«ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ»"

Transcript

1

2 ΑΝΑΞΑΓΟΡΔΙΟ ΓΔΛ Ν. ΔΡΤΘΡΑΙΑ Υ. ΔΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΔ ΘΔΜΑ «ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ» Σα παηδηά ηεο Α Λπθείνπ πνπ επέιεμαλ απηφ ην project θαη ε ππεχζπλε / ζπληνλίζηξηα θαζεγήηξηά ηνπο Σδίλα ηαζηλνπνχινπ, καζεκαηηθφο, ζαο παξνπζηάδνπλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θνκκάηηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Χαρακηηριζηικές θωηογραθίες ηων παιδιών ποσ ζσμμεηείταν ζηο εν λόγω project 1

3 Σν ζέκα καο ήηαλ Αξρηηεθηνληθή θαη Γεσκεηξία γη απηφ μεθηλήζακε απφ ηε γεσκεηξία. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε 4 ππννκάδεο θαη βξήθακε πιεξνθνξίεο. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γεσκεηξία είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ αζρνιείηαη κε ρσξηθέο ζρέζεηο, δειαδή κε ηε ζχλζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ δνχκε. Δκπεηξηθά, αιιά θαη δηαηζζεηηθά, νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ρψξν κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκειησδψλ ηδηνηήησλ, πνπ νλνκάδνληαη αμηψκαηα. Σα αμηψκαηα δε κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε καζεκαηηθνχο νξηζκνχο γηα ηα ζεκεία, ηηο επζείεο, ηηο θακπχιεο, ηηο επηθάλεηεο θαη ηα ζηεξεά γηα ηελ εμαγσγή ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ιζηορία Λφγσ ησλ άκεζσλ πξαθηηθψλ ηεο εθαξκνγψλ, ε γεσκεηξία ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο ηζηνξηθά θιάδνπο ησλ καζεκαηηθψλ. Σε γεσκεηξία αλέπηπμαλ εκπεηξηθά νη Βαβπιψληνη θαη νη Αηγχπηηνη. Μεηά ηηο πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ, νη Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ εκπεηξηθή γεσκεηξία, γηα λα ππνινγίζνπλ ηα φξηα ησλ ρσξαθηψλ ηνπο. Οη Βαβπιψληνη αλέπηπμαλ ηηο αξρέο ηεο ηξηγσλνκεηξίαο δηαηξψληαο ηνλ θχθιν θαη ηηο γσλίεο ζε 360 κνίξεο θαη ππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκφ π, δειαδή ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θχθινπ δηα ην κήθνο ηεο δηαγσλίνπ ηνπ, πεξίπνπ ίζν κε 3+1/8. ρήκα Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο 2

4 Με ηε γεσκεηξία ήξζαλ ζε επαθή θαη νη αξραίνη Έιιελεο θπξίσο κε ην Θαιή ην Μηιήζην. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ αλέπηπμαλ ησλ απνδεηθηηθή γεσκεηξία, ε νπνία θνξπθψλεηαη ζηελ Αιεμαλδξηλή επνρή. Η γεσκεηξία έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θηινζνθίαο ησλ Ππζαγνξείσλ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ κία γεωμεηρικοποιημένη αριθμηηική. Αξγφηεξα, ν Πιάησλαο ζεψξεζε ηηο καζεκαηηθέο, άξα θαη ηηο γεσκεηξηθέο ηδέεο, σο ηνλ ιδανικό κόζμο. Μέρξη ηνλ Αξηζηνηέιε αλαπηχζζνληαλ θνζκνινγίεο κε βάζε απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ην νπνίν θαηά κία έλλνηα ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα ζηε ζχγρξνλε Φπζηθή. Ο Αξηζηνηέιεο, φπσο θαη νη Αιρεκηζηέο αξγφηεξα, πίζηεπαλ φηη ν θφζκνο απνηειείηαη απφ πέληε θαλνληθά γεσκεηξηθά ζηεξεά, ηελ ηζνζθειήο ηξηγσληθή ππξακίδα, ην ηεηξάεδξν, ηνλ θχβν, ην θαλνληθφ δσδεθάεδξν θαη ην θαλνληθφ εηθνζάεδξν. Η γεσκεηξία είλαη ν πξψηνο θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε αμησκαηηθή βάζε, απφ ηνλ Δπθιείδε πεξίπνπ ην 300 π.υ. κε ην βηβιίν ηνπ "ηνηρεία" πνπ ην απνηεινχζαλ 13 ηφκνη. Γηθαηνινγεκέλνο ινηπφλ θαη ν φξνο "Δπθιείδεηα γεσκεηξία" φπνπ θαη γίλεηαη κεγαιχηεξε αλάιπζε ηνπ φξνπ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο είλαη ην πέμπηο αίηημα ηνπ Δπθιείδε, δειαδή φηη ζα πξέπεη λα δερζνχκε αμησκαηηθά φηη από ζημείο εκηός εσθείας διέρτεηαι μόνο μία παράλληλος, γηαηί δε κπνξνχκε λα ην απνδείμνπκε. Η γεσκεηξία έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Καλη, ν νπνίνο κηινχζε γηα καθαρή εποπηεία, ε νπνία νπζηαζηηθά ήηαλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δηξσληθά, κέζσ ηεο γεσκεηξίαο δείρζεθαλ επνπηηθά ηα ζθάικαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, πξνέθπςαλ νη κε επθιείδεηεο γεσκεηξίεο, φπσο ε ππεξβνιηθή γεσκεηξία ηνπ Λνκπαηδέθζθη θαη ε ζθαηξηθή γεσκεηξία ηνπ Ρήκαλ. ηηο κε επθιείδεηεο γεσκεηξίεο απφ ζεκείν εθηφο επζείαο δηέξρνληαη πεξηζζφηεξεο ή θακηά παξάιιεινο αληίζηνηρα. Σύγτρονες ανηιλήυεις ηης γεφμεηρίας Πξνβνιή επηπέδνπ ππεξβνιηθήο γεσκεηξίαο ζηνλ ηξηζδηάζηαην επθιείδην ρψξν. Η ζεκεξηλή επηζηήκε απνδέρεηαη ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία ζεσξψληαο ηελ σο ηε πην βαζηθή θαη εθαξκφζηκε κνξθή ηεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη δχν πξναλαθεξζείζεο κε επθιείδεηεο γεσκεηξίεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη θαη απόλσηες γεωμεηρείες θαη κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζηελ επθιείδεηα, αιιά έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο. Παξάδεηγκα κηαο άιιεο γεσκεηξίαο είλαη ν ηεηξαδηάζηαηνο θαηά ηα άιια επθιείδεηνο ρψξνο. 3

5 Η κειέηε ηεο γεσκεηξίαο γίλεηαη πιένλ κε ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ δηαλχζκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιέο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα αιγεβξνπνηεζνχλ, δειαδή λα γίλνπλ αξηζκεηηθέο ζρέζεηο θαη λα κειεηεζνχλ αιγεβξηθά. Απηή ε κειέηε ηεο γεσκεηξίαο είλαη μερσξηζηφο θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη νλνκάδεηαη αναλσηική γεωμεηρία. Η γεσκεηξία είλαη ρξήζηκε ζε άιινπο θιάδνπο ησλ καζεκαηηθψλ θαη επηζηεκψλ, φπσο είλαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ, ε Άιγεβξα θαη ε Φπζηθή. χγθξηζε απφιπησλ γεσκεηξηψλ ε φιεο ζρεδφλ ηηο γεσκεηξίεο νξίδνληαη αξρηθά ηξεηο έλλνηεο ην ζεκείν, ε επζεία θαη ην επίπεδν. Γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο ε ζθαηξηθή θαη ε ππεξβνιηθή γεσκεηξία ζπλήζσο πξνβάιινπκε έλα επίπεδφ ηνπο ζηνλ ηξηζδηάζηαην επθιείδεην ρψξν, ελψ νη ηδηφηεηεο ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο ζεσξνχληαη γλσζηέο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο γεσκεηξίαο ρξεζηκνπνηνχκε ην θαηάιιειν ζχζηεκα αλαθνξάο, γηα λα καηαζκεσάζοσμε ηελ αληίζηνηρε αλαιπηηθή γεσκεηξία. Δπίπεδν: Θεσξνχκε έλα επίπεδν γηα ηελ επθιείδεηα, κία ζθαίξα γηα ηε ζθαηξηθή θαη έλα ζεινεηδέο ζρήκα γαη ηελ ππεξβνιηθή. Η παξαγσγή ηνπ ζεινεηδνχο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα αξηζηεξά. Όια ηα ζρήκαηα ηεο θάζε γεσκεηξίαο ηα ζεσξνχκε γηα ιφγνπο επθνιίαο πάλσ ζε απηέο ηηο επηθάλεηεο. Η θάζε επηθάλεηα είλαη ην επίπεδν ηεο γεσκεηξίαο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. εκείν: Καη γηα ηηο ηξεηο γεσκεηξίεο έλα ζεκείν πάλσ ζην επίπεδφ ηνπο ζεσξείηαη ζεκείν ηεο αληίζηνηρεο γεσκεηξίαο. 4

6 Δπζεία: Η επζεία ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο είλαη επζεία, ζηε ζθαηξηθή είλαη κέγηζηνο θχθινο ηεο ζθαίξαο. Καη ζηηο ηξεηο γεσκεηξίεο απφ θάζε επζεία ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν εθηφο επζείαο. ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία απφ ζεκείν εθηφο επζείαο δηέξρεηαη κφλν κία παξάιιεινο, ζηε ζθαηξηθή θακηά παξάιιεινο, ελψ ζηελ ππεξβνιηθή πνιινί παξάιιεινη. ζχζηεκα αλαθνξάο: ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ην νξζνθαλνληθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ελψ ζηε ζθαηξηθή ην ζθαηξηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζηελ θάζε γεσκεηξία ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα φπσο ηα ηξίγσλα θαη ηα επζχγξακκα ηξίγσλα θαη λα κειεηεζνχλ νη ηδηφηεηέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε θάζε ππννκάδα έθηηαμε έλα ζηεξεφ. Αιήζεηα κπνξεί απ απηά λα γίλεη έλα θηήξην; Η απάληεζε είλαη λαη, άθεζε ηε θαληαζία ζνπ λα δεκηνπξγήζεη θαη κπνξεί!!! 5

7 Καη έηζη αξρίζακε λα ςάρλνπκε ηη ζεκαίλεη αξρηηεθηνληθή. Όπσο είλαη γλσζηφ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ελφο θηηξηαθνχ έξγνπ θαη ηε ζχληαμε ηνπ γεληθνχ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο 1, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε γεληθή ζεσξεηηθή κνξθή ηνπ ππφ θαηαζθεπή θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα, απφ ηε κειέηε ηεο δηαζέζηκεο πεξηνρήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε φξσλ δφκεζεο, κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζε κεξηθέο ππνζέζεηο ηππνινγίαο. Απφ απηέο, δηακέζνπ ηεο επηινγήο ηνπ ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαζθεπήο θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε κε αθξίβεηα πιένλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ρψξσλ, κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζε απηή θαζεαπηή ηε ζχλζεζε ηνπ θηηξίνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζθαξηθήκαηνο. Γηα ηηο ηειεπηαίεο απηέο ελέξγεηεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηα πξψηα ζθίηζα κε ειεχζεξν ρέξη, πξννπηηθά ή φρη, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο η δέαο καο δηακέζνπ θαηφςεσλ, ηνκψλ, φςεσλ ππφ θιίκαθα ζρεδηαζκέλσλ, ρξεηαδφκαζηε έλα ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν πξνβνιήο - παξνπζίαζεο πνπ γεληθά κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε γεωμεηρία Γειαδή ηε γεσκεηξία ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο, φπνπ ζαλ ζχλζεζε ελλννχκε ηε ζχιιεςε - ζρεδηαζκφ (design) 2 θαη γξαθηθή απφδνζε γηα ηελ θαηαζθεπή - παξνπζίαζε (επηθνηλσλία πξνο ηξίηνπο) ηεο ίδηαο ηεο ζχιιεςεο. 1 Χ. Ακαναςόπουλοσ, Καταςκευι κτιρίων - ςφνκεςθ και τεχνολογία, ςελ. 33, ε' ζκδοςθ Ακινα. 2 Ο αγγλικόσ όροσ «design», χρθςιμοποιείται ςαν ζννοια που αναφζρεται ςτθ ςυνκετικι - δθμιουργικι διαδικαςία καταςκευισ ενόσ κτιρίου. Η ςφλλθψθ τθσ ιδζασ οριςτικοποιείται ςτο μυαλό του αρχιτζκτονα - designer και ςτθ ςυνζχεια εκφράηεται (αρχικά για τθν κατανόθςι τθσ και ςτθ ςυνζχεια για τθν καταςκευι τθσ) διαμζςου «γεωμετρικϊν προβολϊν» ικανϊν να απεικονίςουν ςτισ δφο διαςτάςεισ (τθσ επιφάνειασ του χαρτιοφ ςχεδίαςθσ) τισ τρεισ διαςτάςεισ του αντικειμζνου που αποτελοφν τθ ςχεδίαςθ. 6

8 Η γεσκεηξία δειαδή είλαη ην εξγαιείν κε ην νπνίν θφβνπκε, νξίδνπκε θαη δεκηνπξγνχκε ην ρψξν πνπ απνηειεί ην βαζηθφ «πιηθφ» γηα ηελ αξρηηεθηνληθή. Όκσο νη ηξηζδηάζηαηεο κνξθέο ζηελ αξρηηεθηνληθή δελ είλαη ην εμσηεξηθφ ελφο φγθνπ 3, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κ' έλα γιππηφ, αιιά ε επηθάλεηα (θπξηή, θνίιε ή επίπεδε) πνπ πεξηθιείεη έλα ρψξν. Γηφηη ν ρψξνο ζηελ αξρηηεθηνληθή δελ είλαη θελφο, αιιά απνηειεί ηνλ νγθνκεηξηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ζπλππάξρνπλ κία ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφηηο πεξηπηψζεηο γιππηηθήο απφδνζεο ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ φπσο π.ρ. νη ππξακίδεο. Καη' επέθηαζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ε «έκπλεπζε - δεκηνπξγία» αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα νξγαλσκέλνπ ρψξνπ, φπνπ πεηξακαηηδφκαζηε δηακέζνπ ηεο ρξήζεο θη αληηιακβαλφκαζηε δηακέζνπ ηεο κνξθήο ηνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, «ζπλζέησ» ζεκαίλεη φηη θαηαζθεπάδσ έλα νγθνκεηξηθφ ζχλνιν. Όρη φκσο έλαλ νπνηνδήπνηε φγθν, δηφηη γηα λα εθθξάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή δηακέζνπ απηνχ, πξέπεη λ' αληαπνθξίλεηαη ν φγθνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηαζθεπήο. Γελ αξθεί δειαδή νη δηάθνξνη ρψξνη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο - πξνυπνζέζεηο κεκνλσκέλα, αιιά πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θαη αλακεηαμχ ηνπο ζπλδεηηθέο ζρέζεηο ηέηνηεο, ψζηε λα εθθξάδνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ζηνλ παξαηεξεηή ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο θαηαζθεπάζηεθε ή ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν. 3 Ciancarlo di Carlo, L'idea plastica come sfida alla tecnologia, ανακοίνωςθ ςτο Διεκνζσ Συνζδριο Αρχιτεκτόνων, Μαδρίτθ

9 Οη ζπλδεηηθέο ζρέζεηο ζα πξέπεη λ' αληαπνθξίλνληαη θαη' αξράο ζηα ζέκαηα επθξίλεηαο - αλαγλψξηζεο ησλ κνξθψλ ηεο ζχλζεζεο. Αξγφηεξα ζα πιαηζησζνχλ θαη ζα εκπινπηηζζνχλ θαη ζα γίλνπλ πην ζχλζεηεο κε δεπηεξεχνπζεο πξνζζήθεο (ζρέζεηο), κέρξη θαη ηνλ πιήξε θαζνξηζκφ ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ιεπηνκεξεηψλ, αιιά θαη κε εηθαζηηθέο επεκβάζεηο γιππηηθήο ή δσγξαθηθήο ζηηο επηθάλεηεο. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηηερληθή κνξθή ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππνηαρζνχλ ε εμππεξεηηθή -ιεηηνπξγηθή κνξθή θαζψο θαη ε ηερληθή κνξθή, ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε - άλζξσπν λα θηλείηαη κέζα ζην έξγν κε ηάμε θαη αξκνλία. Καη απηφ ην θαηνξζψλεη δηφηη φρη κφλνλ ην θάζε έξγν σο θάηνςε πξέπεη λα είλαη ζνθά νξγαλσκέλν, αιιά θαη δηφηη σο φγθνο, κε ηα αλνίγκαηα θαη ηα πιήξε, ην θσο θαη ηηο ζθηέο, ηα ρξψκαηα, ηε ινγηθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηηο αλαινγίεο ησλ ρψξσλ ηνπ, ηειηθά απνθηά κηα απηνηέιεηα. Μφλν ηφηε νη κνξθέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αξκνληθέο θαη ην αξρηηεθηφλεκα λα ζπγθηλεί αηζζεηηθά φρη κφλνλ ηνλ ρξήζηε αιιά θαη ηνλ ζεαηή. Η ζχλζεζε ησλ κνξθψλ ζα npenei λα απνβιέπεη νπζηαζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηξηψλ ζηνηρείσλ: 1. ηελ πξαθηηθά αλαγθαία κνξθή πνπ εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ έξγνπ, 2. ηεο ηερληθά αλαγθαίαο κνξθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαζθεπή θαη 3. ηεο θαιιηηερληθά αλαγθαίαο κνξθήο πνπ έρεη απηνηέιεηα αηζζεηηθή, ράξηο ζηελ αξκνλία ησλ αλαινγηψλ ηεο. Φπρνινγία ηεο ζχιιεςεο ησλ κνξθψλ Σν αλζξψπηλν κάηη είλαη έλα εξγαιείν άκεζα επαίζζεην, πνπ κπνξεί, αθφκε θαη ρσξίο εμάζθεζε, λ' αλαγλσξίζεη κία γξακκή πνπ δελ είλαη απφιπηα επζχγξακκε, θάζεηε ή νξηδφληηα, ή κία θακπχιε πνπ δελ είλαη ζπλερήο θαη θαλνληθή ζηελ θακππιφηεηά ηεο. Γελ είλαη φκσο ηφζν επαίζζεην ζην λ' αληηιακβάλεηαη ηηο γσλίεο πνπ δελ είλαη νξζέο θαη λ' αληηιακβάλεηαη ηε ρσξηθφηεηα ησλ κνξθψλ, ηνπιάρηζηνλ φηαλ απηέο δελ είλαη νξαηά θαη θαζαξά - εχθνια αλαιπκέλεο ζε κνξθέο απνηεινχκελεο απφ βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 8

10 Σα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά. Η δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ησλ κνξθψλ απνηειεί αλαληηθαηάζηαηε ζπλζήθε γηα ηε ζχιιεςε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κελχκαηνο. Οη κνξθέο γίλνληαη ηφζν πην εχθνια αληηιεπηέο θαη αλαγλσξίζηκεο, φζν πην ραξαθηεξηζηηθέο θαη ιηγφηεξν ζπγθερπκέλεο είλαη κεηαμχ ηνπο, θαη' επέθηαζε απιέο θαη θαλνληθέο Σα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο απιέο γεσκεηξηθέο κνξθέο είλαη ηφζν έληνλα, πνπ δεκηνπξγνχλ ζε θάζε άλζξσπν, αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνχ εμέιημεο ηνπ, αλαθνξά ζε απζφξκεηνπο ζπκβνιηζκνχο. Σν ηεηξάγσλν π.ρ. θαη ε ηξηζδηάζηαηε επέθηαζε ηνπ, δει ν θχβνο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή απνδίδεη ηελ ηδέα ηεο θαζαξφηεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο ήξεκεο ζπλεηδεηήο ζθέςεο. Ο θχθινο θαη ε ηξηζδηάζηαηε επέθηαζή ηνπ, δει. ε ζθαίξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή θέξνπλ ηελ ηδέα ηεο ζπλέρεηαο, ηεο θίλεζεο, ηεο αησληφηεηαο ρσξίο αξρή θαη ηέινο, ηεο ηειεηφηεηαο. Σν ηζφπιεπξν ηξίγσλν θαη ε ηξηζδηάζηαηε επέθηαζή ηνπ, ην ηεηξάεδξν, είλαη αληίζεηα κνξθή ζπλδεδεκέλε κ' εκάο, σο πξνο ηελ ηδέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο αζηάζεηαο, ηεο δπζθνιίαο, ηεο επηζεηηθφηεηαο. Οη θαλνληθέο παξακνξθψζεηο απηψλ ησλ βαζηθψλ κνξθψλ παξνπζηάδνπλ αλαγθαίεο αιιαγέο ζην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζχλζεησλ αξρηηεθηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ζηηο νπνίεο επηπιένλ κπνξνχλ ζπρλά λα ππεηζέιζνπλ πεξηζζφηεξεο γεσκεηξηθέο κνξθέο ηαπηφρξνλα. 9

11 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ φηη ν F. L. Wright ζπρλά έθαλε ρξήζε ζχλζεησλ γεσκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Σεηξάγσλν θαη θχθιν (Johnson bldg. at Racine 1939), ηεηξάγσλν θαη νξζνγψλην ηξίγσλν 600 θαη 300 ζην Willey House ηεο Minneapolis (1934), ηεηξάγσλν θαη εμάγσλν ζην St. Mark Tower ζηε Νέα Τφξθε (1929), ηεηξάγσλν θαη ηζφπιεπξν ηξίγσλν ζην St. Marcos in the desert, a Chandler (1927) θιπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα βαζηθέο - ζηνηρεηψδεηο εθθξάζεηο ηεο ςπρνινγίαο ηεο κνξθήο, αιιά ράξηο ζ' απηέο, επηηπρεκέλα ή φρη, ζηάζεθε ηθαλφ λα θαηαζθεπάζνπκε απφ ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο κέρξη ζήκεξα, ην κεγάιν θηίξην ηεο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο. 10

12 Υσξίο λα είλαη αλάγθε ινηπφλ λα αλαθεξζνχκε απνθιεηζηηθά ζηηο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο φπνπ επηδηψρζεθε ε εθινγή κίαο θαζαξήο κνξθήο, φπσο εθείλεο πνπ ζεσξήζεθαλ ηθαλέο λα εθθξάζνπλ ηε δχλακε ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηαπηφρξνλα κπζηθή δηάζηαζε ηνπ ζαλάηνπ (φπσο π.ρ. νη ηάθνη κε θαλνληθή κνξθή, νη ηάθνη κε ηνχκπεο, κε εκηζθαίξην θηι) θαη ρσξίο ηελ απινπνίεζε πνπ πξέζβεπε ν Le Corbusier, λα ζεσξνχκε δει. ηελ αξρηηεθηνληθή ζαλ ην ζνθφ παηρλίδη ησλ γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ ππφ ην θσο ηνπ ήιηνπ (πξάγκα πνπ νχηε ν ίδηνο έθαλε), παξακέλεη γεγνλφο (θαη είλαη πάληα, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο), ε αλάγθε λα «δηαβάζνπκε» ζε κία αξρηηεθηνληθή έλα ζχλνιν ζηνηρεησδψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη κνξθψλ. Απηά ηα ζηνηρεηψδε ζρήκαηα είλαη κνξθέο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε θιαζζηθή γεσκεηξία θαη έθηαζαλ ζ' εκάο δηακέζνπ ησλ «ηνηρείσλ» ηνπ Δπθιείδε, παξ' φιν πνπ ε ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο εγγξάθεη ηε ζπλεηδεηή ρξήζε ηνπο απφ ηηο πξψηεο πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο ηνπ homo sapiens, ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ν Ππζαγφξαο, ν Θαιήο, ν Δπδφζζηνο θαη ν Δπθιείδεο. 11

13 Η γεφμεηρία ζαν οικονομία ηοσ τώροσ Η γεσκεηξία, ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Oxford, είλαη ε επηζηήκε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ κεγεζψλ ζην ρψξν. Αζρνιείηαη ινηπφλ άκεζα κε ηελ αξρηηεθηνληθή δηφηη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ κνξθψλ ζην ρψξν θαη γηαηί καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε δηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο, ηθαλέο λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηξηζδηάζηαηεο κνξθέο ηνπ ρψξνπ. Λφγσ ηεο ζρέζεο: ζεκαζία ηεο θαηαζθεπήο = «ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ» κεηαμχ ζηνηρείσλ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε γεσκεηξία ελδηαθέξεη ηνλ αξρηηέθηνλα θη απνηειεί ηε βαζηθή επηζηήκε γηα ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ δνκεκέλσλ κνξθψλ. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γεσκεηξία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε νηθνλνκία ζαλ ηελ «ζρέζε κεηαμχ πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο». Οινθιεξψλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γεσκεηξία γηα ηνλ αξρηηέθηνλα είλαη: ε βάζε θαη ην επηζηεκνληθφ κέζν, δει. ην απαξαίηεην εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ησλ κνξθψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ έλα ζχζηεκα πινπνίεζεο ηδαληθψλ κνξθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο βαζηθνχο ρψξνπο θαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Μνξθέο ζηηο νπνίεο απνδφζεθαλ ηδηαίηεξα ζπκβνιηθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ην πιέγκα ηνπ απεηθνληζηηθνχ γξαθηθνχ - καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε επί ράξηνπ ηε γεσκεηξία ησλ ρψξσλ θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θηηξίνπ ην γξαθηθφ κέζν γηα λα επηθνηλσλνχκε θαη λα κεηαδίδνπκε -πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή- ηελ ηδέα ηεο ζχλζεζεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ: επηθνηλσλία θαη κεηάδνζε, πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ελδηαθέξεη ηνλ δεκηνπξγφ, αιιά ηνπο άιινπο δει. εξγνιάβνπο, θαηαζθεπαζηέο θαη αλαζέηεο, πνπ ζ' απηνχο κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηε δεκφζηα γλψκε, επεθηείλνληαο ηελ έλλνηα ζ' εθείλνπο ηνπο εηδηθνχο, φπσο αξρηηέθηνλεο, θηινιφγνπο ή θξηηηθνχο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε ζπλζεηηθήο επεμεξγαζίαο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θαηαζθεπή εθείλσλ ησλ ρψξσλ πνπ εθθξάδνπλ ην ζθνπφ ηεο δνπιεηάο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζχλζεησλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ (θηεξίνπ), λα επαιεζεχζνπκε αλά πάζα ζηηγκή ην «γεσκεηξηθφ κέζν» (ζρέδην) κε ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ «γεσκεηξηθφ απηνζθνπφ» ηεο ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί γηα λα κε ζπκβαίλεη απηφ θαη πξέπεη ν αξρηηέθηνλαο λα θνηηάεη θαιά λα κελ γίλεη «δνχινο» ηεο γνεηείαο ηεο γεσκεηξίαο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αξρηηεθηνληθή. 12

14 Γεφμεηρία και θύζη Η γεσκεηξία είλαη κία θαηαζθεπή ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, αιιά αλ παξαηεξήζνπκε ηε θχζε κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε ζα ζχλνιν ησλ λφκσλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηνλ άλζξσπν. Ο αλζξψπηλνο νξζνινγηζκφο ζηάζεθε ηθαλφο λ' αλαγλσξίζεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζην θπηηθφ θαη δσηθφ βαζίιεην νξηζκέλσλ απιψλ κνξθψλ, λα βξεη ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο κνξθέο απηέο κεηαμχ ηνπο θαη λα θαηαζθεπάζεη ζπζηήκαηα καζεκαηηθήο γεσκεηξηθήο απεηθφληζεο. Παξαηεξψληαο ηε θχζε εληνπίδνπκε, ηαπηίδνπκε θη απνκνλψλνπκε απφςεηο ηεο ζχλζεηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαηαζθεπψλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, φπσο π.ρ. ηηο αλαινγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηε ζπκκεηξία ησλ ινπινπδηψλ θαη ηεο ζέζεσο ησλ θχιισλ ζ' έλα θιαδί, κέρξη ηε ζπείξα ηνπ DNA. ηελ αξρηηεθηνληθή ε δηαδηθαζία αληηζηξέθεηαη θαη γίλεηαη άκεζε, δηφηη ρξεζηκνπνηνχκε ηε γεσκεηξία γηα λα θηίζνπκε έλαλ αξρηηεθηνληθφ νξγαληζκφ. Δπεηδή φκσο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλαο νξγαληζκφο ηεο θχζεο είλαη κφλν γεσκεηξία, έηζη δελ είλαη δπλαηφ λα πνχκε φηη αξθεί ε γεσκεηξία γηα λα δεκηνπξγήζνπκε - ζπλζέζνπκε έλαλ αξρηηεθηνληθφ νξγαληζκφ. Σα άιαηα π.ρ. ζηε θχζε είλαη κία θαηαζθεπή, φρη φκσο έλαο νξγαληζκφο, δηφηη πξνθαλψο ν νξηζκφο ηεο ιέμεο νξγαληζκφο αλαθέξεηαη ζε κνξθέο ηεο δσήο πην πνιχπινθεο. Όκσο, ε γεσκεηξηθή δηάηαμε ηεο κνξθήο ησλ θξπζηάιισλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αξρηηεθηνληθή, παξ' φιν πνπ πξφθεηηαη γηα κνξθέο πνιχ πην απιέο απ' απηέο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Κάζε αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν είλαη έλαο «νξγαληζκφο» πνιχ πην ζχλζεηνο παξ' φιν πνπ ζπρλά ε δηάηαμή ηνπ είλαη ιηγφηεξν απζηεξά γεσκεηξηθή, ζε ζρέζε κε ηε κνξθή ησλ αιάησλ. Αληίζεηα, έλαο θπηηθφο ή δσηθφο νξγαληζκφο παξνπζηάδεηαη απείξσο πην ζχλζεηνο θαη πεξηπιεγκέλνο απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ νξγαληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη αξρηηέθηνλεο θαη νη ηζηνξηθνί ηνπ παξειζφληνο δηέθξηλαλ ζηηο απαξρέο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ ηε κίκεζε ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ (βι. Π.Μηρειή, passim). ήκεξα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε ζεσξία απηή, θαζψο επίζεο θαη ε άπνςε φηη νη κνξθέο ηνπ δσηθνχ θαη θπηηθνχ βαζηιείνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθή αλάπηπμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε άκπλά ηνπο θαη ε επηβίσζε ηνπ είδνπο. χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο ππάξρνπλ αηηίεο πνιχ πην βαζηέο θαη ζχλζεηεο πνπ επεμεγνχλ ηελ εμέιημε ησλ κνξθψλ ζηε θχζε, πνπ επαιεζεχνπλ ηε ζεσξεία ηνπ Γαξβίλνπ πεξί εμέιημεο θαη ζπζρεηίδνπλ άκεζα ηε κνξθή ησλ αηφκσλ κε κία εζσηεξηθή ελέξγεηα -πνπ αλ θαη δελ έρεη πιήξσο δηεπθξηληζηεί- νθείιεηαη ζηελ ηάζε ησλ πξνγφλσλ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ είδνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κνξθήο. 13

15 Οη παξαπάλσ ζθέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ κνξθψλ ζηε θχζε, φζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ρξεζηκεχνπλ σο πξνο ηα εμήο: λ' απνθεχγνπκε λα ζεσξήζνπκε φηη κία αξρηηεθηνληθή κνξθή είλαη πεξηζζφηεξν αμηφινγε, φζν πεξηζζφηεξν απνζπληίζεηαη ζηηο βαζηθέο γεσκεηξηθέο κνξθέο ηεο, ιακβάλνληαο ππ' φςε φηη ε αιήζεηα -αθφκε θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή- είλαη έλα ζχλζεην γεγνλφο, δηφηη αλαθέξεηαη ζε αλζξψπνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη Ππξακίδεο ηεο Αηγχπηνπ, νη νπνίεο παξ' φιν πνπ εμσηεξηθά ε κνξθή ηνπο απνηειεί βαζηθφ θαη απιφ γεσκεηξηθφ ζρήκα, ζαλ κνξθέο απνηεινχλ θάζε άιιν παξά απιή ζπλζεηηθή εμέιημε. ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππ' φςε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλζεηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ, δελ πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζρεκάησλ θαη κνξθψλ απνηειεί πξνρσξεκέλε, εμειηγκέλε ή ζχγρξνλε αρτιηεκηονική. Σύμθωνα με ηον Ludovico Quaroni, αν η ζσνθεηική διαδικαζία δεν προτωρεί ζσνειδηηά με ηοσς απαραίηηηοσς ζσνετείς ελέγτοσς, διακινδσνεύοσμε να μην κάνοσμε καθόλοσ «αρτιηεκηονική». Και δεν σπάρτει ηίποηε τειρόηερο από ηη απομίμηζη οριζμένων οργανικών μορθών ή ηης αρτιηεκηονικής με ζσμβολικό περιετόμενο. Αρτιηεκηονική - Γεφμεηρία - Μορθή Αλ ππάξρεη θάηη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαζθεπέο ηεο θχζεο νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ. Ιδηαίηεξα γηα ηελ Αλαγέλλεζε, πνπ ππήξμε απφ ηηο πην δεκηνπξγηθέο επνρέο ζε αξρηηεθηνληθφ έξγν, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ν Πάπαο Nicolo V, γλσζηφο γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο ηνπ ζηε Ρψκε, ιίγν πξηλ πεζάλεη δήηεζε απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ ηελ πινπνίεζε ζηε Ρψκε «καξηπξηψλ πνπ λα ζπκίδνπλ έξγα ζρεδφλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ» (1455). Οη αξρηηεθηνληθέο κνξθέο είλαη δεκηνπξγίεο ηηο νπνίεο κφλν ν άλζξσπνο είλαη ηθαλφο λα πξαγκαηνπνηήζεη. Δπίζεο ε γεσκεηξία είλαη αλζξψπηλε δεκηνπξγία. Πξφθεηηαη φκσο γηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα παξ' φιν πνπ ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ άκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Η γεσκεηξία -πνπ είλαη νπζηαζηηθά καζεκαηηθά- αζρνιείηαη κε ηνλ αθεξεκέλν ρψξν, ελψ ε αξρηηεθηνληθή -πνπ είλαη ηερληθή θαη ηέρλε- αζρνιείηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν δειαδή ην ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν, ηφζν ζαλ παξαηεξεηή, φζν θαη ζαλ ρξήζηε. Ο αξρηηέθησλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ιεπηέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε δσή κε ηε κνξθή θαη ηε κνξθή κε ηε δσή γηα λα κπνξέζεη λα γλσξίζεη ηε ιεπηή ζρέζε πνπ θάλεη ηελ αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή φκνηα κε δσληαλή χπαξμε, παξ' φιν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κίκεζε ελφο ειάρηζηνπ ηκήκαηφο ηεο. Άιισζηε, ε ζθνπηκφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ αξρηηέθηνλα ζηελ πφιε θαη ζηελ θνηλσλία πάληα ππήξμε θαη ζα παξακέλεη ε εηιηθξηλήο θαη αλαληηθαηάζηαηε αθηέξσζή ηνπ ζην δεκηνπξγηθφ ζρέδην. 14

16 Κάλακε ηηο έξεπλέο καο βγήθακε ζηνπο δξφκνπο ηεο πεξηνρήο καο κε εξσηεκαηνιφγηα, Αξρίζακε λα θσηνγξαθίδνπκε ζπίηηα θαη γηα πξψηε θνξά λα παξαηεξνχκε πξάγκαηα πνπ κέρξη ηψξα δελ ηα βιέπακε. «Η έξεπλα θαη ε γλψζε άλνημαλ ζηα κάηηά καο έλαλ θαηλνχξην θφζκν». Μεηά απφ ηε κηθξή καο έξεπλα ζηνπο δξφκνπο βπζηζηήθακε γηα ηα θαιά ζην δηαδίθηπν θαη απνθαζίζακε φηη ηα ηξία «είδε» αξρηηεθηνληθήο πνπ καο θέληξηζαλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ θαη απνθαζίζακε λα εξεπλήζνπκε βαζχηεξα ήηαλ ε ειιεληθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ν λενθιαζηθηζκφο θαη ην bauhous. Δηδηθά ην ηειεπηαίν καο γνήηεπζε φρη κφλν σο αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ζαλ θίλεκα, ζαλ λέα ζθέςε πινπνίεζεο απιψλ φκνξθσλ ηδεψλ πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζην ρξφλν θαη πνπ μεθίλεζαλ κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο. 15

17 «ΚΣΙΣΗ» ΣΔΥΝΗ Η αζάλαηε θιεξνλνκηά ηνπ Μπάνπρανπο Ιδξχζεθε ην 1914 θαη αξρηθά απνηέιεζε έλα είδνο ζπγρψλεπζεο ηεο ζρνιήο Grand Ducal ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο κε ηελ Kunstgewerbeschule. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Bauhaus ήηαλ λα απνηειέζεη κηα εληαία ζρνιή ηφζν ζηελ αξρηηεθηνληθή φζν θαη ζηηο θαιέο ηέρλεο, ελψ έζβεζε κφιηο 14 ρξφληα αξγφηεξα ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία ηνπ 1933, φηαλ ν Χίηλερ αλέβεθε ζηελ εμνπζία. Η δσή ηνπ ήηαλ ζχληνκε, ε θιεξνλνκηά πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ηεξάζηηα. Κακία ζρνιή θαιψλ ηερλψλ, πνηέ ζηελ ηζηνξία, δελ επεξέαζε ηηο δσέο ηφζσλ αλζξψπσλ Σν ζηπι Μπάνπρανπο δηακφξθσζε ην ληηδάηλ ηνπ 20νχ αηψλα θαη κεηακφξθσζε ξηδηθά ηελ εηθφλα ηνπ θφζκνπ. Η ζθξαγίδα ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ζηα θαζεκεξηλά ρξεζηηθά αληηθείκελα ήηαλ θαζνξηζηηθή ηφζν πνπ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο καο. Σα πάληα γχξσ καο, απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ καο σο ηα έπηπια θαη ηα αμεζνπάξ, θέξνπλ θάηη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Μπάνπρανπο. Οη θαιιηηέρλεο ηεο ζξπιηθήο ζρνιήο άθεζαλ αλεμίηεια ζεκάδηα ζηνλ εμνπιηζκφ hi-fi, ζηηο θαθεηηέξεο, ζηα ξαδηφθσλα, ζηηο εληνηρηζκέλεο θνπδίλεο, θαζψο θαη ζηελ ηππνγξαθία θαη ζηε θσηνγξαθία. Πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηνπ ζρεδηάδνληαη θαη θπθινθνξνχλ απαξάιιαθηα σο ζήκεξα: νη ηαπεηζαξίεο, ηα πθάζκαηα, ηα θσηηζηηθά θαη νη δηάζεκεο κεηαιιηθέο πνιπζξφλεο. Πξηλ απφ 80 ρξφληα θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο ζρνιήο. To Bauhaus επηρνξεγήζεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ πξψηε Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο. Χζηφζν κεηά απφ αιιαγή ζηελ ηνπηθή θπβέξλεζε, ε ζρνιή κεηαθέξζεθε ζην Dessau ην 1925, φπνπ ε αηκφζθαηξα ήηαλ πεξηζζφηεξν πξννδεπηηθή θαη βηνκεραληθή. Σν 1927, ην χθνο ηνπ Bauhaus θαη νη δηαζεκφηεξνη αξρηηέθηνλέο ηνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ έθζεζε "Die Wohnung" (ειι. κθ. "Η Καηνηθία") πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Deutscher Werkbund ζηε ηνπηγθάξδε. Έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο έθζεζεο απνηέιεζε ην πξφγξακκα " Weissenhof Siedlung", έλα ζρέδην αλέγεξζεο θαηνηθηψλ. 16

18 Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα ν Meyer δηαδέρηεθε ηνλ Gropius γηα λα αθήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Mies van der Rohe. Κάησ απφ έληνλεο πνιηηηθέο πηέζεηο, ε ζρνιή νξηζηηθά έπαςε λα ιεηηνπξγεί κεηά απφ εληνιή ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο ην Σν λαδηζηηθφ θφκκα είρε αληηηαρζεί ζην Bauhaus ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '20. Θεσξήζεθε έλα κέησπν θνκκνπληζηψλ, εηδηθά επεηδή πνιινί Ρψζνη θαιιηηέρλεο αλακίρζεθαλ κε απηφ. πγγξαθείο φπσο ν Wilheim Frick θαη ν Alfred Rosenberg ραξαθηήξηδαλ ην Bauhaus "κε-γεξκαληθφ" θαη επέθξηλαλ ηηο λεσηεξηζηηθέο ηάζεηο ηνπ. Χζηφζν, θπξίσο ράξε ζην κεγαιφπλνν φξακα ηνπ Γθξφπηνπο, ην Μπάνπρανπο θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη θαη κέζα ζε πέληε ρξφληα ην καληθέζην ηεο ζρνιήο, δηά ζηφκαηνο ηνπ ηδξπηή ηεο, καξηπξνχζε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ δπλακηζκφ ηεο δνπιεηάο πνπ παξήγε: «Ο απώηερος ζκοπός κάθε δημιοσργικής δραζηηριόηηηας είναι ηο κηίζιμο!». Δμάιινπ ζηελ θπξηνιεμία «Μπάνπρανπο» ζεκαίλεη «θηηζηφ θηίξην». ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αξρηηεθηνληθή νχηε θαλ δηδαζθφηαλ ηα πξψηα ρξφληα κε ηελ αηηηνινγία ηεο καηαηφηεηαο ηνπ πξάγκαηνο ζε κηα δηαιπκέλε νηθνλνκηθά θαη ηζνπεδσκέλε ρψξα Η πξνζγεθνκέλε ινγηθή ηνπ Γθξφπηνπο δηακφξθσζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ εθκάζεζε ρεηξνηερληψλ παξά θαιψλ ηερλψλ. Οηαλ ε Γεξκαλία πάηεζε θαη πάιη ζηα πφδηα ηεο, ηα ζρέδηα ηνπ Μπάνπρανπο άξρηζαλ λα έρνπλ κεγάιε δήηεζε απφ εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο. Σν 1925 ε ζρνιή κεηαθφκηζε ζηε βηνκεραληθή πφιε Νηεζάνπ, φπνπ ην έδαθνο ήηαλ πξφζθνξν γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο (ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ εξγνζηαζίσλ). Η ρξπζή επνρή ηνπ Μπάνπρανπο ήηαλ πξαγκαηηθφηεηα. Η ζρνιή δελ είρε πιένλ αλάγθε απφ θξαηηθά θνλδχιηα γηα λα ζπληεξεζεί, θαζψο νη παξαγγειίεο έπεθηαλ βξνρή θαη απέθεξαλ ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Η ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην βηνκεραληθφ ζρέδην ήηαλ εκθαλήο θαη ε δπγαξηά έπαςε πηα λα γέξλεη πξνο ηε ρεηξνηερλία. Η θσηνγξαθία θαη ε ηππνγξαθία κπήθαλ δπλακηθά ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη παξήγαγαλ εμαίξεηα έξγα, ελψ επίζεκα εηζήρζεζαλ ηφηε θαη ηα καζήκαηα αξρηηεθηνληθήο. Δληφο ηεο ζρνιήο δηδαζθφηαλ φ,ηη είρε ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ην ζρέδην αιιά θαη ηελ ηειηθή θαηαζθεπή. Σν παξάδνμν ζηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ήηαλ φηη, αλ θαη ππνζηήξηδε φηη ν απψηεξνο ζηφρνο φιεο ηεο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ην ρηίζηκν θαη ε θαηαζθεπή έξγσλ, ε ζρνιή δελ πξφζθεξε καζήκαηα αξρηηεθηνληθήο παξά κφλν κεηά ην

19 Το Μπαοστοσς σπό ηις διεσθύνζεις μεγάλφν αρτιηεκηόνφν Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ Walter Gropius, ε αξρηηεθηνληθή'] παξαγσγή ηνπ Bauhaus νπζηαζηηθά αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ ίδην ηνλ Gropius κε ζεκαληηθφηεξν ίζσο έξγν ηνλ πχξγν "TribuneTower" ζην ηθάγν, ην νπνίν πξνθάιεζε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιή. Σν θηίξην ηεο ζρνιήο Bauhaus ζην Dessau ζεσξείηαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ θαη αλήθεη θαη απηφ ζηνλ Gropius. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Bauhaus ζπλεηζέθεξαλ θπξίσο ζε κηθξφηεξεο εκβέιεηαο εξγαζίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο (ζρεδίαζε γξαθείσλ, αγγεηνπιαζηηθή, εζσηεξηθή δηαθφζκεζε θ.η.ι). ηα δχν ρξφληα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αξρηηέθηνλα Hannes Meyer, ε θηινζνθία ηεο ζρνιήο Bauhaus κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ αηζζεηηθή αξηηφηεηα πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. ε απηή ηελ πεξίνδν αλαηέζεθαλ ζηε ζρνιή ζεκαληηθά έξγα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ έλα γηα ηελ πφιε ηνπ Dessau πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή πέληε δηακεξηζκάησλ (δηαηεξνχληαη έσο ζήκεξα) θαη έλα γηα ηελ πφιε ηνπ Bernau θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ γξαθείσλ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ ρνιείνπ ησλ Γεξκαληθψλ πλδηθάηνπ (ADGB). Όηαλ αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιήο ν Mies van der Rohe, απνθήξπμε ηηο πξνγελέζηεξεο πνιηηηθέο ησλ Gropius θαη Meyer θαζψο θαη φινπο ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο. Πξνζπάζεζε λα επηβάιιεη κηα πξνζσπηθή αληίιεςε, σζηφζν ζε απηή ηελ πεξίνδν δελ ζεκεηψλεηαη θαλέλα πινπνηεκέλν πξφγξακκα ή έξγν απφ ηε ζρνιή. Η εθπιεθηηθή άλζεζε ηνπ Μπάνπρανπο θφπεθε βίαηα απφ ην ρέξη ησλ λαδηζηψλ. Σν 1931 ην λαδηζηηθφ θφκκα θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία ζην ηνπηθφ ζπκβνχιην θαη θξφληηζε λα δηαθφςεη ηα ζπκβφιαηα ησλ θαζεγεηψλ. Δλαλ ρξφλν αξγφηεξα ε ζρνιή κεηαθφκηζε ζην Βεξνιίλν, φπνπ θπηνδσνχζε γηα ιίγν δηάζηεκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο εγθαηαιειεηκκέλνπ εξγνζηαζίνπ ησλ πξναζηίσλ, ψζπνπ λα θιείζεη ηειείσο κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα. Ηηαλ έλα ζιηβεξφ ηέινο κηαο σξαίαο ηζηνξίαο. Σν Μπάνπρανπο ήηαλ κηα κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε] πεξίπησζε ζηελ ηζηνξία ηνπ ληηδάηλ. Μεηαγελέζηεξεο απφπεηξεο αλαβίσζεο εθείλεο ηεο έληνλα δεκηνπξγηθήο αηκφζθαηξαο ζηε κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία θαη ζηελ Ακεξηθή απέηπραλ. Αλ ζέιεηε απηέο απνδείμεηο απηήο ηεο αίζζεζεο, δελ θηάλεη λα επηζθεθζείηε ηελ έθζεζε. Αλαδεηήζηε ηελ ζηα ραξαθηεξηζηηθά «θπβηζηηθά» θηίξηα ηεο Αζήλαο (ακεξηθαληθή πξεζβεία. Πνιεκηθφ Μνπζείν, Δζληθή Πηλαθνζήθε]) θαη ζηα έπηπια απφ δέξκα θαη κέηαιιν πνπ κπνξεί λα έρεηε ήδε ζην ζπίηη ζαο. Δίλαη θαη απηά ε καθξηλή θιεξνλνκηά ηνπ Μπάνπρανπο. 18

20 Βαζικές αρτές Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μπανπράνπο ήηαλ ε απιφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε γεσκεηξηθέο θφξκεο θαη ζην ρξψκα. Η ζρνιή Μπανπράνπο απέξξηπηε θάζε πεξηηηφ δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, ζεσξψληαο πν>ο ε ίδηα ε πξψηε χιε πεξηέρεη έλα είδνο θπζηθήο θαη εγγελνχο δηαθνζκεηηθήο ηθαλφηεηαο. ηφρνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο ήηαλ ε αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ καδηθήο παξαγσγήο, φπσο ηα έπηπια αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο έλλνηαο ηεο θαηνηθίαο αλ θαη ηάρζεθε αληίζεηε ζηελ ηάζε πιήξνπο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, θξαηψληαο ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ έμσ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο παξαγσγήο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα ζεσξνχλ ην έξγν ηνπο έθθξαζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηέρλεο. Η βαζχηεξε ζεσξία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε θαη ε εθπαηδεπηηθή δνκή ηεο ζρνιήο Bauhaus ήηαλ πσο ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη εληαίν θηίζκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην θίλεκα ηνπ Μπανπράνπο πξνζπάζεζε λα ελνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ππνηάζζνληαο παξάιιεια ηα ηερληθά κεραληθά κέζα ζηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγηθφηεηα. Η ζρνιή Μπανπράνπο αμηνπνίεζε ηελ αλζξψπηλε αηνκηθή'] πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα κηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ απφιπηα ηππνπνηεκέλε. To Bauhaus άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηάζεηο ηεο ηέρλεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηε δπηηθή Δπξψπε αιιά θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο φηαλ πνιινί απφ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ αλακίρζεθαλ ζε απηφ εμνξίζηεθαλ απφ ην λαδηζηηθν θαζεζηψο θαλ αλαδήηεζαλ ηελ ηχρε ηνπο εθείοη Walter Gropius, Marcel Breuer θαη Laszlo Moholy-Nagy εξγάζηεθαλ καδί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30, ζηελ Αγγιία γηα ην πξφγξακκα "Isokon" κέρξη ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30 ν van der Rohe εγθαηαζηάζεθε ζην ηθάγν φπνπ ζπλέρηζε κε επηηπρία ην αξρηηεθηνληθφ ηνπ έξγν. Ο Moholy-Nagy ίδξπζε ζην ηθάγν ην "Νέν Μπανπράνπο" (New Bauhaus) ράξε ζηε ρνξεγία ηνπ βηνκεράλνπ Walter Paepcke. Ο Herbert Bayer, ππφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Paepcke ζπκκεηείρε ζε αξθεηά πξνγξάκκαηα γηα ην Aspen ηεο Ακεξηθήο. 19

21 Απν πνιινχο ζεσξείηαη πσο ε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ Bauhaus βξίζθεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεδίαζεο θαη εδηθφηεξα ηνπ ζρεδίνπ επίπισλ. Οη θαιιηηέρλεο ηεο ζρνιήο άθεζαλ αλεμίηεια ζεκάδηα θαη ζε φηη αθνξά ην ζρέδην ζηνλ εμνπιηζκφ hi-fi, ζηηο θαθεηηέξεο, ζηα ξαδηφθσλα, ζηηο εληνηρηζκέλεο θνπδίλεο, θαζψο θαη ζηελ ηππνγξαθία θαη ζηε θσηνγξαθία. Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα Μπανπράνπο ζρεδηάδνληαη θαη θπθινθνξνχλ απαξάιιαθηα σο ζήκεξα, φπσο νη ηαπεηζαξίεο, ηα πθάζκαηα, ηα θσηηζηηθά θαη νη δηάζεκεο κεηαιιηθέο πνιπζξφλεο. Σν 1944 ηδξχζεθε ην δεκφζην Ίδξπκα Bauhaus-Dessau, ράξε ζην νπνίν ην θνιέγην Bauhaus-Dessau άξρηζε απφ ην 1999 λα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε ζπκκεηέρνληεο απφ φιν ηνλ θφζκν. 20

22 Ο Νεοκλαζικιζμός ( ) ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία απφ ην ηέινο ηνπ 18νπ θαη ηηο δπν πξψηεο δεθαεηίεο 19νπ αηψλα. Ο Νενθιαζηθηζκφο, ζε φηη αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή, εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 17ν αηψλα ζηελ Ιηαιία, γηα λα εμαπισζεί ην 18ν αηψλα ζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε ρξεζηκνπνίεζε θηφλσλ (columns) θαη θηνλoθξάλσλ (capital), αεησκάησλ (pediments), δσνθφξσλ (friezes) θαη θιαζηθψλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ. ηελ Διιάδα ν λενθιαζηθηζκφο ζπκπίπηεη κε ηελ άθημε ηνπ πξψηνπ βαζηιηά, ηνπ Βαπαξνχ πξίγθηπα Όζσλα ( ). ηελ Διιάδα ην λενθιαζηθφ ζηπι απνθηά ηε δηθή ηνπ δπλακηθή θαη ηδηαηηεξφηεηα, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλαβάπηηζε ζηα θιαζηθά πξφηππά ηνπ, ηελ πιαηηά απνδνρή ηνπ πνπ μεπεξλά ηα κλεκεηαθά θηίζκαηα θαη ηα εχπνξα ζηξψκαηα γηα λα θζάζεη σο ηελ επξεία κάδα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηέινο ηε καθξά δηάξθεηά ηνπ, πνπ θηάλεη σο ηνλ Μεζνπφιεκν. εκαληηθφ κλεκεηψδεο έξγν ζηελ Διιάδα είλαη ε λσπνγξαθία ηεο δσθφξνπ ζην παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο, έξγν ηνπ Απζηξηαθνχ δσγξάθνπ Carl Rahl πνπ απνηειεί εμαηξεηηθφ δείγκα λενθιαζηθηζκνχ. Άιια κλεκεηψδε έξγα Νενθιαζηθηζκνχ ζην εμσηεξηθφ είλαη ν λαφο ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο ζην Παξίζη (La Madeleine), έξγν ησλ Νη` Ιβξί θαη Κνπηίξ, ην "Αλάθηνξν ησλ Νεξψλ" (Palace on the Water) ζηε Βαξζνβία, ηα Θέαηξα ηεο Μφζραο (The Bolshoi Theatre) θαη ηεο Πεηξνχπνιεο, ην Καπηηψιην ηεο Οπάζηγθηνλ (Capitol Hill) θ.ά. 21

23 Πεγή έκπλεπζεο ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ απνηέιεζαλ ηα επξήκαηα απφ ηηο πξφζθαηεο αλαζθαθέο ζηελ Πνκπεία, κηαο άξηζηα δηαηεξεκέλεο αξραίαο ξσκατθήο πφιεο, κε ζπίηηα πνιχρξσκα θαη πεξίηερλα δηαθνζκεκέλα κε ηνηρνγξαθίεο. Δπηπιένλ, ν Νενθιαζηθηζκφο θηινδνμεί λα απνθαηαζηήζεη ην απζηεξφ ήζνο ηεο αξραίαο ηέρλεο θαη ηελ αξκνλία πνπ πεγάδεη απφ ην κέηξν, ηελ ηάμε, ηε ζπκκεηξία θαη ηηο αλαινγίεο. Σν δηεζλέο ζηπι γελλήζεθε σο απάληεζε ζηα πεξίθνκςα θαη δηαθνζκεηηθά απιηθά αηζζεηηθά ξεχκαηα ηνπ Μπαξφθ. Η αλεξρφκελε κεζαία θνηλσληθή ηάμε αλαδεηεί λέα εζηθά θαη αηζζεηηθά πξφηππα θαη βξίζθεη ελδηαθέξνλ ζηα ιηηά πξφηππα ηεο αξραίαο Διιάδαο, ησλ Δηξνχζθσλ, ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Ρψκεο. πγθεθξηκέλα, ηνλ 19ν αη. θπξηαξρεί ην ηδενινγηθφ θίλεκα ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη ζηε Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη σο πηνζέηεζε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε γλψξηκσλ ηερλνηξνπηψλ (ζηπι) ηνπ παξειζφληνο. Ο λενθιαζηθηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηελ ιφγηα αξρηηεθηνληθή, ηελ αξρηηεθηνληθή απφ αξρηηέθηνλεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ λεσηεξηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε: -ηελ ηππνινγία θαη ηελ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε -ηε κνξθνινγία -ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο. 22

24 Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηα δεκφζηα θηίξηα & ζηα αζηηθά κέγαξα ήηαλ ε ηξίκεξεο θάηνςε, δειαδή ε ζπκκεηξηθή δηάηαμε κε θεληξηθφ πξνζάιακν θαη παξάηαμε ρσξψλ εθαηέξσζελ, ην θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην θαη ε ηξίκεξεο νξγάλσζε ηεο φςεο ζε αληηζηνηρία κε ηελ θάηνςε, ην θεληξηθφ κέξνο ζε ειαθξά πξνεμνρή. Οη κεγαιναζηηθέο θαηνηθίεο θαη ηα δεκφζηα θηίξηα απνηέιεζαλ ππνδείγκαηα γηα ηα ζπίηηα ησλ κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ. Ο θαζαξφο λενθιαζηθηζκφο δηέπνληαλ απφ ηππνπνηεκέλα κνξθνινγηθά ζπζηήκαηα θαη θαλφλεο κέζα απφ ηα νπνία έπξεπε λα δηαηππσζεί ν ξπζκφο. πρλά ε βάζε γηα λα απνθηήζεη ηε ζηηβαξφηεηα ελφο «βάζξνπ» πνπ θέξεη ην ξπζκφ δηακνξθψλνληαλ επίπιαζηα σο ηζφδνκε ηνηρνπνηία ή έθεξε γσληφιηζνπο. ηε ζπλέρεηα, ε λενθιαζηθή κνξθνινγία πεξλά ζε φιν ηνλ ειιεληθφ ρψξν κε απνηέιεζκα λα ζπγθξνηείηαη ζπρλά κε έλαλ εκπεηξηθφ ηξφπν ρσξίο ηηο απζηεξέο αξρέο ηνπ αζελατθνχ θιαζηθηζκνχ. Σέινο, ν λενθιαζηθηζκφο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην βήκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμέιημε ησλ ζπηηηψλ ζε θάηη πην θαηλνχξγην απφ ηελ ηέρλε ηνπ θιαζηθηζκνχ. 23

25 Αζρνιεζήθακε θαη κε ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο νπνίαο δείγκαηα ειάρηζηα ζπλαληήζακε ζηελ έξεπλά καο. 24

26 Με ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε, γπξίζακε ζην εξσηεκαηνιφγηφ καο θαη ην επεμεξγαζηήθακε. Κάλακε έξεπλα ζε 400 ζπίηηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα. 25

27 26

28 Η έξεπλα έγηλε ζηε Ν. Δξπζξαία ζε 400 ζπίηηα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε παξαηεξνχκε φηη έρνπκε αλάπηπμε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ν. Δξπζξαία ηελ πεξίνδν Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο πεξηφξηζε ηελ αλέγεξζε πνιπθαηνηθηψλ θαη έηζη έρνπκε πεξηζζφηεξεο κνλνθαηνηθίεο. Σαπηφρξνλα παξαηεξνχκε κηα νηθνλνκηθή επεκεξία ζηηο λέεο πεξηνρέο ηεο Ν. Δξπζξαίαο (Μνξηεξφ, Καζηξί, Πνιηηεία). ηα ζπίηηα ηεο επνρήο απηήο δελ παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξεο αιιαγέο θαη επεθηάζεηο. Αξρηηεθηνληθά παξαηεξνχκε φηη έρνπκε 3 θαηεγνξίεο ζπηηηψλ θιαζζηθφ, λενθιαζηθφ θαη κνληέξλν. Μεηά ην 2005 ηα ζπίηηα είλαη θαη εμνρή κνληέξλα. Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην Βνξξά. Όπσο είλαη γλσζηφ ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπηηηψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, αθνχ ην θπζηθφ θσο απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα. Δπηπξφζζεηα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε πσο ε θαηαζθεπή ησλ ζπηηηψλ βαζίζηεθε θπξίσο ζε γεσκεηξηθά ζηεξεά, βαζηθά θχβν θαη παξα/δν. Σέινο δηαπηζηψζακε φηη θαηά θαλφλα ζπίηηα πνπ γεηηληάδνπλ έρνπλ παξφκνηα ζρήκαηα, απηφ δείρλεη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα επηιέγνπλ ζρήκαηα απιά γηα ηε δνκή ησλ ζπηηηψλ ηνπο αθνχ ηνπο εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα αθνχ ζε ζρέζε κε άιια ε θαηαζθεπή ηνπο ζεσξείηαη απινχζηεξε θαη θαη επέθηαζε νηθνλνκηθφηεξε. 27

29 Σίγοσρα λοιπόν με ηα γεφμεηρικά ζηερεά θηιάτνοσμε ζπίηια!!! 28

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα