Οριακές Ανηγμένες Παραμορφώσεις Μελών Ο.Σ. σε Μονοτονική ή Ανακυκλιζόμενη Κάμψη Ultimate Strain Criteria for RC Members in Monotonic or Cyclic Flexure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οριακές Ανηγμένες Παραμορφώσεις Μελών Ο.Σ. σε Μονοτονική ή Ανακυκλιζόμενη Κάμψη Ultimate Strain Criteria for RC Members in Monotonic or Cyclic Flexure"

Transcript

1 Οριακές Ανηγμένες Παραμορφώσεις Μελών Ο.Σ. σε Μονοτονική ή Ανακυκλιζόμενη Κάμψη Ultimate Strain Criteria for RC Members in Monotonic or Cyclic Flexure Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1, Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ 2, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡΔΗΣ 3 Λέξεις κλειδιά: περίσφιγξη, καμπυλότητα, σχέση ροπών-καμπυλοτήτων, πειράματα keywords: confinement, rvature, moment-rvature relations, tests ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένας μεγάλος αριθμός πειραματικών μετρήσεων καμπυλοτήτων σε πλαστικές αρθρώσεις μελών οπλισμένου σκυροδέματος με καταπόνηση σε κάμψη υπό αξονική δύναμη χρησιμοποιούνται παράλληλα με αναλυτικές σχέσεις ροπής-καμπυλότητας ώστε να εξαχθούν κριτήρια οριακής ανηγμένης παραμόρφωσης για τις εφελκυόμενες ράβδους χάλυβα και για τις ακραίες θλιβόμενες ίνες σκυροδέματος, τόσο για το απερίσφικτο σκυρόδεμα της επικάλυψης όσο και για το περισφιγμένο πυρήνα. Τα όρια παραμόρφωσης που προτείνονται μπορούν να υποστηρίξουν προσομοιώματα ινών για πρισματικά μέλη ή προσομοιώματα με πλαστικές αρθρώσεις πεπερασμένου μήκους στα άκρα. Οι πειραματικές μετρήσεις καμπυλοτήτων προέρχονται από υποστυλώματα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής (μερικά με το φορτίο στη διαγώνιο), τοιχώματα ή δοκούς. Οι οριακές ανηγμένες παραμορφώσεις που προτείνονται για τις ράβδους χάλυβα και το σκυρόδεμα δεν εξαρτώνται μόνο απ το υλικό (ειδικά για ανακυκλιζόμενη φόρτιση). Εξαρτώνται επίσης από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής στο σύνολό της και από το άμεσο περιβάλλον του πιο κρίσιμου σημείου του μέλους. ABSTRACT: A large number of experimental rvatures in plastic hinges of concrete members are used alongside analytical moment-rvature relations to back-estimate strains in the bars, the extreme concrete fibers of a section or its confined core at ultimate conditions of concrete sections in flexure with axial load. Strain limits derived from these ultimate strains can support Fiber models for prismatic members, or models with finite length plastic hinges at the ends. The measurements come from cirlar or rectangular columns (some tested diagonally), walls or beams. The ultimate strains derived for steel bars and concrete are not local material properties (especially for cyclic loading): they depend on geometric features of the section as a whole and of the immediate 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολ/κών Μηχ/κών, Πανεπιστήμιο Πατρών / Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Πολ/κών Μηχ/κών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 3 Ομότιμος Καθηγήτης, Τμήμα Πολ/κών Μηχ/κών, Παν/μιο Πατρών,

2 vicinity of the most critical point inn the section. ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ σ-ε ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μέγιστη καμπυλότηταα και παραμορφώσεις ακραίων ινών από ανάλυση διατομής Η οριακή καμπυλότηταα μιας διατομής ΟΣ υπό μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη φόρτιση συμβατικά ταυτοποιείται με το σημείο μετά απόό τη μέγιστη αντοχή της απόκρισης ροπής-καμπυλότητας όπου η απομένουσα αντοχή (εδώ ροπή, Μ) δεν μπορεί να αυξηθεί πάνω από το 80% της μέγιστης με την αύξηση της καμπυλότητας, φ. Η έτσι ορισμένηη οριακή καμπυλότητα α, φ u, είναιι η μικρότερη από τις τιμές που υπολογίζονται όταν: 1. Συμβαίνει θραύση του χάλυβα σε οριακή επιμήκυνση su u, η οριακή καμπυλότητα, φ u, είναι τότε: su su / d xs (1) 2. όπου x s είναι το ύψοςς του ουδέτερου άξονα γι αυτόν τον τύπο αστοχίας και d είναι το στατικό ύψος. Οι ακραίες θλιβόμενες ίνες φτάνουν την οριακή παραμόρφωση σκυροδέματος,, όταν το ύψος του ουδέτερουυ άξονα είναι x c, τότε η φ u ισούται με: / x c (2) Σχήμα 1. Διατομές που εξετάζονται (α) ορθογωνική με ασύμμετρο και οπλισμό κορμού, (β) κυκλική, (γ) τετραγωνική, με φόρτιση στη διαγώνιο Εάν το αποτέλεσμα της Εξ.(1) είναι μικρότερο της Εξ.(2), Ε λαμβάνεται ως η οριακή καμπυλότητα. Εάν όχι, εξετάζεται τι συμβαίνει αφούύ οι ακραίες θλιβόμενες ίνες φτάνουν την και έχουμε αποφλοίωση η του σκυροδέματος της επικάλυψης. Τότε, μόνο ο περισφιγμένος πυρήνας σκυροδέματος εσωτερικά της περιμέτρου των συνδετήρων θεωρείται ως ενεργός διατομή. Οι Εξ.(1) και (2)( εφαρμόζονται εκ νέου, χρησιμοποιώντας τις τιμές των d, x su, x του περισφιγμένου πυρήνα και την οριακή παραμόρφωση σκυροδέματσ τος,,c, αντί

3 της. Εάν η ροπή αντοχής που αντιστοιχεί στον περισφιγμένο πυρήνα, M Ro, υπερβαίνει το 80% της ροπής αντοχής της συνολικής, μη αποφλοιωμένης διατομής αγνοώντας την επιρροή της περίσφιγξης, M Rc, τότε η μικρότερη τιμή εκ των αποτελεσμάτων των Εξ.(1) και (2) λαμβάνεται ως μέγιστη καμπυλότητα. Εάν M Ro < 0.8M Rc, το αποτέλεσμα της Εξ.(2) κατά την αποφλοίωση λαμβάνεται ως φ u. Οι τιμές των φ, φ su και η αντίστοιχη ροπή αντοχής, M R, υπολογίζεται εδώ από ανάλυση της διατομής (Σχήμα 1), ως συνάρτηση των (ή,c ) and su, αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μία αντιστοιχία μεταξύ καμπυλότητας και των παραμορφώσεων των ακραίων ινών, που μετά αντιστρέφεται για να καθορίσει τις παραμορφώσεις αυτές όταν επιτυγχάνεται η πειραματική μέγιστη καμπυλότητα (το σημείο της καμπύλης M-φ όπου η M R μειώνεται στο 80% της μέγιστης). Αυτή η ανάλυση ακολουθεί τη συνολική απόκριση M-φ από το σημείο της διαρροής μέχρι την αστοχία περιγράφεται αναλυτικά στους Panagiotakos and Fardis (2001) και Biskinis and Fardis (2010a, 2013). Συνεπώς είναι ισοδύναμη μιας M-φ ανάλυσης, με τον οπλισμό ομοιόμορφα κατανεμημένο κατά μήκος των ακραίων ινών και με νόμους σ-ε που περιγράφονται στη συνέχεια. Νόμοι σ-ε των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση διατομής Για διατομές με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη, οι νόμοι σ-ε των υλικών λαμβάνονται ως εξής: - Χάλυβας: Στις χαμηλές παραμορφώσεις χάλυβα που συνοδεύουν τις οριακές καταστάσεις λόγω σύνθλιψης του σκυροδέματος, ο χάλυβας των διαμήκων ράβδων λαμβάνεται ελαστικός-τέλεια-πλαστικός, με τάση διαρροής f y και παραμόρφωση διαρροής y =f y /E s. Σε μεγάλες παραμορφώσεις, που συνοδεύονται με αστοχία λόγω θραύσης του χάλυβα, ο χάλυβας λαμβάνεται με πλατό διαρροής με τάση f y μέχρι παραμόρφωση ίση με sh > y. Μετά παρουσιάζει κράτυνση γραμμικά μέχρι το σημείο της μέγιστης αντοχής με τάση f t >f y και επιμήκυνση su > sh. - Απερίσφιγκτο σκυρόδεμα: η καμπύλη σ-ε είναι παραβολική μέχρι η τάση να φτάσει την αντοχή σκυροδέματος f c σε παραμόρφωση ε co =0.002, μετά παραμένει οριζόντια μέχρι τη μέγιστη παραμόρφωση. - Το σκυρόδεμα που περισφίγγεται από συνδετήρες με τάση διαρροής f yw και γεωμετρικό ποσοστό οπλισμού s (το ελάχιστο των δύο διευθύνσεων), αφού οι ακραίες θλιβόμενες ίνες φτάνουν την και το σκυρόδεμα αποφλοιωθεί, ακολουθεί νόμο σ-ε ξανά παραβολικό-ορθογωνικό, αλλά με τις ακόλουθες παραμέτρους: Αντοχή περισφιγμένου σκυροδέματος, f cc, σύμφωνα με το απλό προσομοίωμα του fib (2012), που συνολικά προσαρμόζεται στα πειραματικά αποτελέσματα καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο προσομοίωμα περίσφιγξης (Fardis 2013): ', K 3.5 a f / f 34 f c' cc f (1 K) (3) s yw c

4 όπου α είναι ο συντελεστής αποδοτικότητας της περίσφιγξης (Sheikh and Uzumeri 1982, Mander et al 1988): / / 1 / 6 h o h o i o o a s b s h b b h (4) Στην Εξ.(4) s h είναι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των συνδετήρων, b o, h o είναι οι διαστάσεις του περισφιγμένου πυρήνα που ορίζονται από τον άξονα του περιμετρικού συνδετήρα, και b i η απόσταση κατά μήκος του συνδετήρα που ορίζεται από το κέντρο των ράβδων που βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό συνδετήρα και συγκρατούνται στη γωνία του συνδετήρα ή από ενδιάμεσα σκέλη. Παραμόρφωση σε τάση f cc σύμφωνα με τους Richart et al (1928) (έχει υιοθετηθεί και από τον fib (2012)), με Κ από την Εξ.(3): cc co ( 1 5 K ) (5) Μέγιστη παραμόρφωση περισφιγμένου σκυροδέματος,,c : καθορίζεται παρακάτω από τις πειραματικές τιμές των φ u (βλέπε Εξ.(10)). Για s f yw = 0, η,c ισούται με την. Στη θλιβόμενη ζώνη μιας κυκλικής διατομής, χρησιμοποιούνται απλούστεροι σ-ε νόμοι για απλοποίηση της ανάλυσης: Χάλυβας: Ελαστικός-τέλεια-πλαστικός, με παραμέτρους f y και su. Σκυρόδεμα: θεώρηση ομοιόμορφης πλαστικοποίησης, όπως γίνεται με τη θεώρηση ισοδύναμης ορθογωνικής κατανομής τάσεων στο άνω 80% της θλιβόμενης ζώνης, x'=0.8x, που χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό με βάση την οριακή κατάσταση αντοχής σε κάμψη των διατομών των οποίων το πλάτος μειώνεται από τον ουδέτερο άξονα μέχρι τις ακραίες θλιβόμενες ίνες (fib 2012). Αφού οι ακραίες θλιβόμενες ίνες φτάνουν τη μέγιστη παραμόρφωση του απερίσφιγκτου σκυροδέματος,, η τάση του ισοδύναμου ορθογωνίου ισούται με 0.9f c. Μετά την αποφλοίωση, αυτός ο νόμος σ-ε εφαρμόζεται εσωτερικά του κυκλικού συνδετήρα, με σταθερή τάση ίση με 0.9f cc να διατηρείται μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη παραμόρφωση του περισφιγμένου σκυροδέματος,,c. Για το περισφιγμένο σκυρόδεμα εφαρμόζεται ότι έχει ειπωθεί παραπάνω για τις ορθογωνικές θλιβόμενες ζώνες, χρησιμοποιώντας στην Εξ.(3) s =2A sw /(D o s h ), όπου A sw είναι η επιφάνεια ενός κυκλικού συνδετήρα με διάμετρο D o. Η Εξ.(4) για τον υπολογισμό του συντελεστή περίσφιγξης αντικαθίσταται από την: n a 1 0.5s D (6) h o Όπου n = 2 για μεμονωμένους κυκλικούς συνδετήρες ή n = 1 για σπειροειδή οπλισμό. Για τετραγωνικές διατομές που φορτίζονται κατά μήκος της διαγωνίου:

5 Χάλυβας: Το ίδιο με τις διατομές με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη. Σκυρόδεμα: Το ίδιο με τις κυκλικές διατομές, αλλά με συντελεστή αποδοτικότητας της περίσφιγξης όπως στις διατομές με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη, δηλαδή, χρησιμοποιώντας την Εξ.(4). Εάν η f cc και η ε cc λαμβάνονται σύμφωνα με τα παραπάνω προσομοιώματα, οι παράμετροι που είναι διαθέσιμες να προσαρμοστούν στις πειραματικές τιμές της φ u είναι οι οριακές παραμορφώσεις του χάλυβα, su, και του περισφιγμένου σκυροδέματος,,c, οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά για μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη φόρτιση και για τα διαφορετικά σχήματα των θλιβόμενων ζωνών. Αναλυτικές σχέσεις μεταξύ μέγιστης καμπυλότητας και παραμορφώσεων υλικών από ανάλυση διατομής, για τους τρεις τύπους διατομών που εξετάζονται (Σχήμα 1), δίδονται απ τους Grammatikou et al Επιρροή της ολίσθησης των εφελκυόμενων ράβδων από την αγκύρωση πέραν από τη διατομή της μέγιστης ροπής Οι καμπυλότητες κοντά στην κρίσιμη διατομή βάσης συνήθως εξάγονται από την σχετική στροφή της ως προς μία άλλη διατομή, αφού διαιρεθεί με την απόσταση των δύο αυτών διατομών. Εάν η στροφή της πακτωμένης βάσης έχει μετρηθεί από την επιφάνεια του κυβόλιθου αγκύρωσης (π.χ. αυτού της βάσης του δοκιμίου), περιλαμβάνει και τη στροφή της διατομής βάσης λόγω ολίσθησης των διαμήκων ράβδων από την αγκύρωση. Αυτό το μέρος της στροφής πρέπει να αφαιρεθεί από τη συνολική μετρηθείσα στροφή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα και τη θεωρία, στη διαρροή της διατομής βάσης η στροφή στην πακτωμένη αυτή διατομή είναι θ y,slip =d bl f y1 φ y /(8 f c ), όπου d bl είναι η μέση διάμετρος των εφελκυόμενων ράβδων, f y1 η τάση διαρροής τους, φ y η καμπυλότητα της διατομής βάσης στη διαρροή και f c, f y1 είναι σε MPa (Biskinis and Fardis 2010a). Αφού συμβεί η διαρροή της διατομής βάσης και μέχρις ότου επιτευχθεί η μέγιστη καμπυλότητα εκεί, ανελαστικές παραμορφώσεις διεισδύουν στην ζώνη αγκύρωσης των εφελκυόμενων ράβδων πέραν της διατομής βάσης, αυξάνοντας επιπλέον τη στροφή της πακτωμένης αυτής διατομής λόγω ολίσθησης των ράβδων. Σε 168 περιπτώσεις από αυτές που χρησιμοποιούνται εδώ για την εξαγωγή των οριακών παραμορφώσεων από τις καμπυλότητες, οι σχετικές στροφές που μετρήθηκαν σε διαφορετική μήκη μέτρησης περιλαμβάνουν αυτή τη στροφή της πακτωμένης διατομής βάσης. Βάσει αυτών των δεδομένων, η επιπρόσθετη στροφή της πακτωμένης διατομής βάσης μεταξύ διαρροής και μέγιστης καμπυλότητας ισούται με: Υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση: u, slip 4.5dbLu (7a) Υπό μονοτονική φόρτιση:, 10d (7b) u slip bl u Οι Εξ.(7a) και (7b) συνεπάγονται ότι οι ράβδοι είναι τέλεια-πλαστικές σε όλο το μήκος διείσδυσης της διαρροής το οποίο είναι ανάλογο του d bl σε αυτές τις σχέσεις. Μια καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα επιτυγχάνεται εάν οι ράβδοι λαμβάνονται να εμφανίζουν κράτυνση γραμμικά σ αυτό το μήκος και

6 χρησιμοποιείται το ( y + u )/2 στη θέση της u : Υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση: uslip, 4.25 dbl( u y) (8a) Υπό μονοτονική φόρτιση:, 9 d ( ) (8b) uslip bl u y Οι Εξ. (7a) και (8a) ή οι Εξ. (7b) και (8b) είναι σχεδόν ισοδύναμες σε ακρίβεια. Για διατομές με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη και για κυκλικές διατομές, εξισώσεις για τον υπολογισμό της φ y για χρήση στις Εξ. (8a), (8b) και στην θ y,slip =d bl f y1 φ y /(8 f c )) έχουν δοθεί απ τους Biskinis and Fardis (2010a) και (2013), αντίστοιχα. Για τετραγωνική διατομή η οποία φορτίζεται κατά μήκος της διαγωνίου, η φ y δίνεται από εξισώσεις ανάλογες των Εξ. (1) και (2). Η παραμόρφωση διαρροής του οπλισμού, y1, χρησιμοποιείται στην Εξ. (1) αντί για την su, και μία φαινόμενη παραμόρφωση διαρροής του σκυροδέματος, c = 1.8f c /E c, στην Εξ. (2) αντί για την. Το ύψος του ουδέτερου άξονα που χρησιμοποιείται στην Εξ.(1) είναι η θετική ρίζα της: 3 / /2 / 0 (9a) Η τιμή του x c στην Εξ. (9a) είναι η θετική ρίζα της: 3 / 3/ 21 0 (9b) Στα παρακάτω, οι 168 πειραματικές καμπυλότητες διορθώθηκαν για την επιρροή της στροφής στο πακτωμένο άκρο, πριν συγκριθούν με τις εκτιμώμενες τιμές. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Παραμορφώσεις ακραίων ινών εκτιμώμενες από πειραματικές μέγιστες καμπυλότητες Η αντιστοιχία μεταξύ φ u και su ή,c, όπως περιγράφεται παραπάνω, αντιστράφηκε για να εκτιμηθούν οι παραμορφώσεις των υλικών από τις πειραματικές τιμές στην καμπτική αστοχία του άκρου του μέλους. Για κάθε πιθανό τρόπο αστοχίας (δηλαδή, θραύση των εφελκυόμενων ράβδων, σύνθλιψη του σκυροδέματος του πυρήνα, αποφλοίωση του σκυροδέματος της επικάλυψης) διαγράμματα αυτών των πειραματικών παραμορφώσεων σε συσχέτιση με σχετικές ανεξάρτητες μεταβλητές (γεωμετρικές ή των ιδιοτήτων των υλικών) ανέδειξαν οποιαδήποτε σημαντική στατιστική εξάρτηση. Επίσης, υπέδειξαν την κατάλληλη μορφή μαθηματικής σχέσης για να την εκφράσουν. Οι συντελεστές αυτών των σχέσεων υπολογίστηκαν μέσω μη γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης πολλών μεταβλητών και τροποποιήθηκαν για να προκύψουν τιμές χωρίς στατιστικό λάθος με τη μικρότερη διασπορά.

7 Για το σκυρόδεμα, οι παραμορφώσεις των ακραίων ινών που υπολογίστηκαν από τις μέγιστες καμπυλότητες εξαρτώνται από: α) το σχήμα και το μέγεθος της θλιβόμενης ζώνης (τουλάχιστον για μικρά μεγέθη) και β) β από την περίσφιγξη εκφραζόμενη ως το γινόμενο του συντελεστή περίσφιγξης, a, από τις Εξ. (4) και (6), το ογκομετρικό ποσοστό του εγκάρσιου οπλισμού, w, και του λόγου της τάσης διαρροής του, f yw, ως προς την f c (ω w = = w f yw / f c ). Η πιο πολυπληθής ομάδα δεδομένων για διατομές με ορθογωνική θλιβόμενηη ζώνη (Σχήμα 2(α)) υποδεικνύουνν μία εξάρτηση ως προς τη ρίζα του aω w = =a w f yw /f c. Ο ίδιος τύπος εξάρτησης υιοθετείται για τα πολύ λιγότερα κυκλικά η διαγώνια φορτιζόμενα μέλη ανακυκλιζόμενης φόρτισης (Σχήμα 2(β) και (γ)). Η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων γι αυτήν τη μορφή της εξίσωσης έδωσε τις ακόλουθες α εξισώσεις για την οριακή παραμόρφωση του περισφιγμένου σκυροδέματος,,c. Ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη: ', c 0.04 aw fyw / fc Κυκλική διατομή (ανακυκλιζόμενη φόρτιση): ', c 0.07 aw fyw / f c Τριγωνική θλιβόμενη ζώνη (ανακυκλιζόμενη φόρτιση) ): ' 0.12 a f / f, c w yw c (10a) (10b) (10c) (α) (β) (γ) Σχήμα 2. Παραμορφώσεις των ακραίων ινών υπολογιζόμε ενες από τιςς πειραματικές μέγιστες καμπυλότητες για σύνθλιψη του σκυροδέματος του περισφιγμένου πυρήνα ως συνάρτηση του ενεργού ογκομετρικού μηχανικού ποσοστού περίσφιγξης και προσαρμοσμένες καμπύλες, Εξ. (10a) έως (10c). Παρατηρήθηκε ότι η οριακή παραμόρφωση του απερίσφιγκτου σκυροδέματος,, υπολογιζόμενη από τη μέγιστηη καμπυλότητα, αυξάνεται με τηη μείωση του μεγέθους της διατομής. Εάν h o, d o, x o δηλώνουν το ύψος, το στατικόό ύψος και το ύψος του ουδέτερου άξονα, αντίστοιχα, του περισφιγμέν νου πυρήναα (ή αυτά της συνολικής διατομής στην αποφλοίωση του σκυροδέματος των ακραίων θλιβόμενων ινών), αυτή η επιρροήή του μεγέθους μπορείί να περιγραφεί από μία από τις ακόλουθες εξισώσεις. Η επιρροή του μεγέθους της διατομής εξαφανίζεται

8 για μεγέθη που συνηθίζονται στην πράξη. Γι αυτά το γίνεται ίσο με ε su,exp /ε su,nom 2 ho mm ή x mm / ( ) 0.01, (11a) / ( ) 0.01 (11b) s/d b o 2 bars Σχήμα 3. Παραμορφώσεις των ακραίων εφελκυόμενων ράβδων εκτιμώμενες από τις πειραματικές μέγιστες καμπυλότητες πειραμάτων ανακυκλιζόμενης φόρτισης που αστόχησαν λόγω θραύσης του χάλυβα, ως συνάρτηση του λόγου της κατακόρυφης απόστασης των συνδετήρων προς την διάμετρο των ράβδων και προσαρμοσμένη καμπύλη, Εξ. (14), ενδεικτικά για δοκίμια με 2 και 3 εφελκυόμενες ράβδους. Όσον αφορά τις εφελκυόμενες ράβδους, οι παραμορφώσεις που υπολογίζονται με αντίστροφη διαδικασία από τις μέγιστες καμπυλότητες εξαρτώνται από: α) τον τύπο φόρτισης (μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη), β) τον αριθμό των ράβδων σε μία συγκεκριμένη ζώνη της διατομής και γ) (σε μερικές περιπτώσεις) το λόγο διαμέτρου της ράβδου ως προς την κατακόρυφη απόσταση των συνδετήρων (Σχήμα 3). Η καλύτερη προσαρμογή επιτεύχθηκε με τις ακόλουθες σχέσεις για την οριακή παραμόρφωση των εφελκυόμενων ράβδων, su : για μονοτονική φόρτιση: lnn su, mon b, tens su, nom (12) για ανακυκλιζόμενη φόρτιση, πριν την αποφλοίωση: su, cy 0.4 sunom, (13) για ανακυκλιζόμενη φόρτιση, μετά την αποφλοίωση (Σχήμα 3): 0.4Nb, compr (4 /15) 13 d / s e (14) su, cy su, nom bl h ε su,exp /ε su,nom όπου su,nom είναι η ονομαστική μήκυνση του χάλυβα στην εφελκυστική του αντοχή σε δοκιμή εφελκυσμού και N b,tens ή N b,compr δηλώνουν τον αριθμό των εφελκυόμενων ράβδων ή αυτών στις ακραίες θλιβόμενες ίνες, αντίστοιχα. Σε ορθογωνικές διατομές υπό μονοαξονική κάμψη το N b,tens αντιστοιχεί στον οπλισμό με επιφάνεια A s,1. Σε κυκλικές διατομές σε αυτές που βρίσκονται στη s/d b 3 bars

9 συνολική εφελκυόμενη ζώνη. Σε ορθογωνικές διατομές και μονοαξονική κάμψη το N b,compr αντιστοιχεί στον οπλισμό με επιφάνεια A s,2. Στις διαγώνια φορτιζόμενες διατομές είναι ίσο με 1 (μία γωνιακή ράβδος), και με 2 στις κυκλικές διατομές. Ο λόγος για τη σημαντική διαφορά του ε su,mon από το ε su,nom είναι στατιστικός, όπως στην επιρροή του μεγέθους της διατομής σε ψαθυρά υλικά (βλέπε Εξ. (11a) και (11b) στην παρούσα περίπτωση). Τα πειράματα μονοτονικής φόρτισης της βάσης που αστόχησαν λόγω θραύσης του εφελκυόμενου χάλυβα είχαν από 1 έως 9 ράβδους στην εφελκυόμενη ζώνη. Παρουσίασαν μία στατιστικά σημαντική μείωση του ε su με την αύξηση του N b,tens, διότι η μικρότερη τιμή της ε su μεταξύ αυτών των ράβδων ελέγχει την αστοχία. Η μορφή της Εξ. (12) (γραμμική ως προς lnn) δεν είναι αυτή που προσαρμόζεται καλύτερα στα πειραματικά δεδομένα. Έχει ληφθεί από τους Benjamin and Cornell (1970) ως η πιο πιθανή τιμή σε μία Τύπου-Ι πιθανοτικής κατανομής ακραίας τιμής από τις μικρότερες τιμές ε su για N ράβδους, οι οποίες όλες έχουν μία μέση τιμή ίση με ε su,nom. Οι παράμετροι της γραμμικής εξάρτησης προσαρμόζονται μετά στα δεδομένα (Εξ.(12)). Υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση μία ράβδος θραύεται σε εφελκυσμό αφού έχει λυγίσει σε προηγούμενο ημικύκλο: ο λυγισμός προκαλεί μικρορωγμές στις ρίζες των νευρώσεων του χάλυβα, που εξαπλώνονται και επιταχύνουν τη θραύση όταν η ράβδος εφελκύεται σε επόμενο ημικύκλο. Πυκνοί συνδετήρες μειώνουν τη λυγηρότητα του χάλυβα και καθυστερούν το λυγισμό. Η λυγηρότητα εκφράζεται στην Εξ. (14) από το λόγο της κατακόρυφης απόστασης των συνδετήρων προς τη διάμετρο της ράβδου, s h /d bl : μία τιμή του s h /d bl ίση με 5 αυξάνει το ε su κατα 28%, συγκριτικά με την τιμή για s h /d bl =12. Η καθυστέρηση του λυγισμού είναι, επίσης, η αιτία για τη βελτίωση του ε su με τον αυξανόμενο αριθμό ράβδων στις ακραίες θλιβόμενες ίνες. Πριν λυγίσουν, αυτές οι ράβδοι έχουν την ίδια καμπύλωση με το μέλος στη διαμήκη διεύθυνση, οπότε η κυρτή πλευρά τους στρέφεται προς τα μέσα. Για να λυγίσουν αυτές, αυτή η καμπύλωση πρέπει να αντιστραφεί. Αυτό το φαινόμενο καθυστερεί το λυγισμό των ενδιάμεσων ράβδων αλλά αφήνει τις γωνιακές να λυγίσουν εγκάρσια στη διεύθυνση της φόρτισης. Οπότε, το ε su αυξάνεται με τον αυξανόμενο αριθμό θλιβόμενων ράβδων. Οι ενδιάμεσες ράβδοι βελτιώνουν την περίσφιγξη του σκυροδέματος του πυρήνα και καθυστερούν την σύνθλιψη που επιτρέπει στις ελεύθερες ράβδους να λυγίσουν προς τα μέσα. Η αξιοσημείωτη διασπορά των παραμορφώσεων των ακραίων θλιβόμενων ινών που υπολογίζονται με αντίστροφη διαδικασία από τις μέγιστες πειραματικές καμπυλότητες σε σύγκριση με τις προσαρμοσμένες καμπύλες αντικατοπτρίζει κυρίως τη σημαντική εγγενή διασπορά στην μέτρηση των καμπυλοτήτων. Σημειώνεται ότι εκτός απ την αξιοποίηση όλων των πειραματικών μετρήσεων καμπυλότητας σε ένα πείραμα (σε διάφορα ύψη από τη διατομή βάσης) δίδοντας το ίδιο βάρος σε κάθε μέτρηση, εξετάστηκαν και άλλες δύο εκδοχές: (α) Για κάθε πείραμα θεωρήθηκε ο μέσος όρος των μετρούμενων καμπυλοτήτων, με βάρος τη μονάδα για κάθε πείραμα, (β) Μόνο μία τιμή καμπυλότητας χρησιμοποιήθηκε, αυτής πιο κοντά στη βάση. Η περίπτωση (α) δίνει κατ ουσίαν τις ίδιες εκτιμήσεις

10 των su,,c, όπως περιγράφονται παραπάνω. Για την περίπτωση (β), οι διαφορές δεν ήταν τόσο μεγάλες ώστε να δικαιολογούν σημαντικές αλλαγές στις οριακές παραμορφώσεις. Η μόνη απαιτούμενη αλλαγή είναι η χρήση N b,compr = 4 για κυκλικές διατομές στην Εξ. (14). Πίνακας 1. Στατιστικά μεγέθη λόγων πειραματικών και εκτιμώμενων καμπυλοτήτων. φ u,exp /φ u,pred για διαφορετικές συνθήκες δοκιμής # Μέση ή τύπο αστοχίας πειρ. τιμή * Διάμεσος * CoV [%] 1 Όλα τα πειράματα, προτεινόμενες εξισώσεις Μονοτονική φόρτιση, ορθογωνικές ή κυκλικές διατομές Ανακυκλιζόμενη φόρτιση, ορθογωνική, κυκλική διατομή και φόρτιση κατά τη διαγώνιο Χωρίς ολίσθηση των ράβδων από την αγκύρωση Με ολίσθηση των ράβδων από την αγκύρωση Ορθογωνικά, όλες οι αστοχίες, ανακυκλιζόμενη φόρτιση Αποφλοίωση σκυροδέματος επικάλυψης Σύνθλιψη περισφιγμένου πυρήνα, μονοτονική φόρτιση Σύνθλιψη περισφιγμένου πυρήνα, ανακυκλιζόμενη φόρτιση Θραύση εφελκυόμενων ράβδων, μονοτονική φόρτιση Θραύση εφελκυόμενων ράβδων πριν την αποφλοίωση, 11 ανακυκλιζόμενη φόρτιση Θραύση εφελκυόμενων ράβδων μετά την αποφλοίωση, 12 ανακυκλιζόμενη φόρτιση Κυκλικές διατομές, σύνθλιψη σκυροδέματος, 13 μονοτονική/ανακυκλιζόμενη Κυκλικές διατομές, θραύση χάλυβα, ανακυκλιζόμενη Τετραγωνική διατομή, σύνθλιψη σκυρ/τος, ανακυκλιζόμενη 15 φόρτιση παράλληλα στη διαγώνιο CEN (2005a) επιλογή 1, ανακυκλιζόμενη φόρτιση CEN (2005a) επιλογή 2, ανακυκλιζόμενη φόρτιση Caltrans (2006), ανακυκλιζόμενη φόρτιση CEN (2005b), ανακυκλιζόμενη φόρτιση *Σε μεγάλα δείγματα, η διάμεσος είναι αντιπροσωπευτικότερη της μέσης τάσης από τον μέσο όρο. Σύγκριση πειραματικών μέγιστων καμπυλοτήτων με τις εκτιμώμενες τιμές Ο Πίνακας 1 δίδει τα στατιστικά μεγέθη του λόγου των πειραματικών με τις εκτιμώμενες τιμές καμπυλότητας ανά τρόπο αστοχίας και ανά τύπο διατομής. Τα στατιστικά μεγέθη δίνονται επίσης ξεχωριστά για μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση και για περιπτώσεις με ή χωρίς ολίσθηση των ράβδων από την αγκύρωση. Σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, όπως και για το σύνολο των πειραμάτων (γραμμή 1 του Πίνακα 1), η διάμεσος είναι ίση ή πολύ κοντά στη μονάδα. Οι συντελεστές μεταβλητότητας, για το σύνολο των πειραμάτων (στη γραμμή 1) και κάθε επιμέρους κατηγορία, είναι μικρότεροι από τα μέλη με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη στους Biskinis and Fardis (2010b) βλέπε Πίνακα 2 της αντίστοιχης δημοσίευσης. Σημειώνεται ότι οι Biskinis and Fardis (2010b)

11 πρότειναν σταθερές τιμές του λόγου su / su,nom, ίσους με 3/8 ή 7/12 για ανακυκλιζόμενη και μονοτονική φόρτιση, αντίστοιχα, = για το απερίσφιγκτο σκυρόδεμα και μεγαλύτερη επιρροή της περίσφιγξης. Στο Σχήμα 4 συγκρίνονται οι πειραματικές μέγιστες καμπυλότητες με αυτές που υπολογίστηκαν σύμφωνα με την παρούσα εργασία. Απεικονίζονται επίσης τα χαμηλότερα 10%- και 5%-κλάσματα (fractiles) των πειραματικών τιμών για δεδομένη εκτιμώμενη καμπυλότητα. φu,exp [1/m] rectangular cirlar diagonal median: φ u,exp =0.99φ u,calc φ u,10% = 0.53φ u,m φ u,calc [1/m] (α) (β) Σχήμα 4. Πειραματικές μέγιστες καμπυλότητες και εκτιμώμενες με χρήση των προτεινόμενων οριακών παραμορφώσεων υλικών για: (α) μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση και (β) για ανακυκλιζόμενη φόρτιση (ξεχωριστά) Σύγκριση των πειραματικών τιμών μέγιστης καμπυλότητας έγινε επίσης και με τις τιμές που υπολογίσθηκαν με χρήση των οριακών παραμορφώσεων για τους εξής τρεις κανονισμούς: CEN (2005a) ή (2005b) και Caltrans (2006). Στον CEN (2005a) υπάρχουν δύο επιλογές για το προσομοίωμα περίσφιγξης, μία με χρήση του προσομοιώματος του CEN (2004) (επιλογή 1) και μία δεύτερη με εξισώσεις που ομοιάζουν με τις Εξ. (3)-(5) της παρούσας εργασίας με αρκετές όμως διαφορές σε επιμέρους συντελεστές. Οι τελευταίες 4 γραμμές του Πίνακα 1 δίνουν τα στατιστικά μεγέθη του λόγου των πειραματικών τιμών με αυτές των εκτιμώμενων σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς. Η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα προσομοιώματα της παρούσας εργασίας και υπάρχει αξιοσημείωτο συστηματικό σφάλμα. φ u,exp [1/m] rectangular cirlar diagonal median: φ u,exp =φ u,calc φ u,10% = 0.53φ u,m φ u,5% = 0.1 φ u,5% = 0.47φ 0.1 u,m 0.45φ u,m φ u,calc [1/m] ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ERC-12: PRESCIENT Κατασκευές από σκυρόδεμα ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές και

12 ανθρωπογενείς απειλές στο πλαίσιο της δράσης Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των "ERC Grant Schemes. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Benjamin, J.R. and Cornell, C.A. (1970) Probability, statistics and decision for Civil Engineers McGraw Hill, New York, N.Y. Biskinis, D. and Fardis, M.N. (2010a) Deformations at flexural yielding of members with continuous or lap-spliced bars. Struct. Concrete, 11(3), Biskinis, D. and Fardis, M.N. (2010b) Flexure-controlled ultimate deformations of members with continuous or lap-spliced bars. Struct. Concrete, 11(2), Biskinis, D. and Fardis, M.N. (2013) Stiffness and cyclic deformation capacity of cirlar RC columns with or without lap-splices and FRP wrapping Bull. Earthq Eng. 11(5) CALTRANS (2006) Seismic Design Criteria, Version 1.4 Sacramento, CA. CEN (2004) European Standard EN :2004: Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. Comite Europeen de Normalisation. Brussels. CEN (2005a) European Standard EN :2005: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 3: Assessment and retrofitting of buildings. Comite Europeen de Normalisation. Brussels. CEN (2005b) European Standard EN :2005 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges. Comite Europeen de Normalisation. Brusells. Fardis, M.N. (2013) Performance- and displacement-based seismic design and assessment of concrete structures in the Model Code Struct. Concrete, 14(3), fib (2012) Model Code 2010, Final draft. Bulletin 65/66, Federation Internationale du Beton, Lausanne Grammatikou, S., Biskinis, D., and Fardis, M.N. (2016). Ultimate Strain Criteria for RC Members in Monotonic or Cyclic Flexure, ASCE Journal of Structural Engineering 142(9). Panagiotakos, T.B. and Fardis, M.N. (2001) Deformations of RC members at yielding and ultimate. ACI Struct. J. 98(2): Richart, F.E., Brandtzaeg, A. and Brown, R.L. (1928) A study of the failure of concrete under combined compressive stresses, Bull. 185, Un. Illinois Eng Exp Station, Champaign, ILL Sheikh, S.A. and Uzumeri, S.M. (1982) Analytical model for concrete confinement in tied columns. ASCE, J. Struct. Eng., 108(ST12),

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: σεισμική αποτίμηση, σεισμικός σχεδιασμός, δυσκαμψία, μάτιση Keywords: seismic assessment, seismic design, stiffness, lap-splice

Λέξεις κλειδιά: σεισμική αποτίμηση, σεισμικός σχεδιασμός, δυσκαμψία, μάτιση Keywords: seismic assessment, seismic design, stiffness, lap-splice Καμπτική Συμπεριφορά και Ικανότητα Παραμόρφωσης Μελών Ο.Σ. υπό Ανακυκλιζόμενη Εγκάρσια Φόρτιση Flexural Behavior and Deformation Capacit of RC Members under Cclic Lateral Loading Σοφία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1, Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμόρφωση Αστοχίας Μελών Ο.Σ. Περισφιγμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) Ultimate Deformation of FRP-Wrapped RC Members

Παραμόρφωση Αστοχίας Μελών Ο.Σ. Περισφιγμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) Ultimate Deformation of FRP-Wrapped RC Members Παραμόρφωση Αστοχίας Μελών Ο.Σ. Περισφιγμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) Ultimate Deormation o FRP-Wrapped RC Members Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ 1, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡΔΗΣ Λέξεις κλειδιά: Ινοπλισμένα Πολυμερή, γωνία

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή, δυσκαµψία και ικανότητα παραµόρφωσης βάθρων γεφυρών

Αντοχή, δυσκαµψία και ικανότητα παραµόρφωσης βάθρων γεφυρών Αντοχή, δυσκαµψία και ικανότητα παραµόρφωσης βάθρων γεφυρών.ε. Μπισκίνης Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Μ.Ν. Φαρδής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πλαισίων με Εμφάτνωση από Ο.Σ.: Αντοχή, Δυσκαμψία και Ικανότητα Παραμόρφωσης

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πλαισίων με Εμφάτνωση από Ο.Σ.: Αντοχή, Δυσκαμψία και Ικανότητα Παραμόρφωσης Ενίσχυση Υφιστάμενων Πλαισίων με Εμφάτνωση από Ο.Σ.: Αντοχή, Δυσκαμψία και Ικανότητα Παραμόρφωσης Retrofitting of Existing Frames by Infilling with RC: Strength, Stiffness and Cyclic Deformation Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΝΤΟΧΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΗ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πλαστιμότητας δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική περίσφιγξη

Αύξηση πλαστιμότητας δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική περίσφιγξη Αύξηση πλαστιμότητας δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική περίσφιγξη Σωτηρία Ν. Αθανασοπούλου Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc, sotiria90@gmail.com Στέφανος Η. Δρίτσος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4 Επιρροή του κατανεµηµένου οπλισµού κορµού στη διατµητική αντοχή των κοντών τοιχωµάτων Effect of the Distributed Web Reinforcement at the Shear Strength of Low Rise Shear Walls Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: σκυρόδεμα, διαξονική ένταση, ανελαστική παραμόρφωση. Keywords: concrete, biaxial stress, inelastic deformation

Λέξεις κλειδιά: σκυρόδεμα, διαξονική ένταση, ανελαστική παραμόρφωση. Keywords: concrete, biaxial stress, inelastic deformation 1 Επιρροή της διαξονικής έντασης στις ανελαστικές ιδιότητες δομικών μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα Influence of biaxial stress to inelastic properties of structural RC members Εμμανουήλ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 1, Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος για την Αύξηση της Τοπικής Πλαστιμότητας Enhancement of Local Ductility of RC Columns

Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος για την Αύξηση της Τοπικής Πλαστιμότητας Enhancement of Local Ductility of RC Columns Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος για την Αύξηση της Τοπικής Πλαστιμότητας Enhancement of Local Ductility of RC Columns Σωτηρία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ Λέξεις κλειδιά: Τοπική πλαστιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Μέθοδοι αποκατάστασης υποστυλωμάτων με μικρά μήκη μάτισης. Έμφαση στα σύνθετα υλικά. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Περίληψη Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A σελ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A σελ ) Περίσφιγξη με FRPμε επιδιωκόμενο στόχο τον προσδιορισμό του μ φ,tar ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ. 52-53) ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -4», Μάρτιος 24 ΕΡΓΑΣΙΑ No 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ. 7-7.2.4.1 ΜΕ ΚΕΦ. 8-8.2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑ Α ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγµένου σκυροδέµατος µέσω ινωπλισµένων πολυµερών.

Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγµένου σκυροδέµατος µέσω ινωπλισµένων πολυµερών. Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγµένου σκυροδέµατος µέσω ινωπλισµένων πολυµερών. Ε. Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ Α. ΛΙΟΣΑΤΟΥ Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ΚΑΡΔΑΛΑ 1, Κωνσταντίνος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2

Μαρία ΚΑΡΔΑΛΑ 1, Κωνσταντίνος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2 Διερεύνηση της συμπεριφοράς των πλαστικών αρθρώσεων σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική κάμψη με τη χρήση μη γραμμικών τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων Investigation of the behavior of

Διαβάστε περισσότερα

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Γ. Μ. Κωτσοβός Υποψήφιος ιδάκτορας. Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Μ.. Κωτσοβός Καθηγητής. Εργαστήριο Οπλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστυλώµατα Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Μεγάλης Κλίµακας µε Ανεπαρκείς Αναµονές σε Ψευδοσεισµική Φόρτιση

Υποστυλώµατα Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Μεγάλης Κλίµακας µε Ανεπαρκείς Αναµονές σε Ψευδοσεισµική Φόρτιση Υποστυλώµατα Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Μεγάλης Κλίµακας µε Ανεπαρκείς Αναµονές σε Ψευδοσεισµική Φόρτιση Στέφανος Τσακίρης Υποψήφιος ιδάκτορας.π.θ., tsakiris82@gmail.com Θεόδωρος Ρουσάκης Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΟΜΑΔΑ Β6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Π.Ι. Γιαννόπουλος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: πλαστιµότητα,, σκυρόδεµα, κατασκευές, περίσφιγξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Eπιρροή της διαξονικότητας στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας και στις γωνίες στροφής-χορδής και πλαστικής στροφής

Eπιρροή της διαξονικότητας στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας και στις γωνίες στροφής-χορδής και πλαστικής στροφής Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος () ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Eπιρροή της διαξονικότητας στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας και στις γωνίες στροφής-χορδής και πλαστικής στροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη µηχανική συµπεριφορά: α) των συστατικών υλικών του οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 5 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Αλεξάνδρα Ν. Κιζιρίδου BSc, MEng Civil Engineer, alexkizi92@gmail.com Δήμητρα Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Αριστομένης Β. Τσαντίλης Υποψήφιος Διδάκτωρ, tsantilis.info@gmail.com Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Ο.Σ. ΣΕ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Ο.Σ. ΣΕ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Ο.Σ. ΣΕ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Συµπεριφορά µεταλλικών και συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Σκοπός της µεθόδου 2 3 Περιεχόµενα παρουσίασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στους 20 C Μοντέλο πλάκας δαπέδου Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται στα άλλα κεφάλαια του ΚΑΝ.ΕΠΕ., όταν και ό

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται στα άλλα κεφάλαια του ΚΑΝ.ΕΠΕ., όταν και ό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ελισάβετ Βιντζηλαίου 1 Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας δοκών Ο/Σ που υπόκεινται σε καμπτική φόρτιση Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading

Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading Ευτυχία ΛΙΟΣΑΤΟΥ 1, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡ ΗΣ Λέξεις κλειδιά: Μυκητοειδείς πλάκες, ιάτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ

Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ Υλικά Σκυρόδεμα C30/37 Χάλυβας B500C Γεωμετρικά δεδομένα Διαστάσεις ορθογωνικού τοιχώματος Μήκος τοιχώματος l(mm) 2370 Καθαρό ύψος ορόφου hs(mm) 2500 Πλάτος κορμού τοιχώματος bwo(mm)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών Δάφνη Παντούσα και Ευριπίδης Μυστακίδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR}

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} {EMAIL}r.j.plank@sheffield.ac.uk{/EMAIL} {OVERVIEW} οκοί

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστύλωμα K4 60x25x25x60cm ΚΠΜ

Υποστύλωμα K4 60x25x25x60cm ΚΠΜ Υλικά Σκυρόδεμα C30/37 Χάλυβας B500C Υποστύλωμα K4 60x25x25x60cm ΚΠΜ Γεωμετρικά δεδομένα Διαστάσεις γωνιακού υποστυλώματος Μήκος υποστυλώματος κατά x hc(mm) 600 Πλάτος υποστυλώματος κατά x bc(mm) 250 Μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία της συµπεριφοράς υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος περισφιγµένων µε ινωπλισµένα πολυµερή

Προσοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία της συµπεριφοράς υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος περισφιγµένων µε ινωπλισµένα πολυµερή Προσοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία της συµπεριφοράς υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος περισφιγµένων µε ινωπλισµένα πολυµερή Α.Ι. Καραµπίνης ρ. Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Φ. Κ. Περδικάρης Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Σ. Μυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα