Αυτό μας δείχνει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τυχαία προς κάποιες κατευθύνσεις!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτό μας δείχνει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τυχαία προς κάποιες κατευθύνσεις!"

Transcript

1 Προσπάθησα να συντάξω το χρονικό, του πως εξελισσόταν ο δανεισμός της Ελλάδος από το 1821 και μετά με γεγονότα και ημερομηνίες, για το πώς εξελίχθηκε το τραπεζικό σύστημα στο πέρας αυτών των χρόνων, το πώς αντέδρασαν οι κυβερνώντες, τι γινόταν πολιτικά κατά το ίδιο διάστημα, πως η Ελλάδα πτώχευε και παράλληλα γινόταν εγκατάσταση των ξένων δυνάμεων και κατάσχοντο τα εδαφικά κτλ. Αυτό μας δείχνει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τυχαία προς κάποιες κατευθύνσεις! Το Χρονικό: Η Τράπεζα της Ανατολής, Η Εθνική τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα : Παγκόσμια Οικονομική και πετρελαϊκή κρίση : Η Ελλάδα παίρνει τα περιβόητα «δάνεια της ανεξαρτησίας» Δύο δάνεια 2,8 εκ χορήγησαν οι Αγγλικές τράπεζες σε χρυσές λίρες, υπό την παρότρυνση του υπουργού οικονομικών της Αγγλίας λόρδου Κάνιγκ. Ένα μόνο μικρό ποσό από τα συνολικά ποσά των δανείων δαπανήθηκε για τις ανάγκες της επανάστασης. Το μεγαλύτερο σπαταλήθηκε στην προπληρωμή τόκων και προμηθειών, στα χρηματιστήρια της Ευρώπης ή σε παραγγελίες πολεμικού υλικού που ποτέ δεν έφτασε στην Ελλάδα! Το πιο επαχθές όμως μέτρο που προβλέπονταν για την αποπληρωμή των δανείων ήταν η υποθήκευση των «εθνικών κτημάτων» που είχαν εγκαταλειφθεί από τους Τούρκους καταχτητές τους : Κυβερνήτης: Α. Ζαίμης. όταν ανέλαβε, βρήκε στο ταμείο 16 γρόσια. Times Λονδίνου, 15 Σεπτ. 1826: «οι αδελφοί Ρικάρντο ( Ιακώβ καί Σαμψών) και οι Ρότσιλντς (τσεπώσανε (have pocteted) Λ.» καί σχολιάζουν: «The pretty item reserved as commission by the contractors of the second loan (amounting to 64,000 L.) nearly doubles the voluntary contributions of all the Philhellenes in Europe, including those of committees and corporations, of colleges and universities, of classical ladies and benevolont princes of priests, artists, philosophers and statesmen- the produce of benefit concerts, and the collection of charity sermons» Ό καθηγητής Ανδρεάδης στό βιβλίο του «Ιστορία τών εθνικών δανείων» («Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών», αριθμ. 202, Αθ. 1904) γράφει ότι «οι κ.κ. Ρικάρδοι όχι μόνον ήρνήθησαν νά άναγνωρίσωσι τήν επιτροπή, άλλα καί προσεπάθησαν νά παρεμβάλωσι πάν πρόσκομμα είς τήν άνεύρεσιν της αληθείας» (ένθ. άνωτ. σελ. 26) καί αναφέρει τίς άπατες καί τους εκβιασμούς, πού της έκαναν εκείνοι οι Εβραίοι, οι όποιοι ανέβαζαν τίς μεσιτείες καί τεχνητά αΰξαιναν τήν αξία τών μετοχών (ένθ. άνωτ. σελ. 32) ή δίνανε παραγγελίας γιά ατμόπλοια χωρίς τήν έγκριση τών Ελλήνων σέ εξωφρενικές τιμές γιά νά κερδοσκοπούν (ένθ. άνωτ. σελ. 49) σχολιάζει ότι τά ποσά τον δευτέρου δανείου αντί «νά σταλώσι κατεπειγόντως εις Ελλάδα, έμειναν έν Αγγλία, χρησιμεύσαντα μόνον εις τό νά προμηθεύσωσιν είς τους κ.κ. Ρικάρδους καί συντροφίαν μεσιτικά καί μέσον απαλλαγής είς καλήν τιμήν των ελληνικών ομολογιών, ας ούτοι ε ιχον». Και όλα αυτά μέ τήν έγγύησιν τών τριών Δυνάμεων. Για την εγγύηση του τοκογλυφικού δανείου, ζήτησαν μέρος της Ελλάδος:

2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 6η Προεδρία του κ. Πανούτζου Νοταρά Μετά τήν άνάγνωσιν τών χθεσινών Πρακτικών. Α. Ανεγνώσθη έγγραφον του Εκτελεστικού ύπ αριθ , είς τό όποιον εγκλείει δύο αντίγραφα επιστολών του έν Λονδίνω κυρίου Ρικάρδου, διά τών οποίων προβάλλει νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γής καί νά δοθή είς τους δανειστάς ή εξουσία επάνω είς αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώρισμένη διά τό κεφάλαιον του δανείου, καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου. Αναφέρει, ακόμη, ότι οι δανεισταί δέν έμπορουν ν αποδεχθούν τάς πράξεις των δύο απεσταλμένων επιτρόπων Ίω. Ορλάνδου καί Ά. Λονριώτον. Απόσπασμα τον από 7 Δεκεμβρίου γράμματος της εν Λονδίνω επιτροπής, διά τον οποίου έπέμφθη τό πρώτον αυτών των γραμμάτων (α). Επειδή ένα από τά ουσιώδη αντικείμενα, τά όποια θέλονν απασχολήσει τήν σκέψιν τής Εθνικής Σννελεύσεως, θέλει ε ισθαι καί ό τρόπος τον νά λάβη τήν άπαιτονμένην ύπόληψιν τό έλληνικόν δάνειον, διά νά έμπορέση νά διαπραγματευθή καί έτερον νέον δάνειον εκτός τής Ελλάδος διά τάς μεγάλας άνάγκας του έθνους, ή Διοίκησις έκρινε χρέος της νά καθυποβάλη αυτά εις τήν Έθνικήν Συνέλευσιν καί συνιστά συγχρόνως καί τόν κύριον κόμητα Γάμπαν, όστις ένεχείρισεν εις τήν Διοίκησιν τό τελευταίον γράμμα του κυρίου Ρικάρδου, καί έχει νά όμιλήση καί ή ευγενία του περί αυτής τής υποθέσεως. Εν Ναυπλίω τη 10 Απριλίου 1826 Ό Αντιπρόεδρος Γκίκας Μπότασης Αναγνώστης Σπηλιωτάκης Κωνστ. Μαυρομιχάλης Ιωάννης Κωλέττης Ό Προσωρινός Γεν. Γραμματεύς (Τ.Σ.) Γ. Πραΐδης α) Απόσπασμα του από 7 Δεκεμβρίου 1825 γράμματος τής εν Λονδίνω επιτροπής, δι ού έπέμφθη τό γράμμα του Ρικάρδου καί Σαμψών Ιακώβου. Περικλείεται άντίγραφον τής επιστολής τών δανειστών μας κ. Ρικάρδου (καί Σαμψών Ιακώβου) τό πρωτότυπον τής οποίας εστάλη διά του ναυαγήσαντος ελληνικού πλοίου του καπ. Δημητρίου Μιαούλη. Τό ζήτημα των, κατ αυτήν τήν έπιστολήν, θέλει σας φανή βαρύ σας φανερώσομεν δέ, ότι ζητήσαντές τους καθαρωτέραν εξήγησιν, έπληροφορήθημεν, ότι αυτοί δέν εννοούν άλλο, παρά νά βαλθή υπό τήν έξουσίαν των εν προσόιωρισμένον μέρος εθνικής γής, μέ τά προϊόντα τής οποίας νά πληρώνηται χρονικώς τό διάφορον ή μέρος του διαφόρου του δεύτερου δανείου. Τοις έπαραστήσαμεν, ότι ή ελληνική Διοίκησις ύπεχρέωσε δι αυτό τό δάνειον, τό όποιον, από τά 55 1/2, κατήντησεν εις τά 18, καί νά ευκολυνθούν τά μέσα διά νέον δάνειον, δίότι, λέγουν, τότε τό εδώ κοινόν ημπορεί νά συλλάβει έμπιστοσύνην. Όθεν, παρακαλείται ή σέβ. Διοίκησις νά σκεφθή βαθέως και περί του ουσιώδους τούτου κεφαλαίου καί νά τό άποφασίση τό όγληγορώτερον, δίδουσα την συγκατάθεσίν της, διότι αυτό θέλει είναι εν πολλά έπιτήδειον μέσον διά νά άναστερεωθή ή εθνική μας ύπόληψις καί διά νά ευκολυνθούν καί αι εις τά ενταύθα πράξεις μας. Ίσον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω Τη 10 Απριλίου 1826 έν Ναυπλίω Ό Προσωρινός Γενικός Γραμματεύς (Τ.Σ.) Γ Πραΐδης Ώστε λοιπόν οι τοκογλύφοι Εβραίοι ζητούσαν «νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γης καί νά δοθή εις τους δανειστάς ή εξουσία επάνω εις αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώριαμένη διά τό κεφάλαιον τού δανείου καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου»!! κι αν δέν υποχωρούσαμε κινδύνευε ή εθνική μας ύπόληψις. Τί εκβιασμοί!! Χάριν τής ιστορίας αναφέρω ότι οι Εβραίοι απαιτούσαν ώς έγγύησιν τήν Κορινθίαν» 1827 : Η Ελλάδα ζητεί δάνειο για αναδιάρθρωση αλλά οι Ευρωπαίοι αρνούνται. Πρώτη Πτώχευση της Ελλάδος (Καποδίστριας) 2

3 : Ίδρυση στην Αίγινα, με τη βοήθεια του Ιωάννη Ευνάρδου, της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας. Παράλληλα με τις τραπεζικές εργασίες, εκτελούσε και αρμοδιότητες Υπ. Οικονομικών. Επικεφαλής ο έμπορος Γεώργιος Σταύρου (μέλος της φιλικής εταιρείας), μετέπειτα 1 ος διοικητής της Εθνικής τράπεζας. Μέτοχοι: Ευνάρδος, Λουδοβίκος της Βαυαρίας, κα. Το κράτος απορροφούσε όλα τα αποθέματα της τράπεζας και έτσι έκλεισε. Συνεισέφερε σημαντικά στην ανασυγκρότηση του στρατού, την κίνηση του στόλου, την καταπολέμηση της πειρατείας, συντήρηση πλήθους φτωχών οικογενειών κτλ : Επιβολή του Όθωνα ως Βασιλιά (17 ΕΤΩΝ) υπό τη Βαυαρική διοίκηση Ο ερχομός του συνοδεύτηκε από εγγυήσεις (εγγυήθηκαν οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις -Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, κάθε μία το ένα τρίτο) για την παροχή δανείου 60 εκ. γαλλικών φράγκων ( που δεν είχε δοθεί το 1827). Μέχρι το 1833 είχαν εκχωρηθεί τα 2/3 του δανείου. Στην πραγματικότητα το ποσό που έφτασε και πάλι στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρότερο ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δαπανήθηκε στο Βαυαρικό στρατό, την κρατική γραφειοκρατία και την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, τα «εθνικά κτήματα» συνέχιζαν να είναι υποθηκευμένα. Από τις 2 δόσεις (τα 2/3) το 56.8 % κατακρατήθηκε στο εξωτερικό, σπαταλήθηκε από την αντιβασιλεία και σε έξοδα για το βαυαρικό στρατό. Ο τραπεζίτης που συνόδευε ως οικονομικός σύμβουλος τον Όθωνα ήταν ο χρηματιστής Βαρώνος Μαξ Ντε Ρότσιλντ 1835 : Στο δημόσιο ταμείο υπήρχαν δραχμές και από αυτά τα χρήματα έπρεπε να καλυφθούν τα ελλείμματα και η εξυπηρέτηση του δανείου, που ήταν δραχμές. Τελικά η καθαρή πρόσοδος, από το δάνειο, για την Ελλάδα ήταν μόλις το14,2%. Στο τέλος του 1859 η Ελλάδα έναντι του δανείου χρωστούσε υπερτριπλάσια των όσων λογιστικά είχε επωφεληθεί από το δάνειο. Η Ρωσία απαίτησε, για πολιτικούς λόγους, άμεση καταβολή των τοκοχρεολυσίων των πρώτων 2 δόσεων του 1833 και την επιστροφή των προκαταβολών της 3ης δόσης. Η 3 η δόση δεν έφτασε ποτέ. Με αυτά συμφώνησαν και οι υπόλοιπες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία). Ο Όθωνας αναγκάστηκε να καταφύγει σε αντιλαϊκά μέτρα, σταμάτησε την εκτέλεση έργων, ανέστειλε την καταβολή μισθών και απέλυσε μεγάλο αριθμό δημ. υπαλλλήλων : Ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, κατείχε το εκδοτικό προνόμιο Μέτοχοι Εθνικής Τράπεζας: Ρότσιλντ (Κύριοι μέτοχοι) Το ελληνικό κράτος με μετοχές, Νικόλαος Ζωσιμάς με 500 μετοχές, Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος με 300, Bασιλιάς Λουδοβίκος Β της Βαυαρίας με 200, Κωνσταντίνος Βράνης με 150, Θεόδωρος Ράλλης με 100, Ιούλιος Έσσλιν, κ.ά : 2 η Πτώχευση της Ελλάδος και έναρξη λειτουργίας Εθνικής τράπεζας (15 χρόνια μετά την 1 η πτώχευση) Μέχρι το 1843 η οικονομική ανάκαμψη δεν φαινόταν πουθενά. Η χώρα αδυνατούσε να εκπληρώσει το δημόσιο χρέος της. Οι ξένες δυνάμεις αρνήθηκαν να καταβάλουν την τρίτη δόση του δανείου του Ο Όθωνας αναγκάστηκε να κηρύξει επίσημη πτώχευση εκλιπαρώντας για νέες πιστώσεις. Υπό τον φόβο της εισβολής των μεγάλων δυνάμεων και κάτω από την υπόδειξή τους προχωρεί στη μείωση των τακτικών δαπανών που περιλαμβάνει και περικοπές μισθών. Ο Βαυαρός βασιλιάς και οι σύμβουλοι του αφού πρώτα συντέλεσαν στην οικονομική παράλυση τους κράτους, στη συνέχεια προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τον ξένο παράγοντα βάζοντας στην κατάψυξη τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Η διάσκεψη που συνήλθε στο Λονδίνο έθεσε αυστηρούς όρους για την καταβολή των ελληνικών οφειλών, όρισε επιτροπή ελέγχου της ελληνικής οικονομίας και επέβαλε την εκχώρηση όλων των εθνικών πόρων για την εξυπηρέτηση των δανείων. 3

4 Η οικονομική κρίση, η χρεοκοπία και μια σειρά άλλων πολιτικών παραγόντων έθεσαν τη βάση για την παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα της χώρας ενός στρατιωτικού κινήματος που τύγχανε της υποστήριξης ή της ανοχής των πολιτικών κομμάτων και του ελληνικού λαού. Οι κινηματίες συμπύκνωσαν τα πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στην απαίτηση για παραχώρηση συντάγματος : Στις 3 Σεπτεμβρίου όταν υπογράφονταν στο Λονδίνο η συμφωνία για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ο λαός στην Αθήνα περικύκλωνε το παλάτι. Κάτω από αυτό το βάρος ο Όθωνας αναγκάστηκε να αποδεχθεί τη θέσπιση συντάγματος. Το σύνταγμα ψηφίστηκε τον Μάρτιο του : Νέο Συνταγματικό καθεστώς: πολιτικά κόμματα- στασιμότητα- παρακμή Ιωάννης Κωλέτης, αρχηγός του Γαλλικού κόμματος, ενισχύει το βασιλιά, υπονομεύει το κοινοβούλιο, νοθεία και τρομοκρατία στις εκλογές, ενώ κατέχει 5 από τα 7 υπουργεία δεν προσέρχεται στο κοινοβούλιο, τορπιλίζει τις διαδικασίες. Κοινοβουλευτική δικτατορία : Κριμαϊκός πόλεμος: Αγγλία- Γαλλία. Βίαιη συμπεριφορά κατά της Ελλάδος, Ναυτικός αποκλεισμός 1870 : Έκδοση του Νέου Νομίσματος 1880 : Ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ένταξη της Εθνικής 1881 : Τρικούπης αναλαμβάνει την πρωθυπουργία Το εξωτερικό χρέος μεγαλώνει λόγω και των οικονομικών αποζημιώσεων που χρειάζεται να καταβληθούν στην Τουρκία για την παραχώρηση των περιοχών Θεσσαλίας και η Άρτας : H χώρα δανείζεται αλόγιστα ενώ αναγκάζεται να εκχωρεί σε δάνεια το 40 με 50 % των εσόδων της O Κάρολος Ντε Ρότσιλντ, εκλέγεται πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας 1893/ 97 : 3 η Πτώχευση της Ελλάδος: «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Τρικούπη (51 χρόνια μετά την 2 η πτώχευση) Μετά το θάνατο του Χαριλάου Τρικούπη ακολούθησε ο καταστροφικός Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, τον οποίον κήρυξε ο Δηληγιάννης. Η κατάσταση για την Ελλάδα γινόταν όλο και πιο συγκεχυμένη, εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και των πιέσεων που ασκούσαν οι ομολογιούχοι. Η Ελλάδα βγήκε από τον πόλεμο νικημένη και ταπεινωμένη, καθώς της επιβλήθηκε πολεμική αποζημίωση και Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Μάλιστα, για να εξασφαλισθούν οι δανειστές ότι θα εισπράξουν πίσω τα χρήματά τους, επέβαλαν μεταξύ των όρων την κατ ευθείαν είσπραξη των κερδών από τρία βασικά προϊόντα το πετρέλαιο, τα σπίρτα και τα τραπουλόχαρτα, τα οποία διακινούσε μόνον το Ελληνικό Μονοπώλιο αλλά και πάλι κάτω από τη διαχείριση των ξένων δανειστών και τραπεζιτών. Η Ελλάδα μέχρι τότε ( ) πήρε 10 εξωτερικά δάνεια, συνολικά 770 εκ. γαλλικά φράγκα. Κατά μέσο όρο η τιμή έκδοσης κυμάνθηκε στο 72,54%, δηλαδή χρεώθηκε γαλλικά φράγκα αλλά παρέλαβε τα (50,4 %) και που αρκετά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για το Γερμανικό στρατό, την άμυνα και τα τοκοχρεωλύσια. Τα υπόλοιπα ήταν τιμή έκδοσης και διάφορα άλλα έξοδα-κρατήσεις. 4

5 1893 : Ίδρυση Τράπεζας Αθηνών με κεφάλαια Ελλήνων, Γάλλων και Άγγλων (Ιδρυτές: Επ. Εμπειρίκος, Αλ. Λαμπρινούδης, Α. Καλλέργης, Μ. Ιορδανόπουλος, Ν. Τριανταφυλλίδης. Δάνειο από την κυβέρνηση του Σωτηρόπουλου Ράλλη το 1893, 9,7 εκ Γαλλικά Φράγκα : Η χρεοκοπία οδήγησε στις πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις και απεργίες με πιο σημαντική εκείνη των μεταλλωρύχων του Λαυρίου το Κυρίως όμως συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας εθνικιστικής υστερίας που υποδαυλίζονταν από την «Εθνική Εταιρεία» και την ανοχή ή σύμπραξη της κυβέρνησης Δηλιγιάννη. Ο Δηλιγιάννης προσπάθησε ανεπιτυχώς να έρθει σε συμφωνία με τους ξένους ομολογιούχους των δανείων για συμβιβασμό. Το 1896 ξεσπάει εξέγερση στην Κρήτη εναντίον της Οθωμανικής διοίκησης. Ο πρωθυπουργός, υπό την πίεση της «Εθνικής Εταιρίας» και της κοινής γνώμης ζητάει από τον βασιλιά Γεώργιο την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων. Τα στρατεύματα φτάνουν στο νησί τον Φεβρουάριο του Η πύλη αντιδρά οργισμένα και στέλνει τον στρατό της κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων ενώ οι μεγάλες δυνάμεις δεν συγκινούνται από τις ελληνικές απαιτήσεις. Αντίθετα αποφασίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Κρήτης. Η Ελλάδα ανέτοιμη από κάθε άποψη και θύμα του εθνικιστικού παραληρήματος της «Εθνικής εταιρείας», που ουσιαστικά ασκούσε την εξωτερική πολιτική, και των επικίνδυνων κυβερνήσεων υπέστη στρατιωτική πανωλεθρία από τον τουρκικό στρατό τον Μάιο του Ως αποτέλεσμα της ήττας αναγκάστηκε να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις 4 εκ. τουρκικών λιρών και να δεχθεί νέο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο για το διογκωμένο εξωτερικό της χρέος. Ο «Έλεγχος», εκτός από τη διαχείριση όλων των οικονομικών πόρων του κράτους ανέλαβε να καθορίζει και τη νομισματική πολιτική. Η εθνική κυριαρχία της χώρας είχε δεχθεί ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα : Διακανονισμός Δημοσίου Χρέους. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος της Ελλάδας (ΔΟΕ).Επιβλήθηκε από Ευρωπαϊκές χώρες που δάνεισαν την Ελλάδα το φθινόπωρο του 1897 ενώ αυτή είχε χρεοκοπήσει τέσσερα χρόνια πριν, με στόχο την αποπληρωμή των χρεών της προς τους πιστωτές της. Τον έλεγχο εκτελούσε μια εξαμελή επιτροπή, η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή (Commission Internationale Financière de la Grèce), με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα από το 1897 μέχρι το 1978, για 81 χρόνια. Ο Δ.Ο.Ε. διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά από τις αρχές του '30 είχε όλο και περισσότερο μειωμένη επίδραση στις αποφάσεις της χώρας, μέχρι τον οριστικό τερματισμό του το Παραχωρείται δάνειο 150 εκ Φράγκα. Το 62 % καταβλήθηκε ως αποζημίωση στην αποζημίωση της Οθωμ. Αυτοκρατορίας κυρίως για την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τον πόλεμο του Το 15 % χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των ελλειμμάτων, το 20 % στο κυμαινόμενο χρέος και το 3 % στα έξοδα έκδοσης. Η συμφωνία με τους πιστωτές προέβλεπε: 1. Χορήγηση δανείου πολεμικών επανορθώσεων και του «οικονομικού δανείου» 2. Υποθήκευση φορολογικών εσόδων ώστε να εξασφαλισθεί η αποπληρωμή των δανείων (έσοδα από μονοπωλίων αλατιού, πετρελαίου, σπίρτων, τραπουλόχαρτων, τσιγαροχάρτων και σμυρίδας Νάξου, ο φόρος καπνού, τα τέλη χαρτοσήμου και οι δασμοί του τελωνείου Πειραιά) 3. Αναδιάρθρωση του χρέους 1899 : Ίδρυση Τρ. Κρήτης και η Εθνική Αγοράζει την προνομιούχα τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας που επίσης μπορεί να κόβει νόμισμα. Η κοπή νομίσματος Μονοπωλείται από την Εθνική : Ίδρυση της Nationalbank für Deutschland zu Berlin στην Γερμανία. 5

6 1901 : Απόλυση Ελ. Βενιζέλου από τον Πρίγκιπα Γεώργιο. Ο Γεώργιος: Αδιαλλαξία, αυταρχικότητα, απαγόρευση ελευθεροτυπίας. Φυλακίσεις, διώξεις μελών αντιπολίτευσης : Ελ Βενιζέλος επικρατεί , , και στηρίχθηκε κατά κόρον στον εξωτερικό δανεισμό : Ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ανατολής Banque D Orient, Orientbank Την ίδια χρονιά, προκήρυξη εκλογών για 64 Βουλευτές (άλλους 10 θα διόριζε ο Πρίγκιπας Μετόχοι: Εθνική τράπεζα της Ελλάδος & Nationalabank Fur Deutschland Υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια και Σμύρνη. ΦΕΚ ίδρυσης: Αρ. 277/ Συμβολαιογράφος: Ηλίας Λυκοφρύδου Διοικητής Εθνικής Τρ. Ελλάδος : Στέφανος Στρέιτ Διοικητής Εθνικής Τρ. Γερμανίας : Sigismon Mosevius (ως πληρεξούσιος) Διάρκεια Εταιρείας ορίστηκε : 50 Έτη εκτός εάν διαλυθεί εκ των προτέρων ή παραταθεί η διάρκεια (Τίτλος 1/ Άρθρο 5) Κεφάλαιο : 10 εκ Χρυσά Φράγκα Μετοχές : Αξία Μετοχής : 500 Φράγκα Χρυσά Τίτλοι : Ανώνυμοι Πηγάζοντα Δικαιώματα & Υποχρεώσεις μετοχής: Ακολουθούν τις μετοχές σε όποια χέρια περιέλθουν (Τίτλος 1/ Αρθρο 10) Συμβούλιο: 6

7 1905 : Επανάσταση του Θερίσου. Ισχυρός Συνασπισμός, Αντιπολίτευση: Τριανδρία: Ελ. Βενιζέλος, Κ. Φούμης & Κ. Μάνος. Απόφαση να μη συμμετέχει στις εκλογές, κατήγγειλε τα ανελεύθερα μέτρα του πρίγκιπα και κάλεσε το λαό σα αποχή και ζητά μεταβολή του Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. Η τριανδρία και 15 επιφανείς πολιτικοί συνέταξαν προκήρυξη, ζητούσαν μεταβολή του Συντάγματος: Προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου. Ο πρίγκιπας συγκεντρώνει πληροφορίες μέσω των μυστικών υπηρεσιών. Η ύπαιθρος σε αναβρασμό. Ανυπακοή στον πρίγκιπα, κατάργηση της αρμοστείας, Ίδρυση της Deutsche Orientbank με μετόχους: Η τράπεζα ιδρύθηκε με σημαντική συμμετοχή της Dresdner Bank. Η Εθνική Τράπεζα της Γερμανίας Nationalabank Fur Deutschland (που αργότερα συγχωνεύθηκε με τη Danat Τράπεζα) συμμετείχε και η Schaaffhausen'scher Α. Bank Corporation. Με τι κεφάλαια ιδρύθηκε η τράπεζα αυτή? Που βρέθηκαν? Δάνειο από? Που βρήκαν τα κεφάλαια οι μέτοχοι? Το κεφάλαιο της Nationalabank Fur Deutschland ήταν Δάνειο από την τρ. της Ανατολής Ελλάδος? Τι νομική σχέση είχε η τρ. Της ανατολής Ελλάδος με το παράρτημα της Γερμανίας? : Βαλκανικοί πόλεμοι 7

8 : Πρώτος παγκόσμιος Πόλεμος, η Κυβέρνηση πιέζει την Εθνική να χρηματοδοτήσει τον αμυντικό εξοπλισμό που χρειαζόταν για τον πόλεμο. Η Εθνική αρνείται και η Κυβέρνηση τελικώς με αλλαγή στο νόμο επιβάλλει την εγκατάσταση πολιτικών στη διοίκηση της τράπεζας. Έτσι κρατικοποιείται η Εθνική. Και χρηματοδοτείται ο πόλεμος. Η Ελλάδα στο διάστημα αυτό δανειοδοτείται 4 εξωτερικά δάνεια συνολικά 521 εκ Φράγκα. Τα δύο πρώτα (76 εκ Φρ.) μέχρι το 1910 και τα υπόλοιπα το Χρησιμοποιούνται για: Υπέρ της εξυπηρέτησης των υπαρχόντων εξωτερικών δανείων Διεξαγωγής Βαλκανικών πολέμων Ενσωμάτωση των ανακτηθησομένων περιοχών : Μικρασιατική Καταστροφή, Γενοκτονία των Αρμενίων. Στην Ελλάδα: Χάσμα, Μίσος, Εκδηλώσεις βίας και φανατισμού, κλίμα καχυποψίας. Πρακτικές προπαγάνδας. Το κοινοβούλιο χάνεται από το προσκήνιο. Στρατιωτικοί σε αντιπαράθεση, διχόνοια, διχασμός. Ο Ελ. Βενιζέλος κηρύττει έκπτωτο το βασιλιά. Αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση, η χώρα κηρύσσεται σε καθεστώς πολιορκίας. Οι Ελλαδικοί πληθυσμοί ενισχύθηκαν με μετακινήσεις από τον Ελλαδικό χώρο. Ο Ελληνισμός αυξήθηκε, Οικονομική άνοδος, Πνευματική άνθηση και Αξιόλογη κοινοτική και εκπαιδευτική οργάνωση Αρμένιοι και Έλληνες κρατούσαν το Εμπόριο και τη βιομηχανία Οι Έλληνες εκδιώχθηκαν από την Τουρκία. 8

9 1913 : Ο Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης. Μόλις έγινε αυτό, οι Γάλλοι, στα πλαίσια της συμμαχικής μοιρασιάς, αποφάσισαν ότι τους ανήκει. Επειδή όμως βρισκόταν σε Ελληνικό έδαφος και δε γινόταν αυτό, αναγκάστηκε η Ελλάδα να την εξαγοράσει. Για να γίνει η αγορά πάρθηκε δάνειο (Καναδικό και άρα Γαλλικό για να πληρωθούν οι ίδιοι Γάλλοι) από τη συμμαχία και το νόμισμα ήτο σε Δολάρια)! 1915 : Νέο Μυστικό δάνειο 40 εκ Μάρκα που δεν εγγράφεται σε κανένα αρχείο του Κράτους : 2 ο Μυστικό δάνειο Τα μυστικά αυτά δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του Πολέμου : Δημιουργία Κεντρικών τραπεζών σε χώρες όπως οι Αυστρία Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, αλλά και χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως η Κολομβία το Μεξικό και η Γουατεμάλα. Πρωτοστάτες: Montagu Norman, Ogden Mills, Edwin Kemmerer, Hjalmar Schacht 1919 : Η Εθνική αγοράζει τη τρ. Κρήτης : Ίδρυση της CFR (Council on Foreign Relations) : Αλλάζει η Κυβέρνηση, χάνει τις εκλογές ο Ελ. Βενιζέλος. Γενοκτονία των Ποντίων. Υπογράφεται η συνθήκη της Λωζάνης: αναγκαστική αλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Από αυτή την κίνηση, η τράπεζα της Ανατολής κλείνει το υποκατάστημα στη Σμύρνη : Συγχώνευση Darmstädter Bank für Handel und Industrie με Nationalbank für Deutschland : Bank Union Darmstädter-Nationalbank Berlin. Ο πιο πάνω πίνακας δείχνει από πού προς που μετακινηθήκαν και τι χρηματοδότησαν τα κεφάλαια. 9

10 : Κοινοβουλευτισμός σε οξύτατη κρίση. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Σχηματισμός Συγκυβερνήσεων. Επαναπατρισμός προσφύγων. Αποκατάσταση με την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών. Η Ελλάδα αλλάζει στο διάστημα αυτό 12 κυβερνήσεις! Η φορολογική επιβάρυνση παραμένει δυσβάστακτη. Σε σχέση με την προπολεμική έχει αυξηθεί κατά 37 φορές [εκκρεμεί παραπομπή]. Από το 1924 μέχρι το 1930 εισέρρευσαν στην Ελλάδα χρυσά φράγκα, εκ των οποίων το 86 % ήταν δάνεια. Την περίοδο συνομολογήθηκαν 9 εξωτερικά δάνεια, συνολικά χρυσά φράγκα ή δραχμές. Τα δάνεια αυτά προήλθαν από την Μεγάλη Βρετανία κατά 48 %, τις ΗΠΑ κατά 31 % και τα υπόλοιπα σε μικρότερα ποσοστά από το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Αίγυπτο και την Ιταλία. Ένα μικρό μέρος των δάνειων χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των προσφύγων, την εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού, τη σταθεροποίηση της δραχμής και παραγωγικά. Την ίδια περίοδο η εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού απορροφούσε το 29 % των τακτικών εσόδων. Συνολικά την περίοδο η Ελλάδα είχε δανεισθεί από το εξωτερικό χρυσά φράγκα. Μέχρι το 1932 το Ελληνικό Κράτος είχε αποσβέσει χρυσά φράγκα δηλαδή 183 δις περισσότερα από όσα είχαμε δανεισθεί και πάλι χρωστούσε 2 δισ. χρυσά φράγκα : Ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας Νόμος: 3424/7 Ιδρύθηκε βάσει ενός Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης 15 Σεπτ και άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του Είναι Ανώνυμη εταιρεία. Οι μέτοχοι αρχικά ήταν οι Rothchild, JP Morgan, Moses και άλλοι ενώ σήμερα οι μέτοχοι της είναι άγνωστοι. Το Ελληνικό Κράτος δεν έχει σήμερα μετοχική σχέση ή αν έχει δεν υπερβαίνει ένα μικρό ποσοστό του 3 6 %. Όροι του Καταστατικού της ενεκρίθησαν από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών. Εγκρίθηκε για δάνειο ύψους: 9 Εκ Στερλινών, Υπεγράφη από την Ελληνική Κυβέρνηση. Το Μετοχικό Κεφάλαιο: 400 Εκ Δραχμές, σε Μετοχές. Το κεφάλαιο κατεβλήθη εξ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα που ήταν ακόμα Κρατική. Άρα.. το Κράτος χρηματοδότησε την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας. Η ίδια τράπεζα μετά δανειοδότησε το Κράτος και παράλληλα πήρε όλες τις καταθέσεις του Κράτους, από ασφαλιστικά ταμεία και χρυσό. Από τη σελίδα της Κεντρικής Τράπεζας: Excerpt from the book The first fifty years of the Bank of Greece , Bank of Greece, Athens 1978] According to Article 1 of its Statute, the new bank is a société anonyme under the name Bank of Greece, having its seat in Athens Articles 8, 9 and 10 of the Statute provided for the capitalisation of the institution: Its capital was set at 400 million drachmas, divided into 80,000 shares with a par value of 5,000 drachmas each. The capital was paid up in full and acquired by the National Bank of Greece, under the terms of Article 2 of its agreement with the Greek State. Subsequently, the National Bank of Greece issued this capital by public offering, giving its shareholders the pre-emptive right to acquire one share of the Bank of Greece for every two shares held in the National Bank of Greece. The stock issue price was set at 5,000 drachmas per share for the first tranche and 7,500 drachmas per share for the second and third. The premium was shared between the National Bank of Greece and the Greek State. The shares of the Bank of Greece are registered and have been listed on the Athens Exchange since 12 June After a number of increases over the years, the capital of the Bank of Greece currently amounts to 111,243,361.60, divided into 19,864,886 shares with a par value of 5.60 each. The number of Bank of Greece shareholders is roughly 19,

11 1928 : Σύμφωνα με την Κοινωνία των Εθνών, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπήρχε ασυμβίβαστο για την άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση του χαρτονομίσματος, παράλληλα με τη δραστηριότητα εμπορικής τράπεζας. Η Εθνική χάνει το προνόμιο της έκδοσης χρημάτων & επανέρχεται στον κανόνα του χρυσού. Στη νέα, κεντρική, τράπεζα μεταβιβάστηκαν από την Εθνική Τράπεζα στοιχεία ενεργητικού (κυρίως χρυσός και ομόλογα του Δημοσίου) και παθητικού (το εκδοθέν χαρτονόμισμα και ιδίως οι καταθέσεις του Δημοσίου). Το Πρωτόκολλο της Γενεύης καθόρισε, επίσης, το περιεχόμενο της δραχμής σε χρυσό και όρισε ότι η δραχμή θα ακολουθούσε τον Κανόνα Χρυσού-Συναλλάγματος. Σύμφωνα μάλιστα με το Aρθρο 4 του αρχικού Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος κύριον καθήκον της Τραπέζης είναι η εξασφάλισις της σταθερότητος της εις χρυσόν αξίας των γραμματίων αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον θα ρυθμίζη, εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την κυκλοφορίαν και την πίστιν εν Ελλάδι. Ο Βενιζέλος είχε επιστρέψει το 1928 και για την τετραετία που διοίκησε επήλθε ομαλότητα στο κοινοβούλιο. Τα επιτακτικότερα προβλήματα που είχε επικεντρωθεί ήταν το προσφυγικό και η σταθεροποίηση της δραχμής που η αξία της είχε πέσει στο δέκατο πέμπτο της προπολεμικής. Η φορολογική επιβάρυνση, σε σχέση με την προπολεμική είχε αυξηθεί 37 φορές. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΊΠΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Η ΤτΕ διοικείται από φυσικά πρόσωπα που εκλέγονται μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης και αυτο-εκλογής, εξασφαλίζοντας έτσι τον παντοτινό έλεγχο της Διοίκησης. Η ΤτΕ ανήκει στους μετόχους της, οι οποίοι δεν ασκούν κανέναν έλεγχο στη Διοίκηση. Η ΤτΕ καθορίζει από μόνη της τις πολιτικές της και τις δράσεις της με βάση τα συμφέροντά της και δεν λογοδοτεί πουθενά. Ασκεί την εποπτεία των υπολοίπων τραπεζών. Το προνόμιο κοπής χρήματος που ανακτήθηκε από την Εθνική παραχωρήθηκε στην τρ. Του Λονδίνου. Όλοι οι υπάλληλοι και οι ελεγκτές της ΤτΕ υποχρεούνται σε σε πλήρη και αυστηρή εχεμύθεια. Η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν έλεγχο και καμία πρόσβαση στα βιβλία της ΤτΕ αλλά την ίδια στιγμή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ξέρει αν υπάρχουν μέτοχοι της τράπεζας ακόμα και εχθροί. Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής για την Ελλάδα, καθορίζετο από την τρ. Της Ελλάδος. Η ΤτΕ δεν πληρώνει φόρους και δεν δίνει τόκους στα δάνεια που πήρε από το Δημόσιο και την Εθνική τράπεζα (που ήταν κρατική) : Μαύρη Τρίτη 29/ 10/ 1929 ξεσπάει η παγκόσμια οικονομική κρίση ύστερα από το κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης Η μέτοχος της Ανατολής H Bank Union Darmstädter-Nationalbank Berlin πτωχεύει. Αμέσως μετά η κυβέρνηση υποχρεώνει την Danatbank νε συνενωθεί με την Dresdner Bank Η Κινητήρια δύναμη ήταν ο Eugen Gutmann & ο γιος του Herbert M. Gutmann. 11

12 Η Dresdner Bank ήταν η τράπεζα που ήταν αναμιγμένη με την κατοχή των Ευρωπαϊκών χωρών κατά το 2 ο Παγκ. πόλεμο. Ήταν γνωστή ως η επιλογή του Heinrich Himmler και των SS στην πολωνία). Εξελίχθηκε σε Alliance και μετά απορροφήθηκε από την Commerzbank Στο μεταξύ η Αγγλία μέσω του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών επενέβαινε στις ελληνικές υποθέσεις προσπαθώντας να εξασφαλίσει τις οφειλές προς τους Βρετανούς τραπεζίτες : 4 η Πτώχευση της Ελλάδος (39 χρόνια μετά την 3 η πτώχευση), η Ελλάδα εγκαταλείπει τον κανόνα του χρυσού, υποτιμείται η δραχμή και γίνεται στάση πληρωμών προς τους ξένους δανειστές Η στάση πληρωμών του χρέους δεν είχε κατά βάση αρνητικά αποτελέσματα καθώς μειώθηκαν τα έξοδα του κράτους ενώ οι επόμενοι προϋπολογισμοί ήταν σχετικά ισοσκελισμένοι. Η κατάσταση ωστόσο παρέμενε δύσκολη για την εργατική τάξη και τους αγρότες. Η αύξηση της ανεργίας και τα φτηνά μεροκάματα που είχε επιβάλει ο Βενιζέλος οδήγησαν την εποχή εκείνη σε δεκάδες απεργίες που κορυφώθηκαν με την αιματοβαμένη πρωτομαγιά του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι φτωχοί αγρότες που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την οικονομική κρίση έβλεπαν την περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων των μεγαλογαιοκτημόνων. 1932/ 1936 Διάλυση της Τράπεζας της Ανατολής συγχώνευση με την Εθνική Ανακοινώνεται με ΦΕΚ τις 31/ 12/ O ισολογισμός της εταιρείας προέβλεπε: α) Κεφάλαιον χρυσά Φράγκα, β) Λογαριασμός Εκτιμήσεως Κεφαλαίου εις Φράγκα σταθεροποιημένα ,30 χρυσά Φράγκα. γ) Κεφάλαιον Αποθεματικόν Τακτικόν ,60 χρυσά Φράγκα και δ) Κεφάλαιον Αποθεματικόν Έκτακτον χρυσά Φράγκα, συνολικά ,90 χρυσά Φράγκα έπρεπε να διανεμηθούν ισόποσα στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Ειδικής Εκκαθάρισης Απάντηση Εθνικής: Αφού τερματίστηκε και ορίστηκε η Τιμή ρευστοποίησης άπαντος του απομένοντος ενεργητικού της τρ. Της Ανατολής. (23 Δεκμ. 1932) Ορίστηκαν Ειδικοί Εκκαθαριστές για την πρόταση της δικαίας τιμής αγοράς από την Εθνική: 12

13 Λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της τρ. Ανατολής, εξαιρούνται της μεταβίβασης το εταιρικό κεφάλαιο που θα τοποθετηθεί σε ειδικό λογαριασμό. Ψηφίστηκε ειδικός νόμος που παρέχει διευκολύνσεις και φορολογικές απαλλαγές κατά τις συγχωνεύσεις: Μεταβίβαση μετοχών και υποχρεώσεων προς τρίτους: 13

14 Τίμημα αγοράς μετοχών: Μετοχές Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως το παθητικό και το ενεργητικό της τρ. Της Ανατολής στην Εθνική αλλά εξαιρούνται της μεταβιβάσεως τα σχετικά των εταιρικών κεφαλαίων, μερίδες του παθητικού κεφαλαίου εις Φράγκα σταθεροποιημένα, διότι δεν αποτελούν υποχρέωση προς τρίτους (βάσει καταστατικού ίδρυσης τρ. Ανατολής, ιδε πιο πάνω) και γι αυτό θα γινόταν η ειδική εκκαθάριση μέχρι το 1938 για να μεταβιβαστούν στους μετόχους ανάλογες μετοχές της Εθνικής 14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (190ς 20ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (190ς 20ος ΑΙΩΝΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (190ς 20ος ΑΙΩΝΑΣ) Αλέξης Α. Τότσικας (Φιλόλογος Συγγραφέας) Copyright: http://argolikivivliothiki.gr/2012/11/01/economic-crises/ - Publication date on RIEAS

Διαβάστε περισσότερα

Greek Sovereign Defaults in Retrospect

Greek Sovereign Defaults in Retrospect MPRA Munich Personal RePEc Archive Greek Sovereign Defaults in Retrospect Tsoulfidis Lefteris University of Macedonia 6. October 2012 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42843/ MPRA Paper No. 42843,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΠΩΣ ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας»

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» 1 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Οικονομική Κρίση και Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» του Μάριου Α. Γώγου Επιβλέπων Καθηγητής Άγγελος Κότιος Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ «ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ!» ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ))) 18 ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΟΚΟΛ Ο διάδοχος του Γουόρεν Μπάφετ ))) 24 ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (µια πρώτη προσέγγιση) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η κοινωνική ασφάλιση είναι µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις των εργαζοµένων. Με τη µορφή που υπάρχουν και λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ. Εισαγωγή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ. Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Γιάννης Μηλιός 1 Εισαγωγή Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981 και η μετά 20 χρόνια υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος κατατάσσουν τη χώρα μας όχι απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις της Ημερίδας «Από το κρίση του 1929 στην κρίση του 2009»

Εισηγήσεις της Ημερίδας «Από το κρίση του 1929 στην κρίση του 2009» Εισηγήσεις της Ημερίδας «Από το κρίση του 1929 στην κρίση του 2009» 12 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα 1. Χαιρετισμός Φίλιππος Πετσάλνικος, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd)

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΡΩΝΗ Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, απόφοιτος ΕΣΤΑ, Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ SHIPPING COMPANIES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζες χωρίς ρευστότητα με δανεικά κάθε 15 ημέρες από τον ELA

Τράπεζες χωρίς ρευστότητα με δανεικά κάθε 15 ημέρες από τον ELA Νομισματοκοπείο... Κοζάνης Ρ. Μακρή «Προτιμότερος ο ξαφνικός θάνατος» Γ. Χιωτίδης Ν. Βαλαβάνη «Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ» Θ. Δρίτσας «Εξω οι Κινέζοι από το λιμάνι» Γ. Δραγασάκης Γ. Βαρουφάκης «Θα μεταθέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. Κλαρκ Γκέιμπλ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΟ L' ABREUVOIR

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. Κλαρκ Γκέιμπλ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΟ L' ABREUVOIR Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Κλαρκ Γκέιμπλ Βίβιαν Λι ΘΕΜΑ TIMH 2,00 (Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 4,25) ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 > ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 302 ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΛΛΑΔΕΣ Ολοκαίνουριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 2.8.2014 ΑΡ. ΦΥΛ. 433 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 2.8.2014 ΑΡ. ΦΥΛ. 433 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ ΤΡΕΙΣ μεγαλεσ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «Π» ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ μυστήρια Το 1ο DVD από τη συναρπαστική σειρά + ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 3,30 ΕΥΡΩ Εορτολόγιο Αυγούστου Το Συναξάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 2. 9. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 8 2 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 2. 9. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 8 2 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ Ημέρα κρίσης για το ευρώ Το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει σήμερα για το ESM, που έχει στόχο να προστατεύσει το κοινό νόμισμα. }5 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ Με σκόρερ τον Κωνσταντίνο Μακρίδη η Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρείες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία 1990-2000»

«Εταιρείες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία 1990-2000» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής «Εταιρείες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία 1990-2000» Σπουδάστρια Καρανικολή Μαρία Α.Μ.7682

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ιστορική αναδρομή Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... 6

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα