ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα : Πλθροφορίεσ : Σθλζφωνο : FAX : ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, 18 / 9 /2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/ 1786Α / /Η1 ΦΕΚ 2622 τ. Βϋ/ ΑΠΟΦΑΘ ΘΕΜΑ: Κακοριςμόσ διαδικαςίασ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν ςτο εξωτερικό, όρων, κριτθρίων, οργάνου επιλογισ των υποψθφίων, διαδικαςίασ διαπίςτωςθσ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ και περιπτϊςεων απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν με αποδοχζσ και επιμίςκιο, χωρίσ αποδοχζσ και επιμίςκιο ι μόνο με αποδοχζσ. Ζχοντασ υπόψη: 1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 3δ του άρκρου 18 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/ τ.αϋ) «Ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό και άλλεσ διατάξεισ». 2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 4076, ( ΦΕΚ 159/ τ.αϋ)«ρυκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ». 3.Σo ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/ τ. Αϋ) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν». 4.Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό.

2 ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ Άρθρο 1 Γενικά Κακορίηουμε τθ διαδικαςία για τθν απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ςτισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του εξωτερικοφ (πλθν των εκπαιδευτικϊν μονάδων των περιπτϊςεων γϋ και δϋ τθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του Ν.4027/2011),όπωσ επίςθσ και ςτισ αναγνωριςμζνεσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του άρκρου 30 του ωσ άνω νόμου, κακϊσ και ςτα Γραφεία υντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ, τουσ όρουσ και τα κριτιρια απόςπαςθσ, τα όργανα επιλογισ, τισ περιπτϊςεισ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν με αποδοχζσ και επιμίςκιο, χωρίσ αποδοχζσ και χωρίσ επιμίςκιο ι μόνο με αποδοχζσ, ςφμφωνα με τα επόμενα άρκρα. Άρθρο 2 Διαδικαςία απόςπαςησ 1. Με πρόςκλθςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ που ανακοινϊνεται ςε θλεκτρονικά μζςα και κοινοποιείται ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, καλοφνται οι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό με δυνατότθτα καταβολισ ι μθ επιμίςκιου. Σθν πρόςκλθςθ ςυνοδεφει πίνακασ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι χϊρεσ απόςπαςθσ, θ βακμίδα εκπαίδευςθσ και ο κλάδοσ του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ είναι δυνατό να αποςπαςτεί ςτισ χϊρεσ αυτζσ. 2. Από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ κακορίηονται ιδίωσ τα κάτωκι: α) ο τρόποσ και ο χρόνοσ υποβολισ των αιτιςεων και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν των ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ ζχουν τθν ζννοια εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςθ, προκειμζνου να ςυνταχκοφν οι ςχετικοί πίνακεσ και ικανοποιοφνται μόνον εφόςον υπάρχουν ςχετικζσ ανάγκεσ, β) θ δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ αρχικισ αίτθςθσ των ενδιαφερομζνων. 3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ κυρωμζνουσ πίνακεσ εκπαιδευτικοί, κατά τθ ςειρά εγγραφισ, αποςπϊνται και τίκενται ςτθ διάκεςθ των υντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ ι των Διπλωματικϊν ι Προξενικϊν Αρχϊν, όπου δεν υπάρχουν υντονιςτζσ, για τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ και ςτα Γραφεία υντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αποςπαςκείσ εκπαιδευτικόσ αρνθκεί, δθλϊνει ζγγραφα τθν άρνθςι του, διαγράφεται από τουσ πίνακεσ και αποςπάται ο επόμενοσ. Ο εκπαιδευτικόσ αυτόσ για τα επόμενα τθσ άρνθςθσ δφο (2) ςχολικά ζτθ δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό. 4. ε περίπτωςθ εξάντλθςθσ του κυρωμζνου πίνακα ςυγκεκριμζνου κλάδου μιασ χϊρασ, δφναται να επαναπροκθρυχκοφν οι ςχετικζσ κζςεισ, αν ςε πίνακα άλλθσ χϊρασ του ιδίου κλάδου, δεν υπάρχει εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ επικυμεί να αποςπαςκεί ςτθ χϊρα αυτι.

3 Άρθρο 3 Όροι- Κριτήρια απόςπαςησ 1. Τποψιφιοι για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό, ςφμφωνα με το Ν.4027/2011 είναι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ οι οποίοι: α. ζχουν τουλάχιςτον τριετι εκπαιδευτικι (διδακτικι) υπθρεςία ςε ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μετά το ΦΕΚ διοριςμοφ. β. επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ απόςπαςθσ ι τθσ αγγλικισ, ι τθσ γαλλικισ, ι τθσ γερμανικισ, όταν αυτι δεν είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ απόςπαςισ τουσ. Σα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ που αποδεικνφουν τθν άριςτθ, τθν πολφ καλι και τθν καλι γνϊςθ και κα πρζπει να υποβλθκοφν από τον υποψιφιο, είναι όςα προβλζπονται ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ. Αϋ/ ) «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 2. Δε δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ: α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζχουν αποςπαςτεί ςτο εξωτερικό κατά το παρελκόν και θ απόςπαςι τουσ ανακλικθκε ι διακόπθκε λόγω πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ ι ανεπάρκειασ ςτθν άςκθςθ αυτϊν ι αδυναμίασ ανταπόκριςθσ ςτα ειδικά κακικοντά τουσ. β. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιαδιποτε ποινι για πράξεισ ι παραλείψεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα ι ζχουν τιμωρθκεί με οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι, για τθν οποία δεν παριλκε ο χρόνοσ παραγραφισ, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί εισ βάροσ των οποίων εκκρεμεί Ζνορκθ Διοικθτικι Εξζταςθ (ΕΔΕ). 3. Οι εκπαιδευτικοί κατατάςςονται ςε δφο (2) πίνακεσ επιλογισ ανάλογα με το αίτθμα καταβολισ ι μθ επιμιςκίου, κατά χϊρα, γλϊςςα και κλάδο, με βάςθ τον ςυνολικό αρικμό μορίων που ςυγκεντρϊνουν. Θ επιλογι από τον πίνακα Β (απόςπαςθ με επιμίςκιο) πραγματοποιείται μετά από τθν εξάντλθςθ του πίνακα Α (απόςπαςθ χωρίσ επιμίςκιο). Θ μοριοδότθςθ γίνεται ωσ εξισ: α. Άριςτθ γνϊςθ, τθσ γλϊςςασ, τθσ χϊρασ υποδοχισ, μόρια 50. β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν με τθν παρακάτω ςειρά: Διδακτορικι διατριβι μόρια 50 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (master), D.E.A., Magister, μόρια 25 γ. Δεφτερο πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15 δ. Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ: Καλι γνϊςθ 10 μόρια Πολφ καλι 20 μόρια Άριςτθ γνϊςθ 30 μόρια 4. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, ανά πίνακα ςτθ ςυνολικι βακμολογία λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόςπαςθ θ ςειρά προτίμθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. Μεταξφ εκπαιδευτικϊν που ζχουν δθλϊςει τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα με τθν ίδια ςειρά προτίμθςθσ θ απόςπαςθ γίνεται με τθ ςυνεκτίμθςθ των παρακάτω ςτοιχείων: Οικογενειακι κατάςταςθ με τθν παρακάτω ςειρά: 1. υνυπθρζτθςθ 2. ε χθρεία με παιδιά 3. Μονογονεϊκι οικογζνεια 4. ε διάηευξθ με παιδιά υπό τθν επιμζλειά του 5. Ζγγαμοσ με παιδιά 6. Ζγγαμοσ χωρίσ παιδιά 7. Άγαμοσ- Διαηευγμζνοσ

4 Άρθρο 4 Επιτροπή Επιλογήσ 1.Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςυγκροτείται Επιτροπι Επιλογισ των υποψθφίων για απόςπαςθ ςτο εξωτερικό εκπαιδευτικϊν, θ ςφνκεςθ τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ: α. Ζνα μζλοσ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ι φμβουλοσ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ωσ Πρόεδροσ. β. Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ι Προϊςτάμενοσ άλλθσ Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ωσ μζλοσ. γ. Ο Προϊςτάμενοσ του Βϋ ι του Αϋ Σμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ι άλλοσ Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ωσ μζλοσ. δ. Δφο (2) χολικοί φμβουλοι, (ζνασ τθσ Πρωτοβάκμιασ και ζνασ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) ωσ μζλθ. ε. Ζνασ εκπρόςωποσ τθσ ΟΛΜΕ και ζνασ τθσ ΔΟΕ που προτείνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ οικείασ Ομοςπονδίασ, ωσ μζλθ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται ο Γραμματζασ και μζχρι δφο (2) βοθκοί γραμματείσ από τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ι εκπαιδευτικοφσ αποςπαςμζνουσ ςτθν Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται αναπλθρωτζσ του Προζδρου, των μελϊν και τθσ Γραμματείασ. 2. Θ Επιτροπι ςυγκροτείται και χωρίσ τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ΟΛΜΕ-ΔΟΕ ςτθν περίπτωςθ που δεν προτείνονται εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται με το ερϊτθμα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 3. Με απόφαςθ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Επιλογισ ορίηεται το απαραίτθτο διοικθτικό ι εκπαιδευτικό προςωπικό για επικουρία του ζργου τθσ. 4. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι ο ζλεγχοσ των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων για απόςπαςθ, θ απόρριψθ των αιτιςεων όςων δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου και τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αυτισ για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ, θ ςφνταξθ πινάκων επιλογισ κατά φκίνουςα ςειρά (με βάςθ το ςφνολο των μορίων που ςυγκεντρϊνουν από τθ βακμολογία) κατά χϊρα, γλϊςςα και κλάδο. Θ Επιτροπι είναι αρμόδια και για τθν ειςιγθςθ ςτον Τπουργό Παιδείασ τθσ διακοπισ απόςπαςθσ όταν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παρ.14 του άρκρου 18 του Ν.4027/ Οι πίνακεσ επιλογισ υποβάλλονται για κφρωςθ ςτον Τπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με τθ φροντίδα τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και δεν δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. Θ κφρωςθ κάκε πίνακα ακυρϊνει κάκε προθγοφμενο για τθν ίδια χϊρα και ειδικότθτα. 6. Θ κθτεία τθσ Επιτροπισ είναι ετιςια και δφναται να παρατακεί μζχρι τθ ςυγκρότθςθ τθσ νζασ Επιτροπισ Επιλογισ. 7. Όςοι μετζχουν με οποιαδιποτε ιδιότθτα ςτο ζργο τθσ επιτροπισ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν ςφηυγο ι ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ με υποψιφιο για απόςπαςθ εκπαιδευτικό.

5 Άρθρο 5 Αϋ Περιπτϊςεισ απόςπαςησ εκπαιδευτικϊν με αποδοχζσ και επιμίςθιο Θ απόςπαςθ των δθμοςίων εκπαιδευτικϊν με αποδοχζσ ςτθν Ελλάδα και επιμίςκιο ςτο εξωτερικό γίνεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: α. Εκπαιδευτικϊν που αποςπϊνται, βάςει πινάκων επιλογισ, οι οποίοι καταρτίηονται με τθ διαδικαςία τθσ παροφςασ, ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του εξωτερικοφ του άρκρου 2 του Ν.4027/2011και του άρκρου 30, παρ.1 του ιδίου νόμου όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8, παρ.1 του ν.4076/2012 κακϊσ και ςε όλα τα Γραφεία υντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ εξωτερικοφ για τθν αρχικι τριετία ι για ςυμπλιρωςθ αυτισ. ε περίπτωςθ φπαρξθσ αποδοχϊν από ξζνθ πθγι, ςτον εκπαιδευτικό καταβάλλεται μόνο το ποςό που υπολείπεται του ακροίςματοσ του ελλθνικοφ μιςκοφ και επιμιςκίου β. Νεοδιοριςμζνων εκπαιδευτικϊν τθσ παρ.2 του άρκρου 20 του Ν.4027/2011 και μόνο για το πρϊτο ζτοσ απόςπαςθσ, εφόςον δεν τουσ καταβάλλονται αποδοχζσ από τοπικι πθγι. ε περίπτωςθ φπαρξθσ αποδοχϊν από ξζνθ πθγι, ςτον εκπαιδευτικό καταβάλλεται μόνο το ποςό που υπολείπεται του ακροίςματοσ του ελλθνικοφ μιςκοφ και επιμιςκίου γ. Ιερωμζνων εκπαιδευτικϊν (κλθρικϊν και μοναχϊν δαςκάλων-κακθγθτϊν) που αποςπϊνται, βάςει των ενιαίων πινάκων επιλογισ, οι οποίοι καταρτίηονται με τθ διαδικαςία τθσ παροφςασ, ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του εξωτερικοφ του άρκρου 2 του Ν.4027/2011 και του άρκρου 30, παρ.1 του ιδίου νόμου όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8, παρ.1του Ν.4076/2012 για μια τριετία ι για ςυμπλιρωςθ τθσ τριετίασ, υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι δεν τουσ καταβάλλονται αποδοχζσ από τισ οικείεσ Μθτροπόλεισ του εξωτερικοφ ι από άλλθ πθγι. ε αντίκετθ περίπτωςθ καταβάλλονται μόνον οι τακτικζσ αποδοχζσ. ε περίπτωςθ που οι αποδοχζσ από ξζνθ πθγι υπολείπονται του ελλθνικοφ επιμιςκίου, αυτζσ ςυμπλθρϊνονται από το ελλθνικό δθμόςιο μζχρι το φψοσ αυτοφ. Βϋ Περιπτϊςεισ απόςπαςησ εκπαιδευτικϊν μόνο με αποδοχζσ ςτην Ελλάδα. Θ απόςπαςθ των δθμοςίων εκπαιδευτικϊν μόνο με αποδοχζσ ςτθν Ελλάδα γίνεται ιδίωσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: α. Εκπαιδευτικϊν των οποίων θ παράταςθ τθσ απόςπαςθσ μετά τθν τριετία για ςυμπλιρωςθ τθσ πενταετίασ και θ παράταςθ κατ ζτοσ πζραν τθσ πενταετίασ γίνεται λόγω ςυνδρομισ των προχποκζςεων του άρκρου 18 (παρ.3 περ. β και γ) του Ν.4027/2011, όπωσ τροποποιικθκαν με τισ παρ.4 και 5 του άρκρου 8 του Ν.4076/2012 β. Εκπαιδευτικϊν των οποίων θ παράταςθ τθσ απόςπαςθσ πζραν τθσ πενταετίασ γίνεται λόγω ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παρ.9 του άρκρου 8 του Ν.4076/2012. γ. Εκπαιδευτικϊν που αποςπϊνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.13 του άρκρου 18 του Ν.4027/2011 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.7 του άρκρου 8 του Ν.4076/2012. δ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ που θ μθ καταβολι επιμιςκίου ορίηεται ςτθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Γϋ Περιπτϊςεισ απόςπαςησ εκπαιδευτικϊν χωρίσ αποδοχζσ και χωρίσ επιμίςθιο. Θ απόςπαςθ των δθμοςίων εκπαιδευτικϊν χωρίσ αποδοχζσ ςτθν Ελλάδα και χωρίσ επιμίςκιο, γίνεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: α. Εκπαιδευτικϊν των οποίων παρατείνεται θ απόςπαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 20 του Ν.4027/2011 και για όςο διάςτθμα διαρκεί θ απόςπαςι τουσ.

6 β. Εκπαιδευτικϊν που αποςπϊνται ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ ομογενειακϊν φορζων, εκπαιδευτικϊν ι άλλων αρχϊν των άλλων χωρϊν και για όςο χρόνο διαρκεί θ απόςπαςι τουσ, εφόςον ςτουσ εκπαιδευτικοφσ αυτοφσ καταβάλλεται θ μιςκοδοςία από τοπικοφσ φορείσ ι τθν ξζνθ αρχι. Άρθρο 6 Παράταςη απόςπαςησ-μετακίνηςη 1.Παράταςθ απόςπαςθσ πζραν τθσ πενταετίασ με τισ τακτικζσ αποδοχζσ και χωρίσ επιμίςκιο δφναται να χορθγθκεί για κάκε ςχολικό ζτοσ ζπειτα από ςχετικι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, εφόςον ςυντρζχουν υπθρεςιακοί λόγοι και υπάρχει κετικι αξιολόγθςθ για τθν καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ, οι οποίοι βεβαιϊνονται από τουσ οικείουσ υντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ και τθ Διεφκυνςθ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Σα κριτιρια τα οποία κα λαμβάνονται υπόψθ για τθν ανανζωςθ τθσ απόςπαςθσ κακορίηονται κατά ςειρά ωσ ακολοφκωσ: Οικογενειακι κατάςταςθ με τθν παρακάτω ςειρά: 1. υνυπθρζτθςθ 2. ε χθρεία με παιδιά 3. Μονογονεϊκι οικογζνεια 4. ε διάηευξθ με παιδιά υπό τθν επιμζλειά του 5. Ζγγαμοσ με παιδιά 6. Ζγγαμοσ χωρίσ παιδιά 7. Άγαμοσ- Διαηευγμζνοσ 2. Oι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετακινθκοφν για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ από χϊρα ςε χϊρα και ςε περιοχι ευκφνθσ διαφορετικοφ υντονιςτικοφ Γραφείου, με απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςτθ χϊρα από τθν οποία κα μετακινθκοφν και κεωροφνται πλεονάηον προςωπικό. Σα κριτιρια τα οποία κα λαμβάνονται υπόψθ για τθ μετακίνθςθ είναι τα κάτωκι με τθ ςειρά που αναφζρονται: 1. Άγαμοσ- Διαηευγμζνοσ 2.Ζγγαμοσ χωρίσ παιδιά 3. Ζγγαμοσ με παιδιά 4. ε διάηευξθ με παιδιά υπό τθν επιμζλειά του 5. Μονογονεϊκι οικογζνεια Άρθρο 7 Ωράριο διδαςκαλίασ Σο ωράριο διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν δφναται να προςαυξάνεται μζχρι και τρείσ ϊρεσ επιπλζον του εκάςτοτε ιςχφοντοσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ θμεδαπισ ωραρίου, με απόφαςθ του οικείου υντονιςτι Εκπαίδευςθσ προκειμζνου να καλυφκοφν οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.

7 Άρθρο 8 Καταργοφμενεσ αποφάςεισ Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ καταργείται θ με αρικμ. Φ.821.4/702Κ/54185/Η1/ (ΦΕΚ1672/τ.Βϋ/ ) Θ παροφςα απόφαςθ κα δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και κα ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ Εςωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 3. Γραφείο κ. Ειδικισ Γραμματζωσ Π.Ο.Δ.Ε 4. Δ/νςθ Π.Ο.Δ.Ε. Σμιμα Βϋ (10) 5. Δ.Ο.Τ Σμιμα Εϋ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ: 1. Εκνικό Συπογραφείο

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

limenikosoma.wordpress.com

limenikosoma.wordpress.com ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ, ΟΓΑΝΩΣΘΣ &ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ταχ. Διεφκυνςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, 20 04-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 3332.8.2 / 09 / 15

Διαβάστε περισσότερα