Ο ρόλος ηοσ ενδοθηλίοσ ζηην καρδιακή ανεπάρκεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος ηοσ ενδοθηλίοσ ζηην καρδιακή ανεπάρκεια"

Transcript

1 Ο ρόλος ηοσ ενδοθηλίοσ ζηην καρδιακή ανεπάρκεια ΙΓΝΑΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 2 η Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιζηήμιοσ Αθηνών. Νοζοκομείο «Αηηικόν»

2 Distribution of the Endothelium Vascular lumen Vascular wall - vasa vasorum Bone marrow - endothelial progenitor cells

3 Το αγγειακό ενδοθήλιο Σςμμεηέσει ενεπγά ζηην πύθμιζη: ηνπ αγγεηαθνύ ηόλνπ ηεο ηλωδόιπζεο ηεο πεθηηθόηεηαο ηνπ αίκαηνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο θπζηνινγηθήο δνκήο ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο

4 Φςζιολογικό ενδοθήλιο: ιζοπποπία μεηαξύ ανηίθεηων καηαζηάζεων Αγγειοδιαζηολής Αγγειοζύζπαζης NO Πποζηακςκλίνη EDHF CO ADPάζη A II PAF Ενδοθηλίνη 1 Θπομβοξάνη Α 2

5 Φςζιολογικό ενδοθήλιο: ιζοπποπία μεηαξύ ανηίθεηων καηαζηάζεων Ανηιθρομβωηικής Προθρομβωηικής Ανηιπηκηικά: GAGs/AT III TFPI Θπομβομονηοςλίνη Ππο-ινωδολςηικά: t-pa, u-pa Υποδοσείρ ηων PA, Σημεία Δέζμεςζηρ ηος Πλαζμινογόνος Αναζηολή Αιμοπεηαλίων: Πποζηακςκλίνη ΝΟ, ADPάζη, CO Πήξη: Ιζηικόρ Παπάγων Σημεία Δέζμεςζηρ ηων παπαγόνηων πήξηρ και ηος ινώδοςρ Ανηι-ινωδολςηικά: PAI TAFI Ενεπγοποιηηέρ Αιμοπεηαλίων: vwf PAF

6 Endothelial Glucocalyx of at least 200 nm on the luminal side of healthy vasculature plays a vital role in vascular permeability

7 Endothelium-dependent vasodilation is attenuated in patients with heart failure Endothelial function is disturbed in both ischemic and dilated cardiomyopathy Circulation. 1991;84:

8 Coronary Flow Reserve in HF Nikolaidis et al Circulation 2002;105:

9 Isoproterenol-induced heart failure in the rat is associated with nitric oxide-dependent functional alterations of cardiac function Eur J Heart Fail February; 11(2):

10 ΝΟ in the heart In the heart, ΝΟ is produced by all three isoforms of nitric oxide synthases, endothelial (enos) inducible (inos), neuronal (nnos) nitric oxide synthase. enos is expressed mainly in the endothelial cells, cardiac myocytes can express all three isoforms of the enzyme may regulate several aspects of cardiac function including contractility and heart rate

11 enos production in response to physical (e.g. Stretch,elevated filling pressures) or receptor-mediated stimuli. enos and nnos both contribute to sustain normal EC coupling and contribute to the early and late phases of the Frank-Starling mechanism of the heart. negatively modulate the beta1-/beta2-adrenergic increase in inotropy and chronotropy, reinforce the (pre- and post-synaptic) vagal control of cardiac contraction, protecting the heart against excessive stimulation by catecholamines

12 inos In the ischemic and failing myocardium, inos expression is induced and further contributes to attenuate the inotropic effect of catecholamines, On the other hand, inos-derived NO may depress cardiac contractility in heart failure, where overexpression of this enzyme has been reported

13 inos in HF in response to Inflammation (eg. IL-1, IL6,TNFa) Nitroxidative stress Angiotensin II All mechanisms over expressed in HF irrespective of etiology (ischemic or dilated)

14 Neuronal NOS reported a role for overexpressed nnos in the blunted response to a beta-agonist in post-infarction heart failure in the rat nnos has been found to be overexpressed in human heart failure.

15 Role of enos in HF In a healthy heart, physiological amounts of NO may help sustain cardiac inotropy Overexpression of enos in cardiomyocytes was found to improve cardiac function and reduce hypertrophy in heart failure after myocardial infarction. enos-derived nitric oxide can decrease the extent of myocardial hypertrophy and fibrosis and decrease myocyte loss Arch Mal Coeur Vaiss Mar;98(3):242-8.

16 Endothelial nitric oxide synthase limits LV remodeling after myocardial infarction in mice Circulation. 2001; 104: Parasternal long-axis echocardiographic views 2 and 28 days after MI in a WT mouse and in a NOS3 / mouse. The LV cavity size is similar in the 2 strains at 2 days after MI. By 28 days after MI, the LV of the NOS3 / mouse is larger than that of the WT mouse

17 hscrp (mg/l) Relation of IMT and peripheral atherosclerosis with inflammatory markers Regarding the genetic background Genetic Variations of the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene are Related to Increased Levels of C- reactive Protein and Macrophage Colony Stimulating Factor in Patients with CAD Lekakis J, Ikonomidis I,Kremastinos DT Thrombosis and Haemostasis 2006;96; P=0.002 P= Without With Without With T-786C allele T-786C allele

18 Μησανιζμοί ενδοθηλιακήρ δςζλειηοςπγίαρ ζε καπδιακή ανεπάπκεια Κιαζηθνί παξάγνληεο θίλδπλνπ Λνηκώδεηο Γελεηηθνί

19 Μησανιζμοί ενδοθηλιακήρ δςζλειηοςπγίαρ ζε καπδιακή ανεπάπκεια Οη ειεύζεξεο ξίδεο νμπγόλνπ πξνθαινύλ βιάβε ζηα κηηνρόλδξηα ηωλ κπνθαξδηαθωλ θύηηαξωλ ζην ελδνζήιην ηωλ αγγείωλ απνηέιεζκα παξαγωγή θπηαξνθηλωλ πξνθαινύλ δηέγεξζε ηωλ θπηηάξωλ ηνπ δηάκεζνπ ρώξνπ κε απνηέιεζκα ηελ ηλωζε απόπηωζε ηωλ κπoθαξδηαθωλ θπηηάξωλ.

20 Μησανιζμοί ενδοθηλιακήρ δςζλειηοςπγίαρ ζε καπδιακή ανεπάπκεια Cytokines, (TNF-α,IL-6,IL-1) Πξνάγεη ηελ θιεγκνλή θαη ην νμεηδωηηθό ζηξεο Renin -angiotensin II Πξνάγεη ηελ ηλωζε θαη ηελ απόπηωζε Μεηωκέλε eνοs απμεκέλε inos ζην κπνθαξδην Πξνάγνπλ ηε θιεγκνλή ηελ απόπηωζε

21 Risk factors LDL-C BP Diabetes Smoking Oxidative Stress ENDOTHELIAL DYSFUNCTION NO INFLAMMATORY MEDIATORS TISSUE ΜΔΑ - ΑΙΙ PAI-1 Fibrinogen VCAM Δndothelin ICAM cytokines Growth Factorsmetaloproteinase Fibrous cap lysis Thrombosis inflammation Vasospasm Vascular injury Plaque rupture remodeling Heart failure NO: Nitric oxide Gibbons GH, Dzau VJ. N Engl J Med 1994;330;

22 Η αλληλοςσία πος οδηγεί ζηην Καπδιακή ανεπάπκεια Ρήξη της Πλάκας ηεθανιαία Πλάκα ΟΔΜ ηεθανιαία Νόζος Γσζλειηοσργία ηης ΑΚ Αθηροζκλήρσνζη Remodeling Δνδοθηλιακή Γσζλειηοσργία Τπέρηαζη, Γσζλιπιδαιμία, Κάπνιζμα, Γιαβήηης Λοιμώδεις παράγονηες Γονιδιακοί παράγονηες Βλάβη μικροκσκλοθορίας enos inos ζηο μσοκάρδιο σμθορηηική Καρδιακή Ανεπάρκεια Θάναηος

23 Relationship between endothelium-dependent vasodilation and cardiovascular events in the follow-up of patients with chronic heart failure. Flow-dependent vasodilation (FDD) A>median (6.2%) and B < median Fischer D et al. Eur Heart J 2005;26:65-69

24 Survival in subjects with CHF Katz, S. D. et al. Circulation 2005;111:

25 Prognostic Impact of CFR in HF Rigo F, et al Eur Heart J 2006;27:

26 Incremental Prognostic Significance of Peripheral Endothelial Dysfunction in Patients With Heart Failure With Normal Left Ventricular Ejection Fraction Peripheral endothelial dysfunction (EndoPAT- RHI) in 321 patients with heart failure with normal LVEF (HFNEF) Multivariate analysis identified RHI, E/e, and BNP as independent predictors of cardiovascular events. The C-statistics for CV events substantially increased when the RHI was added to the HFNEF prognostic 5 factors (PF5). The net reclassification index was significant after addition of RHI (19.0%, p=0.01). Akiyama E,J Am Coll Cardiol Sep 22. [Epub ahead of print]

27 Θεπαπεςηική παπέμβαζη Φάξκαθα πνπ Καηαζηέιινπλ ηε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή ζηνλ νξγαληζκό Μεηώλνπλ ην νμεηδωηηθό ζηξεο Πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε ηεο αγγεηνηελζηλεο ΙΙ έρνπλ επεξγεηηθό απνηέιεζκα ζηελ ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία ηωλ αγγείωλ ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείωζε απόπηωζεο θαη δηαηήξεζεο ηωλ κπνθαξδηαθωλ θπηηάξωλ

28 Θεπαπεςηική παπέμβαζη Αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδπκνπ, ε εξπζξνπνηεηηλε, ε ιεβνζηκεληαλε Σπηξνλνιαθηνλε, Επιεξελνλε Σηεάηηλεο Ω 3 ιηπαξά Βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ θαηαζηέιινπλ ηνπο κεραληζκνύο απηνύο, κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία θαη επνκέλωο λα επηβξαδύλνπλ ή λα ζηακαηήζνπλ ηελ επηδείλωζε ηωλ αζζελώλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα

29 Correlation of flow mediated dilation with inflammatory markers in patients with impaired cardiac function. Beneficial effects of inhibition of ACE European Journal of Heart Failure 8 (2006)

30 Effects of nebivolol on endothelial function Lekakis J,Ikonomidis I Card Drugs Therapy 2005

31 Improvement in CFR after: Carvedilol Enalapril K. Sugioka et al, JACC 2005;45:318-9 Nikolaidis et al Circulation 2002;105:

32 Levosimendan Improves Endothelial Function in ADHF FMD (%) * * * p= 0.04 placebo baseline placebo post levosimendan baseline levosimendan post 0 baseline post baseline post placebo levosimendan Parissis et al. Atherosclerosis 2007 Jun 11; [Epub ahead of print]

33 Percent (%) change of BNP Percent (%) change of E/Ea Increase of coronary flow after levosimendan infusion in patients with ADHF Max-CFV (m/sec) VTI-CFV (m/sec) RVSP(m mhg) E/e LVEF (%) BNP (pg/ml) LEVO baseline LEVO 48h post 0.29± ±2.6 59±8 26±21 25±7 1115± ± ±6 51±7 13±5 33±4 588±471 p <0.01 < Percent (%) change of diastolic CF-VTI Percent (%) change of diastolic CF-VTI Percent (%) change of diastolic CF-VTI Ikonomidis I, Parissis J, Paraskevaidis I, Kremastinos D. Eur J Heart Fail 2007

34 Mineralocorticoid receptor blockade improves vasomotor dysfunction and vascular oxidative stress early after MI Sartório C, Hypertension, 2007, 50,

35 Ανηιοξειδωηικά ε Βηηακίλε C έρεη αληί- νμεηδωηηθή δξάζε κεηώλεη ηελ απόπηωζε ηωλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξωλ ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα.

36 Vitamin C Improves Endothelial Function of Conduit Arteries in Patients With Chronic Heart Failure Circulation. 1998;97:

37 Τα Ω-3 λιπαπά οξέα. ζε πεηξακαηόδωα, κεηά από εκπινπηηζκό ηεο δίαηηάο ηνπο ζε ηρζπέιαηα, δηαπηζηώζεθε βειηίωζε ηεο ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο εηθνζηπεληαλνϊθό νμύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηρζπέιαηα, αληίζεηα από ην αξαρηδνληθό νμύ, κεηαηξέπεηαη ζε αλελεξγό κνξθή ζξνκβνμάλεο ελώ ζπλερίδεηαη ε παξαγωγή ελεξγνύ κνξθή πξνζηαθπθιίλεο.

38 Τα Ω-3 λιπαπά οξέα Σε θιηληθέο κειέηεο ηα Ω-3 ιηπαξά νμέα βειηηώλνπλ ηε ηθαλόηεηα πξνο άζθεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιηαο ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα

39 GISSI-HF: n-3 PUFA Study Trial design: Patients with symptomatic CHF were randomized to 1 g n-3 PUFA daily or placebo, in addition to optimal medical treatment. Clinical outcomes were compared at 12 months. % (p = 0.12) Mortality n-3 PUFA (n = 3,494) % (p = 0.013) 3.0 Placebo (n = 3,481) 4.0 Arrhythmia related hospitalization GISSI-HF Investigators. Lancet 2008 Results No difference between the two arms for primary endpoint (death), but significant difference noted on multivariate analysis (HR 0.91, 95.5% CI ; p = 0.041) No difference in the incidence of first admission for heart failure, but fewer admissions for arrhythmia related issues (p = 0.013) Conclusions No significant difference in mortality in the n-3 PUFA arm, compared with placebo in patients with symptomatic heart failure, on optimal treatment However, multivariate analysis showed n-3 PUFA was associated with small reduction in mortality (absolute RR 1.8%) compared with placebo Exact mechanism is unclear, although reduction in readmission for arrhythmias was noted

40 GISSI-HF: n-3 PUFA Study Causes of death GISSI-HF investigators. Lancet 2008]

41 GISSI-HF: n-3 PUFA Study Mechanism of action Modulation of endothelial function And enos

42 Ανηιθλεγμονώδηρ αγωγή Statins IL-1 inhibition GCSF

43 Potential Non-Ischemic Mediated Benefits of Statins in Heart Failure Effects on myocardial cellular function Effects on endothelial function Down-regulation of angiotensin AT-1 receptor Restoration of autonomic function Neoangiogenesis Inhibition of pro-inflammatory cytokines

44 Surviva (%) Survival (%) Association Between Statin Use and Mortality in Patients with Advanced Heart Failure Ischemic HF Non-ischemic HF Statin Rx Statin Rx P<0.001 No Statin Rx Months P<0.001 No Statin Rx Months 551 Advanced HF patients (51% on statins: 79% of CAD, and 29% non-cad) Horwich, Fonarow. J Am Col Cardiol. 2004;43:

45 Anakinra is a human recombinant IL-1a receptor antagonist Used in RA patients resistant to DMARDs Dose: mg/d (24 weeks) Side effects: 1.8% infections, local erythema. Ikonomidis I et al Circulation 2008 Thrombosis and Haemostasis 2011

46 RESULTS 5.1± ±3.6 RA-CAD 2.1±0.7 Controls 3.4± ±2.3 (p<0.001) (p<0.001) (p<0.001) FMD (%) CFR AS (%) 8.0±2.8 At baseline, patients had impaired FMD, CFR and AS compared to controls.

47 RESULTS At 3 hours after treatment, there was an significant reduction compared to baseline (p<0.05) in nitrooxidative stress (NT, PC), markers. No significant changes were observed after placebo. 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 0,15 0,1 0,05 0 Baseline 3h 6,66 ( ) 6,15 p=0.015 ( ) Median NT (nmol/l) 0,131 ( ,091 ( ) p<0.001 Median PC (nmol/mg Alb)

48 An example of a RA patient with CAD (LAD and D1)

49 Pre anakinra rest 3h after anakinra adenosine

50 Anti-inflammatory treatment base IL1ra Ikonomidis I,Lekakis J,Paraskevaidis J Circulation 2008

51 An example of a RA patient with CAD (LAD and D1) and impaired baseline mean longitudinal strain (-6%) After 3-hours of anakinra injection there was an improvement in mean longitudinal strain (-10%)

52 RESULTS -16, (p<0.001) At 3 hours after treatment, there was an significant improvement compared to baseline (p<0.001) in: GLS (-16.2±4.7%, vs ±4.9%) Torsion (14.2±5.6, vs. 18.2±5.5 degrees), WMSI (1.33±0.43 vs. 1.21±0.31), EF (51.8±10.0% vs. 57.6±10.9%) No changes were observed after placebo ,8-19,4 GLS (%) 57,6 (p<0.001) EF( %) Baseline 3h ,2 14,2 (p<0.001) Torsion (deg) 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,33 1,21 (p<0.001) WMSI

53 Treatment with granulocyte colony stimulating factor is associated with improvement in endothelial function Ikonomidis I et al Growth Factors, 2008;26(3): Granulocyte colony stimulating factor (GCSF) is used in mobilisation of bone marrow stem cells and/or endothelial progenitor cells during reendothelialisation or myocardial regeneration procedures. Reduction of the TNF-a/IL-10 ratio

54 Bone Marrow Cells Endothelial progenitor and Myocardial Regeneration D Orlic et al, Nature April 5, 2001

55 Άζκηζη ζηην καπδιακή ανεπάπκεια

56 % change in diameter during reactive hyperemia (FDD) in the nondominant forearm after 4 minutes of upper-arm occlusion at baseline, after 4 weeks of training, and 6 weeks after the end of the training (n=12).

57 % change of diameter (FDD) during reactive hyperemia after 8 minutes of upper-arm occlusion in normal individuals (n=7) and patients with CHF (n=12) at baseline and after 4 weeks of training. ] denotes the portion of FDD inhibited. Hornig B et al. Circulation 1996;93:

58 Effect of Functional electrical stimulation (FES) on endothelial function (FMD) P<0.001 NS NS FES PLACEBO

59 Σςμπέπαζμα Ο ξόινο ηνπ ελδνζειίνπ ζηελ έλαξμε ηεο θαξδηαθήο αλεπαξθείαο είλαη θνκβηθόο Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηελ αλαδηακόξθωζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ηελ πξόγλωζε ηωλ αζζελώλ κε ΚΑ εμαζθνύλ κέξνο ηωλ επεξγεηηθώλ ηνπο δξάζεωλ κέζω βειηίωζεο ηεο ελδνζειηαθήο ιεηηνπξγίαο

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων

Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι Ποιος είναι ο Ελληνικός Χάρτης των παθογόνων μικροοργανισμών που ενέχονται για την μυοκαρδίτιδα? Ποιές παράμετροι από την CMR ή/και την ηχωκαρδιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ UPDATE 2012

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ UPDATE 2012 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ UPDATE 2012 Δρ. Ιωάννης Β. Βασιλειάδης, FACC,FESC,FAHA,FASNC Διευθυντής -Καρδιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών Disclosure: No conflict of interest

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκ. Θ. Καξακήηζνο Οκ. Καζεγεηήο ΑΠΘ. Αζήλα 2013

Γεκ. Θ. Καξακήηζνο Οκ. Καζεγεηήο ΑΠΘ. Αζήλα 2013 Τπάξρεη Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο Οκ. Καζεγεηήο ΑΠΘ Αζήλα 2013 «Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα» Γπζιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ, δηαζηνιηθή ή/θαη ζπζηνιηθή πνπ δελ εμεγείηαη Πξψηε αλαθνξά ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2):247-251 Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας Treatment of pulmonary fibrosis for twenty weeks with imatinib mesylate in a patient with mixed connective tissue disease. Distler

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ.

Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ. Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ.ΜΑΝΟΤΓΗ JACC 2007,50,2128 Με αλακελνκεκνο Αηθληδηνο Θαλαληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Gram +/- λοιμώξεις SIRS - Σήψη Ουδετεροπενικός πυρετός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Gram +/- λοιμώξεις SIRS - Σήψη Ουδετεροπενικός πυρετός ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Gram +/- λοιμώξεις SIRS - Σήψη Ουδετεροπενικός πυρετός Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» «Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιγραφή περιστατικού Γυναίκα 71 ετών προσκομίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Β Τµήµα Αιµοδυναµικών Μελετών και Επεµβατικής Καρδιολογίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθήνα Στένωση Αορτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ Stratification of CV risk in four categories Blood pressure (mmhg) Other risk factors, OD or disease Normal SBP 120-129 or DBP 80-84 High normal SBP 130-139

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων ΔΕΒΕ 13 Νοεμβρίου 29 Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ,, MD, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπ. Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας

Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Σισμανόγλειο ΓΝΑ Γιατί μας ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Patras University Hospital

Patras University Hospital Patras University Hospital Thrombin generation Coagulation Thrombin PAR-1 ASPIRIN Thromboxanex 5HT A 2 Collagen PAR-4 x TPα GPVI 5HT 2A PLATELET ACTIVATION ADP P2Y 1 ATP P2X 1 5HT ADP ATP Dense granule

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης

Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Tεύχος 3 / Volume 3 2010 Με την ευκαιρία της τρίτης μας έκδοσης Πρόλογος 3 ης έκδοσης του περιοδικού «ΚΑΡDIA» Cyprus Heart Journal Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Καρδιολογικό τήα

Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Καρδιολογικό τήα Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Η αντιετώπισή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σήερα Στέφανος Γρ. Φούσας ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Καρδιολογικό τήα Ασθενής 54 ετών, καπνιστής

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ Μ. ΥΑΑΠΙΓΟΤ Καζεγήηξηα Γηαηξνθήο, ΑΣΔΙ-Θ Γηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε Φαξκαθεπηηθή Αγσγή πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.).

*Οι ανάγκες του οργανισµού σε οξυγόνο εξαρτώνται από τις συνθήκες της συγκεκριµένης στιγµής (ηρεµία, επίπεδο άσκησης, θερµοκρασία, κ.λ.π.). ιαφάνεια 1 ΡΕΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΚΓ (Impedance Cardiography ICG) ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επιµέλεια: : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, MD, Ph.D. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή επιπλοκή πολλών παθήσεων. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης

Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης Συμβατική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Νέες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Στυλιανός Ορφανός Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας & Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ skonst@med.duth.gr Professor, Clinical Trials in Antithrombotic

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FESB Μονάδα Αθηροζκλήρωζης, Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράηειο Νοζοκομείο, Θεζζαλονίκη. Diet Poor Nutrition

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ 14/2 2013 European Heart Journal (2010) 31, 2369 2429 European Heart

Διαβάστε περισσότερα