Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν"

Transcript

1 Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν 1

2 Πεξίιεςε Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε είλαη κία ζρεηηθά πξόζθαηα αλαγλσξηζκέλε παζνινγηθή νληόηεηα θαη απνηειεί αίηην ρξόληνπ πόλνπ ζην ηζρίν ησλ λέσλ θαη δξαζηήξησλ αζζελώλ. Η αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, σο κέζνδνο ειαρίζηεο παξεκβαηηθόηεηαο, απνηειεί πιένλ ηε κέζνδν εθινγήο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο. Σην άξζξν απηό γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο αξζξνζθνπηθήο ηερληθήο γηα ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο κε ηνλ αζζελή ζε πιάγηα ζέζε θαη πεξηέρνληαη όιεο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο. Λέξειρ εςπετηπίος: αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε, πόλνο ζην ηζρίν Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement: a description of the technique Alexandros P. Tzaveas Interbalkan Medical Center Abstract Femoroacetabular impingement is a recently-recognized pathological entity and causes chronic hip pain in young and active patients. Hip arthroscopy, as a minimally invasive technique, became the method of choice for treatment of this condition. In this article there is a description of the arthroscopic technique for excision of impingement lesion with the patient in lateral position, and contains all the technical details and practical tips. Keywords: hip arthroscopy, femoroacetabular impingement, hip pain 2

3 Δηζαγσγή Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε (femoroacetabular impingement FAI) έρεη πεξηγξαθεί αξθεηά παιηά, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1936 από ηνλ Smith- Petersen (Smith-Petersen 1936). Δληνύηνηο, κόλν πξόζθαηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο αίηην ηεο πξώηκεο νζηεναξζξίηηδαο ηνπ ηζρίνπ (Ganz et al 2003, Ito et al 2001). Ο κεραληζκόο ηεο πάζεζεο είλαη ε ζπλερόκελε πξνζηξηβή ηνπ εγγύο κεξηαίνπ κε ηνλ πξόζζην θνηπιηαίν δαθηύιην, πνπ νδεγεί ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ θαη ηνπ παξαθείκελνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηεο θνηύιεο (Tzaveas and Villar 2009). Ο ζηόρνο ηεο αθαίξεζεο ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο είλαη δηηηόο: ε άκεζε αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν θαη καθξνπξόζεζκα ε πξόιεςε ηεο νζηεναξζξίηηδαο. Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε αξρηθά αληηκεησπίδνληαλ κε αλνηθηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κε εμάξζξσζε ηνπ ηζρίνπ, νζηενηνκία ηξνραληήξα θαη είρε ππνζρόκελα κεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα (Ganz et al 2001, Beck et al 2004). Η πςειή επίπησζε ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο ζηνπο λένπο θαη ζσκαηηθά δξαζηήξηνπο ελήιηθεο, θαζώο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο πξώηεο θαηεγνξίαο, θαηέζηεζε ηελ κηθξήο επεκβαηηθόηεηαο ηερληθή πεξηζζόηεξν ειθπζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηε βξαρύηεξε πεξίνδν απνθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαρύηεξε επηζηξνθή ηνπ αζιεηή ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 3

4 Πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε Τν ηζηνξηθό θαη ε θιηληθή εμέηαζε είλαη νη βαζηθνί νδεγνί γηα ηελ επηινγή ηνπ αζζελή. Τν ζεκείν πξόζθξνπζεο (impingement sign) είλαη ίζσο ν ηζρπξόηεξνο δηαγλσζηηθόο δείθηεο γηα ηε κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε. Ταπηόρξνλα, ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνύλ άιια ελδν- θαη εμσαξζξηθά αίηηα ηνπ πόλνπ. Η ζπλήζεο αθηηλνινγηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα αθηηλνγξαθία ηνπ ηζρίνπ, ζηηο νπνίεο κεηξνύληαη ε γσλία άιθα (alpha angle) (Notzli et al 2002) θαη ην ζεκείν ηεο δηαζηαύξσζεο (crossover sign) (Reynolds et al 1999). Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη πάληα ρξήζηκε όρη κόλν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αιιά θαη επίζεο γηα λα απνθιεηζζεί ε ηζραηκηθή λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ. Αξζξνζθνπηθή ζεξαπεία ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο Σε όινπο ηνπο αζζελείο πξνηηκάηαη ε γεληθή αλαηζζεζία. Η ζέζε ηνπ αζζελή κπνξεί λα είλαη ύπηηα ή πιάγηα, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ. Η πξνηηκνύκελε από ην ζπγγξαθέα είλαη ε πιάγηα, όπσο απηή πεξηγξάθεθε από ηνπο Glick θαη ζπλεξγάηεο (Glick et al 1987). Η ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, όρη κόλν γηα ηελ απνθπγή επηπινθώλ αιιά θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ ρεηξνπξγνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. Η έιμε ηνπ ηζρίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε είηε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο Smith and Nephew (Smith and Nephew Hip Positioning Device - Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, Andover, Massachusetts) ή ηνπ ζπζηήκαηνο 4

5 έιμεο McCarthy (McCarthy Hip Distractor - Innomed Inc., Savannah, Georgia, USA). Λακβάλεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ απνθπγή δπλεηηθώλ ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή (Δηθ. 1). Τν πεξίλεν θαη ηα γελλεηηθά όξγαλα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο. Δηδηθά επηζέκαηα ηνπνζεηνύληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά νη αλαδηπιώζεηο ζηα επηζέκαηα ζα πξέπεη λα εμαιείθνληαη γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ειθώλ από πίεζε. Η ελζθήλσζε ησλ όξρεσλ ή ησλ κεγάισλ ρεηιέσλ ηνπ αηδνίνπ ζηε δνθό ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο δελ είλαη αζπλήζηζηνο θίλδπλνο. Δπίζεο ζπληζηάηαη πξνζεθηηθόο έιεγρνο γηα ηελ απνθπγή επαθήο ηνπ ζώκαηνο ηνπ αζζελή κε ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο, θαζώο θαη ηεο ζσζηήο ζέζεο ηεο απηνθόιιεηεο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο ζην αληίζεην άθξν. Δπαξθήο ρώξνο ζα πξέπεη λα αθεζεί κεηαμύ ηεο δνθνύ ηεο ζπζθεπήο έιμεο θαη ηνπ αληίζεηνπ θάησ άθξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηζραηκία από πίεζε: έλαο πξαθηηθόο ηξόπνο ειέγρνπ ηεο επάξθεηαο ρώξνπ είλαη ε επρεξήο δηέιεπζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ ρεηξνπξγνύ κεηαμύ ηνπ αληίζεηνπ κεξνύ θαη ηεο δνθνύ ηεο ζπζθεπήο έιμεο. Τν πόδη ηνπ πάζρνληνο θάησ άθξνπ ζα πξέπεη λα είλαη κε αζθάιεηα αθηλεηνπνηεκέλν ζηελ εηδηθή κπόηα ηεο ζπζθεπήο έιμεο, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ζθηθηά ζπλδεδεκέλν κε απηήλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο έιμεο. Η δηάηαμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Ο ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα έρεη ηαπηόρξνλε νπηηθή επαθή κε ηελ νζόλε ηνπ αξζξνζθνπίνπ θαη ηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Τν αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα ηνπνζεηείηαη ινμά, αθήλνληαο επαξθή ρώξν γηα ην ρεηξνπξγό, ν νπνίνο ζηέθεηαη πίζσ από ηνλ αζζελή. Η δηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζηα δύν ηξόιετ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3. Η βαζεηά θείκελε 5

6 άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ, πεξηβαιιόκελε από κεγάια ζηξώκαηα καιαθώλ κνξίσλ απαηηεί εηδηθά εξγαιεία γηα ηελ αξζξνζθνπηθή ηερληθή. Έηζη, έρνπλ ζρεδηαζηεί εξγαιεία κε επηπιένλ κήθνο, γσληώδε εξγαιεία εηζάγνληαη κέζσ άιισλ κε ζρηζκνεηδή θάλνπια, εηδηθά γιύθαλα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θαη αξζξνζθνπηθνί δηεξεπλεηέο κπνξνύλ λα θακθζνύλ ζε δηάθνξεο γσλίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πξόζβαζε παιηά ζεσξνύληαλ απίζαλε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αξζξνζθνπίνπ 70 κνηξώλ ηόζν γηα ην θεληξηθό όζν θαη ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα. Πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα γίλεη ρξήζε αξζξνζθνπίνπ 30 κνηξώλ. Όιε ε ηερληθή δηεμάγεηαη ππό αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε. Χξεζηκνπνηείηαη έλα δηαθαλέο απηνθόιιεην ζεληόλη (shower-type drape - Steri-Drape Ioban 2, Large Isolation Drape with Ioban 2 Incise Film and Pouch, 3M Health Care, St. Paul, MN, USA). Δπίζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αξζξνζθόπεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αληιία πγξώλ (Fluid Management System Control Unit, Dyonics 25, Smith and Nephew, Inc, Andover, MA, USA). Τέινο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε αδξελαιίλεο 1 mg ζε θάζε 3 ιίηξα θπζηνινγηθνύ νξνύ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα αηκνξξαγίαο. Τερληθή Πξηλ γίλεη ε εηζαγσγή ησλ εξγαιείσλ κέζα ζηελ άξζξσζε, ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε δπλαηόηεηα γηα δηάζηαζε απηήο κε ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα. Πξνηνύ απνζηεηξσζεί ν ρεηξνπξγόο, αζθείηαη έιμε κε ηαπηόρξνλε ςειάθεζε ησλ απαγσγώλ ζηελ θαηάθπζή ηνπο ζηνλ κείδνλα ηξνραληήξα, έσο όηνπ θαλεί ην ζεκείν ηνπ θελνύ (vacuum sign) (Griffin 1999) (Δηθ. 4), ην νπνίν δείρλεη ηελ ελδαξζξηθή αξλεηηθή πίεζε. Δάλ ην ζεκείν ηνπ θελνύ δελ εκθαληζηεί, ειέγρεηαη θαη πάιη ε ζέζε ηνπ αζζελή 6

7 θαζώο θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ ζηελ κπόηα, ώζηε λα απνθιεηζηεί πηζαλή ραιαξόηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ε έιμε αζθείηαη θαη πάιη. Αθνύ εκθαληζηεί ην ζεκείν ηνπ θελνύ, ιύεηαη ε έιμε, ώζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθόο ηεο ρξόλνο, θαη ελώ πιέλεηαη ν ρεηξνπξγόο ε λνζειεύηξηα κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αζζελή θαη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν. Όηαλ όιε ε δηάηαμε είλαη έηνηκε αζθείηαη θαη πάιη ε έιμε. Σε πεξηπηώζεηο κε ύδξαξζξν, ζπιαθίηηδα ή εθθπιηζηηθή λόζν, ην ζεκείν ηνπ θελνύ κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί θαζόινπ. Δάλ απηό ζπκβεί, είλαη θαιύηεξν λα πξνβνύκε ζηελ εηζαγσγή κηαο βειόλεο κέζα ζηελ άξζξσζε, ε νπνία κπνξεί από κόλε ηεο λα δεκηνπξγήζεη ην «ζεκείν ηνπ θελνύ». Σηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζην ηζρίν κία καθξηά βειόλε (18 G 1.2 mm x 205 mm) ζηελ ππεξ ηξνραληεξηθή πεξηνρή (Δηθ. 5), ππό αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε, θαη αθαηξείηαη ην ηξνθάξ. Πεξηζηαζηαθά αθνύγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο θαζώο ν αέξαο πεξλά κέζα ζηελ άξζξσζε θαη ην ηζρίν δηαηείλεηαη, ελώ ζηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο εκθαλίδεηαη ην αξζξόγξακκα κε αέξα. Έπεηηα, εγρύνληαη ζηε άξζξσζε 20 κε 40 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ πνπ πξνθαινύλ πεξαηηέξσ δηάηαζε ηεο άξζξσζεο. Η εμάιεηςε ηνπ αξζξνγξάκκαηνο αέξα επηβεβαηώλεη ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηνινγηθνύ νξνύ ζηελ άξζξσζε θαη κία λέα εηθόλα ζα δείμεη ηε δηεύξπλζε ηνπ αξζξηθνύ δηαζηήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα ε πξώηε βειόλε αθαηξείηαη θαη αθνινύζσο εηζάγνληαη δύν βξαρύηεξεο βειόλεο (17G mm x 45 mm) πξνζζίσο θαη νπηζζίσο ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο βειόλεο, δεκηνπξγώληαο ηηο δύν πξώηεο πύιεο εηζόδνπ γηα ην θεληξηθό δηακέξηζκα (Δηθ. 5). Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ: ζπληζηάηαη ε είζνδνο ησλ βεινλώλ λα γίλεηαη πεξηζζόηεξν πεξηθεξηθά, θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα άλσ. Δπίζεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ε είζνδνο ηεο βειόλεο κέζα από ηελ «άζπξε» πεξηνρή πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην 7

8 αξζξόγξακκα αέξα, θαη όρη πςειόηεξα (Δηθ. 4). Η δηάηξεζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα απμεκέλεο αληίζηαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ βεινλώλ, ελώ ε δηάηξεζε ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ είλαη πεξηζζόηεξν νκαιή. Η πίζσ παξα ηξνραληεξηθή πύιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αξζξνζθνπίνπ, ελώ ε πξόζζηα έμσ γηα ηα αξζξνζθνπηθά εξγαιεία. Μία ζπρλή παγίδα γηα ηνπο κε έκπεηξνπο αξζξνζθόπνπο ηζρίνπ είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ δύν απηώλ ππιώλ: κία απόζηαζε 4 έσο 5 εθ κεηαμύ ησλ ππιώλ είλαη επαξθήο. Ο ηξηγσληζκόο (triangulation) ησλ βεινλώλ απηώλ κπνξεί λα θξύβεη δπζθνιίεο. Η ζέζε ηεο νπίζζηαο παξα ηξνραληεξηθήο βειόλεο είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε πνξεία ηεο ζα ππαγνξεύζεη ηελ επηθείκελε πνξεία ηνπ αξζξνζθνπίνπ. Γηα ηελ πξόζζηα έμσ πύιε, κεξηθνί ρεηξνπξγνί ελδερνκέλσο λα επηιέγνπλ ην αξζξνζθνπηθό εξγαιείν ζηόρεπζεο. Έλαο καθξύο, κε αβιύ άθξν, εύθακπηνο νδεγόο, ζηε ζπλέρεηα, δηέξρεηαη δηά κέζνπ ηεο νπίζζηαο βειόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε βειόλε αθαηξείηαη. Αθνινύζσο, δηελεξγνύκε κία κηθξή ηνκή κε λπζηέξη γύξσ από ηε βάζε ηνπ νδεγνύ θαη πεξλνύκε έλα απινθόξν ηξνθάξ 4,5 mm γύξσ από ηνλ νδεγό κε ήπηα ώζεζε θαη ζηξνθηθέο θηλήζεηο. Η απόζπξζε ηνπ νδεγνύ θαηά κεξηθά mm πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξνθάξ είλαη ρξήζηκε, θαη κπνξεί λα πξνιάβεη πηζαλή ζξαύζε. Μόιηο γίλεη ε είζνδνο ζηελ άξζξσζε ην ηξνθάξ θαη ν νδεγόο αθαηξνύληαη θαη εηζάγεηαη έλα αξζξνζθόπην 70 κνηξώλ. Σηε ζπλέρεηα, θαζίζηαηαη νξαηή ε πξόζζηα βειόλε κέζα ζηελ άξζξσζε, θη έηζη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζσζηά ε ζέζε ηεο. Όηαλ ε πξόζβαζε ηεο πξόζζηαο βειόλεο έρεη γίλεη θαλνληθά, δηελεξγείηαη κία επξεία ζπιαθνηνκή, ε νπνία ελώλεη ηηο δύν πύιεο κε ηε ρξήζε αξζξνζθνπηθνύ καραηξηδίνπ αιιά θαη αξζξνζθνπηθήο δηαζεξκίαο. Σηε ζπλέρεηα ν ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε έλαλ ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηνπ θεληξηθνύ δηακεξίζκαηνο, κε ηελ επηζθόπεζε ηνπ επηρεηιίνπ 8

9 ρόλδξνπ, ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηεο θνηύιεο, ηνπ θνηπιηαίνπ βόζξνπ, ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ, ηεο πξόζζηαο θαη νπίζζηαο αζηεξνεηδνύο πηπρήο, ηνπ εγθάξζηνπ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηεο κεξηαίαο θεθαιήο. Τα αξζξνζθνπηθά επξήκαηα ζα πξέπεη πάληα λα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ ηζρίνπ, θαζώο δελ είλαη ζπάλην λα ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν ή πηζαλέο αλαηνκηθέο παξαιιαγέο λα εξκελεύνληαη σο παζνινγηθέο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Tzaveas and Villar 2010). Οη ξήμεηο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αληηκεησπίδνληαη κε κεξηθή εθηνκή ή ζπξξαθή, αλάινγα κε ηε δηακόξθσζε ηεο βιάβεο. Η άκεζε ζπξξαθή ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, όηαλ ελδείθλπηαη, γίλεηαη κε εηδηθά αξζξνζθνπηθά ξάκκαηα (FasT-Fix Suture System, Smith and Nephew, Inc., Andover, MA, USA). Η επαλαθαζήισζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε άγθπξαο ηύπνπ Bioraptor (Bioraptor, Smith & Nephew Endoscopy, Andover, MA). Οη ρόλδξηλεο βιάβεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ηερληθή ησλ κηθξνθαηαγκάησλ. Σε πεξηπηώζεηο κε ξήμε επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ζε ζπλδπαζκό κε απνθόιιεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ή ζε κεκνλσκέλε απνθόιιεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ησλ κηθξνθαηαγκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε θόιια ηληθήο (Tzaveas and Villar 2010) (Tisseel Kit, Baxter Healthcare Ltd, Norfolk, UK) πξνθεηκέλνπ λα θαζεισζεί θαη πάιη ν αξζξηθόο ρόλδξνο ζην ππνρόλδξην νζηνύλ. Πεξηζηαζηαθά, γίλεηαη ξίθλσζε ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ κε αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία ζε πεξηπηώζεηο κεξηθήο ξήμεο. Σε πεξηπηώζεηο κε κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε ηύπνπ pincer (δαγθάλα) ζηνρεύνπκε ζηελ αθαίξεζε ηνπ νζηενπνηεκέλνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ή ηνπ εμέρνληνο θνηπιηαίνπ δαθηπιίνπ ππό ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, πξαγκαηνπνηώληαο ηελ θνηπινπιαζηηθή (Δηθ. 6), ελώ ηαπηόρξνλα δηαηεξείηαη ε πξόζθπζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ζηελ παξπθή ηεο 9

10 θνηύιεο. Η ηερληθή απηή γίλεηαη ζην θεληξηθό δηακέξηζκα. Ο ρεηξνπξγόο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη νπηηθή επαθή κε ηελ πεξηνρή πξνζζίσο ηνπ πξνζζίνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ. Με ηε ρξήζε ηεο δηαζεξκίαο αθαηξνύληαη όια ηα καιαθά κόξηα ζηελ γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ πξόζζηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αλαπηύζζνληαο κία αύιαθα κεηαμύ ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ θαη ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ. Σην έδαθνο απηήο ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη ν νζηέηλνο θνηπιηαίνο δαθηύιηνο. Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ. Όηαλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ νζηέηλνπ θνηπιηαίνπ δαθηπιίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξζξνζθνπηθό γιύθαλν κε δηάκεηξν 4 mm (DYONICS POWER, abrader burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε θνηπινπιαζηηθή. Σην ζεκείν απηό ε ρξήζε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο είλαη επηηαθηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο ηεο θνηπινπιαζηηθήο (Δηθ. 7). Δάλ ζην ζηάδην απηό πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκόο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ηόηε απηό κπνξεί λα επαλαθαζεισζεί ζηνλ νζηέηλν δαθηύιην ηεο θνηύιεο κε νζηηθέο άγθπξεο (Khanduja and Villar 2006). Με ηε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ζην θεληξηθό δηακέξηζκα αθαηξνύληαη όια ηα εξγαιεία, ιύεηαη ε έιμε, θαη ην ηζρίν θέξεηαη ζε θάκςε 30 κνηξώλ. Χξεζηκνπνηείηαη κία βειόλε 17-G γηα ηελ είζνδν ζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα, ηεο νπνίαο ην ζεκείν εηζόδνπ βξίζθεηαη θεληξηθά ησλ δύν πξώησλ ππιώλ, ζρεκαηίδνληαο κε απηέο έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν (Δηθ. 5). Η βειόλε ζηνρεύεη πξνο ηελ ζπκβνιή θεθαιήο απρέλα ηνπ κεξηαίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ ην άθξν ηεο βειόλεο αγγίμεη ηελ πεξηνρή απηή, κεηαβάινπκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο, ζηνρεύνληαο πεξηζζόηεξν πξόζζηα. Έπεηηα, αθαηξείηαη ην ηξνθάξ θαη ε επηζηξνθή θπζηνινγηθνύ νξνύ από ηελ θάλνπια επηβεβαηώλεη ηε ζσζηή ζέζε κέζα ζην πξόζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα. 10

11 Μεξηθέο θνξέο είλαη πηζαλόλ λα γίλεη είζνδνο ηεο βειόλεο ζην νπίζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα από ιάζνο. Δθόζνλ επηηεπρζεί ε είζνδνο ζην πξόζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα, ην αξζξνζθόπην εηζάγεηαη κέζσ απηήο ηεο πύιεο. Πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπκε ηα εξγαιεία, ηνπνζεηνύκε κία βειόλε 17-G κέζσ ηεο πξώηεο πξόζζηαο έμσ πύιεο θαη ρξεζηκνπνηνύκε ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα γηα ηε ζσζηή ηξηγσλνπνίεζε. Οπζηαζηηθά, ην άθξν ηεο δεύηεξεο βειόλεο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην άθξν ηνπ αξζξνζθνπίνπ ζηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ απηό επηηεπρζεί, ε δεύηεξε πύιε είλαη πιήξεο, θαη θάζε αξζξνζθνπηθό εξγαιείν κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα κέζσ απηήο. Οη πύιεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ελαιιαρζνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επέκβαζεο, δίλνπλ θαιή πξόζβαζε ζηελ ζπκβνιή θεθαιήο απρέλα κεξηαίνπ, ζηελ κεθνξηίδνπζα πεξηνρή ηεο κεξηαίαο θεθαιήο, ζηνλ πξόζζην ζύιαθν, ηελ έζσ πκεληθή πηπρή θαη ηελ θπθινηεξή δώλε ηνπ ζπιάθνπ. Μεηά από κία ζπζηεκαηηθή επηζθόπεζε όινπ ηνπ πεξηθεξηθνύ δηακεξίζκαηνο, έλαο βνεζόο θάκπηεη θαη ζηξέθεη ηελ άξζξσζε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ύπαξμε ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο, θαη ην άθξν ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ θάκςε ησλ 30 κνηξώλ. Δίλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ε δηελέξγεηα κηαο επηπιένλ ζπιαθνηνκήο ζην ζεκείν απηό, θαζώο επίζεο θαη ν δηαρσξηζκόο ηεο θπθινηεξνύο δώλεο ηνπ ζπιάθνπ. Η ηειεπηαία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ θίλεζε ησλ εξγαιείσλ ζεκαληηθά. Τν επόκελν βήκα είλαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ πξαγκαηηθώλ νξίσλ ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο κε κία αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία 90 κνηξώλ (VULCAN SAPHYRE II, bipolar ablation probe suction, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) ε νπνία απνγπκλώλεη ηηο νζηηθέο πξνεμνρέο από όια ηα καιαθά κόξηα. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξζξνζθνπηθό γιύθαλν 4,0 mm 11

12 (DYONICS POWER, abrader burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA). γηα ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γιύθαλν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ (πεξίπνπ 5,0 mm), αλ θαη πεξηζηαζηαθά δεκηνπξγεί κία ζεκαληηθή πνζόηεηα ζξαπζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα δπζθνιέςνπλ ηελ εηθόλα. Τν βάζνο πνπ θζάλεη ε εθηνκή νζηνύ ζα πξέπεη ζπλήζσο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm, ρξεζηκνπνηώληαο ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν σο κέηξν ζύγθξηζεο. Η αθαίξεζε ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί (Δηθ. 8) κέρξηο όηνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πξόζθξνπζεο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ηζρίνπ. Πεξηθεξηθά ην βάζνο ηεο αθαίξεζεο ζα πξέπεη λα θζάζεη ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ πξόζζην θινηό ηνπ κεξηαίνπ. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαζεξκία γηα ηελ αηκόζηαζε ηεο πεξηνρήο όπνπ αθαηξέζεθε νζηό. Όηαλ ε δηαδηθαζία θζάζεη ζην ηέινο ηεο, γίλεηαη επηκειήο πιύζε ηεο άξζξσζεο, θαη κπνξεί λα γίλεη έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ ή παινπξνληθνύ νμένο, ή θαη ησλ δύν, αθνύ αθαηξεζεί ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε πνζόηεηα θπζηνινγηθνύ νξνύ από απηήλ. Οη πύιεο ζην δέξκα ζπξξάβνληαη κε ξάκκα λάηινλ θαη εθαξκόδνληαη απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα. Πξνεγρεηξεηηθά, όινη νη αζζελείο πιεξνθνξνύληαη όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα 5% ηα ζπκπηώκαηά ηνπο λα γίλνπλ ρεηξόηεξα κεηά ηελ επέκβαζε, θαη επίζεο κηθξή πηζαλόηεηα λα είλαη αδύλαηε ε είζνδνο ζηελ άξζξσζε. 12

13 Μεηεγρεηξεηηθή απνθαηάζηαζε Όινη νη αζζελείο πιεξνθνξνύληαη γηα ηελ καθξά πεξίνδν απνθαηάζηαζεο πνπ αθνινπζεί κεηεγρεηξεηηθά, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ κελώλ. Σπληζηάηαη απνθπγή θόξηηζεο (touch weight bearing) γηα ηηο πξώηεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, κε ηε ρξήζε βαθηεξηώλ καζράιεο. Απαγνξεύνληαη ε θάκςε πέξαλ ησλ 90 κνηξώλ θαζώο θαη νη ππεξβνιηθέο ζηξνθηθέο θηλήζεηο. Η ζπκβνιή ηεο θπζηνζεξαπείαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, θαη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ κία κε δύν ζπλεδξίεο θπζηνζεξαπείαο ηελ εβδνκάδα, αλάινγα κε ηε γεληθή ηνπο πξόνδν. Ιζνκεηξηθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο θνξκνύ θαη θνιύκπη επηηξέπνληαη ηηο πξώηεο έμη εβδνκάδεο κεηεγρεηξεηηθά. Αζθήζεηο εύξνπο θίλεζεο, ζηαηηθό πνδήιαην θαη ειιεηπηηθό κεράλεκα ζπληζηώληαη γηα ηελ πεξίνδν κεηαμύ έμη θαη 12 εβδνκάδσλ. Οη αζθήζεηο πςειήο πξόζθξνπζεο (high-impact exercises) δελ ζπληζηώληαη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηξηώλ κελώλ. Απνηειέζκαηα Σε κία ζρεηηθά πξόζθαηε κειέηε (Bardakos et al 2008) εθηηκήζεθε ην απνηέιεζκα ηεο νζηενπιαζηηθήο ηνπ κεξηαίνπ. Σε απηήλ ζπκπεξηιήθζεθαλ δύν νκάδεο αζζελώλ: ε νκάδα κειέηεο πνπ απνηεινύληαλ από 24 αζζελείο (24 ηζρία) κε βιάβε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο ηύπνπ cam ε νπνία αθαηξέζεθε, θαη κία νκάδα ειέγρνπ κε 47 αζζελείο (47 ηζρία) νη νπνίνη ππεβιήζεζαλ ζε αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ αιιά δελ έγηλε αθαίξεζε ηεο βιάβεο. Καη ζηηο δύν νκάδεο, ε παξνπζία ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο επηβεβαηώζεθε ζηηο πξνεγρεηξεηηθέο απιέο αθηηλνγξαθίεο. Έλα ρξόλν κεηεγρεηξεηηθά παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα 13

14 αμηνιόγεζεο ηνπ ηζρίνπ Harris ζηελ νκάδα κε ηελ νζηενπιαζηηθή. Τν ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη ε αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο πξνζθέξεη επηπιένλ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Έηζη, ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαηά ηελ αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ. Σπκπεξάζκαηα Γηα πεξηζζόηεξεο από δύν δεθαεηίεο, ε πιάγηα ζέζε ηνπ αζζελή ζηελ αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο θαη έρεη απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκε. Η πξόζβαζε ηόζν ζην θεληξηθό όζν θαη ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί εύθνια από ηνλ έκπεηξν αξζξνζθόπν, επηηξέπνληαο ηελ επηζθόπεζε όισλ ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ. Μία κεγάιε γθάκα ηερληθώλ κπνξεί λα δηεμαρζεί, ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα κπνξεί εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη επηπιένλ ηα εξγαιεία παξακέλνπλ ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν όηαλ ν ρεηξνπξγόο απνζύξεη ηα ρέξηα ηνπ από απηά. Ωζηόζν, ε ύπηηα ζέζε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα επηηπρεκέλε αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, θαη απηό έγθεηηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ. 14

15 Βηβιηνγξαθία 1. Bardakos NV, Vacsoncelos JC, Villar RN. Early outcome of hip arthroscopy for femoroacetabular impingement: the role of femoral osteoplasty in symptomatic improvement. J Bone Joint Surg Br 2008 Dec;90(12): Beck M, Leunig M, Parvizi J, Boutier V, Wyss D, Ganz R. Anterior femoroacetabular impingement: part II. Midterm results of surgical treatment. Clin Orthop Relat Res 2004;418: Ganz R, Gill TJ, Gautier E, Ganz K, Krügel N, Berlemann U. Surgical dislocation of the adult hip a technique with full access to the femoral head and acetabulum without the risk of avascular necrosis. J Bone Joint Surg Br 2001;83: Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res 2003: Glick JM, Sampson TG, Gordon RB, Behr JT, Schmidt E. Hip arthroscopy by the lateral approach. Arthroscopy 1987;3: Griffin DR, Villar RN. Complications of arthroscopy of the hip. J Bone Joint Surg Br 1999;81: Ito K, Minka MA, 2nd, Leunig M, Werlen S, Ganz R. Femoroacetabular impingement and the cam-effect. A MRI-based quantitative anatomical study of the femoral head-neck offset. J Bone Joint Surg Br 2001;83: Khanduja V, Villar RN. Arthroscopic surgery of the hip: current concepts and recent advances. J Bone Joint Surg Br 2006;88: Notzli HP, Wyss TF, Stoecklin CH, Schmid MR, Treiber K, Hodler J. The contour of the femoral head-neck junction as a predictor for the risk of anterior impingement. J Bone Joint Surg Br 2002;84: Reynolds D, Lucas J, Klaue K. Retroversion of the acetabulum: a cause of hip pain. J Bone Joint Surg Br 1999;81: Smith-Petersen MN. Treatment of malum coxae senilis, old slipped upper femoral epiphysis, intrapelvic protrusion of the acetabulum, and coxa plana, by means of acetabuloplasty. J Bone Joint Surg Am 1936; 18: Tzaveas A, Villar R. Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement. Br J Hosp Med (Lond) Feb;70(2): Tzaveas AP, Villar RN. Arthroscopic repair of acetabular chondral delamination with fibrin adhesive. Hip Int Jan- Mar;20(1):

16 14. Tzaveas AP, Villar RN. Cyst-like lesion of the acetabular roof - an abnormal finding or an anatomical variant? Hip Int Apr- Jun;20(2): Δηθόλεο Δηθόλα 1: Η πιάγηα ζέζε κε ηε ζπζθεπή έιμεο Smith and Nephew Hip Positioning Device. (1): ε δνθόο ηνπ πεξηλένπ θαιπκκέλε κε εηδηθά επηζέκαηα. (2): ε ζηαζεξή επαθή ηνπ πνδηνύ κέζα ζηελ κπόηα. (3): ηα δηαλύζκαηα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο «πιαγηνπνίεζεο» θαη ηεο έιμεο (θόθθηλα βέιε) θαη ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο (κπιε βέινο). (4): επαξθήο ρώξνο έρεη αθεζεί ώζηε λα πξνιεθζεί ε πίεζε ζην αληίζεην θάησ άθξν. 16

17 Δηθόλα 2: Η δηάηαμε ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα γηα αξζξνζθόπεζε δεμηνύ ηζρίνπ, ΑΣ: αζζελήο, A: αλαηζζεζηνιόγνο, Χ: ρεηξνπξγόο, Β: βνεζόο, Δ: εξγαιεηνδόηξηα, T1: ηξαπέδη εξγαιείσλ 1, T2: ηξαπέδη εξγαιείσλ 2, ΟΑ: νζόλε αξζξνζθνπίνπ, ΟΑΜ: νζόλε αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο, ΑΜ: αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα (C-arm), ΒΑ: βνεζόο αθηηλνιόγνπ. 17

18 Δηθόλα 3: Γεληθή δηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζην ηξαπέδη 1(α) θαη 2 (β) πξηλ μεθηλήζεη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 18

19 Δηθόλα 4: Η πιήξεο αιιεινπρία ησλ εηθόλσλ ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ βεινλώλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ππιώλ. 1: ην ζεκείν ηνπ θελνύ άλσζελ ηεο κεξηαίαο θεθαιήο κεηά ηελ άζθεζε έιμεο, 2: ε εηζαγσγή ηεο πξώηεο βειόλεο (18-G), 3: ε εηζαγσγή θπζηνινγηθνύ νξνύ εμαιείθεη ηελ ιεπθή πεξηνρή, 4: εγρένληαη 40 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ, ε άξζξσζε έρεη δηαηαζεί θαη παξακέλεη κηθξή ιεπθή πεξηνρή πνπ δείρλεη ηελ θάησ έμσ πεξηνρή ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, 5: κία βειόλε 17-G εηζάγεηαη ζηελ άξζξσζε πιεζίνλ ηεο κεξηαίαο θεθαιήο ώζηε λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, 6: ε βειόλε 17-G έρεη ηνπνζεηεζεί επηηπρώο, 7: ε εηζαγσγή ηεο δεύηεξεο βειόλεο, 8: ε δεύηεξε βειόλε 17-G έρεη ηνπνζεηεζεί επηηπρώο, 9: έλαο ακβιύο νδεγόο έρεη πεξαζηεί δηά κέζσ ηεο θάλνπιαο ηεο πξώηεο βειόλεο 17-G, ε θάλνπια αθαηξείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη έλα απινθόξν ηξνθάξ 4,5 mm επί ηνπ νδεγνύ, 10: ν νδεγόο έιθεηαη ειαθξά πξνο ηα έμσ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζξαύζε ηνπ θαηά ηελ πξόζθξνπζε κε ηελ νξνθή ηεο θνηύιεο ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηξνθάξ, 11: ην ηξνθάξ 19

20 πηέδεηαη κέζα ζηελ άξζξσζε, 12: ην ηξνθάξ έρεη αθαηξεζεί θαη ην αξζξνζθόπην έρεη εηζαρζεί κέζα ζηελ θάλνπια. Δηθόλα 5: Αλαπαξάζηαζε ησλ ππιώλ. ΜΤ: κείδνλ ηξνραληήξαο, 1: ε ππεξ ηξνραληεξηθή πύιε γηα ηελ είζνδν ηεο πξώηεο βειόλεο θαη ηελ έγρπζε θπζηνινγηθνύ νξνύ, 2: ε νπίζζηα παξα ηξνραληεξηθή πύιε (θεληξηθό δηακέξηζκα), 3: ε πξόζζηα έμσ πύιε γηα ηελ είζνδν ησλ αξζξνζθνπηθώλ εξγαιείσλ (θεληξηθό θαη πεξηθεξηθό δηακέξηζκα), 4: ε πύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάκεξα (πεξηθεξηθό δηακέξηζκα), θαη ζρεκαηίδεη έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν κε ηηο άιιεο δύν. Δηθόλα 6. 1: ν ζρεκαηηζκόο ηεο πεξί ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αύιαθαο κε ηελ αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία, 2: ν νζηέηλνο δαθηύιηνο ηεο θνηύιεο έρεη απνθαιπθζεί, 3: κεηά ηελ θνηπινπιαζηηθή κε ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν, 4: ε βιάβε pincer έρεη αθαηξεζεί (ΔΧ: επηρείιηνο ρόλδξνο, ΑΓ: 20

21 αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία, ΑΔΧ: ε αύιαθα πεξί ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, ΑΘ: αξζξηθόο ζύιαθνο, ΟΓΚ: νζηέηλνο δαθηύιηνο ηεο θνηύιεο) Δηθόλα 7: Η βιάβε pincer. (α): ε ζέζε ησλ εξγαιείσλ έρεη επηβεβαησζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο, (β): ε θνηπινπιαζηηθή ζε εμέιημε. 21

22 (α) (β) Δηθόλα 8. (α) ε βιάβε ηύπνπ cam Cam-type lesion (ΜΚ: κεξηαία θεθαιή, ΣΚΑ: ε ζπκβνιή θεθαιήο - απρέλα). Η καύξε θπξηή γξακκή δείρλεη ην «εμόγθσκα» (bump) ή αιιηώο κεξηαία ππεξόζησζε (β) Μεηά ηελ εθηνκή ηεο βιάβεο κε ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν (ΜΚ: κεξηαία θεθαιή, ΣΚΑ: ζπκβνιή θεθαιήο - απρέλα). 22

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 1 ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Η έννοια της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης εισήχθη αρχικά από τον Murray (1965), ενώ οι Stulberg και συν. (1975) πρώτοι περιέγραψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1, N. Β. ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ 2, R. N. VILLAR 3 Corresponding Author: Α. Β. Παπαβασιλείου, Πυθαγόρα 57, Πανόραμα, Θεσ/νίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε 47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΗΜΔΡΑ Πνιπεζηηαθή εθηνκή θεξαηνεηδνύο γηα δηόξζσζε πξεζβπσπίαο Dr Ηξ. Δ. Βνπλνηξππίδεο ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Σν γόλαην είλαη ε άξζξσζε κε ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα