π π Ã À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / / π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π π Ã À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π..."

Transcript

1 π π à 2004 À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / / π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π..... ªÀƒ, π À π 2005

2 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε Ν. Σµύρνη, ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών της Εταιρίας Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Παραγόµενα Προϊόντα - Παραγωγική ιαδικασία Ερευνητική ραστηριότητα ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφάλιση Επενδύσεις Επενδύσεις Τελευταίας ιετίας Τρέχουσες Επενδύσεις Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Τελευταία Αύξηση Μ.Κ Τρέχουσες Επενδύσεις - Επενδυτική Πολιτική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ιδια Κεφάλαια Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Προσωπικό Οργανόγραµµα Συµµετοχές των Μελών του.σ και των Κύριων Μετόχων στη ιοίκηση και το Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρίας Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ισολογισµοί ιάθεση Κερδών ιάθεση των Προ Αποσβέσεων Κερδών Μερισµατική Πολιτική Φορολογία Μερισµάτων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Απολογιστικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρίας Εταιρίες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ισολογισµοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες...61 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

4 6. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρίας Συνοπτική Περιγραφή του Οµίλου Εταιριών και των Συµµετοχών της Εταιρίας Θυγατρίκες Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ι-εταιρικές Συναλλαγές ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σηµαντικες Εξελίξεις Τρέχουσας Χρήσης Στόχοι και Προοπτίκες...82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 85 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών τόσο της Εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." (εφεξής η "Εταιρία" ή ΣΕΛΟΝΤΑ )σε µητρικό επίπεδο,όσο και και του Οµίλου (εφεξής ΌΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.)σε ενοποιηµένο επίπεδο, από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Συγγρού 231, Νέα Σµύρνη Αττικής, τηλ Τµήµα Μετόχων (υπεύθυνος κ. Β. Πίπας). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει της ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: Γιάννης Στεφανής, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Αθηνών, τηλ Γιάννης Ανδριανόπουλος, Γενικός ιευθυντής, κάτοικος Αθηνών, τηλ Ευάγγελος Πίπας, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Αθηνών, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. γ. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη βάση που έληξε στις , διενήργησε o ορκωτός ελεγκτής κος. Αναστάσιος Επαµ. Κερατσής (Α.Μ.ΣΟΕ 10871) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.» (διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλέφωνο: ). Το Πιστοποιητικά Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων περιόδου Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065\1992 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων κατά ποσό ,94 ευρώ, και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,82 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,12 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε στον λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΑΙΙΙ-2 " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ,21 ευρώ από εκείνες πού θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 2. Στους λογαριασµούς Συµµετοχών, περιλαµβάνεται και ποσό ,06 ευρώ πού αφορά σε επιχειρήσεις, οι Οικονοµικές Καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από αναγνωρισµένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η αποτίµηση των Συµµετοχών, αλλά και των Χρεογράφων της Εταιρείας στην παρούσα χρήση έγινε στην µικρότερη µεταξύ της τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190\1920, εκτός από µία περίπτωση όπου η αποτίµηση έγινε στην τρέχουσα αξία µε βάση προγενέστερη εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, ενώ στην προηγούµενη χρήση η αποτίµηση έγινε στην τιµή κτήσεως τους. Από την αποτίµηση προέκυψαν ζηµίες συνολικού ποσού ,65 ευρώ, τις οποίες η Εταιρεία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992\2002 µετέφερε απευθείας σε µείωση της Καθαρής της Θέσης, και όχι σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190\1920 και του άρθρου 28 του Π. 186\ Η µη διανοµή µερίσµατος οφείλεται στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190\1920. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

6 4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2002, εποµένως τα καταβληθέντα ποσά φόρων για τις επόµενες χρήσεις ( ) δεν έχουν καταστεί οριστικά. Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Ελέγχου Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων περιόδου Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της , περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εταιρίες «AQUAVEST-ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»που ελέγχεται από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κα Σοφία Μουρατίδου µε ΑΜΣΟΕ της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.», ΑΣΤΑΡΤΗ-EUROFISH HELLAS A.Ε.» που ελέγχεται από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Αναστάσιο Επ. Κερατσή (Α.Μ. ΣΟΕ 10871) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.», την εταιρεϊα της Ουαλίας BLUEWATER FLAΤFISH LTD που ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές Townends Chartered Accountants στην Ουαλία, την «SELONDA INTERNATIONAL LTD», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ», «ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε.», οι οποίες δεν ελέγχονται από αναγνωρισµένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για τις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1. Σε ορισµένες εταιρείες του Οµίλου µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065\1992 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων κατά ποσό ,30 ευρώ, και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,82 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,35 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε στον λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΑΙΙΙ-2 " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων " και κατά ποσό ,13 ευρώ κάλυψε ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ,21 ευρώ από εκείνες πού θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 2. Στις παραπάνω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνεται και θυγατρική (100%) εταιρεία του Εξωτερικού µε σύνολο ενεργητικού ,21 ευρώ οι Οικονοµικές Καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, το 75,70 % όµως του ποσού αυτού, δηλαδή ,51 ευρώ είναι επενδυµένο σε µετοχές Ελληνικών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και οι Οικονοµικές Καταστάσεις εταιρειών πού περιλαµβάνονται στην ενοποίηση µε σύνολο ενεργητικού ποσό ,45 ευρώ και συνολικό κύκλο εργασιών ποσό ,95 ευρώ. 3. Η αποτίµηση των Συµµετοχών, αλλά και των Χρεογράφων των Εταιρειών του Οµίλου στην παρούσα χρήση έγινε στην µικρότερη µεταξύ της τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190\1920, εκτός από µία περίπτωση όπου η αποτίµηση έγινε στην τρέχουσα αξία µε βάση προγενέστερη εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, ενώ στην προηγούµενη χρήση η αποτίµηση έγινε στην τιµή κτήσεως τους. Από την αποτίµηση προέκυψαν ζηµίες συνολικού ποσού ,65 ευρώ, τις οποίες η Εταιρεία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992\2002 µετέφερε απευθείας σε µείωση της Καθαρής της Θέσης, και όχι σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190\1920 και του άρθρου 28 του Π. 186\ Οι Εταιρείες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί, η Eurofish Hellas Αστάρτη ΑΕ για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2001, ενώ οι υπόλοιπες όλες εταιρείες του Οµίλου για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2002 και εποµένως τα καταβληθέντα ποσά φόρων για τις επόµενες χρήσεις ( ) δεν έχουν καταστεί οριστικά. Φορολογικές Υποχρεώσεις Η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΦΜΥ, φόρο αµοιβών τρίτων) από τα Ε.Θ.Ε.Κ. µέχρι και την χρήση 2002, τα δε οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Για τις εταιρείες του Οµίλου Σελόντα οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες Χρήσεις Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ Χρήση Eurofish Hellas Αστάρτη ΑΕ Χρήση Επενύσεις Υδατ/γειών-Aquavest AE Χρήση Κοινοπραξία Μεσογειακή Τσιπούρα Χρήση Ακουανέτ ΑΕ Χρήση Selonda International Ltd Bluewater Flathfish Ltd Παρατηρήσεις Φορολογία στην Μεγ. Βρετανία Φορολογία στην Μεγ. Βρετανία ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

7 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Γενικές εξελίξεις. Η χρήση του 2004 ήταν µία θετική χρονιά για την Εταιρεία και για την ιχθυοκαλλιέργεια. Η κρίση του κλάδου τα προηγούµενα χρόνια άρχισε να ξεπερνιέται. Έγιναν ανακατατάξεις στον κλάδο, και πολλές εταιρείες µοιραία ή και στρατηγικά προχώρησαν σε συµµαχίες, εξαγορές, κοινοπραξίες ή και ανάθεση της διαχείρισης και του management της εταιρείας τους. Η Σελόντα έχοντας από την αρχή της κρίσης τεθεί σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κάλυψης ή και ανάληψης διαχείρισης προβληµατικών επιχειρήσεων, όπως τον Όµιλο SFI για 14 µήνες ή και άλλων µικρότερων εταιρειών και παραγωγών, µπόρεσε και επεκτάθηκε παραγωγικά κατά 50% περίπου αναλαµβάνοντας την πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση µεγαλύτερων παραγωγικών µεγεθών. Παράλληλα ο Όµιλος συνεργάζεται µε διάφορους παραγωγούς στα πλαίσια της υποστήριξης της εκτροφής των µονάδων παραγωγής τους, ή της διάθεσης των προϊόντων τους µέσω του δικτύου πώλησης του Οµίλου Σελόντα. Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών. Για την χρήση του 2004 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. στη χρήση 2003, παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξης του 52%. Σηµαντικός παράγοντας στην διαµόρφωση των πωλήσεων των ετοίµων προϊόντων (ιχθύων) είναι η τιµή διάθεσής τους, και ο καθορισµός της πολιτικής αποθεµατοποίησης των µονάδων εκτροφής. Η Σελόντα για το 2004 αύξησε τις πωλήσεις στο έτοιµο προϊόν (ψάρι) λόγω της συνεχούς αύξησης του µεριδίου αγοράς των πωλήσεων στις αγορές µε επακόλουθο την αύξηση πωλήσεων σε ποσότητες σε ποσοστό 43% από το 2003,ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και αύξηση της τιµής πώλησης κατά 19%. Οι πωλήσεις του γόνου είναι στα ίδια επίπεδα µε το 2003 και σε ποσότητες και σε τιµές. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2004 σε χιλ., ποσοστό 8,1% επί του κύκλου εργασιών έναντι χιλ µε ποσοστό 6,5% το Η αύξηση είναι σηµαντική και οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης µε αυξηµένη τιµή πώλησης των ιχθύων, στην καλύτερη διαχείριση και µείωση του κόστους. Αντίστοιχα έχουµε για το 2004 αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου κατά 10% σε ποσότητες συνεχίζοντας κάθε χρόνο την διείσδυση σε νέες αγορές και την αύξηση των µεριδίων αγοράς. Το εµπορικό δίκτυο µε επιθετική πολιτική, πέτυχε διεύρυνση νέων αγορών και πελατών της δείχνοντας την δυναµική της αγοράς και για τον Οι πωλήσεις του γόνου είναι στα ίδια επίπεδα. Επενδύσεις για τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εταιρειών του κλάδου στο εξωτερικό. Η Εταιρία συµµετείχε κύρια σε επενδύσεις στο κλάδο της Ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας στη Βόρεια Ευρώπη. (Ουαλία), για την παραγωγή ιχθύων σε χερσαίες εγκαταστάσεις, µε την εγκατάσταση των πρότυπων συστηµάτων διαχείρισης νερού, τεχνογνωσία που κατέχει η συνδεδεµένη Αγγλική εταιρεία του Οµίλου «International Aqua Tech Ltd». Και για το 2004 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 974. εκ. ευρώ, για την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας µονάδας παραγωγής λαυρακιού στην Ουαλία. Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η δηµιουργία ισχυρών οµίλων στο κλάδο, είναι η απάντηση στην κρίση που διέπει τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα ειδικότερα και στην Ευρώπη γενικότερα. Ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης Επέκταση του Οµίλου. Η Εταιρεία το 2004, µετά από την επί 14 µήνες ενασχόλησή µε το θέµα της SFI που σηµαίνει διαχείριση πολλών µονάδων παραγωγής, και την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας κατά περίπου 50%, επανασχέδιασε την πολιτική της παραγωγής δράσης του Οµίλου. Ενεργοποίησε στο maximum την παραγωγική δυναµικότητα στις υπάρχουσες άδειες λειτουργίας, έκανε συµβάσεις facon ή διαχείρισης µονάδων άλλων παραγωγών που είναι κοντά σε υποδοµές υποστήριξης παραγωγής του Οµίλου, δηµιούργησε κοινοπραξίες εκτροφής µε παραγωγούς που είχαν οικονοµικά προβλήµατα για την διαχείριση της παραγωγής. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

8 Με αυτές τις κινήσεις ο Όµιλος Σελόντα θα µπορεί να παράγει ή να ελέγχει διπλάσιες ποσότητες ιχθύων σε σχέση µε το Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις. Είναι σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις ή εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες οι κύριες είναι : 1. Την προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, οι από προσφυγές της εταιρίας Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ {RIOPESCA} Α.Ε. -την οποία εξαγόρασε και εν συνεχεία συγχώνευσε δι απορροφήσεως η Εταιρία το έτος κατά πράξεων επιβολής προστίµου εκ ποσών πεντακοσίων χιλιάδων και οχτώ εκατοµµυρίων δραχµών του Νοµάρχη Αρκαδίας. Η συζήτηση αναβλήθηκε διαδοχικά για τις δικασίµους της , της , της , της και της Κατά την δικάσιµο της η υπόθεση συζητήθηκε. Επί της προσφυγής των δραχµών εκδόθηκε η µε αριθµό 17/2005 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως η οποία περιόρισε το ποσό των δραχµών [23.477,62] στο ποσό των ΕΥΡΩ. Επί του ποσού των δραχµών [1.500 Ευρώ] η υπόθεση παραπέµφθηκε για να εκδικαστεί στο Μονοµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως και εκκρεµοδικεί. Η εν λόγω προσφυγή πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή και θα επιφέρει την ακύρωση του προστίµου. 2. [α].την προσδιορίστηκε για να συζητηθεί ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ναυπλίου Έφεση των Παπαγεωργίου και λοιπών κατά της καταδικαστικής απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ναυπλίου που επέβαλε στους εφεσιβάλλοντες ποινή φυλάκισης 10 µηνών για το αδίκηµα της κλοπής ιχθύων. Η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 7 η , ότε και ανεβλήθη εκ νέου για την δικάσιµο της Την 20 η εκδικάστηκε ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ναυπλίου µήνυση της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ κατά των Παπαγεωργίου και Σταύρου. Κατά την δικάσιµο αυτή καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 12 µηνών έκαστος. [β]. Με την από αγωγή της Εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» κατά των Γεωργίου Παπαγεωργίου και Βασιλείου Σταύρου, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 16 η , η Εταιρία ζητούσε να υποχρεωθούν οι ανωτέρω να καταβάλουν σε αυτήν το συνολικό ποσό των εφτά εκατοµµυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δραχµών, για την αποκατάσταση της προκληθείσας στην Εταιρία περιουσιακής ζηµίας και ηθικής βλάβης. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2001 η µε αριθµό 300/2001 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή της Εταιρίας. Η απόφαση αυτή έχει γίνει αµετάκλητη. 3. Την η Εταιρία κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Νικολάου Σατρατζέµη η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την Κατά την δικάσιµο της η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ αριθµό 2203/2004 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή την αγωγή. Επιπλέον η Εταιρία εξέδοσε τις κάτωθι διαταγές πληρωµής: α. Την 1 η Ιουλίου του έτους 2002 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 4348/2002 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρίας µας και υποχρέωσε την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,50 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των 807 Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά. β. Την 22 η Οκτωβρίου του έτους 2002 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 6499/2002 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρία µας και υποχρέωσε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,39 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των 807 Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία µας έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά. γ. Την 13 Μαρτίου του έτους 2003 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 2175/2003 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρία µας και υποχρέωσε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,79 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία µας έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

9 φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά και δ. Την 24 Ιουλίου του έτους 2003 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 6520/2003 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρία µας και υποχρέωσε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,35 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των 890 Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία µας έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά. Επίσης έχει καταθέσει και µηνύσει για το αδίκηµα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών σε βάρος του κ. Νικολάου Σατρατζέµη. Από τα ανωτέρω ποσά έχει πληρωθεί ένα µέρος και οφείλεται ακόµα το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ Ευρώ και πενήντα επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (68.138,57), πλέον τόκων υπερηµερίας και πάσης φύσεως δικαστικών εξόδων από την εποµένη εµφανίσεως των ανωτέρω επιταγών και εκδόσεως των ανωτέρω διαταγών πληρωµής. Επίσης την εκδικάστηκε και αναµένεται έκδοση απόφασης αίτηση της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ κατά της εταιρίας Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε. για την κατάσχεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειεας. 4. Την 24 η επεβλήθη στην Εταιρία πρόστιµο Κ.Β.Σ. εκ ποσού πενήντα εκατοµµυρίων [ ] δρχ ή [ ,14 Ευρώ] διά της υπ αριθµ. 163/ Απόφασης Επιβολής Προστίµου του Προϊστάµενου.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Πειραιά. Η Εταιρία άσκησε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και κατόπιν εκδόσεως της υπ αριθµ. 3256/1999 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, άσκησε έφεση ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Επί της ως άνω εφέσεως της Εταιρίας κατά της υπ αριθµ. 163/98 απόφασης επιβολής προστίµου ΚΒΣ της.ο.υ. ΦΑΕ Πειραιά και της υπ αριθµ. 3256/99 ΠΠ, εκδόθηκε η υπ αριθµ. 1862/2003 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία ακύρωσε την 163/1998 πράξη επιβολής προστίµου για τυπικούς λόγους. Το ηµόσιο δεν άσκησε αναίρεση και η απόφαση τελεσιδίκησε. Το ηµόσιο επανήλθε µε την 381/ νέα πράξη επιβολής προστίµου εκ ποσού δρχ. ή ,06 Ευρώ του Προϊσταµένου της ΥΟ ΦΑΕ Πειραιά, υπολογιζοµένου µε βάσει το ευνοϊκό καθεστώς του ν. 2523/1997. Η Εταιρία άσκησε την υπ αριθµ. 410/ προσφυγή ενώπιον της ΥΟ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία εκκρεµοδικεί. Η προσφυγή της Εταιρίας είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθείς και στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία και υπέρ αυτής ad hoc νοµολογία. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται βέβαιο η Εταιρία θα απαλλαγεί και από το νέο πρόστιµο. 5. Την 24 η προσδιορίστηκε για να συζητηθεί η από εργατική αγωγή ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΚΑΤΤΗ κατά της Εταιρίας, διά της οποίας προβάλλει απαιτήσεις από µισθούς υπερηµερίας ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα ευρωλεπτών [6.967,50]. Κατά την δικάσιµο της 24 ης , η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την δικάσιµο της Η εν λόγω αγωγή είναι όλως αβάσιµη και αναληθής και πιθανολογούµε ότι δεν θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί. 6. Την 7 η συζητήθηκε, µετ αναβολή από την δικάσιµο της , ενώπιον του Πρώτου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπ αριθµ. 126/2001 Έφεση της εταιρίας κατά της υπ αριθµ. 2/81358/Γ0041/ καταλογιστικής πράξης του Υπουργού Οικονοµικών, διά της οποίας επεβλήθη στην Εταιρία πρόστιµο εκ ποσού δρχ ή ,20 Ευρώ. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ. 754/2005 απόφαση του Πρώτου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία περιορίζει το καταλογισθέν ποσό των δρχ ή ,20 Ευρώ σε δρχ. ή ,86 Ευρώ. Την εν λόγω απόφαση η Εταιρία θα εφεσιβάλλει και προβλέπεται ότι η αναίρεση θα ευδοκιµήσει. 7. Την προσδιορίστηκε για να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου η από αγωγή του κ. Αθανασίου Τσίγκου κατά της Εταιρίας διά της οποίας προβάλλει απαίτηση ύψους 4.669,46 Ευρώ από διαφορές αποδοχών. Η συζήτηση αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 21 ης Η εν λόγω αγωγή είναι όλως αβάσιµη και αναληθής και πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί. 8. Την 16 η προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άµφισσας η από και αγωγές των κ.κ. ΘΕΩ ΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ και ΒΛΑΧΟΥ, ΚΑΤΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ αντίστοιχα, διά των οποίων προβάλλουν απαιτήσεις από µισθούς υπερηµερίας συνολικού ύψους ,20 Ευρώ. Η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 2ας Η εν λόγω αγωγή είναι όλως αβάσιµη και αναληθής καθόσον οι εν λόγω ενάγοντες αποχώρησαν οικειοθελώς από την Εταιρία και πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί. 9. Οι αδελφοί Μαραγκού διά της από αγωγής τους σε βάρος της Εταιρίας αξίωσαν το ποσό των εβδοµήντα έξι χιλιάδων εκατόν δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών [76.116,13] ως αποζηµίωση νοµίµου καταγγελίας της µεταξύ ηµών εµπορικής µίσθωσης. Επ αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ. 2835/2004 απόφαση ΜΠΑ η οποία έκανε εν µέρει δεκτή την αγωγή και αναγνώρισε ότι η Εταιρία οφείλει το ποσό των τριάντα εφτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών [37.666,72]. Κατ αυτής η Εταιρία άσκησε την από η οποία την µαταιώθηκε λόγω θανάτου ενός των αντιδίκων. Η εκτίµησή της Εταιρίας είναι ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να γίνει δεκτή η αγωγή των αντιδίκων. 10. Η Εταιρία ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατέθεσε σε βάρος της Εταιρίας την από αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διά της οποίας αιτείτε το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εκατόν ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

10 δεκαπέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών [18.115,56]. Επί της αγωγής αυτή εκδόθηκε η µε αριθµό 1677/2005 η οποία έκανε δεκτή την αγωγή της ΕΛΤΟΝ και καταδίκασε την εταιρία να καταβάλει σε αυτή ,56 λεπτών. Η απόφαση θα προσβληθεί µε έφεση, διότι πάσχει και πιθανολογείται ότι η έφεση της εταιρίας θα ευδοκιµήσει. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις που να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά την διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρίας. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

11 2.2. Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας την συγχώνευση δια απορρόφησης της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. µε την ΤΡΙΤΩΝ Α.ΕΙ. και την έκδοση των νέων µετοχών στις 30/05/2003 έχει διαπραγµατεύσιµες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 ) εκάστη. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει για το 2004, την τιµή κλεισίµατος της µετοχής «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» κάθε µήνα και την µηνιαία αξία συναλλαγών της µετοχής καθώς και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών του Χ.Α.Α, σε Ευρώ. Μήνες 2004 Τιµή Κλεισιµ. Τέλους Μηνός (Ευρώ) Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συν/γων (Ευρώ) Συνολ. Αξία Μηνιαίου Όγκου Συν/γων Χ.Α. (Ευρώ) Ιανουάριος 0, Φεβρουάριος 0, Μάρτιος 0, Απρίλιος 0, Μάιος 0, Ιούνιος 0, Ιούλιος 0, Αύγουστος 0, Σεπτέµβριος 0, Οκτώβριος 0, Νοέµβριος 0, εκέµβριος 0, Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του όγκου συναλλαγών των µετοχών της Εταιρείας για την περίοδο ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ. (2/1-31/12/04) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, /01/04 21/01/04 06/02/04 25/02/04 12/03/04 31/03/04 20/04/04 06/05/04 24/05/04 10/06/04 28/06/04 14/07/04 30/07/04 18/08/04 03/09/04 21/09/04 07/10/04 25/10/04 11/11/04 29/11/04 15/12/04 31/12/04 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

12 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύµανση της τιµής της µετοχής της Εταιρείας σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο 01/01/ /12/2004 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ. vs ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. (1/1-31/12/04) /12/03 14/01/04 28/01/04 11/02/04 25/02/04 10/03/04 24/03/04 07/04/04 21/04/04 05/05/04 19/05/04 02/06/04 16/06/04 30/06/04 14/07/04 28/07/04 11/08/04 25/08/04 08/09/04 22/09/04 06/10/04 20/10/04 03/11/04 17/11/04 01/12/04 15/12/04 29/12/04 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ. Η εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, από τη συνεδρίαση της 12/05/2003 κι εφεξής θα αρχίσει η ειδική διαπραγµάτευση επί των κοινών εισηγµένων µετοχών της εταιρίας, της ενίσχυση της ρευστότητάς της, µε ειδικό διαπραγµατευτή το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, PROTON ΑΧΕΠΕΥ. Η εταιρία έχει συνάψει σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης µε την PROTON ΑΧΕΠΕΥ H PROTON ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστηµα Συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αξιών εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασµό επί των µετοχών της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

13 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας και την επωνυµία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 4511/ ). Προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιριών Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. και την ταυτόχρονη µετατροπή της κάθε µία από αυτές σε ανώνυµη εταιρία. Η Εταιρία έχει έδρα το ήµο Νέας Σµύρνης, Αττικής, διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 231 και η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50 έτη. Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθµών της Εταιρίας βρίσκονται στον όρµο της Σελόντα της Κοινότητας Σοφικού Κορινθίας, 118χλµ. από την Αθήνα και 35χλµ από την Κόρινθο, στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλµ. από την Αθήνα και στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας (πρώην ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι). Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται στον Όρµο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Οβριό (Νοµού Κορινθίας), Όρµο Βουρλιάς (Νοµό Αργολίδας),στη θέση Ορθολίθι και Φουσκί (Νοµού Αρκαδίας), στον Όρµο Κούραµο (Νοµού Θεσπρωτίας) στον Αστακό Αιτολωακαρνανίας και Πόρτο Μπούφαλο Ν. Ευβοίας. Λόγω των κοινών εκτροφών µε άλλους παραγωγούς έχει αναπτύξει µονάδες εκτροφής στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στην Νήσο Πλατία Αργολίδος στην Κάλυµνο και στην Εύβοια. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού, σκοπός της εταιρίας είναι : α) Η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εµπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό, η συµµετοχή σε όµοιες ή παρεµφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου ιχθύων και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται µε ιχθυοκαλλιέργειες. β) η αγορά, εκµετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. γ) η συµµετοχή σε δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση έργων αξιοποίησης, τουρισµού και αναψυχής. δ) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στους τοµείς δραστηριότητας της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: α) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε οποιοδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς. β) να συµµετάσχει σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής µορφής, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Εµπορίου, αριθµός ΜΑΕ 23166/06/Β/90/ Σύντοµο Ιστορικό Το 1981 ιδρύθηκε η εταιρία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Ε.Π.Ε. µε σκοπό να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της εντατικής εκτροφής θαλασσινών ψαριών. Ξεκινώντας την δραστηριότητα της στον τοµέα της εκτροφής των ευρύαλων ψαριών, η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Ε.Π.Ε. αποτέλεσε την πρώτη Ελληνική επιχείρηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών η οποία υπέβαλλε επενδυτικό πρόγραµµα η επιδότηση, του οποίου εγκρίθηκε από το Γεωργικό Ταµείο της Κοινότητας (FEOGA) το Το 1983 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των εγκαταστάσεων αγκυροβόλησης και εγκαταστάθηκαν οι 6 πρώτοι ιχθυοκλωβοί συνολικής χωρητικότητας 720m³ στον όρµο Σελόντα του Νοµού Κορινθίας. Το 1985 η εταιρία πραγµατοποίησε τις πρώτες εξαλιεύσεις και πωλεί τους πρώτους 5 τόνους έτοιµου ψαριού. Το 1986 ιδρύθηκε η Σελόντα Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. και δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησε η σχεδίαση και κατασκευή της πρώτης φάσης του ιχθυογεννητικού σταθµού η οποία ολοκληρώθηκε το 1989 µε αποτέλεσµα να ξεκινήσει η λειτουργία του σταθµού. Το 1990 δηµιουργήθηκε η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από την συγχώνευση των εταιριών Ιχθυοτροφεία Σελόντα Ε.Π.Ε. και Σελόντα Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε ο πρώτος παραγωγικός κύκλος του ιχθυογεννητικού σταθµού ο οποίος απέδωσε 1,3εκατοµµύρια ιχθύδια. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

14 Το 1991 υλοποιήθηκε η κατασκευή της δεύτερης φάσης του ιχθυογεννητικού σταθµού. Με την ολοκλήρωσή της, η παραγωγική δυνατότητα του ιχθυογεννητικού σταθµού σχεδόν τριπλασιάστηκε. Το 1992, η Εταιρία εξαγόρασε την εταιρία Ακουαλαϊφ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. στην νήσο Πέτρο του Ν. Κορινθίας η οποία προσέφερε νέες προοπτικές παραγωγικής διεύρυνσης. Από την ίδια χρονιά η Εταιρία άρχισε να συµµετέχει στο δίκτυο διανοµής νωπών ψαριών της εταιρίας ΑΣΤΑΡΤΗ Α.Ε. το οποίο δραστηριοποιείται στον Ελληνικό χώρο. Το 1993 η συνολική χωρητικότητα των πλωτών εγκαταστάσεων της εταιρείας στον όρµο Σελόντα και στην νήσο Πέτρο του Ν. Κορινθίας ανήλθε σε m³. Η Εταιρία µετά από σειρά κερδοφόρων χρήσεων πραγµατοποίησε σηµαντική αύξηση καθαρών κερδών σε 525εκ. δρχ. και ανακηρύχθηκε η µονάδα της χρονιάς, κερδίζοντας το Α' βραβείο από την Ένωση Ειδικών Επιστηµόνων Υδατοκαλλιεργειών Ελλάδας. Το 1994 η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Αποτέλεσε την πρώτη Ελληνική εταιρία του κλάδου και µία από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο, που η µετοχή τους διαπραγµατευόταν σε Χρηµατιστήριο Αξιών. Την ίδια περίοδο µε την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. υλοποιήθηκε η εξαγορά της εταιρίας Υδατοκαλλιέργειες υτικής Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε. RIOPESCA κατά 70%, η οποία συνετέλεσε στην δηµιουργία ισχυρού Οµίλου εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπλέον, η Εταιρία εξαγόρασε το 51% της Biomar Hellenic ABEEI. (πρώην Aqualim Ελληνική Α.Ε.), η οποία αποτελεί την πρώτη εταιρία στη διακίνηση ιχθυοτροφών στην Ελλάδα και µέλος του ευρύτερου ανικού Οµίλου Biomar S.A., του µεγαλύτερου ευρωπαϊκού συγκροτήµατος παραγωγής ιχθυοτροφών και πρωτοπόρου στην έρευνα του διαιτολογίου των ποικιλόθερµων ψαριών. Την ίδια χρονιά η εταιρία συµµετείχε στην ίδρυση της Eurofish Hellas A.E. µε σκοπό την εµπορία και διανοµή ψαριών στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Το 1995 υλοποιήθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας Ακουαλάϊφ ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε., και η εξαγορά του 67,53% της AQUAVEST A.E. η οποία κατείχε το 99% της Ιχθυοτροφεία Αργολίδας Α.Ε., το 44,14% της Ιχθυοτροφεία Οβριού Α.Ε., το 10% της Ανεµόεσσα Α.Ε. και το 7% της Αστάρτη Α.Ε. Παράλληλα, η Εταιρία µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της AQUAVEST AE που πραγµατοποιήθηκε το 1995, αύξησε τη συµµετοχή της σε 84,2%. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η συνεργασία µεταξύ της εµπορικής εταιρίας Eurofish Hellas Αστάρτη Α.Ε. του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ και της ιχθυοτροφικής εταιρίας Bubiyan Fisheries στο Κουβέιτ µε σκοπό την µεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάληψη της διαχείρισης και την εκµετάλλευση της συγκεκριµένης εταιρίας. Το 1996 η Εταιρία αύξησε τη συµµετοχή της σε 85,1% στην Aquavest A.E. και προχώρησε στην απορρόφηση της Ιχθυοτροφεία Αργολίδας Α.Ε. Την ίδια χρονιά η εταιρεία Eurofish Hellas A.E. απορρόφησε την Αστάρτη Α.Ε. και έτσι δηµιουργήθηκε η εταιρεία Eurofish Hellas - Αστάρτη Α.Ε. στην οποία η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 30,74% και η Aquavest A.E. µε ποσοστό 2,6%. Η Eurofish έχει δύο αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες, στην Αγγλία (Eurofish G.B. Ltd) και στη Γερµανία (Eurofish G.m.b.h.). Παράλληλα, η Εταιρία πούλησε το ποσοστό συµµετοχής της 51% που είχε στην Biomar Ελληνική Α.Ε. στο συνέταιρο Biomar France S.A. του ευρύτερου ανικού Οµίλου Biomar S.A. καθώς η διατήρηση της συµµετοχής αυτής δεν εντασσόταν στο στρατηγικό σχεδιασµό της. Την ίδια χρονιά, ιδρύθηκε µε συµµετοχή 100% από την Εταιρεία, η Selonda International Ltd µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Η εταιρία αυτή θα αναλάβει την παροχή υδατοκαλλιεργητικών / διοικητικών υπηρεσιών (µεταφορά τεχνογνωσίας) σε διεθνές επίπεδο (Κουβέιτ, Σιγκαπούρη, Ιταλία), εξασφαλίζοντας την δυνατότητα διεύρυνσης της συµµετοχής του Οµίλου σε ιχθυοκαλλιεργητικά αναδυόµενες αγορές παγκοσµίως. Η θυγατρική της εταιρία Selonda International Ltd, υπέγραψε συµφωνία διαχείρισης (management contract) µε την ιχθυοτροφική εταιρία Bubiyan Fisheries, στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 55% ο Κρατικός Επενδυτικός Οργανισµός του Κουβέϊτ (ΚΙΑ), µε σκοπό την ανάληψη του management, τη µεταφορά τεχνογνωσίας (knowhow), την προµήθεια γόνου και την εµπορική εκµετάλλευση της εταιρίας Bubiyan Fisheries έναντι αµοιβής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών (management fee). Το 1997 η Εταιρία απέκτησε το 99,9% της εταιρίας Αφανίτσες Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕΙ η οποία διαθέτει µονάδα εκτροφής, µε δυναµικότητα 160 τόνους, στον Όρµο Βουρλιάς Αργολίδας. Επίσης, την ίδια χρονιά απέκτησε το 40% της εταιρίας ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε., µίας εν λειτουργία εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας (µονάδα εκτροφής) στον όρµο Βουρλιάς την οποία µεταπώλησε σε σύντοµο χρόνο. Επιπλέον, αύξησε την θέση της σε 92,4% στην εµπορική εταιρία Eurofish Hellas - Αστάρτη Α.Ε. Η Εταιρία υπέγραψε συµφωνία µε µετόχους της ιταλικής εταιρίας Marina ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

15 Maricoltura Alto Adriatico Spa (ΜΜΑΑ) για τη συµµετοχή της κατά ποσοστό 40% στην εν λόγω εταιρία. Η Εταιρία άσκησε το δικαίωµα πώλησης στους µετόχους της ΜΜΑΑ δεδοµένου ότι δεν τηρήθηκαν ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζονταν στη συµφωνία πώλησης. Την ίδια χρονιά πραγµατοποίησε µία βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στην διεύθυνση των παραγωγικών κλάδων µε στόχο την ένταξη των ιχθυογεννητικών σταθµών και των µονάδων εκτροφής κάτω από ενιαία, για τον κάθε κλάδο διοίκηση. Μέσω της θυγατρικής της Selonda International Ltd και στα πλαίσια της συµφωνίας διαχείρισης (management contract) µε την Seabass Farm Pty (SBF), η οποία ανήκει κατά 100% στο Technology Development Fund της Σιγκαπούρης, η Εταιρία προµήθευσε και εγκατέστησε για λογαριασµό της προαναφερθείσας εταιρίας SBF πλωτές εγκαταστάσεις στην µονάδα εκτροφής St John s Island στη Σιγκαπούρη. Τον Ιανουάριο του 1999, οι µετοχές της Εταιρίας µετατάχθηκαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κατά το έτος 1999 είχαµε τα παρακάτω σηµαντικά γεγονότα για τον Όµιλο: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης δι απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας RIOPESCA A.E.B.E. από την Εταιρία. Η Εταιρία σε συνεργασία µε την πολυεθνική εταιρία ιχθυοτροφών Biomar ίδρυσε γραφείο µε την επωνυµία Biomar & Selonda Representative Office στην Κίνα. Σκοπός του γραφείου είναι να επεξεργαστεί σε βάθος ένα επιχειρησιακό σχέδιο για καθετοποιηµένη επένδυση στον κλάδο θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Η επένδυση αναµένεται να ξεκινήσει εντός του 2000 µε στόχο αφενός την εσωτερική αγορά της Κίνας και αφ ετέρου την αγορά της Ιαπωνίας µε αντίστοιχη συµµετοχή του νέου σχήµατος σε µεγάλα δίκτυα διακίνησης και εµπορίας ιχθυηρών. Προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής κατά 40% εταιρείας «Blue Water Flat Fish Ltd»(Β.F.F.) στην Ουαλία. Η BFF είναι παραγωγική εταιρία εκτροφής του ψαριού µε την ονοµασία «turbot- Kαλκάνι». Το ψάρι αυτό είναι από τα πιο εµπορικά είδη ψαριών στην βόρεια Ευρώπη. Η εκτροφή του ψαριού θα γίνει σε χερσαίες εγκαταστάσεις χρησιµοποιώντας την τελειότερη τεχνολογία κλειστών κυκλωµάτων νερού. Είναι µια επένδυση που σίγουρα θα επηρεάσει την πορεία της ιχθυοκαλλιέργειας τα επόµενα χρόνια. Τον Ιούνιο 1999, απέκτησε µέσω της θυγατρικής της Selonda International Ltd, συµµετοχή 10% στην εταιρία Sea Farm Ionian, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και κατατάσσεται µεταξύ των µεγαλυτέρων εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Κατά το έτος 2000 είχαµε τα παρακάτω σηµαντικά γεγονότα για τον Όµιλο: Ο Όµιλος απέκτησε, πάλι µέσω της θυγατρικής της κατά 100% Selonda International LTD, επιπλέον ποσοστού 10% περίπου στο µετοχικό κεφάλαιο της εισηγµένης στο ΧΑΑ εταιρίας του κλάδου Sea Farm Ionian AE. Συνολικά ο Όµιλος κατέχει ποσοστό περίπου 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της εισηγµένης στο ΧΑΑ εταιρίας του κλάδου Sea Farm Ionian AE. Η επένδυση αυτή έγινε στα πλαίσια της αύξησης των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων που είχε η ήδη υπάρχουσα συνεργασία των δύο εταιριών. Προέβη στην εξαγορά κατά 100% της παραγωγικής εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Οβριού Α.Ε.». Η εταιρία διαθέτει 3 άδειες εκτροφής ιχθύων στην περιοχή του Σαρωνικού. Είναι µια καλά οργανωµένη και σύγχρονη µονάδα πάχυνσης η οποία θα υποστηρίζεται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρωνικού. Είχαµε την συµµετοχή του Οµίλου Σελόντα κατά 13,55% στο µετοχικό κεφάλαιο της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας του κλάδου «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.». Ο Όµιλός µας εκτιµώντας ότι πάντα είναι πρωτοπόρος στις εξελίξεις που διαδραµατίζονται στο κλάδο στην Ευρώπη, θεώρησε ότι η επέκταση θα υπάρξει µε την δηµιουργία πολύ µεγάλων και ισχυρών οµίλων. Ο Όµιλος Σελόντα ενόψει του εντονότατου ανταγωνισµού και την πίεση στις τιµές προϊόντος, που αυτός προκαλεί, στις χώρες της Ευρώπης, που είναι οι κύριες αγορές µας και ενόψει των σηµαντικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στην συγκέντρωση του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή της στρατηγικής ως προς την προσέγγισή της. Έτσι προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου της «Νηρεύς Α.Ε». ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

16 Ολοκληρώθηκε η παραµετροποίηση και τέθηκε σε εφαρµογή το 2001 το νέο µηχανογραφικό πρόγραµµα ERP της Oracle. Με την λειτουργία του νέου ERP ο Όµιλος θα µπορέσει να ανταποκριθεί άµεσα και αξιόπιστα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των τεχνολογικών εξελίξεων, που ήδη εφαρµόζονται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα παγκόσµια. Μέσα στο 2001 λειτούργησε πλήρως σε όλες τις οικονοµικές ενότητες το νέο ERP ολοκληρώθηκε η δορυφορική σύνδεση όλων των µονάδων παραγωγής online µε το διοικητικό κέντρο και µέσα στο 2002 θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε εφαρµογή και το πρόγραµµα της παραγωγής. Έγινε η εξαγορά του 34% της Αγγλικής εταιρείας «International Aqua Tech Ltd»(Ι. Α. Τ.). Η Ι. Α.Τ. διαθέτει το αποτελεσµατικότερο Know-How στην εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων διαχείρισης νερού, τεχνολογία για την λειτουργία ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις, η οποία ήδη έχει θεαµατικά παραγωγικά αποτελέσµατα στην θυγατρική µας εταιρεία στην Ουαλία, Blue Water Flat Fish Ltd»(Β.F.F.). Επίσης, το 2001 τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» και «Ιχθυοτροφεία Οβριού Α.Ε.» αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιριών µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η εταιρία «Ιχθυοτροφεία Οβριού ΑΕ» ήταν θυγατρική κατά 100% της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ». Η διαδικασία της συγχώνευση εγκρίθηκε µε την Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι εγγραφές συγχώνευσης έγιναν µε ηµεροµηνία 31/12/2001. Στο 2001 η συµµετοχή του Οµίλου έφτασε το ποσοστό 15,01% στο µετοχικό κεφάλαιο της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας του κλάδου, «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε». Τέλος, το 2001 έγινε η εξαγορά του 20,10% της εταιρίας «Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε.». Μέσα στο 2002 µε την απόφαση της από 29/10/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η συγχώνευση της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. µε την «ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις και τις απαλλαγές των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήµερα και µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 31ης εκεµβρίου Οι εγγραφές συγχώνευσης έγιναν µε ηµεροµηνία 31/12/2002. Στις 17 Ιουνίου 2002 ιδρύθηκε η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΝΟΣ» µε διακριτικό τίτλο «MEDTUNA ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» στην οποία συµµετέχουν από κοινού η Σελόντα ΑΕ και η Νηρεύς ΑΕ µε ποσοστό 50% η κάθε µία. Έδρα της κοινοπραξίας ορίζεται ο ήµος Κορωπίου, 1 ο χλµ Λεωφ. Βάρης Κορωπίου και σκοπός της είναι η εκτροφή και εµπορία τόνου. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Κοινοπραξία θα συλλέγει και θα εισάγει ζωντανούς τόνους σε κλωβούς στις µονάδες που διαθέτει στην υτική Ελλάδα, τους οποίους θα εκτρέφει µέχρι το κατάλληλο εµπορεύσιµο µέγεθος. Το 2003 ιδρύθηκε σε αντικατάσταση της ανωτέρω κοινοπραξίας η εταιρεία «BLUEFIN TUNA HELLAS AE» µε την συµµετοχή κατά 50% της ΑUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES µε έδρα την Αυστραλία, η οποία εξειδικεύεται ήδη επί σειρά ετών στην εκτροφή και εµπορία τόνου µε σηµαντική τεχνογνωσία στον τοµέα αυτό της αυστραλιανής εταιρείας, ποσοστό 25% της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ και ποσοστό 25% της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Ήδη το 2003 ενεργοποιήθηκε η µονάδα εκτροφής στον Αστακό,και εκτρέφονται οι πρώτοι τόνοι που αλιεύτηκαν στην Λιβύη και µεταφέρθηκαν εν πλώ στην µονάδα του Αστακού. Είναι η πρώτη µικρή παραγωγική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του 2004 µε την τεχνική υποστήριξη των Αυστραλών και στόχος είναι, µετά και την πρώτη εµπειρία, το να έχουµε µια πλήρη παραγωγική χρονιά. Το 2003 ο Όµιλος Σελόντα, µετά τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα του Οµίλου Seafarm Ionian µε αντίκτυπο και στην παραγωγική διαδικασία και µε στόχο την από κοινού δυνατότητα συγκέντρωσης της δραστηριότητάς τους σε ενιαίο σχήµα, έκανε συζητήσεις µε τις Τράπεζες και την διοίκηση της Seafarm για την δυνατότητα η Σελόντα να αναλάβει, ως στρατηγικός επενδυτής την διοίκηση και το παραγωγικό management του Οµίλου Seafarm Ionian. H Σελόντα στα πλαίσια της ανάπτυξης του Οµίλου και της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης και της προστασίας µίας µεγάλης εταιρείας του κλάδου, στην οποία είναι και µέτοχος, δέχτηκε την πρόκληση των Τραπεζών. Η προαναφερόµενη διαδικασία και η άµεση εµπλοκή της Σελόντα, τελεί υπό την αίρεση της επίτευξης συµφωνίας µε τις δανείστριες τράπεζες περί αναδιάρθρωσης της οικονοµικής κατάστασης και κύρια των υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου «SEAFARM IONIAN A.E.» και της χρηµατοδότησης της κοινής δράσης. Παράλληλα ο Όµιλος Σελόντα ήδη υποστηρίζει την παραγωγική διαδικασία των µονάδων του Οµίλου Seafarm Ionian AΕ, µε βασικό στόχο την διατήρηση των αποθεµάτων και την συνέχιση της λειτουργίας του οµίλου µετά την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο οικονοµικό πρόβληµα του οµίλου της Seafarm Ionian. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

17 Το 2004 ο Όµιλος Σελόντα, µετά από την υπαναχώρηση των βασικών µετόχων της SFI, αποχώρησε από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της οικονοµικής κατάστασης και κύρια των υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου «SEAFARM IONIAN A.E.» και της διαχείρισης της παραγωγής. Είχε όµως ήδη αγοράσει το 60% περίπου των ψαριών που εκτρέφονταν στις εγκαταστάσεις των µονάδων του οµίλου SFI. Έτσι µεταφέροντας τα ψάρια σε άλλα παραγωγικά πάρκα διεύρυνε την παραγωγική δυναµικότητα των µονάδων της. Παράλληλα, λόγω της κρίσης του κλάδου, πολλοί παραγωγοί µε οικονοµικά προβλήµατα συνεργάζονται µε το Όµιλο Σελόντα διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις τους και την διαχείριση της παραγωγής τους µε άµεσο αποτέλεσµα της αύξηση της παραγωγής των ιδιοπαραγώµενων ιχθύων. Η Σελόντα έχει ήδη την διαχείριση τέτοιων εκτροφών σε Εύβοια, Αργολίδα, Αστακό, Κάλυµνο. Το 2004 ολοκληρώθηκε η πρώτη εκτροφή του τόνου µέσω της εταιρείας «BLUEFIN TUNA HELLAS AE» µε µεγάλη επιτυχία, αλιεύοντας-πουλώντας 605 τόνους τόνοι και έτσι η εταιρεία θα ξεκινήσει την δεύτερη παραγωγική δράση µε αύξηση της παραγωγής περίπου 840 τόνους τόνων και µε στόχους να επεκταθεί η δράση της εκτροφής του τόνου γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και µε συνεργασίες στην Μεσόγειο. 3.3 Αντικείµενο Εργασιών της Εταιρίας Περιγραφή Αντικείµενου Εργασιών Το βασικό αντικείµενο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. είναι η παραγωγή γόνου από τους ιχθυογεννητικούς σταθµούς της και η εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών ψαριών, ιδιαίτερα της τσιπούρας, του λαβρακιού και της χιόνας και νέων ειδών όπως σαργός, φαγγρί, κέφαλος, λυθρίνι.. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα και προϊόν όπου σηµειώνεται η αξιακή συµµετοχή του κάθε προϊόντος / δραστηριότητας. Παράλληλα, γίνεται διαχωρισµός µεταξύ προϊόντων που διατίθενται στην Ελληνική και την ιεθνή Αγορά. Επισηµαίνεται ότι: η βιοµηχανική δραστηριότητα αφορά προϊόντα ιδίας παραγωγής (γόνος, έτοιµο προϊόν) ενώ η εµπορική δραστηριότητα αφορά προϊόντα παραγωγής τρίτων, η εµπορική δραστηριότητα των ιχθύων γίνεται µέσω της κατά 99,6% θυγατρικής εταιρείας «ΑΣΤΑΡΤΗ- EUROFISH HELLAS AE» η οποία διαθέτει κατά 80-85% το προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Εσωτερικό ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΙΟΝ (ποσά σε.000 ) Βιοµηχανική ραστηριότητα Γόνος Έτοιµο προϊόν Τσιπούρα Λαβράκι Χιόνα Άλλα είδη Εµπορική ραστηριότητα Γόνος Έτοιµο προϊόν Τσιπούρα Λαβράκι ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

18 Άλλα είδη Σύνολο (Α) Εξωτερικό Βιοµηχανική ραστηριότητα Γόνος Έτοιµο προϊόν 0 0 Τσιπούρα 0 0 Εµπορική ραστηριότητα 0 0 Γόνος Έτοιµο προϊόν Σύνολο (Β) Λοιπά έσοδα* (Γ) Γενικό Σύνολο Kύκλου εργασιών (Α+Β+Γ) *Τα λοιπά έσοδα αφορούν σε έσοδα από λοιπές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών, παρουσιάζονται δε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ποσά σε.000 ) ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πωλήσεις βοηθητικών υλών & αναλωσίµων Πωλήσεις εξοπλισµού-υλικά ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα έρευνευνητικών προγραµµάτων Έσοδα τεχν. Υποστήριξης µονάδων εκτροφής Έσοδα υποστήριξης εταιριών Έσοδα συσκευασίας τυποποίησης ψαριών ΣΥΝΟΛΟ Από τα λοιπά έσοδα η Εταιρεία είχε πωλήσεις στο εξωτερικό βοηθητικών υλών ποσό 2 χιλ. ευρώ και υπηρεσίες υποστήριξης στο εξωτερικό ποσό 13 χιλ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξιακή και ποσοστιαία συµµετοχή κάθε κατηγορίας προϊόντος στον κύκλο εργασιών για την διετία ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ %.000 % Γόνος % % Ετοιµο Προϊόν % % Λοιπά Εσοδα 599 2% % ΣΥΝΟΛΟ % % ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

19 Παραγόµενα προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Η Εταιρία ασχολείται µε την αναπαραγωγή, εκτροφή και επεξεργασία µεσογειακών ειδών ψαριών. Τα κύρια είδη που παράγονται είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και η χιόνα. ευτερεύοντα είδη αποτελούν το λυθρίνι, ο σαργός, o κέφαλος, το µουρµούρι, το µελανούρι και το φαγκρί ενώ γίνονται σηµαντικά βήµατα στην έρευνα για ανάπτυξη και παραγωγή νέων ειδών όπως η συναγρίδα, ο σκορπιός, το µαγιάτικο, ο ροφός κ.λ.π. Η παραγωγική διαδικασία του γόνου πραγµατοποιείται σε δεξαµενές, στις χερσαίες Ιχθυογεννητικών Σταθµών της Εταιρίας και ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: εγκαταστάσεις των (i) (ii) Το στάδιο γεννητόρων και εκκόλαψης, όπου εκατοµµύρια αυγά, προερχόµενα από τους γεννήτορες (µάνες) εκκολάπτονται και αναπτύσσονται ως λάρβες (πρώτο στάδιο ανάπτυξης ιχθυδίων). Οι λάρβες (µικροσκοπικά ψάρια) τρέφονται µε ζωντανή τροφή, (η οποία καλλιεργείται σε ειδικούς χώρους των Ιχθυογεννητικών Σταθµών ) µέχρι τον απογαλακτισµό τους οπότε εθίζονται σε βιοµηχανική τροφή Το στάδιο προπάχυνσης, όπου τα ιχθύδια αναπτύσσονται αποκλειστικά µε βιοµηχανική τροφή µέχρι το βάρος τους να φτάσει τα 1,5-2,0 γρ. οπότε και θεωρούνται έτοιµα για περαιτέρω εκτροφή σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Η Εταιρία διαθέτοντας ειδικά σχεδιασµένες εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς επίσης και µοναδική εµπειρία στην επιλογή γεννητόρων, στις τεχνικές ανάπτυξης γόνου, στην έρευνα ζωοτεχνολογίας, έχει κατορθώσει να παράγει µεγάλες ποσότητες γόνου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που ανέρχονται στα 65 εκατ. ιχθύδια ετησίως. Ο παραγόµενος γόνος είτε πωλείται σε πελάτες είτε µεταφέρεται στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής ιχθύων της ίδιας της Εταιρίας. Τα ιχθύδια εκτρέφονται στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις ( ιχθυοκλωβούς) µε βιοµηχανικές τροφές φυσικής προέλευσης (ιχθυέλαια, ιχθυάλευρα), µέχρι να φθάσουν το εµπορεύσιµο µέγεθος των 330 γρ. Ο παραγωγικός κύκλος εξυπηρετείται στο σύνολό του από γραµµές παραγωγής της Εταιρίας µε την εξής δοµή : (ι) Τµήµα Παραγωγής Γόνου Η εταιρία διαθέτει τρεις (3) Ιχθυογεννητικούς Σταθµούς, στον Όρµο Σελόντα-Κορινθίας, στην Μανάγουλη- Φωκίδας και στην Σαγιάδα-Θεσπρωτίας. Κάθε ιχθυογεννητικός σταθµός περιλαµβάνει 4 υπο-τµήµατα: το τµήµα γεννητόρων που διαχειρίζεται τις «µάνες» που γεννούν τα αυγά το τµήµα λαρβών όπου εκκολάπτονται τα αυγά και εκτρέφονται οι «λάρβες» µε ζωντανή τροφή µέχρι να συνηθίσουν την βιοµηχανική τροφή το τµήµα ζωντανής τροφής που διαχειρίζεται την τροφή των λαρβών (φυτοπλαγκτόν, αρτέµια, ζωοπλαγκτόν) πριν από τον απογαλακτισµό τους το τµήµα προπάχυσνης όπου γίνεται η τελική προετοιµασία του γόνου πριν από την είσοδό του στους ιχθυοκλωβούς για την τελική εκτροφή των ψαριών (ιι) Τµήµα Παραγωγής Ετοίµου Περιλαµβάνει θαλάσσιες µονάδες εκτροφής µε την µέθοδο των πλωτών κλωβών, όπου γίνεται η εισαγωγή του γόνου και η εκτροφή των ψαριών µέχρι να εξαλιευθούν. Οι µανάδες παραγωγής ετοίµου είναι: 1 στον Όρµο Σελόντα Κορινθίας, 2 στη Νήσο Πέτρο Κορινθίας, 3 στη Νήσο Οβριό Κορινθίας,από 1 στον Όρµο Βουρλιά, στη θέση Τραγοπήδηµα και στη θέση Αφανίτσες στην περιφέρεια ιδύµων Ν. Αργολίδας, από 1 στις θέσεις Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαµάκι του Ν. Αρκαδίας, 2 στο ακρωτήριο Παγανιά και 2 τον όρµο Κούραµο στην ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

20 Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας, 1 στον Αστακό Αιτολωακαρνανίας, 1 στην Κάλυµνο, 1 στο Πόρτο Μπούφαλο Ευβοίας. (ιιι) Τµήµα Συσκευασίας - Επεξεργασίας Αφού τα ψάρια εξαλιευθούν µεταφέρονται στο χώρο επεξεργασίας όπου διαλέγονται ανά µέγεθος, συσκευάζονται σε κιβώτια φελιζόλ ολόκληρα ή επεξεργασµένα. Η επεξεργασία αφορά την τυποποίηση του ετοίµου προϊόντος (ψάρι) και κατόπιν συσκευασία µε πάγο. Συσκευαστήρια υπάρχουν επίσης στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας και στην Βουρλιά Αργολίδος, µικρότερης δυναµικότητας για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Η παραγωγική δυναµικότητα ανά µονάδα και Ιχθυογεννητικό Σταθµό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΟΡΜΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ 350 Τσιπούρα, Λαυράκι, ΝΗΣΟΣ ΟΒΡΙΟΣ 450 Τσιπούρα, Λαυράκι, Νέα είδη ΝΗΣΟΣ ΟΒΡΙΟΣ 270 Νέα είδη ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (νέα άδεια) Τσιπούρα, Λαυράκι, ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΡΛΙΑ ΤΡΑΓΟΠΗ ΗΜΑ Τσιπούρα, Λαυράκι, ΑΦΑΝΙΤΣΕΣ 160 ΟΡΘΟΛΙΘΙ, Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ 380 Τσιπούρα, Λαυράκι, ΦΟΥΣΚΙ, Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ 590 Τσιπούρα, Λαυράκι, Νέα Είδη ΚΑΛΑΜΑΚΙ, Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ 474 Τσιπούρα, Λαυράκι, Νέα Είδη ΛΩΡΙ Α ΣΑΓΙΑ ΑΣ 250 Τσιπούρα, Λαυράκι, Νέα Είδη ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΣ Ν. 210 Τσιπούρα, Λαυράκι,, Νέα Είδη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ- 310 Νέα Είδη ΣΑΓΙΑ Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΣ- 230 Τσιπούρα, Λαυράκι, Νέα είδη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΕΥΒΟΙΑ) ΜΟΝΑ Α ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΓΟΝΟΣ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ Γόνος Τσιπούρα-Λαυράκι-Νέα Ειδη ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΓΙΑ ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γόνος Τσιπούρα-Λαυράκι-Νέα Ειδη Γόνος Τσιπούρα-Λαυράκι-Νέα Ειδη Οι ιχθυοκλωβοί απασχολούνται καθ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας από 95% - 100% γιατί αποτελούν το χώρο όπου εκτρέφονται και αναπτύσσονται τα ψάρια. Το υψηλό αυτό ποσοστό απασχόλησης οφείλεται στον καλό προγραµµατισµό της παραγωγής γόνου - εισαγωγής γόνου - εκτροφής γόνου και εξαλίευσης όσο και στο γεγονός ότι σε περίπτωση που κάποιος κλωβός αδειάσει λόγω εξαλίευσης αραιώνεται κάποιος άλλος για να επιτευχθεί γρηγορότερη ανάπτυξη του αποθέµατος. Η απασχόληση των ιχθυοδεξαµενών διαφοροποιείται κυµαίνεται µεταξύ 50% - 100%. από τµήµα σε τµήµα ιχθυογεννητικού αλλά γενικά ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την 19 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Προς την 19 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Προς την 19 η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Πίνακας Περιεχοµένων Μήνυµα προς τους κ.κ. Μετόχους...4 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη...7 Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων...9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου 3M Selonda - Παρουσίαση Οµίλου 3Μ 08

Παρουσίαση Οµίλου 3M Selonda - Παρουσίαση Οµίλου 3Μ 08 Παρουσίαση Οµίλου 3M 2008 1 Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όµιλος Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 44 µονάδες εκτροφής 40.000 τόνοι παραγωγική δυναµικότητα 11 χώρες εξαγωγών 18 θυγατρικές 7 µονάδες ιχθυογέννησης 7 µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 Θεση Ανεμοκάμπι, ΤΚ 330 52 Γαλαξιδι Φωκίδας Τηλ: 2265041840, Fax: 2265041197 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΜΑΪΟΣ 2003 Πίνακας Περιεχοµένων Μήνυµα προς τους κ.κ. Μετόχους...4 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη...6 Αναµόρφωση αποτελεσµάτων και ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 16 Μα ου 2016, έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα