PERSONVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PERSONVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ:"

Transcript

1 Ilze Rūmniece PERSONVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ: JAUNGRIEĶU VALODA ieteikumi Rīga 2015

2 811.14`06`373.2`35=174 Ru 490 Rūmniece, I. Grieķu personvārdu atveide latviešu : jaungrieķu valoda. Ieteikumi. Red. I. Skrastiņa. Rīga : LVA, lpp. Izstrādājot ieteikumus, izmantots gadā veidotais grieķu valodas speciālistes Vinetas Kleines materiāls: Kleine, V. Jaungrieķu īpašvārdi un vietvārdi: metodiskie ieteikumi. Manuskripts. Rīga, Paldies Vinetai Kleinei par konsultācijām un atbalstu grāmatas tapšanā, kā arī Konstantinam Karajannim (Κωνσταντίνος Καραγιάννης) par sadarbību. Vēsturiskie attīstības procesi grieķu ir viens no iemesliem, kāpēc vienam un tam pašam grieķismam (šajā gadījumā grieķu īpašvārdam) dažādās s un arī vienas valodas vidē, piemēram, latviešu, pastāv atšķirīgi atveides varianti. Šī publicējuma uzdevums ir piedāvāt mūslaiku grieķu īpašvārdu atveides principus, iespējami tos sasaistot ar sengrieķu vārdu atveides tradīciju norādot uz atšķirībām un paralēlvariantiem. Recenzents Dr. habil. philol. Ojārs Bušs Redaktore Iveta Skrastiņa Konsultante Dr. philol. Dite Liepa Literārā redaktore, korektore Sanda Rapa Maketētājs un vāka dizaina autors Mārtiņš Zunde Ilze Rūmniece, autore, 2015 Mārtiņš Zunde, mākslinieciskais noformējums, 2015 Latviešu valodas aģentūra, 2015 ISBN

3 SATURS Ievads 5 1. GRIEĶU VALODAS ELEMENTI LATVIEŠU VALODAS VIDĒ GRIEĶU VALODAS ALFABĒTS UN TRANSKRIPCIJAS PARAUGI Grieķu valodas alfabēts un grieķu burtu transkripcija Praktiskās transkripcijas pamatprincipi un paraugi 17 Komentāri un skaidrojumi 22 Personvārdu izskaņu, galotņu atveide JAUNGRIEĶU PERSONVĀRDU ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ Jaungrieķu vīriešu priekšvārdi un to Jaungrieķu sieviešu priekšvārdi un to Jaungrieķu uzvārdi un to Izplatītāko grieķu uzvārdu izskaņu Jaungrieķu vīriešu un sieviešu uzvārdi un to Mūsdienu grieķu ievērojamu politisko, sabiedrisko un kultūras darbinieku personvārdu saraksts 50 Izmantotā literatūra un avoti 55

4

5 IEVADS Grieķu valoda ir senākā rakstiski fiksētā Eiropas valoda, tā pieder indoeiropiešu valodu saimei. Grieķu raksts ir fonogrāfisks. Tas 10. gadsimta beigās un 9. gadsimta sākumā p. m. ē. izveidojies no feniķiešu raksta. Līdz tam grieķu valodas teksti pierakstīti zilbiskajā rakstībā. No grieķu alfabēta savukārt izveidojies latīņu alfabēts, kirilica, koptu un citi alfabēti.

6 Ievads Grieķu runā aptuveni miljoni cilvēku. 6

7 Ievads Mūslaikos grieķu runā aptuveni miljoni cilvēku. Grieķu valodai valsts valodas statuss ir divās valstīs: Grieķijā un daļā Kipras. Tā tiek runāta arī valstīs ar tradicionāli senu grieķu diasporu Albānijā, Maķedonijā, Bulgārijā, Ukrainā, Gruzijā, Armēnijā, Dienviditālijā, Izraēlā, Ēģiptē, kā arī grieķu emigrantu jaunākajās mītnes zemēs Rietumeiropas valstīs, ASV, Austrālijā, Argentīnā un Brazīlijā. Lietojot jēdzienu grieķu valoda, agrāk vai vēlāk nākas saskarties ar tā precizējumu: sengrieķu vai jaungrieķu jeb mūsdienu grieķu valoda (grieķu ΝέαΕλληνικά, angļu Modern Greek, vācu Neugriechisch, franču Grec Moderne, krievu Новогреческий). Hronoloģiski apzīmējums sengrieķu (sinonīms klasiskā grieķu valoda) saistāms ar gs. p. m. ē., turpretim jaungrieķu jeb mūsdienu grieķu sākot ar 19. gadsimtu, kad grieķi atbrīvojās no turku pārvaldības un Grieķija veidojās par suverēnu, neatkarīgu valsti. Tie ir vienas un tās pašas valodas noteikti attīstības posmi. Gadsimtos starp tiem valodnieki sazīmējuši un pēta vēl citus grieķu valodas Pirmajam jeb senākajam grieķu valodas attīstības posmam ir īpašs statuss vairumā Eiropas valodu un arī latviešu valodas vidē. 7

8 Ievads attīstības lokus: koinē jeb grieķu kopvalodu (pēc seno lokāldialektu sajaukšanās), Bizantijas grieķu valodu. Pirmajam jeb senākajam posmam ir īpašs statuss vairumā Eiropas valodu un arī latviešu valodas vidē, jo sengrieķu cilmes vārdi ir plašākais kultūrvēsturiski aizgūto vārdu kopums tas saistāms ar sengrieķu mitoloģiju, antīkās literatūras paraugu iespaidu, daudzu zinību jomu teorijas jautājumiem un attiecīgo terminoloģiju. Otrais jeb jaungrieķu slānis svarīgs jaunlaiku apritē un mūsdienu valodu kontaktos. Lai jaungrieķu personvārdu atveides turpmākais iztirzājums būtu skaidrāks un pamatotāks, jāpiemin daži grieķu valodas vēstures Runas un rakstu varianta nošķiršanos grieķu gramatiķi fiksējuši jēdzienā ortogrāfija, kam līdztekus izveidojās arī jēdziens ortoēpija. pamatfakti. Pirmkārt, unikāla grieķu valodas vēsturiskās attīstības iezīme ir fakts, ka līdz 20. gs. septiņdesmitajiem gadiem tā pastāvēja divās formās: katarevusas un dimotikes variantā. Katarevusa jeb tīrā valoda (no grieķu katharos tīrs ) tika lietota oficiālajā saziņā, turpretim dimotike jeb tautas valoda (no grieķu dēmos/dimos tauta ) bija ikdienas sarunvaloda, daļēji arī literatūras valoda atkarībā no katra autora nostādnes tā dēvētajā valodas jautājumā, kurš Grieķijā tika raisījis nopietnu intelektuāļu polemiku teju vai gadsimta garumā (no 19. gs. līdz 20. gs. septiņdesmitajiem gadiem). Abi varianti būtiski atšķiras visos valodas līmeņos. Tikai kopš 20. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem dimotikes variants atzīts par oficiālo normatīvo valsts valodu, tādējādi atsakoties no katarevusas lietojuma. Tomēr praksē (publicētos tekstos) katarevusas formas, piemēram, morfoloģijas līmenī, paretam vēl joprojām var ieraudzīt līdzās dimotikes formām. Personvārdu jomā par dimotikes piemēriem 8

9 Ievads uzskatāmi vārdu saīsinātie varianti, kuri bieži tiek lietoti arī oficiāli: Konstantins Kosta/Kosts, Vasilijs Vasilis. Otrkārt, neraugoties uz to, ka jau seno grieķu inskripciju materiāls 2. gs. p. m. ē. liecina par fonētiskām pārmaiņām salīdzinājumā ar klasisko laiku grieķu valodas faktiem (seno divskaņu monoftongizēšanās, patskaņu garuma pakāpeniska nivelēšanās, dažu patskaņu fonētiska reducēšanās, izmaiņas atsevišķu līdzskaņu kvalitātē u. c.), koptajā jeb literārajā rakstu tika saglabāts pilnvērtīgs visu elementu pieraksts. Tādu runas un rakstu varianta nošķiršanos grieķu gramatiķi fiksējuši jēdzienā ortogrāfija ( pareiza rakstīšana ), kam līdztekus izveidojās arī jēdziens ortoēpija ( pareiza (iz)runāšana ). Aticisti 1 klasisko laiku grieķu valodas normu saglabāšanas propagandētāji līdz ar literārajām normām morfoloģijā un sintaksē aicināja saglabāt arī senās valodas fonētisko daudzveidību. Aticisma (tā laika pūrisma) attieksme pret valodas vēsturisko mantojumu ir pamatā 16. gadsimtā Roterdamas Erasma izteiktajam priekšlikumam par klasisko laiku (5., 4. gs. p.m.ē.) fonētisko normu lietošanu senās (pārsvarā vairākus gadsimtus pirms mūsu ēras pastāvošās) grieķu valodas apguvē un tekstu lasīšanā. Erasma dzīves laikā lietotā izruna joprojām tiek izmantota augstskolās, kurās apgūst klasisko filoloģiju un antīkās pasaules vēsturi. Grieķu augstskolās seno tekstu izrunā lieto mūsdienu valodas fonētiskās normas. Erasma pretinieki atbalstīja tā dēvētā reihlina 2 izrunas variantu, izmantojot dzīvās, reāli runātās un dzirdamās grieķu valodas izrunas tradīciju arī klasisko laiku tekstu izrunā. Minētie fakti ir iemesls tam, ka vienam un tam pašam grieķismam (šajā gadījumā grieķu īpašvārdam) dažādās s un arī vienas valodas vidē, piemēram, latviešu, pastāv atšķirīgi atveides varianti. 1 Atika kultūras ziņā savulaik plaukstošākais Centrālgrieķijas novads. 2 Ieviesējs vācu humānists Johanness Reihlins (Johannes Reuchlin, ). 9

10

11 1. Grieķu valodas elementi latviešu valodas vidē

12 1. Grieķu valodas elementi latviešu valodas vidē Grieķu īpašvārdu atveides variantu pastāvēšanu noteikusi grieķu valodas divējādā saskare ar latviešu valodu. Pirmkārt, tie ir senās, tā sauktās klasiskās grieķu valodas leksikas elementi, kas mūsu ienākuši jau sen, lielākoties ar citu valodu starpniecību un kam latviešu ir sava fiksēta pareizrakstības un pareizrunas tradīcija, kuras veidošanās ceļš 20. gadsimtā bijis neviendabīgs un pretrunīgu atveides piedāvājumu pilns. Otrkārt, tie ir mūsdienu grieķu valodas elementi, kas latviešu īpaši personvārdu sistēmā aktīvi ieplūda 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā. Sengrieķu leksēmu jaunieguvumi valodas praksē tikpat kā vairs negadās. Latviešu valodai tieša, citu valodu nepastarpināta saikne ar jaungrieķu valodu gan vēsturisku apstākļu, gan 20. gadsimtā arī politiski ideoloģisku apsvērumu dēļ tikpat kā nav veidojusies. Tomēr 21. gadsimta citvalodu elementi latviešu ienāk no visām Eiropas m bez kādas trešās jeb lielās valodas starpniecības. Vērojot grieķu leksiskā materiāla lietojumu latviešu publikācijās un vizuālajos medijos, redzams, ka trūkst stabilas vienveidības un konsekvences. Lielā mērā to nosaka neizpratne par to, kā jaungrieķu valodas materiālu iesaistīt latviešu valodas vidē, jo līdz šim pieejama uzziņu literatūra tikai par sengrieķu valodas atveidi; nezinātājs ieteikumus par sengrieķu īpašvārdu atveidi var uztvert kā vispārināmus un attiecināmus uz jebkuru grieķu valodas pastāvēšanas laikposmu. Tā par stabilu avotu kļuvis gadā publicētais Ābrama Feldhūna sagatavotais izdevums Sengrieķu valodas īpašvārdi sērijā Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā (13. laidiens), ko papildina Māra Vecvagara sastādītā Sengrieķu-latviešu īpašvārdu vārdnīca (2007). Daudzi grieķu personvārdi ir saglabājušies nemainīgi no klasiskās Hellādas laikiem, un to atveidē iedibināto latviskošanas tradīciju vairs nebūtu lietderīgi mainīt. Tomēr arvien vairāk latviešu sastopamas grieķu jaunlaiku leksēmas, kurām ar tā sauktās klasiskās izrunas un arī morfoloģijas normām vairs nav nekāda 12

13 1. Grieķu valodas elementi latviešu valodas vidē sakara. Lasot sengrieķu īpašvārdu atveides noteikumus, lietotājs var būt neizpratnē (un pat tikt maldināts) par mūslaiku grieķu valodas atspoguļojumu latviešu izrunā un rakstībā. Attiecībā uz svešu īpašvārdu atveidi latviešu jau vēsturiski izveidojusies prasība transkribēt pēc iespējas tuvāk vārda izrunai oriģināl, vārdu galotnes iekļaujot latviešu valodas locījumu sistēmā. Tā kā mūsdienu grieķu atšķirībā no sengrieķu valodas nešķir skaņas pēc to garuma, mūslaiku īpašvārdu latviskajā atveidojumā nav lietderīgi izmantot garumzīmes (taču sengrieķu īpašvārdu atveidojumos tās arvien konsekventi tiek izmantotas (Feldhūns 1974, Vecvagars 2007); jaunākajos publicējumos pat tiek lietots garais ō, piem., ōmega (Vecvagars 2007, 15)). Kaut daudzi jaungrieķu īpašvārdi, saglabājot mūslaiku izrunas principu vārda galotnē, latviešu būtu nelokāmi (sieviešu vārdi Fotini, Andromahi u. tml.), to atveidē piedāvāta arī galotne -e, kas formāli izskatās pēc klasisko laiku grieķu izrunas iedzīvināšanas, tomēr būtībā ir grieķu vārdformas iespējami ērta pārcelšana latviešu deklinēšanas sistēmā. Kopainas uztverei un uzziņai te vietā īss pārskats par grieķu leksikas iedzīvošanos latviešu valodas vidē nedaudz vairāk nekā gadsimta laikā. Laika ziņā senākais mēģinājums pievērst uzmanību faktam, ka grieķu īpašvārdu sistēma ir ļoti neviendabīga un tādēļ latviskai atveidei sarežģīta, lasāms Kārļa Mīlenbaha Homēra Odisejas atsevišķu dziedājumu tulkojuma 1. burtnīcā, kas nākusi klajā gadā. Mīlenbaha uzdevums gan ir senā teksta tulkojums, tādēļ vēl nav pamata runāt par mūslaiku grieķu valodas faktiem. Par grieķu īpašvārdu atveides sistēmas iedibinātāju uzskatāms Latvijas Universitātes profesors Ernests Felsbergs, kurš pirmais publicējis grieķu īpašvārdu atveides pamatprincipu skaidrojumu un latviskoto īpašvārdu sarakstu (1922). Lai gan arī tas vēl ir tikai sengrieķu materiāla saraksts, ievadā autors jau piemin jaungrieķu 13

14 1. Grieķu valodas elementi latviešu valodas vidē izrunu un faktus no grieķu valodas vēstures, kas liecina par izrunas mainīgumu garo gadsimtu gaitā; viņa priekšlikums ir nošķirt, piemēram, senā diftonga ει pilno izrunu klasisko laiku tekstos no tā monoftongizētā varianta ( i ) hellēnisma laiku tekstos, kas atbilst arī tālaika izrunai. Pagājušā gadsimta divdesmitie un trīsdesmitie gadi, kad augstākā izglītība Latvijā līdz ar Latvijas Universitātes dibināšanu tiek ievirzīta nacionālās valodas izmantošanas un līdz ar to arī attīstīšanas gultnē, ir ražīgs posms latviešu un citu valodu savstarpējo saikņu noteikšanā svešvārdu atveides jomā. Ar aicinājumu veidot oriģināla valodai tuvāku svešvārdu atainojumu (tātad kritizējot iepriekšējo piedāvājumu) gadā nāk klajā Eduarda Ozoliņa un Jāņa Endzelīna sastādītā Latviešu pareizrunas vārdnīca, kurā plaši pārstāvētas arī grieķu leksēmas, kuru atveide, protams, balstīta sengrieķu potenciālās izrunas principos. Tomēr ideālu konsekvenci atveidojuma principu ievērošanā (ne tolaik, ne tagad) valodniekiem neizdodas izveidot uz to norādījis arī klasiskās filoloģijas profesors Pēteris Ķiķauka gadā publicētā darbā Piezīmes par dažiem latviešu valodas labojumiem :.. nav sasniegta nekāda pareiza izruna un rakstība. Jāpiebilst, ka tieši no P. Ķiķaukas uzrakstītiem šķirkļiem Latviešu konversācijas vārdnīcā 30. gados latviešu uzziņā ienāk fakti arī par jaungrieķu kultūru un valodu. Nākamajos divos gadu desmitos rodas nepieciešamība pēc jaunas normēšanas, un gadā nāk klajā Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca Hermaņa Bendika sakārtojumā, kurā jau ieguldīts pareizrakstības komisijas kopdarbs. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kad tiek veidoti dažādu valodu īpašvārdu atveides principi, sērijā Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā 13. laidiens veltīts sengrieķu īpašvārdiem (jaungrieķu īpašvārdi joprojām vēl nav aktualizēti), un to sagatavojis Ā. Feldhūns 14

15 1. Grieķu valodas elementi latviešu valodas vidē (Rīga : Zinātne, 1974). Uz to, ka svešvārdu un citvalodu īpašvārdu atveides jautājumi savstarpēji arvien saistīti, norāda priekšlikums, kas izteikts jau pieminētajā Ā. Feldhūna darbā: sengrieķu īpašvārdu un sugasvārdu atveides principi drīkst atšķirties, jo sengrieķu īpašvārdi ir klasiskās senatnes piederums, kamēr no grieķu valodas aizgūtie sugasvārdi, kuri piedalās arī terminveidē, ir mūsdienu valodas sastāvdaļa. Šāds piedāvājums pirmo reizi (pēc E. Felsberga) aicina raudzīties uz grieķu valodas telpu kā laikposmotu, lai arī par jaungrieķu perioda materiālu te vēl nav runas. Jaunā gadu tūkstoša sākumā, gadā, klajā nāk antīkās filozofijas speciālista Māra Vecvagara Sengrieķu-latviešu īpašvārdu vārdnīca, kurā joprojām tiek apcerēts sengrieķu materiāls (lai gan vārdnīcā atrodamas arī Bizantijas laiku leksēmas, kuru izruna jau praktiski bijusi tāda kā mūsdienu grieķu ). Atzīstama ir autora gatavība norādīt paralēlvariantus īpašvārdiem, kuros viņa un Ā. Feldhūna ieteikumi atšķiras, vērojama arī atgriešanās pie E. Felsberga ieteikumu principiem. Lai gan vārdnīcas ievadvārdos tās autors norāda, ka šim izdevumam nepiemīt tā dēvētais normatīvais raksturs un ka tas nav uzskatāms par sengrieķu īpašvārdu pareizrakstības sarakstu, vārdnīcas lietotājs tās ievadtekstā visdrīzāk rūpīgi neiedziļināsies (iespējams, pat neievēros tās nosaukumā vārdu sengrieķu ) un izmantos tās ieteikumus kā vispārlietojamus grieķu īpašvārdu atveidē. Citiem vārdiem sakot: ir pienācis laiks piedāvāt mūslaiku grieķu jeb jaungrieķu īpašvārdu atveides principus, iespējami tos sasaistot ar sengrieķu vārdu atveides tradīciju norādot uz atšķirībām un paralēlvariantiem. Personvārdu atveides jomā tas ir arī šā publicējuma uzdevums. Vienlaikus šis izdevums piedāvā atsevišķus precizējumus grieķu personvārdu atveidē salīdzinājumā ar grieķu ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, kas iekļauti gadā publicētajā Lielajā pasaules atlantā (Rīga : Jāņa sēta). 15

16

17 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi

18 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi 1. TABULA. Grieķu valodas alfabēts un grieķu burtu transkripcija Grieķu burta zīme Grieķu burta izruna latviski Burta nosaukums latviski mūsdienu grieķu sengrieķu mūsdienu grieķu sengrieķu Αα [a] [a] alfa alfa Ββ [v] [b] vita bēta Γγ [g] [g] gamma gamma Δδ [d] [d] delta delta Εε [e] [e] epsilons epsilons Ζζ [z] [z] zita zēta Ηη [i] [ē] ita ēta Θθ [t] [th] tita thēta Ιι [i] [i] jota jota Κκ [k] [k] kapa kapa Λλ [l] [l] lambda lambda Μμ [m] [m] mi mī Νν [n] [n] ni nī Ξξ [ks] [ks] ksi ksī Οο [o] [o] omikrons omikrons Ππ [p] [p] pi pī Ρρ [r] [rh] ro rhō Σσ ς (vārda beigās) [s] [s] sigma sigma Ττ [t] [t] taf tau Υυ [i] [ü] ipsilons ipsilons Φφ [f] ph fi phī Χχ [h] kh hi khī Ψψ [ps] [ps] psi psī Ωω [o] [ō] omega ōmega Burti α, ε, η, ι, ο, υ, ω apzīmē patskaņus. Burti β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ/ς, τ, φ, χ, ψ apzīmē līdzskaņus. 18

19 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi 19

20 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi 2. TABULA. Praktiskās transkripcijas pamatprincipi un paraugi Grieķu valodas burts/ burtkopa Transliterācija latīņu grafētikā Izruna grieķu Atbilstošais latviešu alfabēta burts/ burtkopa Priekšvārda/uzvārda piemērs grieķu Priekšvārda/ uzvārda transliterācija Priekšvārda/ uzvārda atveide latviešu A, α a [a] a 'Αννα Anna Anna [αι] ae/e [e] e Αικατερίνη Aikaterini Ekaterine [αν] ay/au [af/av] af/av Καρλαύτης (uzv.) Σταύρος Karlaytis/-es Stayros Karlaftis Stavrs Β, β v [v] v Βαρβάρα Varvara Varvara [Ββ] vv [v] v Σαββάς Savvas Savs Γ, γ g [gh] g Γρηγόρης Grigoris Grigoris [γγ] ng [ng] ng 'Αγγελος Angelos Angels [γκ] g/nk (vārda sākumā/ vārda vidū) [g/nk] (vārda sākumā/ vārda vidū) g/nk (vārda sākumā/ vārda vidū) Γκρίτζαλης (uzv.) Ταγκαλάκης (uzv.) Gritzalis Tankalakis Gridzalis Tankalakis [γι/γε] gi/ge [j/ji/je] j/ji/je Καλογεροπούλου (uzv.) Γιαλαμάς (uzv.) Kalogeropyloy Jalamas Kalojeropulu Jalams Δ, δ d [ð/dh] d Δήμητρα Dimitra Dimitra Ε, ε e [e] e Ελένη Eleni Elene [ει] ei [i] i Ειρήνη Eirini Irine [ευ] ey/eu [ef/ev] ef/ev Ευστάθιος Ευάγγελος Eystathios Eyaggelos Efstatijs Evangels Ζ, ζ z [z] z Ζήνων Zenon Zinons H, η i [i] i Ηρακλής Iraklis Iraklis Θ, θ th [θ/th] t Θοδώρος Todoros Todors Ι, ι i [i] i Ιφιγένεια Ifigeneia/ Iphigeneia Ifigenija [ια, ιε, ιo] ia, io [ja, jo] ja, jo Χουλιάρας (uzv.) Μολιέρος Χιότης (uzv.) Choyliaras Molieros Chiotis Huljars Moljērs Hjotis Κ, κ k [k] k Κωνσταντίνος Konstantinos Konstantins [κκ] k [k] k Σακκάς Sakkas Saks Λ, λ l [l] l Λεωνίδας Leonidas Leonids [λλ] ll [ll] ll Κάλλας Kallas Kalls Μ, μ m [m] m Μελίνα Melina Melina [μμ] mm [mm] mm Εμμανουήλ Emmanuel Emmanuils/ Emanuels 20

21 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi Grieķu valodas burts/ burtkopa [μπ] Transliterācija latīņu grafētikā b/mp (vārda sākumā/ vārda vidū) Izruna grieķu [b/mb] (vārda sākumā/ vārda vidū) Atbilstošais latviešu alfabēta burts/ burtkopa b/mb (vārda sākumā/ vārda vidū) Priekšvārda/uzvārda piemērs grieķu Μπούρας (uzv.) Χαραλάμπος Priekšvārda/ uzvārda transliterācija Buras Charalampos/ Charalambos Priekšvārda/ uzvārda atveide latviešu Burs Haralambs Ν, ν n [n] n Νίκη Niki Nike [νν] nn [nn] nn Γιάννης (uzv.) Jannis Jannis [υτ] d/nd (vārda [d/nd] (vārda d/nd (vārda Ντούμας (uzv.) Αντώνης Dumas Andonis Dums Andonis/ sākumā/ sākumā/ sākumā/ Antonis/ vārda vārda vārda vidū) vidū) vidū) Antonijs (latīņu valodas ietekmē Antonius) Ξ, ξ x [x] ks Ξένια Ksenia Ksenija O, o o [o] o Οδυσσέας Odysseys Odisejs [οι] oi [i] i Οικονόμου (uzv.) Oikonomoy/ Ikonomu -ou [ου] ou [u] u Σταυρούλα Stavroula Stavrula Π, π p [p] p Πέτρος Petros Petrs Ρ, ρ r [r] r Ροδή Rodi Rode [ρρ] rr [rr] rr Πύρρος Pirros Pirrs Σ, σ/ς s [s] s Σπύρος Spiros Spirs [σσ] ss [ss] s Ρούσσος Roussos Russ Τ, τ t [t] t Τιμόθεος Timotheos Timotejs [τζ] dz [dz] dz Τζάντζαλος (uzv.) Dzandzalos Dzandzals [τσ] ts [ts] c Τσαγγάς (uzv.) Tsangas Cangs Υ, υ y [y/i] i Υψηλάντης (uzv.) Ypsilandis Ipsilandis Φ, φ f [ph/f] f Φωτεινή Photeine/ Fotine Foteini Χ, χ ch [ch/h] h Χαρούλα Charoyla/ Harula Haroula Ψ, ψ ps [ps] ps Ψυχάρης (uzv.) Psycharis Psiharis Ω, ω o [o] o Θεώνη Theone/Teoni Teone 21

22 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi Komentāri un skaidrojumi Sieviešu dzimtes galotnes -η un vīriešu dzimtes galotnes -ης transliterācijas paņēmieni, vadoties vai nu pēc klasiskās, vai reihlina (mūslaiku grieķu valodas) izrunas grafiskā atainojuma principiem, var būt divēji: -e/-i un -es/-is. Turpmāk tekstā un tabulās izmantots otrais variants; angļvalodīgos tekstos un dokumentos vairāk izmantots pirmais. Līdzīgi skaidrojami burtu υ (y/i), φ (ph/f), χ (kh/h), θ (th/t), kā arī digrafu αι (ai), αυ (au), ει (ei), ευ (eu), ου (ou) transliterēšanas varianti. Burtu η latviešu atveido ar i, taču, tā kā sengrieķu to izrunāja kā ē, dažos īpašvārdos (piemēram, grieķu mitoloģijas personāžu vārdos), ievērojot latviešu nostiprinājušos tradīciju, iespējams atveidē saglabāt e, piemēram: Ειρήνη Irena/Irine. Sieviešu personvārdu galotnē jaungrieķu varianta latviskojumā, vairoties no nelokāmām formām (kā Irini u. tml.), ieteicams lietot -e, respektīvi, Irine. Krievu, kur grieķu cilmes personvārdi visai izplatīti (bet sieviešu dzimtes galotne -e sastopama reti), kā sengrieķu, tā jaungrieķu personvārdus ar galotni -e atveido ar galotni -a (Irina). Burtkopa aϊ (ar divpunkti uz otrā elementa) tiek transkribēta kā ai (piemēram, Ptolemaida); līdzīgi arī burtkopa eϊ (ar divpunkti uz otrā elementa) latviešu transkribējama ar ei: aϊ eϊ ai ei Mūsdienu grieķu atšķirībā no sengrieķu valodas nešķir skaņas pēc to garuma, tāpēc garumzīmes to latviskajā atveidojumā nebūtu jāizmanto; tomēr ir atsevišķi izņēmumi, kas saistāmi ar tradīcijas ietekmi, piemēram, Atēna, Irēne. Tādos gadījumos iespējami atveides paralēlvarianti. 22

23 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi Atbilstoši jaungrieķu valodas izrunai burtkopas, kuras sengrieķu apzīmējušas diftongus (izņemot ου, kuru izrunā kā u gan sengrieķu, gan mūsdienu grieķu ), proti, αι (ai), αυ (au), ει (ei), ευ (eu), οι (oi), latviešu atveido: 3 Burtkopa grieķu Atainojums latīņu alfabētiskajā sistēmā Atveide latviešu Piemērs grieķu Piemērs latviešu αι ae/e e Φαίδρα Fedra (sengrieķu Faidra) αυ af/av av (ja seko patskanis vai balsīgs līdzskanis) Σταύρος Stavrs af (ja seko nebalsīgs līdzskanis) Γλαυκός Glafks (sengrieķu Glauks) ει ei i Φωτεινή Fotine ευ ef/ev ev Ευαγγελία Evangelija 3 (ja seko patskanis vai balsīgs līdzskanis) ef Ευτυχία Eftihija (ja seko nebalsīgs līdzskanis) οι oi i Δέσποινα Despina oυ izņēmums ou u Χριστόδουλος Hristoduls Latviešu no līdzskaņu dubultojumiem saglabā tikai λλ (ll), μμ (mm), νν (nn), ρρ (rr) patskaņa priekšā: λλ ll Καλλίμαχος Kallimahs μμ mm Αμμόνιος Ammonijs νν nn Γιάννης Jannis ρρ rr Πύρρος Pirrs 3 Vārdi, kas sākas ar ευ, vēsturiski ir kopīgs pareizticīgās tradīcijas mantojums. Krievu valodas izrunas ietekmē šo vārdu atveidē iespējami varianti ar jev-/jef- sākumzilbē, piemēram: Jevgēnija, Jeftihija. 23

24 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi Burtkopu μπ, ντ, γγ, γκ, τζ, τσ (sk. arī 2. tabulu): μπ ντ b (vārda sākumā) mb (vārda vidū) d (vārda sākumā) nd (vārda vidū) Μπαμπινιώτης Ντaλλάρας Παντελής Bambinjotis Dallars Pandelis γγ ng Αγγελική Angelike γκ nk (vārda vidū) Παγκράτιος Pankratijs τζ dz Λορεντζάτος Lorendzats τς c Γκαλίτσιος Galicijs Izņēmums ir grieķu lietojamie latīņu cilmes īpašvārdi, kas tiek starptautiski plaši lietoti un ir atpazīstami tieši latīniskajā rakstībā un attiecīgi arī izrunā. Tie grieķu vēsturiski ienākuši vēl antīkās pasaules kultūrlaikos, kad grieķu valodas izruna acīmredzot precīzāk atainoja tīru nt skaņu. Tādos personvārdos burtkopu ντ (nt) atveido ar nt: Βαλεντίνος Valentins, Αντώνιος Antonijs. Ja pēc patskaņa ι (i) seko patskanis o (o) vai burtkopa ου (ou), ι latviešu atveido ar j: ι j (ja seko patskanis o Ιορδάνης Jordanis vai burtkopa ου) Ιουλία Julija/Jūlija Ja pēc līdzskaņa γ (g) seko patskanis ι (i), līdzskani γ un patskani ι latviešu atveido ar vienu līdzskani j: γι γε j j Γιώργος Jorgs 24

25 2. Grieķu valodas alfabēts un transkripcijas paraugi Personvārdu izskaņu, galotņu atveide Burtkopu -ιος (-ios) vārda izskaņā latviešu atveido ar -ijs: -ιος -ijs Δημήτριος Dimitrijs Burtkopu -ία (-ia) vārda izskaņā latviešu atveido ar -ija: -ία -ija Ναταλία Natalija Burtkopu -αος (-aos) vārda izskaņā latviešu atveido ar -ajs: -αος -ajs Νικόλαος Nikolajs Burtkopu -εα (-ea) vārda izskaņā latviešu atveido ar -eja: -εα -eja Δημητρέα Dimitreja Burtkopu -έας (-eas) vārda izskaņā latviešu atveido ar -ejs: -έας -ejs Αχιλλέας Ahillejs Vīriešu dzimtes galotnes -ος (-os) un -ας (-as) latviešu atveido ar -s: -ος Αλέξανδρος Aleksandrs -s -ας Βίκτωρας Viktors Sieviešu dzimtes galotni -α latviešu parasti atveido ar -a, savukārt sieviešu dzimtes galotni -η atveido ar -e (papildus sk. komentāru par personvārdu Ειρήνη 22. lpp.): -α -a Σταβρούλα Stavrula -η -e Ελένη Elene Ροδή Rode 25

26

27 3. Jaungrieķu personvārdu atveide latviešu

28 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu personvārdu atveides paraugu izvēli noteica to popularitāte mūsdienu Grieķijā, taču tabulās iekļauti arī reti, bet atveidei sarežģītāki piemēri. Vīriešu un sieviešu priekšvārdu atveides tabulās papildus norādīts arī sengrieķu kultūrtelpā izplatītais (dieva vai cilvēka) vārds, kas dod priekšstatu par senā un mūsdienu varianta sakritībām vai arī atšķirībām (zīmīgi, ka grieķu sieviešu vārdi bieži veidojušies no vīriešu vārdformas tādi sieviešu vārdi tabulā iekļauti tikai bieža lietojuma gadījumos). Jau no sengrieķu kultūrlaikiem populāri vārdi atzīmēti ar zvaigznīti (*), atvēlot iespēju izmantot abus atveides variantus gan tradicionāli pazīstamos daudzās s, gan jaungrieķu formas (piemēram, Ηρακλής Hērakls/Iraklis). Personvārdu paralēlvarianti atdalīti ar slīpsvītru. Vīriešu vārdi un uzvārdi ar izskaņu -ας dažos gadījumos latviešu atveidoti arī ar galotni -a, ja to nosaka labskanība mērķ (piemēram, uzvārds Fokjs/Fokja) vai arī ja tie ir starptautiski atpazīstami vārdi (grieķis Zorba). 28

29 3. Jaungrieķu personvārdu 3. TABULA. 4 Jaungrieķu vīriešu priekšvārdi un to Jaungrieķu valodas vīriešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Vīriešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu Achilleas Αχιλλέας Ahillejs Achilleys Ἀχιλλεύς Ahillejs Aleksandros Αλέξανδρος Aleksandrs Alexandros Ἀλέξανδρος Aleksandrs Aleksios Αλέξιος Aleksijs Anastasios Αναστάσιος Anastasijs Andreas Ανδρέας Andrejs Andreās/ Andreys Angelos Άγγελος Angels Antonios/ Antonis Αντώνιος/ Αντώνης Αntonijs/ Antonis Apostolos Απόστολος Apostols Argyrios Αργύριος Argirijs Ἀνδρέας/ Ἀνδρεύς Andrejs Antōnios Ἀντώνιος Antonijs Aristeides/-is Αριστείδης Aristidis Aristeidēs Ἀριστείδης Aristeids Aristoteles/-is Αριστοτέλης Aristotelis Aristotelēs Ἀριστοτέλης Aristotelis Asterios Αστέριος Asterijs Asterios Ἀστέριος Asterijs Athanasios Αθανάσιος Atanasijs Athanatos Αθάνατος Atanats Charalampos Χαράλμπος Haralambs Charilaos Χαρίλαος Harilajs Charilāos Χαρίλαος Harilājs Chrestos Χρήστος Hrists/Krists* Chrēstos Χρηστός Hrēsts Christophoros Χριστόφορος Hristofors Demetrios/ Demetres/-is Δημήτριος Δημήτρης Dimitrijs/ Dimitris Dēmētrios Δημήτριος Dēmetrijs Dionysios Διονύσιος Dionisijs Dionysios Διονύσιος Dionīsijs Efstathios Ευστάθιος Efstatijs* Eystathios Εὐστάθιος Eustatijs Efthymios Ευθύμιος Eftimijs Eythymos Εὔθυμος Eitīms Eutīms Ektoras Έκτωρ/ Έκτωρας Ektors Hektōr Ἕκτωρ Hektors 4 3. un 4. tabulā sengrieķu īpašvārdu atveides ailē iekļautie personvārdi saskaņoti ar M. Vecvagara (2007) vārdnīcas materiālu. 29

30 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu valodas vīriešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā Eleftherios/ Lefteris rakstījums jaungrieķu Ελευθέριος/ Λευτέρης Elefterijs/ Lefteris Vīriešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu Eleytherios Ἐλευθέριος Eleiterijs Eleuterijs Elias/Ilias Ηλίας Ilijs/Ilja Ēlias Ηλίας Elijs/Elija Emmanoyel Εμμανουήλ Emmanuils/ Emanuels* Evangelos Ευάγγελος Evangels Eyangelos Εὐάγγελος Eiangels/ Euangels Gavriel/ Gavriil Georgios/ Georgos/ Giorgos/ George Giannes/ Giannis Glafkon/ Glafkonas Gregorios/ Gregores/-is Γαβριήλ Gavriils Gabriēl Γαβριήλ Gabriēls Γεώργιος/ Γιώργιος/ Γιώργος Γιάννης Γλαύκων/ Γλαύκωνας Γρηγόριος/ Γρηγόρης Georgijs/ Giorgijs/ Georgs/ Jorgs Jannis/ Janis* Geōrgios Γεώργιος Georgijs Glafkons Glaucōn Γλαύκων Glaukons/ Glauks Grigorijs/ Grigoris Grēgorios Γρηγόριος Grēgorijs Ioannes/-is Ιωάννης Joannis Iōannēs Ἰωάννης Joanns/Joannis Ioulianos Ιουλιανός Julians/ Juliāns* Iulianos/ Ioyliānos Ἰουλιανός Jūliāns/ Julians Iraklis Ηρακλής Iraklis* Hēraklēs Ἡπρακλῆς Hērakls Konstantinos/ Kostas Κωνσταντίνος/ Κώστας Konstantins/ Konstantīns/ Kosts/Kosta* Kōnstantīnos Κωνσταντῖνος Konstantīns Kritolaos Κριτόλαος Kritolajs Kritolāos Κριτόλαος Kritolājs Ksenochares/ -is Ξενοχάρης Ksenoharis Kyriakos Κυριάκος Kirjaks Leonidas Leonides Λεωνίδας Leonids Leōnidās Λεωνίδης Leonids Lukas Λούκας Luks/ Lūks/Lūka Loykās Λουκᾶς Lūks/ Lūka 30

31 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu valodas vīriešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Vīriešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu Marios Μάριος Marijs Marios Μάριος Marijs Markos Μάρκος Marks Markos Μάρκος Marks Maximos Μάξιμος Maksims Michail/ Michales/-is Μιχαήλ/ Μιχάλης Mihails/ Mihalis Michaēl Μιχαήλ Mihaēls Miltiades/-is Μιλτιάδης Miltiadis Miltiadēs Μιλτιάδης Miltiads Mnistor Μνήστωρ Mnistors Mnēstōr Μνήστωρ Mnēstors Nikeforos/ Nikephoros Nikiphoros Nikeratos/ Nikiratos Νικηφόρος Nikifors Nīkēphoros Νικηφόρος Nīkēfors Νικήρατος Nikirats Nīkēratos Νικήρατος Nīkērats Nikitas Νικήτας Nikita/Nikits Nīkētās/ Nīkētēs Nikolaos/ Nikos Νικόλαος Νίκος Nikolajs/ Niks Νικήτας/ Νικήτης Nīkēts Nīkolāos Νικόλαος Nīkolājs Odysseas Οδυσσέας Odisejs Odysseys Οδυσσεύς Odisejs Omiros Όμηρος Omirs/ Homērs* Panagiotes/-is Παναγιώτης Panajotis Panteles/-is/ Pandelis Παντελής Pandelis Homēros Ὅμηρος Homērs Paris Πάρις Paris/Parids 5 Paris Πάρις; -ιδος 6 Parids Paschales/-is Πασχάλης Pashalis Pavlos Παύλος Pavls/ Pauls* Paylos Παῦλος Pauls Perikles/-is Περικλής Periklis Periklēs Περικλῆς Perikls Petros Πέτρος Petrs Petros Πέτρος Petrs/Pēteris* 5 No sengrieķu kultūrlaikiem populāri vārdi, kuru lietojumā būtu izmantojami abi atveides varianti (gan tradicionāli pazīstamie daudzās s, gan jaungrieķu). 6 Te un citur līdzīgos gadījumos personvārda atveidei latviešu izmantots sengrieķu vārdformas ģenitīva celms (piemēram, nominatīvs Πάρις, ģenitīvs Πάριδος Parids; nominatīvs Ελπίδα, ģenitīvs Ελπίδος Elpida). Izskaņa norādīta aiz defises. 31

32 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu valodas vīriešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Vīriešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu Philippos Φίλιππος Filips Philippos Φίλιππος Filips Savvas Σάββας Savs/Sava Sabbas Σάββας Saba Sofokles/-is Σοφοκλής Sofoklis Sophoklēs Σοφοκλῆς Sofokls* Sokrates/-is Σωκράτης Sokratis Sōkratēs Σοκράτης Sokrats/ Sōkrats Sotires/-is Σωτήρης Sotiris Sōtēr Σωτήρ Sotērs Spyridon/ Spyros Σπυρίδων/ Σπύρος Spiridons/ Spirs Stamatios Σταμάτιος Stamatijs Stavros Σταύρος Stavrs Stelios Στέλιος Stelijs Stephanos Στέφανος Stefans Stephanos Στέφανος Stefans Thanases/-is Θανάσης Tanasis Theoboylos Θεόβουλος Teovuls Theoboylos Θεόβουλος Teobuls Theochares/-is Θεοχάρης Teoharis Theophanes/- is Θεοφάνης Teofanis Teophanēs Θεοφάνης Teofans Thodoros Θόδωρος Todors Thomas Θωμάς Toma/ Toms Thōmās Θωμᾶς Toms/ Toma Timotheos Τιμόθεος Timotejs Tīmotheos Τιμόθεος Tīmotejs Vaggeles/-is Βαγγέλης Vangelis Vasileios/ Vasilios/ Basilis Βασίλειος/ Βασίλης Vasilis/ Vasilijs Basileios Βασίλειος Basilejs Vion Βίων Vions Biōn Βίων Bions Zalefkos Ζάλευκος Zaleiks Zaleykos Ζάλευκος Zaleiks/ Zaleuks Zises/-is Ζήσης Zisis 32

33 3. Jaungrieķu personvārdu 4. TABULA. Jaungrieķu sieviešu priekšvārdi un to Jaungrieķu valodas sieviešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Aggeliki Αγγελική Angelike/-i 7 Sieviešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu Aglaia Αγλαΐα Aglaja Αglaia Ἀγλαΐα Aglaja Agni Αγνή Agne/-i Agoritsa Αγορίτσα Agorica Aikaterine/-i Αικατερίνη Ekaterine/-i atveide latviešu Aimilia Αιμιλία Emilija Aemiliā Αἰμιλία Aimilija Akrive/-i Ακριβή Akrive/-i Andromache/-i Ανδρομάχη Andromahe/-i Andromachē Ἀνδρομάχη Andromahe Anastasia Αναστασία Anastasija Anthe/-i/ Anthoyla Ανθή Ανθούλα Ante/-i/-a Antula Antigone/-i Αντιγόνη Antigone/-i Antigonē Ἀντιγόνη Antigone Aphrodite/-i Αφροδίτη Afrodite/-i Aphrodītē Ἀφροδίτη Afrodīte Apostolia Αποστολία Apostolija Argyro/ Argyre/-i Αργυρώ Αργυρή Argiro Argire/-i Aristea Αριστέα Aristeja Argyrā Ἀργυρᾶ Argira Armonia Αρμονία Armonija Charmoniā Ἁρμονία Harmonija Artemis Άρτεμις Artemida* Artemis Ἄρτεμις; -ιδος Artemida Aspasia Ασπασία Aspasija Aspasia Ἀσπασία Aspasija Athena Αθήνα Atina*/ Atēna Babile/-i Βαβύλη Vavile/-i Barbara Βαρβάρα Varvara Basileia Βασιλεία Vasilija Basilike/-i Βασιλική Vasilike/-i Athēnē Ἀθήνη Atēna Charikleia Χαρίκλεια Harikleja Charikleia Χαρίκλεια Harikleja 7 Iespējams paralēlvariants nelokāmā formā (šajā gadījumā Angeliki). 33

34 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu valodas sieviešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Charula Χαρούλα Harula Chrise/-i Χρυσή Hrise/-i Christina Χριστίνα Hristina Sieviešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu atveide latviešu Chrysanthe/-i Χρυσάνθη Hrisante/-i Chrysanthis Χρυσανθίς;-ιδος Hrīsantida Chrysayge/-i Χρυσαυγή Hrisavge/-i Demetra Δήμητρα Dimitra Dēmētēr Δημήτηρ Dēmetra Despoina Δέσποινα Despina Dora Δώρα/Ντόρα Dora Dorothea Δωροθέα Doroteja Eirine/-i Ειρήνη Irine/-i/-a Eirēnē Εἰρήνη Eirēne Elene/-i Ελένη Elene/-i Helene/-a Eleytheria Ελευθερία Elefterija Eliana Ηλιάνα Iljana Elisavet Ελισάβετ Elisavete Elisabete Elizabete/-a Elle/-i Έλλη Elle/-i/-a Helēnē Ἑλήνη Helēne/ Helēna Elpida Ελπίδα Elpida Elpis/-idos Ἐλπίς; -ιδος Elpida Emmanuela Εμμανουέλα Emmanuela Ermione/-i Ερμιόνη Ermione/-i Hermionē Ἑρμιόνη Hermione Eyaggelia Eyaggele/-i Ευαγγελία/ Ευαγγελή Evangelija Evangele/-i Eyanthia Ευανθία Evantija Eydoksia Eydokia Ευδοξία Ευδοκία Evdoksija Evdokija Eygenia Ευγενία Evgenija Eymorfia Εμορφία Evmorfija Eyphrosyne/-i Eyfrosyne/-i Ευφροσύνη Efrosine/-i Eyphrosynē Εὐφροσύνη Eifrosine/ Eufrosine Eystathia Ευσταθία Efstatija 34

35 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu valodas sieviešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Eystratia Ευστρατία Efstratija Sieviešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu atveide latviešu Eyterpe/-i Ευτέρπη Efterpe/-i Eyterpē Εὐτέρπη Eiterpe Euterpe Eythalia Ευθαλία Eftalija Eythymia Ευθυμία Eftimija Eytychia Ευτυχία Eftihija Foteine/-i Φωτεινή Fotine/-i Garyphallia Γαρυφαλλιά Garifallija Georgia Γεωργία Georgija Glykeria Γλυκερία Glikerija Glykerā Γλυκλέρα Glikera Ioanna Ιωάννα Joanna Ioylia Ιουλία Jūlija Iūlia Ἰουλία Jūlija Iphigeneia Ιφιγένεια Ifigenija Īphigeneia Ἰφιγένεια Īfigeneja Iris Ίρις Irisa/Irida Iris Ἷρις;-ιδος Irida Kallirroe/-i Καλλιρρόη Kalliroje/-ja Kallirroē Καλλιρόη Kalliroja (divu līdzskaņu dubultojums vienā vārdā nav labskanīgs) Katerina Κατερίνα Katerina Konstantia Κωνσταντία Konstantija Ksanthe/-i Ξανθή Ksante/-i Ksenarete/-i Ξεναρέτη Ksenarete/-i Kyriake/-i Κυριακή Kirjake/-i Lamprine/-i Λαμπρινή Lambrine/-i Laodike/-i Λαοδίκη Laodike/-i Lāodīkē Λαοδίκη Laodīke Loykia Λουκία Lukija Maria Μαρία Marija Martha Μάρθα Marta Melina Μελίνα Melina Myrto Μυρτώ Mirto Myrtō Μυρτώ Mirtō 35

36 3. Jaungrieķu personvārdu Jaungrieķu valodas sieviešu vārdu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Nafsippe/-i Ναυσίππη Nafsipe Sieviešu vārdu tradicionālā atveide no sengrieķu valodas transliterācija latīņu grafētikā rakstījums sengrieķu Nike/-i Νίκη Nike/-i Nīkē Νίκη Nīke Nikolitsa Νικολίτσα Nikolica Olga Όλγα Olga Panagiota Παναγιώτα Panajota Panoraia Πανωραία Panoreja Paraskeye/-i Παρασκευή Paraskeve/-i Parthena Παρθένα Partena Pinelope/-i/ Penelope/-i Roufa/ Roupha Πηνελόπη Ρούφα Pinelope/-i Penelope* Rufa Savvina Σαββίνα Savina Sophia Σοφία Sofija Sotiria Σωτηρία Sotirija Stayroyla Σταυρούλα Stavrula Styliane/-i Στυλιανή Stiljane/-i atveide latviešu Pēnelopē Πηνελόπη Pēnelope Thaleia Θάλεια Talija Thaleia Θάλεια Talija/Taleja Theodore/-i/ Teodora Θεοδώρη Θεοδώρα Teodore/-i Teodora Theoni Θεώνη Teone/-i Theodōrē Θεοδώρη Teodora Zenobia Ζηνοβία Zinovija Zēnobiā Ζηνοβία Zēnobija Zoi Ζωή Zoje/Zoe/ Zoja* 36

37 3. Jaungrieķu personvārdu JAUNGRIEĶU UZVĀRDI UN TO ATVEIDE LATVIEŠU VALODĀ Jaungrieķu uzvārdu galotnes vīriešu dzimtē ir -ος (-os), -ης (-es/-is), -ας (-as); atveidojumos latviešu attiecīgi -s, -is, -s/-a. Turku cilmes uzvārdos ar izskaņu -ογλου (-oglou) ir galotne -ου; atveidojumos latviešu -u, kas ir nelokāma un tāda paliek arī sievietes uzvārdā: -ος -s Λαβδός Lavds -ης -is Καβάφης Kavafis -ας -s/-a Ζολότας Zolots -ου -u Κεχαγιόγλου Kehajoglu Jaungrieķu sieviešu uzvārdi pārstāv vīriešu dzimtes vienskaitļa ģenitīva formu: Vīrieša uzvārds Sievietes uzvārds (vīriešu dzimtes vienskaitļa ģenitīvs) Σταύρος Stavrs Σταύρου Stavru/Stavra 8 Γιαννίδης Jannidis Γιαννίδη Jannide/Jannidi Ζολότας Zolots Ζολότα Zolota Grieķu īpašvārdi latviešu lokāmi tāpat kā atbilstošās deklinācijas latviešu vārdi, taču ģenitīva formā pieļaujami paralēlvarianti ar līdzskaņu miju un bez tās, piemēram, uzvārda Kazandzidis (Καζαντζίδης) ģenitīva formas Kazandzida/Kazandziža. Priekšroka tomēr dodama formām bez mijas tas palaikam svarīgi ne tikai no labskanības viedokļa, bet arī tāpēc, ka šādās formās labāk atpazīstams leksēmas oriģināls. 8 Pieļaujama arī galotne -a, kas veido latviešu atbilstošu lokāmu formu. 37

38 3. Jaungrieķu personvārdu Izplatītāko grieķu uzvārdu izskaņu : Vīrieša un sievietes uzvārda izskaņa jaungrieķu -άκης -άκη -άντης -άντη -άρης -άρη -άς -ά -άτος -άτου -έας -έα -ιάδη -ιάδη -ίδης -ίδη -ίτης -ίτη -ούλης -ούλη Atveide latviešu (vīriešu, sieviešu) -akis -ake/-i -andis -ande/-i -aris -are/-i -s -a -ats -atu/-a -ejs -eja -jadis -jade/-i -idis -ide/-i -itis -ite/-i -ulis -ule/-i Piemērs (vīriešu, sieviešu) Πετράκης Petrakis Πετράκη Petrake/-i 9 Υψηλάντης Ipsilandis Υψηλάντη Ipsilande/-i Γρυπάρης Griparis Γρυπάρη Gripare/-i Μυλωνάς Milons Μυλωνά Milona Λορεντζάτος Lorendzats Λορεντζάτου Lorendzatu/-a Δημητρέας Dimitrejs Δημητρέα Dimitreja Φωτιάδης Fotjadis Φωτιάδη Fotjade/-i Γιαννίδης Jannidis Γιαννίδη Jannide/-i Βαλαωρίτης Valaoritis Βαλαωρίτη Valaorite/-i Γιαννούλης Jannulis Γιαννούλη Jannule/-i -όγλου -oglu Κεχαγιόγλου Kehajoglu (vīriešu un sieviešu dzimte) -όπουλος -οπούλου -ούσης -ούση -τζής -τζή -opuls -opulu -usis -use/-i -dzis -dze/-i Βασιλόπουλος Vasilopuls Βασιλοπούλου Vasilopulu/-a Χαλκούσης Halkusis Χαλκούση Halkuse/-i Σαπουντζής Sapundzis Σαπουντζή Sapundze/-i 9 Iespējams paralēlvariants nelokāmā formā (šajā gadījumā Petraki). 38

39 3. Jaungrieķu personvārdu 5. TABULA. Jaungrieķu vīriešu un sieviešu uzvārdi un to Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Adraskelas Αδρασκέλας Adraskels Adraskela Αδρaσκέλα Adraskela Aggelopoylos Αγγελόπουλος Angelopuls Aggelopoyloy Αγγελοπούλου Angelopulu/-a Agorastos Αγοραστός Agorasts Agorastoy Αγοραστού Agorastu/-a Aloypis Αλούπης Alupis Aloypi Αλούπη Alupe/-i Argyris Αργύρης Argiris Argyri Αργύρη Argire/-i Avramopoylos Αβραμόπουλος Avramopuls Avramopoyloy Αβραμοπούλου Avramopulu/-a Chainis Χαΐνης Hainis Chaini Χαΐνη Haine/-i Charmbis Χαρμπής Harmbis Charmbi Χαρμπή Harmbe/-i Chartomatzidoy Χαρτοματζίδου Hartomadzidu Chartomatzidoy Χαρτοματζίδου Hartomadzidu Charvalias Χαρβαλιάς Harvaljs 10 Charvalia Χαρβαλιά Harvalja Chasapis Χασάπης Hasapis Chasapi Χασάπη Hasape/-i Chatzisalatas Χατζισαλάτας Hadzisalats Chatzisalata Χατζισαλάτα Hadzisalata Chelioydakis Χελιουδάκης Heljudakis Chelioydaki Χελιουδάκη Heljudake/-i Chiotis Χιότης Hjotis Chioti Χιότη Hjote/-i Choraitis Χωραΐτης Horaitis Choraiti Χωραΐτη Horaite/-i Choyliaras Χουλιάρας Huljars Choyliara Χουλιάρα Huljara Dalas Δάλας Dals Dala Δάλα Dala Davaras Δαβάρας Davars Davara Δαβάρa Davara Dimadis Δημάδης Dimadis Dimadi Δημάδη Dimade/-i 10 Oriģināl uzsvērta gala zilbe. 39

40 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Doksaras Δοξαράς Doksars Doksara Δοξαρά Doksara Drenios Δρένιος Drenijs Dreniou Δρένιου Dreniu/-ia Droyggas Δρούγγας Drungs Droygga Δρούγγα Drunga Dyovoyniotis Δυοβουνιώτης Diovunjotis Dyovoynioti Δυοβουνιώτη Diovunjote/-i Eleftheriadis Ελευθεριάδης Elefteriadis Eleftheriadi Ελευθεριάδη Elefteriade/-i Emfietzogloy Εμφιετζόγλου Emfjedzoglu Emfietzogloy Εμφιετζόγλου Emfjedzoglu Engonopoylos Εγγονόπουλος Engonopuls Engonopoyloy Εγγονόπουλου Engonopulu/-a Exarchopoylos Εξαρχόπουλος Eksarhopuls Exarchopoyloy Εξαρχοπούλου Eksarhopulu/-a Eytaksias Ευταξίας Eftaksijs Eytaksia Ευταξία Eftaksiu/-ija Galanis Γαλάνης Galanis Galani Γαλάνη Galane/-i Galiatsos Γαλιάτσος Galjacs Galiatsoy Γαλιάτσου Galjacu/-a Galitsios Γκαλίτσιος Galicijs Galitsioy Γκαλιτσίου Galicia Gavalas Γαβαλάς Gavals Gavala Γαβαλά Gavala Germpesis Γκέρμπεσης Germbesis Germbesi Γκέρμπεση Germbese/-i Gialamas Γιαλαμάς Jalams Gialama Γιαλαμά Jalama Giannakis Γιαννάκης Jannakis Giannaki Γιαννάκη Jannake/-i Giannopoylos Γιαννόπουλος Jannopuls Giannopoulou Γιαννοπούλου Jannopulu/-a Gioykakis Γιουκάκης Jukakis Gioykaki Γιουκάκη Jukake/-i Gkoyrovanidis Γκουροβανίδης Gurovanidis Gkoyrovanidi Γκουροβανίδη Gurovanide/-i Gliatis Γλιάτης Gliatis Gliati Γλιάτη Gliate/-i Goyndis Γκούντης Gundis Goyndi Γκούντη Gunde/-i 40

41 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Grigoriadis Γρηγοριάδης Grigoriadis Gregoriadi Γρηγοριάδη Grigoriade/-i Gritzalis Γκρίτζαλης Gridzalis Gritzali Γκρίτζαλη Gridzale/-i Gryparis Γρυπάρης Griparis Grypari Γρυπάρη Gripare/-i Kagkelidis Καγκελίδης Kankelidis Kagkelidi Καγκελίδη Kankelide/-i Kakogiannis Κακογιάννης Kakojannis Kakogianni Κακογιάννη Kakojanne/-i Kaliakoydas Καλιακούδας Kaljakuds Kaliakoyda Καλιακούδα Kaljakuda Kalitsios Καλίτσιος Kalicijs Kalitsioy Καλίτσιου Kalicija Kallas Κάλλας Kalls Kallas Κάλλας Kalla Kampardis Καμπάρδης Kambardis Kampardi Καμπάρδη Kambarde/-i Kapantais Καπαντάης Kapandajis 12 / Kapandais Kapantai Καπαντάη Kapandaja/ Kapanda Kapsopoylos Καπσόπουλος Kapsopuls Kapsopoyloy Καπσοπούλου Kapsopulu/-a Karagatzis Καραγατζής Karagadzis Karagatzi Καραγατζή Karagadze/-i Karamanlis Καραμανλής Karamanlis Karamanli Καραμανλή Karamanle/-i Karantinos Καραντινός Karandins Karantinoy Καραντινού Karandinu/-a Karaogloy Καραόγλου Karaoglu Karaogloy Καραόγλου Karaoglu Karlaftis Καρλάυτης Karlaftis Karlafti Καρλάυτη Karlafte/-i Kartsanas Καρτσανάς Karcans Kartsana Καρτσανά Karcana Kasioyras Κασιούρας Kasjurs Kasioyra Κασιούρα Kasjura 12 Paralēlforma, kas latviešu vieglāk pakļaujas gramatisko locījumu izveidei. 41

42 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Kassavetis Κασσαβέτης Kasavetis Kassaveti Κασσαβέτη Kasavete/-i Katsantonis Κατσαντώνης Kacandonis Katsantoni Κατσαντώνη Kacandone/-i Kavafis/ Cavafy* Καβάφης Kavafis Kavafi Καβάφη Kavafe/-i Kazakis Καζάκης Kazakis Kazaki Καζάκη Kazake/-i Kazantzakis Καζαντζάκης Kazandzakis Kazantzaki Καζαντζάκη Kazandzake/-i Kazazis Καζάζης Kazazis Kazazi Καζάζη Kazaze/-i Kechagias Κεχαγιάς Kehajs Kechagia Κεχαγιά Kehaja Klimis Κλήμης Klimis Klimi Κλήμη Klime/-i Koiliaris Κοίλιαρης Kiljaris Koiliari Κοίλιαρη Kiljare/-i Kokkalis Κόκκαλης Kokalis Kokkali Κόκκαλη Kokale/-i Kompotis Κομπωτής Kombotis Kompoti Κομπωτή Kombote/-i Kontaxis Κονταξής Kondaksis Kontaksi Κονταξή Kondakse/-i Kontomaris Κοντομάρης Kondomaris Kontomari Κοντομάρη Kondomare/-i Koykoyvas Κουκουβάς Kukuvs/-a Koykoyva Κουκουβά Kukuva Koyrieris Κουριέρης Kurjeris Koyrieri Κουριέρη Kurjere/-i Koyris Κουρής Kuris Koyri Κουρή Kure/-i Koytsomytis Κουτσομύτης Kucomitis Koytsomyti Κουτσομύτη Kucomite/-i Koytsoyridis Κουτσουρίδης Kucuridis Koytsoyridi Κουτσουρίδη Kucuride/-i Krontiras Κροντηράς Krondirs Krontira Κροντηρά Krondira Kroystalakis Κρουσταλάκης Krustalakis Kroystalaki Κρουσταλάκη Krustalake/-i 42

43 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Kteniadakis Κτενιαδάκης Kteanjadakis Kteniadaki Κτενιαδάκη Ktenjadake/-i Kyriazis Κυριαζής Kirjazis Kyriazi Κυριαζή Kirjaze/-i Kyritsis Κυρίτσης Kiricis Kyritsi Κυρίτση Kirice/-i Lagios Λάγιος Lajs Lagioy Λάγιου Laju/-a Lagkonis Λαγκώνης Lankonis Lagkoni Λαγκώνη Lankone/-i Lampiris Λαμπίρης Lambiris Lampiri Λαμπίρη Lambire/-i Lapakis Λαπάκης Lapakis Lapaki Λαπάκη Lapake/-i Laskaris Λάσκαρης Laskaris Laskari Λάσκαρη Laskare/-i Lavdos Λαβδός Lavds Labdoy Λαβδού Lavdu/-a Letsos Λέτσος Lecs Letsoy Λέτσου Lecu/-a Liagkas Λιάγκας Ljangs Liagkas Λιάγκας Ljanga Lianos Λιανός Ljans Lianou Λιανού Ljanu/-a Lidakis Λιδάκης Lidakis Lidaki Λιδάκη Lidake/-i Liolios Λιόλιος Ljolijs Liolioy Λιόλιου Ljoliu/-a Livanis Λιβάνης Livanis Livani Λιβάνη Livane/-i Loizos Λοΐζος Loizs Loizoy Λοΐζου Loizu/-a Loykaidis Λουκαίδης Lukaidis Loykaidi Λουκαίδη Lukaide/-i Lymperis Λυμπέρης Limberis Lymperi Λυμπέρη Limbere/-i Magganaris Μαγγανάρης Manganaris Magganari Μαγγανάρη Manganare/-i Magklaras Μαγκλάρας Manglars Magklara Μαγκλάρα Manglara Magkriotis Μαγκριώτης Mangriotis Magkrioti Μαγκριώτη Mangriote/-i 43

44 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Makridakis Μακριδάκης Makridakis Makridaki Μακριδάκη Makridake/-i Makrogiannis Μακρογιάννης Makrojannis Makrogianni Μακρογιάννη Makrojanne/-i Manakis Μανάκης Manakis Manaki Μανάκη Manake/-i Maniakis Μανιάκης Manjakis Maniaki Μανιάκη Manjake/-i Manolopoylos Μανολόπουλος Manolopuls Manolopoyloy Μανολοπούλου Manolopulu/-a Mantzoyranis Μαντζουράνης Mandzuranis Mantzoyrani Μαντζουράνη Mandzurane/-i Mayraganis Μαυραγάνης Mavraganis Mayragani Μαυραγάνη Mavragane/-i Melitsas Μελίτσας Melics Melitsa Μελίστα Melica Merkoyris Μερκούρης Merkuris Merkoyri Μερκούρη Mekrure/-i Michailidis Μιχαηλίδης Mihailidis Michailidi Μιχαηλίδη Mihailide/-i Miliaras Μιλιαράς Miljars Miliara Μιλιαρά Miljara Mpampiniotis Μπαμπινιώτης Bambinjotis Mpampinioti Μπαμπινιώτη Bambinjote/-i Mpartzis Μπάρτζης Bardzis Mpartzi Μπάρτζη Bardze/-i Mpazakas Μπαζάκας Bazaks Mpazaka Μπαζάκα Bazaka Mpektsis Μπεκτσής Bekcis Mpektsi Μπεκτσή Bekce/-i Mpermpatis Μπερμπάτης Bermbatis Mpermpati Μπερμπάτη Bermbate/-i Mplanas Μπλάνας Blans Mplana Μπλάνα Blana Mpoympoyras Μπούμπουρας Bumburs Mpoympoyra Μπούμπουρα Bumbura Mpoyras Μπούρας Burs/-a Mpoyra Μπούρα Bura Mpoyrtzinos Μούρτζινος Burdzins Mpoyrtzinoy Μπούρτζινου Burdzinu/-a Mpoytsioykos Μπουτσιούκος Bucjuks Mpoytsioykoy Μπουτσιούκου Bucjuku/-a 44

45 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Niakaris Νιάκαρης Njakaris Niakari Νιάκαρη Njakare/-i Nikopoylos Νικόπουλος Nikopuls Nikopoyloy Νικοπούλου Nikopulu/-a Nompelos Νόμπελος Nombels Nompeloy Νόμπελου Nombelu/-a Ntagiantas Νταγιαντάς Dajands Ntagianta Νταγιαντά Dajanda Ntavatzis Νταβατζής Davadzis Ntavatzi Νταβατζή Davadze/-i Ntoymas Ντούμας Dums Ntoyma Ντούμα Duma Nystazos Νύσταζος Nistazs Nystazoy Νύσταζου Nistazu/-a Oikonomoy Οικονόμου Ikonomu Oikonomoy Οικονόμου Ikonomu Onasis Ωνάσης Onasis Onasi Ωνάση Onase/-i Padiotis Παδιώτης Padjotis Padioti Παδιώτη Padjote/-i Pagkalos Πάγκαλος Pankals Pagkaloy Πάγκαλου Pankalu/-a Paloympis Παλούμπης Palumbis Paloympi Παλούμπη Palumbe/-i Pampoykis Παμπούκης Pambukis Pampoyki Παμπούκη Pambuke/-i Panagiotopoyloy Πανaγιοτοπούλου Panajotopulu Panagiotopoyloy Πανaγιοτοπούλου Panajotopulu Pantopoylos Παντόπουλος Pandopuls Pantopoyloy Παντοπούλου Pandopulu/-a Papachelas Παπαχελάς Papahels Papachela Παπαχελά Papahela Papadiamantis Παπαδιαμάντης Papadiamandis Papadiamanti Παπαδιαμάντη Papadiamande/-i Papadimitrioy Παπαδιμιτρίου Papadimitriu Papadimitrioy Παπαδιμιτρίου Papadimitru Papadopoylos Παπαδόπουλος Papadopuls Papadopoyloy Παπαδοπούλου Papadopulu/-a Papaioannoy Παπαϊωάννου Papajoannu Papaioannoy Παπαϊωάννου Papajoannu Paspaliaris Πασπαλιάρης Paspaljaris Paspaliari Πασπαλιάρη Paspaljare/-i 45

46 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Paxinos Παξινός Paksins Paxinoy Παξινού Paksinu/-a Perissakis Περισσάκης Perisakis Perissaki Περισσάκη Perisake/-i Petrakis Πετράκης Petrakis Petraki Πετράκη Petrake/-i Petrakogiorgis Πετρακογιώργης Petrakojorgis Petrakogiorgi Πετρακογιώργη Petrakojorge/-i Phasoylas Φασούλας Fasuls Phasoyla Φασούλα Fasula Phlamboyraris Φλαμπουράρης Flamburaris Phlamboyrari Φλαμπουράρη Flamburare/-i Phokias Φώκιας Fokja 13 Phokia Φώκιας Fokja Photiadis Φωτιάδης Fotjadis Photiadi Φωτιάδη Fotjade/-i Phoyntoylis Φουντούλης Fundulis Phoyntoyli Φουντούλη Fundule/-i Phoyphoylas Φούφουλας Fufuls Phoyphoyla Φούφουλα Fufula Pittaris Πιττάρης Pitaris Pittari Πιττάρη Pitare/-i Pivoylos Πίβουλος Pivuls Pivoyloy Πίβουλου Pivulu/-a Polychronis Πολυχρόνης Polihronis Polychroni Πολυχρόνη Polihrone/-i Prentzas Πρέντζας Prendzs Prentza Πρέντζα Prendza Pryovolos Πρυόβολος Priovols Pryovoloy Πρυόβολου Priovolu/-a Psarras Ψαρράς Psarrs Psarra Ψαρρά Psarra Psimaris Ψιμάρης Psimaris Psimari Ψιμάρη Psimare/-i Psycharis Ψυχάρης Psiharis Psychari Ψυχάρης Psihare/-i Rachovitsas Ραχωβίτσας Rahovics Rachovitsa Ραχωβίτσα Rahovica 13 Forma Fokjs nav ieteicama nelabskanīguma dēļ. 46

47 3. Jaungrieķu personvārdu Vīriešu uzvārdi jaungrieķu, to Sieviešu uzvārdi jaungrieķu, to transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu transliterācija latīņu grafētikā rakstījums jaungrieķu Reggas Ρέγγας Rengs Regga Ρέγγα Renga Rigas Ρήγας Rigs Riga Ρήγα Riga Ritsos Ρίτσος Rics Ritsoy Ρίτσου Ricu/-a Rompolis Ρομπόλης Rombolis Rompoli Ρομπόλη Rombole/-i Rossidis Ρωσσίδης Rosidis Rossidi Ρωσσίδη Roside/-i Royssos Ρούσσος Russ Royssoy Ρούσσου Rusu/-a Sakkas Σακκάς Saks Sakka Σακκά Saka Sardelis Σαρδέλης Sardelis Sardeli Σαρδέλη Sardele/-i Savorgiannakis Σαβοργιαννάκης Savorjannakis Savorgiannaki Σαβοργιαννάκη Savorjannake/-i Savvidis Σαββίδης Savidis Savvidi Σαββίδη Savide/-i Schortsianitis Σχορτσιανίτης Shorcjanitis Schortsianiti Σχορτσιανίτη Shorcjanite/-i Sepheris Σεφέρης Seferis Sepheri Σεφέρη Sefere/-i Siaras Σιάρας Sjars Siara Σιάρα Sjara Simitzis Σημιτζής Simidzis Simitzi Σημιτζή Simidze/-i Skaramagkas Σκαραμαγκάς Skaramangs Skaramagka Σκαραμαγκά Skaramanga Skeyas Σκευάς Skevs Skeya Σκευά Skeva Sklavoynis Σκλαβούνης Sklavunis Sklavoyni Σκλαβούνη Sklavune/-i Skordylis Σκορδύλης Skordilis Skordyli Σκορδύλη Skordile/-i Skoyris Σκούρης Skuris Skoyri Σκούρη Skure/-i Smailis Σμαΐλης Smailis Smaili Σμαΐλη Smaile/-i Solomonidis Σολομωνίδης Solomonidis Solomonidi Σολομωνίδη Solomonide/-i 47

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :129 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2012 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Ν.Π. Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Ν.Π. Α1 1 ΑΓΑΘΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 10140015 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΛΕΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 64 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ444068 Οχι Οχι 1 12 17,25 60 80 800 0 0 0 0 0 0 345,00 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.725,00 1 51 ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ826064 Οχι Οχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2015 Κύριος Πίνακας Α - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΜΕ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2015 Κύριος Πίνακας Α - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΜΕ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 215 Κύριος Πίνακας Α - Α/Α Ίδιος 67%-8% ανάπηρος Ίδιος >= 8% ανάπηρος Σεμινάριο 4 ωρών Δνσεις & Προτίμησης 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Α ΤΑΞΗΣ, 2017-2018 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 3 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Α.Μ Μ. ΕΠΩΝ ΝΥΜΟ ΟΝΟ ΟΜΑ ΑΡΙΘ ΘΜ. ΤΑΥΤ ΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟ ΟΤΗΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ε μήνες) ΧΡΟΝΟ (σε ΑΝΗΛΙΚΑ Α ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΜΠΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 597495 21 97.22 74 ΑΘΗΝΩΝ 70 ΑΘΗΝΩΝ 92 ΑΘΗΝΩΝ 96 ΑΘΗΝΩΝ 100 ΑΘΗΝΩΝ 74 ΑΘΗΝΩΝ 16 ΩΡΕΣ 70 ΑΘΗΝΩΝ 5 ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 219244 23 72.00

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 4 2 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6 11 2 1 3 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 3 2 2 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 10 5 1 5 ΑΡΜΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 22 1 2 1 2 6 ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 2 1 7 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 28-1-2015 (ΤΕΤΑΡΤΗ) 1 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α ΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Παραλαβή θέσης: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 3 μμ. Εργαστηριακές ημέρες και ώρες: 1/3/2017, 3-7μμ, 2/3/2017, 3-7μμ, 8/3/2017, 3-7μμ 1 7915 Παπάνας Αλέξιος 2 8016 Καζάκος Ιωάννης 3 7910 Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

:59 Σελίδα 1 από 7

:59 Σελίδα 1 από 7 1 345 ΑΛ ΦΑΝΤΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΣΣΑΝ 100 2 7 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 100 3 271 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 100 4 4 ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 200 5 213 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε 0Μ Η 6Μ 8Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9/9/00 7,0 7 9 6 5 8 0 6 5 0 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 42 ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ860298 Οχι Οχι 1 12 0 5 0 0 0 0 9,00 40 0 0 800 0 250 0 0 0 0 360,00 280 0 0 Οχι 1 Οχι 1.690,00 1 46 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ034819

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2013)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2013) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2013) Αθήνα, 10.6.2013 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες στις

Διαβάστε περισσότερα

Α_Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. 1 Αβραμίδης Χρήστος Ευστάθιος. 2 Αγγέλη Χαρίκλεια - Ειρήνη Δημήτριος. 3 Αγγέλου Χρυσούλα Θεοφάνης

Α_Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. 1 Αβραμίδης Χρήστος Ευστάθιος. 2 Αγγέλη Χαρίκλεια - Ειρήνη Δημήτριος. 3 Αγγέλου Χρυσούλα Θεοφάνης 1 Αβραμίδης Χρήστος Ευστάθιος 2 Αγγέλη Χαρίκλεια - Ειρήνη Δημήτριος 3 Αγγέλου Χρυσούλα Θεοφάνης 4 Αγοραστού Αικατερίνη Ιωάννης 5 Αναστασιάδου Δέσποινα Αναστάσιος 6 Βλαχόπουλος Γεράσιμος Κωνσταντίνος 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Α ΦΑΣΗ. Κωδικός Ειδικότητας

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Α ΦΑΣΗ. Κωδικός Ειδικότητας 1 587384 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ (ΕΛ. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ) 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 96,95 2 207687 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ (ΕΛ. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 56804/15-09-2017 ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ 57317/18-09-2017 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55065/11-09-2017 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 55662/12-09-2017 ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57459/18-09-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 59952/30-08-2017 1961/Β'/30-06-2016 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΟ 1 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΚΟΡΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΓΕΝΙΚΟ 2 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΓΕΝΙΚΟ 3 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΟ 4 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 1 ΝΑΪΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 14,8 13,4 0,4 13,8 2 ΚΑΡΑΪΝ ΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΗΣ 11,5 13,5 12,5 0,4 12,9 3 ΚΑΛΟΥ ΗΣ ΜΗΝΑΣ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11,875 12,9 12,3875 0,4 12,7875 4 ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.04.03 ΓΣΟ 4.17.0 2 ΜΑΧΑΛΕΚΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 16.02.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Παρακαλούνται οι μεταφορείς του μαθήματος που χρωστούν το Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης στο κτίριο Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία,22-02-2017 Αριθμ. πρωτ. 1485 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-3/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-3/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-3/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: 101 ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α..Τ 1 23006/13-12-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2017 1 ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 4 ΒΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 5 ΒΕΛΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2017

ΔΗMΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2017 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (107) 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 2 ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 3 ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΛΛΙΠΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Η/Υ) 4 ΜΗΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 513 513.02 * Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 4 3Α Β211 Κρίστης Σεργίδης Χρυσάνθη Δημητρίου 514 514.02 * Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 4 3Α Β205 Έφη Κυπριανίδου Δάφνη Καϊτελίδου 611

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ179535 1319 16,09 16,09 1 1,5 16 20,5 3 12 50,09 4553 4553 150 12/10/1972 200,09 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν969720 1319 16,54 16,54 1 1,5 11 16 2 8 42,04 4547,4548,4549,4550,4551

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ /01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ /01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

:20 Σελίδα 1 από 11

:20 Σελίδα 1 από 11 1 264 ΓΚΙΡΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200 2 242 ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ 200 3 322 ΚΑΨΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 200 4 61 ΚΙΟΤΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 200 5 211 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 200 6 97 ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 200

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Έδρα (Γ.Γ.Ι.Φ.) Υπηρεσίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :137 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Αθήνα, 24.10.2017 Συνάδελφοι, Η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογών να γίνουν στα Χανιά 14/11, Ηράκλειο 16/11, Πάτρα 23/11, Ιωάννινα 27/11 Θεσσαλονίκη 28-29-30/11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΠΜΣ επιτυχόντες Αριθμ. πρωτ. 461/

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΠΜΣ επιτυχόντες Αριθμ. πρωτ. 461/ α/α α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 1 Zakharia Hiba Elias Βιβλικών Σπουδών Παλαιάς Διαθήκης Μιλτιάδης Κωνσταντίνου 2 2 Αραμπατζής Χρήστος Παναγιώτης Βιβλικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS 16ου Κολυμβητικού Αγώνα ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2015 16th Thassopoula - Keramoti 26-7-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS 16ου Κολυμβητικού Αγώνα ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2015 16th Thassopoula - Keramoti 26-7-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS 16ου Κολυμβητικού Αγώνα ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2015 16th Thassopoula - Keramoti 26-7-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ - MENN έως 17 ετών Χρόνος TIME 1 ος ΕΦΙΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 513 513.02 Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 2Α Αμφ. 3 Ελένη Παπαευθυμίου Σαπφώ Μορτάκη 514 514.02 Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 2Α Αμφ. 3 Αλέξανδρος Τσαδήρας Γεώργιος Τσιότρας 611

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 Φ.Ε.Κ.: 1961/Β'/30-06-2016 ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/30-06-2016 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107-ΚΟΙΝ/ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107-ΚΟΙΝ/ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ιάρκεια Σύµβασης :ΈΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΖ 211551 Οχι 1 14 0 Οχι Οχι 33 300 0 0 0 495 1 Οχι 795,00 1 4 ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ 257870

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 Πίνακας - ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 Πίνακας - ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Πίνακας - Α/Α Ίδιος 67%-8% ανάπηρος Ίδιος >8% ανάπηρος Σεμινάριο ωρών Δνσεις & Προτίμησης 1 ΓΚΑΡΕΤΣΑ ΛΕΟΝΤΙΝΑ 1Ε 6Μ 5Η

Διαβάστε περισσότερα