Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι κόστισαν τη ζωή άνω των δύο εκατομμυρίων παιδιών και τη σωματική αναπηρία έξι επί πλέον εκατομμυρίων. Οι συγκρούσεις στερούν τα παιδιά από τους γονείς τους, από κηδεμόνες, από βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Υπάρχουν περί τα είκοσι εκατομμύρια εκτοπισμένων παιδιών και προσφύγων καθώς και ένα εκατομμύριο ορφανών, ενώ άλλα παιδιά κρατούνται ως όμηροι, ή αποτελούν το αντικείμενο απαγωγών ή εμπορίας. Τα συστήματα ληξιαρχικής καταχώρησης και δικαιοσύνης των ανηλίκων καταστρέφονται. Εκτιμάται ότι ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ανήλικοι στρατιώτες συμμετέχουν στις συγκρούσεις. 2. Τα παιδιά έχουν ειδικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μετασυγκρουσιακές ανάγκες, όπως αναζήτηση των μελών της οικογενείας τους, αποζημίωση και κοινωνική επανένταξη, προγράμματα ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης, συμμετοχή σε προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης καθώς και εντός μεταβατικών πλαισίων δικαιοσύνης. Σχετικά με το ανωτέρω, η ΕΕ χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Φόρουμ παρακολούθησης των δεσμεύσεων των Παρισίων, το οποίο επικεντρώνεται στο συντονισμό και τη διευκόλυνση της διεθνούς υποστήριξης των προγραμμάτων αυτών. 3. Σε πολλές περιπτώσεις, διατηρείται ένα κλίμα ατιμωρησίας για όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά των παιδιών, τα οποία απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και από το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Η ΕΕ υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο των διεθνών ποινικών δικαστηρίων στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την αντιμετώπιση των σχετικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σχετικά με την παράνομη χρήση και στρατολόγηση ανήλικων στρατιωτών. 4. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) έχει επικυρωθεί σχεδόν παγκοσμίως, αλλά κάθε άλλο παρά εφαρμόζεται παγκοσμίως. Ειδικότερα σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, τα παιδιά υποφέρουν δυσανάλογα, κατά ποικίλους τρόπους, και με μακροχρόνιες συνέπειες. Ο αντίκτυπος των ενόπλων συγκρούσεων στις μελλοντικές γενιές μπορεί να ενέχει τους σπόρους για τη συνέχιση ή την επανεμφάνιση συγκρούσεων. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΔΠ όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. 1

2 5. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της ότι έχουν καθιερωθεί σημαντικοί διεθνείς μηχανισμοί που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και η Ομάδα για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και συντονίζουν τις δράσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο, με τους μηχανισμούς αυτούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αντίστοιχων επεμβάσεών τους. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 6. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία η αντιμετώπιση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων όχι μόνο γιατί τα παιδιά υποφέρουν σήμερα και διαμορφώνουν το μέλλον αλλά γιατί έχουν εγγενή και αναφαίρετα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στη ΣΔΠ, στα Προαιρετικά Πρωτόκολλα αυτής και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό δίνοντας μεγαλύτερη προβολή στις δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό, τόσο στους κόλπους της ΕΕ όσο και στις σχέσεις της με τα τρίτα μέρη. 7. Η ΕΕ δεσμεύεται να εξετάσει το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά κατά τρόπο ουσιαστικό και σφαιρικό, αξιοποιώντας το φάσμα μέσων που διαθέτει, και με βάση τις παρελθούσες και τις διεξαγόμενες δραστηριότητες (ανασκόπηση των δράσεων της ΕΕ στο Παράρτημα Ι). Στόχος της ΕΕ είναι να παρακινήσει τρίτες χώρες και μη κρατικούς παράγοντες να εφαρμόσουν τους διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και νομικές πράξεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να προστατεύσουν τα παιδιά από τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων, να πάψουν να χρησιμοποιούνται παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και να πάψει η ατιμωρησία εγκλημάτων κατά των παιδιών. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέχεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεων που εστιάζονται στην κατάσταση των παιδιών που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις στους διάφορους τομείς δράσης, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, της εξωτερικής ενίσχυσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. 2

3 ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ 8. Η ΕΕ ερείδεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται μεταξύ των κυρίων στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται επίσης στις πολιτικές της Κοινότητας που αφορούν την εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΕΕ και των κρατών μελών της. Στο έργο της για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, η ΕΕ έχει ως γνώμονα τους σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες και πρότυπα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιεχομένων στο Παράρτημα ΙΙ. 10. Η ΕΕ υποστηρίζει το έργο των σχετικών φορέων, και ιδίως του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, της Ομάδας για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF (Ταμείο των ΗΕ για τα Παιδιά), της UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των ΗΕ για τη Γυναίκα), της OHCHR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες), του UNDP (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των ΗΕ), της ΔΟΕ, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ/ ODIHR (Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) καθώς και των ειδικών Μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών φορέων όπως η ICRC (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού), του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας (Human Security Network) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το έργο των δικτύων για την προστασία του παιδιού και των ομάδων δράσης για την επί τόπου παρακολούθηση της απόφασης 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ΕΕ θα συμβάλει πρωτόβουλα και θα 3

4 συνεργασθεί με τους φορείς αυτούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ενίσχυση και την ουσιαστική εφαρμογή των υφισταμένων διεθνών διασφαλίσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Βάση για τον εντοπισμό καταστάσεων όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από μέρους της ΕΕ αποτελεί η τακτική παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και οι αξιολογήσεις. Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ΕΕ, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ. Α. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 11. Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ, οι αρχηγοί αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων, οι στρατιωτικοί διοικητές της ΕΕ (μέσω της δομής διοίκησης) καθώς και οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ θα περιλαμβάνουν στις περιοδικές τους εκθέσεις και όταν το θέμα παρουσιάζει συνάφεια, και με πλήρη γνώμη και συντονισμό του συστήματος αναφοράς και παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζεται δυνάμει των αποφάσεων 1539 (2004) και 1612 (2005) του ΣΑΗΕ, ανάλυση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης ή μιας επαπειλούμενης σύγκρουσης στα παιδιά. Σε αυτές τις εκθέσεις θα αναφέρονται ιδίως οι παραβιάσεις και κακομεταχειρίσεις παιδιών, η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από στρατούς και ένοπλες ομάδες, οι δολοφονίες και ο ακρωτηριασμός παιδιών, οι επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων, η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, η σεξουαλική και με βάση το φύλο βία κατά των παιδιών, η απαγωγή παιδιών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους από τα ενεχόμενα μέρη. Μολονότι στις εκθέσεις αυτές αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις έξι αυτές παραβιάσεις, δεν αποκλείεται η παρακολούθηση και αναφορά καθώς και η ανάληψη δράσεων για άλλες παραβιάσεις που διαπράττονται κατά των παιδιών, ως σχετικές της κατάστασης της εκάστοτε χώρας. Στις τακτικές τους εκθέσεις θα περιλαμβάνουν περιοδική αξιολόγηση των συνεπειών και του αντικτύπου που έχουν οι δράσεις της ΕΕ σε παιδιά που ζουν σε καταστάσεις σύγκρουσης όπου αυτό ενδείκνυται. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ μπορεί να προετοιμάζουν εκθέσεις ad hoc σχετικά με την κατάσταση της χώρας καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας που μπορεί να καλύπτουν επίσης τα θέματα αυτά. Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων μπορεί να 4

5 αποτελέσουν μια ακόμη σημαντική πηγή πληροφοριών για τις αρμόδιες ομάδες εργασίας, εφόσον βέβαια δεν είναι διαβαθμισμένες. 12. Η Επιτροπή θα επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου και των κρατών μελών στις σχετικές εκθέσεις όσον αφορά τον τομέα αυτό και θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση και την ανάγκη, σχετικά με σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τη μετασυγκρουσιακή αποκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στην ανασκόπηση αυτή με την παροχή πληροφοριών σχετικά με διμερή σχέδια στον τομέα αυτόν. Β. Αξιολόγηση και συστάσεις για την ανάληψη δράσης 13. Η Ομάδα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) σε στενό συντονισμό με άλλες σχετικές ομάδες, βάσει των προαναφερομένων εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, όπως εκθέσεων και συστάσεων του ΓΓΗΕ (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των μερών των ένοπλων συγκρούσεων που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά, ο οποίος προσαρτάται στην ετήσια έκθεση σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις), του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF, των ειδικών Μηχανισμών και οργάνων που δημιουργήθηκαν βάσει της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών, σε τακτά διαστήματα θα προσδιορίζει καταστάσεις όπου απαιτείται η ανάληψη δράσεων από την ΕΕ, ιδίως όταν δημιουργούνται ανησυχητικές καταστάσεις που απαιτούν την άμεση προσοχή, και θα προβαίνει σε συστάσεις για την ανάληψη των δράσεων αυτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο (ΕΠΑ/ ΕΜΑ/ Συμβούλιο). Γ. Μέσα της ΕΕ για την ανάληψη δράσης στις σχέσεις με τρίτες χώρες Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της ποικιλία μέτρων για την ανάληψη δράσης. Η ΕΕ θα βασισθεί στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τις δράσεις της όσον αφορά τα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις (βλέπε Παράρτημα Ι). Επί πλέον, στα μέσα που διαθέτει η ΕΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 14. Πολιτικός διάλογος: Η συνιστώσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον πολιτικό διάλογο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και περιφερειακών οργανώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των δικαιωμάτων και της ευζωίας του παιδιού κατά τις περιόδους προ, κατά και μετά τις συγκρούσεις. 5

6 15. Διαβήματα: Η ΕΕ θα προβαίνει σε διαβήματα και θα εκδίδει δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες θα παρακινεί τις τρίτες χώρες να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών από τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, για τον τερματισμό της χρήσης των παιδιών σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι αρχηγοί αποστολών θα επιφορτισθούν με τη συνεχή εξέταση του ζητήματος με μη κρατικούς παράγοντες ανάλογα με την περίπτωση. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, η ΕΕ θα αντιδρά επίσης όταν σημειώνονται θετικές εξελίξεις. 16. Πολυμερής συνεργασία: η Κοινότητα χρηματοδοτεί σχέδια που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως δε όσον αφορά τον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη και την Αποκατάσταση (DDRR) καθώς και μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Επιτροπή θα εντοπίσει δυνατότητες για την επέκταση της στήριξης αυτής, λόγου χάρη στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών της εγγράφων καθώς και στις ενδιάμεσες επισκοπήσεις της, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις των χωρών προτεραιότητας. Επίσης, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα τη σχέση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει μεγάλη σημασία να υποστηριχθεί η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που πρέπει να ενσωματωθεί σε γενικές μακροπρόθεσμες πολιτικές. Τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν επίσης να αντικατοπτρίσουν τις προτεραιότητες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στα σχέδια διμερούς συνεργασίας τους. 17. Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων: κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί καταλλήλως το ζήτημα της προστασίας των παιδιών. Σε χώρες στις οποίες η ΕΕ έχει αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσης και με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, στον επιχειρησιακό προγραμματισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, έχοντας κατά νου την ιδιαίτερη ευαισθησία των κοριτσιών. Κατά την επιδίωξη των σχετικών αποφάσεων του ΣΑΗΕ, η ΕΕ, κατά την ανάληψη δράσης με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καλών συνθηκών διαβίωσης και των δικαιωμάτων των παιδιών κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. 6

7 18. Μετερχόμενη των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της, η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε προσεγγίσεις έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης καθώς και σε καταστάσεις σύγκρουσης, κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις συμφωνίες ειρήνης, εξασφαλίζοντας ότι θα εξαιρούνται κάθε αμνηστίας τα εγκλήματα που διαπράττονται έναντι των παιδιών, στις μετασυγκρουσιακές φάσεις ανασυγκρότησης, αποκατάστασης, επανένταξης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η τοπική κοινότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παιδιά, συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Εν προκειμένω, η ΕΕ θα επωφεληθεί της κτηθείσας πείρας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανώσεων και θα αξιοποιήσει την πείρα αυτή. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τα κορίτσια και όσα είναι πρόσφυγες, εκτοπισμένα, χωρισμένα, θύματα απαγωγής, προσβεβλημένα από το HIV/AIDS, ανάπηρα, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή υπό κράτηση. 19. Κατάρτιση: η συντονισμένη αντίληψη της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών. Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕ προτείνει κατάρτιση για την προστασία του παιδιού. 20. Άλλα μέτρα: η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα στη διάθεσή της ανάλογα με την περίπτωση, όπως η επιβολή στοχοθετημένων μέτρων. Όποτε πλησιάζει η στιγμή ανανέωσης συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, η ΕΕ θα εξετάζει προσεκτικά τη διαγωγή της χώρας όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, με ειδική αναφορά στα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις. V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 21. Εξάλλου, η COHOM καλείται: α) να επιβλέψει την εφαρμογή της δράσης που αναλαμβάνει η ΕΕ σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και για το σκοπό αυτό να αναπτύξει μηχανισμούς που ενεργοποιούν την παράγραφο 12 και να επιβλέψει την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας. Στη συνάρτηση αυτή, γίνεται παραπομπή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2001, στα οποία υπενθυμίζεται ότι οι κοινοτικές ενέργειες πρέπει να έχουν συνοχή με τη δράση της ΕΕ ως συνόλου, β) επανεξέταση και επικαιροποίηση σε τακτική βάση του καταλόγου των χωρών προτεραιότητας της ΕΕ, 7

8 γ) να προωθήσει και να επιβλέψει την ενσωμάτωση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων σε όλες τις συναφείς πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, και να συνεργαστεί με άλλα όργανα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ανάπτυξης για συνεκτική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, δ) να αναλάβει τη διαρκή επανεξέταση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, σε στενό συντονισμό με τις σχετικές ομάδες εργασίας, τους ειδικούς εντεταλμένους, τους αρχηγούς αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων και τους στρατιωτικούς διοικητές της ΕΕ (διαμέσου της δομής διοίκησης), ε) να εξακολουθήσει να εξετάζει, όπου αυτό ενδείκνυται, περαιτέρω τρόπους συνεργασίας στον τομέα αυτό με τον ΟΗΕ και άλλες διεθνείς και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ καθώς και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, στ) να υποβάλλει έκθεση στην ΕΠΑ σε ετήσια βάση όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ζ) να υποβάλει αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών προς το Συμβούλιο, που θα συνοδεύεται από συστάσεις για βελτιώσεις ή επικαιροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση, η) Βάσει των ανωτέρω, να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ενός κομβικού σημείου (για παράδειγμα, ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων ή Ειδικού Απεσταλμένου) για την εξασφάλιση της μελλοντικής εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μη εξαντλητικός κατάλογος των διεθνών κανόνων, προτύπων και αρχών που η ΕΕ μπορεί να επικαλείται στις επαφές της με τρίτες χώρες όσον αφορά τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις Ι. Νομικές πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα α. Συνθήκες και πρωτόκολλα Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, 1989 Προαιρετικό Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 2002, Προαιρετικό Πρωτόκολλο Ι της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 2002, Σύμβαση 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, 1999, β. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας Απόφαση 1539 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2004, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) Απόφαση 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2005, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) γ. Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις Ψηφίσματα για τα δικαιώματα του παιδιού που υποβάλλονται από την ΕΕ, από κοινού με τη GRULAC (Ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής), στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε ετήσια βάση. Τα ψηφίσματα αυτά περιλαμβάνουν παραγράφους για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. 9

10 ΙΙ. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Πρόσφυγες και Άτομα Εκτοπισθέντα στο Εσωτερικό Χώρας (IDP) Σύμβαση της Γενεύης «περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου», 1949, Σύμβαση της Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου», 1949, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), 1978, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), 1977, Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1951, Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1967, Κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την εκτόπιση ατόμων στο εσωτερικό της χώρας, ΙΙΙ. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Ρώμης, 2002, Τροποποιημένο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη δίωξη των προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη γενοκτονίας και άλλων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991, 1993 (όπως τροποποιήθηκε το 1998, το 2000, το 2002), Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε IV. Άλλες σχετικές διεθνείς αρχές, κατευθυντήριες γραμμές και κανονιστικές πράξεις Οι δεσμεύσεις των Παρισίων για την προστασία των παιδιών από παράνομη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση εκ μέρους ενόπλων δυνάμεων ή ενόπλων ομάδων, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Οι δεσμεύσεις των Παρισίων: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Παρισιού σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, σημείο 68 στοιχείο (α) της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2007 (A/62/228). 10

11 Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις, Μελέτη εκπονηθείσα από τον κ. Andrew Sherriff, το Δεκέμβριο του 2007 για τη σλοβενική Προεδρία, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη πολιτικής. Will you listen? Φωνές νέων από περιοχές συγκρούσεων που προετοίμασε το 2007 το Γραφείο της UNICEF του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, UNICEF, παγκόσμιο δίκτυο δράσης των Νέων, UNFPA, κ.ά. V. Περιφερειακές πράξεις Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώματα και την πρόνοια του παιδιού, 1990, 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δράσεις της ΕΕ στον τομέα των Παιδιών και των Ένοπλων Συγκρούσεων (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) α. Μέσα ΚΕΠΠΑ Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002 (έγγρ /02, σελίδα 9). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διετή επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις (έγγρ /05, σελίδα 15). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα παιδιά στην εξωτερική δράση, Μάιος Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το βασανισμό και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή ποινής (έγγρ. 7369/01) και έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών (έγγρ /02). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη Θανατική Ποινή (έγγρ. 9199/98). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (έγγρ /01). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που εγκρίθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου Εφαρμογή στρατηγικής για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2006 (έγγρ. 8285/1/06 REV 1). Κοινές θέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική (έγγρ. 98/350/ΚΕΠΠΑ). Κοινές θέσεις σχετικά με τη Ρουάντα, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Ζιμπάμπουε, τη ΛΔΚ, τη Νιγηρία, τη Λιβερία, την Αγκόλα, την Κούβα (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις). Κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για το διεθνές ποινικό δικαστήριο, ΕΕ L 150, , σ. 67. Κοινές Δράσεις (ΛΔΚ, Νότια Οσετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διάφοροι ειδικοί εντεταλμένοι), και Κοινές Στρατηγικές (Ρωσία, Ουκρανία, περιοχή της Μεσογείου). Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων της 26ης Ιουνίου Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ σχετικά με τις Εξαγωγές Όπλων, που εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου Διεξαγόμενες εργασίες για την εισαγωγή ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές παραστρατιωτικού εξοπλισμού. Κοινή θέση σχετικά με τα διαμάντια του πολέμου και κανονισμός του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (έγγρ /02). 12

13 β. Διαχείριση κρίσεων (ΕΠΑΑ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στην ΕΠΑΑ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ΕΠΑΑ της 14ης Μαΐου Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία μεταξύ τους όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων (έγγρ /03). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΗΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων: προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ /03). Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ.14805/03). Σχέδιο γενικής αντίληψης της ΕΕ για τις αποστολές στον τομέα του κράτους δικαίου όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων (έγγρ. 9792/03). Εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων (έγγρ /03). Στο πρόγραμμα αυτό εκτίθενται οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης υπαλλήλων. Εναρμόνιση της κατάρτισης της ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων και της πρόσληψης (έγγρ /1/03) και κοινά κριτήρια για την κατάρτιση όσον αφορά την ΕΕ για τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης (έγγρ /03). Η ΕΚ συνέβαλε στην αύξηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως η ταχεία ανάπτυξη, η κατάρτιση και η DD&R. Η Επιτροπή και η Πολιτική Μονάδα της Γραμματείας του Συμβουλίου έχουν επίσης εκπονήσει «δείκτες συγκρούσεων» (κατάλογοι επιτήρησης χωρών σε δύσκολη κατάσταση). Ένα παράδειγμα προγράμματος είναι η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση για τη βελτίωση της δημιουργίας υποδομής της για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και συνεργασία μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών με τις χώρες εταίρους για την κάλυψη συγκεκριμένων τομέων όπως οι παράνομες εξαγωγές ξυλείας και οι υδάτινοι πόροι. Γενική αναθεώρηση της εφαρμογής του καταλόγου των σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (έγγρ. 9693/08). Αντίληψη της ΕΕ για την υποστήριξη στον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Φύλου στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική της Ασφάλειας - Συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων της 29ης Ιουνίου 2007 (έγγρ /07). 13

14 Συμβουλευτική γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) για την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ, της 29ης Μαΐου 2006 (έγγρ. 9877/06). Κοινή δήλωση για τη συνεργασία Ηνωμένων Εθνών-ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, που υπεγράφη στο Βερολίνο στις 7 Ιουνίου γ. Κοινοτικά μέσα (συνεργασία για την ανάπτυξη, εμπόριο, ανθρωπιστική βοήθεια) Ψήφισμα του Συμβουλίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (έγγρ. 5049/03). Διάφορες συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας, ιδίως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ- ΕΕ του Κοτονού, περιέχουν ειδικές παραγράφους για τα παιδιά, την πρόληψη των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βοήθεια και η προστασία των ευάλωτων παιδιών εξετάζεται υπό το ευρύτερο πρίσμα της εξάλειψης της φτώχειας, και επομένως στο πλαίσιο της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη. Τα παιδιά αποτελούν ομάδα στόχο για την εξωτερική βοήθεια, ιδίως σε τομεακές πολιτικές όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά χρηματοδοτούνται από την ΕΚ μέσω των ECHO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), EDF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), EIDHR (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα). Η βοήθεια και η προστασία των παιδιών που συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις διοχετεύεται μέσω ορισμένων προγραμμάτων της Επιτροπής. Η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού ήταν μια από τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, το 2001, και σήμερα περιλαμβάνεται στο νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε ανθρωπιστικές κρίσεις, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να τους αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή και να αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες τους. Παραδείγματα ανθρωπιστικών επιχειρήσεων με γνώμονα το παιδί που υποστηρίχθηκαν από την Επιτροπή περιλαμβάνουν: σχέδια αποστράτευσης, αποκατάστασης και επανένταξης (Ουγκάντα), σχέδια υγείας και διατροφής (Σουδάν, Κολομβία, Παλαιστίνη), ψυχοκοινωνική στήριξη (Σιέρα Λεόνε, Σουδάν, Δυτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας και Λίβανος), χρηματοδότηση σχολείων σε στρατόπεδα έκτακτης ανάγκης για εκτοπισμένα πρόσωπα (ΛΔΚ, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, μεταξύ άλλων), αναζήτηση οικογενειών και επανένωση οικογενειών (Κολομβία). Η ECHO χρηματοδότησε επίσης δραστηριότητες έρευνας και υπεράσπισης της οργάνωσης «Save the children», του βελγικού Ερυθρού Σταυρού και άλλων και υποστηρίζει τη UNICEF για την ενίσχυση των ικανοτήτων της με σκοπό την ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της προστασίας του παιδιού, για την προστασία παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, της 7ης Ιουλίου 2006 (COM(2006) 367 τελικό). 14

15 Περίληψη για το θέμα των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων (CAAC) - Σχετικά σχέδια της ΕΕ που προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανεπίσημο έγγραφο). Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ειδική θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συνημμένο κείμενο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» και «έγγραφο εργασίας για τα παιδιά σε καταστάσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου δ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισμα για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, τον Ιούνιο του Ετήσιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έτη 2004, 2005, 2006, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμό στις χώρες που ευρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο (έγγρ. 2005/2215(INI)). Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην παιδική εργασία (έγγρ. 2005/2004(INI)). Έκθεση για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών που πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, στις 17 Απριλίου Ψήφισμα για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες που εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης». Άρθρο 27 παράγραφος 3 της ΣΕΕ

«Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης». Άρθρο 27 παράγραφος 3 της ΣΕΕ Ανασκόπηση ΕΥΕΔ Ανασκόπηση ΕΥΕΔ Ανασκόπηση ΕΥΕΔ Πρόλογος «Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης». Άρθρο 27 παράγραφος 3 της ΣΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου, για να χαράξει πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2009 Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΈΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (6η κοινοβουλευτική περίοδος, 2004-2009) Η ανασκόπηση διατίθεται σε όλες τις επίσημες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 εκεµβρίου. Οι εργασίες άρχισαν µε ανταλλαγή απόψεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2009 (OR. en) 11225/09 CONCL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2013)0602 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

P7_TA-PROV(2013)0602 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία P7_TA-PROV(2013)0602 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2980(RSP)) Το

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 351/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2001-2002 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Πέµπτης 15 Μαρτίου 2001 TA 03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 301.343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας Αθήνα, Οκτώβριος 2011 Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε ειδική σύνοδο στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου µε θέµα τη δηµιουργία ενός χώρου

Διαβάστε περισσότερα

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα