Ν δ ε γ ό ο ρ ξ ή ζ η ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν δ ε γ ό ο ρ ξ ή ζ η ε"

Transcript

1 Δλζύξκαην / Αζύξκαην Πύζηεκα OMNI-848 Ν δ ε γ ό ο ρ ξ ή ζ η ε N9939 8/00

2 Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ ΠΛΡΝΚΝΠ ΝΓΖΓΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ... 3 ΠΛΡΝΚΝΠ ΝΓΖΓΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ... 4 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 5 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ... 6 ΈΛΑΟΜΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ... 9 ΘΔΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΔΘΡΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΥΓΗΘΝΗ ΣΟΖΠΡΥΛ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΔΛΡΝΙΔΠ ΓΝΘΗΚΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΝΓΔΗΜΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΠ ΑΛΗΣΛΔΡΔΠ ΘΑΞΛΝ ΔΘΘΔΛΥΠΖ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΘΗΛΓΛΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΟΥΛ ΓΖΙΥΠΖ ΡΖΠ FCC ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΛΑΓΔΟΚΝ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΔΓΓΖΠΖ

3 Πύληνκνο Νδεγόο Αλαθνξάο ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 1. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν, Θα αλάςεη ε ιπρλία On/Off (ARM) (Ζ πξάζηλε ιπρλία READY είλαη αλακκέλε). 2. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. 3. Βγείηε από ζύξα ηελ νπνία ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη νξίζεη ζαλ ζύξα εμόδνπ / εηζόδνπ. ΓΗΑ ΡΝ ΠΒΖΠΗΚΝ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 1. Δηζέιζεηε από ζύξα ηελ νπνία ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη νξίζεη ζαλ ζύξα εμόδνπ / εηζόδνπ 2. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. 3. Ζ ιπρλία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ARM) ζα ζβήζεη. ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΔΛΡΝΠ 1. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν (Ζ πξάζηλε ιπρλία READY είλαη αλακκέλε). 2. Ξαηήζηε ην STAY. 3. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. Θα αλάςνπλ ηόζν ε ιπρλία On/Off (ARM) όζν θαη ε ιπρλία STAY. ΘΚΖΘΔΗΡΔ: Θα πξέπεη λα ζέζεηε ην ζύζηεκα εθηόο ιεηηνπξγίαο αλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηελ ζύξα ή λα απνρσξήζεηε από ην θηίξην κεηά από ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ INSTANT ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΔΛΡΝΠ 1. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν (Αλάβεη ε πξάζηλε ιπρλία READY). 4. Ξαηήζηε ην INSTANT. 5. Ξαηήζηε ην STAY. 2. Δηζάγεηε ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο. Θα αλάςνπλ ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο (On/Off) (ARM), ε ιπρλία INSTANT θαη ε ιπρλία STAY. ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΡΝ ΑΛΗΣΛΔΡΖ ΘΑΞΛΝ 1. Δηζάγεηε δύν θνξέο ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ρξήζηε ζαο

4 Πύληνκνο Νδεγόο Αλαθνξάο Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη "Άκεζεο Δληνιέο" πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην ρεηξηζηήξην απηό. Ξιήθηξν Ξεξηγξαθή Ξιεθηξνιόγηα Πρόιηα # 1 Γξήγνξνο νπιηζκόο - Αλ ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν # 2 Βεβηαζκέλνο νπιηζκόο - παξάθακςε ησλ δσλώλ κε παξαβίαζε Εώλε παξάθα κςεο Γξήγνξε παξάθακςε - Όια ηα πιεθηξνιόγηα Όια ηα πιεθηξνιόγηα Όια ηα πιεθηξνιόγηα # 3 Ούζκηζε ώξαο Όια ηα πιεθηξνιόγηα Παο επηηξέπεη ηελ όπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ρξεηάδεζηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Ν θσδηθόο ρξήζηε ρξεηάδεηαη σζηόζν πάληνηε γηα ηνλ αθνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. Παο επηηξέπεη λα νπιίζεηε ην ζύζηεκα αθόκα θαη αλ θάπνηεο δώλεο έρνπλ παξαβηαζηεί. Νη δώλεο απηέο ζα παξαθακθζνύλ απηόκαηα θαη ζα αξζεί ε πξνζηαζία ηνπο. Αλ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, απαηηεί ηνλ θσδηθό ρξήζηε κε εμνπζηνδόηεζε 1,2 ή 3 Δλδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε # 4 Dir δώλεο Κόλν LCD Ρν πξόγξακκα ηεξκαηίδεηαη κεηά από ηελ ηειεπηαία ελεξγνπνηεκέλε δώλε # 50 Πύληνκε βνήζεηα Κόλν LCD # 51 Δκθάληζε ώξαο Κόλν LCD Δλδέρεηαη επίζεο λα ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε # 52 Ξξνβνιή Auto Κόλν LCD Δλδέρεηαη επίζεο λα ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε # 53 Ξξνβνιή αξρείνπ θαηαγξαθήο ρξήζηε # 54 Ούζκηζε απηόκαηεο ώξαο (Auto Time) ηξέρνπζαο δηαδξνκήο. # 55 Δκθάληζε έθδνζεο κόληκνπ ινγηζκηθνύ (Firmware) # 56 Δκθάληζε πιήθηξνπ ρακειήο ζηάζκεο κπαηαξηώλ κπξειόθ. Κόλν LCD Όια ηα πιεθηξνιόγηα Κόλν LCD Όια ηα πιεθηξνιόγηα # 57 Θηύπεκα ζύξαο Όια ηα πιεθηξνιόγηα # 58 Αιιαγή/πξνβνιή Αξηζκνύ Ρειεεηδνπνίεζεο # 6 Δκθάληζε/Δλαιιαγή πξνγξάκκαηνο ηόλνπ αλαγγειίαο # 7 Αλάζεζε ρξήζηε ζε άιια ππνζπζηήκαηα Όια ηα πιεθηξνιόγηα Όια ηα πιεθηξνιόγηα Όια ηα πιεθηξνιόγηα # 8 Δλαιιαγή εηδνπνίεζεο ρξήζηε Όια ηα πιεθηξνιόγηα # 9 Σξήζηεο On-line Όια ηα πιεθηξνιόγηα # 0 Multi-Part Όια ηα πιεθηξνιόγηα Δπίζεο, ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε κε επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2 Αλά ππνζύζηεκα, ρξεηάδεηαη θσδηθό ρξήζηε Δλδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλν θσδηθό ρξήζηε Γηα ην ππνζύζηεκα πιεθηξνινγίνπ, κόλν ην LCD δείρλεη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ Ρν LCD εκθαλίδεη θαη' αξρήλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ελαιιαγή. Όια ηα άιια απιώο ελαιιάζζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Σξεηάδεηαη ρξήζηε εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2. Ρν ςεθίν 4 (P) επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζηείιεη εηδνπνίεζε. Ζ ηειεεηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ζε ιεηηνπξγία. Δλαιιάζζεηαη αλ νη ρξήζηεο πξέπεη λα ζηείινπλ εηδνπνίεζε γηα O/C αλά ππνζύζηεκα Ππλδέεηαη ζε απηόλ πνπ θάλεη θόξησζε εθόζνλ είλαη ζε on line, απνζπλδέεη ην ηειέθσλν νηθίαο. Ρν LCD εκθαλίδεη ηηο ηξέρνπζεο πεξηνρέο ελεξγνπνίεζεο, 1,2,3,P - P= - 4 -

5 Δηζαγσγή Παο ζπγραίξνπκε γηα ηελ επηινγή ζαο λα πξνζηαηεύζεηε ηελ νηθία ή ηελ επηρείξεζε ζαο κε ην ζύζηεκα αζθαιείαο OMNI-848. Έρεηε επηιέμεη έλα αμηόπηζην, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζύζηεκα αζθαιείαο, εμαηξεηηθά εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ. Ρν ζύζηεκα ζαο έρεη εγθαηαζηαζεί θαηά ηξόπν επαγγεικαηηθό από ηελ ηνπηθή Δηαηξεία πεξεζηώλ Αζθαιείαο ζαο, ν εθπξόζσπνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζαο εμεγήζεη ιεπηνκεξώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο. Ρν πιεθηξνιόγην απνηειεί ηε ζπζθεπή εηζόδνπ θαη πξνβνιήο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο. Ν εθπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο πεξεζηώλ Αζθαιείαο ζαο, ζα ζαο ππνδείμεη ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηύπν γηα ην θηίξην θαη ηηο αλάγθεο ζαο. πάξρνπλ ηξεηο ηύπνη πιεθηξνινγίσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ην ζύζηεκα απηό: Ξιεθηξνιόγην LCD (αιθαβεηηθή νζόλε), Ξιεθηξνιόγην ζηαζεξνύ θξπζηάιινπ (δηςήθηα νζόλε), θαη πιεθηξνιόγην LED. Θαζώο ην ζύζηεκα ζαο είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε από ηα πιεθηξνιόγηα απηά, νη ελδείμεηο όισλ ησλ πιεθηξνινγίσλ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην. Ρν OMNI-848 είλαη ηαμηλνκεκέλν από ηα Δξγαζηήξηα Αζθαιηζηώλ (Underwriters Laboratories) γηα νηθηαθέο εθαξκνγέο ππξθαγηάο θαη δηαξξήμεσλ. Πε όιν ην παξόλ εγρεηξίδην, ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζνη ζπκβνιηζκνί γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο πιεθηξηζκνύο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ. STAY Ξάηεκα ηνπ πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε STAY. BYPASS Ξάηεκα ηνπ πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε BYPASS. INSTANT Ξάηεκα ηνπ πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε INSTANT. CODE Ξάηεκα ηνπ πιήθηξνπ κε ηελ έλδεημε CODE. Δηζαγσγή ηνπ ηεηξαςήθηνπ ή εμαςήθηνπ θσδηθνύ ρξήζηε (βι. παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηνλ Θσδηθό Σξήζηε ζηε ζειίδα 8). Ξαξαθαινύκε θξνληίζηε ην εγρεηξίδην ζαο λα βξίζθεηαη ζε εύθνια πξνζηηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα ην ζπκβνπιεπζείηε αλ ρξεηαζηεί

6 Ξιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπζηήκαηνο ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ ΕΥΛΥΛ Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, εηζάγεηε κία πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξνζηαηεπηεί γηα θάζε δώλε. Ξαξάδεηγκα: Εώλε 1 Ξαξάζπξα ηεο βνξηλήο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ Εώλε 4 Θύξηα είζνδνο θηηξίνπ. Εώλε Ξεξηγξαθή Εώλε Ξεξηγξαθή Ώξα εηζόδνπ Θύξα Ώξα εμόδνπ Ώξα εηζόδνπ Θύξα Ζ ώξα εμόδνπ είλαη ε ίδηα γηα όιεο ηηο θαζνξηζκέλεο ζύξεο εηζόδνπ / εμόδνπ

7 Ξιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπζηήκαηνο (ζπλέρ.) ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ Όια ηα πιεθηξνιόγηα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηπιά πιήθηξα θηλδύλνπ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ, θαη ηα δύν πιήθηξα ζα πξέπεη λα παηεζνύλ ηαπηόρξνλα. Ν ηύπνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη, πξνζδηνξίδεη θαη ηα πιήθηξα πνπ ζα παηήζεηε. Ν εγθαηαζηάηεο ζαο, ζα ζαο ππνδείμεη ηα πιήθηξα πνπ πξέπεη λα παηήζεηε. Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πιήθηξα θηλδύλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα όια ηα πιεθηξνιόγηα. Ν παξαθάησ ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο ζην ζύζηεκα κνπ: ΞΙΖΘΡΟΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ [#] & [ ] [7] & [9] [1] & [3] ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ ΡΖΙΔΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, έλα κπνπηόλ επάλσ ζην θαζνξηζκέλν κπξειόθ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή κελύκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο. Οσηήζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο αλ θάηη ηέηνην έρεη πξνβιεθζεί. ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΡΑΘΚΝ Αξ. ινγαξηαζκνύ Αξ. ηειεθώλνπ - 7 -

8 Ξιεξνθνξίεο αλαθνξάο ζπζηήκαηνο (ζπλέρ.) ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ ΘΥΓΗΘΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, εηζάγεηε ηα νλόκαηα ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηνλ θάζε αξηζκό ρξήζηε. Σξήζηεο Δθρσξείηαη ζηνλ Σξήζηεο Δθρσξείηαη ζηνλ Ξαξαηήξεζε γηα ηνλ θσδηθό ρξήζηε: Κπνξεί λα είλαη είηε ηεηξα - είηε ηεηξαςήθ εμαςήθ εμαςήθηνο, αλάινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ από ηνλ εγθαηαζηάηε. Οσηήζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο ηη ηύπνπ θσδηθνί ρξεζηώλ (ηεηξα - ή εμαςήθηνη) ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύζηεκα ζαο. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο θαηάιιεινπο ηεηξαςήθηνπο ή εμαςήθηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ

9 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Ρν ζύζηεκα είλαη έηνηκν; Κπνξείηε λα ζέζεηε ην αληη - δηαξξεθηηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο εληόο θαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Ξξνηνύ κπνξέζεηε λα ην ζέζεηε εληόο ιεηηνπξγίαο, απηό ζα πξέπεη λα είλαη "ζε εηνηκόηεηα". Αλ θάπνηα πξνζηαηεπόκελε ζύξα είλαη αλνηθηή, ή θάπνηνο θηλείηαη εκπξόο από αηζζεηήξα θίλεζεο, ην ζύζηεκα δε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε READY. Ρν ζύζηεκα είλαη έηνηκν αλ ε ιπρλία READY θαη ε έλδεημε δείμνπλ: Ξιεθηξνιόγην LCD: SYSTEM READY PART 1 Ξιεθηξνιόγην ζηαζεξνύ θξπζηάιινπ: Αλάβεη ην LED εηνηκόηεηαο (Ready) Ξιεθηξνιόγην LED: Αλάβεη ην LED εηνηκόηεηαο (Ready) ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗ ΛΑ ΦΓΔΡΔ Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Ζ ιπρλία System On (ARM) ζα αλάςεη θαη ε νζόλε ζα δείμεη: Ξιεθηξνιόγην LCD: ON: AWAY PART 1 Ξιεθηξνιόγην ζηαζεξνύ θξπζηάιινπ: Αλάβεη ην LED νπιηζκνύ Ξιεθηξνιόγην LED: Αλάβεη ην LED νπιηζκνύ Βγείηε από ζύξα ηελ νπνία ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη νξίζεη ζαλ ζύξα εμόδνπ/εηζόδνπ. Θα πξέπεη λα απνρσξήζεηε εληόο ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. Ππκβνπιεπζείηε ην έληππν πιεξνθνξηώλ ζε ό,ηη αθνξά ην ρξόλν πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ην ζύζηεκα ζαο. ΝΡΑΛ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΔΡΝΗΚΝ Αλ ην ζύζηεκα δελ είλαη έηνηκν λα νπιίζεη, ε ιπρλία READY ζα είλαη εθηόο θαη ε νζόλε ζα δείμεη πνηα δώλε ή δώλεο δελ είλαη έηνηκεο. Νη αθόινπζεο ζπλζήθεο ππνδειώλνληαη από ηηο ιπρλίεο δώλεο (πιεθηξνιόγην LED) ή πεξηγξάθνληαη ζηελ νζόλε: Ραρύ Αλαβόζβεκα...Ππλαγεξκόο ή θαηάζηαζε παξαβίαζεο Αξγό Αλαβόζβεκα/Σακειή Έληαζε Ξαξάθακςε Αξγό παιιόκελν άλακκα...βιάβε, πξόβιεκα κε ην δέθηε...rf ή πεζκέλε κπαηαξία Πηαζεξό άλακκα...ζ δώλε έρεη παξαβηαζηεί Ξαξάδεηγκα : Αλ ε ιπρλία READY δελ αλάβεη θαη ε ιπρλία ηεο Εώλεο 1 αλάβεη ζηαζεξά, ππάξρεη βιάβε ζε αηζζεηήξα ζπλαγεξκνύ ηεο Εώλεο 1. Απηό ελδέρεηαη λα ζεκαίλεη όηη θάπνηα ζύξα είλαη αλνηθηή ή θάπνηνο βαδίδεη εκπξόο από αηζζεηήξα θίλεζεο. Διέγμηε όινπο ηνπο αηζζεηήξεο ζηε Εώλε 1 θαη επηιύζηε ην πξόβιεκα. Όηαλ απνθαηαζηαζνύλ όινη νη αηζζεηήξεο, ε ιπρλία READY ζα αλάςεη θαη ε ιπρλία ηεο δώλεο ζα ζβήζεη. Πην παξάδεηγκα απηό, ε νζόλε δείρλεη: NOT READY PART 1 and NOT RDY ZN 1 FRONT DOOR - 9 -

10 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλερ.) Δληνπίζηε πνηα δώλε ή δώλεο δελ είλαη έηνηκεο, αληηκεησπίζηε ην πξόβιεκα θαη μεθηλήζηε ην ζύζηεκα θαλνληθά. Αλ ην πξόβιεκα δελ είλαη δπλαηό λα αληηκεησπηζηεί, κπνξείηε λα παξαθάκςεηε ηε δώλε ε νπνία δελ είλαη έηνηκε. Ζ παξάθακςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν εάλ ην πξόβιεκα ηεο δώλεο δελ είλαη δπλαηό λα αληηκεησπηζηεί, Ή αλ ζθόπηκα ζέιεηε λα αθήζεηε ηε δώλε εθηόο εηνηκόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζα αθήλαηε ηε δώλε εθηόο αλ ζθνπεύεηε λα αθήζεηε ην παξάζπξν αλνηθηό γηα εμαεξηζκό. Νη δώλεο πνπ παξαθάκπηνληαη, δελ πξνζηαηεύνληαη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη εληόο ιεηηνπξγίαο. Βι. παξάθακςε ζηελ παξαθάησ ζειίδα γηα κία πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο. ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗ ΛΑ ΚΔΗΛΔΡΔ ΚΔΠΑ Γηα λα μεθηλήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηκεηξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ θαηά ηεο δηάξξεμεο θαη λα κπνξείηε λα θηλεζείηε ειεύζεξα εληόο ηνπ θηηξίνπ, ρξεζηκνπνηείζηε ην πξόγξακκα STAY (παξακνλήο). Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν. Δθόζνλ είλαη έηνηκν, παηήζηε : STAY θαη ακέζσο κεηά ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επηηπρώο, ζα αλάςεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο On/Off (ARM) θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: Ξιεθηξνιόγην LCD : ON: STAY PART 1 Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ Θξπζηάιινπ: STAY Ξιεθηξνιόγην LED: Νη ιπρλίεο LED όπιηζεο θαη παξακνλήο αλάβνπλ ΘΚΖΘΔΗΡΔ: Θα πξέπεη λα ζβήζεηε ην ζύζηεκα αλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηε ζύξα ή λα θύγεηε από ην θηίξην κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ. ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΠΡΝ ΑΚΔΠΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΛΑ ΚΔΗΛΔΡΔ ΚΔΠΑ Πην INSTANT STAY (άκεζν πξόγξακκα παξακνλήο), ην πεξηκεηξηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ θαηά ηεο δηάξξεμεο είλαη εληόο αιιά δελ ηζρύνπλ νη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαλνληθή ζύξα (εο) εηζόδνπ/εμόδνπ ζαο. Ρν ζύλνιν ηεο εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο είλαη εθηόο, θαηά ζπλέπεηα κπνξείηε λα θηλεζείηε ειεύζεξα εληόο ηνπ θηηξίνπ. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη READY (έηνηκν). Δθόζνλ είλαη έηνηκν, παηήζηε: INSTANT θαη θαηόπηλ STAY θαη θαηόπηλ ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επηηπρώο, ζα αλάςεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο On/Off (ARM), νη ιπρλίεο INSTANT θαη STAY θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: Ξιεθηξνιόγην LCD : ON: STAY / INS PART 1 Ξιεθηξνιόγην Θξπζηάιινπ: STAY INSTANT Πηαζεξνύ Ξιεθηξνιόγην LED : Αλάβνπλ νη ιπρλίεο LED όπιηζεο, παξακνλήο θαη άκεζνπ πξνγξάκκαηνο ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ρν ζύζηεκα απηό κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε γηα ην ραξαθηεξηζηηθό AUTOSTAY ην νπνίν παξαθάκπηεη απηόκαηα ηηο εζσηεξηθέο δώλεο αλ νπιίζεηε ην ζύζηεκα θαη δε βγείηε από κία δώλε θαζπζηέξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εμόδνπ

11 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλερ.) ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΠΔΡΔ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΠ ΠΡΝ ΑΚΔΠΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Πην πξόγξακκα INSTANT, όινη νη αηζζεηήξεο ζπλαγεξκνύ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ζπξώλ νη νπνίεο θαλνληθά έρνπλ θαζπζηέξεζε πνπ ζαο επηηξέπεη λα θιείζηε ην ζύζηεκα, ζα αλαθέξνπλ ζπλαγεξκό ακέζσο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ. Βεβαησζείηε όηη ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν.δθόζνλ είλαη έηνηκν, παηήζηε: INSTANT θαη θαηόπηλ ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επηηπρώο, ζα αλάςεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο On/Off, θαη ε ιπρλία Instant θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: Ξιεθηξνιόγην LCD : ON: INSTANT PART 1 Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ Θξπζηάιινπ: INSTANT Ξιεθηξνιόγην LED : Αλάβνπλ νη ιπρλίεο LED όπιηζεο θαη άκεζνπ πξνγξάκκαηνο ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ ΚΗΑΠ ΕΥΛΖΠ Ρν πξόγξακκα παξάθακςεο εμαηξεί κία δώλε από ην ζύζηεκα αζθαιείαο κέρξη λα αξζεί ε παξάθακςε ηεο (είηε κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο άξζεο παξάθακςεο ή όηαλ θιείζηε ην ζύζηεκα). Ζ παξάθακςε κπνξεί λα γίλεη κόλν εθόζνλ ην ζύζηεκα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Ξαηήζηε ην πιήθηξν BYPASS. Πηε ζπλέρεηα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο θαη ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο (1-7) πνπ ζα παξαθακθζεί, σο αθνινύζσο : BYPASS θαη θαηόπηλ ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο + ΑΟ. ΕΥΛΖΠ Αλ ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ραξαθηεξηζηηθό Quick Bypass, κελ εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο γηα ηελ παξάθακςε δσλώλ. ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Νη δώλεο πνπ έρνπλ παξαθακθζεί ΓΔΛ πξνζηαηεύνληαη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη εληόο ιεηηνπξγίαο. Κεηά ηελ απνδνρή ηεο εληνιήο παξάθακςεο, ην πιεθηξνιόγην εθπέκπεη έλαλ παξαηεηακέλν ήρν θαη ζα εκθαληζηνύλ ηα αθόινπζα: Ξιεθηξνιόγην LCD : BYPASSED: ZN 01 FRONT DOOR Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ Θξπζηάιινπ: BYPASS εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο δώλεο Ξιεθηξνιόγην LED : Αλαβνζβήλνπλ αξγά ηα LED ησλ δσλώλ πνπ παξαθάκπηνληαη ΑΟΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ ΚΗΑΠ ΕΥΛΖΠ Κε ην πάηεκα ην πιήθηξνπ BYPASS κία δώλε πνπ έρεη παξαθακθζεί, επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Γηα ηελ άξζε παξάθακςεο κίαο δώλεο (ώλ), επαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία παξάθακςεο σο αθνινύζσο: BYPASS θαη θαηόπηλ ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο + ΑΟ. ΕΥΛΖΠ. Κεηά ηελ άξζε ηεο παξάθακςεο, ε έλδεημε δώλεο ζα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ δσλώλ. Αλ ην ραξαθηεξηζηηθό Quick Bypass έρεη ελεξγνπνηεζεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, κελ εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο θαηά ηελ άξζε παξάθακςεο δσλώλ

12 Θέζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο ιεηηνπξγίαο Θαηά ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ζέηεηε εθηόο κόλν ην ηκήκα θαηά ηεο δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο - ηπρόλ αληρλεπηέο θαπλνύ ή ζεξκόηεηαο θαη ηα πιήθηξα παληθνύ ζα παξακείλνπλ εληόο. Θα πξέπεη λα εηζέιζεηε από πξνθαζνξηζκέλε ζύξα εηζόδνπ θαη λα θιείζεηε ην ζύζηεκα κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη. Ρν ρξνληθό δηάζηεκα απηό κπνξεί λα δηαθέξεη γηα θάζε επί κέξνπο ζεκείν εηζόδνπ. Ππκβνπιεπζείηε ην έληππν πιεξνθνξηώλ ζε ό,ηη αθνξά ηνπο ρξόλνπο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα ην ζύζηεκα ζαο. Γηα λα θιείζεηε ην ζύζηεκα ζαο: Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο: Αλ δελ έρνπλ ζεκεησζεί ζπλαγεξκνί, ε ιπρλία On/Off (κε ηελ έλδεημε ARM) ζα ζβήζεη, ή ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί: Ξιεθηξνιόγην LCD : SYSTEM READY PART 1 Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ Θξπζηάιινπ: Αλάβεη ην LED εηνηκόηεηαο (Ready) Ξιεθηξνιόγην LED : Αλάβεη ην LED εηνηκόηεηαο (Ready) Δάλ έρνπλ ζεκεησζεί ζπλαγεξκνί όηαλ ην ζύζηεκα ήηαλ εληόο ιεηηνπξγίαο, ή αλ πθίζηαηαη αληηθαλνληθή θαηάζηαζε, ε νζόλε δείρλεη : Ξιεθηξνιόγην LCD : ALM MEM ZN1 PART 1 Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ Θξπζηάιινπ: Αλάβεη ην LED όπιηζεο Αλαβνζβήλεη ην LED εηνηκόηεηαο Ξιεθηξνιόγην LED, LED δσλώλ: Ραρύ αλαβόζβεκα = ζπλαγεξκόο ή παξαβίαζε Αξγό αλαβόζβεκα = παξάθακςε Αξγόο παικόο = αληηθαλνληθό, πξόβιεκα ζην δέθηε RF, ή πεζκέλε κπαηαξία Πηαζεξό άλακκα= ε δώλε έρεη παξαβηαζηεί Πε ζπλαγεξκό δηάξξεμεο ζα ερήζεη ζηαζεξόο ηόλνο ζην πιεθηξνιόγην (α), θαη νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο ζα εθπέκςνπλ παικηθό ήρν. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ: Αλ έρεη ζεκεησζεί παξάλνκε είζνδνο όζν ιείπαηε, κελ εηζέξρεζηε κέρξη λα ειεγρζεί ην ζεκείν απηό. Θαιέζηε βνήζεηα από ην ζπίηη θάπνηνπ γείηνλα θαη πεξηκέλεηε εθεί λα έξζεη ε αζηπλνκία. Γηα ην κεδεληζκό ηεο έλδεημεο ζπλαγεξκνύ ή ησλ αληηθαλνληθώλ θαηαζηάζεσλ, θαη γηα λα ζηακαηήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνύ: Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο θαη πάιη

13 Θσδηθνί ρξεζηώλ ΞΟΝΠΘΖΘΖ Ή ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ Ζ πξνζζήθε ή κεηαβνιή ρξεζηώλ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο από ην πιεθηξνιόγην. Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα δηαζέηεη κέρξη θαη 64 δηαθνξεηηθνύο θσδηθνύο ρξεζηώλ, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί ζε έλα από ηέζζεξα επίπεδα εμνπζηνδόηεζεο θαη ζε έλα πξσηεύνλ ππνζύζηεκα. Ρν επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβεί θάζε ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα ηεηξαςήθηνπο ή εμαςήθηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ. Οσηήζηε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο πνηνο ηύπνο θσδηθώλ ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηθό ζαο ζύζηεκα. Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε έλαλ θσδηθό ρξήζηε, παηήζηε ηα αθόινπζα: Θύξηνο θσδηθόο ρξήζηε (Master) ID Σξήζηε (01-64) Λένο θσδηθόο ρξήζηε Δπίπεδν εμνπζηνδόηεζεο CODE nn [1-4] Δπίπεδα εμνπζηνδόηεζεο Δπίπεδν Δπηηξεπόκελεο ιεηηνπξγίεο 1 Ξξσηεύνλ Master, πξόζβαζε ζε όια ηα ππνζπζηήκαηα, είλαη δπλαηή ε πξνβνιή ηνπ κεηξώνπ θαηαγξαθήο θαη ν νξηζκόο ώξαο, ε αλάζεζε άιισλ θσδηθώλ ρξήζηε, όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 2 Γεπηεξεύσλ Master, νκνίσο κε ηνλ πξσηεύνληα master εθηόο ηνπ όηη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξσηεύνληα master 3 Σξήζηεο, δε κπνξεί λα εθρσξήζεη θσδηθνύο θαη δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη δώλεο 4 Ξεξηνξηζκέλνο ρξήζηεο, όπσο ην επίπεδν 3, εθηόο ηνπ όηη κπνξεί λα αθνπιίζεη ην ζύζηεκα κόλν εθόζνλ έρεη νπιηζηεί από άιιν ρξήζηε κε εμνπζηνδόηεζε επηπέδνπ 4 (ν αθνπιηζκόο δελ είλαη δπλαηόο κε ρξήζηε πςειόηεξνπ επηπέδνπ εμνπζηνδόηεζεο). Αλάζεζε ππνζπζηεκάησλ ζε ρξήζηεο Θαηά ηελ αλάζεζε ελόο θσδηθνύ ρξήζηε, ν ρξήζηεο απηόο απηόκαηα επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη ιεηηνπξγίεο ζπζηήκαηνο ζην ππνζύζηεκα γηα ην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ν θσδηθόο ηνπ ρξήζηε. Κπνξείηε επίζεο λα επηηξέςεηε ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε άιια ππνζπζηήκαηα θαη λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ απνζηνιή αλαθνξάο αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή #7 σο αθνινύζσο : [#] [7] [θσδηθόο master] [αξ. ρξήζηε] [1, 2, 3, ή 4] όπνπ: θσδηθόο master = ρξήζηεο κε επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2 αξ. ρξήζηε = ν ρξήζηεο ζηνλ νπνίν ζα εθρσξεζεί πξόζβαζε ζε άιια ππνζπζηήκαηα 1, 2, 3, ή 4 = εηζάγεηε ην ππνζύζηεκα (ππνζπζηήκαηα)) 1-3 πνπ ζέιεηε ν ρξήζηεο απηόο λα έρεη πξόζβαζε εηζάγεηε 4 αλ ζέιεηε ν ρξήζηεο απηόο λα εθπέκπεη αλαθνξέο αλνίγκαηνο/ θιεηζίκαηνο ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΛΝΠ ΘΥΓΗΘΝ ΣΟΖΠΡΖ Γηα λα δηαγξάςεηε έλα ρξήζηε, παηήζηε ην πιήθηξν Θσδηθνύ θαη θαηόπηλ ηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ηνπ master ρξήζηε. Δηζάγεηε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξήζηε, θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε [ ] γηα λα ην δηαγξάςεηε. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα δηαγξάςεηε ην ρξήζηε 3, ελεξγήζηε σο αθνινύζσο: Θύξηνο θσδηθόο ρξήζηε (Master) ID Σξήζηε γηα δηαγξαθή CODE 03 [ ] ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ν ρξήζηεο αξ. 1, ν master ρξήζηεο, δε κπνξεί λα δηαγξαθεί αιιά κπνξεί λα αιιάμεη κε ηε δηαδηθαζία ΞΟΝΠΘΖΘΖΠ Ζ ΑΙΙΑΓΖΠ ρξήζηε

14 Γηάθνξεο εληνιέο ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΠΖΚΑΡΥΛ ΘΗΛΓΛΝ Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα 3 δηαθνξεηηθά ζήκαηα θηλδύλνπ από ην πιεθηξνιόγην, κε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ζήκαηνο θηλδύλνπ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζαο. Ππκβνπιεπζείηε ην έληππν πιεξνθνξηώλ ζπζηήκαηνο γηα λα δείηε πνηα από απηά έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην ζύζηεκα ζαο. ΔΜΑΛΑΓΘΑΠΚΝΠ Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ απνζηνιή ζήκαηνο θηλδύλνπ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό, εθόζνλ ζαο εμαλαγθάζνπλ κε ηε βία λα κπείηε ζην θηίξην. Αλ επηιέμεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ην ραξαθηεξηζηηθό απηό, εθρσξήζηε ηνπο ρξήζηεο 60-64, νη νπνίνη αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία απηή, αλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. Σξεζηκνπνηείζηε ηνπο θσδηθνύο απηνύο κόλν ζε θαηάζηαζε εμαλαγθαζκνύ. ΓΟΖΓΝΟΖ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ - ΓΟΖΓΝΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ (QUICK ON - QUICK ARMING) Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ε γξήγνξε ελεξγνπνίεζε (Quick On), ή ε γξήγνξε όπιηζε (Quick Arming), ζαο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα ζε πξόγξακκα AWAY ρσξίο ηελ εηζαγσγή θσδηθνύ ρξήζηε. Ξαηήζηε ην #., θαη ζηε ζπλέρεηα ην[1]. ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Γηα ην θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο ρξεηάδεηαη έγθπξνο θσδηθόο ρξήζηε. ΡΑΣΔΗΑ ΒΔΒΗΑΠΚΔΛΖ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, ε γξήγνξε βεβηαζκέλε ελεξγνπνίεζε (Quick Forced On) ζαο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγία AWAY παξαθάκπηνληαο απηόκαηα όιεο ηηο δώλεο νη νπνίεο δελ είλαη ζε εηνηκόηεηα. Ξαηήζηε ην #., θαη ζηε ζπλέρεηα ην [2]. ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Θαη πάιη ρξεηάδεηαη έγθπξνο θσδηθόο ρξήζηε γηα ην θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο. ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ρν ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη απελεξγνπνηεκέλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο UL. ΡΑΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖ Αλ ζην ζύζηεκα ζαο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε γξήγνξε παξάθακςε (Quick Bypass), κπνξείηε λα παξαθάκςεηε δώλεο ρσξίο λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο παξάθακςεο είλαη: BYPASS δηςήθηνο αξηζκόο δώλεο (π.ρ. 01 γηα ηε δώλε 1) ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Νη δώλεο πνπ έρνπλ παξαθακθζεί δελ είλαη πξνζηαηεπκέλεο όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Κεηά ηελ απνδνρή ηεο εληνιήο παξάθακςεο, ην πιεθηξνιόγην ζα εθπέκςεη έλαλ παξαηεηακέλν ήρν. Πηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε: Ξιεθηξνιόγην LCD: BYPASSED: ZN1 PART 1 Ξιεθηξνιόγην Πηαζεξνύ Θξπζηάιινπ: Αλάβεη ην LED παξάθακςεο Ξιεθηξνιόγην LED: Ζ ιπρλία δώλεο ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ παξαθακθζεί ζα αλαβνζβήλεη αξγά ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Γε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία παξάθακςεο ζε πξνζσξηλνύο ρξήζηεο (δειαδή παηδνθόκνη, νηθηαθνί βνεζνί θ.ιπ.)

15 Γηάθνξεο εληνιέο (ζπλέρ.) ΓΟΖΓΝΟΖ ΔΜΝΓΝΠ Δπαλεθθίλεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο εμόδνπ αλ ην ζύζηεκα έρεη ήδε νπιίζεη. Έηζη, θάπνηνο κπνξεί λα απνρσξήζεη εθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη νπιίζεη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα αθνπιηζηεί ην ζύζηεκα. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο εμόδνπ, παηήζηε: STAY.. ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ON/OFF ΡΝ ΡΝΛΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ Ν ηόλνο αλαγγειίαο είλαη έλα πξναηξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό κε ην νπνίν ην πιεθηξνιόγην εθπέκπεη έλα ηόλν αλαγγειίαο όηαλ αλνίγνπλ επηιεγκέλέο ζύξεο, όηαλ ε πξνζηαζία θαηά ηεο δηάξξεμεο είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ή αθνπιηζκέλε. Κόλν ν εγθαηαζηάηεο ζαο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη κία δώλε γηα ην ραξαθηεξηζηηθό ηόλνπ αλαγγειίαο, εθόζνλ σζηόζν απηόο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηόλν αλαγγειίαο αλάινγα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζαο. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηόλν αλαγγειίαο, παηήζηε ην #., θαη ζηε ζπλέρεηα ην [6]. ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΡΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΔ ΑΙΙΑ ΞΝΠΠΡΖΚΑΡΑ Κπνξείηε λα εθρσξήζεηε πξόζβαζε ζηνπο ρξήζηεο γηα νπνηνδήπνηε από ηα ππνζπζηήκαηα ζε ζύζηεκα πνιιώλ ππνζπζηεκάησλ, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: #. [7] [θσδηθόο master] [αξηζκόο ρξήζηε] [1, 2, 3] όπνπ 1, 2, 3 είλαη ηα ππνζπζηήκαηα γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη εμνπζηνδόηεζε πξόζβαζεο. ΑΙΙΑΓΖ ΞΝΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Γηα λα νπιίζεηε ή λα αθνπιίζεηε άιια ππνζπζηήκαηα από ην πιεθηξνιόγην ζαο, ελεξγήζηε σο αθνινύζσο : # [0] [1-3, 0, 9] όπνπ: 1-3* = ην επηζπκεηό ππνζύζηεκα ζην νπνίν ζέιεηε λα κεηαβείηε 0 = νπιηζκό όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 9 = αθνπιηζκό όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ *Θαηά ηελ εηζαγσγή ελόο αξηζκνύ ππνζπζηεκάησλ (1-3), ην ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα νπιηζκέλε θαηάζηαζε γηα ην ππνζύζηεκα απηό. Πηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα νπιίζεηε ή λα αθνπιίζεηε κε ηελ εηζαγσγή ηεο εληνιήο νπιηζκνύ / αθνπιηζκνύ. ΝΟΗΠΚΝΠ ΥΟΑΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΝΞΙΗΠΚΝ Κε ηνλ νξηζκό ώξαο απηόκαηνπ νπιηζκνύ (Set Auto On Time) είλαη δπλαηόο ν νξηζκόο ηεο ώξαο απηόκαηνπ νπιηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο. Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα απηόκαηνπ νπιηζκνύ: Ξαηήζηε ην #, θαη ζηε ζπλέρεηα ην [54] [θσδηθόο] [ώξα 00-23] [ιεπηό 00-59]. Ρν πιεθηξνιόγην ζα ζαο δεηήζεη λα εηζάγεηε ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο

16 Γηάθνξεο εληνιέο (ζπλέρ.) ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΡΖΠ ΥΟΑΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΝΞΙΗΠΚΝ (AUTOARM) Γηα λα εκθαλίζεηε ηελ ώξα απηόκαηνπ νπιηζκνύ γηα ην ππνζύζηεκα ζην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ην πιεθηξνιόγην, παηήζηε: # [52] [θσδηθόο ρξήζηε κε επίπεδν εμνπζηνδόηεζεο 1 ή 2]. AUTOARM TIME: 05:00PM (Ν θσδηθόο ρξήζηε δελ απαηηείηαη εάλ έηζη έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε.) ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΘΙΔΗΓΑΟΗΑΠ Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηηο θξνύζεηο ζπξώλ: Ξαηήζηε ην #, θαη ζηε ζπλέρεηα ην [57], θαη ζηε ζπλέρεηα ην [Αξ. ζύξαο] Αλ έηζη έρεη πξνγξακκαηηζηεί, νξηζκέλνη θσδηθνί ρξεζηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο γηα ην άλνηγκα θάπνηαο ζύξαο. Γηα ηνπο αξηζκνύο ζπξώλ απηνύο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο. ΞΟΝΒΝΙΖ ΥΟΑΠ Γηα λα εκθαλίζεηε ηελ ώξα ζπζηήκαηνο, παηήζηε ην : # ΟΘΚΗΠΖ ΥΟΑΠ Dec 27, :15A γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα, παηήζηε ην : # [51]. Κία ηππηθή έλδεημε έρεη σο αθνινύζσο: [3] [θσδηθόο ρξήζηε *], ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εηζάγεηε ώξα, ιεπηά, κήλα, εκέξα θαη έηνο. Όιεο νη εηζαγόκελεο ηηκέο ζα είλαη δηςήθηεο. (*Ν θσδηθόο ρξήζηε δελ απαηηείηαη αλ έηζη έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε.) ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΕΥΛΥΛ Γηα λα εκθαλίζεηε έλαλ θαηάινγν κε ηηο δώλεο ηνπ ηξέρνληνο ππνζπζηήκαηνο, παηήζηε ην # εκθαληζηεί απηόκαηα θπιηόκελε ιίζηα κε ηηο δώλεο. [4]. Θα

17 Σξήζε ηειεεηδνπνίεζεο Αλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ην ζύζηεκα κπνξεί λα ζηέιλεη κελύκαηα ζε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο. Ρα κελύκαηα απηά εκθαλίδνληαη σο αθνινύζσο: ACCT E XXX όπνπ: "ACCT" = ν ηεηξαςήθηνο αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ αξ. 2. "E" = ν θσδηθόο ζπκβάληνο. πάξρνπλ 4 είδε ζπκβάλησλ: ζπλαγεξκνί, αληηθαλνληθέο θαηαζηάζεηο (πξνβιήκαηα), αλνίγκαηα θαη θιεηζίκαηα. Νη θσδηθνί ζπκβάλησλ απηνί έρνπλ σο αθνινύζσο: Αλνίγκαηα = 0, Θιεηζίκαηα = 1, Ππλαγεξκόο ή αληηθαλνληθή θαηάζηαζε = 9 "XXX" = αξηζκόο δώλεο (01-48) ή ρξήζηε (1-64), αλάινγα κε ην ζπκβάλ Πηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνύλ πεξηζζόηεξα από έλα ζπκβάληα, απνζηέιιεηαη πξώην ην ζήκα ηνπ ζπκβάληνο ηεο πςειόηεξεο πξνηεξαηόηεηαο. Ζ θαηάηαμε ησλ ζπκβάλησλ από ηα πςειόηεξεο κέρξη ηα ρακειόηεξεο πξνηεξαηόηεηαο είλαη νη ζπλαγεξκνί, νη αληηθαλνληθέο θαηαζηάζεηο, ηα αλνίγκαηα θαη ηα θιεηζίκαηα. ΑΙΙΑΓΖ ΡΝ ΑΟΗΘΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΡΖΙΔΔΗΓΗΝΞΝΗΖΠΖΠ (FOLLOW-ME) Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ απνζηέιιεη ζήκα ε ηειεεηδνπνίεζε (follow-me) σο αθνινύζσο, εθόζνλ ν εγθαηαζηάηεο ζαο έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ραξαθηεξηζηηθό απηό: 1. Αλνίμηε ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο παηώληαο κε ηε ζεηξά ηα πιήθηξα [#], [5], θαη [8]. Θα ερήζεη έλαο ηόλνο επηβεβαίσζεο πνπ ππνδεηθλύεη όηη έρεηε εηζέιζεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ αξηζκνύ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο. Ζ εληνιή # [5], [8] είλαη πξνζβάζηκε κόλν εθόζνλ ην ζύζηεκα είλαη αθνπιηζκέλν θαη ην ζύζηεκα θιήζεο, ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θιήζεο θαη ην θνπδνύλη είλαη αλελεξγά. Πηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο, κόλν ζην αιθαβεηηθό πιεθηξνιόγην ππάξρεη νπηηθή έλδεημε ησλ αξηζκώλ πνπ έρνπλ ήδε πξνγξακκαηηζηεί ή ησλ αξηζκώλ πνπ ηξνπνπνηνύληαη. Πηα πιεθηξνιόγηα LED θαη ζηαζεξνύ θξπζηάιινπ, δελ ππάξρεη νπηηθή έλδεημε ησλ αξηζκώλ απηώλ. 2. Δηζάγεηε ην λέν αξηζκό ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο ζαο. Ν λένο αξηζκόο ηειεθώλνπ απηόο κπνξεί λα απνηειείηαη από κέρξη 16 ραξαθηήξεο (1-9, 0). Δλδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αθεζεί έλα ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ε ζπζθεπή ηειεεηδνπνίεζεο λα απαληήζεη, πξνηνύ ζρεκαηίζεηε ηνλ αξηζκό ηεο ηειεεηδνπνίεζεο. Γηα ηελ εηζαγσγή παύζεο 2 δεπηεξνιέπησλ, παηήζηε ην πιήθηξν [Θσδηθόο]. (Ζ εηζαγσγή παύζεο ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ είλαη πξναηξεηηθή θαη δελ απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο ζαο.) Αλ έρεη παηεζεί ην πιήθηξν [Θσδηθόο], απηό κεηξά ζαλ έλαο ραξαθηήξαο. Ρν πιεθηξνιόγην ζα εθπέκςεη έλα κνλαδηθό ζηηγκηαίν ήρν επηβεβαίσζεο κε ην πάηεκα ηνπ θάζε αξηζκνύ. 3. Ξαηήζηε ην πιήθηξν [#] κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιιαγώλ ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο. Ν λένο αξηζκόο ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο ζαο ζα απνζεθεπηεί παηώληαο ην πιήθηξν [#]. Θα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα επηβεβαίσζεο

18 πξνγξακκαηηζκό ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο. Θα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα επηβεβαίσζεο πνπ ππνδειώλεη ηελ έμνδν από ηνλ πξνγξακκαηηζκό αξηζκνύ ηειεεηδνπνίεζεο. γηα λα απνζεθεύζεηε ην λέν αξηζκό ηειεθώλνπ ηεο ηειεεηδνπνίεζεο, ην ζύζηεκα ζα θιείζεη ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο ρσξίο λα γίλεη απνζήθεπζε ησλ αιιαγώλ. Αλ δελ παηεζεί θάπνην πιήθηξν κέζα ζε 10 δεπηεξόιεπηα, ζεκεηώλεηαη ηέινο ρξόλνπ ηεο ιεηηνπξγίαο πξνγξακκαηηζκνύ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηειεεηδνπνίεζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα ρσξίο λα απνζεθεπηεί θάπνηα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί. ΔΞΗΙΝΓΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΖΙΔΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ (ON/OFF) ΓΗΑ ΡΝ ΞΝΠΠΡΖΚΑ Κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην ραξαθηεξηζηηθό αλαθνξάο ηνπ αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο γηα έλα ππνζύζηεκα, παηώληαο ην [#] [8]. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε θαη πάιη ηελ αλαθνξά, απιά παηήζηε ην [#] [8] θαη πάιη. ΔΞΗΙΝΓΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΖΙΔΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ (ON/OFF) ΓΗΑ ΔΛΑ ΣΟΖΠΡΖ Κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε / απελεξγνπνηήζεηε ην ραξαθηεξηζηηθό αλαθνξάο ηνπ αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο γηα έλα ρξήζηε, κε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: [#] [7] [θσδηθόο master] [αξηζκόο ρξήζηε] [4] ΠΖΚΔΗΥΠΖ : H εληνιή [#] [7] ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ αλάζεζε ελόο ρξήζηε ζε άιιν ππνζύζηεκα (βιέπε ζειίδα 15)

19 Γνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΝΘΗΚΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Ππληζηάηαη λα ππνβάιιεηε ζε δνθηκή ην ζύζηεκα ζαο κία θνξά ηελ εβδνκάδα αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Αλ ην ζύζηεκα ζαο παξαθνινπζείηαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζαο πξνηνύ πξαγκαηνπνηήζεηε ηε δνθηκή απηή. 1. Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο. 2. Ξεξηκέλεηε κέρξη λα παξέιζεη ν ρξόλνο εμόδνπ ζαο. Πηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα αλνίγνληαο κία πξνζηαηεπόκελε δώλε (έλα παξάζπξν ή κία ζύξα, γηα παξάδεηγκα). 3. Δπηβεβαηώζηε όηη ε ζπζθεπή ζήκαλζεο ζπλαγεξκνύ (θνπδνύλη ή ζεηξήλα) ερεί. Αλ ην ζύζηεκα ζαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε θεληξηθό ζηαζκό, ην πιεθηξνιόγην ζαο ζα εθπέκςεη ηνλ απαληεηηθό ήρν, επηβεβαηώλνληαο έηζη όηη ην ζήκα ζαο έρεη ιεθζεί. 4. Θιείζηε ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο. 5. Θαιέζηε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό γηα λα ηνπο πιεξνθνξήζεηε όηη ηειεηώζαηε ηε δνθηκή. ΓΝΘΗΚΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ Ππληζηάηαη λα γίλεηαη δνθηκή ηεο κπαηαξίαο ζαο κία θνξά ην κήλα. Ξξνθεηκέλνπ λα δνθηκάζεηε ηελ εθεδξηθή κπαηαξία ζαο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Βγάιηε ην κεηαζρεκαηηζηή από ηελ πξίδα ξεύκαηνο δηθηύνπ, αθαηξώληαο ηε βίδα ζπγθξάηεζεο κε ηελ νπνία ν κεηαζρεκαηηζηήο είλαη ζηεξεσκέλνο ζηνλ ηνίρν (ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ζ βίδα απηή δελ ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ Θαλαδά) 2. Ξαξαηεξήζηε όηη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ξεύκαηνο (AC) ζην πιεθηξνιόγην ζα ζβήζεη. 3. Δλεξγνπνηήζηε ην ζπλαγεξκό ζαο εθηειώληαο ηελ σο άλσ ΓΝΘΗΚΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ. Θπκεζείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ζαο αλ ην ζύζηεκα ζαο είλαη ππό παξαθνινύζεζε. 4. Ππλδέζηε ην κεηαζρεκαηηζηή ζηελ πξίδα ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο δηθηύνπ (AC) θαη ζηεξεώζηε ηνλ κε ηε βίδα ζπγθξάηεζεο. (ΠΖΚΔΗΥΠΖ: ε βίδα απηή δελ ππάξρεη ζηνπο ηύπνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ Θαλαδά). Ζ Δζληθή Έλσζε Ξπξνπξνζηαζίαο (NFPA) ησλ ΖΞΑ έρεη εθδώζεη έλα πξόηππν γηα ηνλ εμνπιηζκό πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο (NFPA έθδνζε #72). Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ αλ επηθνηλσλήζεηε κε ηε δηεύζπλζε: NFPA Public Affairs Dept., Batterymarch Park, Quincy, MA Αλ έρεηε επηπιένλ απνξίεο ζε ό,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζαο

20 πνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ Πε όηη αθνξά ηνλ αξηζκό θαη ηε ζέζε ησλ αληρλεπηώλ θαπλνύ / ζεξκόηεηαο, ζαο παξαπέκπνπκε ζηηο ππνδείμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξξόηππν Αξ. 72 ηεο Δζληθήο Έλσζεο Ξπξνπξνζηαζίαο (NFPA) πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε εληνπηζκνύ ππξθαγηάο επηηπγράλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα κε ηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ εληνπηζκνύ ππξθαγηάο ζε όια ηα δσκάηηα θαη ρώξνπο ηεο νηθίαο, σο αθνινύζσο: Αληρλεπηήο θαπλνύ ηνπνζεηεκέλνο έμσ από θάζε επί κέξνπο ρώξν θαηάθιηζεο, ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα ππλνδσκάηηα θαη ζε θάζε επηπιένλ όξνθν ηεο κνλάδαο νηθνγελεηαθήο δηαβίσζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ππνγείσλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ παηαξηώλ θαη εκηηειώλ ππεξώσλ. Δπηπιένλ, ε NFPA ζπληζηά ηελ ηνπνζέηεζε αληρλεπηώλ θαπλνύ ή ζεξκόηεηαο ζην θαζηζηηθό, ηελ ηξαπεδαξία, ην ππλνδσκάηην (α), ηελ θνπδίλα, ην δηάδξνκν (δηαδξόκνπο), ην ππεξών, ην θακηλνζηάζην, ηνπο βνεζεηηθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, ηα ππόγεηα θαη ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζηελ νηθία

21 Δθθέλσζε ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ Θα πξέπεη λα ζπληάμεηε ζρέδην δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, θαη λα εμαζθείζηε ηαθηηθά ζ' απηό. Ρα παξαθάησ βήκαηα ζπληζηώληαη από ηελ Δζληθή Έλσζε Ξπξνπξνζηαζίαο (NFPA): 1. Ρνπνζεηήζηε ηνλ αληρλεπηή ζαο ή ηηο εζσηεξηθέο θαη / ή εμσηεξηθέο ζεηξήλεο ζαο έηζη ώζηε λα είλαη αθνπζηέο από όινπο ηνπο επξηζθόκελνπο ζην θηίξην. 2. Ξξνζδηνξίζηε δύν κέζα δηαθπγήο από ην θάζε δσκάηην. Κία δίνδνο δηαθπγήο ζα κπνξνύζε λα νδεγεί ζηε ζύξα ε νπνία επηηξέπεη ηελ θαλνληθή έμνδν από ην θηίξην. Ζ άιιε ζα πξέπεη λα είλαη ελαιιαθηηθή δίνδνο, όπσο από παξάζπξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαλνληθή νδόο δελ είλαη πξνζβάζηκε. Ρνπνζεηήζηε κία ζθάια δηαθπγήο ζηα παξάζπξα απηά εάλ ε απόζηαζε ηνπο από ην έδαθνο είλαη κεγάιε. 3. Πρεδηάζηε κία θάηνςε ηνπ θηηξίνπ. Π' απηή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ηα παξάζπξα, ηα θιηκαθνζηάζηα θαη νη νξνθέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηαθπγή. Δπηζεκάλεηε ηηο δηόδνπο δηαθπγήο γηα θάζε δσκάηην. Φξνληίζηε νη δίνδνη απηνύ λα είλαη αλεκπόδηζηνη, θαη ηνπνζεηήζηε αληίγξαθα ησλ δηόδσλ δηαθπγήο απηώλ ζε θάζε δσκάηην. 4. Δμαζθαιίζηε όιεο νη ζύξεο ησλ ππλνδσκαηίσλ λα είλαη θιεηζηέο όηαλ θνηκάζηε. Έηζη ζα απνθεπρζεί ε είζνδνο αζθπμηνγόλνπ θαπλνύ θαηά ηε δηαθπγή ζαο. 5. Γνθηκάζηε λα αλνίμηε ηε ζύξα. Αλ απηή θαηεη, δνθηκάζηε ηελ ελαιιαθηηθή δίνδν δηαθπγήο ζαο. Αλ ε ζύξα απηή δελ είλαη δεζηή, αλνίμηε ηελ πξνζεθηηθά. Λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα ηελ θιείζεηε απόηνκα θαη πάιη αλ ν θαπλόο ή ε ζεξκόηεηα κπνπλ κέζα νξκεηηθά. 6. Πηελ πεξίπησζε παξνπζίαο θαπλνύ, ζπξζείηε ζην δάπεδν. Κελ βαδίδεηε όξζηνη, θαζώο ν θαπλόο θηλείηαη αλεξρόκελνο θαη κπνξεί λα ζαο παξαζύξεη. Θνληά ζην δάπεδν ν αέξαο είλαη θαζαξόηεξνο. 7. Φύγεηε γξήγνξα, ρσξίο λα παληθνβάιιεζηε. 8. Ξξνζδηνξίζηε έλα θνηλό ζεκείν ζπλάληεζεο ζην ύπαηζξν, καθξηά από ην ζπίηη ζαο, όπνπ λα είλαη δπλαηό λα ζπλαληεζνύλ όινη, θαη πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εηδνπνηήζεηε ηηο αξρέο θαη λα δηαπηζηώζεηε πνηνη ιείπνπλ. Δπηιέμηε θάπνηνλ λα θξνληίζεη ώζηε θαλείο λα κελ επηζηξέςεη ζηελ νηθία - πνιινί ζάλαηνη ζεκεηώλνληαη επεηδή θάπνηνη επέζηξεςαλ

22 Δπξεηήξην όξσλ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΙΣΛΗΑ AC: Κία κηθξή πξάζηλε ιπρλία ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζηα θεληξηθά πιήθηξα ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Όηαλ είλαη αλακκέλε, ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα δηθηύνπ, θαη όηαλ δελ είλαη, ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ εθεδξηθή κπαηαξία. ΠΛΑΓΔΟΚΝΠ: Ήρνο από ην πιεθηξνιόγην ή άιιε θόξλα / ζεηξήλα πνπ ππνδειώλεη ζπλαγεξκό δηάξξεμεο, ππξθαγηάο ή άιιε θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί. ΝΞΙΗΠΚΝΠ (ARMED): Βιέπε ON/OFF. ΔΘΡΝΠ (AWAY): Κία ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ νπνία ην θηίξην πξνζηαηεύεηαη όηαλ δελ είλαη θαηεηιεκκέλν. Όινη νη αηζζεηήξεο δηάξξεμεο είλαη ελεξγνί. ΓΗΑΟΟΖΜΖ/ΞΟΘΑΓΗΑ: Νη δύν θύξηεο ιεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Ζ ππξνπξνζηαζία είλαη πάληνηε ελεξγόο θαη δελ κπνξεί λα θιείζεη. Νη αηζζεηήξεο δηάξξεμεο πξνθπιάζζνπλ έλαληη ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζόδνπ ζην θηίξην ζαο. Ζ πξνζηαζία θαηά ηεο δηάξξεμεο κπνξεί λα ηεζεί εληόο θαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη λα πξνγξακκαηηζηεί γηα εηδηθά επίπεδα πξόζβαζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ: Ρν ραξαθηεξηζηηθό παξάθακςεο ζαο επηηξέπεη λα εμαηξέζεηε κία επηιεγκέλε δώλε ή δώλεο από ην ζπλαγεξκό πξνζηαζίαο έλαληη δηάξξεμεο. ΞΙΖΘΡΟΝ ΞΑΟΑΘΑΚΤΖΠ: Έλα πιήθηξν ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ παξάθακςεο. ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ: Ρν θέληξν ειέγρνπ ζεκάησλ, κε ην νπνίν ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο επηθνηλσλεί ηειεθσληθά θαη / ή κέζσ δηαύισλ επηθνηλσλίαο όηαλ ελεξγνπνηνύληαη ζπλαγεξκνί, εάλ ην ζύζηεκα ζαο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα εθπέκπεη ζπλαγεξκνύο εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ν θεληξηθόο ζηαζκόο ζα αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηνύ θαη ηηο δηθέο ζαο νδεγίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ αξρώλ θαηά ηε ιήςε ελόο ζήκαηνο. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ ΡΝΛΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ: Έλα πξναηξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό, κε ην νπνίν ην πιεθηξνιόγην εθπέκπεη έλαλ ηόλν αλαγγειίαο γηα έλα δεπηεξόιεπην, όηαλ επηιεγκέλεο ζύξεο είλαη αλνηθηέο, όηαλ ε πξνζηαζία έλαληη δηάξξεμεο είλαη εθηόο ή αθνπιηζκέλε. Δθόζνλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί από ηνλ εγθαηαζηάηε ζαο, κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηόλν αλαγγειίαο κε ην #6. ΑΦΝΞΙΗΠΚΝΠ (DISARMED): Βι. ON/OFF. ΔΜΑΛΑΓΘΑΠΚΝΠ: Ν εμαλαγθαζκόο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ζπζηήκαηνο ην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε πξνγξακκαηίζεη ζην ζύζηεκα ζαο. Δάλ θάπνηνο ζαο εμαλαγθάζεη δηα ηεο βίαο λα απελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα ζαο, ε εηζαγσγή ηνπ εηδηθνύ θσδηθνύ ρξήζηε εμαλαγθαζκνύ θιείλεη ην ζύζηεκα ζαο θαη απνζηέιιεη έλα αζόξπβν ζήκα θηλδύλνπ εμαλαγθαζκνύ ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό έηζη ώζηε ην εθεί πξνζσπηθό λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ ΔΗΠΝΓΝ: Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη κεηαμύ ηνπ αλνίγκαηνο κίαο πξνθαζνξηζκέλεο ζύξαο εηζόδνπ/εμόδνπ πξνηνύ ην ζύζηεκα θαηαγξάςεη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Ζ θαζπζηέξεζε απηή θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Ρν ζύζηεκα ζαο ππνζηεξίδεη δύν ρξόλνπο εηζόδνπ, επηηξέπνληαο ζαο λα έρεηε δηαθνξεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηηο επί κέξνπο ζύξεο

23 Δπξεηήξην όξσλ (ζπλέρ.) ΣΟΝΛΗΘΖ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ ΔΜΝΓΝ: Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη κεηαμύ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο απνρώξεζεο από πξνθαζνξηζκέλε ζύξα εμόδνπ/εηζόδνπ πξνηνύ ην ζύζηεκα θαηαγξάςεη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Ζ θαζπζηέξεζε απηή θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΕΥΛΖ: Κία εζσηεξηθή δώλε είλαη κία νκάδα ζεκείσλ ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ζαο. Δλδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζεηε ην πεξηκεηξηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο αθήλνληαο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο εζσηεξηθέο δώλεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα αλνίμεηε εζσηεξηθέο ζύξεο θαη λα πεξάζεηε από ηνπο εζσηεξηθνύο αηζζεηήξεο θίλεζεο ρσξίο λα πξνθιεζεί ζπλαγεξκόο. ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ: Ρν πιεθηξνιόγην είλαη ν ζύλδεζκνο ζαο κε ην ζύζηεκα. Δκθαλίδεη κελύκαηα ζπλαγεξκνύ θαη αληηθαλνληθέο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδεη ηηο δώλεο πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί θαη ζαο επηηξέπεη λα ζέζεηε ην ζύζηεκα εληόο / εθηόο ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα. Ρν ζύζηεκα ζαο κπνξεί λα δηαζέηεη έλα ή πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα. ON/OFF (ΔΛΡΝΠ/ΔΘΡΝΠ): Νη όξνη απηνί αθνξνύλ ζην ηκήκα πξνζηαζίαο έλαληη δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο. πάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηα νπνία ζαο επηηξέπνπλ ηελ πξνζηαζία ελόο κέξνπο ηνπ θηηξίνπ ζαο ελώ εζείο βξίζθεζηε κέζα. Νη αηζζεηήξεο ππξόο θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά θηλδύλνπ θαη πεξηβάιινληνο είλαη πάληνηε ελεξγά θαη ζε εηνηκόηεηα, θαη δελ επεξεάδνληαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν από ηελ ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνζηαζίαο έλαληη δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζαο. Νη άιινη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη "νπιηζκέλν" (ην ζύζηεκα είλαη ζε ιεηηνπξγία) θαη "αθνπιηζκέλν" (ην ζύζηεκα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο). Βιέπε ON-INSTANT, ON-STAY, θαη STAY. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΙΣΛΗΑ ON/OFF: Κία θόθθηλε ιπρλία ζην επάλσ ηκήκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο, κε ηελ έλδεημε "Νπιηζκέλν" ("Armed"). Όηαλ αλάβεη, έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ δηάξξεμεο είλαη ζε ιεηηνπξγία, θαη όηαλ δελ αλάβεη, ην ηκήκα πξνζηαζίαο θαηά δηάξξεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. ΔΛΡΝΠ-ΞΑΟΑΚΝΛΖ (ON-STAY): Κία ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ νπνία ηίζεηαη εληόο ιεηηνπξγίαο ε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπεη σζηόζν ηελ θίλεζε ζε όιν ην εζσηεξηθό. ΚΞΝΡΝΛ ΞΑΛΗΘΝ: Έλα πηεζηηθό κπνπηόλ ην νπνίν ζαο επηηξέπεη λα ζηείιεηε έλα ζήκα θιήζεο γηα άκεζε βνήζεηα ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό. Ρν ζύζηεκα ζαο δηαζέηεη πξνγξακκαηηδόκελα πιήθηξα ζπλαγεξκνύ απνζηνιήο βνήζεηαο, ηα νπνία ρξεζηκεύνπλ επίζεο ζαλ κπνπηόλ παληθνύ. ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΖ ΕΥΛΖ: Ζ πεξηκεηξηθή δώλε είλαη κία νκάδα ζεκείσλ ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ζαο. Νη εμσηεξηθέο ζύξεο θαη ηα παξάζπξα ζαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα ζαλ πεξηκεηξηθή δώλε. ΑΗΠΘΖΡΖΟΑΠ: Ν θπζηθόο αηζζεηήξαο ζπλαγεξκνύ, αληρλεπηήο ή ζπζθεπή εγθαηεζηεκέλε γηα ηνλ εληνπηζκό παξάλνκεο εηζόδνπ, ππξθαγηάο ή πξνβιήκαηνο πεξηβάιινληνο. Ρέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη επαθέο ζπξώλ, νη επαθέο παξαζύξσλ, νη αηζζεηήξεο θίλεζεο, νη αηζζεηήξεο ζξαύζεο θξπζηάιισλ, νη αληρλεπηέο θαπλνύ, νη αληρλεπηέο ξπζκνύ αύμεζεο ζεξκόηεηαο, νη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, νη αηζζεηήξεο θαηάθιπζεο / ύδαηνο, θαη νη αληρλεπηέο αεξίνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα

24 Δπξεηήξην όξσλ (ζπλέρ.) ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΗΓΖΠ: Νη πεξηζζόηεξνη ηύπνη ζπλαγεξκνύ θαη αληηθαλνληθώλ θαηαζηάζεσλ ζαο πξνεηδνπνηνύλ κε ην βνκβεηή πιεθηξνινγίνπ θαη κε ηηο ζεηξήλεο, θόξλεο ή κεγάθσλα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο. Πθνπόο ηνπο είλαη λα ζαο πξνεηδνπνηήζνπλ όζνλ αθνξά ζπλαγεξκό ή αληηθαλνληθή θαηάζηαζε θαη λα ζαο επηηξέςνπλ λα πξνβείηε εγθαίξσο ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο. Νη ερεηηθέο ελδείμεηο επίζεο γλσζηνπνηνύλ ζηνλ εηζβνιέα όηη έρεη γίλεη αληηιεπηόο θάηη πνπ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα ηνλ θνβίζεη θαη λα θύγεη. Πε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη ζπλαγεξκνί απηνί ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ζαο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ζπλαγεξκνί απηνί έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζαλ θαηαζηάζεηο ζηγήο. Έλα ζρεηηθό παξάδεηγκα ππάξρεη ζηνλ όξν ΔΜΑΛΑΓΘΑΠΚΝΠ. ΠΠΡΖΚΑ: Ρν ζύζηεκα αζθαιείαο ζαο απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε: 1) ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ "εγθέθαιν" ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο θαη ην ζύλδεζκν κε ην θνξέα παξαθνινύζεζεο (θεληξηθό ζηαζκό), 2) ην πιεθηξνιόγην (α), ην νπνίν ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο θαη ζαο επηηξέπεη λα εηζάγεηε εληνιέο, 3) ηνπο αηζζεηήξεο αζθαιείαο όπσο ηηο επαθέο ζπξώλ θαη παξαζύξσλ, ηνπο αηζζεηήξεο θίλεζεο, ηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ θαη άιινπο απαηηνύκελνπο αηζζεηήξεο γηα ηνλ εληνπηζκό παξάλνκεο εηζόδνπ, ππξθαγηάο θαη άιισλ θαηαζηάζεσλ ζην θηίξην ζαο. ΘΥΓΗΘΝΠ ΣΟΖΠΡΖ: Ν θσδηθόο ρξήζηε είλαη έλαο ηεηξαςήθηνο θσδηθόο ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν ζύζηεκα ζαο ππνζηεξίδεη κέρξη 64 δηαθνξεηηθνύο θσδηθνύο ρξεζηώλ. Ρν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη έλαλ ρξήζηε master ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο/δηαγξαθήο άιισλ θσδηθώλ ρξεζηώλ. Γύν θσδηθνί ρξεζηώλ από απηνύο κπνξνύλ λα είλαη απνθιεηζηηθνί γηα εηδηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ εηαηξεία ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζαο, ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο (βι. θαηάινγν θσδηθώλ ρξεζηώλ ζην νπηζζόθπιιν ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ) ΕΥΛΖ: Ζ δώλε είλαη κία νκάδα αηζζεηήξσλ κε θνηλά, νκαδνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπο. Ρν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη 6 δώλεο ή ελόηεηεο νκαδνπνίεζεο

25 ΓΖΙΥΠΖ ΡΖΠ FCC (ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΡΥΛ ΖΞΑ) Ν παξώλ εμνπιηζκόο έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο FCC θαη έρεη δηαπηζησζεί όηη είλαη απνδεθηόο πξνο ρξήζε. Γηα ηε δηθή ζαο πιεξνθόξεζε, ε FCC απαηηεί ηελ αθόινπζε δήισζε: Ν παξώλ εμνπιηζκόο παξάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ θαη εθόζνλ εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά, δειαδή ζε απόιπηε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζηε ιήςε ξαδηνθσληθνύ θαη ηειενπηηθνύ ζήκαηνο. Έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκή ηύπνπ, θαη δηαπηζηώζεθε όηη είλαη ζύκθσλε κε ηα όξηα ζπζθεπώλ ππνινγηζηώλ θαηεγνξίαο B ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πνελόηεηαο J Δλόηεηα 15 ησλ Θαλνληζκώλ FCC, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη γηα ηελ παξνρή εύινγεο πξνζηαζίαο έλαληη ηέηνησλ παξεκβνιώλ ζε νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Γελ παξέρεηαη σζηόζν εγγύεζε όηη νη παξεκβνιέο απηέο δε ζα εκθαληζηνύλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Αλ ελ ηέιεη ν εμνπιηζκόο απηόο πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζηε ιήςε ξαδηνθσληθνύ ή ηειενπηηθνύ ζήκαηνο, θάηη πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε ιεηηνπξγία, ζπληζηάηαη ζην ρξήζηε λα επηρεηξήζεη ηελ άξζε ησλ παξεκβνιώλ κε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαθάησ κέηξα: Αλ ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθή θεξαία, λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο θεξαίαο θαιήο πνηόηεηαο. Αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο θεξαίαο ιήςεο κέρξη ηελ ειάηησζε ή εμάιεηςε ησλ παξεκβνιώλ. Απνκάθξπλζε ηνπ δέθηε από ηπρόλ θαιώδηα ηα νπνία νδεύνπλ πξνο ην ζύζηεκα ειέγρνπ / επηθνηλσλίαο. Δηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσλίαο ζε άιιε πξίδα έηζη ώζηε απηό λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θιάδν ηνπ θπθιώκαηνο από εθείλν ηνπ δέθηε. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ή εηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ ξαδηνθώλνπ / ηειενξάζεσλ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο. Σξήζηκν γηα ην ρξήζηε ή ηνλ εγθαηαζηάηε ζα κπνξνύζε λα είλαη ην παξαθάησ θπιιάδην ην νπνίν έρεη ζπληάμεη ε Νκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληώλ: "Δγρεηξίδην Ξαξεκβνιώλ" (Interference Handbook). Ρν θπιιάδην απηό δηαηίζεηαη από ην Δζληθό Ρππνγξαθείν ησλ ΖΞΑ: U.S. Government Printing Office, Washington, DC Ν ρξήζηεο νθείιεη λα κελ πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ή κεηαηξνπέο ηνπ εμνπιηζκνύ, παξά κόλν εθόζνλ θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη από ηηο Νδεγίεο Δγθαηάζηαζεο ή ηνλ Νδεγό Σξήζηε. Ρπρόλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ή κεηαηξνπέο ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηελ αθύξσζε ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ρξήζηε γηα ρεηξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ Πηελ πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο, απνζπλδέζηε ην ζύζηεκα ειέγρνπ απνκαθξύλνληαο ην βύζκα από ηελ επίηνηρε ππνδνρή RJ31X. Ππληζηνύκε ν εμνπζηνδνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο ζαο λα ζαο δείμεη ηνλ ηξόπν απνζύλδεζεο ησλ ηειεθώλσλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κελ απνζπλδέεηε ηελ ηειεθσληθή ζύλδεζε εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσλίαο. Απηό ζα πξνθαιέζεη ηελ απώιεηα ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζαο. Αλ ην θαλνληθό ηειέθσλν ζαο ιεηηνπξγεί ζσζηά κεηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσληώλ από ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο, ηόηε ππάξρεη πξόβιεκα κε ην ζύζηεκα ειέγρνπ / επηθνηλσληώλ θαη απηό ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί γηα επηζθεπέο. Αλ θαηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ / επηθνηλσληώλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη πξόβιεκα ζηε γξακκή, ελεκεξώζηε ηνλ νξγαληζκό ηειεθώλνπ όηη ππάξρεη βιάβε θαη δεηήζηε ηελ άκεζε επηζθεπή ηεο. Ν ρξήζηεο, ζε θακία πεξίπησζε (εληόο ή εθηόο εγγύεζεο) δε ζα πξέπεη λα επηρεηξήζεη ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ ή ζπληήξεζε ζην ζύζηεκα. Απηό ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο γηα θάζε είδνπο επηζθεπέο. Ζ παξνύζα κνλάδα ειέγρνπ θαηαζθεπάζηεθε κε βάζε απζηεξά πξόηππα πνηόηεηαο θαη είλαη ζύκθσλε κε όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο UL γηα ηελ εληαηηθή ρξήζε ηεο. Ζ ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε από ηελ εγθαηαζηάηξηα εηαηξεία, από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζπληήξεζεο

26 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Ξαξόιν πνπ ην ζύζηεκα απηό είλαη έλα εμειηγκέλεο ζρεδίαζεο ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, δελ πξνζθέξεη εγγπεκέλε πξνζηαζία έλαληη δηάξξεμεο, ππξθαγηάο ή άιιεο θαηάζηαζεο θηλδύλνπ. Νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, είηε γηα επαγγεικαηηθό ρώξν είηε γηα θαηνηθία, ππόθεηηαη ζε ππνβάζκηζε ή άξζε ηεο ηθαλόηεηαο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Γηα παξάδεηγκα: Νη παξάλνκα εηζεξρόκελνη ελδέρεηαη λα έρνπλ πξόζβαζε από κε πξνζηαηεπόκελα αλνίγκαηα ή λα έρνπλ ηερληθέο γλώζεηο πνπ λα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ παξάθακςε θάπνηνπ αηζζεηήξα ζπλαγεξκνύ ή ηελ απνζύλδεζε θάπνηαο πξνεηδνπνηεηηθήο ζπζθεπήο ζπλαγεξκνύ. Νη αληρλεπηέο παξάλνκεο εηζόδνπ (π.ρ. παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ αθηηλώλ), νη αληρλεπηέο θαπλνύ, θαη πνιιέο άιιεο αηζζεηήξηεο ζπζθεπέο δε ιεηηνπξγνύλ ρσξίο κπαηαξίεο, ή αλ νη κπαηαξίεο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαλνληθά. Νη ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ελαιιαζζόκελν ξεύκα δε ιεηηνπξγνύλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, θαη όζν ζύληνκε θη αλ είλαη ε δηαθνπή απηή. Ρα ζήκαηα πνπ απνζηέιινληαη από αζύξκαηνπο πνκπνύο ελδέρεηαη λα θξαγνύλ ή λα αλαθιαζηνύλ από κέηαιιν πξνηνύ θηάζνπλ ζην δέθηε ηνπ ζπλαγεξκνύ. Αθόκα θαη αλ ε δηαδξνκή ηνπ ζήκαηνο έρεη πξόζθαηα ειεγρζεί ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκαδηαίαο δνθηκήο, είλαη δπλαηή ε θξαγή αλ θάπνην κεηαιιηθό αληηθείκελν ηνπνζεηεζεί ελδηάκεζα ζηε δηαδξνκή. Θάπνηνο ρξήζηεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θηάζεη αξθεηά γξήγνξα θάπνην κπνπηόλ παληθνύ ή θηλδύλνπ. Ξαξόιν πνπ νη αληρλεπηέο θαπλνύ έρνπλ παίμεη βαζηθό ξόιν ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζαλάησλ από ππξθαγηέο ζε θαηνηθίεο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ελδέρεηαη λα κελ ελεξγνπνηεζνύλ ή λα παξάζρνπλ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ζε πνζνζηό 35% όισλ ησλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρεη δεκνζηεύζεη ε Νκνζπνλδηαθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο. Νξηζκέλνη από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη αληρλεπηέο θαπλνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύζηεκα, ελδέρεηαη λα κε ιεηηνπξγήζνπλ, είλαη νη αθόινπζνη: Νη αληρλεπηέο θαπλνύ ελδέρεηαη λα κελ αληηιεθζνύλ ππξθαγηέο πνπ μεθηλνύλ από ζεκεία όπνπ ν θαπλόο δε κπνξεί λα θηάζεη ζηνπο αληρλεπηέο, όπσο θαπλνδόρνπο, ηνίρνπο, νξνθέο ή ζηελ πιεπξά πνπ βξίζθεηαη αληηδηακεηξηθά από ηηο θιεηζηέο ζύξεο. Δπίζεο, νη αληρλεπηέο ελδέρεηαη λα κελ αληηιεθζνύλ ππξθαγηά πνπ μεθηλά από άιιν όξνθν θαηνηθίαο ή θηηξίνπ. Έλαο αληρλεπηήο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κελ εληνπίζεη ππξθαγηά ζην ππόγεην ή ζηνλ πξώην όξνθν. Δπηπιένλ, νη αληρλεπηέο θαπλνύ έρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηηο ηθαλόηεηεο εληνπηζκνύ απηώλ. Γελ ππάξρεη αληρλεπηήο θαπλνύ πνπ λα κπνξεί λα εληνπίζεη θάζε είδνπο ππξθαγηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε. Γεληθά, νη αληρλεπηέο θαπλνύ κπνξεί λα κελ πξνεηδνπνηήζνπλ πάληνηε γηα ππξθαγηέο πνπ πξνθαινύληαη από απξνζεμία θαη θηλδύλνπο αζθαιείαο όπσο γηα παξάδεηγκα ην θάπληζκα ζην θξεβάηη, ηζρπξέο εθξήμεηο, δηαθπγή αεξίνπ, πιεκκειή θύιαμε εύθιεθησλ πιηθώλ, ππεξθόξησζε ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ, παηδηά ηα νπνία παίδνπλ κε ηα ζπίξηα ή εκπξεζκό. Αλάινγα κε ηε θύζε ηεο ππξθαγηάο θαη / ή ηε ζέζε ησλ αληρλεπηώλ θαπλνύ, ν αληρλεπηήο, αθόκα θαη αλ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, ελδέρεηαη λα κελ παξάζρεη επαξθή πξνεηδνπνίεζε ώζηε λα είλαη δπλαηό όινη νη επξηζθόκελνη ζην θηίξην λα δηαθύγνπλ εγθαίξσο ώζηε λα απνθεπρζεί ηξαπκαηηζκόο ή ζάλαηνο. Νη παζεηηθνί αηζζεηήξεο θίλεζεο ππεξύζξσλ, κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ παξάλνκε είζνδν κόλν κέζα ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή πεξηνρέο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ζην Δγρεηξίδην Δγθαηάζηαζεο απηώλ. Νη παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ δελ πξνζθέξνπλ νγθνκεηξηθή πξνζηαζία ρώξνπ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγνύλ πνιιαπιέο αθηίλεο πξνζηαζίαο, θαη ε παξάλνκε είζνδνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ζε κε - παξεκπνδηδόκελεο πεξηνρέο πνπ θαιύπηνληαη από ηηο αθηίλεο. Γε κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ θίλεζε ή παξάλνκε είζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πίζσ από ηνίρνπο, νξνθέο, δάπεδα, θιεηζηέο ζύξεο, ρσξίζκαηα από ηδάκη, θαη ζύξεο ή παξάζπξα από ηδάκη. Ζ κεραληθή παξαπνίεζε, ε θάιπςε, ε βαθή ή ην πέξαζκα κε ζπξέη, νπνηνπδήπνηε πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο θαζξέπηεο, ηα παξάζπξα ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ νπηηθνύ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα ειαηηώζεη ηελ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ηνπο. Νη παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξύζξσλ αληρλεύνπλ σζηόζν κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαζώο όηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ ρώξνπ πξνζεγγίδεη ηελ πεξηνρή ησλ ζεξκνθξαζηώλ κεηαμύ 90 έσο 150 βαζκώλ Φαξελάηη, ε απόδνζε εληνπηζκνύ ελδέρεηαη λα απμεζεί

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα