Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS"

Transcript

1 Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

2 Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, βάσει αναγνωρισμένων διεθνών και εθνικών εκτιμητικών προτύπων, για ορισμένο σκοπό.

3 Πως ορίζεται ο εκτιμητής; Εκτιμητής είναι ο επαγγελματίας που διενεργεί τη μελέτη εκτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου για σαφώς προσδιορισμένη χρονική στιγμή. Ο εκτιμητής είναι υποχρεωμένος να κατέχει ειδική γνώση και εξειδίκευση, να συντάσσει εκθέσεις σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και να είναι πιστοποιημένος από εθνικό ή/και διεθνή φορέα προκειμένου να ασκεί το επάγγελμα.

4 Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Με την Παράγραφο Γ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) καταργείται το Σ.Ο.Ε. και ρυθμίζεται το επάγγελμα του εκτιμητή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ: Ως Εκτίμηση προσδιορίζεται «κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως σκοπό την αποτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώματων και εκτελείται με βάση τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα».

5 Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Αντίστοιχα ως Πιστοποιημένος Εκτιμητής προσδιορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, το οποίο διενεργεί εκτιμήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει λάβει την πιστοποίηση της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. Αρμόδια Διοικητική Αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

6 Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Βάσει της υποπαραγράφου Γ.4, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους: α) Ακίνητα β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις γ) Άυλα αγαθά δ) Πλοία ε) Επιχειρήσεις στ) Κινητά κάθε είδους

7 Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Βάσει της υποπαραγράφου Γ.5 προσδιορίζεται το αντικείμενο εργασιών των πιστοποιημένων εκτιμητών. Ειδικότερα αναφέρει: «Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιμήσεων συγκεκριμένων αγαθών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις της αξίας αγαθών (ενσώματων ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε: Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους.

8 Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισμούς. Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Έργα τέχνης. Συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα. Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου που έχει οικονομική αξία.

9 Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής χρησιμοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων. Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων. Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών. Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες.»

10 Εκτιμητικά Πρότυπα Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με: Τα εκτιμητικά πρότυπα του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας (Royal Institoution of Chartered Surveyors). Σήμερα είναι σε ισχύ τα πρότυπα του «Red Book Appraisal and Valuation Manual, 9th Edition, May 2014», τα οποία συμπλέουν με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα της International Valuation Standards Committee (IVSC) και το εγχειρίδιο «IVS, 10th Edition 2013». Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers Association). Σήμερα είναι σε ισχύ τα πρότυπα του 2012 «EVS 2012».

11 Red Book 2014 ( Global & UK Standards Ελληνική Μετάφραση

12 European Valuation Standards (

13 Φορείς που πιστοποιούν εκτιμητές To Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) της Μεγ. Βρετανίας ( ). Υπάρχει και το Ελληνικό και Κυπριακό παράρτημα του RICS Hellas ( ) Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) ή Association of Greek Valuers (A.VA.G.) στα αγγλικά. Ιστοσελίδα Και οι δύο φορείς είναι ισότιμα αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Οικονομικών.

14 Διάκριση των εκτιμητών Οι εκτιμητές διαχωρίζονται σε τρείς (-3-) κατηγορίες: Ο εσωτερικός εκτιμητής (ο εκτιμητής που διατηρεί άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρων από τον εντολέα του, π.χ. έμμισθος εκτιμητής τράπεζας) Ο εξωτερικός εκτιμητής (ο εκτιμητής που δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο από τον εντολέα του) Ο ανεξάρτητος εκτιμητής (ο εκτιμητής που κατά την τελευταία διετία δεν έχει λάβει κανενός είδους οικονομική απολαβή από τον εντολέα του, πλην της συγκεκριμένης μελέτης εκτίμησης)

15 Ακίνητο Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, ακίνητο είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα. Συνεπώς το ακίνητο αποτελείται από το έδαφος το οποίο είναι ένα διαρκές αγαθό με απεριόριστο χρόνο ζωής και τα συστατικά του μέρη (κτίρια, υποδομές κ.λπ.) τα οποία έχουν ορισμένο χρόνο ζωής πριν την αχρήστευση ή αντικατάστασή τους.

16 Ακίνητο Επομένως το ακίνητο απαρτίζεται από γη και κτίρια και υποδομές, δηλαδή από: κεφάλαιο που επενδύεται επιχειρηματικότητα εργασία συντήρηση φορολογικές υποχρεώσεις ρίσκο κέρδος

17 Αξία του ακινήτου Η αξία του ακινήτου προσδιορίζεται από την αξία του εδάφους και την αξία των κτιρίων και των υποδομών. (Σε ορισμένες περιπτώσεις ακινήτων η αξία τους περιλαμβάνει και κινητά μέρη, π.χ. σε ένα ξενοδοχείο η αξία του περιλαμβάνει και τον εξοπλισμό των δωματίων, των εστιατορίων και pool bar κ.λπ.).

18 Αξίες ακινήτων (η βάση κάθε εκτίμησης) Οι αξίες που καλείτε να προσδιορίσει ένας εκτιμητής είναι: Η εμπορική αξία και η εμπορική μισθωτική αξία (market value & market rent) Η εύλογη αξία (fair value) Αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης (depreciated replacement cost) Η επενδυτική αξία (investment value or worth)

19 Αξίες ακινήτων Σύμφωνα με τα πρότυπα του Red Book, 9 th edition 2014: H Εμπορική Αξία (Market Value)ενός ακινήτου ορίζεται ως «το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα μπορούσε να ανταλλαγεί κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή σε μια συναλλαγή με τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από κατάλληλη εμπορική προώθηση, και όπου τα μέρη ενήργησαν το καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό».

20 Αξίες ακινήτων Η Αγοραία Μισθωτική Αξία (Market Rent) ορίζεται ως «Το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο ένα δικαίωμα επί ακίνητης περιουσίας θα εκμισθωνόταν κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου εκμισθωτή και ενός πρόθυμου μισθωτή βάσει κατάλληλων όρων μίσθωσης σε μια συναλλαγή με τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από κατάλληλη εμπορική προώθηση, και όπου τα μέρη ενήργησαν το καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό».

21 Αξίες ακινήτων Το Αποσβεσμένο Κόστος Αντικατάστασης (DRC) ορίζεται ως «το τρέχον κόστος αντικατάστασης ενός περιουσιακού στοιχείου με το σύγχρονο ισοδύναμό του, απομειούμενο για τη φυσική φθορά και όλες τις σχετικές μορφές απαξίωσης και βελτιστοποίησης».

22 Αξίες ακινήτων Για τον ορισμό της εύλογης αξίας, σύμφωνα με το Red Book, 9 th edition 2014 υπάρχουν δύο διακριτοί ορισμοί. Η επιλογή και ο προσδιορισμός του ορθού ορισμού πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή, ανάλογα με το πλαίσιο της εκτίμησης. 1) «Η τιμή που θα λαμβανόταν για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα καταβαλλόταν για τη μεταβίβαση ενός στοιχείου παθητικού (υποχρέωσης), σε μία ομαλή συναλλαγή μεταξύ παραγόντων της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. (ΔΠΧΑ 13)». 2) «Η εκτιμώμενη τιμή για τη μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης μεταξύ συγκεκριμένων, ενημερωμένων και πρόθυμων μερών, η οποία αντικατοπτρίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα των μερών αυτών. (ΔΕΠ 2013). Αυτό δεν ισχύει για εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς».

23 Αξίες ακινήτων Τέλος, η επενδυτική αξία ορίζεται ως «Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για τον ιδιοκτήτη ή έναν υποψήφιο ιδιοκτήτη, για σκοπούς ατομικής επένδυσης ή επιχειρηματική δραστηριότητας. (Συχνά αναφέρεται και ως αξία προς συγκεκριμένο ιδιοκτήτη/επενδυτή -worth)».

24 Επενδυτικό ακίνητο Ακίνητη περιουσία η οποία είναι οικόπεδο ή κτίριο, ή μέρος κτιρίου, ή και τα δύο, που αποτελεί αντικείμενο κατοχής από τον ιδιοκτήτη με σκοπό την απόκτηση μισθωμάτων ή υπεραξίας κεφαλαίου, ή και των δύο, και όχι για: (α) χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς, ή (β) πωλήσεις στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης. (RICS Red Book 9 th edition 2014)

25 Επενδυτής & Επένδυση Η επένδυση σε ένα ακίνητο, συνεπάγεται την αγορά, ιδιοκτησία, διαχείριση, μίσθωση ή/και πώληση του ακινήτου με τελικό σκοπό το κέρδος. Επενδυτής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο, ο οργανισμός ή η εταιρεία που αναλαμβάνει το ρίσκο της επένδυσης με σκοπό το κέρδος. Ο εκτιμητής που καλείται να συμβουλέψει έναν υποψήφιο επενδυτή, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τη βαθειά γνώση της οικονομίας και της κτηματαγοράς με γνώμονα το κέρδος του επενδυτή.

26 Επενδυτής & Επένδυση Η επένδυση στα ακίνητα διαφέρει από εναλλακτικές μορφές επενδύσεων (μετοχές, πολύτιμοι λίθοι, έργα τέχνης, συνάλλαγμα κ.λπ.). Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης σε ακίνητα είναι τα παρακάτω: Η επένδυση στα ακίνητα είναι μεσοπρόθεσμη, είτε μακροπρόθεσμη επένδυση, σε σχέση με άλλες επενδύσεις οι οποίες μπορούν να μας δώσουν άμεσα κέρδη Κάθε ακίνητο στο οποίο επενδύουμε έχει μοναδικά χαρακτηριστικά Η συναλλαγή ενός ακινήτου απαιτεί χρόνο και χρήμα (κόστη μεταβίβασης, φορολογία κ.λπ.) Τα κόστη μεταβίβασης, οι φόροι και η ιδιοκτησία του ακινήτου επιβαρύνει σημαντικά τον επενδυτή στη χώρα μας.

27 Επενδυτής & Επένδυση Το ακίνητο συνοδεύεται από τίτλους που απαιτούν νομικό έλεγχο πριν τη πράξη Στην Ελλάδα η ακίνητη περιουσία φορολογείται υψηλά και συχνά αποτελεί άμεση πηγή άντλησης εισοδήματος για τα κρατικά ταμεία Η επένδυση μας απαξιώνεται κτιριακά με την πάροδο του χρόνου Σωστό management του χαρτοφυλακίου μας μπορεί να δημιουργήσει υπεραξίες

28 Επενδυτής & Επένδυση Η επένδυση μας απαιτεί συντήρηση (επιπλέον χρήμα) Η αγορά ενός ακινήτου απαιτεί σημαντικά ποσά Η διαχείριση του είναι συχνά μια πολύπλοκη διαδικασία (πχ εμπορικό κέντρο, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο) Η αγορά δεν είναι τέλεια, με ελεύθερη και πλήρη πληροφόρηση. Κρύβονται επενδυτικοί κίνδυνοι Βέβαια, το ακίνητο αντιστέκεται σε απότομες μεταβολές της οικονομίας

29 Επενδυτής & Επένδυση Το ακίνητο προστατεύει το κεφάλαιο μας σε εποχές κρίσεων με έντονες πληθωριστικές τάσεις Οι αποδόσεις των ακινήτων μεταβάλλονται με αργούς σχετικά ρυθμούς και συχνά είναι μεγαλύτερες από εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Βέβαια η επένδυση σε κάθε τύπο ακινήτου αποδίδει διαφορετικά αλλά περιέχει και διαφορετικό κίνδυνο Το ακίνητο δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί άμεσα εφόσον χρειαζόμαστε κεφάλαιο Το ακίνητο μπορεί να υποθηκευτεί για άντληση κεφαλαίων Αν ο επενδυτής δεν έχει εις βάθος γνώση του ακινήτου που πρόκειται να επενδύσει και της τοπικής κτηματαγοράς, τότε η επένδυση μπορεί να ελλοχεύει πολύ μεγάλο ρίσκο για τα κεφάλαιά του.

30 Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι μια ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων. Στο σύνολο των αναπτυγμένων οικονομιών, οι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά των επενδυτικών ακινήτων αναγνωρίζουν τα οφέλη και τις δυνατότητες που παρέχει η επένδυση με όχημα τις ΑΕΕΑΠ. Αποτελούν έναν από τους πλέον διαφανείς και αποτελεσματικούς τρόπους για την ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου των επαγγελματικών και οικιστικών (εν μέρει) ακινήτων. Μέσω των ΑΕΕΑΠ είναι εφικτή η προσέλκυση εγχώριων και ξένων κεφαλαίων στην κτηματαγορά. Αναγκαίος κρίνεται ο ρόλος του πιστοποιημένου εκτιμητή την όλη διαδικασία επένδυσης της ΑΕΕΑΠ.

31 Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) Πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες Ειδικού Σκοπού και εκδίδουν ονομαστικές μετοχές υποχρεωτικά. Αδειοδοτούνται και ελέγχονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι το οποίο εισφέρεται εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας. Πρέπει να εισαχθούν υποχρεωτικά στο ΧΑΑ εντός 2 ετών Υποχρεώνονται να διανέμουν το 50% των ετήσιων καθαρών κερδών τους

32 Τα οφέλη της ΑΕΕΑΠ (για την εταιρεία) Φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας: Εξαιρείται κατά την αγορά του ακινήτου Εξαιρείται της συνεισφοράς του ακινήτου Μειωμένα τέλη μεταγραφής σε ποσοστό 0,18% Φόρος ακίνητης περιουσίας: Μειωμένος συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ 0,25%

33 Τα οφέλη της ΑΕΕΑΠ (για την εταιρεία) Εξαιρείται του φόρου η διανομή κεφαλαιακού κέρδους από επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Φόρος εισοδήματος: Ετήσιος φόρος βάσει της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και των ταμειακών διαθεσίμων κεφαλαίων Βάση υπολογισμού: 6μήνος μέσος όρος της αξίας των επενδύσεων συν τα διαθέσιμα κεφάλαια Φορολογικός συντελεστής 10% του επιτοκίου παρέμβασης της Ε.Κ.Τ. +1% Ισχύων συντελεστής φόρου 0,115%

34 Τα οφέλη της ΑΕΕΑΠ (για τον μέτοχο) Απαλλαγή από την φορολόγηση ακίνητης περιουσίας (οι φορολογικές υποχρεώσεις εξαντλούνται στην ΑΕΕΑΠ) Απαλλαγή από τον φόρο επί των μερισμάτων της ΑΕΕΑΠ Φόρος συναλλαγών 0,2% στην πώληση των εισηγμένων μετοχών της ΑΕΑΑΠ Επενδύει το ακριβές κεφάλαιο που διαθέτει σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, μειώνοντας το ρίσκο από την επένδυση σε ένα ακίνητο Δεν χρειάζεται να αφιερώνει χρόνο και χρήμα για τη διαχείριση και συντήρηση της επένδυσης του (συγκριτικά με ένα ιδιοκτήτη επενδυτικού ακινήτου)

35 Τα οφέλη της ΑΕΕΑΠ (για τον μέτοχο) Ρευστοποιεί άμεσα τις εισηγμένες μετοχές του σε σχέση με τη ρευστοποίηση ενός ακινήτου η οποία απαιτεί σημαντικό χρόνο Η ΑΕΕΑΠ διαθέτει τα κεφάλαια και το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να διαφοροποιήσει τις επενδύσεις της σε διαφορετικής χρήσης ακίνητα (εμπορικά, οικιστικά, επαγγελματικά κ.λπ.) σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (diversification in order to securitization) με σκοπό την μείωση του ρίσκου επένδυσης επί του χαρτοφυλακίου και αύξησης της απόδοσης αυτού. Οι ΑΕΕΑΠ δαπανούν χρόνο και χρήμα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ακινήτων τους και συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου.

36 Μειονεκτήματα των ΑΕΕΑΠ Η επένδυση κεφαλαίου σε χαρτοφυλάκιο μιας ΑΕΕΑΠ διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης σε εισηγμένες μετοχές. Η διακύμανση της τιμής των μετοχών τους επηρεάζονται άμεσα από τις γενικές τάσεις που επηρεάζουν τις χρηματιστηριακές αγορές. Σε αντίθεση, οι αποδόσεις από την άμεση επένδυση σε ακίνητο παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και οι όποιες αλλαγές απαιτούν χρόνο. Επίσης, ο επενδυτής δεν έχει την ικανότητα διαχείρισης και ελέγχου.

37 Που επενδύουν οι ΑΕΕΑΠ Κυρίως σε επαγγελματικά ακίνητα αποδόσεων (εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, κτίρια γραφείων, καταστήματα λιανεμπορίου κ.λπ.). Ξενοδοχειακές μονάδες και μαρίνες. Οικιστικά συγκροτήματα και συγκροτήματα εξοχικών κατοικιών (συνήθως όχι παραπάνω από το 20% των συνολικών τους επενδύσεων). Ημιτελή ακίνητα υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος αποπεράτωσης δεν δύναται να ξεπεράσει το 40% του συνόλου της επένδυσης της ΑΕΕΑΠ. Οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα υπό τον όρο ότι η ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσει σε ανέγερση εντός 5 ετών (κατά το μέγιστο). Σε ποσοστά επί ακινήτων (όχι μεγαλύτερη από το 20% της αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ). Οι επενδύσεις δύναται να πραγματοποιηθούν τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός αυτής (ΕΕ και τρίτες χώρες).

38 Εκτιμήσεις και ΑΕΕΑΠ Οι ΑΕΕΑΠ στο εξάμηνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης αποτιμούν την αξία του χαρτοφυλακίου τους με νόμιμο ελεγκτή ο οποίος δεσμεύεται από μελέτες εκτίμησης του χαρτοφυλακίου από πιστοποιημένο εκτιμητή. Ο εκτιμητής είναι επαγγελματίας υψηλής κατάρτισης στην αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων και αδιαμφισβήτητου ήθους και κύρους. Ορίζεται συνήθως από το ΔΣ της ΑΕΕΑΠ.

39 Εκτιμήσεις και ΑΕΕΑΠ Επίσης κατά την διαδικασία αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών επενδύσεων, το ΔΣ των ΑΕΕΑΠ λαμβάνουν μελέτες εκτίμησης των ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις δεσμεύουν σημαντικά την λήψη αποφάσεων του ΔΣ. Συνάμα, μελέτη εκτίμησης απαιτείται κατά την ρευστοποίηση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ τα οποία αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου της.

40 Οι εκτιμητικές μεθοδολογίες Οι εκτιμήσεις συντάσσονται βάσει των παρακάτω μεθόδων: 1. Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων ή Κτηματαγοράς (Comparative Method) 2. Υπολειμματική Μέθοδος (Residual Method) 3. Μέθοδος του Κόστους Αντικατάστασης (DRC) 4. Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Εισοδήματος (Income Method) 5. Μέθοδος των Κερδών (Profits Method)

41 Οι βασικές έξι συναρτήσεις 1. Η τελική αξία του 1 (Α) 2. Η παρούσα αξία του 1 (PV 1) 3. Η τελική αξία του 1 ανά έτος (Α 1 pa) 4. Η παρούσα αξία του 1 ανά έτος (PV 1 pa) 5. Το ετήσιο χρεολυτικό κεφάλαιο (ASF) 6. Η ετήσια πρόσοδος του 1 (AWP)

42 Τελική αξία και παρούσα αξία κεφαλαίου Υποθέτουμε ότι πουλάτε ένα περιουσιακό στοιχείο σας για Επενδυτής προσφέρεται να το αγοράσει αλλά να καταβάλει τα μετά από 12 μήνες. Θα το δεχόσασταν? Αν δεύτερος επενδυτής προσφέρεται να το αγοράσει αλλά να καταβάλει μετά από 12 μήνες, θα το δεχόσασταν? Αν τελικά τρίτος επενδυτής προσφέρεται να το αγοράσει σήμερα προς 1.000, τι θα κάνατε? Αν το επιτόκιο που λαμβάνουμε από μία ετήσια τραπεζική κατάθεση είναι α) 2%, β)5%, γ) 7% για το κεφάλαιο των 1.000, τι θα κάνατε?

43 Τελική αξία και παρούσα αξία κεφαλαίου Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αρχικό κεφάλαιο 100, το οποίο τοκίζεται σταθερά ανά έτος με επιτόκιο 5%. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της 1 ης χρονιάς το κεφάλαιο μας γίνεται *0,05 = 105. Τη δεύτερη χρονιά το κεφάλαιο μας γίνεται *0,05 = ,25 = 110,25 Την τρίτη χρονιά γίνεται αντίστοιχα 110, ,25*0,05 = 110,25 + 5,5125 = 115,7625κ.ο.κ. Δηλαδή αν με i ονομάσουμε το επιτόκιο, το αρχικό κεφάλαιο Co= 100, τη χρονιά 1 αυξάνεται προς C1=C0*(1+i), τη χρονιά 2 αυξάνεται προς C2=Co*(1+i)*(1+i)=C0*(1+i)², τη χρονιά 3 αυξάνεται προς C3=C0*(1+i)² * (1+i) = C0*(1+i)³ κοκ. Τη χρονιά n, το αρχικό κεφάλαιο C0 γίνεται τελικά Cn=C0*(1+i)^n ή Cn=C0*A, όπου Α=(1+i)^n

44 Παράδειγμα Να υπολογιστεί το αρχικό κεφάλαιο των 100 με σταθερό επιτόκιο 5% για χρονική διάρκεια 8 ετών: C8 = C0*(1+5%)^8 = 100*(1+0,05)^8 = 100*1, = 147,7455.

45 Τελική αξία και παρούσα αξία κεφαλαίου Λύνοντας τον τύπο Cn=C0*(1+i)^n αντίστροφα, έχουμε την παρούσα αξία ενός μελλοντικού εσόδου: Present Value (PV) = Cn / (1+i)^n = Cn * 1/A, όπου PV 1 = 1/Α = 1/(1+i)^n.

46 Παράδειγμα Λαμβάνοντας υπόψη ένα σταθερό συντελεστή προεξόφλησης 5%, ποια είναι η παρούσα αξία ενός κεφαλαίου 147,7455, οκτώ έτη από σήμερα; PV = 147,7455/(1+0,05)^8 = 100

47 Η τελική αξία του 1 ανά έτος Αν υποθέσουμε ότι κάθε χρόνο επενδύεται σταθερό κεφάλαιο 100 και τοκίζεται με σταθερό επιτόκιο 5% ανά έτος. Έχουμε λοιπόν μετά από 8 έτη: κατάθεση 100,00 επιτόκιο 5,00% έτος κεφάλαιο τόκος σύνολο 1 100,00 5,00 105, ,00 10,25 215, ,25 15,76 331, ,01 21,55 452, ,56 27,63 580, ,19 34,01 714, ,20 40,71 854, ,91

48 Η τελική αξία του 1 ανά έτος Η τελική αξία ενός κεφαλαίου ανά έτος πρόκειται για την τελική αξία ενός κεφαλαίου το οποίο επενδύεται ξανά στο τέλος κάθε έτους με σταθερό ανατοκισμό. Αν υποθέσουμε κατάθεση 1 ανά έτος και επιτόκιο i τότε η σειρά των υπολογισμών γίνεται: A 1 pa: 1+(1+i)+(1+i)²+(1+i)³+..+(1+i)^n = ((1+i)^n -1)/i = (A-1)/i

49 Παράδειγμα Ποια είναι η τελική αξία ενός κεφαλαίου 100 το οποίο καταθέτεται ανά έτος με σταθερό επιτόκιο 5% για 8 έτη; Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο έχουμε: 100*((1+5%)^8-1)/5%=100*((1,05)^8-1)/0,05= 100*(1, )/0,05 = 100*9,54910= 954,91

50 Η παρούσα αξία του 1 ανά έτος Η παρούσα αξία μιας σειράς καταθέσεων 1 κάθε χρόνο προεξοφλημένη με σταθερό επιτόκιο και ορισμένο χρονικό διάστημα. Η παρούσα αξία ενός κεφαλαίου 1 για την πρώτη χρονιά είναι 1/(1+i), για τη δεύτερη χρονιά είναι 1/(1+i)² και όμοια για τη n χρονιά είναι 1/(1+i)^n. Επομένως το άθροισμα των παραπάνω για n περιόδους μας δίνει: PV 1 pa = (1-(1/(1+i)^n))/i = (1-PV)/i (= 1/i+SF)*

51 Παράδειγμα Τι κεφάλαιο πρέπει να εκταμιεύσει ένας επενδυτής ώστε να λαμβάνει εισόδημα επί 9 χρόνια με σταθερό επιτόκιο 8% επί της επένδυσής του; Το κεφάλαιο υπολογίζεται σε 1.000*(1-PV)/0,08, όπου PV = 1/(1+0,08)^9 =0,5002. Επομένως: 1.000*(1-0,5002)/0,08 = 6.247,50

52 Το ετήσιο χρεολυτικό κεφάλαιο Το κλάσμα του κεφαλαίου το οποίο πρέπει να επενδύεται σε σταθερά χρονικά διαστήματα ώστε να συγκεντρωθεί το ζητούμενο κεφάλαιο σε ορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον με ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο. Είναι η αντίστροφη ακριβώς σχέση της τελικής αξίας του 1 ανά έτος. Επομένως: ASF = i/a-1=i/((1+i)^n-1)

53 Παράδειγμα Ένας επενδυτής λαμβάνει από ένα χαρτοφυλάκιο ετησίως. Από το κεφάλαιο αυτό θέλει να αποταμιεύσει ένα ποσό μετά από 5 χρόνια για να το τοποθετήσει σε δεύτερη επένδυση. Υποθέτουμε ότι το κεφάλαιο τοκίζεται σταθερά 6% ετησίως. Έχουμε ASF = i/a-1 = 6%/Α-1, όπου Α=(1+6%)^5 ASF=0,06/(1, )= 0, Άρα πρέπει να αποταμιεύει ετησίως *0, = ,92.

54 Η ετήσια πρόσοδος του 1 Πρόσοδος είναι το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση κάποιου περιουσιακού στοιχείου. Οι επενδυτές των ακινήτων εκταμιεύουν ένα αρχικό κεφάλαιο για να καρπωθούν τις προσόδους από την εκμετάλλευση αυτού. Η ετήσια πρόσοδος του 1 υπολογίζει το κεφάλαιο που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους επί σειρά n ετών με σταθερό επιτόκιο i, ως απόδοση για κάθε 1 που επενδύεται. Υπολογίζει δηλαδή το ετήσιο κεφάλαιο που εισπράττουμε έναντι ενός αρχικού κεφαλαίου. Είναι το αντίστροφο της παρούσας αξίας του 1 ανά έτος, δηλαδή AWP = i+sf, όπου i το επιτόκιο και SF η επιστροφή κεφαλαίου.

55 Παράδειγμα Υπολογίστε την ετήσια πρόσοδο των για 10 χρόνια με επιτόκιο 10%. Έχουμε 1.000*(i+SF), όπου i=10% και το ετήσιο χρεολυτικό κεφάλαιο για 10 χρόνια με 10% είναι 10%/((1+10%)^10-1)=0, Άρα 1.000*(0,1+0, ) = 162,7454

56 Οι πίνακες του Parry Για την ιστορία, το 1913 ο πραγματογνώμονας Κος Richard Parry εξέδωσε τους πρώτους πίνακες επενδύσεων, γνωστούς σε όλους του εκτιμητές και φοιτητές των σχολών εκτιμήσεων ακινήτων και ως Parry s tables. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην εποχή των ισχυρών υπολογιστικών μηχανών, οι πίνακες παραμένουν αξιόλογο εργαλείο για τους επαγγελματίες των ακινήτων και το 2013 εκδόθηκε η 13 η έκδοση των πινάκων του Parry από τον Κο. Alick Davidson.

57 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Εισοδήματος (Income Method) I. Μέθοδος Άμεσης Κεφαλαιοποίησης (Direct Income Capitalization) II. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Χρηματοροών (Discounted Cash Flows)

58 Άμεση Κεφαλαιοποίηση Εισοδήματος (implicit method) Χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας επενδυτικών ακινήτων, ήτοι για ακίνητα τα οποία παράγουν εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους. Η αγοραία αξία του ακινήτου υπολογίζεται από την κεφαλαιοποίηση του ετήσιου μισθώματος που λαμβάνει ο επενδυτής από τη μίσθωση του ακινήτου. Αν ορίσουμε με I το ετήσιο εισόδημα και με Y το συντελεστή κεφαλαιοποίησης, τότε η αγοραία αξία του ακινήτου V δίνεται από την μαθηματική σχέση V=I/Y.

59 Άμεση Κεφαλαιοποίηση Εισοδήματος (implicit method) Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης Y ή αλλιώς all risks yield υπολογίζεται από πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων μισθωμένων επενδυτικών ακινήτων. Η ακρίβεια της μεθόδου είναι υπό συζήτηση* και η δυσκολία στην εφαρμογή της έγκειται στον ακριβή προσδιορισμό του συντελεστή κεφαλαιοποίησης Y. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης εμπεριέχει όλα τα ρίσκα της επένδυσης, τη φερεγγυότητα του μισθωτή, την κατάσταση της κτηματαγοράς, την κατάστασης της εθνικής οικονομίας, το ρυθμό φθοράς του ακινήτου (απαξίωση) κ.λπ. Συνεπώς, είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο προσδιορισμός του είναι ιδιαίτερα δύσκολος αν δεν έχουμε ικανό αριθμό συγκριτικών στοιχείων. Για την εφαρμογή της μεθόδου λαμβάνουμε την παραδοχή ότι το μίσθωμα θα λαμβάνεται το ίδιο στο διηνεκές.

60 Άμεση Κεφαλαιοποίηση Εισοδήματος (implicit method) Η εκτίμηση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου με την μέθοδο της άμεσης κεφαλαιοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί σε ακίνητα τα οποία εντάσσονται σε οργανωμένη κτηματαγορά με πλήρη και σύγχρονη πληροφόρηση πράξεων μίσθωσης και πώλησης επενδυτικών ακινήτων. Στην περίπτωση που ένα ακίνητο είναι μισθωμένο σε επίπεδα ανώτερα ή κατώτερα της αγοράς, η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί ορθά. Εν γένει, η μέθοδος δεν παρέχει μεγάλη ακρίβεια, ειδικά σε μία κτηματαγορά όπως η ελληνική κτηματαγορά και προτείνεται η χρήση των προεξοφλημένων μελλοντικών χρηματοροών για την αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς δυνητικούς επενδυτές.

61 Χρόνος και χρήμα Η μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι ένα ακίνητο θα δημιουργήσει μελλοντικά εισοδήματα και ότι 1 ευρώ σήμερα έχει μεγαλύτερη αξία (και ασφάλεια) από 1 ευρώ αύριο. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης μετατρέπει τα μελλοντικά προσδοκώμενα εισοδήματα σε σημερινή αξία. Ο επενδυτής πληρώνει σήμερα ένα συγκεκριμένο τίμημα προσβλέποντας στα μελλοντικά εισοδήματα. Εναλλακτικά με το ίδιο κεφάλαιο θα στραφεί σε επενδύσεις με την ίδια πρόβλεψη για μελλοντικά εισοδήματα και το ίδιο ρίσκο. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης συνδέει τις προσδοκίες του επενδυτή για τα μελλοντικά εισπρακτέα εισοδήματα, την απαξίωση του ακινήτου, συν τους κινδύνους της επένδυσης (ρίσκο).

62 Οι επενδυτικοί κίνδυνοι των ακινήτων Η επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητη ιδιοκτησία εμπεριέχει ρίσκο και μελλοντικούς κινδύνους: Κίνδυνοι από το χρήστη (μη καταβολή μισθωμάτων, μείωση μισθώματος κ.λπ.) Κίνδυνοι από τη χρήση και απαξίωση της κατασκευής Κίνδυνοι που συνδέονται άμεσα με τον τύπο του ακινήτου (κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λπ.) Κίνδυνοι από αλλαγές στην φορολόγηση των ακινήτων Κίνδυνοι από αλλαγές στην νομοθεσία περί ακινήτων Κίνδυνοι από αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και στις υποδομές της περιοχής Κίνδυνοι από την εθνική οικονομία (μακροοικονομία κ.λπ.)

63 Οι επενδυτικοί κίνδυνοι των ακινήτων Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι και αβεβαιότητες αντικατοπτρίζονται στην επιλογή του συντελεστή κεφαλαιοποίησης (Y ή ARY-all risks yield ή cap rate)

64 Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον εκτιμητή είναι ο ορθός προσδιορισμός του συντελεστή κεφαλαιοποίησης. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης υπολογίζεται από τη σχέση: Yi = RF(r) + i + RP (G(r) + i -D) όπου RF(r) = real risk free rate i= inflation RP = risk premium G(r) = expected real rental growth D=depreciation

65 Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης Για την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή κεφαλαιοποίησης σε εκτιμήσεις ακινήτων για την ελληνική κτηματαγορά, προτείνεται να κάνει έρευνα ο εκτιμητής πρόσφατων πράξεων αγοραπωλησίας επενδυτικών ακινήτων ώστε να εξακριβώσει τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης. Επίσης πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην κτηματαγορά όπου δραστηριοποιείται, να συζητάει με στελέχη επενδυτικών οργανισμών, με τραπεζικούς και με συμβούλους ακινήτων ώστε να έχει ικανή πληροφόρηση.

66 Παράδειγμα Εκτιμάται κατάστημα ισογείου επιφάνειας 200μ², υπογείου επιφάνειας 240μ² και παταριού επιφάνειας 100μ² με μηνιαίο μίσθωμα , επί της οδού Ι. Τσιμισκή. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης έχει προσδιοριστεί σε ποσοστό 6%. Η αξία του καταστήματος υπολογίζεται σε: ( x 12 μήνες) / 0,06 =

67 Παράδειγμα Μας ζητείται να εκτιμήσουμε το διπλανό κατάστημα επί της Ι. Τσιμισκή επιφάνειας 80μ² ισόγειο με 40μ² πατάρι. Από τον προηγούμενο υπολογισμό έχουμε συγκριτικό στοιχείο ότι το όμορο κατάστημα μισθώνεται ανά ανοιγμένη επιφάνεια ισογείου προς: / (200 +(240 x 0,2) + (100 x 0,3))μ² = 53,95/μ² Με το ίδιο σκεπτικό το υπό εκτίμηση κατάστημα εκτιμάται προς: 53,95/μ² x (80+(40x0,3) )μ² x 12 μήνες= ,80/0,06 = Ενημερωνόμαστε τελικά ότι το εν λόγω κατάστημα μισθώθηκε προς 5.500/μήνα, ήτοι ετησίως. Αυτομάτως, η αξία του υπολογίζεται βάσει του ίδιου συντελεστή κεφαλαιοποίησης προς (!).

68 Μακροοικονομικοί δείκτες

69 Τάσεις της Κτηματαγοράς(Q4-2014)

70 Θεσσαλονίκη (Q3-2014)

71 Θεσσαλονίκη (Q3-2014)

72 Θεσσαλονίκη (Q4-2014)

73 Θεσσαλονίκη (Q4-2014)

74 Θεσσαλονίκη (Q4-2014)

75 Θεσσαλονίκη (Q4-2014)

76 Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών Η αγοραία αξία του ακινήτου προκύπτει από την παρούσα αξία των μελλοντικών προσδοκώμενων χρηματικών ροών από την χρήση του ακινήτου σε ορισμένο χρόνο συν την υπολειμματική αξία αυτού στο τέλος της χρονικής διάρκειας αυτού. Επί της ουσίας η αξία του ακινήτου προκύπτει από το άθροισμα της παρούσας αξίας των μελλοντικών ετήσιων μισθωμάτων για ορισμένο χρόνο n και αθροίζονται με την προεξοφλημένη αξία μεταπώλησης του ακινήτου στο τέλος του χρόνου n.

77 Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών Ορίζοντας με Α1, Α2,., Αn τις ταμειακές ροές για κάθε έτος, n ο χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου, r του προεξοφλητικό επιτόκιο και S την καθαρή αξία μεταπώλησης του ακινήτου στο τέλος του χρόνου n, ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι: V=A1/(1+r) + A2/(1+r)^2 +.+An/(1+r)^n + S/(1+r)^n.

78 Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών Επομένως τα βήματα που ακολουθούμε για την εφαρμογή της μεθόδου είναι: Προσδιορισμός των μελλοντικών μισθωμάτων που θα λαμβάνει ο επενδυτής σε n περιόδους. Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό, από συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων επενδύσεων, υπολογίζουμε τα μελλοντικά μισθώματα που δύναται να λάβουμε από την εκμετάλλευση του ακινήτου.

79 Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τα έξοδα που συνεπάγονται την εκμετάλλευση του ακινήτου (π.χ. έξοδα συντήρησης, φύλαξης, ασφάλιστρα κ.λπ.). Στο τέλος της χρονικής περιόδου n υπολογίζουμε το έσοδο από την πώληση του ακινήτου βάσει ενός συντελεστή κεφαλαιοποίησης εξόδου (Rexit ή exit yield). Συνήθως ο συντελεστής εξόδου είναι 0,25% με 0,50% μεγαλύτερος του συντελεστή προεξόφλησης r καθώς υπολογίζεται και η απαξίωση του ακινήτου από τη χρήση αυτού.

80 Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών Τη διαφορά των εσόδων και των εξόδων για τις χρονικές περιόδους n τις φέρνουμε σε παρούσα αξία όπως και το έσοδο από την μεταπώληση του ακινήτου. Το σύνολο από τις παρούσες αξίες υπολογίζει την αξία του ακινήτου.

81 Παράδειγμα 1 Να υπολογιστεί η εμπορική αξία καταστήματος το οποίο είναι μισθωμένο προς για την πρώτη περίοδο και το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται με 2% ετησίως για n=6 έτη. Δίνεται συντελεστής προεξόφλησης r=8,25% και Rexit=8,50%. r= 8,25% Rexit= 8,50% rent adj.= 2,00% n= , , , , , , ,16 = ,00 PV , , , , , ,55 V= ,90

82 Παράδειγμα 2 Στο παραπάνω παράδειγμα 1 να υπολογιστεί η εμπορική αξία του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη ασφάλιστρο επί του ακινήτου 2% του ετήσιου μισθώματος. r= 8,25% Rexit= 8,50% rent adj.= 2,00% n= income , , , , , ,85 prop. Insurance 2% 1.200, , , , , ,90 net income , , , , , , ,13 = ,08 PV , , , , , ,00 V= ,76

83 Μέθοδος των κερδών Χρησιμοποιείται για την αποτίμηση ειδικών ακινήτων των οποίων η λειτουργία της επιχείρησης η οποία φιλοξενείται στο ακίνητο συνδέεται άρρηκτα με την αξία αυτού. Για παράδειγμα η μέθοδος εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων, θέατρα, κινηματογράφους κ.λπ., η αξία των οποίων συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία της επιχείρησης σε αυτά. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η αξία του ακινήτου βάσει της μεθόδου των κερδών συνήθως εμπεριέχει και την αξία κινητών μερών τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

84 Μέθοδος των κερδών Συνεπώς η αξία του ακινήτου εκτός της αξίας της γης και των κτιρίων, συμπεριλαμβάνει και συγκεκριμένο εξοπλισμό και τα εν λόγω ακίνητα πωλούνται στην αγορά ως λειτουργικές ενότητες προσανατολισμένες στη συγκεκριμένη χρήση τους. Π.χ. ένα ξενοδοχείο αποτιμάται και πωλείται με όλο τον εξοπλισμό του πέρα του κτιρίου και του γηπέδου (κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα, τηλεοράσεις, μπαρ, σερβίτσια κλπ).

85 Μέθοδος των κερδών Στη χρήση της μεθόδου των κερδών είναι σημαντικό κατά τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων να λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπεραξία η οποία δύναται να μεταφερθεί από την πώληση της επιχείρησης, ενώ πρέπει να αφαιρείται η υπεραξία που προκύπτει από το management του εκάστοτε επιχειρηματία. Συνεπώς, προσπαθούμε οι εκτιμητές να προσδιορίσουμε τα κέρδη και την εμπορευσιμότητα της επιχείρησης με γνώμονα ένα τυπικό επενδυτή χρήστη. Οι προβλέψεις των μελλοντικών εσόδων προκύπτουν από την μελέτη των ισολογισμών των προηγούμενων ετών. Επίσης ο εκτιμητής χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία και προβλέψεις από φορείς και οργανισμούς (π.χ. επιμελητήρια, στατιστική υπηρεσία), μελέτες συμβούλων ακινήτων, ιστορικά δεδομένα κ.λπ.

86 Μέθοδος των κερδών Στην εν λόγω μέθοδο, τα ακίνητα αποτιμώνται βάσει των εσόδων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

87 Παράδειγμα Εκτίμηση ξενοδοχειακής μονάδας

88 Παράδειγμα

89 Ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης Ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης (internal rate of return - IRR) είναι εκείνο το επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο παράγει καθαρή παρούσα αξία μηδέν (0). Άρα, εξισώνει όλες τις μελλοντικές εισροές χρημάτων με την αρχική εκταμίευση για την επένδυση. Είναι αντιληπτό ότι αν IRR>0 η επένδυση είναι αποδεκτή και αν IRR<0 η επένδυση είναι απορριπτέα.

90 Παράδειγμα Στο παράδειγμα 2 (διαφάνεια 61) αν τελικά ο επενδυτής καταβάλει / ,76/ για να αγοράσει το ακίνητο τότε ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης θα είναι κάθε φορά:

91 Ανάλυση ευαισθησίας Όλα τα μοντέλα εκτίμησης ακινήτων βασίζονται σε μεταβλητές και δείκτες οι οποίοι δύναται να διαφοροποιηθούν. Μία μικρή μεταβολή ενός δείκτη, επιφέρει μεγάλη διαφοροποίηση στην εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. Π.χ. στην εκτίμηση ενός καταστήματος το οποίο αποφέρει ετήσιο εισόδημα , μία μεταβολή 0,5% στο συντελεστή κεφαλαιοποίησης επιφέρει σημαντική διαφορά στην εκτιμώμενη αξία. Έτσι για Υ1=6% και Υ2=6,5% έχουμε αντίστοιχα: V1= /0,06 = V2= /0,065= Δηλαδή διαφορά ή 8% περίπου.

92 Ανάλυση ευαισθησίας Υποθέτουμε ότι εκτιμήθηκε ακίνητο στα λαμβάνοντας υπόψη προεξοφλητικό επιτόκιο 6%. Θέλουμε να δούμε την ευαισθησία του μοντέλου για μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου μεταξύ 4% και 8%.

93 Σας ευχαριστώ! Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc MRICS Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.- Μέλος Τ.Ε.Ε. Πιστοποιημένος Πραγματογνώμονας RICS Πιστοποιημένος Εκτιμητής του Υπ. Οικονομικών Ελλάδος INCORE Properties Ελ. Βενιζέλου αρ.51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλ Κιν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Γενικοί Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης Η ΝΑΙ Hellas/AVENT AE για την παροχή των εκτιμητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε διέπεται από τις ακόλουθες υποθέσεις, περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Θεσσαλονίκη 2010 Σπύρος Ράπτης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜSc Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 1. Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών της λειτουργίας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος της Εταιρείας μας δεν μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα 1 Συνοπτική Απεικόνιση και Επενδυτική Πρόταση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 7 η Διάλεξη: Αξιολόγηση επενδύσεων Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 6: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή 1. Εξοικονόμηση κεφαλαίων 2. Βελτίωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης 3. Κάλυψη της επιχείρησης έναντι της συνεχούς αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38. Intangible Assets IAS 38

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38. Intangible Assets IAS 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38 Intangible Assets IAS 38 Σκοπός ΔΛΠ 38 Ο καθορισμός των κριτηρίων για την αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ως άυλο Η διαμόρφωση μεθόδων για τον μετέπειτα λογιστικό χειρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα