1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24."

Transcript

1 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη Εταιρία µε την Επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΙ Α.Ε.» βάσει Καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6019/06/Β/86/150 (Φ.Ε.Κ. 114/ ). Η αλλαγή της επωνυµίας στην παρούσα µορφή της καταχωρήθηκε την στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) από την Την , σύµφωνα µε σχετική απόφαση του.σ. του Χ.Α.Α., αποφασίσθηκε η αναστολή της διαπραγµάτευσης της µετοχής της Εταιρίας, καθεστώς στο οποίο η Εταιρία βρίσκεται έως και σήµερα ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί έως και την 31 η εκεµβρίου Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρίας σκοπός αυτής είναι: 1) H εκµετάλλευση γενικά κάθε µέσου µεταφοράς, η ίδρυση και εκµετάλλευση σταθµών αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, λουτρών και ψυχαγωγικών κέντρων, η ίδρυση άλλων εταιριών, η συµµετοχή σε ιδρυθησόµενες ή υφιστάµενες εταιρίες και η απόκτηση κάθε είδους χρεογράφων, 2) Η παραγωγή, διάθεση και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιµες πηγές, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης µορφής ενέργειας ήπιων και ανανεώσιµων πηγών και 3) Η άσκηση κτηµατικών, ως και ξενοδοχειακών τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, µίσθωση, εκµίσθωση, υποµίσθωση και εκµετάλλευση ακινήτων, 1

2 11. ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜ ΟΟ ΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙ Ι ΙΙΚΚΟΟ ΤΤΗΗΣΣ ΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ ΝΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗ ΜΟΟΡΡ ΦΦΗΗ - ΡΡ ΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙ ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων παραθερισµού, τουριστικών πλοίων και λοιπών εν γένει τουριστικών µέσων µεταφοράς προσώπων, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά µε την ίδρυση, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκµετάλλευση Καζίνο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εκτιµηθεί η εύλογη αγοραία αξία της εταιρίας, για τον προσδιορισµό της αξίας ανταλλαγής των µετοχών. Ως «εύλογη αγοραία αξία» αναφέρεται η τιµή µε την οποία οι µετοχές της Εταιρίας θα µεταβιβάζονταν από ένα επενδυτή σε άλλο, υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς, και µε την προϋπόθεση ότι η πώληση τους είναι οικειοθελής και όχι αναγκαστική ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η συγκεκριµένη αποτίµηση αποκλίνει από τις κλασσικές περιπτώσεις εταιριών που κατά κύριο λόγο είναι going concern, αφού Η εταιρία δεν έχει οικονοµική δραστηριότητα σήµερα Βρίσκεται λόγω του γεγονότος αυτού κάτω από καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της στο ΧΑΑ, και Η ιοίκηση της εταιρίας δεν µας ήταν σε θέση να µας παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για τους µελλοντικούς στόχους της όσον αφορά τη πορεία της εταιρίας είτε υπό τη µορφή ενός υπάρχοντος business plan ή µε κάποια άλλη ισοδύναµη µεθοδολογία. Για το λόγο αυτό εκτιµούµε, ότι υπάρχουν εγγενείς αδυναµίες στη µεθοδολογία αποτίµησης µιας εταιρίας που στη πραγµατικότητα η οικονοµική της αξία είναι η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων (liquidation value/asset stripping value) µε µεθοδολογίες going concern value. 2

3 11. ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜ ΟΟ ΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙ Ι ΙΙΚΚΟΟ ΤΤΗΗΣΣ ΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΕΕΙ ΙΙΑΑΣΣ ΝΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗ ΜΟΟΡΡ ΦΦΗΗ - ΡΡ ΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙ ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ 1.7. ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Για το σκοπό της κατάρτισης της µελέτης µας έχουµε λάβει διάφορες πληροφορίες, στοιχεία, αναφορές και καταστάσεις επί των οποίων βασίστηκε το αποτέλεσµα της αποτίµησης. Οι πηγές αυτές µπορούν να αναλυθούν ως κατωτέρω: Όλα τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας που τέθηκαν στη διάθεση µας και ειδικότερα ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 1999, 2000, 2001 και 2002,καθώς και τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ελεγκτών της εταιρίας για τις ίδιες περιόδους. Τη Λογιστική Κατάσταση που κατήρτισε και µας προµήθευσε η ιοίκηση της εταιρίας µε ηµεροµηνία 20/7/03 µε σκοπό να συµβάλλει στην επικαιροποίηση και αντικειµενικότητα της παρούσας αποτίµησης. Στην απόφαση των εταιριών «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING AE» µε την οποία έχει αποφασισθεί η συγχώνευση αυτών µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη (σύµφωνα µε το Ν.2166/93 & 2190/20). Στο γεγονός ότι η εταιρία ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING λειτουργεί σήµερα σαν εταιρία συµµετοχών, χωρίς οικονοµική δραστηριότητα και χωρίς προοπτική επανεργοποίησης της στο ορατό µέλλον µε κάποιο αντικείµενο δραστηριότητας. Εποµένως η αξία της εξαρτάται άµεσα από τη συνέργια που θα προέλθει από τη δραστηριότητα της ενιαίας εταιρίας και από το κατά πόσο η ιοίκηση της νέας εταιρίας θα µπορέσει να µετατρέψει αυτή τη συνέργια σε οικονοµική αξία. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η ιοίκηση της νέας εταιρίας να υλοποιήσει τη προβλεπόµενη µεγέθυνση του ενιαίου φορέα στα πλαίσια ανάπτυξης του παραπάνω σχεδίου συγχώνευσης. Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις /7/2003.Θα πρέπει λοιπόν να σηµειωθεί εδώ ότι πιθανές διαφορές φορολογικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, επηρεάζουν άµεσα τις ταµιακές ροές και άρα ισόποσα και αρνητικά το τίµηµα της αποτίµησης. 3

4 22.. ΟΙΙ ΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΚ ΑΑΤΤ ΑΑΣΣ ΤΤ ΑΑΣΣΕΕΙ ΙΙΣΣ ΚΚ ΑΑΙ ΙΙ ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜ ΑΑΤΤ ΑΑ ΠΠΕΕΡΡΙ ΙΙΟΟ ΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟ ΕΕΩΩΣΣ ((ΤΤαα ( πποοσσάά εκκ ε φφρράάζ ζ οονντ τααι ιι σσε ε χχι ιιλλ... ΕΕυυ ρρώώ) )) Παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά οι Ισολογισµοί ως και η Λογιστική Κατάσταση της ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 15,9 882,6 669,32 448,31 7,34 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,79 11,98 302,40 6,23 4,76 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.373, , ,99 558,63 809,38 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.390, , , ,16 821,48 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.091, , ,10 894,21 578,71 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15,58 163,06 46,43 46,43 46,43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 283, , ,18 72,52 196,34 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.390, , , ,16 821, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/Α (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤ. 60,88 109,78 98,55 71,49 43,79 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ ΜΕΙΟΝ: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α /ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α & ΕΞΟ Α ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡ Η) ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (60,88) (109,78) (98,55) (71,49) (43,79) 953,23 (1.355,46) (1.733,72) (1.154,25) 0, ,11 (1.465,24) (1.832,27) (1.225,74) (43,29) (3,75) (215,95) (118,07) 503,05 (258,50) (15,21) (16,85) (228,61) (236,20) (13,71) 995,15 (1.698,04) (2.178,95) (958,89) (315,50) 4

5 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Στην διεθνή πρακτική εφαρµόζονται ως επί το πλείστον οι παρακάτω µέθοδοι για την αποτίµηση µίας επιχείρησης σε λειτουργία: S S S S S S S S Η µέθοδος των προεξοφληµένων ελευθέρων ταµιακών ροών. Η µέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους H µέθοδος των κεφαλαιοποιηµένων οργανικών κερδών Η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης καθαρής περιουσιακής θέσης Η µέθοδος των εικτών Κεφαλαιαγοράς. Η µέθοδος των Συγκρίσιµων Συναλλαγών. H µέθοδος Modigliani Miller. H µέθοδος των πολλαπλασιαστών Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των ανωτέρω µεθόδων και στο επόµενο κεφάλαιο αιτιολογείται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων η επιλογή των µεθόδων που κρίθηκαν καταλληλότερες για την διενέργεια της αποτίµησης. 3.1 Μέθοδος των προεξοφληµένων καθαρών ταµιακών ροών Η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµιακών ροών αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη και αξιόπιστη θεωρητικά µέθοδο αποτίµησης. Το σύνολο των ταµιακών ροών µιας επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα της λειτουργίας της καθώς και των επενδυτικών και χρηµατοδοτικών της δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή: η αξία µιας επιχείρησης ισούται µε την παρούσα αξία των καθαρών ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν σε ορισµένο αριθµό ετών, συν την παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας (συσσωρευµένη αξία) της επιχείρησης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα της αποτίµησης. Εφόσον η επιχείρηση έχει στην κατοχή της περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιµοποιούνται στην συνήθη παραγωγική διαδικασία, η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων προστίθεται στην παρούσα αξία των καθαρών ταµιακών ροών. 5

6 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Η τελική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι δανειακές της υποχρεώσεις οι οποίες αφαιρούνται από την συνολική παρούσα αξία και προστεθούν διάφορα µε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού. Η αναγωγή των µελλοντικών καθαρών ταµιακών ροών στο παρόν γίνεται µε συντελεστή το κόστος κεφαλαίου (συντελεστής προεξόφλησης), το ύψος του οποίου εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, και από το µέγεθος των κινδύνων που αναλαµβάνει η συγκεκριµένη επιχείρηση. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι ότι αξιολογεί την επιχείρηση σαν ένα ζωντανό οργανισµό (going concern) και λαµβάνει υπόψη της τις αποδόσεις των εποµένων και όχι παρελθόντων περιόδων. Επίσης για την απόδοση της επένδυσης λαµβάνει υπόψη την φορολογική επιβάρυνση και την γενικότερη κατάσταση της αγοράς την οποία µπορεί και ενσωµατώνει στο προεξοφλητικό επιτόκιο ή τις ταµιακές ροές. 3.2 Μέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης ισούται µε το ποσό του επενδυµένου κεφαλαίου πλέον µιας προσαύξησης (premium) η οποία ισούται µε την παρούσα αξία της αναµενόµενης οικονοµικής κερδοφορίας και η οποία είναι συνάρτηση της διαφοράς (spread)µεταξύ απόδοσης, του κόστους και του ύψους του επενδυµένου κεφαλαίου. Ισούται δηλ. µε VVoo=((RROIICC WAACCCC)) xx CCAAPPIITTAALL Όπου RROIICC: είναι η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου WAACCCC: είναι το µέσο σταθµικό κόστος του κεφαλαίου ενώ Το επενδυµένο κεφάλαιο αποτελείται από το ποσό που συνολικά η επιχείρηση απασχολεί στις λειτουργικές δραστηριότητές της. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η αξία της επιχειρήσεως θα ισούται µε το επενδυµένο κεφάλαιο συν την Παρούσα αξία του αναµενόµενου οικονοµικού κέρδους και η οποία ισούται µε: 6

7 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Την παρούσα αξία του οικονοµικού κέρδους της αρχικής Περιόδου πρόβλεψης συν την παρούσα αξία του οικονοµικού κέρδους της υπολειµµατικής χρονικής περιόδου στο διηνεκές. Σηµειωτέον ότι, τα µη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης προστίθεται στο παραπάνω άθροισµα για να προκύψει η συνολική αξία της επιχείρησης µε βάση και τις δύο προαναφερθείσες µεθόδους αξιολόγησης. Η µέθοδος είναι θεωρητικά πλήρης επειδή θεωρεί ότι για να υπάρχει πριµ υπεραξίας (premium) στην επιχείρηση δηλ. αξία στους µετόχους πάνω από τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν στην επιχείρηση µε την µορφή της αρχικής επένδυσης, θα πρέπει η επιχείρηση να κερδίζει στα κεφάλαια αυτά περισσότερο από ότι αυτά κοστίζουν (θετικό spread). 3.3 Η µέθοδος των κεφαλαιοποιηµένων οργανικών κερδών: Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι ίση µε την προεξοφληµένη αξία των οργανικών κερδών των εποµένων 5 έως 8 ετών, πλέον την προεξοφληµένη υπολειµµατική αξία της επιχείρησης και πλέον την αξία των µη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων. Οι υποθέσεις που γίνονται µε αυτή τη µέθοδο είναι ότι: Τα οργανικά κέρδη δεν περιλαµβάνουν άλλα έσοδα πλην εκείνων που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών, τα δε έξοδα (σε αντίθεση µε τη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών), δεν περιλαµβάνουν έκτακτα έξοδα, όπως πρόστιµα, τόκους υπερηµερίας κ.λ.π. Για τον υπολογισµό των οργανικών αποτελεσµάτων λαµβάνονται υπόψη και χρηµατοοικονοµικές δαπάνες, δηλαδή οι τόκοι των ξένων κεφαλαίων καθώς και οι αποσβέσεις. 7

8 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ Η εκτίµηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται και πάλι υπό συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη γεγονότα που διαταράσσουν την αγορά και προκαλούν αιφνίδιες µεταβολές στις τιµές ή επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη της παραγωγής, και δηµιουργούν υποαπασχόληση τµηµάτων της επιχείρησης. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης καθορίζεται από το µέσο αποπληθωρισµένο τραπεζικό επιτόκιο. Η υπολειµµατική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται όπως και στη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Ανάλογα δηλαδή µε το αν η πορεία των κερδών αναµένεται ανοδική ή πτωτική, λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη µιας δεύτερης σειράς ετών, προεξοφληµένα στο τέλος του χρονικού ορίζοντα ή λαµβάνεται υπόψη η περιουσιακή θέση της εταιρίας. Στην πρώτη περίπτωση τα ετήσια κέρδη της δεύτερης σειράς είναι ίσα µε το µέσο όρο των κερδών της πρώτης περιόδου. Σηµειώνεται, τέλος, ότι εφόσον η επιχείρηση διαθέτει πάγια που δεν χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, η αξία τους προστίθεται στο άθροισµα της προεξοφληµένης αξίας των οργανικών κερδών πλέον της προεξοφληµένης υπολειµµατικής αξίας. 3.4 Μέθοδος της αναπροσαρµοσµένης καθαρής περιουσιακής θέσης. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή η αξία µιας επιχείρησης είναι ίση µε τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό της µε τις απαραίτητες αναπροσαρµογές. 3.5 Μέθοδος των δεικτών κεφαλαιαγοράς Βασίζεται σε σύγκριση επιλεγµένων Χρηµατοοικονοµικών δεικτών της υπό αποτίµηση εταιρίας µε αντίστοιχους δείκτες εταιρειών που είναι συγκρίσιµες και των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε παγκοσµίως αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο. 8

9 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ 3.6 Η µέθοδος των συγκρίσιµων συναλλαγών Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία µιας επιχείρησης, συγκρίνοντας την υπό υποτίµηση εταιρία µε οµοειδείς εταιρείες των οποίων το σύνολο ή µέρος των µετοχών ήταν αντικείµενο αγοραπωλησίας πρόσφατα. 3.7 Μέθοδος Modigliani Miller Η µεθοδολογία αυτή προτάθηκε στο κλασσικό δηµοσίευµα των Miller Modigliani (Journal of Business 1961) και είναι µια συνοπτική formula αποτίµησης, που περιλαµβάνει όµως τους ουσιαστικούς οδηγούς δηµιουργίας αξίας, όπως: Την δηµιουργία οικονοµικής αξίας από την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που η εταιρία έχει επενδύσει ήδη στις σηµερινές της δραστηριότητες (value of assets in place) και την δηµιουργία αξίας από την απόδοση της µελλοντικής της µεγέθυνσης για τον χρόνο που η εταιρία µπορεί να κατέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον κλάδο (PVGO Present Value of Growth Opportunities). Το άθροισµα των επιµέρους αποτελεί την συνολική παρούσα αξία της εταιρίας και οδηγείται από την απόδοση των νέων επενδύσεων (ROIC) το κόστος του κεφαλαίου (WACC) το ποσοστό επανεπένδυσης των κερδών (b) την περίοδο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που η εταιρία µπορεί να επιτυγχάνει θετικό περιθώριο (spread ROIC > WACC) στα κεφάλαιά της και το ποσοστό µεγέθυνσης του λειτουργικού περιθωρίου της εταιρίας 9

10 33. Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΙΙ Ι Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΧΧ ΕΕ ΙΙ Ι ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ 3.8. Μέθοδοι Πολλαπλασιαστών Με τις µεθόδους αυτές υπολογίζουµε την αξία της Εταιρίας µε την εφαρµογή ενός πολλαπλασιαστή στα ιστορικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας (συνήθως κέρδη, πωλήσεις, λειτουργικό περιθώριο, κέρδη προ τόκων & φόρων, Book Value κ.λ.π.) Αν και οι µέθοδοι έχουν το πλεονέκτηµα της απλότητας στους υπολογισµούς, οι πολλαπλασιαστές έχουν µεγάλη επίπτωση στην τελική αποτίµηση της Εταιρίας και εποµένως είναι σηµαντικό το σκεπτικό στη βάση του οποίου επιλέγονται οι καταλληλότεροι κατά περίπτωση πολλαπλασιαστές. Ο πολλαπλασιαστής ποσοτικοποιεί τη σχέση των θεµελιωδών µεγεθών της Εταιρίας µε την οικονοµική της αξία, είτε στη βάση της ιστορικής απόδοσης θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών που οδηγούν την αξία της υπό ανάλυση εταιρίας, είτε σε σύγκριση (relative) µε εισηγµένες εταιρίες των οποίων η οικονοµική αξία που απεικονίζεται σε αποτελεσµατικές αγορές µας δίνει συγκρίσιµους δείκτες αποτίµησης, τους οποίους µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για τους σκοπούς της οικονοµικής ανάλυσης και πρόβλεψης της αξίας της υπό διερεύνηση εταιρίας. Η µεθοδολογία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις που η εταιρία βρίσκεται σε αρχική φάση λειτουργίας της και εποµένως η ιστορικής της διαδροµή παρέχει ελλιπή πληροφόρηση για τους σκοπούς της αποτίµησης, αφού είτε δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία είτε λειτουργεί σε περιβάλλον υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου. Σε παρόµοιες συνθήκες, η πρόβλεψη των θεµελιωδών µεγεθών του αντικειµένου της αποτίµησης είναι δύσκολη στη βάση της ανάλυσης και προεκβολής των οικονοµικών στοιχείων της ιστορικής συµπεριφοράς των µεγεθών του παρελθόντος της εταιρίας ή / και των δοµικών στοιχείων του κλάδου. Στις περιπτώσεις αυτές είναι µεγάλη η πιθανότητα σφάλµατος στη πρόβλεψη και άρα απόκλιση της εκτιµώµενης αξίας από την πραγµατική. Θεωρούµε ότι η περίπτωση της εταιρίας ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING AE εµπίπτει στην κατηγορία αυτή. 10

11 44. Ε ΠΠ ΙΙ Ι ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ Μ ΕΕ ΘΘ ΟΟ ΟΟ ΥΥ Α ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΙΙ Ι ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Θεωρούµε ότι για τους σκοπούς της παρούσας αποτίµησης, όπως αναλυτικά περιγράψαµε πιο πάνω, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι αποτίµησης για εταιρείες που βρίσκονται σε λειτουργία (going concern). Για τους λόγους αυτούς, επιλέχθηκε η µέθοδος της Αναµορφωµένης Καθαρής Περιουσιακής Θέσης, που θεωρεί ότι η οικονοµική αξία της επιχείρησης συναρτάται µε το άθροισµα των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την υπερπρόσοδο που η µελλοντική της δραστηριότητα παράγει πάνω από την απόδοση του τραπεζικού επιτοκίου και εποµένως η διαφορά αυτή της απόδοσης αποτελεί αναγόµενη σε παρούσα αξία, την υπεραξία που κερδίζει ο µέτοχος πάνω στο επενδυµένο κεφάλαιο του (υπερπρόσοδος). Για τους παραπάνω λόγους, η αποτίµηση της εταιρείας βασίστηκε στη σχέση P/BV δείγµατος εταιρειών εισηγµένων στην Ελληνική αγορά που θεωρείται ώριµη και αποτελεσµατική αγορά. Η σχέση αυτή µας δίνει ένα πολλαπλασιαστή αποτίµησης και ο στόχος στη περίπτωση αυτή ήταν να υπολογισθεί ένας αξιόπιστος δείκτης που να συνδέει την οικονοµική αξία, όπως αυτή εκφράζεται σε συγκρίσιµες περιπτώσεις εισηγµένων εταιριών µε την αξία της Αναµορφωµένης Καθαρής Περιουσιακής Θέσης της εταιρίας σε ιστορική βάση. Εδώ γίνεται η παραδοχή ότι η εταιρία, αν συνέχιζε να διαπραγµατεύεται θα είχε σε µέσους όρους ανάλογη συµπεριφορά µε το σύνολο των εισηγµένων εταιριών στο ΧΑΑ και εποµένως η σχέση P/BV θα ήταν σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση ισχυρή. Η σχέση P/BV και οικονοµικής αξίας της εταιρείας ερευνήθηκε µε δύο διαφορετικές σχέσεις και συγκεκριµένα: α) Την σχέση P/BV µε την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE Return on Equity) στην βάση µιας εξίσωσης παλινδρόµησης πρόσφατης έρευνας που έγινε για δείγµα 272 εταιρειών του Χ.Α.Α., και β) Την σχέση P/BV, στη βάση ενός επιλεγµένου δείγµατος κατηγοριών εταιρειών και συγκεκριµένα: - εταιρειών συµµετοχών (holding) εισηγµένων στο Χ.Α.Α. - εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο του Hotel/Gaming µε την υπό ίδρυση νέα εταιρεία µετά την συγχώνευση της «Energos Holding µε την «ΣΗΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ» 11

12 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ Στη βάση των παραπάνω προβληµατισµών και το γεγονός ότι η εταιρία τη τελευταία 5ετία δεν έχει παρουσιάσει σηµαντική επιχειρηµατική δραστηριότητα και εποµένως εύκολα µπορεί να συναχθεί ότι θα εξακολουθήσει να παραµένει ανενεργός και στο ορατό µέλλον, δεν υπολογίσθηκε υπερπρόσοδος εποµένων ετών, η οποία είναι πρακτικά µηδέν. Η αναµόρφωση της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 20/7/03, έγινε µε αφετηρία τη Καθαρή Θέση της εταιρίας όπως αυτή προκύπτει από τη Λογιστική Κατάσταση της ίδιας ηµεροµηνίας µε τις ανάλογες αναπροσαρµογές που, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να γίνουν για να προσεγγίζει πληρέστερα η λογιστική Καθαρή Θέση την οικονοµική αξία της υπολειµµατικής περιουσίας των µετόχων µετά την ικανοποίηση όλων των άλλων πιστωτών που έχουν προτεραιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις, στην ικανοποίηση των οικονοµικών τους απαιτήσεων. Η Αναµορφωµένη Καθαρή Περιουσιακή Θέση της εταιρίας εµφανίζεται στη Παράγραφο 6.2. Αφετηρία για τον υπολογισµό της αξίας του συνόλου των µετοχών της εταιρίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί η αναµορφωµένη Καθαρή Περιουσιακή Θέση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 462,84 χιλ. (Σελ. 17). 5.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για τους σκοπούς της αποτίµησης στη συγκεκριµένη εταιρία, χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της ίδιας µεθόδου, του πολλαπλασιαστή P/BV.Ο λόγος είναι ότι θεωρήσαµε σαν αναγκαία συνθήκη για τον υπολογισµό της αξίας µιας εταιρίας που είναι ανενεργός και χωρίς αντικείµενο για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη σύγκριση της µε δείγµα οµοειδών, ενεργών και εισηγµένων εταιριών. Η βασική παραδοχή εδώ είναι ότι οι αποτιµήσεις οµοειδών εταιριών µακροπρόθεσµα συγκλίνουν προς ένα µέσο όρο, ιδιαίτερα σε κλάδους που βρίσκονται σε καθεστώς ωριµότητας και ισορροπίας από άποψη ανταγωνισµού και απόδοσης του επενδυµένου κεφαλαίου Μέθοδος 1 Για τον προσδιορισµό της σχέσης P/BV, λάβαµε υπόψη µας σχεδόν το σύνολο των εισηγµένων εταιριών του ΧΑΑ (αριθµός 272) και τη σχέση P/BV. 12

13 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ Η σχέση P/BV παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε τη θετική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE)-όσο ψηλότερη η απόδοση τόσο ψηλότερος ο δείκτης- καθώς επίσης και µε το κόστος του κεφαλαίου αρνητικά-όσο ψηλότερο το κόστος του κεφαλαίου τόσο χαµηλότερος ο δείκτης. Η διαφορά µεταξύ των δύο (ROE-COC) εκφράζει τη δυνατότητα της εταιρίας για θετικές αποδόσεις που αυξάνουν τη περιουσία των µετόχων. Η σχέση P/BV στο σύνολο της αγοράς οδηγείται από τις ίδιες ακριβώς µεταβλητές που ισχύουν και σε εταιρικό επίπεδο. Η πλέον διαδεδοµένη µεθοδολογία χρήσης του πολλαπλασιαστή P/BV για λόγους αποτίµησης είναι η επιλογή οµάδος οµοειδών εταιριών µε ανάλογες αναπροσαρµογές που πολλές φορές είναι υποκειµενικές ή και του συνόλου της αγοράς και τη λήψη ενός µέσου όρου. Αφού εποµένως η σχέση P/BV είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, η σχέση αυτή µπορεί άριστα να εκφρασθεί µε µια εξίσωση παλινδρόµησης που µας δίνει τη σχέση της εξαρτηµένης µεταβλητής (P/BV) σε συνάρτηση της µέσης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων(roe) που έχει ιστορικά πραγµατοποιηθεί στο σύνολο της αγοράς. Η εξίσωση αυτή της παλινδρόµησης για την Ελληνική Χρηµατιστηριακή Αγορά έχει υπολογισθεί από τον καθηγητή Α. Damodaran του Πανεπιστηµίου του N.Y., Leonard Stern School of Business (βλ. Investment Valuation, Tools and Techniques for determining the Value of any Asset). Η µελέτη καλύπτει τη περίοδο και µας δίνει τη παρακάτω γραµµή παλινδρόµησης για το σύνολο των εισηγµένων εταιριών στο ΧΑΑ: µε συντελεστή Rsquared = 37,5 %. Η µέση τιµή της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων(roe-2002) του δείγµατος των 272 εισηγµένων εταιριών στο ΧΑΑ σύµφωνα µε τη µελέτη του ίδιου καθηγητή-επί µέρους στοιχεία της οποίας παρατίθενται στο Πίνακα 1- ανήλθε στο 48,38%. Η σχέση εποµένως P/BV σε µέσους όρους στο σύνολο σχεδόν των εισηγµένων εταιριών στο ΧΑΑ(δείγµα 272 εταιριών) µας δίνει ένα πολλαπλασιαστή, όπως υπολογίζεται από τη σχέση παλινδρόµησης παρακάτω: 13

14 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ Άρα η συνολική αξία της εταιρίας µε βάση τη σχέση P/BV του µέσου όρου του συνόλου σχεδόν των εισηγµένων εταιριών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και τη παραδοχή ότι σε µέσους όρους η εταιρία αν διαπραγµατεύονταν µεσο-µακροπρόθεσµα θα είχε τη τάση να συγκλίνει µε τη µέση απόδοση ROE των εισηγµένων εταιριών, η αξία της εταιρίας εκτιµάται ότι ανέρχεται στα χιλ. περίπου (462,84 * 7,74) Μέθοδος 2 Καθώς η εταιρεία βρίσκεται υπό καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Α. από τη χρήση 1999, για το προσδιορισµό της τρέχουσας αξίας των µετοχών της χρησιµοποιήθηκε ο µέσος πολλαπλασιαστής P/BV δείγµατος δύο διαφορετικών κατηγοριών εταιρειών και συγκεκριµένα: - εταιρειών συµµετοχών (holding) που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α., και - δείγµα συγκρίσιµων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείµενο (τυχερά παιχνίδια, ξενοδοχεία) µε την υπό συγχώνευση νέα εταιρεία και της οποίας προβλέπεται να εισαχθούν άµεσα οι µετοχές στο Χ.Α.Α. προς διαπραγµάτευση. Η σχέση P/BV του δείγµατος εµφανίζεται στο συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 2 (µαζί µε άλλες µεταβλητές) Ο πίνακας 2 αποτελεί την τελευταία ενηµέρωση πάνω στα οικονοµικά στοιχεία εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών του καθηγητή Α. Damodaran του Πανεπιστηµίου του N.Y., Leonard Stern School of Business, µε ηµεροµηνία 31 Αυγούστου 2003 (Βλ. δηµοσιεύσεις και αρχείο Eurocomp.xls). Στη βάση όλων των παραπάνω παρατηρήσεων η σχέση P/BV του δείγµατος των εταιρειών που χρησιµοποιήθηκαν, σε µέσους όρους εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. ΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Αριθµ. Μ.Ο. P/BV Στάθµιση Σταθµισµένος είκτης Συµµετοχών (Holding) 2,37 50% 1,18 Ξενοδοχείων 4,22 20% 0,84 Gaming (ΟΠΑΠ) 24,78 30% 7,43 Σύνολο 9,46 14

15 55. Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ Άρα η συνολική αξία της εταιρείας στη βάση του συντελεστή του δείγµατος συγκρίσιµων εταιρειών ανέρχεται στα 462,84 * 9,46 = χιλ. Ευρώ Η παραπάνω αξία θεωρεί ότι για την «ΕΝΕΡΓΟΣ Συµµετοχών» (Holding) θα έπρεπε η σχέση P/BV σε µέσους όρους να συγκλίνει µακροπρόθεσµα προς το µέσο όρο της σχέσης δείγµατος οµοειδών εταιρειών που έχουν συναφές αντικείµενο δραστηριότητας. Η στάθµιση του παραπάνω πίνακα, είναι υποκειµενική και εκφράζει ένα estimate της συνολικής σχέσης P/BV. Πρέπει να υπενθυµίσουµε εδώ, ότι ο πολλαπλασιατής αναπροσαρµογής της καθαρής θέσης προς τον υπολογισµό της τελικής αξίας της εταιρίας θα πρέπει να ενσωµατώνει την ωφέλεια που θα αποκοµίσουν οι µέτοχοι της νέας εταιρίας. Οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα ωφεληθούν άµεσα από το γεγονός ότι η νέα εταιρεία θα έχει άµεση δραστηριότητα που δηµιουργεί cash flow και εποµένως αξία,ενώ θα µετατραπεί άµεσα σε going concern µε πολύ καλές µελλοντικές προοπτικές. Ταυτόχρονα οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας θα ωφεληθούν από το γεγονός ότι θα εισαχθούν επίσης άµεσα στο Χ.Α.Α. προς διαπραγµάτευση οι µετοχές της εταιρείας και µε τον τρόπο αυτό θα έχουν τα παρακάτω οφέλη (non waiting premium): α) διαπραγµατευσιµότητα β) ρευστότητα και γ) premium υπεραξίας. Όσον αφορά το τελευταίο, έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι σε µέσους όρους µπορεί να ανέλθει άµεσα µετά την εισαγωγή στο +25%. 15

16 66. ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ Το διάστηµα τιµών που εκτιµούµε την τρέχουσα αξία της εταιρείας µε ηµεροµηνία 20/7/2003, κυµαίνεται µεταξύ των χιλ. µέχρι χιλ. Ευρώ. Για τους σκοπούς της αποτίµησης θα χρησιµοποιήσουµε τη µέση τιµή του διαστήµατος τιµών που ανέρχεται στα εκατ. Ευρώ µε µια προβλεπόµενη διακύµανση της τάξεως του ± 10%. Συµπερασµατικά, το τελικό διάστηµα διακύµανσης της αξίας είναι χιλ. Ευρώ το µέγιστο και Ευρώ το ελάχιστο. 6.1 Ερµηνεία Η εστίαση των συµπερασµάτων της αποτίµησης και της σχέσης P/BV που οδηγεί την οικονοµική αξία στη συγκεκριµένη περίπτωση, έγινε στη βάση ιστορικών τιµών δείγµατος οµοειδών σε αντικείµενο και θεσµικό πλαίσιο εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών. Είναι γνωστό φυσικά ότι η αγορά αποτιµά µελλοντικές αποδόσεις κεφαλαίων και όχι τρέχουσες ή ιστορικές. Στο βαθµό που η εξίσωση της παλινδρόµησης συνεχίζει να εκφράζει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ τρέχουσας και µελλοντικής συµπεριφοράς του ROE, η πιθανότητα µεγάλου σφάλµατος των υπολογισµών είναι περιορισµένη. Η χρησιµοποίηση του µέσου όρου είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπως η παραπάνω γιατί εξαλείφεται η πίεση των δυνάµεων του ανταγωνισµού και των δοµικών ανισορροπιών του κάθε κλάδου (Porter s Five Forces) και εξοµαλύνονται οι επιδόσεις του ROE προς τη µέση επίδοση της συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας των εισηγµένων στην αγορά εταιριών-που λογικά είναι οι καλύτερες στο σύνολο της Οικονοµίας. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, θεωρούµε ότι η υπό ανάλυση εταιρία Χαρτοφυλακίου (Holding) θα ήταν δυνατό να διαπραγµατεύεται µε τη σχέση P/BV του συνόλου των εισηγµένων εταιριών. Παραθέτουµε παρακάτω τη µεθοδολογία αναµόρφωσης της καθαρής θέσης καθώς και τους Πίνακες του Παραρτήµατος. 16

17 77. Α ΝΝ ΑΑ ΜΜ ΟΟ ΡΡ ΦΦ ΩΩ ΣΣ ΗΗ Π ΡΡ ΑΑ ΓΓ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ Ι ΚΚ ΗΗ ΣΣ Κ ΑΑ ΘΘ ΑΑ ΡΡ ΗΗ ΣΣ Θ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΣΣ Η Πραγµατική Καθαρή Θέση της Εταιρίας ανερχόταν στο ποσό των 462,84 χιλ., µε βάση το Ισοζύγιο 20/7/2003. Πιο συγκεκριµένα είχε ως ακολούθως: Χιλ. Αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων εγκαταστάσεως 7,34 Καθαρές ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3,00 10,34 Πλέον: Μ/Π Απαιτήσεις 1,76 12,10 Πλέον: Β/Π Απαιτήσεις 1,52 13,62 Πλέον: Αξία χρεογράφων χαρτοφυλακίου (βλ. Ανάλυση 7.1) 565,52 579,14 Πλέον: ιαθέσιµα & Υπολ. Ταµείου 126,47 705,61 Μείον: Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 46,43 659,18 Μείον: ιαφ. Β/Π Υποχρεώσεις 196,34 Πραγµατική Καθαρή Θέση κατά την 20/07/ , Ανάλυση αποτίµησης χρεογράφων χαρτοφυλακίου κατά την (χιλ. ) Χιλ. Αξία κτήσεως ( µετοχές της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. Εισηγµένης στο Χ.Α.Α.) 3.669,01 Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης εταιρείας 2.987,62 Αξία Χαρτοφυλακίου 681,39 Μείον: Αξία market την (τιµή κλεισίµατος της ) 115,87 Αξία Χαρτοφυλακίου της χιλ. 565,52 17

1.2. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτη και λύεται την 11 η Οκτωβρίου 2051.

1.2. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτη και λύεται την 11 η Οκτωβρίου 2051. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2001, βάσει Καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. και AIAKOΣ A.E. σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT Α.Ε. Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 643/01/Β/86/37(01) Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ... 5 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.2. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΆΘΡΟΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 8 3.3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα