ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ"

Transcript

1 ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 2008(1ε 1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 3 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 4 Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 6 Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 33 Δ. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο 129 ΠΡ. Ξιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Λ. 3401/2005 πνπ δεκνζηεύηεθαλ 130 από ηελ εηαηξία θαηά ηελ ρξήζε 2008 Ε. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο 131 Πει.

3 Α. Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Πηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 Λ.3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη αθφινπζνη Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο: 1. Θσλζηαληίλνο Πηέγγνο ηνπ Αλδξέα, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 2. Εσή Πηέγγνπ ζπδ. Θσλ/λνπ, A Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 3. Γεψξγηνο Πηέγγνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Γ/λσλ Πχκβνπινο. Νη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΝΣΙΝΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία») δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: (α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλφκελσλ σο ζχλνιν (β) ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλφκελσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Άιηκνο, 27 Καξηίνπ 2009 Νη δεινχληεο O Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ O Α Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ O Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Α. ΠΡΔΓΓΝΠ ΕΥΖ ζπδ. Θσλ/λνπ ΠΡΔΓΓΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Θ. ΠΡΔΓΓΝΠ

4 Β.ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. (ε Δηαηξεία), θαζψο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν Όκηινο), πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ θαη ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζχλε Διεγθηή Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

5 Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο Ρακεηαθέο ηνπο Ονέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43 α, 107 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2009 O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΖΠ Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι

6 Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Δπί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθώλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο «ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ.» ηεο πεξηόδνπ από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 Θχξηνη Κέηνρνη, Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 α παξάγξαθνο 3 & 4, 107 παξάγξαθνο 3 θαη 136 παξάγξαθνο 2 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2γ,6,7 & 8 ηνπ Λ. 3556/2007, θαη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/448/ άξζξν 2, ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01/01/2008 έσο 31/12/2008. Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), πεξηιακβάλεη ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηηο ζεκεηψζεηο έπ απηψλ σο θαη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Αλεμάξηεησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. Πηελ παξνχζα «Έθζεζε» πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ A.E. (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «ΚΝΣΙΝΠ») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο «Δηαηξείαο», ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθφηεξε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζε , σο θαη ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ απηήο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε «Δηαηξεία» ζην κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ. Δλφςεη δε ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο θαη ηα εηαηξηθά θαη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο «Δηαηξείαο» θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:

7 ΔΛΝΡΖΡΑ Α' Δμειίμεηο θαη Δπηδόζεηο Ξεξηόδνπ Αλαθνξάο Δπηζθόπεζε Γξαζηεξηνηήησλ Ν Όκηινο ζπλέρηζε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο Δηαηξείαο καο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., φζν θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ. Ζ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είλαη κηα απφ ηηο κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ηεο ρψξαο θαηέρνληαο ην αλψηεξν πηπρίν (7εο ηάμεο) ηνπ ΚΔΔΞ. Απηφ ηεο επηηξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα ζηελ ρψξα καο, αιιά θαη παγθφζκηα, κε ηνλ πιένλ δπλακηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα θαη παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή αγνξά ζήκεξα, ε εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είηε ε ίδηα, είηε κέζσ θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, ή θαη κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο πινπνίεζε κέζα ζην 2008 αξθεηά ζεκαληηθφ χςνο εξγαζηψλ ήδε αλαιεθζεηζψλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη δηαηήξεζε ηελ ζεκαληηθή παξνπζία ηεο ζηνλ θιάδν ζπκκεηέρνληαο ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάιεςε λέσλ ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ, επεθηείλνληαο παξάιιεια πεξαηηέξσ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα ε εηθφλα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο ηνπ 2008 ήηαλ ε αθφινπζε: Ρα ζεκαληηθφηεξα ππφ εθηέιεζε έξγα ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 31/12/2008 είλαη ηα εμήο: 1. Θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο Αηγίνπ ζην ηκήκα ΘΗΑΡΝ - ΑΗΓΗΝ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειψλ ηαρπηήησλ ΑΘΖΛΥΛ - ΞΑΡΟΥΛ αμίαο ζχκβαζεο 37,5 εθαη. 2. Θαηαζθεπή δεμηνχ θιάδνπ απφ έμνδν ζήξαγγαο Αλήιηνπ έσο έμνδν ζήξαγγαο Καιαθαζίνπ αμίαο ζχκβαζεο 38,5 εθαη. 3. Θαηαζθεπή Σσκαηνπξγηθψλ θαη Ρερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ γξακκή ζχλδεζεο ηνπ Ιηκέλα Λ. Ηθνλίνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν αμίαο ζχκβαζεο 31,57 εθαη. 4. Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαθαίληζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ δσλψλ Α θαη Β' Ιεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ αμίαο ζχκβαζεο 25,38 εθαη. 5. Θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο ζηαζκνχ Θξηαζίνπ Ξεδίνπ (Α' Ιεηηνπξγηθή θάζε) (Α.Γ.540) αμίαο ζχκβαζεο 59,35 εθαη. Πηε Ονπκαλία ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είλαη: 1. Αλαβάζκηζε ηνπ Νδηθνχ Ρκήκαηνο Iacobeni - Sadova ζηε Βφξεηα Ονπκαλία 2. Αλαβάζκηζε ηνπ Νδηθνχ άμνλα ηνπ ηκήκαηνο CALAFAT - DROBETA TURM - SEVERIN

8 ελψ εληφο ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ 2008 νινθιεξψζεθε κε απφιπηε επηηπρία θαη παξεδφζε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ην έξγν «Δπέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θσζηάληδαο (Costantza Port)» Αλακέλεηαη ε έγθξηζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο κε ηελ εηαηξεία ΑΘΡΥΟ (ζηελ νπνία ε εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 30%), βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ ππνγεγξακκέλνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ αλάιεςε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖ ΡΖΠ ΞΝΓΝΚΖΠ - ΔΞΗΓΝΚΖΠ ΡΥΛ ΓΟΑΚΚΥΛ ΡΝ ΖΠΑΞ ΘΑΗ ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ ΠΖΟΑΓΓΑΠ ΑΞΝ ΝΚΝΛΝΗΑ ΔΥΠ ΚΝΛΑΠΡΖΟΑΘΗ». Κε βάζε ζρεηηθή επηζηνιή αλάζεζεο (Letter of Award) ηεο Γεκφζηαο ππεξεζίαο Απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο Ονπκαλίαο (RNCOMANR), ε θνηλνπξαμία ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. κε ηελ Ονπκαληθή εηαηξεία ROMSTRADE S.R.L., αλεδείρζε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ «Roads Rehabilitation VI Programme LOT B Contract 6R6 Sandominic Toplita» πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο 56 εθαη. επξψ πιένλ Φ.Ξ..Α πιένλ Αλαζεψξεζεο. Πηηο ε σο άλσ θνηλνπξαμία θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία ηελ ππνγεγξακκέλε απφ απηήλ ζχκβαζε κεηά ηεο απαηηνχκελεο Δ/Δ θαιήο εθηέιεζεο. Πηηο ε ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζπκκεηείρε ζε θνηλνπξαμία κε ηελ ηζπαληθή εηαηξεία DRAGADOS S.A. ζην δηαγσληζκφ πξνεπηινγήο ηεο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ. γηα ην έξγν "Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ ηεο Αζήλαο πξνο Ξεηξαηά", εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 515,000,000. Ρα απνηειέζκαηα ηεο πξνεπηινγήο αλακέλνληαη ζε ηξεηο κε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηα Ηδησηηθά εθηεινχκελα έξγα, ηφζν ε ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. φζν θαη ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. νινθιήξσζαλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηα επελδπηηθά έξγα Αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΙΗΡΥΛ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ πξνυπνινγηζκνχ 18 εθαη. θαη Αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ πξνυπνινγηζκνχ 32,75 εθαη., ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηα έξγα «Αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ VILLAGE INN ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ» πξνυπνινγηζκνχ 4,5 εθαη. θαη «Αλαθαίληζε ηνπ νηλνπνηείνπ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΘΡΖΚΑΡΝΠ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ» πξνυπνινγηζκνχ 11 εθαη. Ρν αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ έξγσλ ππφ εθηέιεζε ζην ηέινο ηνπ 2008 γηα ηνλ Όκηιν αλεξρφηαλ ζε 126,42 εθαη. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. αιιά θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ κεηξηθψλ εηαηξεηψλ απηήο ηεο , ήηνη ηεο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. θαη ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., απεθαζίζζε ε αλαπξνζαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ζηελ Πηζσλία Σαιθηδηθήο θαηά ηελ

9 Νη ιφγνη γηα ηελ ιήςε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο είλαη νη αθφινπζνη: Ζ εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, νδήγεζαλ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ζηελ απφθαζε ηεο επηηάρπλζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ζηηο βαζηθέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ (μελνδνρεία ΚΔΙΊΡΥΛ & ΠΗΘΥΛΗΑ), σο θαη ζηηο παξάπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ, κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εληφο ηνπ 2008 θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα ηέιε ηνπ 2008, ήηνη πνιχ λσξίηεξα απ φηη είρε αξρηθά ζρεδηαζζεί. Πθνπφο θαη ζηφρνο ηεο θίλεζεο απηήο ήηαλ λα νινθιεξσζεί ε αλαβάζκηζε ησλ παξαπάλσ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο πνιχ έγθαηξα, ψζηε λα κπνξεί ν Όκηινο λα αληαπνθξηζεί κε ηηο απαηηνχκελεο θαη θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο γηα ηα επφκελα έηε θαη λα εμαζθαιίζεη έηζη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Κέζσ, ινηπφλ, ησλ θηλήζεσλ απηψλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ, ν Όκηινο επεδίσμε λα θαηαζηήζεη ηηο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ έηνηκεο απφ θάζε άπνςε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, γηα παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Όια ηα πξναλαθεξφκελα αιιά θαη ε πξφζεζε θαη επηζπκία ηεο Γηνίθεζεο λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α., πεξί παξνπζίαζεο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία, νδήγεζαλ ηε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ λα εμεηάζεη ηελ απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, νη νπνίεο θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην ήηαλ πιήξσο αλαβαζκηζκέλεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πηζηεχεη φηη νη αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε επαξθή ζπρλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ απηή πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ κε ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ αλαπξνζαξκνγψλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη νπζηψδεηο κεηαβνιέο, ε αλαπξνζαξκνγή κπνξεί λα θαζίζηαηαη αλαγθαία θάζε 3 ή 5 έηε. Ζ νινθιήξσζε, ινηπψλ, κεγάινπ κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, απεηέιεζε έλδεημε κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο θαη επνκέλσο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ. Δπηπξφζζεηα ε εμεηδίθεπζε ηνπ δεκνζηνπνηεζέληνο απφ ην.ξδ.συ.γ.δ., εληφο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηνπ 2008, Δηδηθνχ Σσξνηαμηθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, ζπλέβαιιε θαη απηή ζηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ. Ππγθεθξηκέλα ηα άξζξα 9 & 10 ηνπ σο άλσ Ξιαηζίνπ, αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηαζεξνχ

10 παξαζεξηζκνχ αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο θαηνηθηψλ πξνο πψιεζε ζηηο νπνίεο ζα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Γηα ην ζπγθξφηεκα ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθξίζεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο, θαζψο νη ζπλνιηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ην ζπγθξφηεκα, πξνζδίδνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή δπλακηθή. Ιφγσ, ινηπφλ, ησλ πξναλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ επαλεθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη κε γλψκνλα ηελ εκθάληζε θαη απεηθφληζε ησλ Νηθνλνκηθψλ ηεο Θαηαζηάζεσλ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα, απνθάζηζε ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκαληηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία δελ είραλ επαλεθηηκεζεί απφ ην έηνο 2007, κε ζθνπφ λα παξάζρεη ηελ πιένλ αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο κεηφρνπο ηεο, κέζσ απνηχπσζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2008 ησλ πξαγκαηηθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ. Θαηφπηλ απηψλ, ν Όκηινο αλέζεζε ζε αλεμάξηεηεο εθηηκεηηθέο εηαηξείεο ηελ επαλεθηίκεζε ησλ βαζηθψλ αθηλήησλ ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθηηκεηηθή εηαηξεία ΞΔΗΟΑΗΥΠ REAL ESTATE Α.Δ. ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ θαη ζηελ εηαηξεία KING HELLAS Α.Δ. ηελ εθηίκεζε ησλ ινηπψλ αθηλήησλ ηνπ. Πεκεηψλεηαη εδψ, φηη ε έθζεζε εθηίκεζεο ηεο αλεμάξηεηεο εθηηκεηηθήο εηαηξείαο ΞΔΗΟΑΗΥΠ REAL ESTATE Α.Δ. απνηχπσζε θαη ηελ αμία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πσιήζεσλ ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing) ζην ζπγθξφηεκα. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεψξεζε φηη νη παξαδνρέο ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πσιήζεηο ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing) θαη ηεο πηζαλήο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δηδηθφ Σσξνηαμηθφ Πρέδην γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαγλψξηζε θακία επηπιένλ αμία πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά ηα πηζαλά κειινληηθά γεγνλφηα. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ εθηηκεηηθψλ νίθσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ γηα ηηο παξαδνρέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ εθηηκήζεθε ζε αμία επξψ ηελ Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αμηψλ πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο επί δχν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ εθηίκεζεο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε αλεμάξηεηε εθηηκεηηθή εηαηξεία, ήηνη ηεο κεζφδνπ ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ Θφζηνπο Αληηθαηάζηαζεο (DRC). Ιφγσ κε αληηθεηκεληθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ ζπγθξίζηκσλ ηηκψλ.

11 Δθηηκήζεθε επίζεο θαη ε αμία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηνλ ζπλππνινγηζκφ θαη ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing), γηα ην νπνίν ζχζηεκα σο πξνειέρζε έρεη ήδε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ησλ πσιήζεσλ κεξηδίσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο απεθάζηζε φηη βάζε εθηίκεζεο θαη απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ γηα ηελ , ζα έπξεπε λα απνηειέζεη απηή πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Κε βάζε ηελ δηακνξθσζείζα απηή αμία εθηίκεζεο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, πξνέθπςε γηα ηελ θαηά 9,09% κέηνρν ηεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., ππεξαμία εθηίκεζεο χςνπο ρηι., ε νπνία θαη αλαγλσξίζζεθε απ επζείαο ζε αχμεζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγνχζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 7.5 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ινηπψλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ, πξνέθπςε γηα ηελ ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., ππεξαμία εθηίκεζεο χςνπο ρηι., απφ ηελ νπνία πνζφ χςνπο 2.011ρηι. αλαγλσξίζζεθε απ επζείαο ζηα Απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη πνζφ χςνπο 341 ρηι. αλαγλσξίζζεθε απ επζείαο ζε αχμεζε ηεο Θαζαξήο ζέζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγνχζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Ραθηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ηεο ΚΝΣΙΝΠ, επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα Θαηαζηαηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, γηα πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3604/2007, πνπ ηξνπνπνίεζε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ηεο 7/1/2008, απνθαζίζζεθε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ (παξαγσγήο θαη εκπνξίαο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο) ζηηο πεξηνρέο Ξαηξψλ θαη Ζγνπκελίηζαο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, ηνπ εληνλφηαηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ησλ εμαθνινπζνχκελσλ επί ζεηξά εηψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ απηνχ, ελψ επίζεο δηαθφπεθαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα «Home Building» ζηηο Ζ.Ξ.Α. θαη ζην πιαίζην ηεο εθεί ιεηηνπξγίαο ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) ηνπ Νκίινπ ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ. Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο ηεο 24ε Ηνπιίνπ 2008 (ηεο απφ 5εο Ηνπλίνπ αξρηθήο θαη ηεο απφ 24εο Ηνπλίνπ Α επαλαιεπηηθήο) : Αγνξάζζεθαλ, ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο ηεκάρηα ηδίσλ κεηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ επί δηεηία παξνρή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζε κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ

12 Θ.Λ. 2190/1920. Θαηά ηελ , αιιά έσο θαη ζήκεξα, νη κεηνρέο απηέο παξακέλνπλ αδηάζεηεο θαη ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ απφθηεζή ηνπο, ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ.2190/1920. Κε ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο απφζρηζεο ηνπ Θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ηεο (ήηνη ηνπ θιάδνπ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ) γηα ηελ ελ ζπλερεία εηζθνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηε Δηαηξεία «ΠΡΟΝΦΙΗ Α.Δ.», ζπγαηξηθή Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ ηεο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 θαη ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Κε λεφηεξε, φκσο απφθαζή ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ (Γ.Π.) ηεο απεθαζίζζε ε καηαίσζε ηεο, απφ απνθαζηζζείζαο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο Β Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζε λεφηεξε ζπλεδξίαζε, επζχο κφιηο νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ην επηηξέςνπλ. Κε ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο, μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο αλαδνρήο ησλ πξνο απφζρηζε θιάδσλ μελνδνρεηαθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 θαη ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Κε λεφηεξε, φκσο απφθαζή ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ (Γ.Π.) ηεο απεθαζίζζε θαη ελεθξίζε ε καηαίσζε ηεο, απφ απνθαζηζζείζαο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδνρήο ησλ πξνο απφζρηζε θιάδσλ ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο ζε λεφηεξε ζπλεδξίαζε, επζχο κφιηο νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ην επηηξέςνπλ. Νκνίσο κε ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο, απεθαζίζζε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζρηζεο ηκήκαηνο ηνπ Βηνκεραληθνχ θιάδνπ (παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο) ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξά ζηε κνλάδα ζηε ΒΗΞΔ Ξαηξψλ, γηα ηελ ελ ζπλερεία εηζθνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ εηαηξεία NEWMARK HOMES Α.Δ. Βεβαηψζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο πξνεγθεθξηκέλεο ακνηβέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ , ελψ κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ επίζεο πξνεγθεθξηκέλσλ ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. ηεο : Κε ηηο απφ απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ, απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεία ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ Λ.Γ. 1297/1972 : α)

13 ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ: ΑΛΑΞ Α.Δ., ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν., θαη β) ησλ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ: ΔΓΑΞ Α.Δ., BEI CENTER Δ.Ξ.Δ., T.C. PARKING PLOT ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ. Κε ηηο απφ απνθάζεηο ησλ Γ.Π. ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ σο άλσ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ, ελεθξίζε ην απφ θνηλνχ ζπληαρζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.) θαη νξίζζεθαλ νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ. Πηηο ππεγξάθε απφ ηνπο εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο, ην απφ θνηλνχ ζπληαρζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.), ην νπνίν καδί κε ην ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ππεβιήζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο (Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη άξζξα 69 & 70 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, καδί κε ηελ θνηλή αίηεζε ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ εηαηξεηψλ πεξί ζπζηάζεσο ηεο ηξηκεινχο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε εθηίκεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ηεο , απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΑΛΑΞ Α.Δ. ηεο , απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ, απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο , ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν.Δ. ηεο , απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ, απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο , ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπηζθόπεζε Νηθνλνκηθώλ Κεγεζώλ Δλ κέζσ ελφο εμαηξεηηθά δχζθνινπ θαη αζηαζνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν φκηινο ηεο ΚΝΣΙΝΠ θαηάθεξε ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2008 λα βειηηψζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε, σο ζπλέπεηα ηεο επίηεπμεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθφηεξεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ πνξεία ηνπ Νκίινπ ηεο ΚΝΣΙΝΠ απνηππψλεηαη εχινγα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 εο 2008, θαζψο ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: Γεθεκβξίνπ

14 1. Ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 153,43 εθαη. έλαληη 152,07 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο ρξήζεο 2007 σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ εζσηεξηθνχ παξά ηελ κηθξή θάκςε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηε Ονπκαλία. 2. Αληίζηνηρα ν εηαηξηθφο θχθινο εξγαζηψλ απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, αλήιζε ζην πνζφ ησλ 150,77 εθαη. έλαληη 146,31 εθαη. ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο 2007, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3% πεξίπνπ πνπ νθείιεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο 3. Ρα κηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 16,37 εθαη. έλαληη 20,99 εθαη. ηελ αληίζηνηρε ρξήζε Αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά κηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο ρξήζεο 2008 αλήιζαλ ζε 13,95 εθαη. απφ 18,79 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο Ζ επίδξαζε ζην θφζηνο θαηαζθεπήο απφ ηηο ζεκεησζείζεο αλαηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά θπξίσο ε ζεκεησζείζα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο (RON), επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γηνίθεζεο γηα εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πεξηνξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ, αιιά θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, κέζσ επεηεπρζεηζψλ ζπλεξγηψλ ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά ηκήκαηα 4. Ρα ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ - EBITDA) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ θεξδνθφξα θαη αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 13,86 εθαη. έλαληη 16,39 εθαη. ηεο ρξήζεο Αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ - EBITDA) ηε θιεηφκελε ρξήζε 2008 δηακνξθψζεθαλ θεξδνθφξα θαη αλήιζαλ ζε 12,05 εθαη. έλαληη 15,64 εθαη. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε Ρα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα (θέξδε) πξν θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ ησλ 7,49 εθαη. απφ 7,71 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο Αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο 2008 αλήιζαλ ζε 5,57 εθαη. απφ 6,99 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο Ρα ελνπνηεκέλα θαζαξά απνηειέζκαηα (κεηά απφ θφξνπο) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ θεξδνθφξα θαη αλήιζαλ ζε 4,13 εθαη. έλαληη 4,01 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007, ελψ αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 δηακνξθψζεθαλ θαη απηά θεξδνθφξα θαη αλήιζαλ ζε 2,56 εθαη. έλαληη 3,43 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007.

15 7. Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ εληζρχζεθε ζηα 80,62 εθαη. έλαληη 64,71 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007 ελψ ηεο εηαηξείαο εληζρχζεθαλ νκνίσο θαη αλήιζαλ ζηα 79,99 εθαη. έλαληη 65,44 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο Ρν ζχλνιν ησλ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θαη Δπελδπηηθψλ Ξαγίσλ ζηνηρείσλ αλήιζε ζε 34,40 εθαη. έλαληη 35,70 εθαη. Ζ παξαηεξνχκελε κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πψιεζε νξηζκέλσλ ηεκαρίσλ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο. Ξαξαηίζεληαη πίλαθεο κε ζρεηηθνχο αξηζκνδείθηεο: ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 31/12/ /12/2007 Θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ / Πχλνιν εζφδσλ (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 9,03% 10,78% Θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 17,19% 25,32% ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 31/12/ /12/2007 Θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, επελδπηηθά απνηειέζκαηα θαη απνζβέζεηο / Πχλνιν εζφδσλ (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 2,47% 1,48% Θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, επελδπηηθά απνηειέζκαηα θαη 4,70% 3,48%

16 απνζβέζεηο /Ίδηα θεθάιαηα (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) ΓΔΗΘΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΡΑΟΘΔΗΑΠ 31/12/ /12/2007 Ίδηα Θεθάιαηα /Πχλνιν ππνρξεψζεσλ (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 75,92% 63,07% ΓΔΗΘΡΖΠ ΓΑΛΔΗΑΘΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΔΩΠ Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Πχλνιν παζεηηθνχ 56,85% 61,32% Ίδηα Θεθάιαηα / Πχλνιν παζεηηθνχ (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 43,15% 38,68% Ξαξάγνληεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη κέηξεζεο επηδόζεσλ Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ν Όκηινο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπψλ ζε κεληαία βάζε εληνπίδνληαο έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνληαο αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο κεηξάηαη θάλνληαο ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο: ROCE (Return on Capital Employed) - «Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ»: Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα θαη αλήιζε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2008 ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζε 10,09% θαη ζε εηαηξηθή ζε 7,53%. ROE (Return on Equity) - «Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ»: Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο κε ηελ Θαζαξή Θέζε θαη αλήιζε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2008 ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζε 4,69% θαη ζε εηαηξηθή ζε 2,76%. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ αξηζκνδεηθηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, ν Όκηινο θαηάθεξε ηε ρξήζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ θαη ηα κηθηά θέξδε ηνπ, δηαθπιάζζνληαο

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΘΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15 ν ρικ. Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξθαδίνπ Οεζχκλεο Ρ.Θ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 Πύκθσλα κε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2015 ( 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. Α. Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γ... 3. Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή...5

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. Α. Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γ... 3. Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή...5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Α. Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γ...... 3 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή.........5 Γ. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ......8 Γ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο..........

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ηνπ Σζαιίθε Βαζίιε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ 90-14235 Λ.Ησλία Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα