Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι κόστισαν τη ζωή άνω των δύο εκατομμυρίων παιδιών και τη σωματική αναπηρία έξι επί πλέον εκατομμυρίων. Οι συγκρούσεις στερούν τα παιδιά από τους γονείς τους, από κηδεμόνες, από βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Υπάρχουν περί τα είκοσι εκατομμύρια εκτοπισμένων παιδιών και προσφύγων καθώς και ένα εκατομμύριο ορφανών, ενώ άλλα παιδιά κρατούνται ως όμηροι, ή αποτελούν το αντικείμενο απαγωγών ή εμπορίας. Τα συστήματα ληξιαρχικής καταχώρησης και δικαιοσύνης των ανηλίκων καταστρέφονται. Εκτιμάται ότι ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ανήλικοι στρατιώτες συμμετέχουν στις συγκρούσεις. 2. Τα παιδιά έχουν ειδικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μετασυγκρουσιακές ανάγκες, όπως αναζήτηση των μελών της οικογενείας τους, αποζημίωση και κοινωνική επανένταξη, προγράμματα ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης, συμμετοχή σε προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης καθώς και εντός μεταβατικών πλαισίων δικαιοσύνης. Σχετικά με το ανωτέρω, η ΕΕ χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Φόρουμ παρακολούθησης των δεσμεύσεων των Παρισίων, το οποίο επικεντρώνεται στο συντονισμό και τη διευκόλυνση της διεθνούς υποστήριξης των προγραμμάτων αυτών. 3. Σε πολλές περιπτώσεις, διατηρείται ένα κλίμα ατιμωρησίας για όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά των παιδιών, τα οποία απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και από το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Η ΕΕ υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο των διεθνών ποινικών δικαστηρίων στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την αντιμετώπιση των σχετικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σχετικά με την παράνομη χρήση και στρατολόγηση ανήλικων στρατιωτών. 4. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) έχει επικυρωθεί σχεδόν παγκοσμίως, αλλά κάθε άλλο παρά εφαρμόζεται παγκοσμίως. Ειδικότερα σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, τα παιδιά υποφέρουν δυσανάλογα, κατά ποικίλους τρόπους, και με μακροχρόνιες συνέπειες. Ο αντίκτυπος των ενόπλων συγκρούσεων στις μελλοντικές γενιές μπορεί να ενέχει τους σπόρους για τη συνέχιση ή την επανεμφάνιση συγκρούσεων. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΔΠ όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. 1

2 5. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της ότι έχουν καθιερωθεί σημαντικοί διεθνείς μηχανισμοί που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και η Ομάδα για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και συντονίζουν τις δράσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο, με τους μηχανισμούς αυτούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αντίστοιχων επεμβάσεών τους. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 6. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία η αντιμετώπιση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων όχι μόνο γιατί τα παιδιά υποφέρουν σήμερα και διαμορφώνουν το μέλλον αλλά γιατί έχουν εγγενή και αναφαίρετα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στη ΣΔΠ, στα Προαιρετικά Πρωτόκολλα αυτής και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό δίνοντας μεγαλύτερη προβολή στις δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό, τόσο στους κόλπους της ΕΕ όσο και στις σχέσεις της με τα τρίτα μέρη. 7. Η ΕΕ δεσμεύεται να εξετάσει το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά κατά τρόπο ουσιαστικό και σφαιρικό, αξιοποιώντας το φάσμα μέσων που διαθέτει, και με βάση τις παρελθούσες και τις διεξαγόμενες δραστηριότητες (ανασκόπηση των δράσεων της ΕΕ στο Παράρτημα Ι). Στόχος της ΕΕ είναι να παρακινήσει τρίτες χώρες και μη κρατικούς παράγοντες να εφαρμόσουν τους διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και νομικές πράξεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να προστατεύσουν τα παιδιά από τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων, να πάψουν να χρησιμοποιούνται παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και να πάψει η ατιμωρησία εγκλημάτων κατά των παιδιών. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέχεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεων που εστιάζονται στην κατάσταση των παιδιών που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις στους διάφορους τομείς δράσης, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, της εξωτερικής ενίσχυσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. 2

3 ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ 8. Η ΕΕ ερείδεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται μεταξύ των κυρίων στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται επίσης στις πολιτικές της Κοινότητας που αφορούν την εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΕΕ και των κρατών μελών της. Στο έργο της για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, η ΕΕ έχει ως γνώμονα τους σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες και πρότυπα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιεχομένων στο Παράρτημα ΙΙ. 10. Η ΕΕ υποστηρίζει το έργο των σχετικών φορέων, και ιδίως του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, της Ομάδας για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF (Ταμείο των ΗΕ για τα Παιδιά), της UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των ΗΕ για τη Γυναίκα), της OHCHR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες), του UNDP (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των ΗΕ), της ΔΟΕ, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ/ ODIHR (Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) καθώς και των ειδικών Μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών φορέων όπως η ICRC (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού), του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας (Human Security Network) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το έργο των δικτύων για την προστασία του παιδιού και των ομάδων δράσης για την επί τόπου παρακολούθηση της απόφασης 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ΕΕ θα συμβάλει πρωτόβουλα και θα 3

4 συνεργασθεί με τους φορείς αυτούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ενίσχυση και την ουσιαστική εφαρμογή των υφισταμένων διεθνών διασφαλίσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Βάση για τον εντοπισμό καταστάσεων όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από μέρους της ΕΕ αποτελεί η τακτική παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και οι αξιολογήσεις. Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ΕΕ, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ. Α. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 11. Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ, οι αρχηγοί αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων, οι στρατιωτικοί διοικητές της ΕΕ (μέσω της δομής διοίκησης) καθώς και οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ θα περιλαμβάνουν στις περιοδικές τους εκθέσεις και όταν το θέμα παρουσιάζει συνάφεια, και με πλήρη γνώμη και συντονισμό του συστήματος αναφοράς και παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζεται δυνάμει των αποφάσεων 1539 (2004) και 1612 (2005) του ΣΑΗΕ, ανάλυση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης ή μιας επαπειλούμενης σύγκρουσης στα παιδιά. Σε αυτές τις εκθέσεις θα αναφέρονται ιδίως οι παραβιάσεις και κακομεταχειρίσεις παιδιών, η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από στρατούς και ένοπλες ομάδες, οι δολοφονίες και ο ακρωτηριασμός παιδιών, οι επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων, η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, η σεξουαλική και με βάση το φύλο βία κατά των παιδιών, η απαγωγή παιδιών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους από τα ενεχόμενα μέρη. Μολονότι στις εκθέσεις αυτές αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις έξι αυτές παραβιάσεις, δεν αποκλείεται η παρακολούθηση και αναφορά καθώς και η ανάληψη δράσεων για άλλες παραβιάσεις που διαπράττονται κατά των παιδιών, ως σχετικές της κατάστασης της εκάστοτε χώρας. Στις τακτικές τους εκθέσεις θα περιλαμβάνουν περιοδική αξιολόγηση των συνεπειών και του αντικτύπου που έχουν οι δράσεις της ΕΕ σε παιδιά που ζουν σε καταστάσεις σύγκρουσης όπου αυτό ενδείκνυται. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ μπορεί να προετοιμάζουν εκθέσεις ad hoc σχετικά με την κατάσταση της χώρας καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας που μπορεί να καλύπτουν επίσης τα θέματα αυτά. Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων μπορεί να 4

5 αποτελέσουν μια ακόμη σημαντική πηγή πληροφοριών για τις αρμόδιες ομάδες εργασίας, εφόσον βέβαια δεν είναι διαβαθμισμένες. 12. Η Επιτροπή θα επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου και των κρατών μελών στις σχετικές εκθέσεις όσον αφορά τον τομέα αυτό και θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση και την ανάγκη, σχετικά με σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τη μετασυγκρουσιακή αποκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στην ανασκόπηση αυτή με την παροχή πληροφοριών σχετικά με διμερή σχέδια στον τομέα αυτόν. Β. Αξιολόγηση και συστάσεις για την ανάληψη δράσης 13. Η Ομάδα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) σε στενό συντονισμό με άλλες σχετικές ομάδες, βάσει των προαναφερομένων εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, όπως εκθέσεων και συστάσεων του ΓΓΗΕ (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των μερών των ένοπλων συγκρούσεων που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά, ο οποίος προσαρτάται στην ετήσια έκθεση σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις), του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF, των ειδικών Μηχανισμών και οργάνων που δημιουργήθηκαν βάσει της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών, σε τακτά διαστήματα θα προσδιορίζει καταστάσεις όπου απαιτείται η ανάληψη δράσεων από την ΕΕ, ιδίως όταν δημιουργούνται ανησυχητικές καταστάσεις που απαιτούν την άμεση προσοχή, και θα προβαίνει σε συστάσεις για την ανάληψη των δράσεων αυτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο (ΕΠΑ/ ΕΜΑ/ Συμβούλιο). Γ. Μέσα της ΕΕ για την ανάληψη δράσης στις σχέσεις με τρίτες χώρες Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της ποικιλία μέτρων για την ανάληψη δράσης. Η ΕΕ θα βασισθεί στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τις δράσεις της όσον αφορά τα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις (βλέπε Παράρτημα Ι). Επί πλέον, στα μέσα που διαθέτει η ΕΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 14. Πολιτικός διάλογος: Η συνιστώσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον πολιτικό διάλογο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και περιφερειακών οργανώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των δικαιωμάτων και της ευζωίας του παιδιού κατά τις περιόδους προ, κατά και μετά τις συγκρούσεις. 5

6 15. Διαβήματα: Η ΕΕ θα προβαίνει σε διαβήματα και θα εκδίδει δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες θα παρακινεί τις τρίτες χώρες να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών από τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, για τον τερματισμό της χρήσης των παιδιών σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι αρχηγοί αποστολών θα επιφορτισθούν με τη συνεχή εξέταση του ζητήματος με μη κρατικούς παράγοντες ανάλογα με την περίπτωση. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, η ΕΕ θα αντιδρά επίσης όταν σημειώνονται θετικές εξελίξεις. 16. Πολυμερής συνεργασία: η Κοινότητα χρηματοδοτεί σχέδια που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως δε όσον αφορά τον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη και την Αποκατάσταση (DDRR) καθώς και μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Επιτροπή θα εντοπίσει δυνατότητες για την επέκταση της στήριξης αυτής, λόγου χάρη στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών της εγγράφων καθώς και στις ενδιάμεσες επισκοπήσεις της, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις των χωρών προτεραιότητας. Επίσης, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα τη σχέση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει μεγάλη σημασία να υποστηριχθεί η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που πρέπει να ενσωματωθεί σε γενικές μακροπρόθεσμες πολιτικές. Τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν επίσης να αντικατοπτρίσουν τις προτεραιότητες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στα σχέδια διμερούς συνεργασίας τους. 17. Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων: κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί καταλλήλως το ζήτημα της προστασίας των παιδιών. Σε χώρες στις οποίες η ΕΕ έχει αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσης και με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, στον επιχειρησιακό προγραμματισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, έχοντας κατά νου την ιδιαίτερη ευαισθησία των κοριτσιών. Κατά την επιδίωξη των σχετικών αποφάσεων του ΣΑΗΕ, η ΕΕ, κατά την ανάληψη δράσης με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καλών συνθηκών διαβίωσης και των δικαιωμάτων των παιδιών κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. 6

7 18. Μετερχόμενη των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της, η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε προσεγγίσεις έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης καθώς και σε καταστάσεις σύγκρουσης, κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις συμφωνίες ειρήνης, εξασφαλίζοντας ότι θα εξαιρούνται κάθε αμνηστίας τα εγκλήματα που διαπράττονται έναντι των παιδιών, στις μετασυγκρουσιακές φάσεις ανασυγκρότησης, αποκατάστασης, επανένταξης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η τοπική κοινότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παιδιά, συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Εν προκειμένω, η ΕΕ θα επωφεληθεί της κτηθείσας πείρας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανώσεων και θα αξιοποιήσει την πείρα αυτή. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τα κορίτσια και όσα είναι πρόσφυγες, εκτοπισμένα, χωρισμένα, θύματα απαγωγής, προσβεβλημένα από το HIV/AIDS, ανάπηρα, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή υπό κράτηση. 19. Κατάρτιση: η συντονισμένη αντίληψη της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών. Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕ προτείνει κατάρτιση για την προστασία του παιδιού. 20. Άλλα μέτρα: η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα στη διάθεσή της ανάλογα με την περίπτωση, όπως η επιβολή στοχοθετημένων μέτρων. Όποτε πλησιάζει η στιγμή ανανέωσης συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, η ΕΕ θα εξετάζει προσεκτικά τη διαγωγή της χώρας όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, με ειδική αναφορά στα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις. V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 21. Εξάλλου, η COHOM καλείται: α) να επιβλέψει την εφαρμογή της δράσης που αναλαμβάνει η ΕΕ σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και για το σκοπό αυτό να αναπτύξει μηχανισμούς που ενεργοποιούν την παράγραφο 12 και να επιβλέψει την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας. Στη συνάρτηση αυτή, γίνεται παραπομπή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2001, στα οποία υπενθυμίζεται ότι οι κοινοτικές ενέργειες πρέπει να έχουν συνοχή με τη δράση της ΕΕ ως συνόλου, β) επανεξέταση και επικαιροποίηση σε τακτική βάση του καταλόγου των χωρών προτεραιότητας της ΕΕ, 7

8 γ) να προωθήσει και να επιβλέψει την ενσωμάτωση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων σε όλες τις συναφείς πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, και να συνεργαστεί με άλλα όργανα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ανάπτυξης για συνεκτική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, δ) να αναλάβει τη διαρκή επανεξέταση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, σε στενό συντονισμό με τις σχετικές ομάδες εργασίας, τους ειδικούς εντεταλμένους, τους αρχηγούς αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων και τους στρατιωτικούς διοικητές της ΕΕ (διαμέσου της δομής διοίκησης), ε) να εξακολουθήσει να εξετάζει, όπου αυτό ενδείκνυται, περαιτέρω τρόπους συνεργασίας στον τομέα αυτό με τον ΟΗΕ και άλλες διεθνείς και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ καθώς και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, στ) να υποβάλλει έκθεση στην ΕΠΑ σε ετήσια βάση όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ζ) να υποβάλει αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών προς το Συμβούλιο, που θα συνοδεύεται από συστάσεις για βελτιώσεις ή επικαιροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση, η) Βάσει των ανωτέρω, να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ενός κομβικού σημείου (για παράδειγμα, ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων ή Ειδικού Απεσταλμένου) για την εξασφάλιση της μελλοντικής εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μη εξαντλητικός κατάλογος των διεθνών κανόνων, προτύπων και αρχών που η ΕΕ μπορεί να επικαλείται στις επαφές της με τρίτες χώρες όσον αφορά τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις Ι. Νομικές πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα α. Συνθήκες και πρωτόκολλα Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, 1989 Προαιρετικό Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 2002, Προαιρετικό Πρωτόκολλο Ι της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 2002, Σύμβαση 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, 1999, β. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας Απόφαση 1539 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2004, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) Απόφαση 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2005, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) γ. Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις Ψηφίσματα για τα δικαιώματα του παιδιού που υποβάλλονται από την ΕΕ, από κοινού με τη GRULAC (Ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής), στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε ετήσια βάση. Τα ψηφίσματα αυτά περιλαμβάνουν παραγράφους για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. 9

10 ΙΙ. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Πρόσφυγες και Άτομα Εκτοπισθέντα στο Εσωτερικό Χώρας (IDP) Σύμβαση της Γενεύης «περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου», 1949, Σύμβαση της Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου», 1949, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), 1978, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), 1977, Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1951, Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1967, Κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την εκτόπιση ατόμων στο εσωτερικό της χώρας, ΙΙΙ. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Ρώμης, 2002, Τροποποιημένο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη δίωξη των προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη γενοκτονίας και άλλων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991, 1993 (όπως τροποποιήθηκε το 1998, το 2000, το 2002), Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε IV. Άλλες σχετικές διεθνείς αρχές, κατευθυντήριες γραμμές και κανονιστικές πράξεις Οι δεσμεύσεις των Παρισίων για την προστασία των παιδιών από παράνομη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση εκ μέρους ενόπλων δυνάμεων ή ενόπλων ομάδων, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Οι δεσμεύσεις των Παρισίων: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Παρισιού σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, σημείο 68 στοιχείο (α) της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2007 (A/62/228). 10

11 Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις, Μελέτη εκπονηθείσα από τον κ. Andrew Sherriff, το Δεκέμβριο του 2007 για τη σλοβενική Προεδρία, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη πολιτικής. Will you listen? Φωνές νέων από περιοχές συγκρούσεων που προετοίμασε το 2007 το Γραφείο της UNICEF του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, UNICEF, παγκόσμιο δίκτυο δράσης των Νέων, UNFPA, κ.ά. V. Περιφερειακές πράξεις Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώματα και την πρόνοια του παιδιού, 1990, 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δράσεις της ΕΕ στον τομέα των Παιδιών και των Ένοπλων Συγκρούσεων (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) α. Μέσα ΚΕΠΠΑ Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002 (έγγρ /02, σελίδα 9). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διετή επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις (έγγρ /05, σελίδα 15). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα παιδιά στην εξωτερική δράση, Μάιος Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το βασανισμό και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή ποινής (έγγρ. 7369/01) και έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών (έγγρ /02). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη Θανατική Ποινή (έγγρ. 9199/98). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (έγγρ /01). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που εγκρίθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου Εφαρμογή στρατηγικής για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2006 (έγγρ. 8285/1/06 REV 1). Κοινές θέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική (έγγρ. 98/350/ΚΕΠΠΑ). Κοινές θέσεις σχετικά με τη Ρουάντα, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Ζιμπάμπουε, τη ΛΔΚ, τη Νιγηρία, τη Λιβερία, την Αγκόλα, την Κούβα (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις). Κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για το διεθνές ποινικό δικαστήριο, ΕΕ L 150, , σ. 67. Κοινές Δράσεις (ΛΔΚ, Νότια Οσετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διάφοροι ειδικοί εντεταλμένοι), και Κοινές Στρατηγικές (Ρωσία, Ουκρανία, περιοχή της Μεσογείου). Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων της 26ης Ιουνίου Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ σχετικά με τις Εξαγωγές Όπλων, που εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου Διεξαγόμενες εργασίες για την εισαγωγή ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές παραστρατιωτικού εξοπλισμού. Κοινή θέση σχετικά με τα διαμάντια του πολέμου και κανονισμός του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (έγγρ /02). 12

13 β. Διαχείριση κρίσεων (ΕΠΑΑ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στην ΕΠΑΑ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ΕΠΑΑ της 14ης Μαΐου Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία μεταξύ τους όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων (έγγρ /03). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΗΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων: προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ /03). Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ.14805/03). Σχέδιο γενικής αντίληψης της ΕΕ για τις αποστολές στον τομέα του κράτους δικαίου όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων (έγγρ. 9792/03). Εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων (έγγρ /03). Στο πρόγραμμα αυτό εκτίθενται οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης υπαλλήλων. Εναρμόνιση της κατάρτισης της ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων και της πρόσληψης (έγγρ /1/03) και κοινά κριτήρια για την κατάρτιση όσον αφορά την ΕΕ για τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης (έγγρ /03). Η ΕΚ συνέβαλε στην αύξηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως η ταχεία ανάπτυξη, η κατάρτιση και η DD&R. Η Επιτροπή και η Πολιτική Μονάδα της Γραμματείας του Συμβουλίου έχουν επίσης εκπονήσει «δείκτες συγκρούσεων» (κατάλογοι επιτήρησης χωρών σε δύσκολη κατάσταση). Ένα παράδειγμα προγράμματος είναι η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση για τη βελτίωση της δημιουργίας υποδομής της για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και συνεργασία μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών με τις χώρες εταίρους για την κάλυψη συγκεκριμένων τομέων όπως οι παράνομες εξαγωγές ξυλείας και οι υδάτινοι πόροι. Γενική αναθεώρηση της εφαρμογής του καταλόγου των σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (έγγρ. 9693/08). Αντίληψη της ΕΕ για την υποστήριξη στον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Φύλου στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική της Ασφάλειας - Συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων της 29ης Ιουνίου 2007 (έγγρ /07). 13

14 Συμβουλευτική γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) για την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ, της 29ης Μαΐου 2006 (έγγρ. 9877/06). Κοινή δήλωση για τη συνεργασία Ηνωμένων Εθνών-ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, που υπεγράφη στο Βερολίνο στις 7 Ιουνίου γ. Κοινοτικά μέσα (συνεργασία για την ανάπτυξη, εμπόριο, ανθρωπιστική βοήθεια) Ψήφισμα του Συμβουλίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (έγγρ. 5049/03). Διάφορες συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας, ιδίως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ- ΕΕ του Κοτονού, περιέχουν ειδικές παραγράφους για τα παιδιά, την πρόληψη των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βοήθεια και η προστασία των ευάλωτων παιδιών εξετάζεται υπό το ευρύτερο πρίσμα της εξάλειψης της φτώχειας, και επομένως στο πλαίσιο της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη. Τα παιδιά αποτελούν ομάδα στόχο για την εξωτερική βοήθεια, ιδίως σε τομεακές πολιτικές όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά χρηματοδοτούνται από την ΕΚ μέσω των ECHO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), EDF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), EIDHR (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα). Η βοήθεια και η προστασία των παιδιών που συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις διοχετεύεται μέσω ορισμένων προγραμμάτων της Επιτροπής. Η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού ήταν μια από τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, το 2001, και σήμερα περιλαμβάνεται στο νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε ανθρωπιστικές κρίσεις, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να τους αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή και να αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες τους. Παραδείγματα ανθρωπιστικών επιχειρήσεων με γνώμονα το παιδί που υποστηρίχθηκαν από την Επιτροπή περιλαμβάνουν: σχέδια αποστράτευσης, αποκατάστασης και επανένταξης (Ουγκάντα), σχέδια υγείας και διατροφής (Σουδάν, Κολομβία, Παλαιστίνη), ψυχοκοινωνική στήριξη (Σιέρα Λεόνε, Σουδάν, Δυτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας και Λίβανος), χρηματοδότηση σχολείων σε στρατόπεδα έκτακτης ανάγκης για εκτοπισμένα πρόσωπα (ΛΔΚ, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, μεταξύ άλλων), αναζήτηση οικογενειών και επανένωση οικογενειών (Κολομβία). Η ECHO χρηματοδότησε επίσης δραστηριότητες έρευνας και υπεράσπισης της οργάνωσης «Save the children», του βελγικού Ερυθρού Σταυρού και άλλων και υποστηρίζει τη UNICEF για την ενίσχυση των ικανοτήτων της με σκοπό την ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της προστασίας του παιδιού, για την προστασία παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, της 7ης Ιουλίου 2006 (COM(2006) 367 τελικό). 14

15 Περίληψη για το θέμα των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων (CAAC) - Σχετικά σχέδια της ΕΕ που προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανεπίσημο έγγραφο). Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ειδική θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συνημμένο κείμενο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» και «έγγραφο εργασίας για τα παιδιά σε καταστάσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου δ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισμα για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, τον Ιούνιο του Ετήσιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έτη 2004, 2005, 2006, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμό στις χώρες που ευρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο (έγγρ. 2005/2215(INI)). Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην παιδική εργασία (έγγρ. 2005/2004(INI)). Έκθεση για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών που πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, στις 17 Απριλίου Ψήφισμα για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες που εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2013)0060 Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν

P7_TA-PROV(2013)0060 Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν P7_TA-PROV(2013)0060 Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α15) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

Α15) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Α15) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999 συνήλθε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το ΕΣ το οποίο είναι γνωστό στους Έλληνες από την απόφαση της ένταξης στην ΕΕ της Κύπρου ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό προσωπικό στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβάνουν σύνταξη προτάσεων χορηγίας, διαπραγματεύσεις με

«Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό προσωπικό στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβάνουν σύνταξη προτάσεων χορηγίας, διαπραγματεύσεις με ύστερα από 14 συνεργασίες με ΜΚΟ 144 περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα και 98 χορηγούς χρηματοδότες μπορούμε να βοηθήσουμε την υλοποίηση των στόχων σας; athens - brussels «Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα