Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν"

Transcript

1 Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν 1

2 Πεξίιεςε Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε είλαη κία ζρεηηθά πξόζθαηα αλαγλσξηζκέλε παζνινγηθή νληόηεηα θαη απνηειεί αίηην ρξόληνπ πόλνπ ζην ηζρίν ησλ λέσλ θαη δξαζηήξησλ αζζελώλ. Η αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, σο κέζνδνο ειαρίζηεο παξεκβαηηθόηεηαο, απνηειεί πιένλ ηε κέζνδν εθινγήο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο. Σην άξζξν απηό γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο αξζξνζθνπηθήο ηερληθήο γηα ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο κε ηνλ αζζελή ζε πιάγηα ζέζε θαη πεξηέρνληαη όιεο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο. Λέξειρ εςπετηπίος: αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε, πόλνο ζην ηζρίν Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement: a description of the technique Alexandros P. Tzaveas Interbalkan Medical Center Abstract Femoroacetabular impingement is a recently-recognized pathological entity and causes chronic hip pain in young and active patients. Hip arthroscopy, as a minimally invasive technique, became the method of choice for treatment of this condition. In this article there is a description of the arthroscopic technique for excision of impingement lesion with the patient in lateral position, and contains all the technical details and practical tips. Keywords: hip arthroscopy, femoroacetabular impingement, hip pain 2

3 Δηζαγσγή Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε (femoroacetabular impingement FAI) έρεη πεξηγξαθεί αξθεηά παιηά, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1936 από ηνλ Smith- Petersen (Smith-Petersen 1936). Δληνύηνηο, κόλν πξόζθαηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο αίηην ηεο πξώηκεο νζηεναξζξίηηδαο ηνπ ηζρίνπ (Ganz et al 2003, Ito et al 2001). Ο κεραληζκόο ηεο πάζεζεο είλαη ε ζπλερόκελε πξνζηξηβή ηνπ εγγύο κεξηαίνπ κε ηνλ πξόζζην θνηπιηαίν δαθηύιην, πνπ νδεγεί ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ θαη ηνπ παξαθείκελνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηεο θνηύιεο (Tzaveas and Villar 2009). Ο ζηόρνο ηεο αθαίξεζεο ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο είλαη δηηηόο: ε άκεζε αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν θαη καθξνπξόζεζκα ε πξόιεςε ηεο νζηεναξζξίηηδαο. Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε αξρηθά αληηκεησπίδνληαλ κε αλνηθηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κε εμάξζξσζε ηνπ ηζρίνπ, νζηενηνκία ηξνραληήξα θαη είρε ππνζρόκελα κεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα (Ganz et al 2001, Beck et al 2004). Η πςειή επίπησζε ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο ζηνπο λένπο θαη ζσκαηηθά δξαζηήξηνπο ελήιηθεο, θαζώο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο πξώηεο θαηεγνξίαο, θαηέζηεζε ηελ κηθξήο επεκβαηηθόηεηαο ηερληθή πεξηζζόηεξν ειθπζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηε βξαρύηεξε πεξίνδν απνθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαρύηεξε επηζηξνθή ηνπ αζιεηή ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 3

4 Πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε Τν ηζηνξηθό θαη ε θιηληθή εμέηαζε είλαη νη βαζηθνί νδεγνί γηα ηελ επηινγή ηνπ αζζελή. Τν ζεκείν πξόζθξνπζεο (impingement sign) είλαη ίζσο ν ηζρπξόηεξνο δηαγλσζηηθόο δείθηεο γηα ηε κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε. Ταπηόρξνλα, ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνύλ άιια ελδν- θαη εμσαξζξηθά αίηηα ηνπ πόλνπ. Η ζπλήζεο αθηηλνινγηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα αθηηλνγξαθία ηνπ ηζρίνπ, ζηηο νπνίεο κεηξνύληαη ε γσλία άιθα (alpha angle) (Notzli et al 2002) θαη ην ζεκείν ηεο δηαζηαύξσζεο (crossover sign) (Reynolds et al 1999). Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη πάληα ρξήζηκε όρη κόλν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αιιά θαη επίζεο γηα λα απνθιεηζζεί ε ηζραηκηθή λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ. Αξζξνζθνπηθή ζεξαπεία ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο Σε όινπο ηνπο αζζελείο πξνηηκάηαη ε γεληθή αλαηζζεζία. Η ζέζε ηνπ αζζελή κπνξεί λα είλαη ύπηηα ή πιάγηα, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ. Η πξνηηκνύκελε από ην ζπγγξαθέα είλαη ε πιάγηα, όπσο απηή πεξηγξάθεθε από ηνπο Glick θαη ζπλεξγάηεο (Glick et al 1987). Η ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, όρη κόλν γηα ηελ απνθπγή επηπινθώλ αιιά θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ ρεηξνπξγνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. Η έιμε ηνπ ηζρίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε είηε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο Smith and Nephew (Smith and Nephew Hip Positioning Device - Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, Andover, Massachusetts) ή ηνπ ζπζηήκαηνο 4

5 έιμεο McCarthy (McCarthy Hip Distractor - Innomed Inc., Savannah, Georgia, USA). Λακβάλεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ απνθπγή δπλεηηθώλ ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή (Δηθ. 1). Τν πεξίλεν θαη ηα γελλεηηθά όξγαλα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο. Δηδηθά επηζέκαηα ηνπνζεηνύληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά νη αλαδηπιώζεηο ζηα επηζέκαηα ζα πξέπεη λα εμαιείθνληαη γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ειθώλ από πίεζε. Η ελζθήλσζε ησλ όξρεσλ ή ησλ κεγάισλ ρεηιέσλ ηνπ αηδνίνπ ζηε δνθό ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο δελ είλαη αζπλήζηζηνο θίλδπλνο. Δπίζεο ζπληζηάηαη πξνζεθηηθόο έιεγρνο γηα ηελ απνθπγή επαθήο ηνπ ζώκαηνο ηνπ αζζελή κε ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο, θαζώο θαη ηεο ζσζηήο ζέζεο ηεο απηνθόιιεηεο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο ζην αληίζεην άθξν. Δπαξθήο ρώξνο ζα πξέπεη λα αθεζεί κεηαμύ ηεο δνθνύ ηεο ζπζθεπήο έιμεο θαη ηνπ αληίζεηνπ θάησ άθξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηζραηκία από πίεζε: έλαο πξαθηηθόο ηξόπνο ειέγρνπ ηεο επάξθεηαο ρώξνπ είλαη ε επρεξήο δηέιεπζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ ρεηξνπξγνύ κεηαμύ ηνπ αληίζεηνπ κεξνύ θαη ηεο δνθνύ ηεο ζπζθεπήο έιμεο. Τν πόδη ηνπ πάζρνληνο θάησ άθξνπ ζα πξέπεη λα είλαη κε αζθάιεηα αθηλεηνπνηεκέλν ζηελ εηδηθή κπόηα ηεο ζπζθεπήο έιμεο, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ζθηθηά ζπλδεδεκέλν κε απηήλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο έιμεο. Η δηάηαμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Ο ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα έρεη ηαπηόρξνλε νπηηθή επαθή κε ηελ νζόλε ηνπ αξζξνζθνπίνπ θαη ηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Τν αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα ηνπνζεηείηαη ινμά, αθήλνληαο επαξθή ρώξν γηα ην ρεηξνπξγό, ν νπνίνο ζηέθεηαη πίζσ από ηνλ αζζελή. Η δηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζηα δύν ηξόιετ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3. Η βαζεηά θείκελε 5

6 άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ, πεξηβαιιόκελε από κεγάια ζηξώκαηα καιαθώλ κνξίσλ απαηηεί εηδηθά εξγαιεία γηα ηελ αξζξνζθνπηθή ηερληθή. Έηζη, έρνπλ ζρεδηαζηεί εξγαιεία κε επηπιένλ κήθνο, γσληώδε εξγαιεία εηζάγνληαη κέζσ άιισλ κε ζρηζκνεηδή θάλνπια, εηδηθά γιύθαλα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θαη αξζξνζθνπηθνί δηεξεπλεηέο κπνξνύλ λα θακθζνύλ ζε δηάθνξεο γσλίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πξόζβαζε παιηά ζεσξνύληαλ απίζαλε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αξζξνζθνπίνπ 70 κνηξώλ ηόζν γηα ην θεληξηθό όζν θαη ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα. Πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα γίλεη ρξήζε αξζξνζθνπίνπ 30 κνηξώλ. Όιε ε ηερληθή δηεμάγεηαη ππό αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε. Χξεζηκνπνηείηαη έλα δηαθαλέο απηνθόιιεην ζεληόλη (shower-type drape - Steri-Drape Ioban 2, Large Isolation Drape with Ioban 2 Incise Film and Pouch, 3M Health Care, St. Paul, MN, USA). Δπίζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αξζξνζθόπεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αληιία πγξώλ (Fluid Management System Control Unit, Dyonics 25, Smith and Nephew, Inc, Andover, MA, USA). Τέινο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε αδξελαιίλεο 1 mg ζε θάζε 3 ιίηξα θπζηνινγηθνύ νξνύ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα αηκνξξαγίαο. Τερληθή Πξηλ γίλεη ε εηζαγσγή ησλ εξγαιείσλ κέζα ζηελ άξζξσζε, ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε δπλαηόηεηα γηα δηάζηαζε απηήο κε ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα. Πξνηνύ απνζηεηξσζεί ν ρεηξνπξγόο, αζθείηαη έιμε κε ηαπηόρξνλε ςειάθεζε ησλ απαγσγώλ ζηελ θαηάθπζή ηνπο ζηνλ κείδνλα ηξνραληήξα, έσο όηνπ θαλεί ην ζεκείν ηνπ θελνύ (vacuum sign) (Griffin 1999) (Δηθ. 4), ην νπνίν δείρλεη ηελ ελδαξζξηθή αξλεηηθή πίεζε. Δάλ ην ζεκείν ηνπ θελνύ δελ εκθαληζηεί, ειέγρεηαη θαη πάιη ε ζέζε ηνπ αζζελή 6

7 θαζώο θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ ζηελ κπόηα, ώζηε λα απνθιεηζηεί πηζαλή ραιαξόηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ε έιμε αζθείηαη θαη πάιη. Αθνύ εκθαληζηεί ην ζεκείν ηνπ θελνύ, ιύεηαη ε έιμε, ώζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθόο ηεο ρξόλνο, θαη ελώ πιέλεηαη ν ρεηξνπξγόο ε λνζειεύηξηα κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αζζελή θαη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν. Όηαλ όιε ε δηάηαμε είλαη έηνηκε αζθείηαη θαη πάιη ε έιμε. Σε πεξηπηώζεηο κε ύδξαξζξν, ζπιαθίηηδα ή εθθπιηζηηθή λόζν, ην ζεκείν ηνπ θελνύ κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί θαζόινπ. Δάλ απηό ζπκβεί, είλαη θαιύηεξν λα πξνβνύκε ζηελ εηζαγσγή κηαο βειόλεο κέζα ζηελ άξζξσζε, ε νπνία κπνξεί από κόλε ηεο λα δεκηνπξγήζεη ην «ζεκείν ηνπ θελνύ». Σηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζην ηζρίν κία καθξηά βειόλε (18 G 1.2 mm x 205 mm) ζηελ ππεξ ηξνραληεξηθή πεξηνρή (Δηθ. 5), ππό αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε, θαη αθαηξείηαη ην ηξνθάξ. Πεξηζηαζηαθά αθνύγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο θαζώο ν αέξαο πεξλά κέζα ζηελ άξζξσζε θαη ην ηζρίν δηαηείλεηαη, ελώ ζηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο εκθαλίδεηαη ην αξζξόγξακκα κε αέξα. Έπεηηα, εγρύνληαη ζηε άξζξσζε 20 κε 40 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ πνπ πξνθαινύλ πεξαηηέξσ δηάηαζε ηεο άξζξσζεο. Η εμάιεηςε ηνπ αξζξνγξάκκαηνο αέξα επηβεβαηώλεη ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηνινγηθνύ νξνύ ζηελ άξζξσζε θαη κία λέα εηθόλα ζα δείμεη ηε δηεύξπλζε ηνπ αξζξηθνύ δηαζηήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα ε πξώηε βειόλε αθαηξείηαη θαη αθνινύζσο εηζάγνληαη δύν βξαρύηεξεο βειόλεο (17G mm x 45 mm) πξνζζίσο θαη νπηζζίσο ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο βειόλεο, δεκηνπξγώληαο ηηο δύν πξώηεο πύιεο εηζόδνπ γηα ην θεληξηθό δηακέξηζκα (Δηθ. 5). Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ: ζπληζηάηαη ε είζνδνο ησλ βεινλώλ λα γίλεηαη πεξηζζόηεξν πεξηθεξηθά, θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα άλσ. Δπίζεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ε είζνδνο ηεο βειόλεο κέζα από ηελ «άζπξε» πεξηνρή πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην 7

8 αξζξόγξακκα αέξα, θαη όρη πςειόηεξα (Δηθ. 4). Η δηάηξεζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα απμεκέλεο αληίζηαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ βεινλώλ, ελώ ε δηάηξεζε ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ είλαη πεξηζζόηεξν νκαιή. Η πίζσ παξα ηξνραληεξηθή πύιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αξζξνζθνπίνπ, ελώ ε πξόζζηα έμσ γηα ηα αξζξνζθνπηθά εξγαιεία. Μία ζπρλή παγίδα γηα ηνπο κε έκπεηξνπο αξζξνζθόπνπο ηζρίνπ είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ δύν απηώλ ππιώλ: κία απόζηαζε 4 έσο 5 εθ κεηαμύ ησλ ππιώλ είλαη επαξθήο. Ο ηξηγσληζκόο (triangulation) ησλ βεινλώλ απηώλ κπνξεί λα θξύβεη δπζθνιίεο. Η ζέζε ηεο νπίζζηαο παξα ηξνραληεξηθήο βειόλεο είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε πνξεία ηεο ζα ππαγνξεύζεη ηελ επηθείκελε πνξεία ηνπ αξζξνζθνπίνπ. Γηα ηελ πξόζζηα έμσ πύιε, κεξηθνί ρεηξνπξγνί ελδερνκέλσο λα επηιέγνπλ ην αξζξνζθνπηθό εξγαιείν ζηόρεπζεο. Έλαο καθξύο, κε αβιύ άθξν, εύθακπηνο νδεγόο, ζηε ζπλέρεηα, δηέξρεηαη δηά κέζνπ ηεο νπίζζηαο βειόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε βειόλε αθαηξείηαη. Αθνινύζσο, δηελεξγνύκε κία κηθξή ηνκή κε λπζηέξη γύξσ από ηε βάζε ηνπ νδεγνύ θαη πεξλνύκε έλα απινθόξν ηξνθάξ 4,5 mm γύξσ από ηνλ νδεγό κε ήπηα ώζεζε θαη ζηξνθηθέο θηλήζεηο. Η απόζπξζε ηνπ νδεγνύ θαηά κεξηθά mm πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξνθάξ είλαη ρξήζηκε, θαη κπνξεί λα πξνιάβεη πηζαλή ζξαύζε. Μόιηο γίλεη ε είζνδνο ζηελ άξζξσζε ην ηξνθάξ θαη ν νδεγόο αθαηξνύληαη θαη εηζάγεηαη έλα αξζξνζθόπην 70 κνηξώλ. Σηε ζπλέρεηα, θαζίζηαηαη νξαηή ε πξόζζηα βειόλε κέζα ζηελ άξζξσζε, θη έηζη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζσζηά ε ζέζε ηεο. Όηαλ ε πξόζβαζε ηεο πξόζζηαο βειόλεο έρεη γίλεη θαλνληθά, δηελεξγείηαη κία επξεία ζπιαθνηνκή, ε νπνία ελώλεη ηηο δύν πύιεο κε ηε ρξήζε αξζξνζθνπηθνύ καραηξηδίνπ αιιά θαη αξζξνζθνπηθήο δηαζεξκίαο. Σηε ζπλέρεηα ν ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε έλαλ ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηνπ θεληξηθνύ δηακεξίζκαηνο, κε ηελ επηζθόπεζε ηνπ επηρεηιίνπ 8

9 ρόλδξνπ, ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηεο θνηύιεο, ηνπ θνηπιηαίνπ βόζξνπ, ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ, ηεο πξόζζηαο θαη νπίζζηαο αζηεξνεηδνύο πηπρήο, ηνπ εγθάξζηνπ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηεο κεξηαίαο θεθαιήο. Τα αξζξνζθνπηθά επξήκαηα ζα πξέπεη πάληα λα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ ηζρίνπ, θαζώο δελ είλαη ζπάλην λα ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν ή πηζαλέο αλαηνκηθέο παξαιιαγέο λα εξκελεύνληαη σο παζνινγηθέο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Tzaveas and Villar 2010). Οη ξήμεηο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αληηκεησπίδνληαη κε κεξηθή εθηνκή ή ζπξξαθή, αλάινγα κε ηε δηακόξθσζε ηεο βιάβεο. Η άκεζε ζπξξαθή ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, όηαλ ελδείθλπηαη, γίλεηαη κε εηδηθά αξζξνζθνπηθά ξάκκαηα (FasT-Fix Suture System, Smith and Nephew, Inc., Andover, MA, USA). Η επαλαθαζήισζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε άγθπξαο ηύπνπ Bioraptor (Bioraptor, Smith & Nephew Endoscopy, Andover, MA). Οη ρόλδξηλεο βιάβεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ηερληθή ησλ κηθξνθαηαγκάησλ. Σε πεξηπηώζεηο κε ξήμε επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ζε ζπλδπαζκό κε απνθόιιεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ή ζε κεκνλσκέλε απνθόιιεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ησλ κηθξνθαηαγκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε θόιια ηληθήο (Tzaveas and Villar 2010) (Tisseel Kit, Baxter Healthcare Ltd, Norfolk, UK) πξνθεηκέλνπ λα θαζεισζεί θαη πάιη ν αξζξηθόο ρόλδξνο ζην ππνρόλδξην νζηνύλ. Πεξηζηαζηαθά, γίλεηαη ξίθλσζε ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ κε αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία ζε πεξηπηώζεηο κεξηθήο ξήμεο. Σε πεξηπηώζεηο κε κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε ηύπνπ pincer (δαγθάλα) ζηνρεύνπκε ζηελ αθαίξεζε ηνπ νζηενπνηεκέλνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ή ηνπ εμέρνληνο θνηπιηαίνπ δαθηπιίνπ ππό ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, πξαγκαηνπνηώληαο ηελ θνηπινπιαζηηθή (Δηθ. 6), ελώ ηαπηόρξνλα δηαηεξείηαη ε πξόζθπζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ζηελ παξπθή ηεο 9

10 θνηύιεο. Η ηερληθή απηή γίλεηαη ζην θεληξηθό δηακέξηζκα. Ο ρεηξνπξγόο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη νπηηθή επαθή κε ηελ πεξηνρή πξνζζίσο ηνπ πξνζζίνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ. Με ηε ρξήζε ηεο δηαζεξκίαο αθαηξνύληαη όια ηα καιαθά κόξηα ζηελ γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ πξόζζηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αλαπηύζζνληαο κία αύιαθα κεηαμύ ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ θαη ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ. Σην έδαθνο απηήο ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη ν νζηέηλνο θνηπιηαίνο δαθηύιηνο. Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ. Όηαλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ νζηέηλνπ θνηπιηαίνπ δαθηπιίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξζξνζθνπηθό γιύθαλν κε δηάκεηξν 4 mm (DYONICS POWER, abrader burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε θνηπινπιαζηηθή. Σην ζεκείν απηό ε ρξήζε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο είλαη επηηαθηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο ηεο θνηπινπιαζηηθήο (Δηθ. 7). Δάλ ζην ζηάδην απηό πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκόο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ηόηε απηό κπνξεί λα επαλαθαζεισζεί ζηνλ νζηέηλν δαθηύιην ηεο θνηύιεο κε νζηηθέο άγθπξεο (Khanduja and Villar 2006). Με ηε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ζην θεληξηθό δηακέξηζκα αθαηξνύληαη όια ηα εξγαιεία, ιύεηαη ε έιμε, θαη ην ηζρίν θέξεηαη ζε θάκςε 30 κνηξώλ. Χξεζηκνπνηείηαη κία βειόλε 17-G γηα ηελ είζνδν ζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα, ηεο νπνίαο ην ζεκείν εηζόδνπ βξίζθεηαη θεληξηθά ησλ δύν πξώησλ ππιώλ, ζρεκαηίδνληαο κε απηέο έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν (Δηθ. 5). Η βειόλε ζηνρεύεη πξνο ηελ ζπκβνιή θεθαιήο απρέλα ηνπ κεξηαίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ ην άθξν ηεο βειόλεο αγγίμεη ηελ πεξηνρή απηή, κεηαβάινπκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο, ζηνρεύνληαο πεξηζζόηεξν πξόζζηα. Έπεηηα, αθαηξείηαη ην ηξνθάξ θαη ε επηζηξνθή θπζηνινγηθνύ νξνύ από ηελ θάλνπια επηβεβαηώλεη ηε ζσζηή ζέζε κέζα ζην πξόζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα. 10

11 Μεξηθέο θνξέο είλαη πηζαλόλ λα γίλεη είζνδνο ηεο βειόλεο ζην νπίζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα από ιάζνο. Δθόζνλ επηηεπρζεί ε είζνδνο ζην πξόζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα, ην αξζξνζθόπην εηζάγεηαη κέζσ απηήο ηεο πύιεο. Πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπκε ηα εξγαιεία, ηνπνζεηνύκε κία βειόλε 17-G κέζσ ηεο πξώηεο πξόζζηαο έμσ πύιεο θαη ρξεζηκνπνηνύκε ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα γηα ηε ζσζηή ηξηγσλνπνίεζε. Οπζηαζηηθά, ην άθξν ηεο δεύηεξεο βειόλεο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην άθξν ηνπ αξζξνζθνπίνπ ζηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ απηό επηηεπρζεί, ε δεύηεξε πύιε είλαη πιήξεο, θαη θάζε αξζξνζθνπηθό εξγαιείν κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα κέζσ απηήο. Οη πύιεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ελαιιαρζνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επέκβαζεο, δίλνπλ θαιή πξόζβαζε ζηελ ζπκβνιή θεθαιήο απρέλα κεξηαίνπ, ζηελ κεθνξηίδνπζα πεξηνρή ηεο κεξηαίαο θεθαιήο, ζηνλ πξόζζην ζύιαθν, ηελ έζσ πκεληθή πηπρή θαη ηελ θπθινηεξή δώλε ηνπ ζπιάθνπ. Μεηά από κία ζπζηεκαηηθή επηζθόπεζε όινπ ηνπ πεξηθεξηθνύ δηακεξίζκαηνο, έλαο βνεζόο θάκπηεη θαη ζηξέθεη ηελ άξζξσζε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ύπαξμε ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο, θαη ην άθξν ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ θάκςε ησλ 30 κνηξώλ. Δίλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ε δηελέξγεηα κηαο επηπιένλ ζπιαθνηνκήο ζην ζεκείν απηό, θαζώο επίζεο θαη ν δηαρσξηζκόο ηεο θπθινηεξνύο δώλεο ηνπ ζπιάθνπ. Η ηειεπηαία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ θίλεζε ησλ εξγαιείσλ ζεκαληηθά. Τν επόκελν βήκα είλαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ πξαγκαηηθώλ νξίσλ ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο κε κία αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία 90 κνηξώλ (VULCAN SAPHYRE II, bipolar ablation probe suction, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) ε νπνία απνγπκλώλεη ηηο νζηηθέο πξνεμνρέο από όια ηα καιαθά κόξηα. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξζξνζθνπηθό γιύθαλν 4,0 mm 11

12 (DYONICS POWER, abrader burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA). γηα ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γιύθαλν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ (πεξίπνπ 5,0 mm), αλ θαη πεξηζηαζηαθά δεκηνπξγεί κία ζεκαληηθή πνζόηεηα ζξαπζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα δπζθνιέςνπλ ηελ εηθόλα. Τν βάζνο πνπ θζάλεη ε εθηνκή νζηνύ ζα πξέπεη ζπλήζσο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm, ρξεζηκνπνηώληαο ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν σο κέηξν ζύγθξηζεο. Η αθαίξεζε ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί (Δηθ. 8) κέρξηο όηνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πξόζθξνπζεο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ηζρίνπ. Πεξηθεξηθά ην βάζνο ηεο αθαίξεζεο ζα πξέπεη λα θζάζεη ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ πξόζζην θινηό ηνπ κεξηαίνπ. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαζεξκία γηα ηελ αηκόζηαζε ηεο πεξηνρήο όπνπ αθαηξέζεθε νζηό. Όηαλ ε δηαδηθαζία θζάζεη ζην ηέινο ηεο, γίλεηαη επηκειήο πιύζε ηεο άξζξσζεο, θαη κπνξεί λα γίλεη έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ ή παινπξνληθνύ νμένο, ή θαη ησλ δύν, αθνύ αθαηξεζεί ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε πνζόηεηα θπζηνινγηθνύ νξνύ από απηήλ. Οη πύιεο ζην δέξκα ζπξξάβνληαη κε ξάκκα λάηινλ θαη εθαξκόδνληαη απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα. Πξνεγρεηξεηηθά, όινη νη αζζελείο πιεξνθνξνύληαη όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα 5% ηα ζπκπηώκαηά ηνπο λα γίλνπλ ρεηξόηεξα κεηά ηελ επέκβαζε, θαη επίζεο κηθξή πηζαλόηεηα λα είλαη αδύλαηε ε είζνδνο ζηελ άξζξσζε. 12

13 Μεηεγρεηξεηηθή απνθαηάζηαζε Όινη νη αζζελείο πιεξνθνξνύληαη γηα ηελ καθξά πεξίνδν απνθαηάζηαζεο πνπ αθνινπζεί κεηεγρεηξεηηθά, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ κελώλ. Σπληζηάηαη απνθπγή θόξηηζεο (touch weight bearing) γηα ηηο πξώηεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, κε ηε ρξήζε βαθηεξηώλ καζράιεο. Απαγνξεύνληαη ε θάκςε πέξαλ ησλ 90 κνηξώλ θαζώο θαη νη ππεξβνιηθέο ζηξνθηθέο θηλήζεηο. Η ζπκβνιή ηεο θπζηνζεξαπείαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, θαη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ κία κε δύν ζπλεδξίεο θπζηνζεξαπείαο ηελ εβδνκάδα, αλάινγα κε ηε γεληθή ηνπο πξόνδν. Ιζνκεηξηθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο θνξκνύ θαη θνιύκπη επηηξέπνληαη ηηο πξώηεο έμη εβδνκάδεο κεηεγρεηξεηηθά. Αζθήζεηο εύξνπο θίλεζεο, ζηαηηθό πνδήιαην θαη ειιεηπηηθό κεράλεκα ζπληζηώληαη γηα ηελ πεξίνδν κεηαμύ έμη θαη 12 εβδνκάδσλ. Οη αζθήζεηο πςειήο πξόζθξνπζεο (high-impact exercises) δελ ζπληζηώληαη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηξηώλ κελώλ. Απνηειέζκαηα Σε κία ζρεηηθά πξόζθαηε κειέηε (Bardakos et al 2008) εθηηκήζεθε ην απνηέιεζκα ηεο νζηενπιαζηηθήο ηνπ κεξηαίνπ. Σε απηήλ ζπκπεξηιήθζεθαλ δύν νκάδεο αζζελώλ: ε νκάδα κειέηεο πνπ απνηεινύληαλ από 24 αζζελείο (24 ηζρία) κε βιάβε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο ηύπνπ cam ε νπνία αθαηξέζεθε, θαη κία νκάδα ειέγρνπ κε 47 αζζελείο (47 ηζρία) νη νπνίνη ππεβιήζεζαλ ζε αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ αιιά δελ έγηλε αθαίξεζε ηεο βιάβεο. Καη ζηηο δύν νκάδεο, ε παξνπζία ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο επηβεβαηώζεθε ζηηο πξνεγρεηξεηηθέο απιέο αθηηλνγξαθίεο. Έλα ρξόλν κεηεγρεηξεηηθά παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα 13

14 αμηνιόγεζεο ηνπ ηζρίνπ Harris ζηελ νκάδα κε ηελ νζηενπιαζηηθή. Τν ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη ε αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο πξνζθέξεη επηπιένλ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Έηζη, ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαηά ηελ αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ. Σπκπεξάζκαηα Γηα πεξηζζόηεξεο από δύν δεθαεηίεο, ε πιάγηα ζέζε ηνπ αζζελή ζηελ αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο θαη έρεη απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκε. Η πξόζβαζε ηόζν ζην θεληξηθό όζν θαη ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί εύθνια από ηνλ έκπεηξν αξζξνζθόπν, επηηξέπνληαο ηελ επηζθόπεζε όισλ ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ. Μία κεγάιε γθάκα ηερληθώλ κπνξεί λα δηεμαρζεί, ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα κπνξεί εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη επηπιένλ ηα εξγαιεία παξακέλνπλ ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν όηαλ ν ρεηξνπξγόο απνζύξεη ηα ρέξηα ηνπ από απηά. Ωζηόζν, ε ύπηηα ζέζε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα επηηπρεκέλε αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, θαη απηό έγθεηηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ. 14

15 Βηβιηνγξαθία 1. Bardakos NV, Vacsoncelos JC, Villar RN. Early outcome of hip arthroscopy for femoroacetabular impingement: the role of femoral osteoplasty in symptomatic improvement. J Bone Joint Surg Br 2008 Dec;90(12): Beck M, Leunig M, Parvizi J, Boutier V, Wyss D, Ganz R. Anterior femoroacetabular impingement: part II. Midterm results of surgical treatment. Clin Orthop Relat Res 2004;418: Ganz R, Gill TJ, Gautier E, Ganz K, Krügel N, Berlemann U. Surgical dislocation of the adult hip a technique with full access to the femoral head and acetabulum without the risk of avascular necrosis. J Bone Joint Surg Br 2001;83: Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res 2003: Glick JM, Sampson TG, Gordon RB, Behr JT, Schmidt E. Hip arthroscopy by the lateral approach. Arthroscopy 1987;3: Griffin DR, Villar RN. Complications of arthroscopy of the hip. J Bone Joint Surg Br 1999;81: Ito K, Minka MA, 2nd, Leunig M, Werlen S, Ganz R. Femoroacetabular impingement and the cam-effect. A MRI-based quantitative anatomical study of the femoral head-neck offset. J Bone Joint Surg Br 2001;83: Khanduja V, Villar RN. Arthroscopic surgery of the hip: current concepts and recent advances. J Bone Joint Surg Br 2006;88: Notzli HP, Wyss TF, Stoecklin CH, Schmid MR, Treiber K, Hodler J. The contour of the femoral head-neck junction as a predictor for the risk of anterior impingement. J Bone Joint Surg Br 2002;84: Reynolds D, Lucas J, Klaue K. Retroversion of the acetabulum: a cause of hip pain. J Bone Joint Surg Br 1999;81: Smith-Petersen MN. Treatment of malum coxae senilis, old slipped upper femoral epiphysis, intrapelvic protrusion of the acetabulum, and coxa plana, by means of acetabuloplasty. J Bone Joint Surg Am 1936; 18: Tzaveas A, Villar R. Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement. Br J Hosp Med (Lond) Feb;70(2): Tzaveas AP, Villar RN. Arthroscopic repair of acetabular chondral delamination with fibrin adhesive. Hip Int Jan- Mar;20(1):

16 14. Tzaveas AP, Villar RN. Cyst-like lesion of the acetabular roof - an abnormal finding or an anatomical variant? Hip Int Apr- Jun;20(2): Δηθόλεο Δηθόλα 1: Η πιάγηα ζέζε κε ηε ζπζθεπή έιμεο Smith and Nephew Hip Positioning Device. (1): ε δνθόο ηνπ πεξηλένπ θαιπκκέλε κε εηδηθά επηζέκαηα. (2): ε ζηαζεξή επαθή ηνπ πνδηνύ κέζα ζηελ κπόηα. (3): ηα δηαλύζκαηα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο «πιαγηνπνίεζεο» θαη ηεο έιμεο (θόθθηλα βέιε) θαη ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο (κπιε βέινο). (4): επαξθήο ρώξνο έρεη αθεζεί ώζηε λα πξνιεθζεί ε πίεζε ζην αληίζεην θάησ άθξν. 16

17 Δηθόλα 2: Η δηάηαμε ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα γηα αξζξνζθόπεζε δεμηνύ ηζρίνπ, ΑΣ: αζζελήο, A: αλαηζζεζηνιόγνο, Χ: ρεηξνπξγόο, Β: βνεζόο, Δ: εξγαιεηνδόηξηα, T1: ηξαπέδη εξγαιείσλ 1, T2: ηξαπέδη εξγαιείσλ 2, ΟΑ: νζόλε αξζξνζθνπίνπ, ΟΑΜ: νζόλε αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο, ΑΜ: αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα (C-arm), ΒΑ: βνεζόο αθηηλνιόγνπ. 17

18 Δηθόλα 3: Γεληθή δηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζην ηξαπέδη 1(α) θαη 2 (β) πξηλ μεθηλήζεη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 18

19 Δηθόλα 4: Η πιήξεο αιιεινπρία ησλ εηθόλσλ ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ βεινλώλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ππιώλ. 1: ην ζεκείν ηνπ θελνύ άλσζελ ηεο κεξηαίαο θεθαιήο κεηά ηελ άζθεζε έιμεο, 2: ε εηζαγσγή ηεο πξώηεο βειόλεο (18-G), 3: ε εηζαγσγή θπζηνινγηθνύ νξνύ εμαιείθεη ηελ ιεπθή πεξηνρή, 4: εγρένληαη 40 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ, ε άξζξσζε έρεη δηαηαζεί θαη παξακέλεη κηθξή ιεπθή πεξηνρή πνπ δείρλεη ηελ θάησ έμσ πεξηνρή ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, 5: κία βειόλε 17-G εηζάγεηαη ζηελ άξζξσζε πιεζίνλ ηεο κεξηαίαο θεθαιήο ώζηε λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, 6: ε βειόλε 17-G έρεη ηνπνζεηεζεί επηηπρώο, 7: ε εηζαγσγή ηεο δεύηεξεο βειόλεο, 8: ε δεύηεξε βειόλε 17-G έρεη ηνπνζεηεζεί επηηπρώο, 9: έλαο ακβιύο νδεγόο έρεη πεξαζηεί δηά κέζσ ηεο θάλνπιαο ηεο πξώηεο βειόλεο 17-G, ε θάλνπια αθαηξείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη έλα απινθόξν ηξνθάξ 4,5 mm επί ηνπ νδεγνύ, 10: ν νδεγόο έιθεηαη ειαθξά πξνο ηα έμσ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζξαύζε ηνπ θαηά ηελ πξόζθξνπζε κε ηελ νξνθή ηεο θνηύιεο ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηξνθάξ, 11: ην ηξνθάξ 19

20 πηέδεηαη κέζα ζηελ άξζξσζε, 12: ην ηξνθάξ έρεη αθαηξεζεί θαη ην αξζξνζθόπην έρεη εηζαρζεί κέζα ζηελ θάλνπια. Δηθόλα 5: Αλαπαξάζηαζε ησλ ππιώλ. ΜΤ: κείδνλ ηξνραληήξαο, 1: ε ππεξ ηξνραληεξηθή πύιε γηα ηελ είζνδν ηεο πξώηεο βειόλεο θαη ηελ έγρπζε θπζηνινγηθνύ νξνύ, 2: ε νπίζζηα παξα ηξνραληεξηθή πύιε (θεληξηθό δηακέξηζκα), 3: ε πξόζζηα έμσ πύιε γηα ηελ είζνδν ησλ αξζξνζθνπηθώλ εξγαιείσλ (θεληξηθό θαη πεξηθεξηθό δηακέξηζκα), 4: ε πύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάκεξα (πεξηθεξηθό δηακέξηζκα), θαη ζρεκαηίδεη έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν κε ηηο άιιεο δύν. Δηθόλα 6. 1: ν ζρεκαηηζκόο ηεο πεξί ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αύιαθαο κε ηελ αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία, 2: ν νζηέηλνο δαθηύιηνο ηεο θνηύιεο έρεη απνθαιπθζεί, 3: κεηά ηελ θνηπινπιαζηηθή κε ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν, 4: ε βιάβε pincer έρεη αθαηξεζεί (ΔΧ: επηρείιηνο ρόλδξνο, ΑΓ: 20

21 αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία, ΑΔΧ: ε αύιαθα πεξί ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, ΑΘ: αξζξηθόο ζύιαθνο, ΟΓΚ: νζηέηλνο δαθηύιηνο ηεο θνηύιεο) Δηθόλα 7: Η βιάβε pincer. (α): ε ζέζε ησλ εξγαιείσλ έρεη επηβεβαησζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο, (β): ε θνηπινπιαζηηθή ζε εμέιημε. 21

22 (α) (β) Δηθόλα 8. (α) ε βιάβε ηύπνπ cam Cam-type lesion (ΜΚ: κεξηαία θεθαιή, ΣΚΑ: ε ζπκβνιή θεθαιήο - απρέλα). Η καύξε θπξηή γξακκή δείρλεη ην «εμόγθσκα» (bump) ή αιιηώο κεξηαία ππεξόζησζε (β) Μεηά ηελ εθηνκή ηεο βιάβεο κε ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν (ΜΚ: κεξηαία θεθαιή, ΣΚΑ: ζπκβνιή θεθαιήο - απρέλα). 22

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος

Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Ο κπνζθειεηηθόο πόλνο είλαη έλαο από ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιόγνπο γηα λα επηζθεθζείηε ην γηαηξό. Η ζεξαπεία ησλ εθθπιηζηηθώλ αζζελεηώλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ωηνπιαζηηθή Ωηνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή αλάπιαζε ησλ πηεξπγίσλ ησλ απηηώλ γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο ή γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 1 ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Η έννοια της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης εισήχθη αρχικά από τον Murray (1965), ενώ οι Stulberg και συν. (1975) πρώτοι περιέγραψαν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα