ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 65/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 65/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ.2 Τ.Θ Τ.Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 65/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ έως του ποσού των ,32 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής CPV :

2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 2 Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχυδρομικός Κωδικός Χώρα ΕΛΛΑΔΑ Κωδικός ΝUTS ΕL522 Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρμόδιος για πληροφορίες Aικ.Μανούρη Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό &Ευρωπαϊκό : Η σύμβαση ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή (ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ) και αφορά την προμήθεια Γυάλινων Ειδών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου. Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με αρχικό πρόθεμα ΕΣΗΔΗΣ β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα του ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ στη διεύθυνση στις οποίες είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης. γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : στην αντίστοιχη μερίδα του διαγωνισμού. 1.2 Στοιχεία ιαδικασίας-χρηµατοδότηση Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Σελίδα 2

3 Χρηματοδότηση της σύμβασης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΑΝΘ Θεαγένειο. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Φορέα, ΑΔΑ: ΩΧ96469ΗΔΧ-00Η. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Γυάλινων Ειδών Εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Νοσοκομείου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ) Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω 139 τμήματα: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ Τµήµα 1 Αντικειµενοφόρες πλάκες SUPER FROST θετικώς φορτισµένοι. Τμήμα 2 Τμήμα 3 Τμήμα 4 Τμήμα 5 Ρίγχη για pippets τύπου OXFORD 10-50µl Ρύγχη σε στατώ 96 θέσεων για πιπετες Labsystems, Finpipette,Brand,Eppendorf, Gilson, Thermo Παστεράκια πλαστικά όγκου 1ml Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και αντοχής 24χ50 Τμήμα 6 Ποτήρια φαρµάκων πλαστικά χωρίς καπάκι. Τμήμα 7 Στυλεοί κρικοφόροι, πλαστικοί, αποστειρωµένοι, µιας χρήσης, όγκου 1µl (1000 τεµ), 10µl (70000 τεµ) Τμήμα 8 Τμήμα 9 Τμήμα 10 Τμήμα 11 Σωληνάρια πλαστικά κωνικά διαφανή µε πώµα 12ml αριθµηµένο για συλλογή ούρων. Ποτήρια µε καπάκι βιδωτό συλλογής ούρων ml αποστειρωµένα σε ατοµικούς σάκκους Τριβλία πλαστικά, αρίστης ποιότητας, διαµέτρου 9εκ. µε αναγραφή επί της συσκευασίας της ηµεροµηνίας αποστείρωσης και λήξης, µονά Σωληνάρια µικροαιµατοκρίτου , , , , , Σελίδα 3

4 Τμήμα 12 τριχοειδή απλά. Ρύγχη σε στατώ 96 θέσεων για πιπετες Labsystems, Finpipette,Brand, Eppendorf, Gilson, Thermo, Sokorex, Τμήμα 13 Ρύγχη για pippets Finpippete, labsystems 0-2µl,0-10µl,0-20µl Τμήμα 14 αποστειρωµένα και µε φίλτρο, αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων. Πώµατα για σωληνάρια πλαστικά KAHN Τμήμα 15 Αντικειµενοφόρες πλάκες µε Τμήμα 16 παραπλευρο εσµύρισµα διπλής όψεως, τροχισµένες και υψηλής καθαρότητας Σωληνάρια κωνικά πλαστικά φυγοκέντρησης µε βιδωτό καπάκι, αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, RNAσων ml Τμήμα 17 Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και αντοχής 22χ22 Τμήμα 18 Ρύγχη για pippets labsystems 0-200µl αποστειρωµένα και µε φίλτρο αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων. Τμήμα 19 Αντικειµενοφόρες πλάκες για υγρή φάση κυτταρολογίας Thin-Prep Τμήμα 20 Σωληνάρια κωνικά τύπου Eppendorf 0,2ml - 2ml,αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών,dnaσων,rnaσων πλαστικά ΤΜΗΜΑ 21 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 250ml ΤΜΗΜΑ 22 Αντικειµενοφόρες πλάκες ΤΜΗΜΑ 23 τροχισµένες, καθαρότητας υψηλής Μαγνήτες αντιδραστηρίων και 50mm. ΤΜΗΜΑ 24 Βάσεις πλαστικές για αυτόµατες πιπέτες (stands) ΤΜΗΜΑ 25 Kύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 2000ml , , , , , , , Σελίδα 4

5 ΤΜΗΜΑ 26 ΤΜΗΜΑ 27 Θήκες για eppendorf 0,2ml, 100 θέσεων για βαθειά κατάψυξη Θερµόµετρα υδατόλουτρου και κλιβάνου για µέτρηση υγρών ΤΜΗΜΑ 28 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 100ml ΤΜΗΜΑ 29 Πιπέττες αυτόµατες ρυθµιζοµένου όγκου 0,2-10µl ΤΜΗΜΑ 30 Πιπέττες αυτόµατες σταθερού όγκου 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000µl ΤΜΗΜΑ 31 Στατώ σωληναρίων eppendorf. 3 11, ΤΜΗΜΑ 32 Ψύκτρες σωληναρίων ΤΜΗΜΑ 33 Στατώ αποθήκευσης σωληναρίων για βαθειά κατάψυξη. 2 6 ΤΜΗΜΑ 34 Ποτήρια ζέσεως 2000ml ΤΜΗΜΑ 35 Ποτήρια ζέσεως υάλινα 1000ml ΤΜΗΜΑ 36 Ποτήρια ζέσεως υάλινα 500ml. ΤΜΗΜΑ 37 Στατώ µεταλλικά για σωληνάρια 17mm. αιµοληψίας ΤΜΗΜΑ 38 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 500ml ΤΜΗΜΑ 39 Φιάλες ογκοµετρικές υάλινες 1000ml. ΤΜΗΜΑ 40 Χωνιά υάλινα 4cm-12cm. ΤΜΗΜΑ 41 Στατώ µεταλλικά για σωληνάρια 10mm αιµοληψίας ΤΜΗΜΑ 42 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 1000ml ΤΜΗΜΑ 43 Θήκες αντικειµενοφόρων πλακών 10 θέσεων (µάπες) χάρτινες και πλαστικές TMHMA 44 TMHMA 45 Χρονόµετρα εργαστηρίων επιτραπέζια απλά Πλάκες µικροκαλλιέργειας 96wells υψηλής απορρόφησης ειδικές για Elisa µε κοίλο και επίπεδο πάτο TMHMA 46 Θήκες αντικειµενοφόρων πλακών 20 θέσεων (µάπες) , , ,1 Σελίδα 5

6 πλαστικές TMHMA 47 Ψύκτρες φιαλών TMHMA 48 Κόλλα εµπέδωσης (CRYO- M-BED) TMHMA 49 Xαρτί διηθητικό 40χ40. (συσκ. 500) TMHMA 50 TMHMA 51 Θήκες 100 θέσεων για φιαλίδια βαθειάς κατάψυξης, πλαστικές και χάρτινες Παραφίλµ πλάτους 5cm σε ρολλό των 15 µέτρων TMHMA 52 Σπρέυ-Κρυοσπρέυ για βιοψίες, καλής ποιότητας και υψηλού βαθµού ψύξης για ταχύτερο αποτέλεσµα TMHMA 53 Φίλτρα Millipore GS 0,22µΜ για σύριγγες,αποστειρωµένα TMHMA 54 TMHMA 55 TMHMA 56 Reservoir αντιδραστηρίου για πολυκάναλη πιπέττα µε θέση των 50ml & 100ml Ρύγχη για pippets Gilson, Finpippete, labsystems 0-300µl αποστειρωµένα και µε φίλτρο αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων Πιπέττες πλαστικές µ.χρ. 5ml αποστειρωµένες. Η ογκοµετρική ακρίβεια να είναι τουλάχιστον ±2% και να διαθέτει ειδική ένδειξη κατά µήκος της πιπέτας που µεγενθύνει την ένδειξη της επιφάνειαςτου υγρού εντός της πιπέτας, κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του όγκου. Να είναι αποστειρωµένες ανά µία σε πλαστική συσκευασία DNAse/RNAse free και ελεύθερες πυρετογόνων και µη κυτταροτοξικές. Να έχουν φίλτρο στο επιστόµιο. TMHMA 57 Ρύγχη αποστειρωµένα µε TMHMA 58 φίλτρα των 100µl ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων Eppendorfs 1,7ml DNase- RNase Free TMHMA 59 Φιαλίδια σπινθηριστού πλαστικά 4ml, µε βιδωτό πώµα TMHMA 60 Σωληνάρια πλαστικά µε στρογγυλή βάση 5ml RIA , , , , , ,3 10 1, , , ,6 Σελίδα 6

7 TMHMA 61 1x7. Πιπέττες πλαστικές µ.χρ. 10ml αποστειρωµένες. Η ογκοµετρική ακρίβεια να είναι τουλάχιστον ±2% και να διαθέτει ειδική ένδειξη κατά µήκος της πιπέτας που µεγενθύνει την ένδειξη της επιφάνειαςτου υγρού εντός της πιπέτας, κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του όγκου. Να είναι αποστειρωµένες ανά µία σε πλαστική συσκευασία DNAse/RNAse free και ελεύθερες πυρετογόνων και µη κυτταροτοξικές. Να έχουν φίλτρο στο επιστόµιο. TMHMA 62 Φιαλίδια κρυοκατάψυξης των 2ml που στέκονται TMHMA 63 µόνα τους, αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, RNAσων µε καµπύλο πάτο, πολυστυρε Καψάκια για αυτόµατο αναλυτή HITACHI TMHMA 64 Σωληνάρια πλαστικά µε στρογγυλο πυθµένα 11,5ml διαµέτρου 15,7mm TMHMA 65 Παστεράκια αποστειρωµένα ανά ένα, 1ml TMHMA 66 Φιαλίδια βαθείας κατάψυξης 2ml TMHMA 67 Ποτήρια φαρµάκων πλαστικά µε καπάκι. TMHMA 68 Φιάλες κωνικές απλές υάλινες ανθεκτικές σε συνθήκες αποστείρωσης 500ml. TMHMA 69 Πιππέτες 8/κάναλες αυτόµατες ρυθµιζόµενου όγκου 0-10µl, 5-50µl, 0-300µl TMHMA 70 Ποτήρια ζέσεως υάλινα 100ml. TMHMA 71 οχεία χρώσεως υάλινα µε TMHMA 72 καπάκι και µε εµβαπτιζόµενο καλαθάκι υποδοχής πλακών Θερµόµετρα για κατάψυξη απλά και ψηφιακά TMHMA 73 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 25ml TMHMA 74 Πιππέτα αυτόµατη, επαναληπτική ρυθµιζόµενη, 10 1, , , , Σελίδα 7

8 από 10µl-5000µl TMHMA 75 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 10ml 3 6 ΤΜΗΜΑ 76 Χρονόµετρα Προθροµβίνης 1 5 ΤΜΗΜΑ 77 Ποτήρια ζέσεως 250ml ΤΜΗΜΑ 78 Κύλινδροι ογκοµετρικοί υάλινοι 50ml ΤΜΗΜΑ 79 ΤΜΗΜΑ 80 ΤΜΗΜΑ 81 Μικρορύγχη για αυτόµατες µικροπιππέτες τύπου Transferpett, Eppendorf, labsystems, Glison, σε στατώ των 96 τεµαχίων αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, 0,5-10µl Ρύγχη finntip-200 extended για τις υπάρχουσες Finnpipette του κυτταρολογικού εργαστηρίου Μικροφιαλίδια 1,5ml Safe Lock ΤΜΗΜΑ 82 Σύριγγες για πιπέττα ΤΜΗΜΑ 83 ΤΜΗΜΑ 84 ΤΜΗΜΑ 85 επαναληπτική Stepper 2,5 ml Finntip Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 25 ml Ρύγχη λευκά 0-200µl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων µε φίλτρο αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων Ρύγχη λευκά 0-300µl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων ΤΜΗΜΑ 86 Σωληνάρια PCR tubes DNAse/RNAse free όγκου 0,2ml, για συσκευή Real Time PCR Rotor Gen της Corbett ΤΜΗΜΑ 87 ΤΜΗΜΑ 88 ΤΜΗΜΑ 89 ΤΜΗΜΑ 90 ΤΜΗΜΑ 91 ΤΜΗΜΑ 92 Σωληνάρια κωνικά 1,7-2ml τύπου Eppendorf µε πώµα βιδωτό. Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 50 ml Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 0,5 ml Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 5 ml Ρύγχη λευκά µl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων µε φίλτρο Ρύγχη λευκά 1-10µl για Finnpipette σε στατώ , , , , ,5 Σελίδα 8

9 θέσεων ΤΜΗΜΑ 93 Κασέτες πλαστικές για ΤΜΗΜΑ 94 ΤΜΗΜΑ 95 ΤΜΗΜΑ 96 ΤΜΗΜΑ 97 ΤΜΗΜΑ 98 µικροβιοψίες. Κασέτες πλαστικές για έγκλειση ιστών σε παραφίνη µε πολύ µικρές τρύπες για την έγκλειση πολύ µικρών ιστοτεµαχίων και να επιτρέπουν την ανταλλαγή των υγρών χωρίς την ανάγκη χρήσης φύλλων βιοψίας, και να έχουν ασφαλές κλείσιµο µε το οποίο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεµαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Ρύγχη λευκά 1-10µl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων µε φίλτρο αποστειρωµένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων Ρύγχη λευκά 0-200µl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων ειγµατολήπτες διασταυρώσεων µε σωληνάριο Τριβλία πλαστικά, αρίστης ποιότητας, διαµέτρου 9εκ. µε αναγραφή επί της συσκευασίας της ηµεροµηνίας αποστείρωσης και λήξης, διχοτοµηµένα Παστεράκια πλαστικά όγκου 3ml ΤΜΗΜΑ 99 Σωληνάρια 75Χ12mm µε λείο χείλος ειδικό για κυτταροµετρία, αδιαφανή για να µη διασπάται το φθοριόχρωµα ΤΜΗΜΑ 100 ΤΜΗΜΑ 101 Ρύγχη λευκά για Finnpipette µl Κασέτες πλαστικές µιας χρήσης για έγκλιση ιστολογικών τοµών. Κασέτες πλαστικές για έγκλειση ιστών σε παραφίνη, να έχουν ασφαλές κλείσιµο µε το οποίο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεµαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. ΤΜΗΜΑ 102 Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και αντοχής 24χ50, µε διαχωριστικό , , Σελίδα 9

10 παράγοντα κατάλληλες για µηχάνηµα αυτόµατης κάλυψης (for automating machine), απαραίτητηη προσκόµιση δειγµατος ΤΜΗΜΑ 103 Πλάκες Nacryl ΤΜΗΜΑ 104 ΤΜΗΜΑ 105 ΤΜΗΜΑ 106 ΤΜΗΜΑ 107 ΤΜΗΜΑ 108 Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 10 ml Ρύγχη λευκά 5ml για Finnpipette Σωληνάρια πολυπροπυλενίου των 15ml µε κωνικό πυθµένα, βιδωτό πώµα, αποστειρωµένα, βαθµονοµηµένα Σωληνάρια µικροφυγοκεντρου, τύπου eppendorf, από πολυπροπυλένιο, DNAse/RNAse free όγκου 0,2 ml και µε ενσωµατωµένο επίπεδο καπάκι Ρύγχη λευκά 0-20µl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων ΤΜΗΜΑ 109 Ρύγχη finntip 1000µl - ΤΜΗΜΑ µl για τις υπάρχουσες Finnpipette του κυτταρολογικού εργαστηρίου Πιπέττες αποστειρωµένες µιας χρήσης, όγκου 25ml. Η ογκοµετρική ακρίβεια να είναι τουλάχιστον ±2% και να διαθέτει ειδική ένδειξη κατά µήκος της πιπέτας που µεγενθύνει την ένδειξη της επιφάνειαςτου υγρού εντός της πιπέτας, κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του όγκου. Να είναι αποστειρωµένες ανά µία σε πλαστική συσκευασία DNAse/RNAse free και ελεύθερες πυρετογόνων και µη κυτταροτοξικές. Να έχουν φίλτρο στο επιστόµιο. ΤΜΗΜΑ 111 Φίλτρα συµπύκνωσης ούρων, MWCO, για ποσότητα δείγµατος 500µl ΤΜΗΜΑ 112 ΤΜΗΜΑ 113 οχεία πλαστικά συλλογής ούρων 24/ώρου µε ογκοµετρικές διαβαθµίσεις 2-5 lit Φίλτρα διήθησης βιολογικού υλικού που να προσαρµόζονται σε σύριγγα , , , Σελίδα 10

11 (100mm) ΤΜΗΜΑ 114 Πλαστικές συρταριέρες αρχειοθέτησης των block παραφίνης. Αρχειοθήκες για µπλοκ παραφίνης από ανθεκτικό πλαστικό να αποτελείται από 8 συρτάρια, να έχει µέγιστη χωρητικότητα 2500 µπλοκ παραφίνης και κάθε συρτάρι να έχει 7 διαχωριστικά. ΤΜΗΜΑ 115 Μεταλλικές µήτρες για σκήνωση (διαφόρων µεγεθών) ΤΜΗΜΑ 116 Στατώ για σωληνάρια ποικίλου όγκου, πλαστικά, µε διάφορες υποδοχές στο ίδιο στατώ (για σωληνάρια eppendorf, KAHN, 10-11ml) ΤΜΗΜΑ 117 Φιάλες κωνικές υάλινες, ανθεκτικές σε συνθήκες αποστείρωσης, όγκου 1000ml ΤΜΗΜΑ 118 Θήκες (StoreBox) για κρυοφιαλίδια όγκου 1-2ml, πλαστική ή και από πλαστικοποιηµένο χαρτόνι, 100 θέσεων , , ΤΜΗΜΑ 119 Λαβίδες πλαστικές 7 35 ΤΜΗΜΑ 120 Pippete stands για ΤΜΗΜΑ 121 αυτόµατες FINNPIPETTE πιππέτες Χρονόµετρα εργαστηρίων επιτραπέζια ψηφιακά ΤΜΗΜΑ 122 Υδροβολέας 250ml πλαστικά ΤΜΗΜΑ 123 Πιπέττες αυτόµατες µεταβλητού όγκου από 0,2µl - 10µl που να διαθέτουν ρυθµιζόµενη εργονοµική λαβή, µηχανισµό ασφαλούς κλειδώµατος όγκου, και εγγύηση ά ΤΜΗΜΑ 124 Pippeting aid µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία ΤΜΗΜΑ 125 ΤΜΗΜΑ 126 Χαρτιά ζύγισης (διαφόρων µεγεθών) Παστεράκια αποστειρωµένα ανά ένα, 3ml ΤΜΗΜΑ 127 Σωληνάρια πλαστικά µε στρογγυλό πυθµένα 3.5ml 55x12mm ΤΜΗΜΑ 128 Καλάθια πλαστικά 30 θέσεων για µηχάνηµα επικάλυψης , , , , Σελίδα 11

12 ΤΜΗΜΑ 129 Ρύγχη µιας χρήσεως για ηλεκτρονική αυτόµατη επαναφορτιζόµενη πιπέτα ORTHO Ml ΤΜΗΜΑ 130 Σωληνάρια RIA-KAHN γυάλινα µε στρόγγυλο πυθµένα 5ml 1χ7 ΤΜΗΜΑ 131 Στυλεοί µεταφοράς βιολογικών δειγµάτων για αερόβιες και αναερόβιες καλλιέργειες ΤΜΗΜΑ 132 Φιάλες ογκοµετρικές υάλινες 100ml. ΤΜΗΜΑ 133 Φιάλες ογκοµετρικές υάλινες 500ml. ΤΜΗΜΑ 134 Φιάλες ογκοµετρικές υάλινες 2000ml. Σελίδα ΤΜΗΜΑ 135 Βαµβακοφόροι στυλεοί ΤΜΗΜΑ 136 Σωληνάρια πλαστικά µε στρογγυλό πυθµένα 11ml, 82Χ16.8mm µε πώµα ΤΜΗΜΑ 137 Σύριγκες για πιπέτα επαναληπτική Stepper 12.5 ml Fintipp ΤΜΗΜΑ 138 Υάλινες πιπέτες για ΤΚΕ ΤΜΗΜΑ 139 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φιαλίδια γενικής αίµατος, κενού αέρα, αποστειρωµένα, συνθετικά άθραυστα, µε ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η µέθοδος αποστείρωσης και η ηµεροµηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοµατοποιηµένα κλειστά προαναλυτικά συστήµατα διαστάσεων 13Χ75mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. - χωρητικότητας 2ml µε αντιπηκτικό 3,6mg EDTA K3 ΤΜΗΜΑ Φιαλίδια χρόνου προθροµβίνης, αποστειρωµένα, συνθετικά, διπλού τοιχώµατος, ολικής πληρώσεως, µε αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, µε ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT

13 παραγωγής, REF, ή µέθοδος αποστείρωσης, η ηµεροµηνία λήξης. διαστάσεων 13Χ75mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm χωρητικότητας 3-3.5ml ΤΜΗΜΑ Φιαλίδια βιοχηµικών ΤΜΗΜΑ TMHMA προσδιορισµών, κενού, αποστειρωµένα, συνθετικά, µε επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισµού, µε ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή µέθοδος αποστείρωσης, η ηµεροµηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοµατοποιηµένα κλειστά προαναλυτικά συστήµατα διαστάσεων 16Χ100mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας 10ml Φιαλίδια γενικής αίµατος για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίµατος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιµοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωµένα, συνθετικά άθραυστα, µε ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η µέθοδος αποστείρωσης και η ηµεροµηνία λήξης. ιαστάσεων 13Χ100mm, µε πιεστό πώµα ασφαλείας, στεγανής εφαρµογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας 6ml µε αντιπηκτικό 10,8mg EDTA K2 Βελόνες διπλές αιµοληψίας µιας χρήσεως αποστειρωµένες 21G X 1.1/2 TMHMA Υποδοχές πολλαπλών χρήσεων για διπλές βελόνες ή πεταλούδες αιµοληψίας TMHMA Πεταλούδες αιµοληψίας - διατρησης σωληναρίων Σελίδα 13

14 κενού, που να φέρουν ενσωµατωµένο µηχανισµό εγκόλπωσης της βελόνας για την ασφαλή απόρριψή τους. Ο µηχανι 21G TMHMA Πεταλούδες αιµοληψίας - διατρησης σωληναρίων κενού, που να φέρουν ενσωµατωµένο µηχανισµό εγκόλπωσης της βελόνας για την ασφαλή απόρριψή τους. Ο µηχανι 23G TMHMA Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας 8,5ml ΤΜΗΜΑ Βελόνες αιμοληψίας - διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποστειρωμένο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή απόρριψη, μιας χρήσεως, χωρίς ενσωματωμένο HOLTER, αποστειρωμένες 21G X 1.1/ Σελίδα 14

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ Δ/ΞΗΣ 65/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤ /ΚΟ ΑΙΜΟ Δ ΒΙΟΧΗ Μ ΜΙΚ/Κ Ο ΚΥΤΤΑ ΡΟΛ ΠΑΘΟ ΛΟΓ/Κ Ο ΙΣΟΤΟ ΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 Αντικειμενοφόρες πλάκες SUPER FROST θετικώς φορτισμένοι , ,5 2 Ρίγχη για pippets τύπου OXFORD 10-50μl , ,04 3 Σωληνάρια KAHN πλαστικά. 0, Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. - χωρητικότητας 2ml με αντιπηκτικό 3,6mg EDTA K , Ρύγχη σε στατώ 96 θέσεων για πιπετες Labsystems, Finpipette, Brand, Eppendorf, Gilson, Thermo , Παστεράκια πλαστικά όγκου 1ml , Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και αντοχής 24χ , Ποτήρια φαρμάκων πλαστικά χωρίς καπάκι , ,5 9 Στυλεοί κρικοφόροι, πλαστικοί, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, όγκου 1μl (1000 τεμ), 10μl (70000 τεμ) , Σωληνάρια πλαστικά κωνικά διαφανή με πώμα 12ml αριθμημένο για συλλογή ούρων , ,5 11 Ποτήρια με καπάκι βιδωτό συλλογής ούρων ml αποστειρωμένα σε ατομικούς σάκκους , ,5 12 Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm χωρητικότητας 3-3.5ml , Σελίδα 15

16 13 Τριβλία πλαστικά, αρίστης ποιότητας, διαμέτρου 9εκ. με αναγραφή επί της συσκευασίας της ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης, μονά , Σωληνάρια μικροαιματοκρίτου τριχοειδή απλά , Ρύγχη σε στατώ 96 θέσεων για πιπετες Labsystems, Finpipette, Brand, Eppendorf, Gilson, Thermo, Sokorex, , , Ρύγχη για pippets Finpippete, labsystems 0-2μl,0-10μl,0-20μl αποστειρωμένα και με φίλτρο, αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων , ,8 17 Πώματα για σωληνάρια πλαστικά KAHN , ,15 18 Ρύγχη για pippets Finpippete, labsystems 0-100μl αποστειρωμένα και με φίλτρο, αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων. 19 Αντικειμενοφόρες πλάκες με παραπλευρο εσμύρισμα διπλής όψεως, τροχισμένες και υψηλής καθαρότητας , ,15 20 Σωληνάρια κωνικά πλαστικά φυγοκέντρησης με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, RNAσων ml , ,5 21 Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και αντοχής 22χ , ,5 22 Ρύγχη για pippets labsystems 0-200μl αποστειρωμένα και με φίλτρο αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων ,028 58,8 23 Αντικειμενοφόρε πλάκες για υγρή φάση κυτταρολογίας Thin-Prep , Σωληνάρια κωνικά τύπου Eppendorf 0,2ml - 2ml,αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών,dnaσων,rnaσων πλαστικά , Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας , Σελίδα 16

17 10ml 26 Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 250ml Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες, υψηλής καθαρότητας , Φιάλες κωνικές απλές υάλινες 200ml. 29 Mαγνήτες αντιδραστηρίων και 50mm Βάσεις πλαστικές για αυτόματες πιπέτες (stands) Kύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 2000ml Θήκες για eppendorf 0,2ml, 100 θέσεων για βαθειά κατάψυξη 3 3 3,69 11,07 33 Θερμόμετρα υδατόλουτρου και κλιβάνου για μέτρηση υγρών Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 100ml Πιπέττες αυτόματες ρυθμιζομένου όγκου 0,2-10μl Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000μl Στατώ σωληναρίων eppendorf Ψύκτρες σωληναρίων Στατώ αποθήκευσης σωληναρίων για βαθειά κατάψυξη Ποτήρια ζέσεως 2000ml Ποτήρια ζέσεως υάλινα 1000ml Ποτήρια ζέσεως υάλινα 500ml Στατώ μεταλλικά για σωληνάρια αιμοληψίας 17mm Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 500ml Φιάλες ογκομετρικές υάλινες 1000ml Χωνιά υάλινα 4cm-12cm Στατώ μεταλλικά για σωληνάρια αιμοληψίας 10mm Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 1000ml Θήκες αντικειμενοφόρων πλακών 10 θέσεων (μάπες) χάρτινες και πλαστικές 5 5 4,022 20,11 50 Χρονόμετρα εργαστηρίων επιτραπέζια απλά Σελίδα 17

18 51 Πλάκες μικροκαλλιέργειας 96wells υψηλής απορρόφησης ειδικές για Elisa με κοίλο και επίπεδο πάτο ,457 4,57 52 Θήκες αντικειμενοφόρων πλακών 20 θέσεων (μάπες) πλαστικές , ,1 53 Reservoir αντιδραστηρίου για πολυκάναλη πιπέττα με δώδεκα (12) θέσεις. 54 Ψύκτρες φιαλών Μαγνήτες αντιδραστηρίων 56 Κόλλα εμπέδωσης (CRYO-M-BED) , ,04 57 Φλάσκες πλαστικές αποστειρωμένες 25 τετρ. εκατοστά με φίλτρο 58 Αποστειρωμένα συστήματα φιλτραρίσματος υγρών 250ml & 500ml, 0,22μΜ - 0,45μΜ 59 Συστήματα φιλτραρίσματος με φίλτρο 0,2μm για σύστημα κενού με όγκο φιάλης ml, 250ml 60 Φλάσκες πλαστικές αποστειρωμένες 75 τετρ. εκατοστά με φίλτρο 61 Xαρτί διηθητικό 40χ40. (συσκ. 500) , Θήκες 100 θέσεων για φιαλίδια βαθειάς κατάψυξης, πλαστικές και χάρτινες ,69 184,5 63 Παραφίλμ πλάτους 5cm σε ρολλό των 15 μέτρων , , Πλάκες μικροκαλλιέργειας με 12 πηγαδάκια αποστειρωμένες, με καπάκι στην ιδια συσκευασία 65 Πλάκες μικροκαλλιέργειας με 6 πηγαδάκια αποστειρωμένες, με καπάκι στην ιδια συσκευασία. 66 Πλάκες μικροκαλλιέργειας με 24 πηγαδάκια αποστειρωμένες, με καπάκι στην ιδια συσκευασία. 67 Σπρέυ-Κρυοσπρέυ για βιοψίες, καλής ποιότητας και υψηλού βαθμού ψύξης για ταχύτερο αποτέλεσμα , ,72 68 Πιπέττες πλαστικές μ.χρ. 1ml αποστειρωμ. 69 Φίλτρα Millipore GS 0,22μΜ για σύριγγες,αποστειρωμένα ,102 60,61 70 Reservoir αντιδραστηρίου για πολυκάναλη πιπέττα με θέση των 50ml & 100ml , Ρύγχη για pippets Gilson, Finpippete, labsystems 0-300μl αποστειρωμένα και με φίλτρο αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων , ,3 Σελίδα 18

19 72 Ρύγχη για pippets Gilson, Finpippete, labsystems μl αποστειρωμένα και με φίλτρο.αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων 73 Πιπέττες πλαστικές μ.χρ. 5ml αποστειρωμένες. Η ογκομετρική ακρίβεια να είναι τουλάχιστον ±2% και να διαθέτει ειδική ένδειξη κατά μήκος της πιπέτας που μεγενθύνει την ένδειξη της επιφάνειαςτου υγρού εντός της πιπέτας, κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του όγκου. Να είναι αποστειρωμένες ανά μία σε πλαστική συσκευασία DNAse/RNAse free και ελεύθερες πυρετογόνων και μη κυτταροτοξικές. Να έχουν φίλτρο στο επιστόμιο ,115 1,15 74 Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρα των 100μl ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων , ,25 75 Eppendorfs 1,7ml DNase-RNase Free , ,1 76 Φιαλίδια σπινθηριστού πλαστικά 4ml, με βιδωτό πώμα , Σωληνάρια πλαστικά με στρογγυλή βάση 5ml RIA 1x , ,6 78 Πιπέττες πλαστικές μ.χρ. 10ml αποστειρωμένες. Η ογκομετρική ακρίβεια να είναι τουλάχιστον ±2% και να διαθέτει ειδική ένδειξη κατά μήκος της πιπέτας που μεγενθύνει την ένδειξη της επιφάνειαςτου υγρού εντός της πιπέτας, κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του όγκου. Να είναι αποστειρωμένες ανά μία σε πλαστική συσκευασία DNAse/RNAse free και ελεύθερες πυρετογόνων και μη κυτταροτοξικές. Να έχουν φίλτρο στο επιστόμιο ,145 1,45 79 Φιαλίδια κρυοκατάψυξης των 2ml που στέκονται μόνα τους, αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, RNAσων με καμπύλο πάτο, πολυστυρε , Καψάκια για αυτόματο αναλυτή HITACHI , Πλάκες μικροκελλιέργειας με 96 πηγαδάκια αποστειρωμένες με καπάκι στην ιδια συσκευασία,1 ανα συσκευασία, μικρής εξάτμησης με κοίλο και επίπεδο πάτο. 82 Σωληνάρια πλαστικά με στρογγυλο πυθμένα 11,5ml διαμέτρου 15,7mm , ,5 83 Ρύγχη λευκά. 84 Παστεράκια αποστειρωμένα ανά ένα, 1ml , Φιαλίδια βαθείας κατάψυξης 2ml , Ποτήρια φαρμάκων πλαστικά με , ,3 Σελίδα 19

20 καπάκι. 87 Φιάλες κωνικές απλές υάλινες ανθεκτικές σε συνθήκες αποστείρωσης 500ml ,69 73,8 88 Πιππέτες 8/κάναλες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου 0-10μl, 5-50μl, 0-300μl Ποτήρια ζέσεως υάλινα 100ml Δοχεία χρώσεως υάλινα με καπάκι και με εμβαπτιζόμενο καλαθάκι υποδοχής πλακών Θερμόμετρα για κατάψυξη απλά και ψηφιακά 5 ψηφια κά 5ψηφι ακά Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 25ml Πιππέτα αυτόματη, επαναληπτική ρυθμιζόμενη,από 10μl-5000μl Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 10ml Χρονόμετρα προθρομβίνης Dispenser φιαλών 97 Πλάκες Neubauer υάλινες 1 98 Ποτήρια ζέσεως 250ml Κύλινδροι ογκομετρικοί υάλινοι 50ml Μικρορύγχη για αυτόματες μικροπιππέτες τύπου Transferpett, Eppendorf, labsystems, Glison, σε στατώ των 96 τεμαχίων αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, 0,5-10μl , Ρύγχη finntip-200 extended για τις υπάρχουσες Finnpipette του κυτταρολογικού εργαστηρίου , Ρύγχη finntip stepper 0,5ml -50ml για τις υπάρχουσες Finnpipette του κυτταρολογικού εργαστηρίου 104 Μικροφιαλίδια 1,5ml Safe Lock , ,9 105 Σύριγγες για πιπέττα επαναληπτική Finntip Stepper 2,5 ml , Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 25 ml , Ρύγχη λευκά 0-200μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων με φίλτρο αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων , Ρύγχη λευκά 0-300μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων , Σελίδα 20

21 109 Ρύγχη κίτρινα 0,2-300μl & λευκά 5-50μl (για 8/καναλη πιπέττα), αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων, Σωληνάρια PCR tubes DNAse/RNAse free όγκου 0,2ml, για συσκευή Real Time PCR Rotor Gen της Corbett ,027 5,4 111 Ρίγχη για pippets gilson και eppendorf μl 112 Σωληνάρια κωνικά 1,7-2 ml τύπου Eppendorf με πώμα βιδωτό , ,5 113 Ρύγχη κίτρινα αποστειρωμένα 0-300μl σε racks για πολυκάναλη πιπέττα Finnpipette 96τεμ/1συσκευασία 114 Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 50 ml , Σωληνάρια PCR tubes DNAse/RNAse free όγκου 0,1ml, για συσκευή Real Time PCR Rotor Gen της Corbett 116 Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 0,5 ml , Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 5 ml , Σωληνάρια φυγοκεντρικά 10ml, με έμβολο, για την εύκολη και ασφαλή αναρρόφηση ούρων 119 Ρύγχη κίτρινα 0,2-200μl & λευκά 5-50μl (για 8/καναλη πιπέττα) 120 Ρύγχη λευκά μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων με φίλτρο , ,2 121 Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας 6ml με αντιπηκτικό 10,8mg EDTA K , Ρύγχη λευκά 1-10μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων , ,5 Σελίδα 21

22 123 Κασέτες πλαστικές για μικροβιοψίες. Κασέτες πλαστικές για έγκλειση ιστών σε παραφίνη με πολύ μικρές τρύπες για την έγκλειση πολύ μικρών ιστοτεμαχίων και να επιτρέπουν την ανταλλαγή των υγρών χωρίς την ανάγκη χρήσης φύλλων βιοψίας, και να έχουν ασφαλές κλείσιμο με το οποίο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους , Ρύγχη λευκά 1-10μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων με φίλτρο αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, τοξικών ουσιών, DNAσων , Ρύγχη λευκά μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων 126 Ρύγχη λευκά 0-200μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων , Δειγματολήπτες διασταυρώσεων με σωληνάριο , Τριβλία πλαστικά, αρίστης ποιότητας, διαμέτρου 9εκ. με αναγραφή επί της συσκευασίας της ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης, διχοτομημένα , ,4 129 Ρύγχη σε racks για αυτόματες πιπέττες Finnpipette, με φίλτρο, αποστειρωμένα, ελεύθερα RNA-ase, DNA-ase, για PCR, όγκων 0-2, 0-5, 0-10, 0-20, 0-100, 0-0, Παστεράκια πλαστικά όγκου 3ml , Σωληνάρια 75Χ12mm με λείο χείλος ειδικό για κυτταρομετρία, αδιαφανή για να μη διασπάται το φθοριόχρωμα , Ρύγχη λευκά για Finnpipette μl , ,5 133 Κασέτες πλαστικές μιας χρήσης για έγκλιση ιστολογικών τομών. Κασέτες πλαστικές για έγκλειση ιστών σε παραφίνη, να έχουν ασφαλές κλείσιμο με το οποίο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους , Βελόνες διπλές αιμοληψίας μιας χρήσεως αποστειρωμένες 21G X 1.1/2 135 Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και αντοχής 24χ50, με διαχωριστικό παράγοντα κατάλληλες για μηχάνημα αυτόματης κάλυψης (for automating machine), απαραίτητηη προσκόμιση δειγματος ΣΥΝΟ ΛΟ , , Πλάκες Nacryl , Σύριγγες για πιπέττα Finntip Stepper 10 ml ,96 96 Σελίδα 22

23 138 Ρύγχη λευκά 5ml για Finnpipette , Σωληνάρια πολυπροπυλενίου των 15ml με κωνικό πυθμένα, βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, βαθμονομημένα , Σωληνάρια μικροφυγοκεντρου, τύπου eppendorf, από πολυπροπυλένιο, DNAse/RNAse free όγκου 0,2 ml και με ενσωματωμένο επίπεδο καπάκι , ,7 141 Ρύγχη λευκά μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων 0, Ρύγχη λευκά 0-20μl για Finnpipette σε στατώ 96 θέσεων , ,6 143 Ρύγχη finntip 1000μl -5000μl για τις υπάρχουσες Finnpipette του κυτταρολογικού εργαστηρίου , Πιπέττες αποστειρωμένες μιας χρήσης, όγκου 25ml. Η ογκομετρική ακρίβεια να είναι τουλάχιστον ±2% και να διαθέτει ειδική ένδειξη κατά μήκος της πιπέτας που μεγενθύνει την ένδειξη της επιφάνειαςτου υγρού εντός της πιπέτας, κάνοντας ευκολότερη την ανάγνωση του όγκου. Να είναι αποστειρωμένες ανά μία σε πλαστική συσκευασία DNAse/RNAse free και ελεύθερες πυρετογόνων και μη κυτταροτοξικές. Να έχουν φίλτρο στο επιστόμιο , Υποδοχέας πολλαπλών χρήσεων για διπλές βελόνες ή πεταλούδες αιμοληψίας , Φίλτρα συμπύκνωσης ούρων, MWCO, για ποσότητα δείγματος 500μl , Πεταλούδες αιμοληψίας - διατρησης σωληναρίων κενού, που να φέρουν ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας για την ασφαλή απόρριψή τους. Ο μηχανι 21G , Πεταλούδες αιμοληψίας - διατρησης σωληναρίων κενού, που να φέρουν ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας για την ασφαλή απόρριψή τους. Ο μηχανι 23G , Σωλήνες δοκιμαστικοί υάλινοι 150 Σωληνάρια με αντιπηκτικό που αναστέλλει τις προσταγλαδίνες, διαφόρων μεγεθών (αντιπηκτικό CTAD) 151 Δοχεία πλαστικά συλλογής ούρων 24/ώρου με ογκομετρικές διαβαθμίσεις 2-5 lit , , Φίλτρα διήθησης βιολογικού υλικού που να προσαρμόζονται σε σύριγγα (100mm) , Σελίδα 23

24 153 Φιάλες κωνικές υάλινες, ανθεκτικές σε συνθήκες αποστείρωσης, όγκου 500ml α/α 154 Cell scraping (αποστειρωμένα για απόξεση κυττάρων από φλάσκες) 1-2cm, cm 155 Σύριγγες 2,5 ml (λεπτές) 156 Πλαστικές συρταριέρες αρχειοθέτησης των block παραφίνης. Αρχειοθήκες για μπλοκ παραφίνης από ανθεκτικό πλαστικό να αποτελείται από 8 συρτάρια, να έχει μέγιστη χωρητικότητα 2500 μπλοκ παραφίνης και κάθε συρτάρι να έχει 7 διαχωριστικά , ,4 157 Μεταλλικές μήτρες για σκήνωση (διαφόρων μεγεθών) , Στατώ για σωληνάρια ποικίλου όγκου, πλαστικά, με διάφορες υποδοχές στο ίδιο στατώ (για σωληνάρια eppendorf, KAHN, 10-11ml) Transwell polycarbonate membranes 160 Φιάλες κωνικές υάλινες, ανθεκτικές σε συνθήκες αποστείρωσης, όγκου 1000ml 5 5 6,76 33,8 161 Θήκες (StoreBox) για κρυοφιαλίδια όγκου 1-2ml, πλαστική ή και από πλαστικοποιημένο χαρτόνι, 100 θέσεων Πιπέττες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου 5-20μl , Πιπέττες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου μl , Λαβίδες πλαστικές Pippete stands για αυτόματες πιππέτες FINNPIPETTE Πιπέττες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου μl , Χρονόμετρα εργαστηρίων επιτραπέζια ψηφιακά , Πιπέττες αυτόματες σταθερού όγκου 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000μl ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΝΟ Υδροβολέας 250ml πλαστικά 3 3 1,37 4, Πιπέττες αυτόματες μεταβλητού όγκου από 0,2μl - 10μl που να διαθέτουν ρυθμιζόμενη εργονομική λαβή, μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος όγκου, και εγγύηση ά ,5 262,5 171 Στατώ για σωληνάρια 50ml (πλαστικά) 172 Pippeting aid με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Σελίδα 24

25 173 PH-μετρο, ηλεκτρονικό χειρός Πιπέττες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου μl , Φιαλίδια βαθειάς κατάψυξης 2ml κρυαβιαλ πλαστικά αποστειρωμένα τουλάχιστον 1cm εσωτερικής διαμέτρου 176 Πλάκες μικροκαλλιέργειας 6 πηγαδάκια (Ultra low Attachment) αποστειρωμένα 177 Χαρτιά ζύγισης (διαφόρων μεγεθών) , Παστεράκια αποστειρωμένα ανά ένα, 3ml , , Σωληνάρια πλαστικά με στρογγυλό πυθμένα 3.5ml 55x12mm , ,5 Καλάθια πλαστικά 30 θέσεων για μηχάνημα επικάλυψης , Ρύγχη μιας χρήσεως για ηλεκτρονική αυτόματη επαναφορτιζόμενη πιπέτα ORTHO ml , Σωληνάρια RIA-KAHN γυάλινα με στρόγγυλο πυθμένα 5ml 1χ , Στυλεοί μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων για αερόβιες και αναερόβιες καλλιέργειες , Φιάλες ογκομετρικές υάλινες 100ml Φιάλες ογκομετρικές υάλινες 500ml Φιάλες ογκομετρικές υάλινες 2000ml Βαμβακοφόροι στυλεοί , Σωληνάρια πλαστικά με στρογγυλό πυθμένα 11ml, 82Χ16.8mm με πώμα ,05 50 Σύριγκες για πιπέτα επαναληπτική Fintipp Stepper 12.5 ml , Υάλινες πιπέτες για ΤΚΕ , Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Κατάλληλα για χρήση σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας , Σελίδα 25

26 8,5ml 194 Βελόνες αιμοληψίας - διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποστειρωμένο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή απόρριψη, μιας χρήσεως, χωρίς ενσωματωμένο HOLTER, αποστειρωμένες 21G X 1.1/ , Περιχειρίδες αιμοληψίας με αυτόματο άνοιγμα 0 ΣΥΝΟ ΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,85 7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα είδη που ζητούνται στους κωδικούς με Α/Α 4, 12, 25, 121, 134, 145, 147, 148, 193 και 194 πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύστημα αιμοληψίας ώστε να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ τους, σωστή πλήρωση των φιαλιδίων και ομοιογένεια. Για τον λόγο αυτό ζητείται για το σύνολο των προσφερομένων ειδών να κατακυρωθούν στον ίδιο προμηθευτή. Τα μέλη της επιτροπ ής Δ. ΜΑΡΚΑΛ Α Α. ΤΣΙΝΙΑΝ ΗΣ Α. ΣΙΔΗΡΑΔ Η Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα από ένα ή για όλα τα ζητούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στο Τμήμα 1.3 της Διακήρυξης Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την ποσότητα κάθε υπο προμήθεια είδους. Επίσης, τα είδη με κωδικό ομάδας 139 στο ΕΣΗΔΗΣ πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύστημα αιμοληψίας, ώστε να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ τους, σωστή πλήρωση των φυαλιδίων και ομοιγένεια. Για τον λόγο αυτό ζητείται για το σύνολο των προσφερομένων ειδών της ομάδας στο ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 139 να κατακυρωθούν στον ίδιο προμηθευτή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ,72 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,32, ΦΠΑ : ,40). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει χρονικά τις συμβάσεις όχι πέραν του έτους, με συναίνεση του προμηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι συμβασιοποιημένες ποσότητες. Η εν λόγω χρονική ισχύ της σύμβασης και της παράτασης θα διακόπτεται με την ανάδειξη νέου προμηθευτή από διαγωνισμούς σε Κεντρικό ή Περιφερειακό επίπεδο. Σελίδα 26

27 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τμήμα 1.3 της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 1.4 Θεσµικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : του ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποποιηθεί και ισχύει. του ν. 4314/2014 (Α' 265), Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ /1993 (Β 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», του ν. 3310/2005 (Α' 30) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ /2007 (Β 1673) σχετικά με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ /2565/δοσ/2005 (Β 1590) Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες, του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», Σελίδα 27

28 του ν.2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, του ν. 2121/1993 (Α' 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, του π.δ 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του π.δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες της με αρ (Β 1781/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» της με αρ /215 (Β' 1924/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. -Την υπ αριθ. 31 η / (θέμα έκτακτο 11) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ σχετικά με την Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών & Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ ) έτους τη με αριθμό 4658/2016 (Φεκ 2937/τ.β / )Κ.Υ.Α του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ έτους 2015 (πιστώσεις ) - την υπ αριθ. 38 η / (θέμα 7 ο ) απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. - την υπ αριθμ. 2342/ απόφαση Διοικητή του ΑΝΘ Θεαγένειο, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. - την υπ αριθ. πρωτ. 4/ Ανάληψη Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ:ΩΧ96469ΗΔΧ-00Η 1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η/4/2018 και ώρα 23:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης την 17 η /4/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ 1.6 ηµοσιότητα Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Σελίδα 28

29 -Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. Σελίδα 29

30 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Έγγραφα της σύµβασης Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 1. η με αριθ. 65/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης 2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης Κατ' εξαίρεση η υπ αριθμ. 65/2018 έντυπη διακήρυξη διατίθενται στο γραφείο προμηθειών του ΑΝΘ Θεαγένειο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Παροχή ιευκρινίσεων Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών Γλώσσα Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σελίδα 30

Νοσοκομείου Γρεβενών. Φορέας διενέργειας:.νοσοκομείο Γρεβενών. Έναρξη διαβούλευσης: 21/03/2016. Λήξη διαβούλευσης : 27/03/2016

Νοσοκομείου Γρεβενών. Φορέας διενέργειας:.νοσοκομείο Γρεβενών. Έναρξη διαβούλευσης: 21/03/2016. Λήξη διαβούλευσης : 27/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γρεβενά,21 Μαρτίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.2651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Σύνταξης ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων μετά την πρώτη διαβούλευση για τις ανάγκες των

Πρακτικό Σύνταξης ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων μετά την πρώτη διαβούλευση για τις ανάγκες των Επιτροπή σύνταξης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4 ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης Αρ.πρωτ.11340/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Να φέρουν σήμανση CE και IVD. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 47/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 47/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 47/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την επαναληπτική διενέργεια προμήθειας υλικών (Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ Υακίνθων 19 & Ανεμώνης 5, Λυκόβρυση Αττικής Τ.Κ.14123 Τηλ.: 210.2856330, Fax: 210.2856341 Ε-mail: magiras@magiras.gr Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 12/4/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 5029 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ <<ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ>> Πάτρα, 16/03/2016

Προς. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ <<ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ>> Πάτρα, 16/03/2016 Προς. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ Πάτρα, 16/03/2016 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών μη χημικού ιατρικού αναλώσιμου υλικού και αιματολογικού συσκέφτηκε στις 03-06-2015 και συνέταξε τα παρακάτω για προμήθεια μη χημικού ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ιωάννινα 17-06-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ.: 8991 Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 97/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 97/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 97/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Διατάξεις Παρακέντησης της Φλέβας, CPV:33141300-3)

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 25/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Μη Χηµικά Ιατρικά Αναλώσιµα Υλικά µιας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Χρ. Κατσάρη 2 45444 Πληροφορίες Ι. Αποστόλου Τηλέφωνο : 2651027396

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 18-11-16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25325 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6 1 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ τροχισμένες & πλυμένες 75Χ25mm 2 3 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υποδ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Διαγωνισμών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υποδ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Διαγωνισμών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ξάνθη, 20-02-2017 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2228 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υποδ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 25957/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΝΚ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ) Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Πρακτικό Νοσοκομειακού Συμβουλίου με αριθμό 02/2017 από 24 Φεβρουαρίου 2017// ΑΑΥ:2017000042

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α 1 16.4.88 ΣΩΛΗΝ.VAC.ΚΙΤΡΙΝΑ 5ML ΜΕ GEL ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ παρατηρητηρίο Ημερ/νία ΠΤ Τιμή ΠΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 υ τιμών (ΠΤ) 2016

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ παρατηρητηρίο Ημερ/νία ΠΤ Τιμή ΠΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 υ τιμών (ΠΤ) 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ Αριθμός ΕΤΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ παρατηρητηρίο Ημερ/νία ΠΤ Τιμή ΠΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016 υ τιμών (ΠΤ) 2016 ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ (ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΜΕΝΑ)ΑΠΟΣΙΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΥΥ 2010 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΠΥΥ 2010 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-308766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 23-10-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 72900 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ) Με την αριθμ. 909/23-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χανιά, 17.4.2018 Αρ. Πρωτ.: 4306 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 14/09/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 14/09/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 14/09/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 30.253 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ Δοχεία απόρριψης βελονών πλαστικά με καπάκι 4,2 lt (διπλό κλείσιμο ασφαλείας) Δοχεία απόρριψης βελονών πλαστικά με καπάκι 6,2 lt (διπλό κλείσιμο ασφαλείας) CUPS Cups ορών 0,5 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Θεσσαλονίκη, 06-11-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000286 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 26-05-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:35238 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΙ ΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη : ,00 µε Φ.Π.Α.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΙ ΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη : ,00 µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-03-13 Αριθµ. Πρωτ.: 7583 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

D E M O C R I T U S U N I V E R S I T Y O F T H R A C E ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΡΟΣ:

D E M O C R I T U S U N I V E R S I T Y O F T H R A C E ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΡΟΣ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U S U N I

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/04/2018 Α.Π.: 5805/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 29 η /2012. Πρόχειρος. Χαμηλότερη τιμή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 29 η /2012. Πρόχειρος. Χαμηλότερη τιμή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη: ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-308766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Δ/νση: Βρύσες, Τ.Κ. 730 07 ΒΡΥΣΕΣ 21/03/2018 Τηλ.: (28253) 40327 Αρ.Πρωτ : 2613 Fax: (28250) - 51211 Email: tsapaki@apokoronas.gov.gr Πληροφορίες : Αικ.Τσαπακη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33.137 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. 1 2 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ μεταλλικές πλακιδίων με 14 συσρτάρια έκαστη με σπιράλ στο συστάρι, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τμήμα: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ενηµέρωση για διαδικασία υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών.

Θέµα: Ενηµέρωση για διαδικασία υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τρίπολη, 17/03/2016 «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χανιά, 25.10.2017 Αρ. Πρωτ.: 1088 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 25/08/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 25/08/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 25/08/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27.392 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 19-08-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 5824 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 729 Ημερομηνία: 24/5/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ :

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών εξωσυμβατικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών εξωσυμβατικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 15512 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:. 09-12-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΑΡΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης Τηλέφωνο :28433 41223 Fax :28430 29243 e-mail :psilinakis@sitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταφορά ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ»

«Μεταφορά ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μεταφορά ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ» 1 Ταχ. Διεύθυνση : Ι. Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. : 14452 Πληροφορίες : E. Χριστόπουλος Τηλέφωνα : 213.2012900 FAX : 210 2853354. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

18/10/ /10/ /10/2017

18/10/ /10/ /10/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ» ΑΔΑΜ: Αθήνα: 18102017 Αριθ. Διακήρυξης: 12017 ΑΑ Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 46462

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103411 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚ4690ΩΜ-ΓΣΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

ΑΔΑ: ΒΕΙΚ4690ΩΜ-ΓΣΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Α. ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2735/ ου ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2735/ ου ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 2467350621,626,612 Fax : 2467350657 E-mail : prom@kastoriahospital.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/12/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 139394/2619 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149729-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S 067-149729 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.01 09:02:48 EET Reason: Location: Athens ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 02 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 83164 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 24/06/2015 Αρ. Πρωτ: 13943 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-09-12 Αριθμ. Πρωτ.:21840 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1091

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.118 55 ΤΟΠΟΣ: Aθήνα Πληροφορίες: κα Μ.Καρυδοπούλου, ιοικητική&τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα