«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»"

Transcript

1 «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς: 3/481/ ΑΡ. ΓΕΜΗ ΕΔΡΑ: Ευρυπίδου 9 & Πραξιτέλους 46, Αθήνα Τηλ: Fax:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρείας Έγκριση και Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων Παράθεση Λογιστικών Μεθόδων που ακολουθήθηκαν για σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Προτύπων ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ Κρίσεις Εκτιμήσεις και Υποθέσεις Φόροι Εισοδήματος Προβλέψεις Ενδεχόμενα Γεγονότα ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γενικά Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Μισθωμένα Ακίνητα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Κεφαλαιοποίηση Εξόδων Εγκατάστασης Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Επενδύσεις Απομείωση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού Συμφωνίες Πώλησης-Επαναγοράς Χρεογράφων Καθορισμός Διαθεσίμων και Ταμειακών Ισοδυνάμων Χρηματοπιστωτικές Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση Τραπεζικά Δάνεια Υποχρεώσεις Τίτλοι Καθαρής Θέσης Προβλέψεις Αναγνώριση Εσόδων Αναγνώριση Εξόδων Λογιστική Φόρου Εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου Παροχές στο προσωπικό Διανομή Μερισμάτων ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Απαιτήσεις από Πελάτες Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη Φορολογία Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

3 8.13.Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Κόστος Παροχής Υπηρεσιών Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Διάθεσης Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/Έξοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Χρηματοοικονομικά Έσοδα Αποτελέσματα από Επενδύσεις Φόρος Εισοδήματος ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις και Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων ή Αρχών σε σχέση με την Προηγούμενη Χρήση Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Αμοιβές Ελεγκτών Επίδικες Υποθέσεις Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού Εγγυητικές Επιστολές Σκοποί και Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων

4 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Ν.3556/2007) Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 1. Γουσέτης Χαράλαμπος του Διονυσίου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Έρσης 11, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 2. Βασίλειος Αρμάος του Χρήστου, κάτοικος Αλίμου, οδός Δαβάκη 16, Διευθύνων Σύμβουλος. Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως Εταιρεία ή MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: Α. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για την χρήση , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οι Δηλούντες Βεβαιούντες Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Δ.Τ. Σ

5 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση: Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία της Εταιρείας κατά την χρήση 2013 καθώς και τις μεταβολές που έγιναν. Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2013 και την επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία κατά το Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών. Α) Απολογισμός χρήσεως 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας εξελίχθηκαν ως εξής: Ο Κύκλος Εργασιών κατά την χρήση 2013 ανήλθε σε ευρώ από ευρώ το 2012 Τα Μικτά Αποτελέσματα κατά την χρήση 2013 ανήλθαν σε ευρώ από ευρώ το Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους ευρώ έναντι κερδών το 2012 Συνοπτικά τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας κατά τις περιόδους και , αποτυπώνονται μέσω των Δεικτών Αποδοτικότητας, ως ακολούθως: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (% επί του Κύκλου εργασιών) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Περιθώριο Mικτού Κέρδους 9,88% 17,96% Περιθώριο Κερδών μετά από φόρους 52,80% 25,50% Οι ανωτέρω μεταβολές στα αποτελέσματα και τους δείκτες της περιόδου σε σχέση με τα αντίστοιχα της περσινής περιόδου οφείλονται κυρίως: 1. Στην σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών μας, από την προμήθεια που έλαβε η εταιρία από IG MARKET. Αναμένουμε εντός του 2013, αν όχι τα αντίστοιχα, κάποια περισσότερα έσοδα από προμήθειες IG MARKET εξ αυτού. 2. Στην τρέχουσα χρήση προέκυψε θετικό αποτέλεσμα από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Αναμένουμε εντός του 2014, αν όχι τα αντίστοιχα, κάποια περισσότερα κέρδη εξ αυτού. Β) Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το

6 Κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς. Γ) Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη, κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Η πορεία της εταιρείας κατά το 2013 αν και παρουσίασε λειτουργικές ζημίες, αλλά υπήρξε συνολικά κερδοφόρα λόγω κερδών εκ πωλήσεως μέρους του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Υπήρξαν προσπάθειες ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω συνεργασιών με νέους συνεργάτες ( brokers ) και έτσι κύκλος εργασιών είχε μικρές απώλειες. Παράλληλα περιορίσθηκαν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Προοπτικές χρηματιστηριακής αγοράς για το 2014 Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών για το 2014 θα παρουσιάσει οριακή αύξηση συγκριτικά με τα επίπεδα του Στόχος της εταιρείας είναι όχι μόνον η διατήρηση της θέσης της, αλλά να ανέλθει αναμένοντας τον ανοδικό κύκλο της αγοράς μετά την έξοδο της διεθνούς και εγχώριας οικονομίας από την κρίση. Δ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών Οι αμοιβές και οι παροχές, που αφορούν συνολικά τα στελέχη και μέλη Δ.Σ. οι οποίες αναλύονται ως εξής: Παροχές 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Βραχυχρόνιες παροχές (μισθοί & αμοιβές) Χρηματιστηριακές συναλλαγές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών. Οι Χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω της εταιρείας, αφορούν συνολικά στελέχη και μέλη Δ.Σ. οι οποίες αναλύονται ως εξής: Συναλλαγές 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ Συναλλαγές 01/01-31/12/ /01-31/12/2011 Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ

7 Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στελέχη και μέλη Δ.Σ. την 31/12/2013 και την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής: Παροχές 31/12/ /12/2012 Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ και Διευθυντικά Στελέχη Η απαίτηση της εταιρείας κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 από εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών αφορά συνήθεις λογαριασμούς πελατών, οι οποίοι τακτοποιούνται εντός τριημέρου. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 4. παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007) α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,00 εκάστη. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύμφωνες με αυτό και το νόμο. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής. β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της. γ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. δ) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. ε) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της Εταιρείας Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρεία δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. στ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας τόσο για το διορισμό και για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. ζ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 7

8 Η εταιρεία δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες. η) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 43 α παρ.3γ.ν.2190/1920) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει κανένα σημαντικό κίνδυνο κατά το 2014 έναντι της χρήσης 2013 ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει αναστροφή της πορείας της. Συγκεκριμένα : Συναλλαγματικός κίνδυνος Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας διενεργούνται σε Ευρώ και επομένως η εταιρείας δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του συνόλου του κεφαλαίου από τους πελάτες της, σύμφωνα µε τους όρους αποπληρωµήs των συμβάσεων. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει επίσης τη λήψη καλυμμάτων και εγγυήσεων (των αγορασμένων από τον πελάτη μετοχών). Επιπλέον η πλήρης συμμόρφωση της εταιρείας στους κανονισμούς της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιορίζει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη μεταβλητότητα των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές μετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η Εταιρία ακολουθεί αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς. Η Εταιρία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται για εμπορία. Η Εταιρία δε συμμετέχει σε αγοραπωλησίες εκτός διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Κίνδυνος επιτοκίου Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Η εταιρεία έχει μικρές έντοκες υποχρεώσεις σε τράπεζες ή σε τρίτους και επομένως δεν αντιμετωπίζει σχετικό επιτοκιακό κίνδυνο. Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει επιτοκιακό κίνδυνο αναφορικά με τις έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο, διότι δεν υπάρχουν τέτοιες καταθέσεις. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σημαντικές οικονομικές απώλειες. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιμότητας επαρκών διαθεσίμων. Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών 8

9 εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Δ.Τ. Σ

10 N E X I A E U R O S T A T U S Α. Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ CERTIFIED AUDITORS 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (δ.τ. MAGNA TRUST A.Χ.E.Π.Ε.Υ.) Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «MAGNA TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 10

11 N E X I A E U R O S T A T U S Α. Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ CERTIFIED AUDITORS Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας MAGNA TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014 NEXIA EUROSTATUS AE ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ NEXIA INTERNATIONAL Αμβρ. Φραντζή 34 Ν. Κόσμος Α.Μ.ΣΟΕΛ 141 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Δελημάνης Ιωάννης Α.Μ.ΣΟΕΛ

12 4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.1.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Σημ. 31/12/ /12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Άυλα στοιχεία ενεργητικού Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη /(ζημίες) εις νέον ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 12

13 4.2.Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ) 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Σημείωση Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Κύκλος Εργασιών Κόστος παροχής υπηρεσιών 8.15 ( ) ( ) Μικτό κέρδος/(ζημιά) Έξοδα διοίκησης 8.16 ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης 8.17 (44.392) (37.518) Λοιπά λειτουργικά έξοδα/έσοδα 8.18 (1.221) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( ) (26.854) Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.19 (35.942) (33.060) Χρηματοοικονομικά έσοδα Αποτελέσματα από επενδύσεις Κέρδη προ φόρων Φόροι 8.22 (1.540) (294) Καθαρά Κέρδη/Ζημίες Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 13

14 4.3.Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01/- 31/12/2012 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/ (ζημιά) χρήσης Υπόλοιπο την 31/12/ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01/- 31/12/2013 Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/ (ζημιά) χρήσης Υπόλοιπο την 31/12/ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 14

15 4.4.Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για : Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποτελέσματα (Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη και Ζημίες) επενδυτικής Δραστηριότητας Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/μων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση/(αύξηση) Απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση Υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα Καταβλημένοι Φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι Εισπραχθέντες Σύνολο ταμιακών εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 0 0 Εξοφλήσεις δανείων Σύνολο ταμιακών εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 15

16 5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.1.Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρείας Επωνυμία: «MAGNA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφ εξής η Εταιρεία). Ίδρυση: Το καταστατικό της εταιρείας καταρτίστηκε με την με αριθμό 16150/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψαρρή και με την με αριθμό 16169/ διορθωτική πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου και εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-9203/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έλαβε άδεια λειτουργίας με την με αριθμό 4/164/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έδρα: Ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα επί τις οδού Ευριπίδου 9 και Πραξιτέλους 46, σε μισθωμένα γραφεία. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, βάσει του καταστατικού της, ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Σκοπός της εταιρείας: Ο σκοπός της εταιρείας και κατ επέκταση οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει βάσει του καταστατικού της διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες και Παρεπόμενες Υπηρεσίες. Στις επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 1. Η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για: Α. κινητές αξίες, Β. μέσα χρηματαγοράς, Γ. μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, Δ. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα. Ε. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις, επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορεί να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα και ΣΤ. Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences). 2. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών για: Α. κινητές αξίες και Β. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα. 3. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης για κινητές αξίες. Στις παρεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: Α. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής 16

17 συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών για κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. Β. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο για κινητές αξίες και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα. Γ. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Δ. Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα και ειδικότερα σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις, επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορεί να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences) και Ε. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ εκάστη. Νόμισμα: Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Διοίκηση της Εταιρείας: Η εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως εννέα (9) συμβούλους με 3ετή θητεία. Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αριθμεί πέντε (5) μέλη και έχει ως εξής: Γουσέτης Χαράλαμπος Βασίλειος Αρμάος Μπουραντάς Αθανάσιος Μπατσούλης Θεόδωρος Πετρόπουλος Χαρίλαος Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις 30/06/ Έγκριση και Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων Η Διοίκηση της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, υιοθέτησε τις κάτωθι λογιστικές αρχές για την σύνταξη αυτών: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 17

18 2. Εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και γεγονότων με τυχόν καταγραφή τους στις οικονομικές καταστάσεις, όπου απαιτείται, ώστε αυτές να απεικονίζουν με πληρότητα και ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 3. Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την αρχή ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά την δραστηριότητά της. Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 25 Φεβρουαρίου Παράθεση Λογιστικών Μεθόδων που ακολουθήθηκαν για σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα. Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 6. Οι οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2013 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν συνάδουν με αυτές της προηγούμενης χρήσης. 5.3.Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Προτύπων Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: Η τροποποίηση αυτή απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή όχι. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ "βραχυπρόθεσμων" και "λοιπών μακροπρόθεσμων'' παροχών. Η επίδραση της τροποποίησης αυτής δεν είναι σημαντική για την εταιρεία. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»: Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και 18

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα