ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ. 2710 230385 Fax: 2710 230383"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ Fax: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Τρίπολη, 20/7/2011 (αρ. πρωτ. 8162/ ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΕΛΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΕΛΚΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/8/2011, ώρα μ.μ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΛΚΕ-Τέρμα Καραϊσκάκη, κτίριο ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΑΕΔ(1 ος όροφος) 08/9/2011, ώρα μ.μ 1

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ή στην κα Σπυριδούλα Πυρπάρα Συν: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010) 2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Eρευνών του Ειδικού Λογαριασμού 3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)". 4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/ Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ". 6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Την με αρ. πρωτ. 1018/ Απόφασης Ένταξη Πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και με MIS Την από 03/5/2011 Θ 14Β απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, για την προμήθεια τεσσάρων (4) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» το οποίο έχει ενταχθεί στο 2

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α ή 7.317,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με στοιχεία ΠΔΕ ΣΑΕ 2011ΣΕ με Απόφαση Ένταξης 1018/ και MIS Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Αντίγραφα της ανακοίνωσης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, κτίριο Ο.Α.Ε.Δ., Τρίπολη, 2 ος όροφος, τηλ , κα. Σπυριδούλα Πυρπάρα. Επίσης η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη και στη ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ανακοινώσεις). 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Οι όροι που αναφέρονται από την παρούσα διακήρυξη προσδιορίζονται εννοιολογικά ως ακολούθως: Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων: Ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/5/2011 Θ14Β προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. Έργο: Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», ύστερα από κατάρτιση σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών και για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφέρων: Οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ομάδα προσώπων, Κοινοπραξίες, Ενώσεις Προμηθευτών ή συνεταιρισμοί χωρίς να υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό και θα υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά-στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη που αποτελούν την Κοινοπραξία ή την Ένωση Προσώπων. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 3

4 Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση κάθε επιμέρους ενότητας του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης για το σύνολο του έργου. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το σύνολο ή μέρος του έργου. Επιτροπή Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Είναι αποδεκτή προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Διακήρυξης αυτής. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθά. β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισμού σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύμβασης, να υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, εφ όσον ήθελε κριθεί από τον Αναθέτοντα, ότι αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.- Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, η απαίτηση «για την επί διετία (2ετία) απασχόληση με τα υπό προμήθεια αγαθά» πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη αυτών, πλην τυχόν υπεργολάβων. Οι εταίροι των ενώσεων ή κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες υποχρεώσεις με τον συμβαλλόμενο Ανάδοχο. Στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης, ο όρος διαγωνιζόμενος / Ανάδοχος ή διαγωνιζόμενοι / Ανάδοχοι ή υποψήφιος Ανάδοχος / Ανάδοχοι αφορά σε όλες τις αμέσως προηγουμένως αναφερθείσες κατηγορίες. 4

5 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ α) Υποβάλλουν κοινή Προσφορά που υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης ή της Κοινοπραξίας, είτε από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών, καθώς και να ορίζεται ο Ανάδοχος που θα υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. β) Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο για την εκτέλεση του συνόλου του έργου παραιτούμενοι από τυχόν ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεσή του. γ) Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή εξαιτίας λόγου ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. δ) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το ίδιο συμβατικό τίμημα. ε) Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της Κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αντικαταστάτη, που πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί με απόφαση του ΕΛΚΕ. Στην συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 4. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία με αυτό. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. (δ) Όσοι έχουν καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήματα, ήτοι : 1) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Κοινής δράσης της 98/773 _ΕΥ του Συμβουλίου, 2) για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 3) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 5

6 συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.- Η αναθέτουσα Αρχή, οσάκις τούτο απαιτείται, δύναται να ζητά από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν έγγραφα που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση ή εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάστασή τους, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες, που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων, εάν δε αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, τότε η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων οι εν λόγω απαγορεύσεις αφορούν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντα. (ε) Οι ενώσεις προσώπων ή οι Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. (στ) Φορείς που υποβάλουν προσφορά και περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου τους ή στους υπεργολάβους τους πρόσωπα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με οποιαδήποτε μορφή σχέση συνεργασίας (π.χ. σύμβαση εργασίας ή έργου) με την Αναθέτουσα Αρχή, συμπεριλαμβανομένων μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, δημοσίων υπαλλήλων και μελών της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 5. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, (1) Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς την υπηρεσία του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. (4) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ της παρ. 4. της παρούσας. (5) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός οφείλει επίσης να καταθέσει: 6

7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους (1) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (2) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. (3) θα αναγράφονται οι τυχόν περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. (4) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο εξοπλισμός που πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα της Τεχνικής προσφοράς. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου κατάθεσης των προσφορών που ορίζεται στην αρχή της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, αλλοιώσεις, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της διακήρυξης ή της 7

8 προσφοράς και παρίστανται όσοι των συμμετεχόντων το επιθυμούν είτε αυτοπροσώπως είτε με τον ορισθέντα εκπρόσωπό τους. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σε κάθε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των παραπάνω δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης αποτελούν λόγους απόρριψης της προσφοράς των συμμετεχόντων: α) Εάν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς. β)εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. γ) Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της, εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. δ) Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. ε) Εάν ο χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι μικρότερος από το ζητούμενο. ζ) Εάν ο χρόνος παράδοσης έργου είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης έχει δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία της προσφοράς του καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά λαμβάνονται δε υπόψη εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1) Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. 2) Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές τεχνικά, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 4) Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Αναθέτοντα. 5) Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των 8

9 αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Την διενέργεια διαπραγμάτευσης μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν ο ΕΛΚΕ δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής η περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με στοιχεία ΠΔΕ ΣΑΕ 2011ΣΕ με Απόφαση Ένταξης 1018/ και MIS ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ α) Η τιμή θα δοθεί με κρατήσεις σε ευρώ με Φ.Π.Α. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που τυχόν απαιτούνται για την παράδοση των ειδών στους χώρους του Γραφείου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ενώ οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. β) Όταν η δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό και βαρύνουν τον ανάδοχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών είναι ότι θα έχουν καταβληθεί 9

10 στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης (σύστημα back to back). Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου, και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικαιούχου) και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται σε ευρώ. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε επτά (7) μέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Αν, για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, παρέλθει η αρχικά συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης καθ ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέα ή άλλη εγκεκριμένη από το ΕΛΚΕ τροποποίηση της ημερομηνίας παράδοσης αυτών, που πιθανόν ζητήσει ο Ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και το περιεχόμενο του παραδοτέου δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε ο ΕΛΚΕ έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσό ίσο με ποσοστό 2 επί του συμβατικού τιμήματος του παραδοτέου που καθυστερεί, με ανώτατο όριο το 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει το πλήρες (κατά την γνώμη της επιτροπής παραλαβής) περιεχόμενο ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέου, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης ή άλλης εγκεκριμένης από τον ΕΛΚΕ τροποποίησής της, ο ΕΛΚΕ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: Εισπράττεται εντόκως κάθε ποσό που έχει λάβει ο Ανάδοχος είτε με επιστροφή του ποσού από τον ίδιο. Το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου -ΕΛΚΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, ο ΕΛΚΕ δικαιούται κατά την κρίση του να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που έχει παραχθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 10

11 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που θα απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11

12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία την αποστέλλει μετά την κατακύρωση. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Με την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σε ευρώ η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνετε για ανάλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίσθηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε θετική ζημία της που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον Ανάδοχο. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ενώ σε κάθε περίπτωση με την τροποποίηση της σύμβασης δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12

13 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α)να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 13

14 Η Σύμβαση και οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια Τριπόλεως. 13. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 118/2007, ως και του Ν. 2286/1995 όπως αυτές ισχύουν σήμερα.- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αναπλ. Καθηγητής Μασσέλος Κωνσταντίνος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διοίκησης 14

15 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού Α/Α DASTA-SRV Σταθμοί Εργασίας Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση DASTA-SRV.1 Γενικά DASTA-SRV.1.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής DASTA-SRV.1.2 Αριθμός μονάδων 4 DASTA-SRV.1.3 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από ΝΑΙ την ημερομηνία υποβολής των προσφορών DASTA-SRV.1.4 Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (πληκτρολόγιο,α motherboard κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς ΝΑΙ πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα DASTA-SRV.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά hardware DASTA-SRV.2.1 Τύπος Θήκης Rack-mounted DASTA-SRV.2.2 Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης υποσυστημάτων ΝΑΙ DASTA-SRV.2.3 Επεκτασιμότητα ΝΑΙ DASTA-SRV.2.4 Ράγες σύνδεσης σε rack ΝΑΙ DASTA-SRV.2.4 Προσαρμογέας USB σε PS2 για σύνδεση σε KVM (αν δεν υπάρχει σχετική θύρα PS2) ΝΑΙ DASTA-SRV.3 Motherboard DASTA-SRV.3.1 Τύπος Chipset DASTA-SRV.3.2 Memory support: DDR3 ΝΑΙ DASTA-SRV.3.3 Υποστήριξη Flash BIOS ΝΑΙ DASTA-SRV.4 C.P.U. DASTA-SRV.4.1 Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Xeon X3430 ή ισοδύναμος ΝΑΙ DASTA-SRV.4.2 Ονομαστική Ταχύτητα Ρολογιού (GHz) 2.40 DASTA-SRV.4.3 Αριθμός επεξεργαστών 1 DASTA-SRV.4.4 Μνήμη cache 8MB DASTA-SRV.5 Κεντρική Μνήμη DASTA-SRV.5.1 Τύπος DDR 3 ΝΑΙ Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια 15

16 Α/Α DASTA-SRV Σταθμοί Εργασίας Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση DASTA-SRV.5.2 Μέγεθος (GΒ) 2 DASTA-SRV.5.3 Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση ή αντικατάσταση της Να αναφερθεί υπάρχουσας μνήμης DASTA-SRV.5.4 Βήμα επέκτασης (GΒ) Να αναφερθεί DASTA-SRV.5.5 Συχνότητα λειτουργίας 1033 MHz DASTA-SRV.6 Μονάδα Σκληρού Δίσκου DASTA-SRV.6.1 Πλήθος προσφερόμενων μονάδων 1 DASTA-SRV.6.2 Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) 500 DASTA-SRV.6.3 Τύπος controller Να αναφερθεί DASTA-SRV.6.4 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 7200 DASTA-SRV.6.5 Transfer rate (MB/sec) Να αναφερθεί DASTA-SRV.7 Μονάδες Οπτικών Δίσκων DASTA-SRV.7.1 Μονάδες οπτικών δίσκων 1 DASTA-SRV.7.2 DVD εσωτερικό ΝΑΙ DASTA-SRV.7.3 8X DVD Drive ή καλύτερης ταχύτητας ΝΑΙ DASTA-SRV.8 I/O connectors DASTA-SRV.8.1 USB DASTA-SRV.8.2 serial 9-pin port 1 DASTA-SRV.8.4 IEEE 1394a 1 DASTA-SRV.9 Κάρτα οθόνης DASTA-SRV.9.1 Μοντέλο Να αναφερθεί DASTA-SRV.9.2 Αριθμός καρτών 1 DASTA-SRV.9.3 Μνήμη (GΒ) κάρτας οθόνης Να αναφερθεί DASTA-SRV.9.4 Τύπος σύνδεσης (VGA, DVI κ.λπ.) ΝΑΙ DASTA-SRV.10 Κάρτα δικτύου DASTA-SRV.10.1 Ethernet Card 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ DASTA-SRV.11 Τροφοδοτικό DASTA-SRV.11.1 Τάση λειτουργίας (V) 220 ± 15% DASTA-SRV.12 Πληκτρολόγιο DASTA-SRV.12.1 Αριθμός πλήκτρων τυπικός DASTA-SRV.12.2 Τύπος QWERTY με αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών ΝΑΙ Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια 16

17 Α/Α DASTA-SRV Σταθμοί Εργασίας Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο DASTA-SRV.12.3 Πρότυπα που ακολουθούνται : DASTA-SRV ISO 9241/4 ΝΑΙ DASTA-SRV.12.4 USB ή PS2 type ΝΑΙ DASTA-SRV.13 Mouse DASTA-SRV.13.1 Microsoft συμβατό ΝΑΙ DASTA-SRV.13.2 Scrolling ΝΑΙ DASTA-SRV.13.3 Οπτικό ποντίκι NAI DASTA-SRV.13.4 USB ή PS2 type ΝΑΙ DASTA-SRV.14 Λογισμικό DASTA-SRV.14.1 Χωρίς λογισμικό DASTA-SRV.15 Τεκμηρίωση DASTA-SRV.15.1 Εγχειρίδια ΝΑΙ DASTA-SRV.16 Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα DASTA-SRV.16.1 το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την μητρική εταιρία κατασκευής του Λ.Σ., με το οποίο θα ΝΑΙ παραδοθεί. DASTA-SRV.16.2 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος ΝΑΙ DASTA-SRV.16.3 Να φέρουν το σήμα CE ΝΑΙ DASTA-SRV.16.4 να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών ΝΑΙ DASTA-SRV.16.5 Πρότυπα που ακολουθούνται: ΝΑΙ DASTA-SRV EPA Energy Star ΝΑΙ DASTA-SRV ISO 9241/EN ΝΑΙ DASTA-SRV TUV-GS Mark ΝΑΙ DASTA-SRV GB9254, CISPR ΝΑΙ DASTA-SRV UL 1950 ΝΑΙ DASTA-SRV EMC ΝΑΙ DASTA-SRV Άλλα DASTA-SRV.17 Συνοδευτικά: DASTA-SRV.17.1 καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια 17

18 Α/Α DASTA-SRV Σταθμοί Εργασίας Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση DASTA-SRV.18 Εγγύηση DASTA-SRV ετών επί τόπου (on-site) με απόκριση επόμενης εργάσιμης μέρας συμπεριλαμβανομένων των σκληρών δίσκων ΝΑΙ DASTA-SRV.19 Εξωτερικός σκληρός δίσκος για λήψη backup DASTA-SRV.19.1 Τύπος σύνδεσης USB ΝΑΙ DASTA-SRV.19.2 Χωρητικότητα 1,5 TB Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18

19 ΠΡΟΪΟΝ Σταθμοί Εργασίας ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ (ΦΠΑ ) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα την 2011, μεταξύ αφ ενός του «Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών - Αντιπρύτανη καθ. Αναπλ. Καθηγητή Μασσέλο Κωνσταντίνο, σύμφωνα με το Π.Δ 13(ΦΕΚ Α12/ ),την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/ (ΦΕΚ Β826/ ), όπως επικυρώθηκε με το Νόμο 3848/2010(ΦΕΚ Α71/ ) και το ΦΕΚ Β 58/ και του Καθηγ. Θεόδωρου Π. Παπαθεοδώρου με την ιδιότητα του ως Επιστημονικά Υπεύθυνου του Έργου: ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. ΕΠ.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ και αφ ετέρου του/της..,κατοίκου..οδός. αριθμός., με αριθμό ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 20

21 ., υπαγόμενος/η στη ΔΟΥ.., καλούμενος/η στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», Η Η.εταιρεία με την επωνυμία.που έχει την έδρα της στην., οδός και εκπροσωπείται νόμιμα από τον..διαχειριστή της εταιρείας ( επισυν. Καταστατικό ) με αριθμό φορολογικού μητρώου., υπαγόμενος/η στη ΔΟΥ.., καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών την.και μετά την από. εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών ΕΛΚΕ, κατακύρωσε στον/ην «Ανάδοχο» τον διενεργηθέντα Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου : ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους. 2. Μετά τα παραπάνω ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το από. πρακτικό της Επιτροπής Ερευνών κατακυρώνει τον ως άνω διαγωνισμό και αναθέτει στην «Ανάδοχο», ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των στην παρούσα αναφερομένων συμβατικών εγγράφων (προσφορά κ.λ.π): 3. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό (..) ευρώ και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Ανάδοχο», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και όπως περιγράφεται σε αυτήν. Το τίμημα κάθε είδους εκ των προαναφερόμενων ειδών αναφέρεται στην προσφορά της «Αναδόχου» στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, ΦΠΑ κλπ,. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά όλες οι 21

22 περιγραφόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές του/ της «Αναδόχου» για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές. 4. Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών στο πλαίσιο του έργου : ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και όπως αυτές προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 5. Η «Ανάδοχος» ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι οι ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που θα παραδώσει στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι σε άριστη κατάσταση και είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, απαλλαγμένα από υλικά και νομικά ελαττώματα και προσαρμοσμένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Επίσης δε ότι θα είναι πλήρως προσαρμοσμένα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 6. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την παράδοσή τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εγγυάται για την καλή ποιότητα τους. 7. Η «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου στον διαγωνισμό την με αριθμό. εγγυητική επιστολή ποσού.. ευρώ εκδόσεως της τράπεζας... Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ οιονδήποτε τρόπο την από το νόμο και τη σύμβαση ευθύνη της «Αναδόχου» απέναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική Ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας, που αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα λοιπά συμβατικά έγγραφα. Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ οιονδήποτε τρόπο την από το νόμο και τη σύμβαση ευθύνη του/ης Αναδόχου απέναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική Ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας. 8. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Καλής εκτέλεσης, αν κάποιο από τα είδη υποστεί μερική ή ολική καταστροφή ή βλάβη, που θα προκύψει από ελλειπή ή 22

23 ελαττωματικά υλικά ή από έλλειψη συνομολογηθείσων ιδιοτήτων να το επισκευάσει ή και να το αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση με δικές της δαπάνες ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό μέρος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με δικές της δαπάνες. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που προκαλείται συνεπεία των προαναφερόμενων.σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απορρέουσες εκ των προαναφερόμενων υποχρεώσεις καταπίπτει σε βάρος της «Αναδόχου» η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, επιφυλασσόμενου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των περαιτέρω νομίμων δικαιωμάτων του. 9. Η «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόχρεη για την ασφάλεια όλων όσων απασχοληθούν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιοσδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 10.Η «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόχρεη για την αποζημίωση οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν υποχρεωθεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση η «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό, συμπεριμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. 11. Στην παρούσα σύμβαση, εκτός από το Παράρτημα Α, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. 12. Για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ερμηνευτικού προβλήματος ως προς τη δηλωμένη βούληση των μερών από τη τυχόν εκ παραδρομής μη υπογραφή και μη επισύναψη οποιασδήποτε δήλωσης 23

24 προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη, η «Ανάδοχος» συνομολογεί ρητά ότι με την υπογραφή της παρούσας θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι υπέβαλε όλες αυτές τις δηλώσεις και ότι σε κάθε περίπτωση αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ουσιαστικό περιεχόμενο όλων αυτών των δηλώσεων, όπως αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη ρήτρα της Διακήρυξης. 13. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση των όρων της παρούσας, συνομολογείται μεταξύ των μερών ότι είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 14. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 15. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία ( 3 ) αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη Ο Πρόεδρος της Ο/Η Ανάδοχος Ο Υπεύθυνος Έργου Επιτροπής Ερευνών και Υποέργου Κωνσταντίνος Μασσέλος Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου 24

ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ******

ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ****** ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. 31438/9989 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα: 7-02-2011 Αρ. Πρωτ. :ΤΟ-318 Αρ. ιακήρυξης:01 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS)

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS) Πάτρα : 19/12/2012 Αριθ. Πρωτ : 3628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη:

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη: Αθήνα, 26-02-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/3 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax: 210-6871794

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Κτηριακές. Βασιλικά. Βουτών. Αρ. Πρωτ. : 101. Νοημοσύνης» Αρχή. οποία. Ευρωπαϊκό Ταμείο. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Κτηριακές. Βασιλικά. Βουτών. Αρ. Πρωτ. : 101. Νοημοσύνης» Αρχή. οποία. Ευρωπαϊκό Ταμείο. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Σπύρος Κώνστας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/62/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/62/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/62/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΑΝΙΑ, 11/12/13 ΑΡ.ΠΡΩΤ 141077 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΟΣ: Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 16.000

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15723/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, 50 ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα