέγεθος χαρτιού Α3 (ή ΣΤ.1.5 (Μέγιστο) μεγαλύτερο) Ταχύτητα εκτύπωσης ppm 20 ΣΤ.1.6 (A4) mono Ταχύτητα εκτύπωσης Ppm 10 ΣΤ.1.7 (A3) mono ΣΤ.1.8 Ανάλυση εκτύπωσης Dpi 600x600 ΣΤ.1.9 Υποστηριζόμενες PCL 5, PCL6, γλώσσες PS3 ΣΤ.1.1 Μνήμη εκτυπωτή ΜΒ ΣΤ.1.1 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser/Led 1 ΣΤ.1.1 Μηνιαίος κύκλος Σελίδες εργασιών (μέγιστος) ΣΤ.2 Διαχείριση Χαρτιού Χωρητικότητα βασικών Φύλλα 350 ΣΤ.2.1 δίσκων εισόδου χαρτιού 75gsm Να διαθέτει αυτόματο ΣΤ.2.2 τροφοδότη διπλής όψης Να διαθέτει ικανότητα ΣΤ.2.3 εκτύπωσης σε φακέλους Να διαθέτει ικανότητα ΣΤ.2.4 εκτύπωσης σε ετικέτες Να διαθέτει δυνατότητες ΣΤ.2.5 απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web ΣΤ.3 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Ο εκτυπωτής θα ΣΤ.3.1 πρέπει να διαθέτει οθόνη ρυθμίσεων LCD ΣΤ.4 Επικοινωνία ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 30

31 Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει ΣΤ.4.1 ενσωματωμένο ελεγκτή δικτύου Ethernet 10/100 Μbit ΣΤ.4.2 Υποστήριξη TCP/IPv4 ΣΤ.4.3 Υποστήριξη DHCP Δυνατότητα ΣΤ.4.4 χειροκίνητων ρυθμίσεων δικτύου Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει ΣΤ.4.5 θύρα USB 2.0 High speed για σύνδεση με υπολογιστή Συνοδευτικά/Λογισ ΣΤ.5 μικό Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει οδηγούς για: ΣΤ.5.1 MS Windows Server 2003, 2008, Windows XP, Vista, Windows 7 Ο εκτυπωτής θα ΣΤ.5.2 πρέπει να διαθέτει οδηγούς για Linux Πιστοποιήσεις/Εγγύ ΣΤ.6 ηση Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να ΣΤ.6.1 διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι ΣΤ.6.2 πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 (ή μεταγενέστερη έκδοση) Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει ΣΤ.6.3 να είναι πιστοποιημένος κατά ISO14001/EMAS α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ζ PDU Rack mountable Ζ.1 Γενικά Α1.1 Αριθμός μονάδων Τμχ 4 Α1.2 Τύπος Rittal ή 31

32 ισοδύναμος Α1.3 Σχεδίαση Rack mountable, 0U Α1.4 Πλήθος Παροχών C13 24 Α1.5 Πλήθος παροχών C19 4 Α1.6 Παροχή ρεύματος Μονοφασική 32A Α1.7 Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων με δυνατότητα μέτρησης της ισχύος Α1.8 Να διαθέτουν σύνδεση με βιομηχανικό φις C20 Α1.9 Να διαθέτουν αυτόματο με διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης Α1.10 Να διαθέτει ελεγκτή με σύνδεση δικτύου για εξ αποστάσεως έλεγχο της μονάδας Α1.11 Κάθε μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από 6 καλώδια C13- C14 2m Α1.12 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τα PDUs σε racks του computer room του Τμ. Μηχανοργάνωσης 32

33 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ/ΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α Υλικά αναβάθμισης HP Servers 1 Μνήμη 8GB για HP Servers Μνήμη 4GB για HP Servers 380 Β Υλικά αναβάθμισης εξυπηρετητών Dell Dell 2-port Gigabit NIC for 6 Dell Poweredge Dell 600GB SAS 6Gbps 10k " HD Hot Plug Fully Assembled - Kit 3 Dell 8 GB Certified 12 Replacement Memory Module for Select Dell Systems - 2Rx8 RDIMM 1600 MHz LV-ECC Γ Εξοπλισμός κεντρικής υποδομής Δικτύου 1 Λογισμικό Firewall Cisco 1 ASA5550 Botnet Traffic Filter License 1 year 2 Καλώδιο CAB-RPS Switches 48port 7 Δ Εξοπλισμός περιφερειακών και ανταλλακτικά εξαρτήματα 1 Τροφοδοτικά 450W 80Plus 10 2 Switch 4/5 port 4 unmanaged 10/100/ Switch 8 port unmanaged 2 10/100/ Adapter HDMI to VGA x1080x30p 5 HDD Server Grade 2TB 5 6 HDD External USB3 2TB 3 2.5" Rugged 7 SSD 60/64GB 550MB/s 45 8 SSD 120/128GB 550MB/s 10 9 Μνήμη RAM 800 2GB 60 ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 23% 10 Case 2.5" external USB to Sata 10 33

34 11 Monitor 27" 2560x Monitor 22" 1920x RDX Cartridges 1TB 4 14 Print Server parallel 1 15 Print Server USB 1 16 HDD 500GB 20 Ε Σχεδιογράφος (plotter) για τις ανάγκες του Τμ. Τεχνικών Εργων 1 Plotter A0 4χρωμος ρολού 1 με σταντ ΣΤ Εκτυπωτές μεγάλου φορματ για υπηρεσίες της Διοίκησης 1 A3 3 Ζ Μονάδες διανομής ρεύματος (PDU) για computer room ισογείου Τμ. Μηχανοργάνωσης 1 PDU Rittal ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 23% 34

35 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )... Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ\νση. για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης.., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια (αρ. Διακ/ξης:...) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το...% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ.....ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 35

36 Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξης [Οριστικοποίηση μετά την κατάθεση της προσφοράς του αναδόχου] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Αριθμ. Σύμβ..../2015 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την προμηθεια ειδων εξοπλισμου πληροφορικης και επικοινωνιων για τις αναγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης:. Τόπος : Το κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή - Δημητρίου 80, Πειραιάς. Συμβαλλόμενοι: 1. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. : Α Πειραιά) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, καθηγητή Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2118/ Η εταιρεία..., που εκπροσωπείται νόμιμα από..., κάτοχο του υπ αριθμ.... ΑΔΤ, σύμφωνα με το υπ αριθμ. Μετά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της... και την από... Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ανατίθεται η προμήθεια ειδών εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους, ο οποίος εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος». Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει την προμήθεια ειδών εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, αντί του συνολικού ποσού των... συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Καθαρό ποσό και Φ.Π.Α. ), το οποίο αναλύεται ως κάτωθι:. 36

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20152709/11-05-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147287/27-11-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 570/30.10.2014

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 570/30.10.2014 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 570/30.10.2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002397907 2014-11-12

14PROC002397907 2014-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002398358 2014-11-12

14PROC002398358 2014-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία : 16 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 11.00 π.μ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία : 16 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 11.00 π.μ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΒΛΓ1ΟΡΕΩ-9ΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 20/12/2013 ------------------------------------------------------ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8915 /2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8915 /2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8915 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΕΣ (Α, Β & Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002597961 2015-02-25

15PROC002597961 2015-02-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Γ Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 421/24.06.2014

ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Γ Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 421/24.06.2014 ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Γ Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 421/24.06.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15723/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, 50 ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΑ4Ζ6ΣΙ-ΡΔΠ ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα