Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι κόστισαν τη ζωή άνω των δύο εκατομμυρίων παιδιών και τη σωματική αναπηρία έξι επί πλέον εκατομμυρίων. Οι συγκρούσεις στερούν τα παιδιά από τους γονείς τους, από κηδεμόνες, από βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Υπάρχουν περί τα είκοσι εκατομμύρια εκτοπισμένων παιδιών και προσφύγων καθώς και ένα εκατομμύριο ορφανών, ενώ άλλα παιδιά κρατούνται ως όμηροι, ή αποτελούν το αντικείμενο απαγωγών ή εμπορίας. Τα συστήματα ληξιαρχικής καταχώρησης και δικαιοσύνης των ανηλίκων καταστρέφονται. Εκτιμάται ότι ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ανήλικοι στρατιώτες συμμετέχουν στις συγκρούσεις. 2. Τα παιδιά έχουν ειδικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μετασυγκρουσιακές ανάγκες, όπως αναζήτηση των μελών της οικογενείας τους, αποζημίωση και κοινωνική επανένταξη, προγράμματα ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης, συμμετοχή σε προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης καθώς και εντός μεταβατικών πλαισίων δικαιοσύνης. Σχετικά με το ανωτέρω, η ΕΕ χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Φόρουμ παρακολούθησης των δεσμεύσεων των Παρισίων, το οποίο επικεντρώνεται στο συντονισμό και τη διευκόλυνση της διεθνούς υποστήριξης των προγραμμάτων αυτών. 3. Σε πολλές περιπτώσεις, διατηρείται ένα κλίμα ατιμωρησίας για όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά των παιδιών, τα οποία απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και από το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Η ΕΕ υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο των διεθνών ποινικών δικαστηρίων στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την αντιμετώπιση των σχετικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σχετικά με την παράνομη χρήση και στρατολόγηση ανήλικων στρατιωτών. 4. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) έχει επικυρωθεί σχεδόν παγκοσμίως, αλλά κάθε άλλο παρά εφαρμόζεται παγκοσμίως. Ειδικότερα σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, τα παιδιά υποφέρουν δυσανάλογα, κατά ποικίλους τρόπους, και με μακροχρόνιες συνέπειες. Ο αντίκτυπος των ενόπλων συγκρούσεων στις μελλοντικές γενιές μπορεί να ενέχει τους σπόρους για τη συνέχιση ή την επανεμφάνιση συγκρούσεων. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΔΠ όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. 1

2 5. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της ότι έχουν καθιερωθεί σημαντικοί διεθνείς μηχανισμοί που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και η Ομάδα για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και συντονίζουν τις δράσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο, με τους μηχανισμούς αυτούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αντίστοιχων επεμβάσεών τους. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 6. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία η αντιμετώπιση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων όχι μόνο γιατί τα παιδιά υποφέρουν σήμερα και διαμορφώνουν το μέλλον αλλά γιατί έχουν εγγενή και αναφαίρετα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στη ΣΔΠ, στα Προαιρετικά Πρωτόκολλα αυτής και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό δίνοντας μεγαλύτερη προβολή στις δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό, τόσο στους κόλπους της ΕΕ όσο και στις σχέσεις της με τα τρίτα μέρη. 7. Η ΕΕ δεσμεύεται να εξετάσει το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά κατά τρόπο ουσιαστικό και σφαιρικό, αξιοποιώντας το φάσμα μέσων που διαθέτει, και με βάση τις παρελθούσες και τις διεξαγόμενες δραστηριότητες (ανασκόπηση των δράσεων της ΕΕ στο Παράρτημα Ι). Στόχος της ΕΕ είναι να παρακινήσει τρίτες χώρες και μη κρατικούς παράγοντες να εφαρμόσουν τους διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και νομικές πράξεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να προστατεύσουν τα παιδιά από τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων, να πάψουν να χρησιμοποιούνται παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και να πάψει η ατιμωρησία εγκλημάτων κατά των παιδιών. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέχεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεων που εστιάζονται στην κατάσταση των παιδιών που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις στους διάφορους τομείς δράσης, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, της εξωτερικής ενίσχυσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. 2

3 ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ 8. Η ΕΕ ερείδεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται μεταξύ των κυρίων στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται επίσης στις πολιτικές της Κοινότητας που αφορούν την εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΕΕ και των κρατών μελών της. Στο έργο της για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, η ΕΕ έχει ως γνώμονα τους σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς κανόνες και πρότυπα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και το ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιεχομένων στο Παράρτημα ΙΙ. 10. Η ΕΕ υποστηρίζει το έργο των σχετικών φορέων, και ιδίως του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, της Ομάδας για θέματα ασφαλείας του Συμβουλίου για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF (Ταμείο των ΗΕ για τα Παιδιά), της UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των ΗΕ για τη Γυναίκα), της OHCHR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες), του UNDP (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των ΗΕ), της ΔΟΕ, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ/ ODIHR (Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) καθώς και των ειδικών Μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών φορέων όπως η ICRC (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού), του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας (Human Security Network) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το έργο των δικτύων για την προστασία του παιδιού και των ομάδων δράσης για την επί τόπου παρακολούθηση της απόφασης 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ΕΕ θα συμβάλει πρωτόβουλα και θα 3

4 συνεργασθεί με τους φορείς αυτούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ενίσχυση και την ουσιαστική εφαρμογή των υφισταμένων διεθνών διασφαλίσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Βάση για τον εντοπισμό καταστάσεων όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από μέρους της ΕΕ αποτελεί η τακτική παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και οι αξιολογήσεις. Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ΕΕ, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση, με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ. Α. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 11. Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ, οι αρχηγοί αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων, οι στρατιωτικοί διοικητές της ΕΕ (μέσω της δομής διοίκησης) καθώς και οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ θα περιλαμβάνουν στις περιοδικές τους εκθέσεις και όταν το θέμα παρουσιάζει συνάφεια, και με πλήρη γνώμη και συντονισμό του συστήματος αναφοράς και παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζεται δυνάμει των αποφάσεων 1539 (2004) και 1612 (2005) του ΣΑΗΕ, ανάλυση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης ή μιας επαπειλούμενης σύγκρουσης στα παιδιά. Σε αυτές τις εκθέσεις θα αναφέρονται ιδίως οι παραβιάσεις και κακομεταχειρίσεις παιδιών, η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από στρατούς και ένοπλες ομάδες, οι δολοφονίες και ο ακρωτηριασμός παιδιών, οι επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων, η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας, η σεξουαλική και με βάση το φύλο βία κατά των παιδιών, η απαγωγή παιδιών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους από τα ενεχόμενα μέρη. Μολονότι στις εκθέσεις αυτές αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις έξι αυτές παραβιάσεις, δεν αποκλείεται η παρακολούθηση και αναφορά καθώς και η ανάληψη δράσεων για άλλες παραβιάσεις που διαπράττονται κατά των παιδιών, ως σχετικές της κατάστασης της εκάστοτε χώρας. Στις τακτικές τους εκθέσεις θα περιλαμβάνουν περιοδική αξιολόγηση των συνεπειών και του αντικτύπου που έχουν οι δράσεις της ΕΕ σε παιδιά που ζουν σε καταστάσεις σύγκρουσης όπου αυτό ενδείκνυται. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ μπορεί να προετοιμάζουν εκθέσεις ad hoc σχετικά με την κατάσταση της χώρας καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας που μπορεί να καλύπτουν επίσης τα θέματα αυτά. Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων μπορεί να 4

5 αποτελέσουν μια ακόμη σημαντική πηγή πληροφοριών για τις αρμόδιες ομάδες εργασίας, εφόσον βέβαια δεν είναι διαβαθμισμένες. 12. Η Επιτροπή θα επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου και των κρατών μελών στις σχετικές εκθέσεις όσον αφορά τον τομέα αυτό και θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση και την ανάγκη, σχετικά με σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τη μετασυγκρουσιακή αποκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στην ανασκόπηση αυτή με την παροχή πληροφοριών σχετικά με διμερή σχέδια στον τομέα αυτόν. Β. Αξιολόγηση και συστάσεις για την ανάληψη δράσης 13. Η Ομάδα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) σε στενό συντονισμό με άλλες σχετικές ομάδες, βάσει των προαναφερομένων εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών, όπως εκθέσεων και συστάσεων του ΓΓΗΕ (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των μερών των ένοπλων συγκρούσεων που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά, ο οποίος προσαρτάται στην ετήσια έκθεση σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις), του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, της UNICEF, των ειδικών Μηχανισμών και οργάνων που δημιουργήθηκαν βάσει της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών, σε τακτά διαστήματα θα προσδιορίζει καταστάσεις όπου απαιτείται η ανάληψη δράσεων από την ΕΕ, ιδίως όταν δημιουργούνται ανησυχητικές καταστάσεις που απαιτούν την άμεση προσοχή, και θα προβαίνει σε συστάσεις για την ανάληψη των δράσεων αυτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο (ΕΠΑ/ ΕΜΑ/ Συμβούλιο). Γ. Μέσα της ΕΕ για την ανάληψη δράσης στις σχέσεις με τρίτες χώρες Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της ποικιλία μέτρων για την ανάληψη δράσης. Η ΕΕ θα βασισθεί στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τις δράσεις της όσον αφορά τα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις (βλέπε Παράρτημα Ι). Επί πλέον, στα μέσα που διαθέτει η ΕΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 14. Πολιτικός διάλογος: Η συνιστώσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον πολιτικό διάλογο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και περιφερειακών οργανώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των δικαιωμάτων και της ευζωίας του παιδιού κατά τις περιόδους προ, κατά και μετά τις συγκρούσεις. 5

6 15. Διαβήματα: Η ΕΕ θα προβαίνει σε διαβήματα και θα εκδίδει δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες θα παρακινεί τις τρίτες χώρες να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών από τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, για τον τερματισμό της χρήσης των παιδιών σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι αρχηγοί αποστολών θα επιφορτισθούν με τη συνεχή εξέταση του ζητήματος με μη κρατικούς παράγοντες ανάλογα με την περίπτωση. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, η ΕΕ θα αντιδρά επίσης όταν σημειώνονται θετικές εξελίξεις. 16. Πολυμερής συνεργασία: η Κοινότητα χρηματοδοτεί σχέδια που αφορούν τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως δε όσον αφορά τον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη και την Αποκατάσταση (DDRR) καθώς και μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Επιτροπή θα εντοπίσει δυνατότητες για την επέκταση της στήριξης αυτής, λόγου χάρη στο πλαίσιο των ανά χώρα στρατηγικών της εγγράφων καθώς και στις ενδιάμεσες επισκοπήσεις της, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις καταστάσεις των χωρών προτεραιότητας. Επίσης, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα τη σχέση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει μεγάλη σημασία να υποστηριχθεί η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που πρέπει να ενσωματωθεί σε γενικές μακροπρόθεσμες πολιτικές. Τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν επίσης να αντικατοπτρίσουν τις προτεραιότητες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στα σχέδια διμερούς συνεργασίας τους. 17. Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων: κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί καταλλήλως το ζήτημα της προστασίας των παιδιών. Σε χώρες στις οποίες η ΕΕ έχει αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσης και με συνεκτίμηση της πιθανώς υπάρχουσας εντολής για τη συγκεκριμένη δράση και των μέσων και πόρων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, στον επιχειρησιακό προγραμματισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, έχοντας κατά νου την ιδιαίτερη ευαισθησία των κοριτσιών. Κατά την επιδίωξη των σχετικών αποφάσεων του ΣΑΗΕ, η ΕΕ, κατά την ανάληψη δράσης με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καλών συνθηκών διαβίωσης και των δικαιωμάτων των παιδιών κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. 6

7 18. Μετερχόμενη των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της, η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε προσεγγίσεις έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης καθώς και σε καταστάσεις σύγκρουσης, κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις συμφωνίες ειρήνης, εξασφαλίζοντας ότι θα εξαιρούνται κάθε αμνηστίας τα εγκλήματα που διαπράττονται έναντι των παιδιών, στις μετασυγκρουσιακές φάσεις ανασυγκρότησης, αποκατάστασης, επανένταξης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η τοπική κοινότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παιδιά, συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Εν προκειμένω, η ΕΕ θα επωφεληθεί της κτηθείσας πείρας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανώσεων και θα αξιοποιήσει την πείρα αυτή. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τα κορίτσια και όσα είναι πρόσφυγες, εκτοπισμένα, χωρισμένα, θύματα απαγωγής, προσβεβλημένα από το HIV/AIDS, ανάπηρα, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή υπό κράτηση. 19. Κατάρτιση: η συντονισμένη αντίληψη της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών. Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕ προτείνει κατάρτιση για την προστασία του παιδιού. 20. Άλλα μέτρα: η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα στη διάθεσή της ανάλογα με την περίπτωση, όπως η επιβολή στοχοθετημένων μέτρων. Όποτε πλησιάζει η στιγμή ανανέωσης συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, η ΕΕ θα εξετάζει προσεκτικά τη διαγωγή της χώρας όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, με ειδική αναφορά στα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις. V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 21. Εξάλλου, η COHOM καλείται: α) να επιβλέψει την εφαρμογή της δράσης που αναλαμβάνει η ΕΕ σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και για το σκοπό αυτό να αναπτύξει μηχανισμούς που ενεργοποιούν την παράγραφο 12 και να επιβλέψει την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών της χώρας. Στη συνάρτηση αυτή, γίνεται παραπομπή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2001, στα οποία υπενθυμίζεται ότι οι κοινοτικές ενέργειες πρέπει να έχουν συνοχή με τη δράση της ΕΕ ως συνόλου, β) επανεξέταση και επικαιροποίηση σε τακτική βάση του καταλόγου των χωρών προτεραιότητας της ΕΕ, 7

8 γ) να προωθήσει και να επιβλέψει την ενσωμάτωση του ζητήματος των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων σε όλες τις συναφείς πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, και να συνεργαστεί με άλλα όργανα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ανάπτυξης για συνεκτική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, δ) να αναλάβει τη διαρκή επανεξέταση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, σε στενό συντονισμό με τις σχετικές ομάδες εργασίας, τους ειδικούς εντεταλμένους, τους αρχηγούς αποστολών πολιτικών επιχειρήσεων και τους στρατιωτικούς διοικητές της ΕΕ (διαμέσου της δομής διοίκησης), ε) να εξακολουθήσει να εξετάζει, όπου αυτό ενδείκνυται, περαιτέρω τρόπους συνεργασίας στον τομέα αυτό με τον ΟΗΕ και άλλες διεθνείς και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ καθώς και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, στ) να υποβάλλει έκθεση στην ΕΠΑ σε ετήσια βάση όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ζ) να υποβάλει αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών προς το Συμβούλιο, που θα συνοδεύεται από συστάσεις για βελτιώσεις ή επικαιροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση, η) Βάσει των ανωτέρω, να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ενός κομβικού σημείου (για παράδειγμα, ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων ή Ειδικού Απεσταλμένου) για την εξασφάλιση της μελλοντικής εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μη εξαντλητικός κατάλογος των διεθνών κανόνων, προτύπων και αρχών που η ΕΕ μπορεί να επικαλείται στις επαφές της με τρίτες χώρες όσον αφορά τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις Ι. Νομικές πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα α. Συνθήκες και πρωτόκολλα Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, 1989 Προαιρετικό Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 2002, Προαιρετικό Πρωτόκολλο Ι της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού όσον αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 2002, Σύμβαση 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, 1999, β. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας Απόφαση 1539 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2004, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) Απόφαση 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2005, παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις) γ. Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις Ψηφίσματα για τα δικαιώματα του παιδιού που υποβάλλονται από την ΕΕ, από κοινού με τη GRULAC (Ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής), στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε ετήσια βάση. Τα ψηφίσματα αυτά περιλαμβάνουν παραγράφους για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. 9

10 ΙΙ. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Πρόσφυγες και Άτομα Εκτοπισθέντα στο Εσωτερικό Χώρας (IDP) Σύμβαση της Γενεύης «περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου», 1949, Σύμβαση της Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου», 1949, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), 1978, Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, και για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), 1977, Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1951, Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, 1967, Κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την εκτόπιση ατόμων στο εσωτερικό της χώρας, ΙΙΙ. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Ρώμης, 2002, Τροποποιημένο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη δίωξη των προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη γενοκτονίας και άλλων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991, 1993 (όπως τροποποιήθηκε το 1998, το 2000, το 2002), Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε IV. Άλλες σχετικές διεθνείς αρχές, κατευθυντήριες γραμμές και κανονιστικές πράξεις Οι δεσμεύσεις των Παρισίων για την προστασία των παιδιών από παράνομη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση εκ μέρους ενόπλων δυνάμεων ή ενόπλων ομάδων, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Οι δεσμεύσεις των Παρισίων: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Παρισιού σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες, εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, σημείο 68 στοιχείο (α) της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2007 (A/62/228). 10

11 Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από ένοπλες συγκρούσεις, Μελέτη εκπονηθείσα από τον κ. Andrew Sherriff, το Δεκέμβριο του 2007 για τη σλοβενική Προεδρία, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη πολιτικής. Will you listen? Φωνές νέων από περιοχές συγκρούσεων που προετοίμασε το 2007 το Γραφείο της UNICEF του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, UNICEF, παγκόσμιο δίκτυο δράσης των Νέων, UNFPA, κ.ά. V. Περιφερειακές πράξεις Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώματα και την πρόνοια του παιδιού, 1990, 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δράσεις της ΕΕ στον τομέα των Παιδιών και των Ένοπλων Συγκρούσεων (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) α. Μέσα ΚΕΠΠΑ Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002 (έγγρ /02, σελίδα 9). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διετή επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις (έγγρ /05, σελίδα 15). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα παιδιά στην εξωτερική δράση, Μάιος Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το βασανισμό και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή ποινής (έγγρ. 7369/01) και έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών (έγγρ /02). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη Θανατική Ποινή (έγγρ. 9199/98). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (έγγρ /01). Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που εγκρίθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου Εφαρμογή στρατηγικής για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2006 (έγγρ. 8285/1/06 REV 1). Κοινές θέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική (έγγρ. 98/350/ΚΕΠΠΑ). Κοινές θέσεις σχετικά με τη Ρουάντα, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Ζιμπάμπουε, τη ΛΔΚ, τη Νιγηρία, τη Λιβερία, την Αγκόλα, την Κούβα (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις). Κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για το διεθνές ποινικό δικαστήριο, ΕΕ L 150, , σ. 67. Κοινές Δράσεις (ΛΔΚ, Νότια Οσετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διάφοροι ειδικοί εντεταλμένοι), και Κοινές Στρατηγικές (Ρωσία, Ουκρανία, περιοχή της Μεσογείου). Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων της 26ης Ιουνίου Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ σχετικά με τις Εξαγωγές Όπλων, που εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου Διεξαγόμενες εργασίες για την εισαγωγή ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές παραστρατιωτικού εξοπλισμού. Κοινή θέση σχετικά με τα διαμάντια του πολέμου και κανονισμός του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (έγγρ /02). 12

13 β. Διαχείριση κρίσεων (ΕΠΑΑ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στην ΕΠΑΑ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ΕΠΑΑ της 14ης Μαΐου Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία μεταξύ τους όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων (έγγρ /03). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΗΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων: προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ /03). Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την προστασία των αμάχων κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ (έγγρ.14805/03). Σχέδιο γενικής αντίληψης της ΕΕ για τις αποστολές στον τομέα του κράτους δικαίου όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων (έγγρ. 9792/03). Εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων (έγγρ /03). Στο πρόγραμμα αυτό εκτίθενται οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης υπαλλήλων. Εναρμόνιση της κατάρτισης της ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων και της πρόσληψης (έγγρ /1/03) και κοινά κριτήρια για την κατάρτιση όσον αφορά την ΕΕ για τις μη στρατιωτικές πτυχές της διαχείρισης (έγγρ /03). Η ΕΚ συνέβαλε στην αύξηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως η ταχεία ανάπτυξη, η κατάρτιση και η DD&R. Η Επιτροπή και η Πολιτική Μονάδα της Γραμματείας του Συμβουλίου έχουν επίσης εκπονήσει «δείκτες συγκρούσεων» (κατάλογοι επιτήρησης χωρών σε δύσκολη κατάσταση). Ένα παράδειγμα προγράμματος είναι η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση για τη βελτίωση της δημιουργίας υποδομής της για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και συνεργασία μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών με τις χώρες εταίρους για την κάλυψη συγκεκριμένων τομέων όπως οι παράνομες εξαγωγές ξυλείας και οι υδάτινοι πόροι. Γενική αναθεώρηση της εφαρμογής του καταλόγου των σημείων προς έλεγχο με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (έγγρ. 9693/08). Αντίληψη της ΕΕ για την υποστήριξη στον Αφοπλισμό, την Αποστράτευση, την Επανένταξη που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου Ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του Φύλου στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική της Ασφάλειας - Συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων της 29ης Ιουνίου 2007 (έγγρ /07). 13

14 Συμβουλευτική γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) για την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ, της 29ης Μαΐου 2006 (έγγρ. 9877/06). Κοινή δήλωση για τη συνεργασία Ηνωμένων Εθνών-ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, που υπεγράφη στο Βερολίνο στις 7 Ιουνίου γ. Κοινοτικά μέσα (συνεργασία για την ανάπτυξη, εμπόριο, ανθρωπιστική βοήθεια) Ψήφισμα του Συμβουλίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (έγγρ. 5049/03). Διάφορες συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας, ιδίως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ- ΕΕ του Κοτονού, περιέχουν ειδικές παραγράφους για τα παιδιά, την πρόληψη των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βοήθεια και η προστασία των ευάλωτων παιδιών εξετάζεται υπό το ευρύτερο πρίσμα της εξάλειψης της φτώχειας, και επομένως στο πλαίσιο της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη. Τα παιδιά αποτελούν ομάδα στόχο για την εξωτερική βοήθεια, ιδίως σε τομεακές πολιτικές όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά χρηματοδοτούνται από την ΕΚ μέσω των ECHO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), EDF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), EIDHR (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα). Η βοήθεια και η προστασία των παιδιών που συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις διοχετεύεται μέσω ορισμένων προγραμμάτων της Επιτροπής. Η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού ήταν μια από τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, το 2001, και σήμερα περιλαμβάνεται στο νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών σε ανθρωπιστικές κρίσεις, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να τους αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή και να αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες τους. Παραδείγματα ανθρωπιστικών επιχειρήσεων με γνώμονα το παιδί που υποστηρίχθηκαν από την Επιτροπή περιλαμβάνουν: σχέδια αποστράτευσης, αποκατάστασης και επανένταξης (Ουγκάντα), σχέδια υγείας και διατροφής (Σουδάν, Κολομβία, Παλαιστίνη), ψυχοκοινωνική στήριξη (Σιέρα Λεόνε, Σουδάν, Δυτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας και Λίβανος), χρηματοδότηση σχολείων σε στρατόπεδα έκτακτης ανάγκης για εκτοπισμένα πρόσωπα (ΛΔΚ, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, μεταξύ άλλων), αναζήτηση οικογενειών και επανένωση οικογενειών (Κολομβία). Η ECHO χρηματοδότησε επίσης δραστηριότητες έρευνας και υπεράσπισης της οργάνωσης «Save the children», του βελγικού Ερυθρού Σταυρού και άλλων και υποστηρίζει τη UNICEF για την ενίσχυση των ικανοτήτων της με σκοπό την ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της προστασίας του παιδιού, για την προστασία παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, της 7ης Ιουλίου 2006 (COM(2006) 367 τελικό). 14

15 Περίληψη για το θέμα των παιδιών και των ένοπλων συγκρούσεων (CAAC) - Σχετικά σχέδια της ΕΕ που προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανεπίσημο έγγραφο). Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ειδική θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συνημμένο κείμενο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» και «έγγραφο εργασίας για τα παιδιά σε καταστάσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου δ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισμα για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, τον Ιούνιο του Ετήσιες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έτη 2004, 2005, 2006, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμό στις χώρες που ευρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο (έγγρ. 2005/2215(INI)). Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην παιδική εργασία (έγγρ. 2005/2004(INI)). Έκθεση για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών που πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, στις 17 Απριλίου Ψήφισμα για τους Διαλόγους στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες που εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Και µόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι κόστισαν τη

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Ι. A TIKEIME O 1. Η υποστήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6052/16 COEST 30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8832/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα Ανθρώπινα δικαιώματα Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για τη στήριξη της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εξωτερικές σχέσεις της, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

11088/15 ADD 1 1 DPG

11088/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3405η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

12525/16 ΔΑ/γομ 1 DG C 1

12525/16 ΔΑ/γομ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12525/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10805/16

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Συνεργασία για την ανάπτυξη» με ημερομηνία: 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Έγγραφο συνόδου. σχετικά µε τον πολιτικό διάλογο ΑΚΕ-ΕΕ (άρθρο 8)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Έγγραφο συνόδου. σχετικά µε τον πολιτικό διάλογο ΑΚΕ-ΕΕ (άρθρο 8) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Έγγραφο συνόδου ACP-UE/3689/04/B/τελ. 20 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τον πολιτικό διάλογο ΑΚΕ-ΕΕ (άρθρο 8) Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων Συνεισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.9.2012 2012/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

14195/15 ΑΗΡ/γομ 1 DG G 2A

14195/15 ΑΗΡ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10137/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σε θέµατα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σε θέµατα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σε θέµατα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων 1. Εισαγωγή Στα συµπεράσµατα της 28ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την από 8ης Μαΐου 2001 ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα Ανθρώπινα δικαιώματα Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίζει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές σχέσεις της, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2340(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2340(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/2340(INI) 2.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2015/2340(INI))

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

5321/17 ΘΛ/ακι 1 DGC 2B

5321/17 ΘΛ/ακι 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5321/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( )

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.5.2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2010-2020) Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6767/17 ΙΑ/μκρ 1 DGC 2A

6767/17 ΙΑ/μκρ 1 DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6767/17 CH 25 AELE 27 MI 168 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

9383/17 ΑΒ/γπ 1 DG C 1

9383/17 ΑΒ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9383/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2015 COM(2015) 500 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα