15 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ"

Transcript

1 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου 5 ΣΚΗΣΙΣ ΣΤ ΞΙΟΣΗΙΩΤ ΣΗΙ ΤΡΙΩΝΟΥ )ίνεται τρίγωνο µε = 45 και B = 75. ν µέσο της φέρουµε από το κάθετη στη διχοτόµο της γωνίας που τέµνει την στο. Στην παίρνουµε σηµείο τέτοιο ώστε B A Z = 5. ν, Δ τέµνονται στο Ο να δειχθεί ότι Ο τριγ: --> =80 ο -(75 ο +5 ο )=90 ο K 2 3 Συνεπώς ύψος τριγώνου Λ 5 τριγ: --> =80 ο (45 ο +75 ο )=60 ο Ο Δ ισοσκελές διότι Λ διχοτόμος και ύψος καί επειδή Δ=60 ο συμπεραίνουμε ότι τριγδ είναι ισόπλευρο με συνέπεια Δ==/2 δηλαδή η διάμεσος Δ που άγεται προς την είναι το μισό της με αποτέλεσμα το τρίγωνο Δ να είναι ορθογώνιο στο Δ που σημαίνει ότι Δ ύψος του τριγ πομένως το Ο είναι το ορθόκεντρο και το τμήμα Κ το τρίτο ύψος που εξ ορισμού είναι κάθετο στην. οεδ 2) ίνεται ισοσκελές τρίγωνο (=) και σηµείο Ρ πάνω στο ύψος από το. ν ισχύει Ρ= Ρ να δειχθεί ότι Ρ ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page

2 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου Έστω ΡΤ η προέκταση της Ρ μέχρι την. Ρ = Ρ 2 ως κατακορυφήν. τριγρδ: -- > + Ρ =90 ο άρα + Ρ 2 = 90 ο (αφού =, Ρ = Ρ 2 ) επομένως ΡΤ=90 ο Δηλαδή Τ είναι ύψος του τριγώνου άρα Ρ ορθόκεντρο και επομένως το τρίτο ύψος δηλαδή κάθετος στην A Παρατήρηση: Η άσκηση λύνεται και με τη βοήθεια εγγραψίμων ΤΔ, ΤΔ κτλ Παρατήρηση: Δεν χρειάζεται το τρίγωνο να είναι ισοσκελές B 2 Ρ Τ *3) ίνεται τρίγωνο και διχοτόµος, από το φέρνουµε παράλληλη στην που τέµνει την στο και είναι το συµµετρικό του ως προς το, έστω Κ σηµείο της έτσι ώστε Κ. ν η Κ τέµνει την στο και ισχύει ότι Δ=/2 να δειχθεί ότι α) Κ µέσο της β) γ) // A ιναι = 2 και = Δ (εντός εναλλάξ) άρα Δ ισοσκελές και επομένως Δ==Δ () Στο είναι Δ διάμεσος και w φ w 2 επειδή /Δ =2/ B Κ συμπεραίνουμε ότι βαρύκεντρο στο τρίγωνο επομένως η είναι η ευθεία διαμέσου από την κορυφή που τέμνει την απέναντι πλευρά στο μέσον της Κ. Δηλαδή Κ=Κ w φ 2 ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 2

3 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου ) Στο τρίγωνο η η ΚΔ ενώνει μέσα πλευρών τριγώνου άρα είναι παράλληλη προς την τρίτη πλευρά. Ήτοι ΔΚ// και επειδή Δ ΔΚ έπεται το ζητούμενο. ) ρκεί Δ/=/ ίναι Δ/=/2 (4) επειδή βαρύκεντρο του πίσης / = /2Κ= /2Δ=/2 (5) (λόγω 3) πό 4 και 5 έπεται το ζητούμενο. τριγδκ : Κ=90 ο - 2 =90 Ο -ω Δ2=90 Ο - Δ =90 Ο -ω άρα Κ= Δ 2 =ω δηλαδή Κ=Δ (2) πό και 2 έπεται ότι Δ==Δ=Κ (3) 4) ίνεται τρίγωνο και η διάµεσος που τέµνει το ύψος στο. ν ισχύει =BE/2 τότε να δειχθεί ότι ισοσκελές ίναι =BE/2 άρα βαρύκεντρο και συνεπώς Δ (που διέρχεται απο το ) διάμεσος. πειδή Δ ταυτόχρονα ύψος και διάμεσος έπεται ότι έιναι ισοσκελές 5) ίνεται ισοσκελές τρίγωνο (=) και το ύψος και Ρ το ορθόκεντρο του και το συµµετρικό του Ρ ως προς το και µέσο του Ρ.ν η τέµνει την στο να δειχθεί ότι =2/3 AE Φέρω την Δ και στο σχηματιζόμενο τρίγωνο ΡΔ οι Δ και είναι διάμεσοι του και συνακόλουθα το είναι το βαρύκεντρό του. Άρα =2/3 AE Παρατήρηση : Δεν χρειάζεται το τρίγωνο να είναι ισοσκελές Ρ ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 3

4 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου *6)ίνεται ισοσκελές τρίγωνο (=) και µέσο του και Ρ σηµείο της το Ρ τέµνει την στο και ισχύει Ρ=2 ΡΔ. πό το υψώνω κάθετη στην που τέµνει την στο. Να δειχθεί ότι =/3AE ίναι Ρ=2ΡΔ άρα Ρ κέντρο βάρους του τριγώνου (αφού Δ διάμεσος) άρα που διέρχεται από το Ρ επίσης διάμεσος επομένως =. εταφέρω τον λόγο / στην αφού φέρω το ύψος που είναι και διάμεσος του ισοσκελούς με συνέπεια ==/2=/2. ίναι τότε /=/=/(3 )=/3. οεδ Z Ρ 7) ίνεται τρίγωνο και τυχαίο σηµείο της. πό το φέρνουµε κάθετη στην που τέµνει την στο. ν H,, Ι τα ορθόκεντρα των τριγώνων,, να δειχθεί ότι το τρίγωνο H Ι είναι ισόπλευρο αν και µόνο αν ισόπλευρο Τα ορθόκεντρα Η και βρίσκονται πάνω στην ευθεία που είναι φορέας των υψών και Δ. Το ιδιο συμβαίνει και με τα ορθοκεντρα Η, Ι και Ι, τα οποία σχηματίζουν το τριγ ΗΙ το οποίο για να είναι ισόπλευρο θα πρέπει ζ=υ=60 ο ω χ H η υ ζ Ι Ρ ζ=60 ο < = > χ=30 ο ( τριγiρ ορθογώνιο) και υ=η=60 ο οταν ω=30 ο δηλ αν ζ=υ=60 ο τότε ω+χ=60 ο δηλαδή γων =60 ο. E ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 4

5 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου Όμοια κυκλικά αποδεικνύεται ότι θα είναι και ==60 ο επομένως τριγ ισόπλευρο. ντιστρόφως ν ισόπλευρο η ευθεία Η που είναι φορέας του ύψους είναι και της διχοτόμου οπότε χ=ω=60 ο :2=30 ο... και εργαζόμενοι αντίστροφα σε σχέση με προηγουμένως καταλήγουμε ότι ζ=υ=60 ο επομένως τριγηι ισόπλευρο. 8) ίνεται τρίγωνο και τυχαίο σηµείο εκτός του τριγώνου, το µέσο του και το συµµετρικό του ως προς το µέσο της. ν τέµνει την στο Κ να δειχθεί ότι Κ=/3 Στο τρίγωνο Δ οι και είναι διάμεσοι του τριγώνου εκ κατασκευής, άρα το Κ είναι το κέντρο βάρους του και επομένως Κ=2/3=2/3. ½ = /3 Κ 9) ίνεται τρίγωνο και Ι το έγκεντρο του και Κ,Λ, τα συµµετρικά του Ι ως προς τις πλευρές του τριγώνου. Να δειχθεί ότι ο εγγεγραµµένος κύκλος του και ο περιγεγραµµένος του ΚΛ είναι οµόκεντροι κύκλοι και η ακτίνα του εγγεγραµµένου είναι η µισή της ακτίνας του περιγεγραµµένου Στο σχήμα είναι,, Δ διχοτόμοι. Κ ίναι Ι=ΙΤ (γιατί τα σημεία της γωνίας ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας) άρα 2Ι=2ΙΤ ή ΙΛ=ΙΚ δηλαδή το Ι είναι σημείο της μεσοκαθέτου της ΚΛ. Ομοίως το Ι είναι σημείο της μεσοκαθέτου της Κ. Το Ι (έγκεντρο του ) βρίσκεται ταυτόχρονα στις δύο μεσοκαθέτους των πλευρών του τριγώνου ΚΛ δηλαδή συμπίπτει με το περίκεντρο και Ι Λ Τ ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 5

6 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου επειδή ΙΛ=2Ι έχουμε R=2ρ. όεδ *0) ίνεται τρίγωνο και το ύψος. Στις πλευρές, παίρνουµε,ν τέτοια ώστε Ν//. ν η κάθετη από το στην Ν τέµνει το στο Η τότε να δειχθεί ότι Η E ίναι Ν// και επειδή Ν - - > Ν Η δηλαδή στο τρίγωνο ύψος (όπως και το Δ άρα το κοινό τους σημείο Η είναι ορθόκεντρο. Συνεπώς Η τμήμα του ύψους που αναγνκαστικά είναι κάθετο επί της *) ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο (A =90 ) και διχοτόµος. Πάνω στην παίρνουµε έτσι ώστε =. πό το φέρνουµε παράλληλη στην που τέµνει την στο. Να δειχθεί ότι α) β) = α) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές εκ κατασκευής. Συνεπώς Η διχοτόμος της γωνίας του είναι ταυτόχρονα και ύψος άρα Δ αρα Π αφού // A Ρ (ΔΠ προέκταση της Δ) δηλαδή Π ύψος στο. είναι επίσης ύψος στο τριγ άρα Δ ορθόκεντρο και επομένως το τμήμα που διέρχεται από το ορθόκεντρο Δ είναι το τρίτο ύψος του τριγώνου που σημαίνει ότι Π β) Τριγ ισοσκελές διότι Π διχοτόμος και ύψος. ίναι επομένως = και από υπόθεση είναι =. ε αφαίρεση κατά μέλη προκύπτει = 2)ίνεται τετράγωνο και µέσο της. ν η τέµνει την στο να δειχθεί ότι =2/3. ν η τέµνει την στο Κ να δειχθεί ότι Κ τέµνει την στο µέσο της ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 6

7 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου Ο ) Φέρω την. Τότε Ο=Ο διότι οι διαγώνιοι του τετραγώνου διχοτομούνται και είναι επίσης Δ= εκ κατασκευής. πομένως και ΔΟ είναι διάμεσοι του τριγώνου Δ και το κέντρο βάρους αυτού συνεπώς =2/3. ) Τριγ =τριγ ΚΔ (=Δ=90 ο, Δ=, ΔΚ= B, γ- K π-γ) συνεπώς ΔΚ=Δ και =Κ ή ισοδύναμα Δ, μέσα αντιστοίχως των Κ και Κ που είναι πλευρές του τριγώνου Κ επομένως και Δ διάμεσοι του τριγώνου άρα βαρύκεντρο του Κ οπότε η ευθεία Κ είναι φορέας της διαμέσου και τέμνει την στο μέσον της. *3) ίνεται τετράγωνο και στην προέκταση της παίρνουµε σηµείο. Φέρνουµε την διχοτόµο της A B E που τέµνει την στο να δειχθεί ότι E διχοτόµος της A E B ίναι = 2 επειδή η διαγώνιος του τετραγώνου είναι και διχοτόμος των γωνιών του. πομένως στο τρίγωνο το είναι έγκεντρο ως σημείο τομής δύο διχοτόμων του άρα είναι η τρίτη διχοτόμος 2 Τ ω 2 ω 4) ίνεται τρίγωνο έστω,, οι τρείς διάµεσοι του και το βαρύκεντρο. ν το µέσο του και η τέµνει την στο Κ να δειχθεί ότι α) Κ=2/9 β) το είναι παραλληλόγραµµο ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 7

8 εωμετρία α λυκείου ξιοσημείωτα σημεία τριγώνου A ίναι Δ διάμεσος και βαρύκεντρο του τριγώνου. ρα Δ=/3Δ ) ίναι Δ και διάμεσοι στο τρίγωνο συνεπώς το Κ είναι κέντρο βάρους του τριγ και επομένως Κ=2/3Δ=2/3 (/3 Δ) =2/9 Δ ) ίναι //= /2 ή //= ½ 2/3Δ ή //= /3Δ ή //= Δ. πομένως Δ είναι παραλληλόγραμμο. B Κ 5)ίνεται κυρτό τετράπλευρο µε βαρύκεντρο του ν,, Η µέσα των,, αντίστοιχα να δειχθεί ότι =Η ρκεί να δείξουμε ότι Η είναι παραλληλόγραμμο. ίναι όμως =/2 () φού διάμεσος και βαρύκεντρο στο τρίγωνο. Στο τρίγωνο Δ η Η συνδέει τα μέσα των δύο πλευρών του άρα Η //=/2 //= λόγω της () άρα Η είναι παραλληλόγραμμο και επομένως =Η Η ((((((((((((((((((ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ))))))))))))))))) ερικών ασκήσεων οι εκφωνήσεις έχουν τροποποιηθεί (αυτές με το αστεράκι) και μερικά γράμματα έχουν αντικατασταθεί από άλλα.οι εκφωνήσεις των ασκήσεων προέρχονται από τον Sidchris μέλους του Mathematica club και είναι αρχειοθετημένες στη τράπεζα θεμάτων στο φάκελο εωμετρία α λυκείου υπο τον τίτλο ΛΥΤΣ ΣΤ ΞΙΟΣΗΙΩΤ ΣΗΙ ΤΡΙΩΝΟΥ. ια παρατηρήσεις, λάθη, διορθώσεις στείλετε ένα μήνυμα στο Math_finder «το γνωστό σύμβολο»pathfinder.gr ιαννόπουλος Παναγιώτης. ιαννόπουλος Παναγιώτης Mathematica club Page 8

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = //

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = // 1 5.6 5.9 ΘΩΡΙ 1., µέσα των, = //. µέσο της και // µέσο της 3. = και ////Ζ = Ζ Ζ. Ο γ. τόπος της µεσοπαράλληλης Έστω ε η µεσοπαράλληλη των ε 1, ε. Τότε ισχύουν : i) άθε σηµείο της ε ισαπέχει από τις ε

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια εωµετρία τάξης ενικού υκείου ΩΝΙΕΣ ρισµός: Έστω χ και ψ δύο ηµιευθείες που δεν έχουν κοινό φορέα και έστω p το ηµιεπίπεδο που έχει ακµή τον φορέα της Oχ και περιέχει την ψ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ ΕΠΙΜΕΛΕΙ ΥΕΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ 57 ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ Πολυγωνικά χωρία - Πολυγωνικές επιφάνειες. Τι καλούμαι πολυγωνικό χωρίο και πως ονομάζεται αυτό ; Πότε δύο πολυγωνικά χωρία λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ 2 o Τ ΣΙΚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ Πρωταρχικές έννοιες Όπως τα αντιλαμβανόμαστε : Σημείο, Ευθεία, Επίπεδο. ξιώματα προτάσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς απόδειξη. αξίωμα: πό δυο διαφορετικά σημεία του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α και Β Γενικού Λυκείου ε 3 Γ ε 2 Κ Ε ε 1 Ι Ο Θ Η Ζ Α μ α Ψ ε 4 Β Β ( Σελ. 63 120 ) Τόμος 2ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 7 ï. âéâëéïììüèçìá 22: -ºóá ó Þìáôá -ºóá ôñßãùíá -ÊáôáóêåõÝò ìå êáíüíá êáé äéáâþôç -Åßäç ôåôñáðëåýñùí -Éäéüôçôåò ôïõ ðáñáëëçëïãñüììïõ

ÊåöÜëáéï 7 ï. âéâëéïììüèçìá 22: -ºóá ó Þìáôá -ºóá ôñßãùíá -ÊáôáóêåõÝò ìå êáíüíá êáé äéáâþôç -Åßäç ôåôñáðëåýñùí -Éäéüôçôåò ôïõ ðáñáëëçëïãñüììïõ ÊåöÜëáéï 7 ï Åõèýãñáììá ó Þìáôá âéâëéïììüèçìá : -ºóá ó Þìáôá -ºóá ôñßãùíá -ÊáôáóêåõÝò ìå êáíüíá êáé äéáâþôç -Åßäç ôåôñáðëåýñùí -Éäéüôçôåò ôïõ ðáñáëëçëïãñüììïõ âéâëéïììüèçìá 3: -Åìâáäü ôñéãþíïõ -Åìâáäü

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα