Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Dell Latitude E6430s

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Dell Latitude E6430s"

Transcript

1 Ηράκλειο, 06/03/2013 Σο Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) πρόκειται να προβεί ςτθν αγορά των παρακάτω Η/Τ ςυςτθμάτων. Σα ςυγκεκριμζνα μθχανιματα κα υποςτθρίξουν τθν υπάρχουςα υποδομι του Εργαςτθριοφ Περιβαλλοντικϊν Χθμικϊν Διεργαςιϊν (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ) του Σμιματοσ Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν υπολογιςτικι ομάδα του εν λόγω εργαςτθρίου. Η δαπάνθ αυτι ζχει προβλεφκεί ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «ΘΑΛΗ - Επίδραςθ τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ ςτθ καλάςςια παραγωγικότθτα τθσ Μεςογείου» με κωδικό ΟΠ Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 1. Dell Latitude E6430s Επεξεργαςτισ 3rd Gen Intel Core i5-3320m (2.60GHz Turbo, 3MB, Upgradable to Intel vpro technology) Λειτουργικό φςτθμα Windows 7 Professional, 64bit Αγγλικά Μνιμθ 8GB (1x8GB) 1600MHz, DDR3 Κάρτα Γραφικϊν Intel HD Graphics Monitor LCD: Οκόνθ LCD 35,6 εκ. (14,0") HD, (1.366 x 768) με οπιςκοφωτιςμό LED, με κάμερα HD και μικρόφωνο

2 HDD: κλθρόσ δίςκοσ Serial ATA Οπτικόσ Δίςκοσ ΜΟΝΑΔΑ DVD +/-RW 1.8. ΚΑΡΣΑ HALF MINI INTEL CENTRINO ULTIMATE-N 6300 ( A/B/G/N) EMEA 1.9. Κφρια μπαταρία 6 ςτοιχείων 58 W/hr, εγγφθςθ μπαταρίασ 3 ετϊν Βάροσ με παρεχόμενθ μπαταρία 1,7Kg Keyboard: Αμερικανικό/Διεκνζσ εςωτερικό φωτιηόμενο πλθκτρολόγιο Qwerty (αντιμικροβιακό) Να παρζχονται υπθρεςίεσ εγγφθςθσ 3 ετϊν εξυπθρζτθςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 2. Sony Vaio SVS1312S9EB 2.1. Λειτουργικό φςτθμα Αυκεντικά Windows 8 Professional 64bit Επεξεργαςτισ Intel Core i7-3520m με ταχφτθτα επεξεργαςτι (GHz) 2.90 με τεχνολογία Turbo Boost ζωσ και 3.60, με Μνιμθ cache L3 (MB) 4 Μνιμθ 8GB, Σφποσ μνιμθσ PC3L-10600, DDR3L SDRAM, Σαχφτθτασ 1333MHz και φνκεςθ μνιμθσ 4 GB (εγκατεςτθμζνθ) + 4 GB (SO- DIMM) x 1. Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ 12GB κλθρόσ Δίςκοσ Χωρθτικότθτασ 750GB, Διαςφνδεςθ ειριακι ATA Οπτικόσ Δίςκοσ Μονάδα DVD SuperMulti Οκόνθ με Επεξεργαςία επιφάνειασ Αντιανακλαςτικι, Οπίςκιο φωτιςμό LED, Μζγεκοσ διαγωνίου 13,3in (33,7cm), Ανάλυςθ x 768 και Αναλογία πλευρϊν οκόνθσ Ευρεία (16:9) Κάρτα Γραφικϊν Intel HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GT 640M LE GPU και μζγεκοσ μνιμθσ βίντεο RAM 1GB κφρεσ USB 3.0 και 1 κφρα USB 2.0, Τποδοχι διαςφνδεςθσ ςτακμοφ ςφνδεςθσ, 1 υποδοχι memory stick και 1 υποδοχι κάρτασ

3 μνιμθσ SD, υμβατότθτα με memory stick PRO-HG, λειτουργία MagicGate, 1 τερεοφωνικό μίνι βίςμα, υμβατότθτα με SDHC, SDXC, υποςτιριξθ UHS, Ζξοδοσ HDMI και Ζξοδοσ VGA Mini D-Sub 15 ακίδων x1 υνδεςιμότθτα Ethernet (Θφρα άμεςθσ ςφνδεςθσ RJ-45), Σφποσ Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x Αςφρματο δίκτυο LAN, Σφποσ αςφρματου δικτφου LAN IEEE 802,11a/b/g/n Ενςωματωμζνο WWAN (Gobi 3000), Bluetooth Συπικι εκδ. Bluetooth HS και εμβζλεια μεγ. 10m Αιςκθτιρασ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων και αντικραδαςμικι προςταςία HDD Εςωτερικά, ςτερεοφωνικά θχεία Εςωτερικό, μονοφωνικό μικρόφωνο Ενςωματωμζνθ κάμερα web HD με τθν τεχνολογία Exmor for PC και αιςκθτιρασ εικόνασ 1,31 megapixels Πλθκτρολόγιο Αγγλικό με επιφάνεια αφισ και οπίςκιο φωτιςμό Χρϊμα καλφμματοσ Μαφρο, Τλικό περιβλιματοσ Μαγνιςιο και αλουμίνιο Διαςτάςεισ: Βάκοσ κφριασ μονάδασ (mm) 224, Υψοσ κφριασ μονάδασ (mm) 23,9 - Πλάτοσ κφριασ μονάδασ (mm)331 Βάροσ με παρεχόμενθ μπαταρία 1,7Kg Μπαταρία πολυμερϊν λικίου βάρουσ 310gr και διάρκεια ηωισ ϊρεσ Να παρζχονται υπθρεςίεσ εγγφθςθσ/υποςτιριξθσ τουλάχιςτον ετϊν (On Site - Pick up and Return)

4 Ο γνήζιορ μεηαζσημαηιζηήρ πεύμαηορ VGPAC19V32.CEL ςμβαηόρ με ηιρ ζειπέρ VAIO FW, NS, BZ, CS, SR, Z, Σάζη Εξόδος: 19,5 V Ρεύμα Εξόδος: 4,7 (A) Καηανάλωζη ενέπγειαρ σωπίρ θοπηίο: 0,5W Διαζηάζειρ: (Τ) 30,2 x (Π) 49,5 x (Β) 121,5 (mm) Βάπορ: 300 (g) Μήκορ καλωδίος AC: 1,8m 4. Sony Vaio SVE1512P1EB Intel Core i5 (2.5 GHz), Λειτουργικό φςτθμα Αυκεντικά Windows 8 64bit 4GB DDR 4.4. Κάρτα Γραφικϊν AMD Radeon HD 7650M με 1GB αυτόνομθσ μνιμθσ Οκόνθ 15.5'' LED True Life, με ανάλυςθ 1366 x 768 pixel. κλθρόσ Δίςκοσ 640GB SATA (5400rpm). Οπτικόσ Δίςκοσ DVD super multi 4.8. Κάρτα δικτφου: 10/100/1000Mbps Fast Ethernet και Wireless network connection b/g/n 4.9. Πλθκτρολόγιο Αγγλικό Ενςωματωμζνα ςτερεοφωνικά θχεία Θφρεσ επικοινωνίασ: 3 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, Card reader 8 in 1 (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+, MS, MS Pro, xd), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone out, 1 x microphone in, 1 x DC-in jack για AC adapter.

5 Ενςωματωμζνθ web κάμερα 1.3 MP με μικρόφωνο, Bluetooth Βάροσ 2,7Kg χρόνια άμεςθσ αντικατάςταςθσ με καινοφργιο ίδιων ι καλφτερων χαρακτθριςτικϊν MacBook Air 13 ιντςϊν 2.0GHz dual-core Intel Core i7 μζχρι 3.2 GHz Turbo Boost 13.3" Hi-Res, LED backlit Glossy Widescreen Display ανάλυςθσ 1440x900 Intel HD Graphics GB DDR3 SDRAM ςτα 1600 mhz Ενςωματωμζνθ μπαταρία πολυμερϊν λικίου 50 watt (μζχρι 7 ϊρεσ εργαςίασ με αςφρματθ λειτουργία), 45W MagSafe 2 Power Adapter with cable management; MagSafe 2 power port Ενςωματωμζνθ κάμερα FaceTime HD Apple Multi-Touch TrackPad OS X Mountain Lion, ilife (περιλαμβάνει iphoto, imovie, GarageBand) Πλιρεσ Αγγλικό Πλθκτρολόγιο με οπίςκιο φωτιςμό και Multi- Touch Trackpad Θφρα Thunderbolt, SD card κφρα, MagSafe 2 power port, 2 Θφρεσ USB 3 (μζχρι 5 Gbps) Πλθκτρολόγιο Αγγλικό Bluetooth Ενςωματωμζνα ςτερεοφωνικά θχεία, Πολυκατευκυντικό μικρόφωνο, Headphone port, Τποςτιριξθ για Apple iphone headset με remote και μικρόφωνο

6 απαίτηςη Βάροσ 1,35Kg Διαςτάςεισ: Υψοσ: 0,3cm-1,7cm Πλάτοσ: 32,5cm Βάκοσ: 22,7cm Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter Macally MD-HDMI - Αντάπτορασ video / audio - Σφπου HDMI - mini-displayport (M) - 19 pin HDMI (F) Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter Macally MD-HDMI - Αντάπτορασ video / audio - Σφπου HDMI - mini- DisplayPort (M) - 19 pin HDMI (F) Apple International Keyboard with Numeric Keypad Apple Care Protection Plan for MacBook /MacBook Air MagSafe to MagSafe 2 Converter Apple USB Ethernet Adapter 7. Sony Vaio VPC-SB3S9E/B 7.1. Επεξεργαςτισ Intel Core i5-2430m 2.4GHz 7.2. Λειτουργικό φςτθμα Αυκεντικά Windows 7 Professional 64bit MUI 7.3. Μνιμθ 4GB DDR3 1333MHz (1 x 4GB)

7 7.4. κλθρόσ Δίςκοσ 500GB SATA, 5400rpm 7.5. Οπτικόσ Δίςκοσ DVD-RW Super Multi Writer υνδεςιμότθτα Ethernet (Θφρα άμεςθσ ςφνδεςθσ RJ-45), Αςφρματο δίκτυο LAN, Ενςωματωμζνο WWAN, Bluetooth Οκόνθ 13.3" ευρεία TFT WXGA, Ανάλυςθ 1366 x 768 pixel, VAIO Display Plus Κάρτα Γραφικϊν Intel HD Graphics 3000 AMD Radeon HD 6470M με αποκλειςτικι μνιμθ 512MB Πρόςκετα Χαρακτθριςτικά: Τποδοχι καρτϊν μνιμθσ MS/MS Pro/MS Duo και SD/MMC Τποδοχι ςφνδεςθσ VGA για οκόνθ 1: μίνι D-sub 15p 7.9. USB 2.0 (υποδοχι τφπου A) x 2, USB 3.0 (υποδοχι τφπου A) x 1 Ενςωματωμζνθ Web Camera 0.3MP με μζγιςτθ ανάλυςθ κινοφμενων εικόνων 640x480 Θφρα HDMI Να παρζχονται υπθρεςίεσ εγγφθςθσ υποςτιριξθσ τουλάχιςτον ετϊν.

8 Απαίτηςη προδιαγραφ ή 2 Blade Severs με τουλάχιςτον 2 επεξεργαςτζσ ανά server και με 8 cores ανά επεξεργαςτή ςυμβατοί και ζτοιμοι για ςφνδεςη με το υπάρχον Fujitsu blade chasis bx900 s2 (S K1421-V300) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριςτικά. Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), οικονομικι προςφορά, εγγφθςθ και ςζρβισ με απόκριςθ τθν ίδια μζρα εφόςον ενθμερωκεί πριν τισ 12 το μεςθμζρι και διάκεςθ ανταλλακτικϊν εντόσ 3 θμερϊν για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για τα επόμενα 5 χρόνια, χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ Blade Server ςυμβατό με το υπάρχον Fujitsu blade chasis bx900 s2 (S26361-K1421-V300). Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και θ θμερομθνία ανακοίνωςθσ του Να είναι του ίδιου καταςκευαςτι με το Blade Chassis Αρικμόσ προςφερόμενων Blade Server >=2 Προςφερόμενοσ αρικμόσ Επεξεργαςτϊν ανά Blade Server >=2 Αρικμόσ cores ανά επεξεργαςτι >=8 Αρικμόσ threads ανά επεξεργαςτι >=16 Μζγεκοσ cache επεξεργαςτι (ΜΒ) >=20 Απόδοςθ των 2 επεξεργαςτϊν του κάκε blade server βάςθ των μετριςεων που καταγράφονται ςτο για ςφςτθμα πολλαπλϊν επεξεργαςτϊν (passmark score) >= Κφρια μνιμθ τουλάχιςτον 64GB (8x8GB), 1600MHz, up to 128 GB Θζςεισ για κάρτεσ επζκταςθσ. >= Πλιρθσ υποςτιριξθ Ethernet 10Gbit FCoE από το ςφνολο των Blade Servers και των κυρϊν επζκταςθσ αυτϊν Να διακζτουν ενςωματωμζνο διαγνωςτικό ελεγκτι ο οποίοσ να παρζχουν πλιρθσ εικόνα για τθν κατάςταςθ του εξυπθρετθτι Να προςφερκοφν 2 x 10 GbE κφρεσ δικτφου ανά Blade Server

9 που να μποροφν να ςυνδεκοφν με τα προςφερόμενα GE switches κλθρό δίςκο >=320 Gbit Οι κφρεσ δικτφου να ζχουν επιπλζον δυνατότθτα λειτουργίασ ςαν FCoE ι τζςςερισ κφρεσ GE. Τποςτιριξθ για τισ τελευταίεσ εκδόςεισ των Microsoft Windows Server 2012, 2008 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Citrix XenServer VMware Infrastructure Να παρζχονται υπθρεςίεσ εγγφθςθσ υποςτιριξθσ 3 ων ετϊν για το ςφςτθμα και τα blades. Εγγφθςθ και ςζρβισ με απόκριςθ τθν ίδια μζρα εφόςον ενθμερωκεί πριν τισ 12 το μεςθμζρι και διάκεςθ ανταλλακτικϊν εντόσ 3 θμερϊν για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για τα επόμενα 5 χρόνια. Να παρζχεται βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι τθσ Ελλθνικισ αντιπροςωπείασ ότι το προςφερόμενο είδοσ πλθροί τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά, είναι κατάλλθλο για χριςθ ςτο υπάρχον blade chassis BX900S2 και ότι καλφπτεται με 3ετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Οι προςφορζσ κα πρζπει να αποςταλοφν, εντόσ 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο διαδίκτυο, ςε κλειςτοφσ φακζλουσ ςτα κεντρικά γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Κατάςτθμα 3 Πρϊθν Αμερικανικι Βάςθ Γουρνϊν Σ.Κ Ηράκλειο Κριτθσ Πλθροφορίεσ: 1) φλβια Χριςτοδουλάκθ, τθλ , φαξ , 2) Γιϊργοσ Πετυχάκθσ, τθλ , φαξ ,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404 Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη Email: vfragaki@teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά

Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ 1 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2015 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 00, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 7003 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (280) 394543,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως: Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099502, 99526 FAX: 22280 99622 Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου Τηλ.: 2228099502,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 31.05.2012 Α.Π.: 9143 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 12.10.2012 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας VGN-SR9VN Ο "κινητός" σας συνεργάτης Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Επαναπροκηρύσσουμε

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Επαναπροκηρύσσουμε EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 333/21-11-2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 333/21-11-2012 στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8

ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. δ/νση: Άγιος Λουκάς, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 462203 FAX: 2510 462352 E-mail: ipantel@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής)

Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής) VGN-AR7S Ευρεία οθόνη και ισχύς Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής) Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα