ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Τροποποίθςθ του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου και Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ διαςφνδεςθσ με τθν ΥΜΣ για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο των νζων εταιριϊν που ςυςτινονται και διαχείριςθσ και απόδοςθσ των ειςπράξεων για τθν ςφςταςθ εταιριϊν". Αρ. Διακιρυξθσ: 2769/ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, Ακαδθμίασ 6 ΤΚ Ακινα 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΙΑ ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ - ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ - ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ: Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, Ακαδθμίασ 6 ΤΚ Ακινα, τθλ: , Fax: , Ρλθροφορίεσ : κα. Ξαρχά Νατάςα, Διαδίκτυο: 3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ : Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν κατθγορίασ 07 Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ. CPV Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ. 4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΟΓΑΜΜΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΘΣ Ε.Ε.: Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Ε. Ρ. ϋϋψθφιακι Σφγκλιςθϋϋ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΤΡΑ) και από το Ελλθνικό Κράτοσ. 5. ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: Οι εργαςίεσ που κα υλοποιθκοφν ςε κάκε ζνα από τα 59 Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ ςτα πλαίςια του ζργου είναι ςυνοπτικά οι εξισ: α) Τροποποίθςθ του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου και Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ διαςφνδεςθσ με τθν Υπθρεςία Μίασ Στάςθσ (ΥΜΣ) για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο των νζων εταιριϊν που ςυςτινονται, και διαχείριςθσ και απόδοςθσ των ειςπράξεων για τθν ςφςταςθ εταιριϊν που αφοροφν τθν εγγραφι ςτο οικείο Επιμελθτιριο και ςτισ υπθρεςίεσ τθσ ΥΜΣ, β) Τροποποίθςθ και προςαρμογι του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ με τα δεδομζνα των ΡΣ ΥΜΣ/Γ.Ε.ΜΘ. και τθν αυτοματοποίθςθ του ςυγχρονιςμοφ των δεδομζνων του τοπικοφ Μθτρϊου με τθν βάςθ δεδομζνων τθσ ΥΜΣ / Γ.Ε.ΜΘ., γ) Συμπλθρωματικι Εξαγωγι δεδομζνων από τα υφιςτάμενα Μθτρϊα των Επιμελθτθρίων για Μετάπτωςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ., δ) Υποςτιριξθ του Ρροςωπικοφ των Επιμελθτθρίων ςτθν λειτουργία τθσ ΥΜΣ (HelpDesk) ε) Εκπαίδευςθ του Ρροςωπικοφ των Επιμελθτθρίων ςτθν ΥΜΣ (On the job training). 6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: προχπολογιςμόσ χωρίσ προαίρεςθ: ,49 πλζον 23% ΦΡΑ ιτοι ςυνολικά ,50, δικαίωμα προαίρεςθσ: ,67 πλζον 23% ΦΡΑ ιτοι ςυνολικά ,37, δθλαδι ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ με δικαίωμα προαίρεςθσ ,16 πλζον 23% ΦΡΑ ιτοι ςυνολικά ,88 7. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 8. ΡΑΟΧΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ φψουσ 5% του προχπολογιςμοφ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, και από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ. 9. ΚΥΙΟΤΕΟΙ ΟΟΙ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΛΘΩΜΘΣ Θ/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ππωσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ. 10. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΡΑΟΧΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

2 ΧΘΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΘΤΩΝ ΤΟΥΣ: Ππωσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ. 11. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΤΕΧΝΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ - ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: Ππωσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ 12. ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΦΘ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΟΧΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Θ ΣΥΜΒΑΣΘ: Ππωσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ. 13. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτι Διαδικαςία 14. ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: H πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ. 15. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ: , Ϊρα ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ: , Ϊρα π.μ 17. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΕΓΓΑΦΩΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ μζχρι τισ 18/12/ ΓΛΩΣΣΕΣ ΡΟΥ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΘΟΥΝ ΣΤΘΝ ΡΟΣΦΟΑ: Θ Ελλθνικι γλϊςςα. 19. ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΧΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ: Ζξι (6) μινεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. 20. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ: Ππωσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ προκιρυξθσ. 21. ΡΟΣΩΡΑ ΡΟΥ ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΡΑΕΥΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ: Ππωσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ οι νόμιμοι εκπρόςωποι. 22. ΘΜΕΑ, ΩΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: , Ϊρα 13:00, Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, Ακαδθμίασ 6 ΤΚ Ακινα 23. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ εςτάλθ για δθμοςίευςθ ςτθν εφθμερίδα τθσ ΕΕ τθν 14/11/2013 με τίτλο "GR-ΑΘΘΝΑ: Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθ" Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

3

4 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Τροποποίθςθ του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου και Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ διαςφνδεςθσ με τθν ΥΜΣ για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο των νζων εταιριϊν που ςυςτινονται και διαχείριςθσ και απόδοςθσ των ειςπράξεων για τθν ςφςταςθ εταιριϊν» Αρ. Διακιρυξθσ: 2769/ Ανακζτουςα Αρχι: Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ προαίρεςθ: Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ: Ρροχπολογιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνου των Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ: ,49 χωρίσ ΦΡΑ, ,50 με ΦΡΑ επιπλζον Φυςικό Αντικείμενο ωσ 35% του προχπολογιςμοφ του ζργου και ωσ ,67 (χωρίσ ΦΡΑ) ι ,37 με ΦΡΑ 23% ,16 (περιλαμβανομζνου ΦΡΑ) ι ,88 με ΦΡΑ Διάρκεια : 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διεκνισ με κριτήριο την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά Θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ ΕΕ: 14/11/2013 Θμερομθνία αποςτολισ δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων: 14/11/2013 Θμερομθνία αποςτολισ δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο: 15/11/2013 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 30/12/2013 Κωδικόσ ΟΡΣ: ΜΕΡΟ Α Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου

5 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 5 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 7 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.3 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α1.2.4 Επίπεδο Ωριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Τα 59 Επιμελθτιρια του ζργου Α2.3 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Ανάπτυξθ Τεχνολογικϊν Υποδομϊν και Εφαρμογϊν Α3.2 Ραροχι Συνοδευτικϊν Υπθρεςιϊν Α3.3 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.4 Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.5 Διαλειτουργικότθτα Α3.6 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ και προςβαςιμότθτασ Α3.7 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α3.8 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Ρίνακασ Ραραδοτζων Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»... 45

6 Α4.4 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.5 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Α5.6 Οριςτικι Ραραλαβι... 51

7 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Το ζργο ςτοχεφει ςτθν αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν που εμπλζκουν τα Επιμελθτιρια ςτθν διαδικαςία ςφςταςθσ επιχειριςεων μζςω τθσ Υπθρεςίασ Μιασ Στάςθσ (ΥΜΣ), κακϊσ και ςε υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ του προςωπικοφ των Επιμελθτθρίων, που λειτουργοφν ωσ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ τθσ ΥΜΣ. Οι διαδικαςίεσ που αυτοματοποιοφνται αφοροφν τθν εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ, που ςυςτινεται μζςω τθσ ΥΜΣ, ςτο μθτρϊο του υφιςτάμενου ΟΡΣ του εκάςτοτε οικείου Επιμελθτθρίου, κακϊσ και τθν αυτοματοποιθμζνθ ενθμζρωςθ του υφιςτάμενου ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου για τθν καταβολι των τελϊν που αφοροφν το Γραμμάτιο Κόςτουσ Σφςταςθσ (αφορά τισ υπθρεςίεσ τθσ ΥΜΣ) και το κόςτοσ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο. Επίςθσ το ζργο περιλαμβάνει υπθρεςίεσ τροποποίθςθσ και προςαρμογισ του υφιςτάμενου ΟΡΣ κάκε Επιμελθτθρίου ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςυμβατότθτά του με το ςφςτθμα ΥΜΣ/ΓΕΜΘ κακϊσ και υπθρεςίεσ ςυμπλθρωματικισ εξαγωγισ δεδομζνων από τα ΟΡΣ των Επιμελθτθρίων, για μετάπτωςθ ςτο ΓΕΜΘ. Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ που κα ακολουκθκεί για το παρόν ζργο περιλαμβάνει τισ εξισ φάςεισ κρίςιμα ςθμεία υλοποίθςθσ, με αναφορά ςτα επιμζρουσ πακζτα εργαςίασ και παραδοτζα αναμενόμενα αποτελζςματα ανά φάςθ: ΚΩΔ ΡΕΙΓΑΦΘ Φ.0 Διαχείριςθ ζργου Π.0.1 Επικαιροποιημζνο Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ Ζργου Π Μηνιαίεσ αναφορζσ προόδου ζωσ και 12 Φ.1 Ανάλυςθ Απαιτιςεων Π1.1 Ανάλυςη και ςχεδιαςμόσ εφαρμογήσ διαςφνδεςησ Σεφχοσ Αναλυτικϊν Λειτουργικϊν Προδιαγραφϊν Π1.2 Μελζτη προςαρμογήσ και διαςφνδεςησ ανά Επιμελητήριο Π1.3 Μεθοδολογία & Πρόγραμμα εκπαίδευςησ Π1.4 Μεθοδολογία & Πρόγραμμα υποςτήριξησ Ρροςαρμογι ΟΡΣ, Ανάπτυξθ & Εγκατάςταςθ εφαρμογισ διαςφνδεςθσ, Εξαγωγι δεδομζνων Φ.2 προσ μετάπτωςθ Π2.1 Αναφορά ολοκλήρωςησ προςαρμογήσ ΟΠ Επιμελητηρίων Π2.2 Αρχεία μετάπτωςησ από κάθε Επιμελητήριο Π2.3 Εφαρμογή διαςφνδεςησ Π2.4 Αναφορά ενεργοποίηςησ εφαρμογήσ διαςφνδεςησ ανά Επιμελητήριο Φ.3 Εκπαίδευςθ επιμελθτθριακϊν χρθςτϊν ΥΜΣ Π.3.1 Εκπαίδευςη χρηςτϊν Π.3.2 Ζκθεςη Αξιολόγηςησ Εκπαίδευςησ Φ.4 Υποςτιριξθ επιμελθτθριακϊν χρθςτϊν ΥΜΣ Π.4.1 Τποςτήριξη χρηςτϊν Π.4.2 Ζκθεςη αξιολόγηςησ υποςτήριξησ Ακολουκεί αναλυτικι κατάςταςθ με τα 59 επιμελθτιρια που κα υλοποιθκεί το ζργο:

8 ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΟΔΟΡΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΟΔΟΡΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΚΑΔΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΑΜΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΩΔ/ΝΘΣΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΒΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΙΣΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΞΑΝΘΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΛΛΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΙΕΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΘΥΜΝΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΕΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

9 ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ Θ αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των επιμζρουσ πακζτων εργαςίασ ακολουκεί ςε επόμενθ ενότθτα.

10 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ o FAQ Frequently Asked Questions o GUI GraphicalUserInterface o ISO InternationalOrganizationforStandardization o WS Web Services o ΑΤΕ Αναπληρωτήσ Τπεφθυνοσ Ζργου o Επιμελητήριο Κάθε ζνα από τα 59 Επιμελητήρια o ΚΕΕΕ Κεντρική Ζνωςη Επιμελητηρίων Ελλάδοσ o ΤΜ Τπηρεςία μιασ ςτάςησ για την ςφςταςη επιχειρήςεων o ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρϊο o Δ Διοικητικό υμβοφλιο o ΕΑΑ Επιτροπή Αξιολόγηςησ Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ζνωςη o ΕΕΝ Επιτροπή Ενςτάςεων o ΕΠ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα o ΕΠΦΑ Επιτροπή Παρακολοφθηςησ, Πιςτοποίηςησ και Παραλαβήσ Φυςικοφ Αντικειμζνου διαγωνιςμοφ o ΕΠΑ Εθνικό τρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ o ΝΠΔΔ Νομικό Πρόςωπο Δημοςίου Δικαίου o ΝΠΙΔ Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου o ΟΔΕ Ομάδα Διοίκηςησ Ζργου o ΟΠ Ολοκληρωμζνο Πληροφοριακό φςτημα o ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα o ΠΕ Πακζτο Εργαςίασ o Π Πληροφοριακό φςτημα o ΣΠΕ Σεχνολογίεσ Πληροφορίασ και Επικοινωνιϊν o ΤΕ Τπεφθυνοσ ζργου o ΦΠΑ Φόροσ Προςτιθζμενησ Αξίασ o Ψ Ψηφιακή φγκλιςη

11 Ρεριβάλλον του Ζργου Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ) αποτελεί Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου και τελεί υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Ρ.Δ. 365/1997, ΦΕΚ 241 Α), με ζδρα τθν Ακινα και μζλθ όλα τα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ, με ςκοποφσ τθν εκπροςϊπθςθ των ελλθνικϊν Επιμελθτθρίων ςτο εξωτερικό, τθ μελζτθ τθσ εκνικισ ανάπτυξθσ και τθ γνωμοδότθςθ επί παντόσ κζματοσ, που ενδιαφζρει τα Επιμελθτιρια Οι υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων λειτουργοφν ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, θ οποία ςυγκροτείται ςφμφωνα με το ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 8 (ΦΕΚ Α 18/ ) ωσ εξισ: - Τμιμα Διοικθτικοφ - Τμιμα Οικονομικοφ - Τμιμα Επιμελθτθριακϊν κεμάτων - Τμιμα Μθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν - Τμιμα Ανάπτυξθσ και Διεκνϊν Σχζςεων Τα Αυτοτελι Γραφεία, υπαγόμενα απευκείασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, είναι τα: - Γραφείο Ρροζδρου των Οργάνων τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, Δθμοςίων Σχζςεων και Εκδόςεων - Γραφείο Νομικϊν Υποκζςεων - Αντιπροςωπευτικό Γραφείο των Ελλθνικϊν Επιμελθτθρίων ςτισ Βρυξζλλεσ. Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Εκτόσ τθσ ΚΕΕΕ, τα 59 Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του ζργου: Στα πλαίςια του ζργου λογιςμικό κα παραμετροποιθκεί, κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει ςε κάκε ζνα από τα 59 Επιμελθτιρια, ενϊ το προςωπικό τουσ κα είναι αποδζκτεσ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Για τθν υλοποίθςθ του ζργου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ, ορίηονται οι παρακάτω επιτροπζσ του ζργου:

12 Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων (ΕΑΑ) Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ του Δ.Σ., θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν και ζχει τθν ευκφνθ για τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ, Ριςτοποίθςθσ και Ραραλαβισ Φυςικοφ Αντικειμζνου (ΕΡΦΑ) Ομάδα προςϊπων, αποτελοφμενθ από τρία άτομα, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ του Δ.Σ., θ οποία εξουςιοδοτείται για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, κακϊσ και τθν παραλαβι και αξιολόγθςθ των παραδοτζων τθσ Σφμβαςθσ με τον Ανάδοχο. Επιτροπι Ενςτάςεων (ΕΕΝ) Ομάδα προςϊπων, αποτελοφμενθ από τρία άτομα, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ του Δ.Σ., θ οποία εξουςιοδοτείται για τθν αξιολόγθςθ των τυχόν ενςτάςεων που κα υποβλθκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Θ δράςθ τθσ ΚΕΕΕ περιςτρζφεται γφρω από τον άξονα τθσ παραδοχισ του κεςμοκετθμζνου ςυμβοφλου τθσ Ρολιτείασ ςε κζματα οικονομίασ και γενικότερθσ ανάπτυξθσ, εκπροςωπεί τα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό και παρζχει υπθρεςίεσ προσ αυτά. Για το ςκοπό αυτό αναπτφςςει δράςεισ που τθσ προςδίδουν τον χαρακτιρα ενόσ αποτελεςματικοφ εργαλείου για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Με βάςθ τα παραπάνω, θ ΚΕΕΕ ζχει κζςει τουσ παρακάτω ςτόχουσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ: Τθν άςκθςθ κατά τον αποτελεςματικότερο τρόπο του ςυμβουλευτικοφ ρόλου τθσ ζναντι των αρχϊν. Τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ ςτα Επιμελθτιρια - μζλθ τθσ. Τθν εκπροςϊπθςθ κατά τον αποτελεςματικότερο τρόπο των Επιμελθτθρίων ςτο εςωτερικό και εξωτερικό. Τθν διεκδίκθςθ από τθν Ρολιτεία τθσ διαχείριςθσ αναπτυξιακϊν ζργων. Μία από τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ ΚΕΕΕ ςτα μζλθ τθσ είναι θ ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ επί όλων των οικονομικϊν εξελίξεων και των κεμάτων, των οποίων είναι άμεςοσ

13 αποδζκτθσ τόςο από το εςωτερικό όςο και το εξωτερικό. Θ πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ γίνεται τόςο μζςω των γνωςτϊν ςυμβατικϊν μεκόδων, όςο και μζςω των διακζςιμων νζων τεχνολογιϊν και κυρίωσ του διαδικτφου (internet). Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, θ ΚΕΕΕ, με γνϊμονα τθν αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν του ςφγχρονου περιβάλλοντοσ και τθν παρακολοφκθςθ των εκνικϊν και κοινοτικϊν ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων, εςτιάηει τθν δραςτθριότθτά τθσ ςτουσ παρακάτω τομείσ: Τθν ενίςχυςθ των οργάνων που διακζτει ςτον επιμελθτθριακό χϊρο για τθν βελτίωςθ τόςο τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τα Επιμελθτιρια - μζλθ τθσ όςο και τον καλφτερο και αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό των ενεργειϊν και δράςεϊν τθσ. Τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ ςτα μζλθ τθσ, που βοθκοφν ςτθν καλι λειτουργία τουσ και ςτθν ανάπτυξθ και ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, κακϊσ και ςτθ διευκόλυνςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ και τθσ επικοινωνίασ με τρίτουσ, κφρια μζςω τθσ χριςθσ και τθσ διάχυςθσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν. Τθν ενθμζρωςθ ςε τακτικι βάςθ των Επιμελθτθρίων για εξελίξεισ και γεγονότα ευρφτερου ενδιαφζροντοσ του ελλθνικοφ και διεκνοφσ χϊρου (ςυνζδρια, κοινοτικά προγράμματα, νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, κ.λ.π.), είτε με αποςτολι ζντυπου υλικοφ, είτε θλεκτρονικά μζςω του διαδικτφου. Ραράλλθλα, θ προςπάκεια αυτι ςυμπλθρϊνεται με ενθμερωτικζσ θμερίδεσ. Τθν μελζτθ των ειδικϊν προβλθμάτων των Επιμελθτθρίων, προκειμζνου να προωκθκοφν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων και να εξευρεκοφν οι κατάλλθλεσ και επωφελείσ για αυτά λφςεισ. Τθν ευπρόςωπθ εκπροςϊπθςθ των Επιμελθτθρίων ςτο εςωτερικό και εξωτερικό. Τθν άςκθςθ κατά τον αποτελεςματικότερο τρόπο του ςυμβουλευτικοφ ρόλου τθσ ζναντι των αρχϊν. Τθν προϊκθςθ και υλοποίθςθ του ςθμαντικοφ ζργου του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (ΓΕΜΘ) προσ όφελοσ των Επιμελθτθρίων. Τθ διεκδίκθςθ από τθν Ρολιτεία τθσ διαχείριςθσ αναπτυξιακϊν ζργων. Τθν υλοποίθςθ από τθν ΚΕΕΕ και τα Επιμελθτιρια των διαφόρων ζργων από τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα, όπωσ τθν ΚΕΔΥ - ΚΕΤΑ τα ΚΕΡ, το EQUAL, τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ κ.ά. πρωτοβουλίεσ και δράςεισ. Τθ δθμιουργία και λειτουργία των Θλεκτρονικϊν Τραπεηϊν Δεδομζνων και των Βάςεων Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ (e-boss και e-chamber), οι οποίεσ ενδιαφζρουν τα Επιμελθτιρια και τισ επιχειριςεισ - μζλθ τουσ και τουσ παρζχουν ενθμζρωςθ για διάφορα

14 κζματα επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ, προϊκθςθ πλθροφοριϊν ηιτθςθσ και προςφοράσ προϊόντων και πρϊτων υλϊν, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ κ.λ.π. Θ ΚΕΕΕ ζχει, κατά κφριο λόγο, ρόλο ςυντονιςτικό και ςυμπλθρωματικό των Επιμελθτθρίων μελϊν τθσ και ουδόλωσ ανταγωνιςτικό. Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, θ ΚΕΕΕ παρεμβαίνει μόνο ςε περιπτϊςεισ που θ δράςθ τθσ είναι αποτελεςματικότερθ από εκείνθ των Επιμελθτθρίων μελϊν τθσ. Μετά από ςυνεννόθςθ με τα κατά τόπουσ Επιμελθτιρια, θ ΚΕΕΕ προωκεί ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ, κζματα τοπικοφ ι περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ, που χριηουν επίλυςθσ υπζρ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ και των τοπικϊν ςυμφερόντων. Θ άςκθςθ γνωμοδοτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ ΚΕΕΕ ζναντι των δθμοςίων αρχϊν, δθλαδι του Κοινοβουλίου, τθσ Κυβζρνθςθσ και των Υπουργείων αποτελεί τθν κατ' εξοχιν κεςμοκετθμζνθ αρμοδιότθτα τθσ ΚΕΕΕ και των Επιμελθτθρίων. Θ παροχι ςυμβουλϊν επί ηθτθμάτων οικονομικισ πολιτικισ και ανάπτυξθσ, όπωσ π.χ. ο αναπτυξιακόσ νόμοσ, οι βαςικοί άξονεσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ και τα οικονομικά μζτρα (φορολογικό κακεςτϊσ), οι μεταφορζσ, ο τουριςμόσ, θ επαγγελματικι κατάρτιςθ και θ απαςχόλθςθ, το εμπόριο, θ βιομθχανικι πολιτικι, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κ.ά. αποτελοφν ςθμαντικοφσ τομείσ γνωμοδοτικισ παρζμβαςθσ τθσ ΚΕΕΕ. Τζλοσ, θ ΚΕΕΕ ςυμμετζχει ενεργά με εκπροςϊπουσ τθσ ςε όλεσ τισ κυβερνθτικζσ ςυςκζψεισ που αφοροφν κζματα που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ των Επιμελθτθρίων Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Οι υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων λειτουργοφν ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, θ οποία ςυγκροτείται ςφμφωνα με το ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 8 (ΦΕΚ Α 18/ ) ωσ εξισ: - Τμιμα Διοικθτικοφ - Τμιμα Οικονομικοφ - Τμιμα Επιμελθτθριακϊν κεμάτων - Τμιμα Μθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν - Τμιμα Ανάπτυξθσ και Διεκνϊν Σχζςεων. Τα Αυτοτελι Γραφεία, υπαγόμενα απευκείασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, είναι τα: - Γραφείο Ρροζδρου των Οργάνων τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, Δθμοςίων Σχζςεων και Εκδόςεων - Γραφείο Νομικϊν Υποκζςεων - Αντιπροςωπευτικό Γραφείο των Ελλθνικϊν Επιμελθτθρίων ςτισ Βρυξζλλεσ. Το Λειτουργικό Οργανόγραμμα τθσ ΚΕΕΕ απεικονίηεται ακολοφκωσ:

15 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΡΓΩΝ & ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΔΡΓΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ/ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΒΡΤΞΔΛΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΜΟ & ΩΡΙΜΑΝΗ ΔΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ Το Τμιμα που ζχει τθν ευκφνθ υποςτιριξθσ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν ΚΕΕΕ είναι το Τμιμα Μθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν τθσ Διεφκυνςθσ. Ειδικότερα, οι αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ είναι: α. Θ ςυγκζντρωςθ και θ επεξεργαςία κάκε είδουσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ. β. Θ γνωμοδότθςθ επί κεμάτων πλθροφορικισ που αφοροφν τθν βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. γ. Οι προτάςεισ περί προμικειασ μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ, υλικοφ και λογιςμικοφ. δ. Οι προτάςεισ για τα κζματα πλθροφορικισ ςτα οποία χρειάηεται να επιμορφωκεί το προςωπικό τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. ε. Θ δθμιουργία ιςτοςελίδων για τθν προβολι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. ςτ. Θ δθμιουργία προϊόντων πολυμζςων για τθν προβολι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. η. Θ δθμιουργία και επιμζλεια Βάςεων Δεδομζνων ςτα πλαίςια τθσ μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων, κακϊσ και αντίςτοιχων προϊόντων αυτϊν π.χ. καταλόγων. θ. Θ χριςθ ςτατιςτικϊν προγραμμάτων ςτα πλαίςια τθσ μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. κ. Θ επιμζλεια καλισ λειτουργίασ του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων, υλικοφ και λογιςμικοφ.

16 ι. Θ χριςθ επιλεγμζνων προϊόντων πλθροφορικισ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του τμιματοσ και τθν μθχανογραφικι υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. ια. Θ επιμζλεια τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ του εξοπλιςμοφ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. ιβ. Θ επιμζλεια τθσ διεκπεραίωςθσ τθσ αλλθλογραφίασ του τμιματοσ, ςυμβατικισ και θλεκτρονικισ. ιγ. Θ ζρευνα των αγορϊν του εξωτερικοφ και θ ςυλλογι ςτοιχείων ηιτθςθσ και προςφοράσ των προϊόντων ςε πανελλινια βάςθ. Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Υπάρχουςα υποδομι ΥΜΣ Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Γ.Ε.ΜΘ. ζχει αναπτυχκεί κατάλλθλο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΡΣ Γ.Ε.ΜΘ.), και ζχει γίνει προμικεια ςχετικοφ εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν. Το ΡΣ Γ.Ε.ΜΘ. δεν διζκετε τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν τθσ ΥΜΣ, δεδομζνου ότι θ προδιαγραφι και υλοποίθςι του προθγικθκε του Ν. 3853/2010 που κζςπιςε τον κεςμό τθσ ΥΜΣ για τθν ςφςταςθ επιχειριςεων. Θ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ), ωσ φορζασ λειτουργίασ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΜΘΤΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΘ.) και με δεδομζνθ τθν ανάγκθ για άμεςθ ενεργοποίθςθ του Γ.Ε.ΜΘ. και των ΥΜΣ μζχρι τισ 4 Απριλίου 2011, πιρε τθν πρωτοβουλία και εξαςφάλιςε: - τθν βελτίωςθ και τεχνικι υποςτιριξθ του υφιςτάμενου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Γ.Ε.ΜΘ., - τθν ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφειάσ του προσ το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΥΜΣ, - τθν επίβλεψθ και πραγματοποίθςθ τθσ κεντρικισ μετάπτωςθσ των βαςικϊν δεδομζνων των επιχειριςεων από τα υφιςτάμενα ςτοιχεία των Μθτρϊων των Επιμελθτθρίων, που αφοροφν τθν ταυτοποίθςθ και ζλεγχο των επωνυμιϊν και διακριτικϊν τίτλων των επιχειριςεων (διαδικαςία απαραίτθτθ για τον ζλεγχο και προζγκριςθ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου για τθν ςφςταςθ επιχειριςεων), - τθν βαςικι προςαρμογι και αποτφπωςθ των απολφτωσ απαραίτθτων διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΥΜΣ, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ βαςικι λειτουργικότθτα των ΥΜΣ με βάςθ τθν κατεπείγουςα και ανελαςτικι απαίτθςθ για ζναρξθ λειτουργίασ τουσ τθν 4 θ Απριλίου τθν προμικεια 2 νζων servers για τθν ςυμπλιρωςθ του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ οι οποίοι ςτθν παροφςα φάςθ χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ του ΡΣ τθσ ΥΜΣ και τθν λειτουργία εκπαιδευτικισ ζκδοςθσ του ΡΣ ΥΜΣ

17 ενϊ παράλλθλα τα Επιμελθτιρια χρθματοδότθςαν με ίδιουσ πόρουσ τθν προςαρμογι και εξαγωγι των ανωτζρω βαςικϊν δεδομζνων των επιχειριςεων από τα υφιςτάμενα ςτοιχεία των Μθτρϊων τουσ, ςε κατάλλθλθ μορφι (ςυγκεκριμζνθ xml δομι), ϊςτε να είναι ζτοιμα προσ μετάπτωςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. Τα δεδομζνα αυτά περιλαμβάνουν: επωνυμία, διακριτικό τίτλο, ΑΦΜ, ΔΟΤ, Νομική Μορφή, Αριθμό Γενικοφ Μητρϊου Επιμελητηρίου, Σμήμα Επιμελητηρίου, Επιμελητήριο, Νομαρχία, Ημ/νία ζναρξησ, Νομό, Πόλη, Περιοχή, Οδό, Αριθμό, ΣΚ. Τα ΡΣ Γ.Ε.ΜΘ. και ΥΜΣ (www.geminet.gr) είναι εγκατεςτθμζνα και λειτουργοφν ςε χϊρουσ και υποδομζσ τθσ ΜΟΔ. Θ Υπθρεςία Μίασ Στάςθσ (ΥΜΣ) Θ ΥΜΣ είναι ο μθχανιςμόσ που επιτρζπει τθν ςφςταςθ (ίδρυςθ) των επιχειριςεων: Μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν όπωσ Επιμελθτιρια, Συμβολαιογράφοι, ειδικά ΚΕΡ Με Αυτοματοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφςταςθσ επιχειριςεων, όπωσ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (ΓΓΡΣ), Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.), ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Εκνικό Τυπογραφείο, Επιμελθτιρια, κλπ,. Θ αυτοματοποίθςθ επιτυγχάνεται μζςω των κατάλλθλων διεπαφϊν (web services ) Με ςυνολικι αντιμετϊπιςθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ επιχειριςεων από ζνα ςθμείο και Μία Στάςθ (One Stop Shop). Θ ΥΜΣ αποτελεί μια πρωτοποριακι υπθρεςία τόςο για τθν Ελλάδα όςο και για τθν Ευρϊπθ. Με τθν Υπθρεςία μιασ Στάςθσ για τθν ίδρυςθ επιχειριςεων απλοποιοφμε και επιταχφνουμε τισ διαδικαςίεσ ςφςταςθσ για κάκε μορφισ εμπορικι εταιρία ςτθ χϊρα μασ, πετυχαίνοντασ: δραςτικι μείωςθ διοικθτικϊν εμποδίων ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ςε χρόνο και χριμα μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και του διοικθτικοφ κόςτουσ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ νζα κουλτοφρα εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ από το Δθμόςιο Ωσ ΥΜΣ λειτουργοφν ςτθν παροφςα φάςθ: για τθν ςφςταςθ των Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε., όλοι οι ςχετικά πιςτοποιθμζνοι Συμβολαιογράφοι, για τθν ςφςταςθ των Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ, τα 59 Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ (και τα Ραραρτιματά τουσ). Θ Υπθρεςία μιασ Στάςθσ Σιμερα (31/10/2013)

18 Οι απαςχολοφμενοι και διαπιςτευμζνοι Agents αποτελοφνται από 357 Επιμελθτθριακοφσ χριςτεσ και Συμβολαιογράφουσ. Συνολικά δθλαδι user agents διεκπεραιϊνουν υποκζςεισ ςφςταςθσ επιχειριςεων. από τισ 4/4/2011 ζωσ και τθν 31/10/2013 ζχουν ςυςτακεί μζςω τθσ ΥΜΣ νζεσ επιχειριςεισ. Αντίςτοιχοσ είναι και ο αρικμόσ των επιτυχϊσ διεκπεραιωκζντων ςυνολικϊν υποκζςεων (cases). Τεχνολογικι Υποδομι ΥΜΣ Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ ΥΜΣ είναι ζνα πλιρωσ διαδικτυακό ςφςτθμα (full web) που υλοποιικθκε με χριςθ 100% λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα (open source): BPM Suite: Bonita Open Solution 5.4 OS: CentOS 5.5 Application Server: Apache Tomcat 6 RDBMS: PostgreSQL 9.0 Το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ) Θ ανάγκθ ςυγκρότθςθσ ενόσ ενιαίου πλαιςίου οργάνωςθσ, ενθμζρωςθσ και χριςθσ των μθτρϊων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ αποτελοφςε ανζκακεν πάγια απαίτθςθ των ςυναλλαςςόμενων με τουσ φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Ιδιαίτερα για τθν επιχειρθματικι κοινότθτα, οι επικαλφψεισ ςτοιχείων, τα προβλιματα ςτθν ονοματολογία, οι διαφορετικζσ κωδικοποιιςεισ, θ αποςπαςματικι ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από φορείσ, θ ζλλειψθ ςτοιχείων ιςτορικότθτασ επιχειριςεων κ.λ.π., αποτελοφςαν μερικά μόνο από τα προβλιματα τα οποία αντιμετϊπιηε, με αποτζλεςμα να παρατθροφνται προβλιματα ςτισ διαδικαςίεσ του γενικότερου επιχειρείν. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, ιταν πάγιο αίτθμα του εμπορικοφ κόςμου τθσ χϊρασ εδϊ και πολλά χρόνια θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου εμπορικοφ μθτρϊου. Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι θ δθμιουργία ενόσ Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) όλων των νομικϊν μορφϊν επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα κα βοθκιςει ςτθν παρακολοφκθςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων από τθν πολιτεία και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ίδιων των επιχειριςεων από τθν κεντρικι διοίκθςθ και τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ. Εξάλλου, πολλζσ χϊρεσ διεκνϊσ ζχουν υλοποιιςει παρόμοια μθτρϊα όπωσ το HOUSE OF COMPANIES (Αγγλία), PUBLIC REGISTER (Αμερικι, Σιγκαποφρθ), και άλλεσ. Για τισ χϊρεσ αυτζσ, το θλεκτρονικό εμπορικό μθτρϊο επιχειριςεων αποτελεί παράγοντα διαφάνειασ, εξαςφάλιςθσ των ςυναλλαγϊν (αςφάλεια και αξιοπιςτία) και επιτάχυνςθσ διαδικαςιϊν και λιψθσ αποφάςεων ςε επιχειρθςιακό αλλά και πολιτειακό επίπεδο. Ζτςι και ςτθν Ελλάδα, θ κεςμοκζτθςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.), ςε ςυνδυαςμό με τθν αναβάκμιςθ του ρόλου των Επιμελθτθριακϊν Φορζων μζςω τθσ μετεξζλιξθσ τουσ ςε «καταςτιματα μίασ ςτάςθσ» (one-stop-shop), αποτελοφν κακοριςτικζσ αλλαγζσ ςτον άξονα τθσ

19 απλοποίθςθσ των γενικότερων διαδικαςιϊν του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν τόςο ςτθν κάλυψθ αναγκϊν και απαιτιςεων των πάςθσ φφςεωσ εμπλεκομζνων, όςο και ςτθν ουςιαςτικι χριςθ και αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται. Θ λειτουργία μιασ ςφγχρονθσ και ενθμερωμζνθσ κεντρικισ βάςθσ μθτρϊου επιχειριςεων κα διευκολφνει απεριόριςτα ςτθ μείωςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν δθμιουργίασ ι μεταβολισ μιασ επιχείρθςθσ, αλλά και ζκδοςθσ και υποβολισ πιςτοποιθτικϊν «εταιρικισ ενθμερότθτασ» για όλεσ ςχεδόν τισ ςυναλλαγζσ μιασ εταιρείασ. Ραράλλθλα, ζνα γενικό και ενιαίο μθτρϊο επιχειριςεων, δθμιουργεί ευρφτερεσ προχποκζςεισ πλθροφόρθςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ πλθροφορίασ για ολόκλθρο τον δθμόςιο τομζα. Χάρθ ς αυτό, γίνεται εφικτι θ αποτελεςματικότερθ ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ των ςτοιχείων των επιχειριςεων, θ ακριβζςτερθ άςκθςθ πολιτικισ, νομοκετικισ ι και ελεγκτικισ εξουςίασ προσ τισ επιχειριςεισ αλλά και ςε ςχζςθ με αυτζσ. Το ζργο του ΓΕΜΘ ςτοχεφει ςτθ ριηικι αναμόρφωςθ τθσ λειτουργίασ των επιμζρουσ (κατακερματιςμζνων) μθτρϊων επιχειριςεων πάςθσ νομικισ μορφισ, το πζραςμα δθλαδι από το ςθμερινό χειρόγραφο - κατά κφριο λόγο - τρόπο επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν και τθ ςθμερινι διαχείριςθ εργαςίασ, ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον αυτοματοποιθμζνθσ επεξεργαςίασ και υψθλισ αποδοτικότθτασ ενόσ Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.). Το Γ.Ε.ΜΘ. κα αποτελεί μεταξφ των άλλων όργανο δθμοςιότθτασ, ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ςε εκνικό επίπεδο και μζςο προςταςίασ των τρίτων τόςο για τθν ΓΓΕ και για το τμιμα του ΓΕΜΘ που τθν αφορά όςο και για τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα όταν ολοκλθρωκεί το ςφνολο του ζργου. Αναμενόμενα Αποτελζςματα Θ απλοποίθςθ του τυπικοφ πλαιςίου άςκθςθσ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ θ οποία αναμζνεται να επιτευχκεί με τθ λειτουργία του Γ.Ε.ΜΘ. ςτοχεφει να ζχει εκτόσ των άλλων ςαν αποτζλεςμα : Τθν εγκακίδρυςθ κακεςτϊτοσ διαφάνειασ τθσ άςκθςθσ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ Τθν εμπζδωςθ τθσ αςφάλειασ των εν γζνει ςυναλλαγϊν Τθν εξυπθρζτθςθ τθσ δθμοςιότθτασ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ κατά το πλζον πρόςφορο και επικυμθτό τρόπο Τθν εξαςφάλιςθ προχποκζςεων άςκθςθσ και προςταςίασ τθσ νόμιμθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ Τθν καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ με τθν ειςαγωγι ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ταχείασ εξυπθρζτθςθσ επιχειριςεων και πολιτϊν με διαδικαςίεσ μια ςτάςθσ και τθν υλοποίθςθ των επιταγϊν του άρκρου 6 του Ν3242/2004 Τθν κακιζρωςθ απλοποιθμζνου και ελκυςτικοφ πλαιςίου υποδοχισ οργανωμζνων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και τρίτεσ χϊρεσ

20 Τεχνολογικι Υποδομι Γ.Ε.ΜΘ. Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Γ.Ε.ΜΘ. είναι ζνα πλιρωσ διαδικτυακό ςφςτθμα (full web) που υλοποιικθκε με χριςθ του παρακάτω λογιςμικοφ: ASP.NET web application / IISSQL SERVER 2008 R2WINDOWS 2008 SERVER Tόςο το ΓΕΜΘ όςο και θ ΥΜΣ φιλοξενοφνται ςε virtualized περιβάλλοντα (Xen Virtualization) που παρζχει θ ΜΟΔ. Εςωτερικι Μθχανογράφθςθ Επιμελθτθρίων (ΟΡΣ) Θ μθχανογράφθςθ κάκε Επιμελθτθρίου βαςίηεται ςε Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν αλλά και διαφορετικϊν εκδόςεων, που καλφπτουν, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, το ςφνολο των λειτουργιϊν του. Από το ςφνολο των διακεςίμων υποςυςτθμάτων για κάκε υφιςτάμενο ΟΡΣ, τα παρακάτω ςχετίηονται άμεςα με το παρόν ζργο και ςυναντϊνται ςε κάκε Επιμελθτιριο: - Διαχείριςθ Μθτρϊων Επιχειριςεων - Οικονομικι Διαχείριςθ Διαχείριςθ Μθτρϊων Το υποςφςτθμα διαχείριςθσ Μθτρϊων καλφπτει τα παρακάτω κζματα: - Γενικό Μθτρϊο: Γενικά ςτοιχεία, Μζλθ Επιχειριςεων, Συνδρομζσ, Επαγγζλματα Δραςτθριότθτεσ, Ρροϊόντα, Διευκφνςεισ, Εξοπλιςμόσ, Ιςολογιςμοί, Ιςτορικό Επιχείρθςθσ, Ρεδία οριηόμενα από το χριςτθ κτλ - Ειδικά Μθτρϊα: Εξαγωγείσ, Αντιπρόςωποι - Αντιπροςωπευόμενοι Οίκοι, Αργυροχρυςοχόοι, Μεςίτεσ Αςτικϊν Συμβάςεων, Αςφαλιςτζσ, (Συντονιςτζσ, Σφμβουλοι, Δόκιμοι Αςφαλιςτικοί Σφμβουλοι κτλ), επιχειριςεισ Οπτικοακουςτικϊν Μζςων κτλ. - Αρχείο Ρροεγγραφϊν - Αρχείο Μελϊν (φυςικϊν προςϊπων) - Ρλιρεσ ςφνολο πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων - Ρλιρεσ ςφνολο καταςτάςεων και ςτατιςτικϊν - Βοθκθτικζσ Εφαρμογζσ: Επαγγζλματα δραςτθριότθτεσ, Ρροϊόντα, ΔΟΥ, Νομικζσ Μορφζσ, Χϊρεσ, Κωδικοποιιςεισ Επαγγελμάτων Ρροϊόντων - Χωρϊν με βάςθ διεκνι Standard, κτλ. Στα πλαίςια του ζργου κα γίνουν οι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του υφιςτάμενου υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου κάκε Επιμελθτθρίου, ζτςι ϊςτε αφενόσ μεν να αυτοματοποιθκεί θ διαδικαςία εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο μιασ επιχείρθςθσ που ςυςτινεται από τθν ΥΜΣ (Επιμελθτιρια / Συμβολαιογράφοι) και αφετζρου να εξαςφαλιςκεί πλιρθσ ςυμβατότθτα με τα ΡΣ ΥΜΣ/ΓΕΜΘ. Οικονομικι Διαχείριςθ

21 Το υποςφςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ, βαςίηεται ςτο δθμόςιο λογιςτικό το οποίο εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ διπλογραφικισ μεκόδου λογιςτικισ, όπωσ προβλζπεται από το ςχετικό Ρ.Δ. για τα Ν.Ρ.Δ.Δ. Λειτουργεί για παράλλθλεσ χριςεισ και καλφπτει ςυνοπτικά τα παρακάτω κζματα: - Ρροχπολογιςμόσ: Σφνταξθ, Διαχείριςθ, Λογιςτικό Σχζδιο - Διαχείριςθ Γενικισ Λογιςτικισ (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Ν.Ρ.Δ.Δ., βιβλία λογιςτικισ, καταχϊρθςθ κινιςεων) - Διαχείριςθ Ραγίων - Ζςοδα: Αποδείξεισ, Συνδρομζσ, Διακανονιςμοί, αυτόματθ διαςφνδεςθ με διπλογραφικό ςφςτθμα λογιςτθρίου - Ζξοδα: Τιμολόγια, Εντάλματα, Απόδοςθ Κρατιςεων, Συμψθφιςμοί, Καρνζ Επιταγϊν, Καρτζλα Ρρομθκευτϊν Δικαιοφχων, αυτόματθ διαςφνδεςθ με διπλογραφικό ςφςτθμα λογιςτθρίου - Βιβλία Λογιςτθρίου: Θμερολόγια, Εςόδων Εξόδων, Κακολικά (γενικό, αναλυτικά), Ιςοηφγια (κατάςταςθ ςυμφωνίασ), Ρροχπολογιςμόσ, Απολογιςμόσ, Ιςολογιςμόσ, ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ προμθκευτϊν κτλ Στα πλαίςια του ζργου κα γίνουν οι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ ςτο υφιςτάμενο υποςφςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ κάκε Επιμελθτθρίου, ζτςι ϊςτε να αυτοματοποιθκεί θ διαχείριςθ των ποςϊν που καταβάλλονται κατά τθν ςφςταςθ μιασ επιχείρθςθσ και αφοροφν το Επιμελθτιριο, είτε απευκείασ (κόςτοσ εγγραφισ τθσ επιχείρθςθσ ςτο Επιμελθτιριο), είτε ζμμεςα (κόςτοσ για τισ υπθρεςίεσ τθσ ΥΜΣ). Για τθν διαςφνδεςθ του ΟΡΣ κάκε Επιμελθτθρίου με το ΡΣ ΥΜΣ κα αξιοποιθκοφν οι υφιςτάμενεσ ςυνδζςεισ (internet ADSL) ςε κάκε Επιμελθτιριο. Στθν περίπτωςθ που ςε κάποιο Επιμελθτιριο απαιτθκεί οποιαδιποτε νζα ςφνδεςθ ι αναβάκμιςθ υπάρχουςασ, αυτι κα γίνει με ευκφνθ του Επιμελθτθρίου και δεν αποτελεί μζροσ του παρόντοσ ζργου. Συνοπτικά ςτοιχεία ΟΡΣ επιμελθτθρίων Τα ΟΡΣ των επιμελθτθρίων ςιμερα ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία είναι client server εφαρμογζσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθρίηεται ςε: Εφαρμογζσ Oracle Forms με κεντρικι ΒΔ Oracle RDBMS 9i ι νεϊτερθ Εφαρμογζσ Delphi με κεντρικι ΒΔ mysql 5 ι νεϊτερθ Υπάρχει και ζνασ αρικμόσ ΟΡΣ που δεν υπερβαίνει τα 5, που δεν εντάςςονται ςτισ παραπάνω δφο κατθγορίεσ και βαςίηεται ςε άλλεσ λφςεισ ςυςτεμικοφ λογιςμικοφ, ακολουκϊντασ πάντα τθν client server λογικι. Κατά ςυνζπεια θ προςαρμογι Επιμελθτθριακοφ ΟΡΣ για τουσ ςκοποφσ του ζργου εμπλζκει: τροποποιιςεισ των client εφαρμογϊν τροποποιιςεισ των ςχθμάτων των ανωτζρω RDBMS

22 Αξιοποίθςθ υπάρχουςασ υποδομισ Στα πλαίςια του ζργου κα πρζπει να αξιοποιθκεί θ παρακάτω υποδομι: Τα ΡΣ ΥΜΣ/ΓΕΜΘ που ςιμερα είναι εγκατεςτθμζνα ςτθν ΜΟΔ τα υφιςτάμενα ΟΡΣ ςτα Επιμελθτιρια, τα οποία κα πρζπει να διαςυνδεκοφν με τθν ΥΜΣ και ςτα οποία κα πραγματοποιθκοφν οι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ για να αποκτιςουν ςυμβατότθτα με τα ΡΣ ΥΜΣ/ΓΕΜΘ Επίπεδο Ωριμότθτασ του παρόντοσ Ζργου Από τισ 4 Απριλίου 2011 ξεκίνθςε θ λειτουργία του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΜΘΤΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΘ.) όπωσ προβλζπει ο Νόμοσ 3419/2005 και των ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΘΣ (ΥΜΣ) ςτα πλαίςια τθσ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν και κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν, όπωσ ορίηει ο Νόμοσ 3853/2010. Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΡΣ) των ΥΜΣ, θ εξαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ τθσ ΚΕΕΕ και των 59 Επιμελθτθρίων τθσ χϊρασ για τθν υποςτιριξθ των ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΘΣ (ΥΜΣ), και θ εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ του προςωπικοφ των Επιμελθτθρίων που ςτελεχϊνουν τθν ΥΜΣ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΜΘΤΩΟ (Γ.Ε.ΜΘ.). Στο Γ.Ε.ΜΘ., που κακιερϊκθκε με τον Νόμο 3419/2005, εγγράφεται υποχρεωτικά το ςφνολο ςχεδόν των επιχειριςεων τθσ χϊρασ μασ. Το Γ.Ε.ΜΘ. ςυνοπτικά περιλαμβάνει α) το Γενικό Ευρετιριο Επωνυμιϊν, όπου καταχωρίηονται οι επωνυμίεσ και οι διακριτικοί τίτλοι των επιχειριςεων, β) τθ Μερίδα, όπου καταχωρίηονται περιλθπτικζσ αναφορζσ των διοικθτικϊν πράξεων και των εγγράφων που αφοροφν κάκε επιχείρθςθ και γ) το Φάκελο, όπου καταχωρίηονται και φυλάςςονται τα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ (νομιμοποιθτικά, ςυνοδευτικά και δθμοςιευτζα). Βαςικόσ ςτόχοσ του Γ.Ε.ΜΘ. είναι θ καταγραφι και ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που αφοροφν το ςφνολο των επιχειριςεων τθσ χϊρασ, ςε μία ενιαία υπθρεςία και ζνα ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα, εφκολα προςβάςιμο από απόςταςθ και με θλεκτρονικό τρόπο από τουσ ενδιαφερόμενουσ (εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ). Θ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ), ζχει οριςκεί ωσ φορζασ λειτουργίασ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΜΘΤΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΘ.) με τθν ςφςταςθ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΘ., ενϊ τα Επιμελθτιρια ζχουν αναλάβει τθν λειτουργία των τοπικϊν Υπθρεςιϊν Γ.Ε.ΜΘ. Για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Γ.Ε.ΜΘ. ζχει αναπτυχκεί κατάλλθλο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΡΣ Γ.Ε.ΜΘ.), και ζχει γίνει προμικεια ςχετικοφ εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν. Το ΡΣ Γ.Ε.ΜΘ. είναι εγκατεςτθμζνο ςε χϊρουσ και υποδομζσ τθσ ΜΟΔ και θ ΚΕΕΕ ζχει και τθν ευκφνθ λειτουργίασ του. Οι ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΘΣ (ΥΜΣ)

23 Οι Υπθρεςίεσ Μιασ Στάςθσ (ΥΜΣ) κεςπίςτθκαν με τον Νόμο 3853/2010, ςκοπόσ του οποίου, ςφμφωνα με το άρκρο 1 Ρεδίο Εφαρμογισ Σκοπόσ, είναι: «θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν και κεφαλαιουχικϊν εμπορικϊν εταιριϊν και ειδικότερα των ομορρφκμων εταιριϊν, των ετερορρφκμων εταιριϊν (κάκε μορφισ), των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και των ανωνφμων εταιριϊν». Μζςω των ΥΜΣ επιτυγχάνεται θ ςφςταςθ επιχείρθςθσ από ζνα ςθμείο. Με τον τρόπο αυτό μειϊνεται δραςτικά θ γραφειοκρατία, επιτυγχάνεται θ εξοικονόμθςθ χρόνου και κόςτουσ για τισ ιδρυόμενεσ επιχειριςεισ και θ εξοικονόμθςθ διοικθτικοφ κόςτουσ για τθν δθμόςια διοίκθςθ και αίρεται ζνα ςθμαντικό εμπόδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Μειϊνεται, επίςθσ, θ πικανότθτα εμφάνιςθσ φαινομζνων διαφκοράσ με τθν ουςιαςτικι απλοποίθςθ των υφιςτάμενων πολφπλοκων διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων. Γενικότερα ο κεςμόσ των ΥΜΣ αναμζνεται να παίξει καταλυτικό ρόλο ςτθν ςταδιακι απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν τισ αδειοδοτιςεισ και τισ διοικθτικζσ ςυναλλαγζσ των επιχειριςεων με τθν Δθμόςια Διοίκθςθ. Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου, οι ΥΜΣ υποςτθρίηονται από κεντρικό (διαδικτυακό), ςφγχρονο και εξειδικευμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα διαχείριςθσ διαδικαςιϊν (BPM / Business Process Management), που διαλειτουργεί με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν ςφςταςθ επιχειριςεων Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΓΡΣ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤ, Επιμελθτιρια, Ρρωτοδικεία, κλπ), με ςκοπό τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν ςφςταςθ μίασ επιχείρθςθσ. Το περιεχόμενο τθσ ψθφιακισ υπθρεςίασ ςφςταςθσ επιχείρθςθσ ςε μια ςτάςθ ορίηεται ςτο Ν. 3853/2010 ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ προςωπικϊν εταιριϊν (άρκρο 5), εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (άρκρο 6) και ανωνφμων εταιριϊν (άρκρο 7), κακϊσ και για τθν ζκδοςθ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου (άρκρο 8). Επίςθσ θ ςχετικι Κ1-802/ Κ.Υ.Α., εξειδικεφει τον Νόμο 3853/2010 και κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του. Ειδικότερα, μζςω τθσ ΥΜΣ, εξαςφαλίηονται τα εξισ: - Καταγραφι των ςτοιχείων των εταίρων και του εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου τουσ - Ζλεγχοσ και επιβεβαίωςθ ΑΦΜ των εταίρων (φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων) - Μζριμνα για τθν χοριγθςθ ΑΦΜ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων που κα ςυμμετάςχουν ωσ εταίροι ςτθν υπό ςφςταςθ εταιρεία - Ζλεγχοσ και ζκδοςθ απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν αςφαλιςτικισ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και φορολογικισ ενθμερότθτασ των εταίρων, όπου απαιτείται - Είςπραξθ του Γραμματίου Ενιαίου Κόςτουσ Σφςταςθσ Εταιρίασ (ΓΕΚΣΕ) και του Φόρου Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου (ΦΣΚ), κακϊσ και των απαιτοφμενων ποςϊν υπζρ τρίτων (π.χ. Ταμείο Νομικϊν, ΟΑΕΕ, κλπ) όπου απαιτείται και χοριγθςθ ςχετικισ απόδειξθσ καταβολισ - Ρροζλεγχοσ επικυμθτισ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου τθσ υπό ςφςταςθ επιχείρθςθσ (μζςω του Γ.Ε.ΜΘ.) ςτο οικείο Επιμελθτιριο, δζςμευςθ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου και χοριγθςθ προζγκριςθσ χριςθσ τουσ

24 - Ζλεγχοσ και ςφνταξθ Καταςτατικοφ - Εγγραφι ςτο Γ.Ε.ΜΘ. και χοριγθςθ αρικμοφ Γ.Ε.ΜΘ. και Κωδικοφ Αρικμοφ Καταχϊριςθσ - Σφνταξθ και αποςτολι ςχεδίου ανακοίνωςθσ για τθν ανωτζρω καταχϊριςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΓΕΜΘ - Μζριμνα για τθν ζκδοςθ ΑΦΜ τθσ εταιρίασ, και βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν - Μζριμνα για τθν εγγραφι των ςυντελεςτϊν τθσ εταιρείασ ςτουσ οικείουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ όπου απαιτείται - Εγγραφι τθσ νζασ εταιρίασ ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο και ενθμζρωςθ του Γ.Ε.ΜΘ. και τθσ ΓΓΡΣ» - Μζριμνα για τθν αναγγελία τθσ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ ςτο Εκνικό Τυπογραφείο (ΕΤ) και ςτο αρμόδιο Ρρωτοδικείο, όπου απαιτείται - Μζριμνα για τθν αποςτολι του φυςικοφ φακζλου με τα ςτοιχεία ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ ςτο οικείο Επιμελθτιριο - Ευκφνθ επιςφναψθσ ςε θλεκτρονικι μορφι ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ των απαιτοφμενων εγγράφων, ζτςι ϊςτε να υπάρχει πλιρωσ τεκμθριωμζνοσ θλεκτρονικόσ φάκελοσ ςτθν ΥΜΣ - Ευκφνθ απόδοςθσ ςτον κεντρικό λογαριαςμό του Γ.Ε.ΜΘ. των ειςπραχκζντων ποςϊν για τθν ςφςταςθ κάκε εταιρείασ - Απόδοςθ των ειςπραχκζντων ποςϊν ςτουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ από τθν κεντρικι υπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ. Οι χριςτεσ του ΡΣ ΥΜΣ Ωσ ΥΜΣ ορίηονται, ςφμφωνα με τον Νόμο 3853/2010, για τθν ςφςταςθ των Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. οι Συμβολαιογράφοι, ενϊ για τθν ςφςταςθ των Ο.Ε. και Ε.Ε. τα Επιμελθτιρια και τα ειδικά ΚΕΡ. Στθν παροφςα φάςθ ζχουν ενεργοποιθκεί ωσ ΥΜΣ μόνο τα 59 Επιμελθτιρια και οι Συμβολαιογράφοι. Στα πλαίςια αυτά μζχρι και τον Νοζμβριο ζγινε θ πιςτοποίθςθ (μζςω του ΡΣ ΥΜΣ και των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ ΓΓΡΣ) 357 χρθςτϊν που ανικουν ςτο προςωπικό των Επιμελθτθρίων και Συμβολαιογράφων. Θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των Συμβολαιογράφων ςυνεχίηεται και εκτιμάται ότι το ςφνολο ςχεδόν των Συμβολαιογράφων τθσ χϊρασ (περίπου 3.300) κα πιςτοποιθκοφν ωσ ΥΜΣ ςφντομα. Θ πιςτοποίθςθ των χρθςτϊν τθσ ΥΜΣ γίνεται ςιμερα με απόδοςθ Ονόματοσ και Κωδικοφ Χριςτθ (username και password), ενϊ ςχεδιάηεται και θ ςυμπλιρωςι τθσ με ψθφιακό πιςτοποιθτικό, ϊςτε να υπογράφονται και τα επιςυναπτόμενα ςτο ΡΣ ΥΜΣ ψθφιακά ζγγραφα. Ο ρόλοσ των ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΩΝ Τα Επιμελθτιρια, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ζχουν αναλάβει τθν λειτουργία των τοπικϊν Υπθρεςιϊν Γ.Ε.ΜΘ. και παράλλθλα, ςφμφωνα με τον Νόμο 3853/2010 που απλοποιεί τισ διαδικαςίεσ ςφςταςθσ επιχειριςεων, ορίηονται ωσ ΥΜΣ για τθν ςφςταςθ Ο.Ε. και Ε.Ε.

25 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα Επιμελθτιρια πζραν του ότι λειτουργοφν τισ Υπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΘ., εγγράφουν επίςθσ, ςφμφωνα με τον Νόμο 3853/2010 ςτα Μθτρϊα τουσ τισ νζεσ εταιρίεσ που ςυςτινονται και ωσ εκ τοφτου πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα υποςτιριξθσ των ΥΜΣ με αυτοματοποίθςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Ραράλλθλα θ φπαρξθ και τοπικοφ Μθτρϊου ςε κάκε Επιμελθτιριο απαιτεί τον ςυνεχι και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ςυγχρονιςμό των δεδομζνων μεταξφ ΥΜΣ / Γ.Ε.ΜΘ. και Επιμελθτθριακοφ ΟΡΣ. Επίςθσ ο ίδιοσ Νόμοσ επιβάλλει ςε κάκε ΥΜΣ (μετά τθν εγγραφι τθσ νζασ επιχείρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. και τθν απόδοςθ ςε αυτι του ΑΦΜ), να εγγράφει τθν επιχείρθςθ και ςτο οικείο Επιμελθτιριο (άρκρο 5 παράγραφοσ 2η, άρκρα 6 και 7 παράγραφοσ 2θ), ενζργεια που απαιτεί αυτοματοποίθςθ με τα υφιςτάμενα ΟΡΣ των Επιμελθτθρίων. Ραράλλθλα και δεδομζνου ότι μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Γ.Ε.ΜΘ., όλεσ οι μεταβολζσ που αφοροφν τα δεδομζνα των επιχειριςεων κα γίνονται ςτθν βάςθ δεδομζνων του Γ.Ε.ΜΘ., κα πρζπει να προβλεφκεί μθχανιςμόσ ςυνεχοφσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ςυγχρονιςμοφ των τοπικϊν βάςεων των Επιμελθτθριακϊν ΟΡΣ και του Γ.Ε.ΜΘ. Επίςθσ και δεδομζνου ότι για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Γ.Ε.ΜΘ. ζγινε μετάπτωςθ μόνο των βαςικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων από τα υφιςτάμενα ςτοιχεία των Μθτρϊων των Επιμελθτθρίων, κα απαιτθκεί για τθν βελτίωςθ τθσ πλθρότθτασ των ςτοιχείων του Γενικοφ Ευρετθρίου Επωνυμιϊν του Γ.Ε.ΜΘ., θ ςυμπλθρωματικι εξαγωγι ςτοιχείων από τα υφιςτάμενα ςτοιχεία των Μθτρϊων των Επιμελθτθρίων και θ μετάπτωςι τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. Σχθματικι απεικόνιςθ ΥΜΣ/Γ.Ε.ΜΘ. Στο ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηεται ςχθματικά θ διαςυνδεςιμότθτα των ΥΜΣ με το Γ.Ε.ΜΘ., τα Επιμελθτιρια, τα φυςικά ςθμεία εξυπθρζτθςθσ και τουσ λοιποφσ φορείσ (ΓΓΡΣ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤ, Επιμελθτιρια, Ρρωτοδικεία, κλπ)

26 ΥΜΣ για τθν Σφςταςθ Κεφαλαιουχικϊν & Ρροςωπικϊν Εταιρειϊν Επιμελητήρια Web Services Γ.Ε.ΜΘ. Συμβολαιογράφοι Ειδικά ΚΕΠ. Υπθρεςία Μιασ Στάςθσ (www.geminet.gr) Web Services Web Services Web Services ΓΓΡΣ ΟΑΕΕ ΙΚΑ Οι ΥΜΣ λειτουργοφν βάςει του Ν. 3853/2010 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν και κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 90 Α ) και τθσ ςχετικισ Κ1-802/ Κ.Υ.Α. Web Services Web Services ΟΡΣ Επιμελθτθρίων ΕΤ Ρρωτοδικεία Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Αντικείμενο του Ζργου Οι εργαςίεσ που κα υλοποιθκοφν ςε κάκε ζνα από τα 59 Επιμελθτιρια ςτα πλαίςια του ζργου είναι ςυνοπτικά οι εξισ: 1. Τροποποίθςθ του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου και Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ διαςφνδεςθσ με τθν ΥΜΣ για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο των νζων εταιριϊν που ςυςτινονται, ςφμφωνα με τον Νόμο 3853/2010, και διαχείριςθσ και απόδοςθσ των ειςπράξεων για τθν ςφςταςθ εταιριϊν που αφοροφν τθν εγγραφι ςτο οικείο Επιμελθτιριο και ςτισ υπθρεςίεσ τθσ ΥΜΣ 2. Τροποποίθςθ και προςαρμογι του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ με τα δεδομζνα των ΡΣ ΥΜΣ/Γ.Ε.ΜΘ. και τθν αυτοματοποίθςθ του ςυγχρονιςμοφ των δεδομζνων του τοπικοφ Μθτρϊου με τθν βάςθ δεδομζνων τθσ ΥΜΣ / Γ.Ε.ΜΘ. (ςυγχρονιςμόσ των βοθκθτικϊν αρχείων με ΓΓΡΣ) 3. Συμπλθρωματικι Εξαγωγι δεδομζνων από τα υφιςτάμενα Μθτρϊα των Επιμελθτθρίων για Μετάπτωςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. Θ εργαςία κα γίνει με δομθμζνο τρόπο, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα και ορκότθτα των ςτοιχείων.

27 4. Υποςτιριξθ του Ρροςωπικοφ των Επιμελθτθρίων ςτθν λειτουργία τθσ ΥΜΣ (HelpDesk) για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν, με τθν παροχι ςφγχρονθσ υπθρεςίασ τθλεχποςτιριξθσ. Θ υπθρεςία αυτι αρχίηει από τθν ζναρξθ του ζργου και ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ του. 5. Εκπαίδευςθ του Ρροςωπικοφ των Επιμελθτθρίων ςτθν ΥΜΣ (On the job training), που περιλαμβάνει 2 θμζρεσ εκπαίδευςθ από απόςταςθ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο εκπαιδευτικό περιβάλλον κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ τθσ ΥΜΣ Θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ανά Επιμελθτιριο, προκφπτει από το γεγονόσ ότι τα ΟΡΣ των Επιμελθτθρίων ζχουν αναπτυχκεί και υποςτθρίηονται από διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ, ζχουν αναπτυχκεί και εγκαταςτακεί ςε διαφορετικζσ μεταξφ τουσ χρονικζσ περιόδουσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν ζχουν αναβακμιςκεί πρόςφατα (με αποτζλεςμα ακόμθ και ΟΡΣ του ίδιου καταςκευαςτι να είναι εγκατεςτθμζνα ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ) και γενικά θ πλθροφορία που τθρείται ςε αυτά, διαφοροποιείται ςε πλθρότθτα και κωδικοποίθςθ ανά Επιμελθτιριο. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ απαιτείται θ εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςθ του ζργου ανά Επιμελθτιριο και θ αναλυτικι τεκμθρίωςθ από τον υποψιφιο Ανάδοχο τθσ μεκοδολογίασ, των ενεργειϊν και των εργαςιϊν ςτισ οποίεσ κα προβεί για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των απαιτοφμενων τροποποιιςεων ςτα υφιςτάμενα ΟΡΣ των Επιμελθτθρίων, ςτα πλαίςια του ζργου. Στα πλαίςια τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ προςαρμογισ και διαςφνδεςθσ του ΟΡΣ του κάκε Επιμελθτθρίου με τθν ΥΜΣ κρίνεται ςκόπιμο να ενταχκεί και θ ςχετικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Επιμελθτθρίου, που κα αναλάβει να χειριςκεί τθν διαςφνδεςθ. Ραράλλθλα θ υποςτιριξθ των χρθςτϊν τθσ ΥΜΣ κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ, δεδομζνου ότι βαςικι ςυνιςτϊςα αυτισ τθσ υποςτιριξθσ, είναι θ διόρκωςθ τυχόν ανκρϊπινων λακϊν κατά τθν διάρκεια ςφςταςθσ μιασ επιχείρθςθσ, τα οποία λάκθ εξ αιτίασ τθσ φφςθσ του ςυςτιματοσ (ςφςτθμα διαχείριςθσ διαδικαςιϊν που διαλειτουργοφν με ςυςτιματα άλλων υπθρεςιϊν, π.χ. ΓΓΡΣ, ΟΑΕΕ, Γ.Ε.ΜΘ., ΙΚΑ, Επιμελθτιρια, ΕΤ, κλπ), απαιτοφν αφενόσ μεν πιςτοποιθμζνθ και ελεγχόμενθ διαδικαςία διόρκωςθσ από εξουςιοδοτθμζνουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ και αφετζρου ςθμαντικι και απολφτωσ εξειδικευμζνθ τεχνικι παρζμβαςθ ςτθν ροι εργαςίασ και τα δεδομζνα του ΡΣ ΥΜΣ. Τα 59 Επιμελθτιρια του ζργου Ακολουκεί θ αναλυτικι Κατάςταςθ με τα 59 επιμελθτιρια ςτα οποία κα υλοποιθκεί το ζργο: ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ

28 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ ΕΜΡΟΙΚΟ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΟΔΟΡΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΟΔΟΡΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΚΑΔΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΑΜΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΩΔ/ΝΘΣΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΒΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΙΣΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΞΑΝΘΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΛΛΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΙΕΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΘΥΜΝΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΕΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα