π π Ã À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / / π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π π Ã À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / 2 0 4 / 1 4. 1 1. 2 0 0 0 π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π..."

Transcript

1 π π à 2004 À ª º ø ª π π π À ƒ. 1 6 º 5 / / π ƒ º π ƒ À À À : π à À ƒ º π..... ªÀƒ, π À π 2005

2 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε Ν. Σµύρνη, ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών της Εταιρίας Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Παραγόµενα Προϊόντα - Παραγωγική ιαδικασία Ερευνητική ραστηριότητα ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφάλιση Επενδύσεις Επενδύσεις Τελευταίας ιετίας Τρέχουσες Επενδύσεις Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Τελευταία Αύξηση Μ.Κ Τρέχουσες Επενδύσεις - Επενδυτική Πολιτική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ιδια Κεφάλαια Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Προσωπικό Οργανόγραµµα Συµµετοχές των Μελών του.σ και των Κύριων Μετόχων στη ιοίκηση και το Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρίας Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ισολογισµοί ιάθεση Κερδών ιάθεση των Προ Αποσβέσεων Κερδών Μερισµατική Πολιτική Φορολογία Μερισµάτων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Απολογιστικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρίας Εταιρίες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ισολογισµοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες...61 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

4 6. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της Εταιρίας Συνοπτική Περιγραφή του Οµίλου Εταιριών και των Συµµετοχών της Εταιρίας Θυγατρίκες Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ι-εταιρικές Συναλλαγές ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σηµαντικες Εξελίξεις Τρέχουσας Χρήσης Στόχοι και Προοπτίκες...82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 85 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών τόσο της Εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." (εφεξής η "Εταιρία" ή ΣΕΛΟΝΤΑ )σε µητρικό επίπεδο,όσο και και του Οµίλου (εφεξής ΌΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.)σε ενοποιηµένο επίπεδο, από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Συγγρού 231, Νέα Σµύρνη Αττικής, τηλ Τµήµα Μετόχων (υπεύθυνος κ. Β. Πίπας). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει της ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: Γιάννης Στεφανής, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Αθηνών, τηλ Γιάννης Ανδριανόπουλος, Γενικός ιευθυντής, κάτοικος Αθηνών, τηλ Ευάγγελος Πίπας, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Αθηνών, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. γ. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη βάση που έληξε στις , διενήργησε o ορκωτός ελεγκτής κος. Αναστάσιος Επαµ. Κερατσής (Α.Μ.ΣΟΕ 10871) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.» (διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλέφωνο: ). Το Πιστοποιητικά Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων περιόδου Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065\1992 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων κατά ποσό ,94 ευρώ, και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,82 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,12 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε στον λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΑΙΙΙ-2 " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ,21 ευρώ από εκείνες πού θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 2. Στους λογαριασµούς Συµµετοχών, περιλαµβάνεται και ποσό ,06 ευρώ πού αφορά σε επιχειρήσεις, οι Οικονοµικές Καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από αναγνωρισµένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η αποτίµηση των Συµµετοχών, αλλά και των Χρεογράφων της Εταιρείας στην παρούσα χρήση έγινε στην µικρότερη µεταξύ της τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190\1920, εκτός από µία περίπτωση όπου η αποτίµηση έγινε στην τρέχουσα αξία µε βάση προγενέστερη εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, ενώ στην προηγούµενη χρήση η αποτίµηση έγινε στην τιµή κτήσεως τους. Από την αποτίµηση προέκυψαν ζηµίες συνολικού ποσού ,65 ευρώ, τις οποίες η Εταιρεία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992\2002 µετέφερε απευθείας σε µείωση της Καθαρής της Θέσης, και όχι σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190\1920 και του άρθρου 28 του Π. 186\ Η µη διανοµή µερίσµατος οφείλεται στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190\1920. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

6 4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2002, εποµένως τα καταβληθέντα ποσά φόρων για τις επόµενες χρήσεις ( ) δεν έχουν καταστεί οριστικά. Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Ελέγχου Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων περιόδου Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της , περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εταιρίες «AQUAVEST-ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»που ελέγχεται από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κα Σοφία Μουρατίδου µε ΑΜΣΟΕ της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.», ΑΣΤΑΡΤΗ-EUROFISH HELLAS A.Ε.» που ελέγχεται από την ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Αναστάσιο Επ. Κερατσή (Α.Μ. ΣΟΕ 10871) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.», την εταιρεϊα της Ουαλίας BLUEWATER FLAΤFISH LTD που ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές Townends Chartered Accountants στην Ουαλία, την «SELONDA INTERNATIONAL LTD», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ», «ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε.», οι οποίες δεν ελέγχονται από αναγνωρισµένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για τις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1. Σε ορισµένες εταιρείες του Οµίλου µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065\1992 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων κατά ποσό ,30 ευρώ, και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,82 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,35 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε στον λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΑΙΙΙ-2 " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων " και κατά ποσό ,13 ευρώ κάλυψε ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ,21 ευρώ από εκείνες πού θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 2. Στις παραπάνω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνεται και θυγατρική (100%) εταιρεία του Εξωτερικού µε σύνολο ενεργητικού ,21 ευρώ οι Οικονοµικές Καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, το 75,70 % όµως του ποσού αυτού, δηλαδή ,51 ευρώ είναι επενδυµένο σε µετοχές Ελληνικών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και οι Οικονοµικές Καταστάσεις εταιρειών πού περιλαµβάνονται στην ενοποίηση µε σύνολο ενεργητικού ποσό ,45 ευρώ και συνολικό κύκλο εργασιών ποσό ,95 ευρώ. 3. Η αποτίµηση των Συµµετοχών, αλλά και των Χρεογράφων των Εταιρειών του Οµίλου στην παρούσα χρήση έγινε στην µικρότερη µεταξύ της τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190\1920, εκτός από µία περίπτωση όπου η αποτίµηση έγινε στην τρέχουσα αξία µε βάση προγενέστερη εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, ενώ στην προηγούµενη χρήση η αποτίµηση έγινε στην τιµή κτήσεως τους. Από την αποτίµηση προέκυψαν ζηµίες συνολικού ποσού ,65 ευρώ, τις οποίες η Εταιρεία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992\2002 µετέφερε απευθείας σε µείωση της Καθαρής της Θέσης, και όχι σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190\1920 και του άρθρου 28 του Π. 186\ Οι Εταιρείες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί, η Eurofish Hellas Αστάρτη ΑΕ για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2001, ενώ οι υπόλοιπες όλες εταιρείες του Οµίλου για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2002 και εποµένως τα καταβληθέντα ποσά φόρων για τις επόµενες χρήσεις ( ) δεν έχουν καταστεί οριστικά. Φορολογικές Υποχρεώσεις Η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΦΜΥ, φόρο αµοιβών τρίτων) από τα Ε.Θ.Ε.Κ. µέχρι και την χρήση 2002, τα δε οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Για τις εταιρείες του Οµίλου Σελόντα οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες Χρήσεις Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ Χρήση Eurofish Hellas Αστάρτη ΑΕ Χρήση Επενύσεις Υδατ/γειών-Aquavest AE Χρήση Κοινοπραξία Μεσογειακή Τσιπούρα Χρήση Ακουανέτ ΑΕ Χρήση Selonda International Ltd Bluewater Flathfish Ltd Παρατηρήσεις Φορολογία στην Μεγ. Βρετανία Φορολογία στην Μεγ. Βρετανία ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

7 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Γενικές εξελίξεις. Η χρήση του 2004 ήταν µία θετική χρονιά για την Εταιρεία και για την ιχθυοκαλλιέργεια. Η κρίση του κλάδου τα προηγούµενα χρόνια άρχισε να ξεπερνιέται. Έγιναν ανακατατάξεις στον κλάδο, και πολλές εταιρείες µοιραία ή και στρατηγικά προχώρησαν σε συµµαχίες, εξαγορές, κοινοπραξίες ή και ανάθεση της διαχείρισης και του management της εταιρείας τους. Η Σελόντα έχοντας από την αρχή της κρίσης τεθεί σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κάλυψης ή και ανάληψης διαχείρισης προβληµατικών επιχειρήσεων, όπως τον Όµιλο SFI για 14 µήνες ή και άλλων µικρότερων εταιρειών και παραγωγών, µπόρεσε και επεκτάθηκε παραγωγικά κατά 50% περίπου αναλαµβάνοντας την πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση µεγαλύτερων παραγωγικών µεγεθών. Παράλληλα ο Όµιλος συνεργάζεται µε διάφορους παραγωγούς στα πλαίσια της υποστήριξης της εκτροφής των µονάδων παραγωγής τους, ή της διάθεσης των προϊόντων τους µέσω του δικτύου πώλησης του Οµίλου Σελόντα. Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών. Για την χρήση του 2004 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. στη χρήση 2003, παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξης του 52%. Σηµαντικός παράγοντας στην διαµόρφωση των πωλήσεων των ετοίµων προϊόντων (ιχθύων) είναι η τιµή διάθεσής τους, και ο καθορισµός της πολιτικής αποθεµατοποίησης των µονάδων εκτροφής. Η Σελόντα για το 2004 αύξησε τις πωλήσεις στο έτοιµο προϊόν (ψάρι) λόγω της συνεχούς αύξησης του µεριδίου αγοράς των πωλήσεων στις αγορές µε επακόλουθο την αύξηση πωλήσεων σε ποσότητες σε ποσοστό 43% από το 2003,ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και αύξηση της τιµής πώλησης κατά 19%. Οι πωλήσεις του γόνου είναι στα ίδια επίπεδα µε το 2003 και σε ποσότητες και σε τιµές. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2004 σε χιλ., ποσοστό 8,1% επί του κύκλου εργασιών έναντι χιλ µε ποσοστό 6,5% το Η αύξηση είναι σηµαντική και οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης µε αυξηµένη τιµή πώλησης των ιχθύων, στην καλύτερη διαχείριση και µείωση του κόστους. Αντίστοιχα έχουµε για το 2004 αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου κατά 10% σε ποσότητες συνεχίζοντας κάθε χρόνο την διείσδυση σε νέες αγορές και την αύξηση των µεριδίων αγοράς. Το εµπορικό δίκτυο µε επιθετική πολιτική, πέτυχε διεύρυνση νέων αγορών και πελατών της δείχνοντας την δυναµική της αγοράς και για τον Οι πωλήσεις του γόνου είναι στα ίδια επίπεδα. Επενδύσεις για τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εταιρειών του κλάδου στο εξωτερικό. Η Εταιρία συµµετείχε κύρια σε επενδύσεις στο κλάδο της Ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας στη Βόρεια Ευρώπη. (Ουαλία), για την παραγωγή ιχθύων σε χερσαίες εγκαταστάσεις, µε την εγκατάσταση των πρότυπων συστηµάτων διαχείρισης νερού, τεχνογνωσία που κατέχει η συνδεδεµένη Αγγλική εταιρεία του Οµίλου «International Aqua Tech Ltd». Και για το 2004 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 974. εκ. ευρώ, για την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας µονάδας παραγωγής λαυρακιού στην Ουαλία. Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η δηµιουργία ισχυρών οµίλων στο κλάδο, είναι η απάντηση στην κρίση που διέπει τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα ειδικότερα και στην Ευρώπη γενικότερα. Ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης Επέκταση του Οµίλου. Η Εταιρεία το 2004, µετά από την επί 14 µήνες ενασχόλησή µε το θέµα της SFI που σηµαίνει διαχείριση πολλών µονάδων παραγωγής, και την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας κατά περίπου 50%, επανασχέδιασε την πολιτική της παραγωγής δράσης του Οµίλου. Ενεργοποίησε στο maximum την παραγωγική δυναµικότητα στις υπάρχουσες άδειες λειτουργίας, έκανε συµβάσεις facon ή διαχείρισης µονάδων άλλων παραγωγών που είναι κοντά σε υποδοµές υποστήριξης παραγωγής του Οµίλου, δηµιούργησε κοινοπραξίες εκτροφής µε παραγωγούς που είχαν οικονοµικά προβλήµατα για την διαχείριση της παραγωγής. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

8 Με αυτές τις κινήσεις ο Όµιλος Σελόντα θα µπορεί να παράγει ή να ελέγχει διπλάσιες ποσότητες ιχθύων σε σχέση µε το Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις. Είναι σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις ή εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες οι κύριες είναι : 1. Την προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, οι από προσφυγές της εταιρίας Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ {RIOPESCA} Α.Ε. -την οποία εξαγόρασε και εν συνεχεία συγχώνευσε δι απορροφήσεως η Εταιρία το έτος κατά πράξεων επιβολής προστίµου εκ ποσών πεντακοσίων χιλιάδων και οχτώ εκατοµµυρίων δραχµών του Νοµάρχη Αρκαδίας. Η συζήτηση αναβλήθηκε διαδοχικά για τις δικασίµους της , της , της , της και της Κατά την δικάσιµο της η υπόθεση συζητήθηκε. Επί της προσφυγής των δραχµών εκδόθηκε η µε αριθµό 17/2005 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως η οποία περιόρισε το ποσό των δραχµών [23.477,62] στο ποσό των ΕΥΡΩ. Επί του ποσού των δραχµών [1.500 Ευρώ] η υπόθεση παραπέµφθηκε για να εκδικαστεί στο Μονοµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως και εκκρεµοδικεί. Η εν λόγω προσφυγή πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή και θα επιφέρει την ακύρωση του προστίµου. 2. [α].την προσδιορίστηκε για να συζητηθεί ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ναυπλίου Έφεση των Παπαγεωργίου και λοιπών κατά της καταδικαστικής απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ναυπλίου που επέβαλε στους εφεσιβάλλοντες ποινή φυλάκισης 10 µηνών για το αδίκηµα της κλοπής ιχθύων. Η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 7 η , ότε και ανεβλήθη εκ νέου για την δικάσιµο της Την 20 η εκδικάστηκε ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ναυπλίου µήνυση της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ κατά των Παπαγεωργίου και Σταύρου. Κατά την δικάσιµο αυτή καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 12 µηνών έκαστος. [β]. Με την από αγωγή της Εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» κατά των Γεωργίου Παπαγεωργίου και Βασιλείου Σταύρου, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 16 η , η Εταιρία ζητούσε να υποχρεωθούν οι ανωτέρω να καταβάλουν σε αυτήν το συνολικό ποσό των εφτά εκατοµµυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δραχµών, για την αποκατάσταση της προκληθείσας στην Εταιρία περιουσιακής ζηµίας και ηθικής βλάβης. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2001 η µε αριθµό 300/2001 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή της Εταιρίας. Η απόφαση αυτή έχει γίνει αµετάκλητη. 3. Την η Εταιρία κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Νικολάου Σατρατζέµη η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την Κατά την δικάσιµο της η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ αριθµό 2203/2004 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή την αγωγή. Επιπλέον η Εταιρία εξέδοσε τις κάτωθι διαταγές πληρωµής: α. Την 1 η Ιουλίου του έτους 2002 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 4348/2002 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρίας µας και υποχρέωσε την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,50 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των 807 Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά. β. Την 22 η Οκτωβρίου του έτους 2002 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 6499/2002 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρία µας και υποχρέωσε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,39 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των 807 Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία µας έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά. γ. Την 13 Μαρτίου του έτους 2003 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 2175/2003 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρία µας και υποχρέωσε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,79 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία µας έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

9 φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά και δ. Την 24 Ιουλίου του έτους 2003 εκδόθηκε από τον ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η µε αριθµό 6520/2003 διαταγή πληρωµής, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής της εταιρία µας και υποχρέωσε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» να καταβάλει στην εταιρία µας το ποσό των ,35 Ευρώ µε τον νόµιµο τόκο από της εποµένης της εµφάνισης εκάστης επιταγής προς πληρωµή. Επίσης η ίδια η διαταγή πληρωµής καταδίκασε την εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» στα δικαστικά έξοδα της εταιρίας µας, τα οποία όρισε στο ποσό των 890 Ευρώ. Για την ανωτέρω διαταγή πληρωµής η εταιρία µας έχει επιδώσει στην εταιρία «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.» δύο φορές ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό αυτής µε επιταγή προς πληρωµή µε την οποία καλούσε αυτήν να της καταβάλει τα αναφερόµενα σε αυτήν χρηµατικά ποσά. Επίσης έχει καταθέσει και µηνύσει για το αδίκηµα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών σε βάρος του κ. Νικολάου Σατρατζέµη. Από τα ανωτέρω ποσά έχει πληρωθεί ένα µέρος και οφείλεται ακόµα το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ Ευρώ και πενήντα επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (68.138,57), πλέον τόκων υπερηµερίας και πάσης φύσεως δικαστικών εξόδων από την εποµένη εµφανίσεως των ανωτέρω επιταγών και εκδόσεως των ανωτέρω διαταγών πληρωµής. Επίσης την εκδικάστηκε και αναµένεται έκδοση απόφασης αίτηση της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ κατά της εταιρίας Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε. για την κατάσχεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειεας. 4. Την 24 η επεβλήθη στην Εταιρία πρόστιµο Κ.Β.Σ. εκ ποσού πενήντα εκατοµµυρίων [ ] δρχ ή [ ,14 Ευρώ] διά της υπ αριθµ. 163/ Απόφασης Επιβολής Προστίµου του Προϊστάµενου.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Πειραιά. Η Εταιρία άσκησε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και κατόπιν εκδόσεως της υπ αριθµ. 3256/1999 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, άσκησε έφεση ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Επί της ως άνω εφέσεως της Εταιρίας κατά της υπ αριθµ. 163/98 απόφασης επιβολής προστίµου ΚΒΣ της.ο.υ. ΦΑΕ Πειραιά και της υπ αριθµ. 3256/99 ΠΠ, εκδόθηκε η υπ αριθµ. 1862/2003 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία ακύρωσε την 163/1998 πράξη επιβολής προστίµου για τυπικούς λόγους. Το ηµόσιο δεν άσκησε αναίρεση και η απόφαση τελεσιδίκησε. Το ηµόσιο επανήλθε µε την 381/ νέα πράξη επιβολής προστίµου εκ ποσού δρχ. ή ,06 Ευρώ του Προϊσταµένου της ΥΟ ΦΑΕ Πειραιά, υπολογιζοµένου µε βάσει το ευνοϊκό καθεστώς του ν. 2523/1997. Η Εταιρία άσκησε την υπ αριθµ. 410/ προσφυγή ενώπιον της ΥΟ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία εκκρεµοδικεί. Η προσφυγή της Εταιρίας είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθείς και στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία και υπέρ αυτής ad hoc νοµολογία. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται βέβαιο η Εταιρία θα απαλλαγεί και από το νέο πρόστιµο. 5. Την 24 η προσδιορίστηκε για να συζητηθεί η από εργατική αγωγή ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΚΑΤΤΗ κατά της Εταιρίας, διά της οποίας προβάλλει απαιτήσεις από µισθούς υπερηµερίας ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα ευρωλεπτών [6.967,50]. Κατά την δικάσιµο της 24 ης , η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την δικάσιµο της Η εν λόγω αγωγή είναι όλως αβάσιµη και αναληθής και πιθανολογούµε ότι δεν θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί. 6. Την 7 η συζητήθηκε, µετ αναβολή από την δικάσιµο της , ενώπιον του Πρώτου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπ αριθµ. 126/2001 Έφεση της εταιρίας κατά της υπ αριθµ. 2/81358/Γ0041/ καταλογιστικής πράξης του Υπουργού Οικονοµικών, διά της οποίας επεβλήθη στην Εταιρία πρόστιµο εκ ποσού δρχ ή ,20 Ευρώ. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ. 754/2005 απόφαση του Πρώτου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία περιορίζει το καταλογισθέν ποσό των δρχ ή ,20 Ευρώ σε δρχ. ή ,86 Ευρώ. Την εν λόγω απόφαση η Εταιρία θα εφεσιβάλλει και προβλέπεται ότι η αναίρεση θα ευδοκιµήσει. 7. Την προσδιορίστηκε για να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου η από αγωγή του κ. Αθανασίου Τσίγκου κατά της Εταιρίας διά της οποίας προβάλλει απαίτηση ύψους 4.669,46 Ευρώ από διαφορές αποδοχών. Η συζήτηση αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 21 ης Η εν λόγω αγωγή είναι όλως αβάσιµη και αναληθής και πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί. 8. Την 16 η προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άµφισσας η από και αγωγές των κ.κ. ΘΕΩ ΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ και ΒΛΑΧΟΥ, ΚΑΤΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ αντίστοιχα, διά των οποίων προβάλλουν απαιτήσεις από µισθούς υπερηµερίας συνολικού ύψους ,20 Ευρώ. Η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 2ας Η εν λόγω αγωγή είναι όλως αβάσιµη και αναληθής καθόσον οι εν λόγω ενάγοντες αποχώρησαν οικειοθελώς από την Εταιρία και πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί. 9. Οι αδελφοί Μαραγκού διά της από αγωγής τους σε βάρος της Εταιρίας αξίωσαν το ποσό των εβδοµήντα έξι χιλιάδων εκατόν δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών [76.116,13] ως αποζηµίωση νοµίµου καταγγελίας της µεταξύ ηµών εµπορικής µίσθωσης. Επ αυτής εκδόθηκε η υπ αριθµ. 2835/2004 απόφαση ΜΠΑ η οποία έκανε εν µέρει δεκτή την αγωγή και αναγνώρισε ότι η Εταιρία οφείλει το ποσό των τριάντα εφτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών [37.666,72]. Κατ αυτής η Εταιρία άσκησε την από η οποία την µαταιώθηκε λόγω θανάτου ενός των αντιδίκων. Η εκτίµησή της Εταιρίας είναι ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να γίνει δεκτή η αγωγή των αντιδίκων. 10. Η Εταιρία ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. κατέθεσε σε βάρος της Εταιρίας την από αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διά της οποίας αιτείτε το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εκατόν ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

10 δεκαπέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών [18.115,56]. Επί της αγωγής αυτή εκδόθηκε η µε αριθµό 1677/2005 η οποία έκανε δεκτή την αγωγή της ΕΛΤΟΝ και καταδίκασε την εταιρία να καταβάλει σε αυτή ,56 λεπτών. Η απόφαση θα προσβληθεί µε έφεση, διότι πάσχει και πιθανολογείται ότι η έφεση της εταιρίας θα ευδοκιµήσει. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις που να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά την διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρίας. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

11 2.2. Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας την συγχώνευση δια απορρόφησης της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. µε την ΤΡΙΤΩΝ Α.ΕΙ. και την έκδοση των νέων µετοχών στις 30/05/2003 έχει διαπραγµατεύσιµες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 ) εκάστη. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει για το 2004, την τιµή κλεισίµατος της µετοχής «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» κάθε µήνα και την µηνιαία αξία συναλλαγών της µετοχής καθώς και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών του Χ.Α.Α, σε Ευρώ. Μήνες 2004 Τιµή Κλεισιµ. Τέλους Μηνός (Ευρώ) Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συν/γων (Ευρώ) Συνολ. Αξία Μηνιαίου Όγκου Συν/γων Χ.Α. (Ευρώ) Ιανουάριος 0, Φεβρουάριος 0, Μάρτιος 0, Απρίλιος 0, Μάιος 0, Ιούνιος 0, Ιούλιος 0, Αύγουστος 0, Σεπτέµβριος 0, Οκτώβριος 0, Νοέµβριος 0, εκέµβριος 0, Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του όγκου συναλλαγών των µετοχών της Εταιρείας για την περίοδο ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ. (2/1-31/12/04) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, /01/04 21/01/04 06/02/04 25/02/04 12/03/04 31/03/04 20/04/04 06/05/04 24/05/04 10/06/04 28/06/04 14/07/04 30/07/04 18/08/04 03/09/04 21/09/04 07/10/04 25/10/04 11/11/04 29/11/04 15/12/04 31/12/04 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

12 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύµανση της τιµής της µετοχής της Εταιρείας σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο 01/01/ /12/2004 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ. vs ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. (1/1-31/12/04) /12/03 14/01/04 28/01/04 11/02/04 25/02/04 10/03/04 24/03/04 07/04/04 21/04/04 05/05/04 19/05/04 02/06/04 16/06/04 30/06/04 14/07/04 28/07/04 11/08/04 25/08/04 08/09/04 22/09/04 06/10/04 20/10/04 03/11/04 17/11/04 01/12/04 15/12/04 29/12/04 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ. Η εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, από τη συνεδρίαση της 12/05/2003 κι εφεξής θα αρχίσει η ειδική διαπραγµάτευση επί των κοινών εισηγµένων µετοχών της εταιρίας, της ενίσχυση της ρευστότητάς της, µε ειδικό διαπραγµατευτή το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, PROTON ΑΧΕΠΕΥ. Η εταιρία έχει συνάψει σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης µε την PROTON ΑΧΕΠΕΥ H PROTON ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστηµα Συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αξιών εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασµό επί των µετοχών της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα