ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (πρόχειρος διαγωνισμός)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (πρόχειρος διαγωνισμός)"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : Bringing families together 2018 Legal counseling / assistance for family reunification of PWSN Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος Ταχ. Διεύθυνση: Ιασίου 1, Αθήνα ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: UNHCR 2018 Πληροφορίες: Δ. Γεωργιάδου Τηλέφωνο: Αθήνα, 30/3/2018 Α.Π.: 66 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (πρόχειρος διαγωνισμός) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΣΠM- ERP Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Δευτέρα 16/4/2018 και ώρα 12:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Αθήνα, Ιασίου 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μήνες Αθήνα, 30/3/2018

2 Περιεχόμενα: Περίληψη Προκήρυξης Προκήρυξη ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ενεργειών νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχονται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (KSPM-ERP) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Bringing families together Legal counselling/assistance for family reunification of PWSN που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Έχοντας υπόψη: 1. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη. 2. Το με κωδικό αριθμό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ /10/2017 καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας με την επωνυμία Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Προμηθειών του Κέντρου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ως άνω καταστατικού. 3. Την από 23/1/2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 4. Την από 19/1/2018 και με αριθμό (agreement symbol) GRC01/2018/ /000 σύμβαση υλοποίησης του έργου «Bringing families together Legal counselling/assistance for family reunification of PWSN» μεταξύ του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. 5. Τον Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ενεργειών νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχονται από το «Κέντρο

4 Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Bringing families together Legal counselling/assistance for family reunification of PWSN που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στη Γραμματεία της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στη Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ στην έδρα του KSPM-ERP από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θα είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα ( καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι: ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ο Διευθυντής του Κέντρου Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης

5 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τύπος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αναθέτουσα Αρχή «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (για συντομία KSPM-ERP). Αντικείμενο Χρηματοδότηση Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών Τόπος κατάθεσης προσφορών Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα προκήρυξη στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Bringing families together Legal counselling/assistance for family reunification of PWSN στοχεύει στη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ενεργειών νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης που παρέχει το KSPM-ERP. Ειδικότερα το έργο αφορά: 1. Το σχεδιασμό και δημιουργία βάσης δεδομένων και του αντίστοιχου web interface με όλα τα απαραίτητα πεδία για την καταχώρηση/ καταγραφή και παρακολούθηση των υποθέσεων που χειρίζεται η νομική και κοινωνική υπηρεσία του KSPM-ERP στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους με δυνατότητα πρόσβασης μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL 2. Μεταφορά δεδομένων από προϋπάρχουσες βάσεις που διαθέτει το Κέντρο. 3. Φιλοξενία σε cloud για 3 τουλάχιστον έτη και παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνική παρακολούθηση του συστήματος δωρεάν για ένα έτος. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Bringing families together 2018 Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 & ώρα12:00 π.μ Γραμματεία του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων στην οδό Ιασίου 1, Αθήνα (γραφείο Α11)

6 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 & ώρα12:00 π.μ Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Ημερομηνία διακήρυξης Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 29/3/2018 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα Τμήματα Α & Β της παρούσας προκήρυξης.

7 ΤΜΗΜΑ B: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η επιλογή αναδόχου για τη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των ενεργειών της νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Bringing families together Legal counseling/assistance for family reunification of PWSN που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 2. Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Τμήμα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής 3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

8 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Αποκλεισμός συμμετοχής: Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/ ΦΕΚ64Α). ε) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. στ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ζ) Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

9 η) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. θ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα: I) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα και να δραστηριοποιούνται κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη στο χώρο της πληροφορικής, µε έµφαση στις γλώσσες προγραμματισμού, στην παροχή υπηρεσιών δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων στο ιαδίκτυο και ψηφιακών εφαρµογών. II) Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήµα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Ο Προσφέρων θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, µε τον ελάχιστο αριθµό στελεχών και τα αντίστοιχα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται στη συνέχεια. Η Οµάδα Έργου απαρτίζεται από: α) τον Υπεύθυνο Έργου, β) έναν (1) Προγραµµατιστή (Software Engineering), γ) έναν (1) Σχεδιαστή Ιστοσελίδων (Web Designer) Ειδικότερα: Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι επικεφαλής της Οµάδας Έργου, θα έχει την ευθύνη του συντονισµού της Οµάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, ενώ θα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

10 Τουλάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση ανάλογων έργων και τεχνογνωσία σε γνωστικά αντικείµενα και τοµείς που έχουν άμεση συνάφεια µε το συγκεκριµένο έργο. Ο Προγραµµατιστής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας. Τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελµατική εµπειρία και να έχει υλοποιήσει επιτυχηµένα τουλάχιστον ένα διαδικτυακό σύστημα (custom web application) με τη χρήση των τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο Ο Σχεδιαστής Ιστοσελίδων (Web Designer) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία στη δηµιουργία γραφικών και στο σχεδιασµό ιστοσελίδων. (Το στέλεχος αυτό µπορεί να είναι το ίδιο στέλεχος µε τον προγραµµατιστή αρκεί να δύναται να αποδείξει την εμπειρία του στη σχεδίαση ιστοσελίδων). Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου και των λοιπών στελεχών της Οµάδας Έργου δύναται να γίνει µόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής, από στελέχη αντίστοιχων προσόντων και µε τους ίδιους όρους της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών πριν την αντικατάσταση. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους του, εµπλεκόµενου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Σε περίπτωση που µέλη της οµάδας έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν απ αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία µαζί τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ ετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων, κατόπιν εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και µε όποιον άλλον φορέα ή άτοµο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Επίσης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις

11 ακολουθεί κατά τη διάρκεια του Έργου. Οι λεπτομέρειες των λειτουργικών προδιαγραφών θα καθορίζονται σταδιακά στο παραπάνω πλαίσιο. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του Έργου από την έδρα του. Εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και επιτόπου στα γραφεία αυτής. Στην περίπτωση αυτή οι χώροι και οι αναγκαίες υποδοµές (όπως τηλέφωνα, δίκτυα δεδοµένων κ.λπ.) για την εγκατάσταση κυρίως της Οµάδας Έργου θα διατεθούν στον Ανάδοχο µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο εξοπλισµός πληροφορικής που θα χρησιµοποιείται (π.χ. PCs, λογισµικό εφαρµογών, εκτυπωτές κ.λπ.) θα διατεθεί από τον ίδιο. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, μετά από πρόσκληση του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. 4. Χρόνος Παράδοσης - Υλοποίησης Έργου Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες και ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των επι μέρους παραδοτέων. 5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 5.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Τμήμα Α της παρούσας. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

12 5.2 Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογής αναδόχου για τη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ 66/2018 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 5.3 Εντός του ως άνω περιγραφόμενου «Κυρίως Φακέλου» τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 5.3.α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 1. Πίνακας Συναφών Έργων 2. Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του προσφέροντα. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόμενου ότι: έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της Πρόσκλησης πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016 δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά

13 τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο (Σημειωτέον ότι ο Ανάδοχος δικαιούται σε κάθε περίπτωση να ζητήσει επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τα όσα αναφέρονται στην Υ.Δ.) 4. Υπογεγραμμένο τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Κέντρου (Παράρτημα Γ). 5.3.β ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου. Μεθοδολογία προσέγγισης-υλοποίησης του Έργου. Οργάνωση διοίκηση του Έργου. 5.3.β.i Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» περιλαμβάνει την αντίληψη από την πλευρά των Προσφερόντων των επιμέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών του Έργου καθώς και του βαθμού κάλυψης των αναγκών μέσω των προτεινόμενων λύσεων. 5.3.β.ii. Πρόταση Προσέγγισης-Υλοποίησης του Έργου Η ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης-Υλοποίησης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι Προσφέροντες σκοπεύουν να προσεγγίσουν το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν-είδος και πηγή-, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κ.α. 5.3.β.iii. Οργάνωση Διοίκηση του Έργου Η ενότητα Οργάνωση Διοίκηση του Έργου περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, περιγραφή του οργανογράμματος, λειτουργίας, τρόπου συνεργασίας, ροής εργασιών και εξειδίκευσης ρόλων. Αναλυτική περιγραφή της διοίκησης του έργου.

14 Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους προσφέροντες για συνέντευξη προκειμένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη μεθοδολογία προσέγγισης του έργου. 5.3.γ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» o οποίος περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 6. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών το KSPM- ERP θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 7. Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 7.1 Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει την πληρότητα των εγγράφων και των προϋποθέσεων με βάση τα ζητούμενα από την προκήρυξη και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

15 7.2 Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί την τεχνική προσφορά και συντάσσει σχετικό πρακτικό 7.3 Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο της παρούσας. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στη Διοικούσα Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση του οργάνου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες. 8. Αξιολόγηση προσφορών 8.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό με απόφαση της Δ.Ε. του KSPM- ERP. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 8.2 Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων Συντελεστή ς Βαρύτητας Α Β Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου & περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών για το συντονισμό & τη διαχείριση του έργου. Δομή - σύνθεση Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, περιγραφή ρόλων. 40% 40% Γ Μεθοδολογία υλοποίησης και περιγραφή των εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου. 20% ΣΥΝΟΛΟ 100

16 Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή. 8.3 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα: Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki) όπου: Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς Λi τελική βαθμολογία της προσφοράς, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

17 9. Επιλογή Αναδόχου κατακύρωση διαγωνισμού 9.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδια Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 9.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 10. Παρακολούθηση - παραλαβή έργου Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασής από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα ορισθεί με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του KSPM-ERP. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 11. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του παρόντος έργου προς τον Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί με την επιτυχή περάτωση του έργου. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

18 12. Λοιπά θέματα Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέμπουμε στις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 13. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Δέσποινα Γεωργιάδου στο τηλέφωνο Ο Διευθυντής του Κέντρου Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Τo KSPM-ERP δραστηριοποιείται, ανάμεσα σε άλλα, στην παροχή υπηρεσιών νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαμορφώσει μια εφαρμογή (database) για την καταγραφή και την παρακολούθηση των επωφελουμένων που επισκέπτονται και λαμβάνουν τις υπηρεσίες του φορέα. Μέσω του παρόντος διαγωνισμού το KSPM-ERP στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενός αναβαθμισμένου διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης. 1. Λειτουργικές ανάγκες Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις ανωτέρω αναφερθείσες υπηρεσίες και χρήζουν καταγραφής και παρακολούθησης περιλαμβάνουν: Λήψη Κοινωνικού Ιστορικού Σύνταξη υποστηρικτικού έγγράφου Σύνταξη κοινωνικής έκθεσης Κατ οίκον επίσκεψη Παραπομπή στο ΕΚΚΑ για στέγαση αιτούντων άσυλο Παραπομπή στο ΕΚΚΑ για στέγαση αναγνωρισμένων προσφύγων Παραπομπή στο ΕΚΚΑ για στέγαση κακοποιημένων γυναικών Παραπομπή σε άλλους φορείς για στέγη Παραπομπή στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για στέγη (FOA) Επικοινωνία με ΕΚΚΑ για follow up περίπτωσης Επικοινωνία με άλλους φορείς για στέγη Εισαγγελική εντολή για κατοίκον επίσκεψη Εισαγγελική εντολή για προστατευτική φιλοξενία ανηλίκου Εισαγγελική εντολή για εξουσιοδότηση Ενημέρωση Εισαγγελέα Ανηλίκων για περίπτωση Παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο Παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις σε ΜΚΟ Επικοινωνία με γιατρό

20 Επικοινωνία με γιατρό για follow up περίπτωσης Παραπομπή για ψυχολογική υποστηριξη Παραπομπή για εργασιακά θέματα Παραπομπή για εκπαιδευτικά θέματα Ψυχοκοινωνική στήριξη Συνοδεία Υλικές παροχές Δικτύωση με άλλους φορείς Ατομικό σχέδιο δράσης συνεργασία με δικηγόρο Συνάντηση με φορείς για περίπτωση. 2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.1 Αλλαγές προσθήκες βελτιώσεις Στην τρέχουσα κατάσταση το σύστημα λειτουργεί σε τρεις (3) ξεχωριστές βάσεις δεδομένων βασιζόμενο στην διαδικτυακή πλατφόρμα Zoho. Μεταξύ των βάσεων δεδομένων δεν υπάρχει επικοινωνία με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ενιαία παρακολούθηση των καταχωρημένων υποθέσεων. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενοποίηση των βάσεων δεδομένων σε μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Ολικός ανασχεδιασμός όλων των οθονών καταχώρησης, επεξεργασίας και παρακολούθησης της ψηφιακής πληροφορίας της πλατφόρμας με σκοπό την καλύτερη διαχείρισή της Βελτίωση όλων των διαδικασιών καταχώρησης της πληροφορίας και έλεγχος για τυχόν λανθασμένων μορφών καταχώρησης Τροποποίηση της μορφής της υπάρχουσας ψηφιακής πληροφορίας και μεταφορά της στην νέα πλατφόρμα. Το πλήθος των εγγραφών που θα μεταφερθούν στο νέο σύστημα θα προσδιοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο διαχειριστή. Στην τρέχουσα κατάσταση η καταχωρημένη πληροφορία ανάγεται σε επτά χιλιάδες (7.000) υποθέσεις. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την μεταφορά των εγγραφών καθώς οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων δεν αποτελούνται από τα ίδια πεδία Βελτιστοποίηση διαδικασίας αναζήτησης υποθέσεων Προσθήκη δυνατότητας παρακολούθησης σταδίων διαδικασιών.

21 2.2 Νέες υπηρεσίες Δυνατότητα προσθήκης νέων πεδίων για την κάθε υπόθεση εφόσον κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας κριθεί ότι τα υπάρχοντα πεδία δεν καλύπτουν πλήρως την σωστή παρακολούθηση των υποθέσεων Παροχή τεχνικών συμβουλών / προτάσεων από τον Ανάδοχο του έργου για τον σχεδιασμό και σωστή παρακολούθηση του συστήματος Παρακολούθηση και έλεγχος προηγούμενων σταδίων / καταστάσεων κάποιας υπόθεσης εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το τρέχον στάδιο Καταγραφή νομικών ενεργειών υπηρεσίας Καταγραφή κοινωνικών ενεργειών υπηρεσίας Υποστήριξη λειτουργίας της πλατφόρμας από κινητά τηλέφωνα και tablets Σχεδιασμός αναφορών (reports) και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων καθώς και δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε διάφορα format (PDF, excel κλπ). Οι αναφορές θα σχεδιαστούν κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο διαχειριστή της πλατφόρμας Το σύστημα θα πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία του από 10χρήστες με αντίστοιχο αριθμό αδειών χρήσης. 2.3 Διαχείριση της ψηφιακής πλατφόρμας Για την πλήρη διαχείριση της ψηφιακής πλατφόρµας θα υπάρχουν δύο (2) είδη διαχειριστών: Διαχειριστές υποθέσεων, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν, επεξεργάζονται και να παρακολουθούν την ψηφιακή πληροφορία των υποθέσεων. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία της από 10 χρήστες Υπεύθυνος συστήματος, ο οποίος θα έχει όλες τις δυνατότητες που έχουν οι διαχειριστές των υποθέσεων και πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας. Παράλληλα ο υπεύθυνος συστήματος θα μπορεί να δημιουργεί και να καταργεί λογαριασμούς «διαχειριστών υποθέσεων». Στο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να προβλεφθούν κατ ελάχιστο: Πρόσβαση μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL Αυστηρό logging των ενεργειών των χρηστών

22 2.4 Hosting (φιλοξενία) Τεχνολογίες υλοποίησης Τη φιλοξενία της εφαρμογής σε περιβάλλον cloud αναλαμβάνει ο Ανάδοχος. Η φιλοξενία της εφαρμογής θα πρέπει να πληροί όλες τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 2.5 Τεκμηρίωση Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο KSPM-ERP 1. Εγχειρίδια χρήστη (user manuals) τα οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργικότητες της εφαρμογής, την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης 2. Εγχειρίδιο που θα αφορά στην ασφάλεια του συστήματος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης, καταγραφή κινήσεων στη βάση δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων, κλπ) 2.6 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του έργου. Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών ορίζονται κατ ελάχιστον τα παρακάτω, τα οποία θα προσφερθούν από τον ανάδοχο: Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών. Βελτιώσεις, και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού και εφαρμογών. Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης του λογισμικού εφαρμογών σύμφωνα με τις μεταβολές ή τις επανεκδόσεις ή τροποποιήσεις του. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωτικό να παρέχει υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Γενικές προδιαγραφές εφαρμογών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των ΝΑΙ εφαρμογών σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Να προταθούν αναλυτικά από τον ανάδοχο, η μεθοδολογία και ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής Να αναφερθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία ΝΑΙ σύμφωνα µε την οποία θα γίνει η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών σε περιβάλλον web. Να περιγραφούν οι διαδικασίες οι οποίες θα ΝΑΙ ακολουθηθούν στα στάδια, µε βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Δοκιμής. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου <2 μηνών Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρες ημερολόγιο όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο έργο για κάθε φορέα από την έναρξη του έργου. Περιγραφή ομάδας έργου και των ρόλων των μελών της Υπεύθυνος Έργου (Project manager) Σύνθεση ομάδας. Να αναφερθεί σε ανθρωπομήνες η συμμετοχή κάθε μέλους της ομάδας έργου. Γενικά Χαρακτηριστικά Θα πρέπει να παρέχουν εξασφάλιση της ΝΑΙ συμβατότητας με τα υπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές. Στο σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών θα ΝΑΙ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει αρχιτεκτονική ΝΑΙ πολλών επιπέδων (n-tier) Ο τελικός χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ΝΑΙ όλες τις λειτουργίες, χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε Web Browser. Το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη πρέπει ΝΑΙ να είναι εύχρηστο και ελεγχόμενο μέσω μιας σειράς δομημένων μεθόδων προσπέλασης (π.χ. δομημένα μενού επιλογών), επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία για την οποία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος. Ακόμη, πρέπει να είναι ευέλικτο, ικανό να υποστηρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιβάλλοντος εργασίας και χώρου.

24 Προδιαγραφές συστήματος αυτόματης δημιουργίας αναφορών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το σύστημα δημιουργίας αναφορών θα πρέπει να ΝΑΙ συλλέγει στοιχεία από την βάση δεδομένων της διαδικτυακής εφαρμογής του KSPM-ERP και να βοηθάει τον χρήστη στην δημιουργία αναφορών. Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει λογισμικό για την μετάπτωση των υπαρχόντων στοιχείων σε εύχρηστους για την εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων. ΝΑΙ Υπηρεσίες εκπαίδευσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εγχειρίδια χρήστη (user manuals) τα οποία ΝΑΙ θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργικότητες της εφαρμογής, την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης Εγχειρίδιο που θα αφορά στην ασφάλεια του συστήματος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης, καταγραφή κινήσεων στη βάση δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων, κλπ) ΝΑΙ Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης λογισμικού 1 χρόνος Υπηρεσίες Cloud 3 χρόνια Σημείωση: Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι όλα υποχρεωτικά. «Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών. Στη στήλη «Παραπομπή», ο συμμετέχων παραπέμπει σε συγκεκριμένο κεφάλαιο, χωρίο ή παράγραφο της υποβληθείσας αναλυτικής πρότασης. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) (Ημερομηνία Προσφοράς) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Σε ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ ) Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α.: Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της υπό προμήθειας ειδών με Φ.Π.Α.: Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του, μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Βεβαιώνω ότι : 1. Τα ανωτέρω παραδοτέα θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης με ελάχιστη περίοδο εγγύησης 1 χρόνο. 2. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου τμηματικά ή συνολικά. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) (Ημερομηνία Προσφοράς) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

26 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» απευθύνεται σε Προμηθευτές που ακολουθούν τις παρακάτω αρχές όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ηθική, την εργασία και το περιβάλλον. Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ανθρώπινα Δικαιώματα: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίζουν ότι δεν ενέχονται σε περιπτώσεις καταπάτησής τους. Παρενόχληση, Σκληρή ή Απάνθρωπη Μεταχείριση: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να δημιουργούν και να διατηρούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό χωρίς τη χρήση απειλών βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, λεκτικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης ή κακοποίησης. Δε γίνεται ανεκτή κανενός είδους σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση, εξαναγκασμός ή σωματική τιμωρία όπως επίσης και οι απειλές για τέτοιου είδους μεταχείριση. Νάρκες: Οι Προμηθευτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμειγνύονται στην πώληση ή την κατασκευή ναρκών ή εξαρτημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ναρκών. Ηθικός κώδικας: Διαφθορά: Οι Προμηθευτές τηρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς, σέβονται τους νόμους και δεν αναμειγνύονται σε καμιάς μορφής πρακτικές διαφθοράς όπως εκβιασμός, απάτη, δωροδοκία κ.ά. Σύγκρουση συμφερόντων: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να επικοινωνούν στο «Κέντρο» κάθε κατάσταση που μπορεί να φαίνεται ως σύγκρουση συμφερόντων και να ενημερώνουν το «Κέντρο» για τυχόν εργαζομένους του «Κέντρου» που έχουν κάποιο συμφέρον ή οικονομική διασύνδεση με την επιχείρηση του Προμηθευτή. Δώρα και Φιλοξενία: Το «Κέντρο» έχει πολιτική μηδενικής ανοχής και δεν αποδέχεται κανενός είδους δώρο ή προσφορά φιλοξενίας. Δεν γίνονται αποδεκτές προσκλήσεις σε αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσφορές για διακοπές ή ταξίδια ψυχαγωγίας, για μετακινήσεις ή προσκλήσεις σε γεύματα. Οι Προμηθευτές σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προσφέρουν προνόμια όπως δωρεάν αγαθά ή υπηρεσίες, ευκαιρίες απασχόλησης ή αγορών σε μέλη του προσωπικού του «Κέντρου» προκειμένου να διευκολύνουν τις συναλλαγές με το «Κέντρο».

27 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εργασία: Συνδικαλιστική Ελευθερία και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα τον εργαζομένων τους χωρίς καμία διάκριση να ασκούν ελεύθερα συνδικαλιστική δράση για την εξασφάλιση των συμφερόντων τους και να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Περαιτέρω θα πρέπει να προστατεύουν τους εργαζομένους αυτούς από οποιαδήποτε πράξη ή μορφή διάκρισης που σχετίζεται με την ανωτέρω δραστηριότητα τους. Αναγκαστική ή Υποχρεωτική Εργασία: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να απαγορεύουν κάθε μορφής αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία. Παιδική εργασία: Οι Προμηθευτές δεν θα πρέπει να απασχολούν α) παιδιά κάτω των 14 ετών- σε περίπτωση μεγαλύτερων παιδιών θα πρέπει να έχουν είτε την ελάχιστη ηλικία που επιτρέπεται για να εργαστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας ή των χωρών στις οποίες πραγματοποιείται η εκτέλεση της σύμβασης, εν μέρει ή συνολικά είτε την ηλικία κατά την οποία ολοκληρώνουν τη βασική εκπαίδευση της χώρας ή των χωρών (υπερισχύει η μεγαλύτερη ηλικία) β) άτομα κάτω των 18 σε εργασία που από τη φύση τους ή τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνται υπάρχει πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία, η ασφάλεια ή η ηθική τους. Διακρίσεις: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης όσον αφορά στην εργασία και την απασχόληση, χωρίς διακρίσεις με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, το χρώμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο όπως αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας ή των χωρών στις οποίες λαμβάνει χώρα μέρος ή το σύνολο της εκτέλεσης της σύμβασης. Μισθοί, Ωράριο εργασίας και άλλες εργασιακές συνθήκες: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές των μισθών γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία. Η μείωση μισθών επιτρέπεται μόνο υπό περιπτώσεις και στο βαθμό που περιγράφεται στην ισχύουσα νομοθεσία, στους κανονισμούς ή στις συλλογικές συμβάσεις. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τυχόν μειώσεις σε κάθε καταβολή. Οι μισθοί, το ωράριο εργασίας και οι άλλες εργασιακές συνθήκες δεν θα πρέπει να υπολείπονται των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων που ισχύουν τοπικά (π.χ. όπως περιγράφονται: α) στις συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζόμενων και υπαλλήλων β) σε αποφάσεις διαιτησίας ή γ) ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς για εργασίες παρόμοιου είδους που εκτελούνται στην ίδια περιοχή σε σχετικούς τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας. Υγεία και Ασφάλεια: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να διασφαλίζουν στο βαθμό του δυνατού ότι α) ο χώρος εργασίας, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν είναι ασφαλή και δε θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. β) οι χημικές, φυσικές και βιολογικές ουσίες που χρησιμοποιούνται δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία εφ' όσον τηρούνται τα απαραίτητα μέσα προστασίας

28 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ γ) εφ' όσον είναι απαραίτητο, παρέχεται στους εργαζομένους κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός και ρουχισμός προκειμένου να αποφευχθεί στο βαθμό του δυνατού ο κίνδυνος ατυχημάτων ή αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Περιβάλλον: Περιβαλλοντολογικά: Οι Προμηθευτές θα πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική σε εναρμόνιση με την υπάρχουσα νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος Οι Προμηθευτές θα πρέπει όποτε είναι δυνατό να εφαρμόζουν πολιτική μέτρων προστασίας όσον αφορά στα περιβαλλοντικά θέματα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση ευρύτερης ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος και να ενθαρρύνουν την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών εφαρμόζοντας πρακτικές κύκλου ζωής. Χημικά και επικίνδυνα υλικά: Χημικά και άλλα υλικά που μπορεί να αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία εφ' όσον εκλυθούν στο περιβάλλον θα πρέπει να εντοπίζονται και η διαχείριση τους (μετακίνηση, αποθήκευση, ανακύκλωση, καταστροφή κλπ) να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας. Υγρά και Στερεά Απόβλητα: Τα υγρά και στέρεα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες, βιομηχανικές επεξεργασίες και εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να εξετάζονται, να ελέγχονται και να διαχειρίζονται με τον προσήκοντα τρόπο πριν από την καταστροφή τους. Εκπομπές αερίων: Οι αέριες εκπομπές πτητικών οργανικών χημικών, αερολυμάτων, διαβρωτικών, σωματιδίων, χημικών που διαβρώνουν το όζον και προϊόντων καύσης που προκύπτουν από τις εργασίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται να εξετάζονται να ελέγχονται και να επεξεργάζονται καταλλήλως πριν από την έκλυση ή την καταστροφή τους. Δηλώνω υπεύθυνα την τήρηση των παραπάνω αρχών Ημερομηνία : Ονοματεπώνυμο : Υπογραφή Σφραγίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Προμήθεια κουβερτών» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 104 32 Τηλέφωνο: 2105205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα,24/10/2017. Αρ. Πρωτ: Δ8756 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "Διαμόρφωση χώρων του Β υπογείου του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)" ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 27/04/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς. Αντικείμενο έργου αναδόχου-παραδοτέων

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς. Αντικείμενο έργου αναδόχου-παραδοτέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 30 Νοεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ. Πρωτ. 2802 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση: Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 16 Οκτωβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ. Πρωτ. 2512 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, FAX: 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 14-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης» Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310403371-2 Φαξ: 2310 403371 (εσωτ. 113) E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 10/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ιωάννινα, 27/03/2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή Παγοτρίμματος Ποσότητα: 1 A/A Περιγραφή/ Προδιαγραφές

Μηχανή Παγοτρίμματος Ποσότητα: 1 A/A Περιγραφή/ Προδιαγραφές ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 25/09/2017 Αρ. πρωτ.: 1649 Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) * Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: (28210) 91888, 87775 & Fax: (28210) 83400, E-mail: dedisa1@otenet.gr Πληροφορίες: κ. Εμμ. Βαρδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1- Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχής υπηρεσίας σύνταξης 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης και τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 27-09-17 Aρ. Πρωτ.: 1473 ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αγορά αλυσοπρίονου για τον καλλωπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 131890 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 23-05-2017 Αριθ. Πρωτ. 3209/23-05-2017 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα