Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν"

Transcript

1 Αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο: πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο Αιέμαλδξνο Π. Τδαβέαο Ιαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν 1

2 Πεξίιεςε Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε είλαη κία ζρεηηθά πξόζθαηα αλαγλσξηζκέλε παζνινγηθή νληόηεηα θαη απνηειεί αίηην ρξόληνπ πόλνπ ζην ηζρίν ησλ λέσλ θαη δξαζηήξησλ αζζελώλ. Η αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, σο κέζνδνο ειαρίζηεο παξεκβαηηθόηεηαο, απνηειεί πιένλ ηε κέζνδν εθινγήο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο. Σην άξζξν απηό γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο αξζξνζθνπηθήο ηερληθήο γηα ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο κε ηνλ αζζελή ζε πιάγηα ζέζε θαη πεξηέρνληαη όιεο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο. Λέξειρ εςπετηπίος: αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε, πόλνο ζην ηζρίν Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement: a description of the technique Alexandros P. Tzaveas Interbalkan Medical Center Abstract Femoroacetabular impingement is a recently-recognized pathological entity and causes chronic hip pain in young and active patients. Hip arthroscopy, as a minimally invasive technique, became the method of choice for treatment of this condition. In this article there is a description of the arthroscopic technique for excision of impingement lesion with the patient in lateral position, and contains all the technical details and practical tips. Keywords: hip arthroscopy, femoroacetabular impingement, hip pain 2

3 Δηζαγσγή Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε (femoroacetabular impingement FAI) έρεη πεξηγξαθεί αξθεηά παιηά, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1936 από ηνλ Smith- Petersen (Smith-Petersen 1936). Δληνύηνηο, κόλν πξόζθαηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο αίηην ηεο πξώηκεο νζηεναξζξίηηδαο ηνπ ηζρίνπ (Ganz et al 2003, Ito et al 2001). Ο κεραληζκόο ηεο πάζεζεο είλαη ε ζπλερόκελε πξνζηξηβή ηνπ εγγύο κεξηαίνπ κε ηνλ πξόζζην θνηπιηαίν δαθηύιην, πνπ νδεγεί ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ θαη ηνπ παξαθείκελνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηεο θνηύιεο (Tzaveas and Villar 2009). Ο ζηόρνο ηεο αθαίξεζεο ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο είλαη δηηηόο: ε άκεζε αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν θαη καθξνπξόζεζκα ε πξόιεςε ηεο νζηεναξζξίηηδαο. Η κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε αξρηθά αληηκεησπίδνληαλ κε αλνηθηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κε εμάξζξσζε ηνπ ηζρίνπ, νζηενηνκία ηξνραληήξα θαη είρε ππνζρόκελα κεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα (Ganz et al 2001, Beck et al 2004). Η πςειή επίπησζε ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο ζηνπο λένπο θαη ζσκαηηθά δξαζηήξηνπο ελήιηθεο, θαζώο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο πξώηεο θαηεγνξίαο, θαηέζηεζε ηελ κηθξήο επεκβαηηθόηεηαο ηερληθή πεξηζζόηεξν ειθπζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηε βξαρύηεξε πεξίνδν απνθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαρύηεξε επηζηξνθή ηνπ αζιεηή ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 3

4 Πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε Τν ηζηνξηθό θαη ε θιηληθή εμέηαζε είλαη νη βαζηθνί νδεγνί γηα ηελ επηινγή ηνπ αζζελή. Τν ζεκείν πξόζθξνπζεο (impingement sign) είλαη ίζσο ν ηζρπξόηεξνο δηαγλσζηηθόο δείθηεο γηα ηε κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε. Ταπηόρξνλα, ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνύλ άιια ελδν- θαη εμσαξζξηθά αίηηα ηνπ πόλνπ. Η ζπλήζεο αθηηλνινγηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα αθηηλνγξαθία ηνπ ηζρίνπ, ζηηο νπνίεο κεηξνύληαη ε γσλία άιθα (alpha angle) (Notzli et al 2002) θαη ην ζεκείν ηεο δηαζηαύξσζεο (crossover sign) (Reynolds et al 1999). Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη πάληα ρξήζηκε όρη κόλν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αιιά θαη επίζεο γηα λα απνθιεηζζεί ε ηζραηκηθή λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ. Αξζξνζθνπηθή ζεξαπεία ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο Σε όινπο ηνπο αζζελείο πξνηηκάηαη ε γεληθή αλαηζζεζία. Η ζέζε ηνπ αζζελή κπνξεί λα είλαη ύπηηα ή πιάγηα, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ. Η πξνηηκνύκελε από ην ζπγγξαθέα είλαη ε πιάγηα, όπσο απηή πεξηγξάθεθε από ηνπο Glick θαη ζπλεξγάηεο (Glick et al 1987). Η ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, όρη κόλν γηα ηελ απνθπγή επηπινθώλ αιιά θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ ρεηξνπξγνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. Η έιμε ηνπ ηζρίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε είηε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο Smith and Nephew (Smith and Nephew Hip Positioning Device - Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, Andover, Massachusetts) ή ηνπ ζπζηήκαηνο 4

5 έιμεο McCarthy (McCarthy Hip Distractor - Innomed Inc., Savannah, Georgia, USA). Λακβάλεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ απνθπγή δπλεηηθώλ ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή (Δηθ. 1). Τν πεξίλεν θαη ηα γελλεηηθά όξγαλα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο. Δηδηθά επηζέκαηα ηνπνζεηνύληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά νη αλαδηπιώζεηο ζηα επηζέκαηα ζα πξέπεη λα εμαιείθνληαη γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ειθώλ από πίεζε. Η ελζθήλσζε ησλ όξρεσλ ή ησλ κεγάισλ ρεηιέσλ ηνπ αηδνίνπ ζηε δνθό ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο δελ είλαη αζπλήζηζηνο θίλδπλνο. Δπίζεο ζπληζηάηαη πξνζεθηηθόο έιεγρνο γηα ηελ απνθπγή επαθήο ηνπ ζώκαηνο ηνπ αζζελή κε ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο, θαζώο θαη ηεο ζσζηήο ζέζεο ηεο απηνθόιιεηεο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο ζην αληίζεην άθξν. Δπαξθήο ρώξνο ζα πξέπεη λα αθεζεί κεηαμύ ηεο δνθνύ ηεο ζπζθεπήο έιμεο θαη ηνπ αληίζεηνπ θάησ άθξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηζραηκία από πίεζε: έλαο πξαθηηθόο ηξόπνο ειέγρνπ ηεο επάξθεηαο ρώξνπ είλαη ε επρεξήο δηέιεπζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ ρεηξνπξγνύ κεηαμύ ηνπ αληίζεηνπ κεξνύ θαη ηεο δνθνύ ηεο ζπζθεπήο έιμεο. Τν πόδη ηνπ πάζρνληνο θάησ άθξνπ ζα πξέπεη λα είλαη κε αζθάιεηα αθηλεηνπνηεκέλν ζηελ εηδηθή κπόηα ηεο ζπζθεπήο έιμεο, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ζθηθηά ζπλδεδεκέλν κε απηήλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο έιμεο. Η δηάηαμε ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Ο ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα έρεη ηαπηόρξνλε νπηηθή επαθή κε ηελ νζόλε ηνπ αξζξνζθνπίνπ θαη ηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Τν αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα ηνπνζεηείηαη ινμά, αθήλνληαο επαξθή ρώξν γηα ην ρεηξνπξγό, ν νπνίνο ζηέθεηαη πίζσ από ηνλ αζζελή. Η δηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζηα δύν ηξόιετ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3. Η βαζεηά θείκελε 5

6 άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ, πεξηβαιιόκελε από κεγάια ζηξώκαηα καιαθώλ κνξίσλ απαηηεί εηδηθά εξγαιεία γηα ηελ αξζξνζθνπηθή ηερληθή. Έηζη, έρνπλ ζρεδηαζηεί εξγαιεία κε επηπιένλ κήθνο, γσληώδε εξγαιεία εηζάγνληαη κέζσ άιισλ κε ζρηζκνεηδή θάλνπια, εηδηθά γιύθαλα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θαη αξζξνζθνπηθνί δηεξεπλεηέο κπνξνύλ λα θακθζνύλ ζε δηάθνξεο γσλίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πξόζβαζε παιηά ζεσξνύληαλ απίζαλε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αξζξνζθνπίνπ 70 κνηξώλ ηόζν γηα ην θεληξηθό όζν θαη ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα. Πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα γίλεη ρξήζε αξζξνζθνπίνπ 30 κνηξώλ. Όιε ε ηερληθή δηεμάγεηαη ππό αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε. Χξεζηκνπνηείηαη έλα δηαθαλέο απηνθόιιεην ζεληόλη (shower-type drape - Steri-Drape Ioban 2, Large Isolation Drape with Ioban 2 Incise Film and Pouch, 3M Health Care, St. Paul, MN, USA). Δπίζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αξζξνζθόπεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αληιία πγξώλ (Fluid Management System Control Unit, Dyonics 25, Smith and Nephew, Inc, Andover, MA, USA). Τέινο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε αδξελαιίλεο 1 mg ζε θάζε 3 ιίηξα θπζηνινγηθνύ νξνύ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα αηκνξξαγίαο. Τερληθή Πξηλ γίλεη ε εηζαγσγή ησλ εξγαιείσλ κέζα ζηελ άξζξσζε, ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε δπλαηόηεηα γηα δηάζηαζε απηήο κε ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα. Πξνηνύ απνζηεηξσζεί ν ρεηξνπξγόο, αζθείηαη έιμε κε ηαπηόρξνλε ςειάθεζε ησλ απαγσγώλ ζηελ θαηάθπζή ηνπο ζηνλ κείδνλα ηξνραληήξα, έσο όηνπ θαλεί ην ζεκείν ηνπ θελνύ (vacuum sign) (Griffin 1999) (Δηθ. 4), ην νπνίν δείρλεη ηελ ελδαξζξηθή αξλεηηθή πίεζε. Δάλ ην ζεκείν ηνπ θελνύ δελ εκθαληζηεί, ειέγρεηαη θαη πάιη ε ζέζε ηνπ αζζελή 6

7 θαζώο θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ ζηελ κπόηα, ώζηε λα απνθιεηζηεί πηζαλή ραιαξόηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ε έιμε αζθείηαη θαη πάιη. Αθνύ εκθαληζηεί ην ζεκείν ηνπ θελνύ, ιύεηαη ε έιμε, ώζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθόο ηεο ρξόλνο, θαη ελώ πιέλεηαη ν ρεηξνπξγόο ε λνζειεύηξηα κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αζζελή θαη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν. Όηαλ όιε ε δηάηαμε είλαη έηνηκε αζθείηαη θαη πάιη ε έιμε. Σε πεξηπηώζεηο κε ύδξαξζξν, ζπιαθίηηδα ή εθθπιηζηηθή λόζν, ην ζεκείν ηνπ θελνύ κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί θαζόινπ. Δάλ απηό ζπκβεί, είλαη θαιύηεξν λα πξνβνύκε ζηελ εηζαγσγή κηαο βειόλεο κέζα ζηελ άξζξσζε, ε νπνία κπνξεί από κόλε ηεο λα δεκηνπξγήζεη ην «ζεκείν ηνπ θελνύ». Σηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζην ηζρίν κία καθξηά βειόλε (18 G 1.2 mm x 205 mm) ζηελ ππεξ ηξνραληεξηθή πεξηνρή (Δηθ. 5), ππό αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε, θαη αθαηξείηαη ην ηξνθάξ. Πεξηζηαζηαθά αθνύγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο θαζώο ν αέξαο πεξλά κέζα ζηελ άξζξσζε θαη ην ηζρίν δηαηείλεηαη, ελώ ζηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο εκθαλίδεηαη ην αξζξόγξακκα κε αέξα. Έπεηηα, εγρύνληαη ζηε άξζξσζε 20 κε 40 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ πνπ πξνθαινύλ πεξαηηέξσ δηάηαζε ηεο άξζξσζεο. Η εμάιεηςε ηνπ αξζξνγξάκκαηνο αέξα επηβεβαηώλεη ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηνινγηθνύ νξνύ ζηελ άξζξσζε θαη κία λέα εηθόλα ζα δείμεη ηε δηεύξπλζε ηνπ αξζξηθνύ δηαζηήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα ε πξώηε βειόλε αθαηξείηαη θαη αθνινύζσο εηζάγνληαη δύν βξαρύηεξεο βειόλεο (17G mm x 45 mm) πξνζζίσο θαη νπηζζίσο ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο βειόλεο, δεκηνπξγώληαο ηηο δύν πξώηεο πύιεο εηζόδνπ γηα ην θεληξηθό δηακέξηζκα (Δηθ. 5). Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ: ζπληζηάηαη ε είζνδνο ησλ βεινλώλ λα γίλεηαη πεξηζζόηεξν πεξηθεξηθά, θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα άλσ. Δπίζεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ε είζνδνο ηεο βειόλεο κέζα από ηελ «άζπξε» πεξηνρή πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην 7

8 αξζξόγξακκα αέξα, θαη όρη πςειόηεξα (Δηθ. 4). Η δηάηξεζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα απμεκέλεο αληίζηαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ βεινλώλ, ελώ ε δηάηξεζε ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ είλαη πεξηζζόηεξν νκαιή. Η πίζσ παξα ηξνραληεξηθή πύιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αξζξνζθνπίνπ, ελώ ε πξόζζηα έμσ γηα ηα αξζξνζθνπηθά εξγαιεία. Μία ζπρλή παγίδα γηα ηνπο κε έκπεηξνπο αξζξνζθόπνπο ηζρίνπ είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ δύν απηώλ ππιώλ: κία απόζηαζε 4 έσο 5 εθ κεηαμύ ησλ ππιώλ είλαη επαξθήο. Ο ηξηγσληζκόο (triangulation) ησλ βεινλώλ απηώλ κπνξεί λα θξύβεη δπζθνιίεο. Η ζέζε ηεο νπίζζηαο παξα ηξνραληεξηθήο βειόλεο είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε πνξεία ηεο ζα ππαγνξεύζεη ηελ επηθείκελε πνξεία ηνπ αξζξνζθνπίνπ. Γηα ηελ πξόζζηα έμσ πύιε, κεξηθνί ρεηξνπξγνί ελδερνκέλσο λα επηιέγνπλ ην αξζξνζθνπηθό εξγαιείν ζηόρεπζεο. Έλαο καθξύο, κε αβιύ άθξν, εύθακπηνο νδεγόο, ζηε ζπλέρεηα, δηέξρεηαη δηά κέζνπ ηεο νπίζζηαο βειόλεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε βειόλε αθαηξείηαη. Αθνινύζσο, δηελεξγνύκε κία κηθξή ηνκή κε λπζηέξη γύξσ από ηε βάζε ηνπ νδεγνύ θαη πεξλνύκε έλα απινθόξν ηξνθάξ 4,5 mm γύξσ από ηνλ νδεγό κε ήπηα ώζεζε θαη ζηξνθηθέο θηλήζεηο. Η απόζπξζε ηνπ νδεγνύ θαηά κεξηθά mm πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξνθάξ είλαη ρξήζηκε, θαη κπνξεί λα πξνιάβεη πηζαλή ζξαύζε. Μόιηο γίλεη ε είζνδνο ζηελ άξζξσζε ην ηξνθάξ θαη ν νδεγόο αθαηξνύληαη θαη εηζάγεηαη έλα αξζξνζθόπην 70 κνηξώλ. Σηε ζπλέρεηα, θαζίζηαηαη νξαηή ε πξόζζηα βειόλε κέζα ζηελ άξζξσζε, θη έηζη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζσζηά ε ζέζε ηεο. Όηαλ ε πξόζβαζε ηεο πξόζζηαο βειόλεο έρεη γίλεη θαλνληθά, δηελεξγείηαη κία επξεία ζπιαθνηνκή, ε νπνία ελώλεη ηηο δύν πύιεο κε ηε ρξήζε αξζξνζθνπηθνύ καραηξηδίνπ αιιά θαη αξζξνζθνπηθήο δηαζεξκίαο. Σηε ζπλέρεηα ν ρεηξνπξγόο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε έλαλ ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηνπ θεληξηθνύ δηακεξίζκαηνο, κε ηελ επηζθόπεζε ηνπ επηρεηιίνπ 8

9 ρόλδξνπ, ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ηεο θνηύιεο, ηνπ θνηπιηαίνπ βόζξνπ, ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ, ηεο πξόζζηαο θαη νπίζζηαο αζηεξνεηδνύο πηπρήο, ηνπ εγθάξζηνπ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηεο κεξηαίαο θεθαιήο. Τα αξζξνζθνπηθά επξήκαηα ζα πξέπεη πάληα λα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ ηζρίνπ, θαζώο δελ είλαη ζπάλην λα ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν ή πηζαλέο αλαηνκηθέο παξαιιαγέο λα εξκελεύνληαη σο παζνινγηθέο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Tzaveas and Villar 2010). Οη ξήμεηο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αληηκεησπίδνληαη κε κεξηθή εθηνκή ή ζπξξαθή, αλάινγα κε ηε δηακόξθσζε ηεο βιάβεο. Η άκεζε ζπξξαθή ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, όηαλ ελδείθλπηαη, γίλεηαη κε εηδηθά αξζξνζθνπηθά ξάκκαηα (FasT-Fix Suture System, Smith and Nephew, Inc., Andover, MA, USA). Η επαλαθαζήισζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε άγθπξαο ηύπνπ Bioraptor (Bioraptor, Smith & Nephew Endoscopy, Andover, MA). Οη ρόλδξηλεο βιάβεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ηερληθή ησλ κηθξνθαηαγκάησλ. Σε πεξηπηώζεηο κε ξήμε επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ζε ζπλδπαζκό κε απνθόιιεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ή ζε κεκνλσκέλε απνθόιιεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ησλ κηθξνθαηαγκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε θόιια ηληθήο (Tzaveas and Villar 2010) (Tisseel Kit, Baxter Healthcare Ltd, Norfolk, UK) πξνθεηκέλνπ λα θαζεισζεί θαη πάιη ν αξζξηθόο ρόλδξνο ζην ππνρόλδξην νζηνύλ. Πεξηζηαζηαθά, γίλεηαη ξίθλσζε ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ κε αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία ζε πεξηπηώζεηο κεξηθήο ξήμεο. Σε πεξηπηώζεηο κε κεξνθνηπιηαία πξόζθξνπζε ηύπνπ pincer (δαγθάλα) ζηνρεύνπκε ζηελ αθαίξεζε ηνπ νζηενπνηεκέλνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ή ηνπ εμέρνληνο θνηπιηαίνπ δαθηπιίνπ ππό ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, πξαγκαηνπνηώληαο ηελ θνηπινπιαζηηθή (Δηθ. 6), ελώ ηαπηόρξνλα δηαηεξείηαη ε πξόζθπζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ζηελ παξπθή ηεο 9

10 θνηύιεο. Η ηερληθή απηή γίλεηαη ζην θεληξηθό δηακέξηζκα. Ο ρεηξνπξγόο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη νπηηθή επαθή κε ηελ πεξηνρή πξνζζίσο ηνπ πξνζζίνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ. Με ηε ρξήζε ηεο δηαζεξκίαο αθαηξνύληαη όια ηα καιαθά κόξηα ζηελ γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ πξόζζηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αλαπηύζζνληαο κία αύιαθα κεηαμύ ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ θαη ηνπ αξζξηθνύ ζπιάθνπ. Σην έδαθνο απηήο ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη ν νζηέηλνο θνηπιηαίνο δαθηύιηνο. Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ. Όηαλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ νζηέηλνπ θνηπιηαίνπ δαθηπιίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξζξνζθνπηθό γιύθαλν κε δηάκεηξν 4 mm (DYONICS POWER, abrader burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε θνηπινπιαζηηθή. Σην ζεκείν απηό ε ρξήζε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο είλαη επηηαθηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο ηεο θνηπινπιαζηηθήο (Δηθ. 7). Δάλ ζην ζηάδην απηό πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκόο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ ηόηε απηό κπνξεί λα επαλαθαζεισζεί ζηνλ νζηέηλν δαθηύιην ηεο θνηύιεο κε νζηηθέο άγθπξεο (Khanduja and Villar 2006). Με ηε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ζην θεληξηθό δηακέξηζκα αθαηξνύληαη όια ηα εξγαιεία, ιύεηαη ε έιμε, θαη ην ηζρίν θέξεηαη ζε θάκςε 30 κνηξώλ. Χξεζηκνπνηείηαη κία βειόλε 17-G γηα ηελ είζνδν ζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα, ηεο νπνίαο ην ζεκείν εηζόδνπ βξίζθεηαη θεληξηθά ησλ δύν πξώησλ ππιώλ, ζρεκαηίδνληαο κε απηέο έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν (Δηθ. 5). Η βειόλε ζηνρεύεη πξνο ηελ ζπκβνιή θεθαιήο απρέλα ηνπ κεξηαίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ ην άθξν ηεο βειόλεο αγγίμεη ηελ πεξηνρή απηή, κεηαβάινπκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο, ζηνρεύνληαο πεξηζζόηεξν πξόζζηα. Έπεηηα, αθαηξείηαη ην ηξνθάξ θαη ε επηζηξνθή θπζηνινγηθνύ νξνύ από ηελ θάλνπια επηβεβαηώλεη ηε ζσζηή ζέζε κέζα ζην πξόζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα. 10

11 Μεξηθέο θνξέο είλαη πηζαλόλ λα γίλεη είζνδνο ηεο βειόλεο ζην νπίζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα από ιάζνο. Δθόζνλ επηηεπρζεί ε είζνδνο ζην πξόζζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα, ην αξζξνζθόπην εηζάγεηαη κέζσ απηήο ηεο πύιεο. Πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπκε ηα εξγαιεία, ηνπνζεηνύκε κία βειόλε 17-G κέζσ ηεο πξώηεο πξόζζηαο έμσ πύιεο θαη ρξεζηκνπνηνύκε ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα γηα ηε ζσζηή ηξηγσλνπνίεζε. Οπζηαζηηθά, ην άθξν ηεο δεύηεξεο βειόλεο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην άθξν ηνπ αξζξνζθνπίνπ ζηελ νζόλε ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ απηό επηηεπρζεί, ε δεύηεξε πύιε είλαη πιήξεο, θαη θάζε αξζξνζθνπηθό εξγαιείν κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα κέζσ απηήο. Οη πύιεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ελαιιαρζνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επέκβαζεο, δίλνπλ θαιή πξόζβαζε ζηελ ζπκβνιή θεθαιήο απρέλα κεξηαίνπ, ζηελ κεθνξηίδνπζα πεξηνρή ηεο κεξηαίαο θεθαιήο, ζηνλ πξόζζην ζύιαθν, ηελ έζσ πκεληθή πηπρή θαη ηελ θπθινηεξή δώλε ηνπ ζπιάθνπ. Μεηά από κία ζπζηεκαηηθή επηζθόπεζε όινπ ηνπ πεξηθεξηθνύ δηακεξίζκαηνο, έλαο βνεζόο θάκπηεη θαη ζηξέθεη ηελ άξζξσζε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ύπαξμε ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο, θαη ην άθξν ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ θάκςε ησλ 30 κνηξώλ. Δίλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ε δηελέξγεηα κηαο επηπιένλ ζπιαθνηνκήο ζην ζεκείν απηό, θαζώο επίζεο θαη ν δηαρσξηζκόο ηεο θπθινηεξνύο δώλεο ηνπ ζπιάθνπ. Η ηειεπηαία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ θίλεζε ησλ εξγαιείσλ ζεκαληηθά. Τν επόκελν βήκα είλαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ πξαγκαηηθώλ νξίσλ ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο κε κία αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία 90 κνηξώλ (VULCAN SAPHYRE II, bipolar ablation probe suction, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA) ε νπνία απνγπκλώλεη ηηο νζηηθέο πξνεμνρέο από όια ηα καιαθά κόξηα. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξζξνζθνπηθό γιύθαλν 4,0 mm 11

12 (DYONICS POWER, abrader burr, Smith and Nephew, Inc. Andover, MA, USA). γηα ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γιύθαλν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ (πεξίπνπ 5,0 mm), αλ θαη πεξηζηαζηαθά δεκηνπξγεί κία ζεκαληηθή πνζόηεηα ζξαπζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα δπζθνιέςνπλ ηελ εηθόλα. Τν βάζνο πνπ θζάλεη ε εθηνκή νζηνύ ζα πξέπεη ζπλήζσο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm, ρξεζηκνπνηώληαο ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν σο κέηξν ζύγθξηζεο. Η αθαίξεζε ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί (Δηθ. 8) κέρξηο όηνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πξόζθξνπζεο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ηζρίνπ. Πεξηθεξηθά ην βάζνο ηεο αθαίξεζεο ζα πξέπεη λα θζάζεη ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ πξόζζην θινηό ηνπ κεξηαίνπ. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαζεξκία γηα ηελ αηκόζηαζε ηεο πεξηνρήο όπνπ αθαηξέζεθε νζηό. Όηαλ ε δηαδηθαζία θζάζεη ζην ηέινο ηεο, γίλεηαη επηκειήο πιύζε ηεο άξζξσζεο, θαη κπνξεί λα γίλεη έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ ή παινπξνληθνύ νμένο, ή θαη ησλ δύν, αθνύ αθαηξεζεί ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε πνζόηεηα θπζηνινγηθνύ νξνύ από απηήλ. Οη πύιεο ζην δέξκα ζπξξάβνληαη κε ξάκκα λάηινλ θαη εθαξκόδνληαη απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα. Πξνεγρεηξεηηθά, όινη νη αζζελείο πιεξνθνξνύληαη όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα 5% ηα ζπκπηώκαηά ηνπο λα γίλνπλ ρεηξόηεξα κεηά ηελ επέκβαζε, θαη επίζεο κηθξή πηζαλόηεηα λα είλαη αδύλαηε ε είζνδνο ζηελ άξζξσζε. 12

13 Μεηεγρεηξεηηθή απνθαηάζηαζε Όινη νη αζζελείο πιεξνθνξνύληαη γηα ηελ καθξά πεξίνδν απνθαηάζηαζεο πνπ αθνινπζεί κεηεγρεηξεηηθά, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ κελώλ. Σπληζηάηαη απνθπγή θόξηηζεο (touch weight bearing) γηα ηηο πξώηεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, κε ηε ρξήζε βαθηεξηώλ καζράιεο. Απαγνξεύνληαη ε θάκςε πέξαλ ησλ 90 κνηξώλ θαζώο θαη νη ππεξβνιηθέο ζηξνθηθέο θηλήζεηο. Η ζπκβνιή ηεο θπζηνζεξαπείαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, θαη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ κία κε δύν ζπλεδξίεο θπζηνζεξαπείαο ηελ εβδνκάδα, αλάινγα κε ηε γεληθή ηνπο πξόνδν. Ιζνκεηξηθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο θνξκνύ θαη θνιύκπη επηηξέπνληαη ηηο πξώηεο έμη εβδνκάδεο κεηεγρεηξεηηθά. Αζθήζεηο εύξνπο θίλεζεο, ζηαηηθό πνδήιαην θαη ειιεηπηηθό κεράλεκα ζπληζηώληαη γηα ηελ πεξίνδν κεηαμύ έμη θαη 12 εβδνκάδσλ. Οη αζθήζεηο πςειήο πξόζθξνπζεο (high-impact exercises) δελ ζπληζηώληαη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηξηώλ κελώλ. Απνηειέζκαηα Σε κία ζρεηηθά πξόζθαηε κειέηε (Bardakos et al 2008) εθηηκήζεθε ην απνηέιεζκα ηεο νζηενπιαζηηθήο ηνπ κεξηαίνπ. Σε απηήλ ζπκπεξηιήθζεθαλ δύν νκάδεο αζζελώλ: ε νκάδα κειέηεο πνπ απνηεινύληαλ από 24 αζζελείο (24 ηζρία) κε βιάβε κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο ηύπνπ cam ε νπνία αθαηξέζεθε, θαη κία νκάδα ειέγρνπ κε 47 αζζελείο (47 ηζρία) νη νπνίνη ππεβιήζεζαλ ζε αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ αιιά δελ έγηλε αθαίξεζε ηεο βιάβεο. Καη ζηηο δύν νκάδεο, ε παξνπζία ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο επηβεβαηώζεθε ζηηο πξνεγρεηξεηηθέο απιέο αθηηλνγξαθίεο. Έλα ρξόλν κεηεγρεηξεηηθά παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα 13

14 αμηνιόγεζεο ηνπ ηζρίνπ Harris ζηελ νκάδα κε ηελ νζηενπιαζηηθή. Τν ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη ε αθαίξεζε ηεο βιάβεο ηεο κεξνθνηπιηαίαο πξόζθξνπζεο πξνζθέξεη επηπιένλ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Έηζη, ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαηά ηελ αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ. Σπκπεξάζκαηα Γηα πεξηζζόηεξεο από δύν δεθαεηίεο, ε πιάγηα ζέζε ηνπ αζζελή ζηελ αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελώο θαη έρεη απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκε. Η πξόζβαζε ηόζν ζην θεληξηθό όζν θαη ην πεξηθεξηθό δηακέξηζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί εύθνια από ηνλ έκπεηξν αξζξνζθόπν, επηηξέπνληαο ηελ επηζθόπεζε όισλ ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ. Μία κεγάιε γθάκα ηερληθώλ κπνξεί λα δηεμαρζεί, ην αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα κπνξεί εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη επηπιένλ ηα εξγαιεία παξακέλνπλ ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν όηαλ ν ρεηξνπξγόο απνζύξεη ηα ρέξηα ηνπ από απηά. Ωζηόζν, ε ύπηηα ζέζε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα επηηπρεκέλε αξζξνζθόπεζε ηζρίνπ, θαη απηό έγθεηηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ. 14

15 Βηβιηνγξαθία 1. Bardakos NV, Vacsoncelos JC, Villar RN. Early outcome of hip arthroscopy for femoroacetabular impingement: the role of femoral osteoplasty in symptomatic improvement. J Bone Joint Surg Br 2008 Dec;90(12): Beck M, Leunig M, Parvizi J, Boutier V, Wyss D, Ganz R. Anterior femoroacetabular impingement: part II. Midterm results of surgical treatment. Clin Orthop Relat Res 2004;418: Ganz R, Gill TJ, Gautier E, Ganz K, Krügel N, Berlemann U. Surgical dislocation of the adult hip a technique with full access to the femoral head and acetabulum without the risk of avascular necrosis. J Bone Joint Surg Br 2001;83: Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res 2003: Glick JM, Sampson TG, Gordon RB, Behr JT, Schmidt E. Hip arthroscopy by the lateral approach. Arthroscopy 1987;3: Griffin DR, Villar RN. Complications of arthroscopy of the hip. J Bone Joint Surg Br 1999;81: Ito K, Minka MA, 2nd, Leunig M, Werlen S, Ganz R. Femoroacetabular impingement and the cam-effect. A MRI-based quantitative anatomical study of the femoral head-neck offset. J Bone Joint Surg Br 2001;83: Khanduja V, Villar RN. Arthroscopic surgery of the hip: current concepts and recent advances. J Bone Joint Surg Br 2006;88: Notzli HP, Wyss TF, Stoecklin CH, Schmid MR, Treiber K, Hodler J. The contour of the femoral head-neck junction as a predictor for the risk of anterior impingement. J Bone Joint Surg Br 2002;84: Reynolds D, Lucas J, Klaue K. Retroversion of the acetabulum: a cause of hip pain. J Bone Joint Surg Br 1999;81: Smith-Petersen MN. Treatment of malum coxae senilis, old slipped upper femoral epiphysis, intrapelvic protrusion of the acetabulum, and coxa plana, by means of acetabuloplasty. J Bone Joint Surg Am 1936; 18: Tzaveas A, Villar R. Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement. Br J Hosp Med (Lond) Feb;70(2): Tzaveas AP, Villar RN. Arthroscopic repair of acetabular chondral delamination with fibrin adhesive. Hip Int Jan- Mar;20(1):

16 14. Tzaveas AP, Villar RN. Cyst-like lesion of the acetabular roof - an abnormal finding or an anatomical variant? Hip Int Apr- Jun;20(2): Δηθόλεο Δηθόλα 1: Η πιάγηα ζέζε κε ηε ζπζθεπή έιμεο Smith and Nephew Hip Positioning Device. (1): ε δνθόο ηνπ πεξηλένπ θαιπκκέλε κε εηδηθά επηζέκαηα. (2): ε ζηαζεξή επαθή ηνπ πνδηνύ κέζα ζηελ κπόηα. (3): ηα δηαλύζκαηα δείρλνπλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο «πιαγηνπνίεζεο» θαη ηεο έιμεο (θόθθηλα βέιε) θαη ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο (κπιε βέινο). (4): επαξθήο ρώξνο έρεη αθεζεί ώζηε λα πξνιεθζεί ε πίεζε ζην αληίζεην θάησ άθξν. 16

17 Δηθόλα 2: Η δηάηαμε ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα γηα αξζξνζθόπεζε δεμηνύ ηζρίνπ, ΑΣ: αζζελήο, A: αλαηζζεζηνιόγνο, Χ: ρεηξνπξγόο, Β: βνεζόο, Δ: εξγαιεηνδόηξηα, T1: ηξαπέδη εξγαιείσλ 1, T2: ηξαπέδη εξγαιείσλ 2, ΟΑ: νζόλε αξζξνζθνπίνπ, ΟΑΜ: νζόλε αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο, ΑΜ: αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα (C-arm), ΒΑ: βνεζόο αθηηλνιόγνπ. 17

18 Δηθόλα 3: Γεληθή δηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζην ηξαπέδη 1(α) θαη 2 (β) πξηλ μεθηλήζεη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 18

19 Δηθόλα 4: Η πιήξεο αιιεινπρία ησλ εηθόλσλ ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ βεινλώλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ππιώλ. 1: ην ζεκείν ηνπ θελνύ άλσζελ ηεο κεξηαίαο θεθαιήο κεηά ηελ άζθεζε έιμεο, 2: ε εηζαγσγή ηεο πξώηεο βειόλεο (18-G), 3: ε εηζαγσγή θπζηνινγηθνύ νξνύ εμαιείθεη ηελ ιεπθή πεξηνρή, 4: εγρένληαη 40 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ, ε άξζξσζε έρεη δηαηαζεί θαη παξακέλεη κηθξή ιεπθή πεξηνρή πνπ δείρλεη ηελ θάησ έμσ πεξηνρή ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, 5: κία βειόλε 17-G εηζάγεηαη ζηελ άξζξσζε πιεζίνλ ηεο κεξηαίαο θεθαιήο ώζηε λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, 6: ε βειόλε 17-G έρεη ηνπνζεηεζεί επηηπρώο, 7: ε εηζαγσγή ηεο δεύηεξεο βειόλεο, 8: ε δεύηεξε βειόλε 17-G έρεη ηνπνζεηεζεί επηηπρώο, 9: έλαο ακβιύο νδεγόο έρεη πεξαζηεί δηά κέζσ ηεο θάλνπιαο ηεο πξώηεο βειόλεο 17-G, ε θάλνπια αθαηξείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη έλα απινθόξν ηξνθάξ 4,5 mm επί ηνπ νδεγνύ, 10: ν νδεγόο έιθεηαη ειαθξά πξνο ηα έμσ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζξαύζε ηνπ θαηά ηελ πξόζθξνπζε κε ηελ νξνθή ηεο θνηύιεο ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηξνθάξ, 11: ην ηξνθάξ 19

20 πηέδεηαη κέζα ζηελ άξζξσζε, 12: ην ηξνθάξ έρεη αθαηξεζεί θαη ην αξζξνζθόπην έρεη εηζαρζεί κέζα ζηελ θάλνπια. Δηθόλα 5: Αλαπαξάζηαζε ησλ ππιώλ. ΜΤ: κείδνλ ηξνραληήξαο, 1: ε ππεξ ηξνραληεξηθή πύιε γηα ηελ είζνδν ηεο πξώηεο βειόλεο θαη ηελ έγρπζε θπζηνινγηθνύ νξνύ, 2: ε νπίζζηα παξα ηξνραληεξηθή πύιε (θεληξηθό δηακέξηζκα), 3: ε πξόζζηα έμσ πύιε γηα ηελ είζνδν ησλ αξζξνζθνπηθώλ εξγαιείσλ (θεληξηθό θαη πεξηθεξηθό δηακέξηζκα), 4: ε πύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάκεξα (πεξηθεξηθό δηακέξηζκα), θαη ζρεκαηίδεη έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν κε ηηο άιιεο δύν. Δηθόλα 6. 1: ν ζρεκαηηζκόο ηεο πεξί ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ αύιαθαο κε ηελ αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία, 2: ν νζηέηλνο δαθηύιηνο ηεο θνηύιεο έρεη απνθαιπθζεί, 3: κεηά ηελ θνηπινπιαζηηθή κε ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν, 4: ε βιάβε pincer έρεη αθαηξεζεί (ΔΧ: επηρείιηνο ρόλδξνο, ΑΓ: 20

21 αξζξνζθνπηθή δηαζεξκία, ΑΔΧ: ε αύιαθα πεξί ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, ΑΘ: αξζξηθόο ζύιαθνο, ΟΓΚ: νζηέηλνο δαθηύιηνο ηεο θνηύιεο) Δηθόλα 7: Η βιάβε pincer. (α): ε ζέζε ησλ εξγαιείσλ έρεη επηβεβαησζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο, (β): ε θνηπινπιαζηηθή ζε εμέιημε. 21

22 (α) (β) Δηθόλα 8. (α) ε βιάβε ηύπνπ cam Cam-type lesion (ΜΚ: κεξηαία θεθαιή, ΣΚΑ: ε ζπκβνιή θεθαιήο - απρέλα). Η καύξε θπξηή γξακκή δείρλεη ην «εμόγθσκα» (bump) ή αιιηώο κεξηαία ππεξόζησζε (β) Μεηά ηελ εθηνκή ηεο βιάβεο κε ην αξζξνζθνπηθό γιύθαλν (ΜΚ: κεξηαία θεθαιή, ΣΚΑ: ζπκβνιή θεθαιήο - απρέλα). 22

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρπηηδνπιαζηηθή Ρπηηδνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ ηζηώλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΙΥΤΟ ΔΝΓΟΦΑΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΟΤΜΑΝΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΙΥΤΟ ΔΝΓΟΦΑΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΟΤΜΑΝΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΗ Μεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΙΥΤΟ ΔΝΓΟΦΑΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΚΟΤΜΑΝΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ Τπεύζπλνη θαζεγεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος

Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Ο κπνζθειεηηθόο πόλνο είλαη έλαο από ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιόγνπο γηα λα επηζθεθζείηε ην γηαηξό. Η ζεξαπεία ησλ εθθπιηζηηθώλ αζζελεηώλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς.

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. ΕΥΔΟΞΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κοσνής Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρηλνπιαζηηθή Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Ειζαγφγή Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT)

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ.

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΑΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. Σεξηίπε

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα