Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι κόστισαν τη ζωή άνω των δύο εκατομμυρίων παιδιών και τη σωματική αναπηρία έξι επί πλέον εκατομμυρίων. Οι συγκρούσεις στερούν τα παιδιά από τους γονείς τους, από κηδεμόνες, από βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Υπάρχουν περί τα είκοσι εκατομμύρια εκτοπισμένων παιδιών και προσφύγων καθώς και ένα εκατομμύριο ορφανών, ενώ άλλα παιδιά κρατούνται ως όμηροι, ή αποτελούν το αντικείμενο απαγωγών ή εμπορίας. Τα συστήματα ληξιαρχικής καταχώρησης και δικαιοσύνης των ανηλίκων καταστρέφονται. Εκτιμάται ότι ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ανήλικοι στρατιώτες συμμετέχουν στις συγκρούσεις. 2. Τα παιδιά έχουν ειδικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μετασυγκρουσιακές ανάγκες, όπως αναζήτηση των μελών της οικογενείας τους, αποζημίωση και κοινωνική επανένταξη, προγράμματα ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης, συμμετοχή σε προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης καθώς και εντός μεταβατικών πλαισίων δικαιοσύνης. Σχετικά με το ανωτέρω, η ΕΕ χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Φόρουμ παρακολούθησης των δεσμεύσεων των Παρισίων, το οποίο επικεντρώνεται στο συντονισμό και τη διευκόλυνση της διεθνούς υποστήριξης των προγραμμάτων αυτών. 3. Σε πολλές περιπτώσεις, διατηρείται ένα κλίμα ατιμωρησίας για όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά των παιδιών, τα οποία απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και από το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Η ΕΕ υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο των διεθνών ποινικών δικαστηρίων στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την αντιμετώπιση των σχετικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σχετικά με την παράνομη χρήση και στρατολόγηση ανήλικων στρατιωτών. 4. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) έχει επικυρωθεί σχεδόν παγκοσμίως, αλλά κάθε άλλο παρά εφαρμόζεται παγκοσμίως. Ειδικότερα σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, τα παιδιά υποφέρουν δυσανάλογα, κατά ποικίλους τρόπους, και με μακροχρόνιες συνέπειες. Ο αντίκτυπος των ενόπλων συγκρούσεων στις μελλοντικές γενιές μπορεί να ενέχει τους σπόρους για τη συνέχιση ή την επανεμφάνιση συγκρούσεων. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΔΠ όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. 1

2 5. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της ότι έχουν καθιερωθεί σημαντικοί διεθνείς μηχανισμοί που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και η Ομάδα για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και συντονίζουν τις δράσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο, με τους μηχανισμούς αυτούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αντίστοιχων επεμβάσεών τους. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 6. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία η αντιμετώπιση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων όχι μόνο γιατί τα παιδιά υποφέρουν σήμερα και διαμορφώνουν το μέλλον αλλά γιατί έχουν εγγενή και αναφαίρετα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στη ΣΔΠ, στα Προαιρετικά Πρωτόκολλα αυτής και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό δίνοντας μεγαλύτερη προβολή στις δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό, τόσο στους κόλπους της ΕΕ όσο και στις σχέσεις της με τα τρίτα μέρη. 7. Η ΕΕ δεσμεύεται να εξετάσει το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά κατά τρόπο ουσιαστικό και σφαιρικό, αξιοποιώντας το φάσμα μέσων που διαθέτει, και με βάση τις παρελθούσες και τις διεξαγόμενες δραστηριότητες (ανασκόπηση των δράσεων της ΕΕ στο Παράρτημα Ι). Στόχος της ΕΕ είναι να παρακινήσει τρίτες χώρες και μη κρατικούς παράγοντες να εφαρμόσουν τους διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και νομικές πράξεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να προστατεύσουν τα παιδιά από τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων, να πάψουν να χρησιμοποιούνται παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και να πάψει η ατιμωρησία εγκλημάτων κατά των παιδιών. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέχεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεων που εστιάζονται στην κατάσταση των παιδιών που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις στους διάφορους τομείς δράσης, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, της εξωτερικής ενίσχυσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. 2

3 ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ 8. Η ΕΕ ερείδεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται μεταξύ των κυρίων στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται επίσης στις πολιτικές της Κοινότητας που αφορούν την εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΕΕ και των κρατών μελών της. Στο έργο της για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, η ΕΕ έχει ως γνώμονα τους σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες και πρότυπα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιεχομένων στο Παράρτημα ΙΙ. 10. Η ΕΕ υποστηρίζει το έργο των σχετικών φορέων, και ιδίως του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, της Ομάδας για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF (Ταμείο των ΗΕ για τα Παιδιά), της UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των ΗΕ για τη Γυναίκα), της OHCHR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες), του UNDP (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των ΗΕ), της ΔΟΕ, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ/ ODIHR (Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) καθώς και των ειδικών Μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών φορέων όπως η ICRC (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού), του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας (Human Security Network) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το έργο των δικτύων για την προστασία του παιδιού και των ομάδων δράσης για την επί τόπου παρακολούθηση της απόφασης 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ΕΕ θα συμβάλει πρωτόβουλα και θα 3

4 συνεργασθεί με τους φορείς αυτούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ενίσχυση και την ουσιαστική εφαρμογή των υφισταμένων διεθνών διασφαλίσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Βάση για τον εντοπισμό καταστάσεων όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από μέρους της ΕΕ αποτελεί η τακτική παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και οι αξιολογήσεις. Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ΕΕ, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ. Α. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 11. Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ, οι αρχηγοί αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων, οι στρατιωτικοί διοικητές της ΕΕ (μέσω της δομής διοίκησης) καθώς και οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ θα περιλαμβάνουν στις περιοδικές τους εκθέσεις και όταν το θέμα παρουσιάζει συνάφεια, και με πλήρη γνώμη και συντονισμό του συστήματος αναφοράς και παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζεται δυνάμει των αποφάσεων 1539 (2004) και 1612 (2005) του ΣΑΗΕ, ανάλυση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης ή μιας επαπειλούμενης σύγκρουσης στα παιδιά. Σε αυτές τις εκθέσεις θα αναφέρονται ιδίως οι παραβιάσεις και κακομεταχειρίσεις παιδιών, η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από στρατούς και ένοπλες ομάδες, οι δολοφονίες και ο ακρωτηριασμός παιδιών, οι επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων, η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, η σεξουαλική και με βάση το φύλο βία κατά των παιδιών, η απαγωγή παιδιών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους από τα ενεχόμενα μέρη. Μολονότι στις εκθέσεις αυτές αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις έξι αυτές παραβιάσεις, δεν αποκλείεται η παρακολούθηση και αναφορά καθώς και η ανάληψη δράσεων για άλλες παραβιάσεις που διαπράττονται κατά των παιδιών, ως σχετικές της κατάστασης της εκάστοτε χώρας. Στις τακτικές τους εκθέσεις θα περιλαμβάνουν περιοδική αξιολόγηση των συνεπειών και του αντικτύπου που έχουν οι δράσεις της ΕΕ σε παιδιά που ζουν σε καταστάσεις σύγκρουσης όπου αυτό ενδείκνυται. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ μπορεί να προετοιμάζουν εκθέσεις ad hoc σχετικά με την κατάσταση της χώρας καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας που μπορεί να καλύπτουν επίσης τα θέματα αυτά. Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων μπορεί να 4

5 αποτελέσουν μια ακόμη σημαντική πηγή πληροφοριών για τις αρμόδιες ομάδες εργασίας, εφόσον βέβαια δεν είναι διαβαθμισμένες. 12. Η Επιτροπή θα επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου και των κρατών μελών στις σχετικές εκθέσεις όσον αφορά τον τομέα αυτό και θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση και την ανάγκη, σχετικά με σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τη μετασυγκρουσιακή αποκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στην ανασκόπηση αυτή με την παροχή πληροφοριών σχετικά με διμερή σχέδια στον τομέα αυτόν. Β. Αξιολόγηση και συστάσεις για την ανάληψη δράσης 13. Η Ομάδα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) σε στενό συντονισμό με άλλες σχετικές ομάδες, βάσει των προαναφερομένων εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, όπως εκθέσεων και συστάσεων του ΓΓΗΕ (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των μερών των ένοπλων συγκρούσεων που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά, ο οποίος προσαρτάται στην ετήσια έκθεση σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις), του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF, των ειδικών Μηχανισμών και οργάνων που δημιουργήθηκαν βάσει της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών, σε τακτά διαστήματα θα προσδιορίζει καταστάσεις όπου απαιτείται η ανάληψη δράσεων από την ΕΕ, ιδίως όταν δημιουργούνται ανησυχητικές καταστάσεις που απαιτούν την άμεση προσοχή, και θα προβαίνει σε συστάσεις για την ανάληψη των δράσεων αυτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο (ΕΠΑ/ ΕΜΑ/ Συμβούλιο). Γ. Μέσα της ΕΕ για την ανάληψη δράσης στις σχέσεις με τρίτες χώρες Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της ποικιλία μέτρων για την ανάληψη δράσης. Η ΕΕ θα βασισθεί στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τις δράσεις της όσον αφορά τα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις (βλέπε Παράρτημα Ι). Επί πλέον, στα μέσα που διαθέτει η ΕΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 14. Πολιτικός διάλογος: Η συνιστώσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον πολιτικό διάλογο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και περιφερειακών οργανώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των δικαιωμάτων και της ευζωίας του παιδιού κατά τις περιόδους προ, κατά και μετά τις συγκρούσεις. 5

6 15. Διαβήματα: Η ΕΕ θα προβαίνει σε διαβήματα και θα εκδίδει δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες θα παρακινεί τις τρίτες χώρες να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών από τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, για τον τερματισμό της χρήσης των παιδιών σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι αρχηγοί αποστολών θα επιφορτισθούν με τη συνεχή εξέταση του ζητήματος με μη κρατικούς παράγοντες ανάλογα με την περίπτωση. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, η ΕΕ θα αντιδρά επίσης όταν σημειώνονται θετικές εξελίξεις. 16. Πολυμερής συνεργασία: η Κοινότητα χρηματοδοτεί σχέδια που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως δε όσον αφορά τον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη και την Αποκατάσταση (DDRR) καθώς και μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Επιτροπή θα εντοπίσει δυνατότητες για την επέκταση της στήριξης αυτής, λόγου χάρη στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών της εγγράφων καθώς και στις ενδιάμεσες επισκοπήσεις της, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις των χωρών προτεραιότητας. Επίσης, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα τη σχέση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει μεγάλη σημασία να υποστηριχθεί η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που πρέπει να ενσωματωθεί σε γενικές μακροπρόθεσμες πολιτικές. Τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν επίσης να αντικατοπτρίσουν τις προτεραιότητες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στα σχέδια διμερούς συνεργασίας τους. 17. Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων: κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί καταλλήλως το ζήτημα της προστασίας των παιδιών. Σε χώρες στις οποίες η ΕΕ έχει αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσης και με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, στον επιχειρησιακό προγραμματισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, έχοντας κατά νου την ιδιαίτερη ευαισθησία των κοριτσιών. Κατά την επιδίωξη των σχετικών αποφάσεων του ΣΑΗΕ, η ΕΕ, κατά την ανάληψη δράσης με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καλών συνθηκών διαβίωσης και των δικαιωμάτων των παιδιών κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. 6

7 18. Μετερχόμενη των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της, η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε προσεγγίσεις έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης καθώς και σε καταστάσεις σύγκρουσης, κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις συμφωνίες ειρήνης, εξασφαλίζοντας ότι θα εξαιρούνται κάθε αμνηστίας τα εγκλήματα που διαπράττονται έναντι των παιδιών, στις μετασυγκρουσιακές φάσεις ανασυγκρότησης, αποκατάστασης, επανένταξης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η τοπική κοινότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παιδιά, συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Εν προκειμένω, η ΕΕ θα επωφεληθεί της κτηθείσας πείρας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανώσεων και θα αξιοποιήσει την πείρα αυτή. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τα κορίτσια και όσα είναι πρόσφυγες, εκτοπισμένα, χωρισμένα, θύματα απαγωγής, προσβεβλημένα από το HIV/AIDS, ανάπηρα, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή υπό κράτηση. 19. Κατάρτιση: η συντονισμένη αντίληψη της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών. Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕ προτείνει κατάρτιση για την προστασία του παιδιού. 20. Άλλα μέτρα: η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα στη διάθεσή της ανάλογα με την περίπτωση, όπως η επιβολή στοχοθετημένων μέτρων. Όποτε πλησιάζει η στιγμή ανανέωσης συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, η ΕΕ θα εξετάζει προσεκτικά τη διαγωγή της χώρας όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, με ειδική αναφορά στα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις. V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 21. Εξάλλου, η COHOM καλείται: α) να επιβλέψει την εφαρμογή της δράσης που αναλαμβάνει η ΕΕ σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και για το σκοπό αυτό να αναπτύξει μηχανισμούς που ενεργοποιούν την παράγραφο 12 και να επιβλέψει την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας. Στη συνάρτηση αυτή, γίνεται παραπομπή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2001, στα οποία υπενθυμίζεται ότι οι κοινοτικές ενέργειες πρέπει να έχουν συνοχή με τη δράση της ΕΕ ως συνόλου, β) επανεξέταση και επικαιροποίηση σε τακτική βάση του καταλόγου των χωρών προτεραιότητας της ΕΕ, 7

8 γ) να προωθήσει και να επιβλέψει την ενσωμάτωση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων σε όλες τις συναφείς πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, και να συνεργαστεί με άλλα όργανα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ανάπτυξης για συνεκτική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, δ) να αναλάβει τη διαρκή επανεξέταση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, σε στενό συντονισμό με τις σχετικές ομάδες εργασίας, τους ειδικούς εντεταλμένους, τους αρχηγούς αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων και τους στρατιωτικούς διοικητές της ΕΕ (διαμέσου της δομής διοίκησης), ε) να εξακολουθήσει να εξετάζει, όπου αυτό ενδείκνυται, περαιτέρω τρόπους συνεργασίας στον τομέα αυτό με τον ΟΗΕ και άλλες διεθνείς και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ καθώς και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, στ) να υποβάλλει έκθεση στην ΕΠΑ σε ετήσια βάση όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ζ) να υποβάλει αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών προς το Συμβούλιο, που θα συνοδεύεται από συστάσεις για βελτιώσεις ή επικαιροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση, η) Βάσει των ανωτέρω, να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ενός κομβικού σημείου (για παράδειγμα, ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων ή Ειδικού Απεσταλμένου) για την εξασφάλιση της μελλοντικής εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μη εξαντλητικός κατάλογος των διεθνών κανόνων, προτύπων και αρχών που η ΕΕ μπορεί να επικαλείται στις επαφές της με τρίτες χώρες όσον αφορά τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις Ι. Νομικές πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα α. Συνθήκες και πρωτόκολλα Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, 1989 Προαιρετικό Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 2002, Προαιρετικό Πρωτόκολλο Ι της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 2002, Σύμβαση 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, 1999, β. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας Απόφαση 1539 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2004, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) Απόφαση 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2005, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) γ. Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις Ψηφίσματα για τα δικαιώματα του παιδιού που υποβάλλονται από την ΕΕ, από κοινού με τη GRULAC (Ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής), στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε ετήσια βάση. Τα ψηφίσματα αυτά περιλαμβάνουν παραγράφους για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. 9

10 ΙΙ. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Πρόσφυγες και Άτομα Εκτοπισθέντα στο Εσωτερικό Χώρας (IDP) Σύμβαση της Γενεύης «περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου», 1949, Σύμβαση της Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου», 1949, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), 1978, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), 1977, Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1951, Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1967, Κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την εκτόπιση ατόμων στο εσωτερικό της χώρας, ΙΙΙ. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Ρώμης, 2002, Τροποποιημένο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη δίωξη των προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη γενοκτονίας και άλλων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991, 1993 (όπως τροποποιήθηκε το 1998, το 2000, το 2002), Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε IV. Άλλες σχετικές διεθνείς αρχές, κατευθυντήριες γραμμές και κανονιστικές πράξεις Οι δεσμεύσεις των Παρισίων για την προστασία των παιδιών από παράνομη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση εκ μέρους ενόπλων δυνάμεων ή ενόπλων ομάδων, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Οι δεσμεύσεις των Παρισίων: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Παρισιού σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, σημείο 68 στοιχείο (α) της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2007 (A/62/228). 10

11 Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις, Μελέτη εκπονηθείσα από τον κ. Andrew Sherriff, το Δεκέμβριο του 2007 για τη σλοβενική Προεδρία, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη πολιτικής. Will you listen? Φωνές νέων από περιοχές συγκρούσεων που προετοίμασε το 2007 το Γραφείο της UNICEF του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, UNICEF, παγκόσμιο δίκτυο δράσης των Νέων, UNFPA, κ.ά. V. Περιφερειακές πράξεις Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώματα και την πρόνοια του παιδιού, 1990, 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δράσεις της ΕΕ στον τομέα των Παιδιών και των Ένοπλων Συγκρούσεων (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) α. Μέσα ΚΕΠΠΑ Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002 (έγγρ /02, σελίδα 9). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διετή επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις (έγγρ /05, σελίδα 15). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα παιδιά στην εξωτερική δράση, Μάιος Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το βασανισμό και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή ποινής (έγγρ. 7369/01) και έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών (έγγρ /02). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη Θανατική Ποινή (έγγρ. 9199/98). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (έγγρ /01). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που εγκρίθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου Εφαρμογή στρατηγικής για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2006 (έγγρ. 8285/1/06 REV 1). Κοινές θέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική (έγγρ. 98/350/ΚΕΠΠΑ). Κοινές θέσεις σχετικά με τη Ρουάντα, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Ζιμπάμπουε, τη ΛΔΚ, τη Νιγηρία, τη Λιβερία, την Αγκόλα, την Κούβα (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις). Κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για το διεθνές ποινικό δικαστήριο, ΕΕ L 150, , σ. 67. Κοινές Δράσεις (ΛΔΚ, Νότια Οσετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διάφοροι ειδικοί εντεταλμένοι), και Κοινές Στρατηγικές (Ρωσία, Ουκρανία, περιοχή της Μεσογείου). Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων της 26ης Ιουνίου Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ σχετικά με τις Εξαγωγές Όπλων, που εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου Διεξαγόμενες εργασίες για την εισαγωγή ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές παραστρατιωτικού εξοπλισμού. Κοινή θέση σχετικά με τα διαμάντια του πολέμου και κανονισμός του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (έγγρ /02). 12

13 β. Διαχείριση κρίσεων (ΕΠΑΑ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στην ΕΠΑΑ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ΕΠΑΑ της 14ης Μαΐου Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία μεταξύ τους όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων (έγγρ /03). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΗΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων: προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ /03). Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ.14805/03). Σχέδιο γενικής αντίληψης της ΕΕ για τις αποστολές στον τομέα του κράτους δικαίου όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων (έγγρ. 9792/03). Εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων (έγγρ /03). Στο πρόγραμμα αυτό εκτίθενται οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης υπαλλήλων. Εναρμόνιση της κατάρτισης της ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων και της πρόσληψης (έγγρ /1/03) και κοινά κριτήρια για την κατάρτιση όσον αφορά την ΕΕ για τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης (έγγρ /03). Η ΕΚ συνέβαλε στην αύξηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως η ταχεία ανάπτυξη, η κατάρτιση και η DD&R. Η Επιτροπή και η Πολιτική Μονάδα της Γραμματείας του Συμβουλίου έχουν επίσης εκπονήσει «δείκτες συγκρούσεων» (κατάλογοι επιτήρησης χωρών σε δύσκολη κατάσταση). Ένα παράδειγμα προγράμματος είναι η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση για τη βελτίωση της δημιουργίας υποδομής της για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και συνεργασία μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών με τις χώρες εταίρους για την κάλυψη συγκεκριμένων τομέων όπως οι παράνομες εξαγωγές ξυλείας και οι υδάτινοι πόροι. Γενική αναθεώρηση της εφαρμογής του καταλόγου των σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (έγγρ. 9693/08). Αντίληψη της ΕΕ για την υποστήριξη στον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Φύλου στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική της Ασφάλειας - Συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων της 29ης Ιουνίου 2007 (έγγρ /07). 13

14 Συμβουλευτική γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) για την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ, της 29ης Μαΐου 2006 (έγγρ. 9877/06). Κοινή δήλωση για τη συνεργασία Ηνωμένων Εθνών-ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, που υπεγράφη στο Βερολίνο στις 7 Ιουνίου γ. Κοινοτικά μέσα (συνεργασία για την ανάπτυξη, εμπόριο, ανθρωπιστική βοήθεια) Ψήφισμα του Συμβουλίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (έγγρ. 5049/03). Διάφορες συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας, ιδίως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ- ΕΕ του Κοτονού, περιέχουν ειδικές παραγράφους για τα παιδιά, την πρόληψη των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βοήθεια και η προστασία των ευάλωτων παιδιών εξετάζεται υπό το ευρύτερο πρίσμα της εξάλειψης της φτώχειας, και επομένως στο πλαίσιο της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη. Τα παιδιά αποτελούν ομάδα στόχο για την εξωτερική βοήθεια, ιδίως σε τομεακές πολιτικές όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά χρηματοδοτούνται από την ΕΚ μέσω των ECHO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), EDF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), EIDHR (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα). Η βοήθεια και η προστασία των παιδιών που συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις διοχετεύεται μέσω ορισμένων προγραμμάτων της Επιτροπής. Η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού ήταν μια από τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, το 2001, και σήμερα περιλαμβάνεται στο νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε ανθρωπιστικές κρίσεις, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να τους αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή και να αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες τους. Παραδείγματα ανθρωπιστικών επιχειρήσεων με γνώμονα το παιδί που υποστηρίχθηκαν από την Επιτροπή περιλαμβάνουν: σχέδια αποστράτευσης, αποκατάστασης και επανένταξης (Ουγκάντα), σχέδια υγείας και διατροφής (Σουδάν, Κολομβία, Παλαιστίνη), ψυχοκοινωνική στήριξη (Σιέρα Λεόνε, Σουδάν, Δυτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας και Λίβανος), χρηματοδότηση σχολείων σε στρατόπεδα έκτακτης ανάγκης για εκτοπισμένα πρόσωπα (ΛΔΚ, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, μεταξύ άλλων), αναζήτηση οικογενειών και επανένωση οικογενειών (Κολομβία). Η ECHO χρηματοδότησε επίσης δραστηριότητες έρευνας και υπεράσπισης της οργάνωσης «Save the children», του βελγικού Ερυθρού Σταυρού και άλλων και υποστηρίζει τη UNICEF για την ενίσχυση των ικανοτήτων της με σκοπό την ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της προστασίας του παιδιού, για την προστασία παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, της 7ης Ιουλίου 2006 (COM(2006) 367 τελικό). 14

15 Περίληψη για το θέμα των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων (CAAC) - Σχετικά σχέδια της ΕΕ που προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανεπίσημο έγγραφο). Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ειδική θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συνημμένο κείμενο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» και «έγγραφο εργασίας για τα παιδιά σε καταστάσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου δ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισμα για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, τον Ιούνιο του Ετήσιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έτη 2004, 2005, 2006, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμό στις χώρες που ευρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο (έγγρ. 2005/2215(INI)). Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην παιδική εργασία (έγγρ. 2005/2004(INI)). Έκθεση για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών που πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, στις 17 Απριλίου Ψήφισμα για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες που εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2015 COM(2015) 500 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες

P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού Αφρική Οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής διέπονται από εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενα πλαίσια πολιτικής. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η Συμφωνία του Κοτονού (2000) και η Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (JAES). Αμφότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 3 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2012 COM(2012) 286 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Μεσογείων 24, Αθήνα, ΤΚ. 11527 Τηλ. 210-7710824, 213-2009806

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Μεσογείων 24, Αθήνα, ΤΚ. 11527 Τηλ. 210-7710824, 213-2009806 Επιμέλεια: Δαλιανά Νίκη & Κίσσα Ιουλία Σύμβουλοι ψυχικής υγείας Επιστημονικοί Συνεργάτες Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...9 Συντομογραφίες...27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι. Ιστορική εξέλιξη των Διεθνών Οργανισμών... 35 ΙΙ. Γενική θεωρία Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα