ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 l : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση των μυξσπριδίων και ε κτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων Κωνσταντινιά Α. Γκατζιά ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Αθανασπύλυ Φωτεινή, Καθηγήτρια. Εργαστήρι Ιχθυπαθλγίας, Ιχθυλγίας & Υδατκαλλιεργειών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμι Θεσσαλίας Επιβλέπυσα. 2. Αγγελίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήρι Ιχθυλγίας, Κτηνιατρική Σχλή, Αρισττέλει Πανεπιστήμι Θεσσαλνίκης. 3. Βάτσς Ιωάννης, Λέκτρας. Εργαστήρι Ιχθυλγίας, Κτηνιατρική Σχλή, Αρισττέλει Πανεπιστήμι Θεσσαλνίκης. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2008 ι

2 ^T7~ Πανεπιστήμι Θεσσαλίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειλικη Συλλγή «Γκρίζα Βιβλιγραφία» Αριθ. Εισ.: 7547/1 Ημερ. Εισ.: Δωρεά: Ταξιθετικός Κωδικός: Δ ΓΚΑ

3 UNIVERSITY OF THESSALY SCHOOL OF HEALTH SCIENCES FACULTY OF VETERINARY MEDICINE MASTER OF SCIENCE OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE OF THE UNIVERSITY OF THESSALY IN LLABORATION WITH THE TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS Detectin and mrphlgical servatin f myxsprea and evaluatin f impact f freezg and Giemsa sta size f mature spres Knstantia A. Gatzia THREE - MEMBER ADVISORY MMITTEE 1. Athanasspulu Fti, Prfessr. Laratry f Fish Pathlgy, Icthylgy & Aquaculture, Faculty f Veterary Medice, University f Thessaly. Supervisr 2. Aggelidis Panagitis, Assciate Prfessr. Laratry f Ichthylgy, Faculty f Veterary Medice, Aristtle University f Thessalniki 3. Vatss lannis, Lecturer. Laratry f Ichthylgy, Faculty f Veterary Medice, Aristtle University f Thessalniki KARDITSA

4 Στην ικγένεια μυ

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μυξσπρίδια Entermyxum leei Diamant, Lm & Dykva, 1994, Ceratmyxa spp., Plysprplasma spans Sitja-Badilla και Alvarez - Pelliter, 1995 είναι από τα σημαντικότερα και πι συχνά παρατηρύμενα μυξσπρίδια, στα εκτρεφόμενα μεσγειακά ευρύαλα ψάρια. Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή αρχικά έγινε μία εκτίμηση της επχικότητας και τυ πσστύ πρσβλής των μυξσπριδίων πυ παρασιτύν σε ε κτρεφόμενα ψάρια στην Ελλάδα. T Ε. leei παρατηρήθηκε σε χιόνα (μυτάκι) (Punfazz puntazz C.) και τσιπύρα (Sparus aurata L.). T κύρι όργαν στόχς σε όλα τα πρσβεβλημένα ψάρια ήταν τ έντερ ενώ ανιχνεύτηκε επίσης σε χληδόχ κύστη και νεφρό. Τ καλκαίρι παρατηρείται τ στατιστικά μεγαλύτερ πσστό πρσβλής στη χιόνα. Τ Ρ. sparis, παρατηρήθηκε σε τσιπύρα πυ απτελεί τν κύρι ξενιστή τυ παράσιτυ, ενώ παρατηρήθηκε σε μικρότερα πσστά πρσβλής και σε εκτρεφόμενη χιόνα. Τ κύρι όργαν στόχς σε όλα τα πρσβεβλημένα ψάρια ήταν νεφρός. Τ καλκαίρι παρατηρείται τ στατιστικά μεγαλύτερ πσστό πρσβλής στη τσιπύρα. Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ Ceratmyxa dipldae Luat, Radujkvic, Marques & Buix, 1989 παρατηρήθηκαν σε χιόνα. T κύρι όργαν στόχς τυ παράσιτυ πυ παρατηρήθηκε στα εκτρεφόμενα ψάρια στην παρύσα έρευνα, ήταν η χληδόχς κύστη. Επίσης, έγινε παρατήρηση της μρφλγίας και μέτρηση των σπόρων των παραπάνω μυξσπριδίων. Πενήντα σπόρι από τ κάθε είδς μυξσπρίδιυ παρατηρήθηκαν και μετρήθηκαν ι διαστάσεις τυς [μήκς σπόρυ (Μ), πλάτς σπόρυ (Π)]. Τ σχήμα των σπόρων τυ Ε. leei ήταν ελλειψειδές και στ σπρόπλασμα παρατηρήθηκαν δύ επιμήκεις απιειδείς πλικές κάψες τπθετημένες αντιδιαμετρικά στις άκρες τυ ώριμυ σπόρυ. Οι διαστάσεις τυ παράσιτυ σε έντερ χιόνας ήταν Πλάτς:20,75±0,43μητ και Μήκς:10,5±0,05μητ. Τ σχήμα των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis ήταν ωειδές, με πλάτς λίγ μεγαλύτερ από ότι τ μήκς. Σε κάθε 4

6 ώριμ σπόρ περιέχνταν δύ ισμεγέθεις, σφαιρικές πλικές κάψες. Οι διαστάσεις τυ παράσιτυ σε νεφρό τσιπύρας ήταν Πλάτς: 17,9±0,31 μιτι και Μήκς: 16,95±0,35pm. Τ σχήμα των ώριμων σπόρων τυ C. dipldae ήταν τξειδές με επιμήκεις άκρες, ενώ στ σπρόπλασμα παρατηρήθηκαν δύ ισμεγέθεις σφαιρικές πλικές κάψες τπθετημένες στ κέντρ τυ σπρπλάσματς, η μία κντά στην άλλη. Οι διαστάσεις τυ παράσιτυ σε χληδόχ κύστη χιόνας ήταν Πλάτς: 19,9±0,46μιτι και Μήκς:7,93±0,19μπι. Στη συγκεκριμένη έρευνα, μελετήθηκε επίσης η επίδραση της κατάψυξης στυς -20 C (για 1 και 6 μήνες) και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων πυ ανιχνεύτηκαν. Σύμφωνα με τα απτελέσματα, η κατάψυξη για 6 μήνες και η χρώση Giemsa μείωσαν σημαντικά τ μέγεθς των ώριμων σπόρων. Τέλς, έγινε τυππίηση της χρώσης Giemsa για τα τρία διαφρετικά είδη μυξσπριδίων πυ παρατηρήθηκαν. Τα επιχρίσματα της παρασιτλγικής εξέτασης βάφτηκαν με χρώση Giemsa σύμφωνα με πρωτόκλλ τ πί είναι γνωστό για επιχρίσματα. Εφαρμόστηκαν 10 διαφρετικί χρόνι αναμνής (10, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33) m των επιχρισμάτων στ διάλυμα Giemsa για τ κάθε είδς μυξσπριδίυ. Σύμφωνα με τα απτελέσματα, για τ Ε. leei, ιδανικός χρόνς παραμνής τυ επιχρίσματς στ διάλυμα Giemsa, για την παρατήρηση και τ σωστή μέθδ χρώσης των σπόρων ήταν 20 m, για τ C. dipldae ήταν 30 m και για τ Ρ. spans ήταν 24 m. 5

7 ABSTRACT Entermyxum leei Diamant, Lm & Dykva, 1994, Ceratmyxa spp., Plysprplasma sparis Sitja-Badilla & Alvarez - Pelliter, 1995 are myxsprea usually fund cultured mediterranean mare fish. The present MSc thesis refers t the evaluatin f the seasnality and prevalence caused y myxsprea fectins cultured sharpsnut seaream (Puntazz puntazz C.) and gilthead seaream (Sparus aurata L.). The ma target rgan f all fected fish was the teste and smetimes the gallladder and the kidney were als target rgans. The highest prevalence was served durg summer cultured sharpsnut seaream. P. sparis has een served gilthhead seaream which prved t e the ma hst f this parasite, ut it was als served cultured sharpsnut seaream. The ma target rgan all fected fish was the kidney. The highest prevalence was served durg summer cultured gilthead seaream. Mature spres f Ceratmyxa dipldae Luat, Radujkvic, Marques & Buix, 1989 were served sharpsnut seaream. The ma target rgan f the parasite cultured fish was the gallladder. Als, the mrphlgy and size servatins f myxspreans mentined ave were studied. Fifty mature spres f each myxsprea species were served and their dimensins [lenth (L) and width(w)] were measured. E. leei spres were ellipsid and their sprplasm tw elngated plar capsules placed the ppsite side the rder f the mature spre were served. The dimensins f mature spres f this parasite the gut f cultured sharpsnut seaream were Width: 20,75±0,43pm y Length: 10,5±0,05pm. P. sparis spres were val and their width was lnger than their length. Each mature spre cntaed tw equal size, glular plar capsules. The dimensins f the mature spres f this parasite the kidney f cultured gilthead seaream were Width:17,9±0,31pm, Length: 16,95±0,35pm. Ceratmyxa spres were arch shaped and tw plar capsules f equal size were 6

8 served the center f the sprplasm. The dimensins f the mature spres f this parasite the gallladder f cultured sharpsnut seaream were Width: 19,9±0,46pm and Length:7,93±0,19pm. In the present study, the evaluatin f freezg -20 C (fr 1 and 6 mnths) and the effect f Giemsa stag myxsprean mature spre s size were evaluated. Accrdg t the results, 6 mnths freezg and Giemsa stag, reduced significantly the size f mature spres. Fally, the prtcl fr Giemsa stag fr the three different myxsprea species, usually fund cultured mediterranean mare fish, was standardized. Fresh smears were staed y Giemsa accrdg t prtcl used fr fresh smears. Ten different immersin times (10, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33) m t the Giemsa slutin were tested fr each f the myxsprean species. Fr E. leei the est results were taed after immersg the smears the sta fr 20 m, fr C. dipldae after immersg the smears the sta fr 30 m and fr P. spans after immersg the smears the sta fr 24 m. 7

9 Δημσιεύσεις σχετιζόμενες με την παρύσα διατριβή Στις παρακάτω επιστημνικές δημσιεύσεις παρυσιάζνται τμήματα της παρύσας μεταπτυχιακής διατριβής: 1. Γκατζιά Κ., Γκλμάζυ Ε., Μπιτχαβά Κ., Γιαγνίση Μ., Τζιρώνη Ε., Αθανασπύλυ Φ. (2008). Παρατήρηση μρφλγίας και μέτρηση μεγέθυς σπόρων μυξσπριδίων ευρύαλων ψαριών Ι Πανελλήνι Συνέδρι Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων. Υγιεινής - Ασφάλειας Τρφίμων Ζωικής Πρέλευσης και Πρστασίας τυ Καταναλωτή. Αθήνα 14-16/03/2008. (δεκτή για δημσίεση) 2. Γκατζιά Κ., Γκλμάζυ Ε., Μπιτχαβά Κ., Γιαγνίση Μ., Τζιρώνη Ε., Αθανασπύλυ Φ.(2008). Τυππίηση χρώσης Giemsa για σπόρυς μυξσπριδίων. Ι Πανελλήνι Συνέδρι Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων. Υγιεινής - Ασφάλειας Τρφίμων Ζωικής Πρέλευσης και Πρστασίας τυ Καταναλωτή. Αθήνα 14-16/03/2008. (δεκτή για δημσίεση) 8

10 Ευχαριστίες Ευχαριστώ την Δρ. Φωτεινή Αθανασπύλυ, Καθηγήτρια τυ Τμήματς Κτηνιατρικής τυ Πανεπιστημίυ Θεσσαλίας, η πία μυ έδωσε τη δυνατότητα να εκπνήσω αυτή τη διατριβή και την επέβλεψε, υπστηρίζντας και καθδηγώντας με καθ' όλη τη διάρκειά της. Ευχαριστώ, επίσης, τν κ. Παναγιώτη Αγγελίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχλής τυ Αρισττελείυ Πανεπιστημίυ Θεσσαλνίκης (Α.Π.Θ) και τν κ. Ιωάννη Βάτσ, Λέκτρα της Κτηνιατρικής Σχλής τυ Α.Π.Θ., για τη συμβλή τυς ως μέλη της τριμελύς επιτρπής και για τις παρατηρήσεις και διρθώσεις τυς. Ευχαριστίες επίσης απευθύνω: Στην Δρ. Ελένη Γκλμάζυ (Διδάσκυσα με τ ΠΔ 407/80 τυ Τμήματς Ι χθυλγίας και Υδάτινυ Περιβάλλντς τυ Πανεπιστημίυ Θεσσαλίας), για τη βήθειά της, τη συνεχή υπστήριξή της και τις πλύτιμες συμβυλές της, πυ απδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για την λκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής. Στν κ. Παναγιώτη Κρισιάν, Δασάρχη τυ Δασαρχείυ Πύργυ και στην κ. Αικατερίνη Γυρέλη - Λίμυρα Τμηματάρχη Δασπρστασίας και Αναπληρώτρια Δασάρχη Πύργυ, για την επιείκεια πυ μυ έδειξαν, διευκλύνντάς με να λκληρώσω τη συγγραφή της μεταπτυχιακής μυ διατριβής κατά τη διάρκεια της πραγματπίησης της κτάμηνης σύμβασής μυ, στην ειδικότητα τυ Δασπόνυ, στ Δασαρχεί Πύργυ. Στυς φίλυς μυ, πυ ήταν δίπλα μυ όταν τυς χρειαζόμυν. Τέλς, στυς γνείς μυ και στη γιαγιά μυ ένα μεγάλ ευχαριστώ, για τη μέχρι τώρα πρσφρά τυς καθ όλη τη διάρκεια των σπυδών μυ, καθώς και για την απεριόριστη συμπαράσταση και ενθάρρυνση πυ μυ έδειξαν στις δύσκλες στιγμές, δίνντάς μυ δύναμη και κυράγι να λκληρώσω αυτή την μεταπτυχιακή διατριβή. 9

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 6 Ευχαριστίες... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλγς - Σκπί της παρύσας διατριβής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά για τις υδατκαλλιέργειες Ανάπτυξη των Υδατκαλλιεργειών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Παθλγικά πρβλήματα στις υδατκαλλιέργειες Πρωτόζωα Μυξσπρίδια, Κλάση: Myxsprea Κατανμή μυξσπριδίων Ταξινόμηση μυξσπριδίων Βιλγικός κύκλς Extra - σπργνικί κύκλι ανάπτυξης Σπργνική φάση Σπργένεση Φυλετικότητα Μετάδση

12 1.4 Τα κυριότερα μυξσττρίδια παράσιτα πυ έχυν παρατηρηθεί στις ελληνικές υδατκαλλιέργειες Entermyxum leei (πρώην Myxidium leei) Diamant, Lm & Dykva Myxlus Sphaerspra sp Plysprplasma sparis Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, Ceratmyxa sp Kuda ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1 Μελέτη των μυξσπριδιάσεων στις ελληνικές ιχθυκαλλιέργειες Περιχή δειγματληψίας - Πειραματικά ψάρια - Πρωτόκλλ δειγματληψιών Ανίχνευση παρασίτων Μακρσκπική και νεκρσκπική εξέταση Ταυτπίηση παρασίτων και μέτρηση μεγέθυς παρασίτων - Πειραματικό πρωτόκλλ Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων Στατιστική ανάλυση

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Επχιακή κατανμή των μυξσπριδίων στα εκτρεφόμενα ψάρια Επχιακή κατανμή τυ Ε. leei στα εκτρεφόμενα ψάρια Επχιακή κατανμή τυ Ρ. sparis στα εκτρεφόμενα ψάρια Επχιακή κατανμή τυ C. dipldae στα εκτρεφόμενα ψάρια Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση των μυξσπριδίων Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση τυ παράσιτυ Ε. leei Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση τυ παράσιτυ Ρ. sparis Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση τυ παράσιτυ C. dipldae Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ Ε. leei Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ Ρ. sparis Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ C. dipldae Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων των μυξσπριδίων

14 3.4.1 Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ Ε. leei Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ Ρ. sparis Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ C. Dipdae ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4.1 Επχιακή κατανμή των μυξσπριδίων στα εκτρεφόμενα ψάρια Μρφλγική ταυτπίηση των μυξσπριδίων Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

15 Πρόλγς - Σκπί της παρύσας διατριβής Τα μυξσπρίδια Entermyxum leei Diamant, Lm & Dykva, 1994, Ceratmyxa spp., Plysprplasma sparis Sitja-Badilla και Alvarez - Pelliter, 1995 είναι από τα σημαντικότερα και πι συχνά παρατηρύμενα μυξσπρίδια, στα εκτρεφόμενα μεσγειακά ψάρια. Τα μρφλγικά χαρακτηριστικά και τ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων απτελύν κριτήρια για την ταυτπίηση τυς. Πλλές έρευνες πυ έχυν γίνει μέχρι σήμερα για τα μυξσπρίδια, επικεντρώννται στην μρφλγική περιγραφή και στη μέτρηση τυ μεγέθυς των ώριμων σπόρων. Τ μέγεθς των σπόρων τυ ίδιυ είδυς μυξσπριδίυ μπρεί να διαφέρει στα διάφρα είδη ξενιστών ή ακόμα και στν ίδι ξενιστή (Padrs et al, 2001). Επίσης, η κατάψυξη είναι ένας συνηθισμένς τρόπς διατήρησης των δειγμάτων μέχρι την επεξεργασία τυς. Αυτό συμβαίνει γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις ι δειγματληψίες γίννται στ πεδί με απτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία των δειγμάτων. Επίσης, είναι δυνατόν ι σπόρι να μνιμπιηθύν σε διάφρα μέσα όπως φρμόλη, αιθανόλη, αλκόλη με HBSS (Hank s Balanced Salt Slutin). Ο χρόνς συντήρησης στην κατάψυξη και τρόπς μνιμπίησης μπρεί να επηρεάσει τ μέγεθς των σπόρων και τη μρφλγία των μυξσπριδίων, με απτέλεσμα ι μετρήσεις τυ μεγέθυς των σπόρων να μην είναι αντικειμενικές. Μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιγραφία δεν υπάρχυν αναφρές πυ να επικεντρώννται στην επίδραση της κατάψυξης ή τυ τρόπυ μνιμπίησης στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων. Αντιθέτως, στις αναφρές πυ υπάρχυν σχετικά με τη μρφλγία των σπόρων, περιγράφεται μόν τρόπς συντήρησής τυς χωρίς να φαίνεται αν αυτός επηρεάζει τ μέγεθς των σπόρων (Padrs et al, 2001, Basu and Haidar 2004, Ali et al, 2006). Οι σκπί της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διατριβής είναι: 1. Να γίνει εκτίμηση της επχικότητας και τυ πσστύ πρσβλής των μυξσπριδίων πυ παρασιτύν σε εκτρεφόμενα ψάρια στην Ελλάδα. 14

16 2. Να περιγράφει η μρφλγία και να μετρηθύν ι διαστάσεις των σπόρων των μυξσπριδίων Ε. leei, Ρ. sparis και C. dipldae πυ ανιχνεύτηκαν σε μεσγειακά εκτρεφόμενα ψάρια. 3. Να μελετηθεί η επίδραση της κατάψυξης για τ χρνικό διάστημα τυ ενός και των έξι μηνών καθώς και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων των μυξσπριδίων Ε. leei, Ρ. sparis και C. dipldae πυ ανιχνεύτηκαν σε μεσγειακά εκτρεφόμενα ψάρια. 15

17 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 16

18 1.1 Γενικά για τις υδατκαλλιέργειες Ο όρς "Υδατκαλλιέργειες" περιλαμβάνει τις πρσπάθειες τυ ανθρώπυ για εκτρφή και καλλιέργεια (εκμετάλλευση) υδρόβιων ργανισμών με την καταβλή τόσ εργασίας όσ και ενέργειας (Παπυτσόγλυ, 1997). Απτελύν επμένως τν κλάδ της γεωργίας πυ ασχλείται με τ υδάτιν περιβάλλν. Συνεπώς η υδατκαλλιέργεια μπρεί να συνεισφέρει στη διατρφή τυ ανθρώπυ εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής τυ καλλιεργύμενυ είδυς με σχετικά χαμηλό κόστς. Ωστόσ μπρεί να συνεισφέρει και στη παραγωγή τρφής για τα κατικίδια, παραγωγή πρϊόντων για τη βιμηχανία, βελτίωση φυσικών απθεμάτων υδρόβιων ργανισμών με τεχνητές μεθόδυς, παραγωγή διακσμητικών υδρόβιων ργανισμών, παραγωγή δλωμάτων για την αλιεία ιχθύων και παραγωγή ιχθύων κατάλληλων για τν εμπλυτισμό φυσικών υδάτινων μαζών και την ερασιτεχνική αλιεία. Η υδατκαλλιέργεια, απκτά επίσης ιδιαίτερη σημασία ως μια νέα σχετικά μρφή παραγωγής τρφίμων πλύσιων σε πρωτεΐνες, η πία σε αντίθεση με την α λιεία, απτελεί μία συνεχή σε χώρ και χρόν πηγή υδρόβιων πρϊόντων. Η παραγωγή τρφίμων για τν άνθρωπ, τυλάχιστν στις μέρες μας, απτελεί τ σημαντικότερ στόχ για εφαρμγή των υδατκαλλιεργειών καθώς η μεγάλη κρίση της επχής μας δεν είναι αυτή της ενέργειας, αλλά των τρφίμων Ανάπτυξη των Υδατκαλλιεργειών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Μετά τ 1982, κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια, στν Ευρωπαϊκό χώρ και ιδιαίτερα στ Μεσγειακό χώρ, έχει αναπτυχθεί μεγάλ ενδιαφέρν για τις υδατκαλλιέργειες κάθε τύπυ και μρφής και ιδιαίτερα για τις υδατκαλλιέργειες σε θαλασσινό νερό. Οι αιτίες πυ ώθησαν στην ανάπτυξη αυτών σε θαλασσινό νερό είναι: η χαμηλή παραγωγικότητα της Μεσγείυ, η σχετική εξάντληση ρισμένων υπερπόντιων αλιευ 17

19 τικών πεδίων, η καθιέρωση των ζωνών αλιείας και της ικνμικής ζώνης των 200 μιλίων από τις περισσότερες χώρες, σε συνδυασμό με την αύξηση της αγραστικής δύναμης των καταναλωτών των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και η ενίσχυση της τάσης για υγιεινή διατρφή. Οι ργανισμί πυ συνθέτυν τη συνλική παραγωγή των Ευρωπαϊκών εσωτερικών - γλυκών νερών είναι κυρίως η πέστρφα, ι κυπρίνι, η τύρνα, ι ξύρυγχι και τα χέλια. Σε ότι άφρα στην παραγωγή στα υφάλμυρα και θαλάσσια νερά πρέπει να τνιστεί ότι απτελείται κυρίως από τα δίθυρα - μαλάκια, μεταξύ των πίων εξέχυσα θέση κατέχυν τα μύδια και τα στρείδια. Σύμφωνα με τα ανακινωμένα στιχεία τυ FAO (2006) η συνλική Ευρωπαϊκή παραγωγή των πρϊόντων των υδατκαλλιεργειών κατά τ έτς 2004 έφθασε τυς τόνυς. Στην Ελλάδα, η έναρξη της ιχθυκαλλιέργειας συμπίπτει με την ίδρυση τυ πρώτυ ιχθυγεννητικύ σταθμύ στν Λύρ, τ Τα ιχθύδια πυ παράγνταν τότε πρρίζνταν για φυσικό εμπλυτισμό λιμνών και πταμών. Μετά τ 1962, αναπτύχθηκαν ραγδαία τα πρώτα ιχθυτρφεία τα πία μέχρι τ 1982, περιρίζνταν σε δραστηριότητες λειτυργίας μνάδων εντατικής πεστρφκαλλιέργειας, κυπριντρφείων και λίγων μνάδων καλλιέργειας μυδιών. Όμως, μέχρι και πριν λίγα χρόνια, τ μναδικό είδς ψαριών πυ εκτρέφνταν με όλη τη διαδικασία πυ συνεπάγεται η λέξη εκτρφή, ήταν η πέστρφα. Η κύρια περιχή εκτρφής της πέστρφας, ήταν και εξακλυθεί να είναι η Δυτική Ελλάδα (περιχή Ιωαννίνων). Σήμερα η Ελλάδα, με ε τήσια παραγωγή πυ ξεπερνά τυς τόνυς (τ έτς 2002), είναι πρώτη σε παραγωγή λαβρακιύ (Dicentrarchus larax L.) και τσιπύρας (Sparus aurata L.) με περισσότερες από 200 μνάδες εκτρφής ενώ, σε πλλές μνάδες της Ελλάδας είναι πλέν εφαρμσμένη ικανπιητικά η εντατική εκτρφή νέων ειδών όπως τ μυτάκι ή χιόνα (Puntazz puntazz C.), τ φαγκρί (Pagrus pagrus L.), σαργός (Dipldus sargus L.), η συναγρίδα (Dentex dentex L.), τ λιθρίνι (Pagelus erithrus L.) και η γλώσσα (S/ea s/ea L.). 18

20 Στν Πίνακα 1.1 φαίνεται συγκεντρωτικά η κατάσταση των υδατκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων στην Ελλάδα (Υπυργείυ Αγρτικής Ανάπτυξης και Τρφίμων). Πίνακας 1.1 Κατάσταση των υδατκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων και αξία για τ έτς 2002 στην Ελλάδα ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε τν.) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) Πέστρφα Κυπρίνς Σλμός Χέλια , ,5 Μεικτές (κέφαλι, τιλάπια, γατόψαρ, ξύρρυγχς,τσιπύρα, λαβράκι) 11 ΣΥΝΟΛΟ & ιχθ. διακσμητικών ειδών 3.235,2 & ιχθ. διακσμητικών ειδών ,5 Εκμεταλλεύσεις λιμνθαλασσών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,2 & ιχθ. διακσμητικών ειδών ,5 19

21 Στν Πίνακα 1.2 φαίνεται συγκεντρωτικά η παραγωγή υδατκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων, καθώς και η αξία τυς για τ έτς 2002 στην Ελλάδα (Υπυργείυ Αγρτικής Ανάπτυξης και Τρφίμων). Πίνακας 1.2 Αλιευτικής παραγωγής υδατκαλλιεργειών & εσωτερικών υδάτων και αξία για τ έτς 2002 στην Ελλάδα ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝΟΙ Ή ΙΧΘΥΔΙΑ) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) Καλλιέργειες σε γλυκά νερά ,2 & ιχθ. διακσμητικών ειδών ,5 Εντατικές καλλιέργειες σε θαλασσινά νερά α) Μνάδες πάχυνσης , β) Ιχθυγεννητικί σταθμί (ιχθ.) Οστρακκαλλιέργειες Γαριδκαλλιέργεια Σπγγκαλλιέργεια Καλλιέργεια υδρόβιων φυτών Εκμεταλλεύσεις λιμνθαλασσών ΣΥΝΟΛΟ ,88 τν ιχθ. & ιχθ. διακσμητικών ειδών ,5 Στην παραγωγή τυ 2002 συμπεριλαμβάννται 1.956,53 τν. εμπρεύσιμυ πρϊόντς νέων ειδών, όπως φαγκρί (Pagrus majr Temmck & Schlegel, 1843), χιόνα (Dipldus puntazz Cetti, 1777), συναγρίδα (Dentex dentex Lnaeus, 1758), σαρ- Υός (Dipldus sargus Cetti, 1777), όπως και στη συνλική παραγωγή των ιχθυδίων συμπεριλαμβάννται και ιχθύδια νέων ειδών, όπως χιόνα, σαργός, φαγκρί, συναγρίδα κ.λπ. 20

22 Στ Γράφημα 1-1 φαίνεται η εξέλιξη της συνλικής παραγωγής τσιπύρας και λαβρακιύ στην Ελλάδα (Kirsch, 2006). Παραγωγή τσιπύρας και λαβρακιύ στην Ελλάδα ( ) Γράφημα 1-1 Εξέλιξη της συνλικής παραγωγής τσιπύρας και λαβρακιύ στην Ελλάδα ( ) 21

23 1.2 Παθλγικά πρβλήματα στις υδατκαλλιέργειες Την ραγδαία ανάπτυξη των υδατκαλλιεργειών ακλύθησε η εμφάνιση παθλγικών πρβλημάτων, κυρίως βακτηριακής ή παρασιτικής αιτιλγίας, τα πία δυσκλεύυν την μαλή ανάπτυξη των ψαριών και κυρίως στα στάδια της πρπάχυνσης και της πάχυνσης (κλωβί) όπυ κατά περιόδυς, στη χώρα μας έχει παρατηρηθεί μέχρι και 80% θνησιμότητα με σημαντικές ικνμικές επιπτώσεις πυ πλλές φρές καθιστύν ασύμφρες τις υδατκαλλιέργειες. Ιχθυπαθλγία είναι η επιστήμη πυ μελετά τις παθλγικές καταστάσεις των υδρόβιων ργανισμών και κυρίως των εκτρεφόμενων ειδών, ψαριών και στράκων, με σκπό την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών πυ χωρίς κάπια εξωτερική βήθεια μπρύν να απβύν μιραίες για μια εκτρφή. Τα νσήματα πυ είναι περισσότερ γνωστά και έχυν καλύτερα μελετηθεί, είναι αυτά πυ πρσβάλλυν τα ψάρια εκτρφής και αυτό όχι μόν γιατί πρκάλεσαν περισσότερ τ ενδιαφέρν των ερευνητών, αλλά και γιατί στα ψάρια αυτά, εξαιτίας της μεγάλης ιχθυπυκνότητας, τα διάφρα νσήματα εμφανίζνται με μεγαλύτερη έ νταση και συχνότητα και μπρύν να μελετηθύν καλύτερα ι διάφρες φάσεις τυς (παθγένεια, αιτιλγία και πρόληψη κ.λ.π.). Τα ψάρια πυ ζυν στα ελεύθερα γλυκά και αλμυρά ύδατα πρσβάλλνται επίσης από διάφρα νσήματα, τα πία όμως είναι λιγότερ γνωστά, γιατί ξεφεύγυν από τν έλεγχ των ειδικών. Τα νσήματα των ψαριών ανάλγα με τα αίτια πυ τα πρκαλύν διακρίννται σε: ^ Νσήματα από ιύς s Νσήματα από βακτήρια S Νσήματα από μύκητες ^ Νσήματα από παράσιτα (Πρωτόζωα, Έλμινθες, Μαλάκια και Αρθρόπδα) 22

24 Νσήματα πυ φείλνται σε παράγντες τυ περιβάλλντς και της διαχείρισης Νσήματα πυ φείλνται σε διατρφικά σφάλματα και ν' Νεπλάσματα Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή ασχλείται με μια κατηγρία πρωτόζωων παρασίτων, τα μυξσπρίδια. 1.3 Πρωτόζωα Τα πρωτόζωα είναι μικρί μνκύτταρι ργανισμί με πλύπλκη δμή και διαιρύνται σε εφτά φύλα: Mastigphra, Sarcda, Apicmplexa, Micrspra, Cnidspridia, Haplspra και Ciliata. Σε όλα αυτά τα φύλα ανήκυν παράσιτα πυ συναντιόνται στα ψάρια εκτός από τ φύλ Haplspra στ πί ανήκυν παράσιτα τα πία συναντιόνται στα Ασπόνδυλα. Τα πρωτόζωα παρασιτύν πρκαλώντας σημαντικές θνησιμότητες αλλά και ικνμικά πρβλήματα στις ιχθυκαλλιέργειες τόσ των γλυκών όσ και των θαλασσινών νερών. Σύμφωνα με τν Lrn (1974) έχει βρεθεί ότι σε θαλασσινά ψάρια παρασιτύν περίπυ 550 είδη πρωτόζωων παρασίτων. Όμως μερικά από αυτά δεν απτελύν άμεση απειλή για την υγεία και τη ζωή των ψαριών. Τα μυξσπρίδια, τα πία μελετώνται στη συγκεκριμένη εργασία, είναι πρωτόζωα παράσιτα τα πία ανήκυν στ φύλ Cnidspridia και πρκαλύν σβαρά παθλγικά πρβλήματα στα ψάρια. Τα Cnidspridia απτελύνται από παράσιτα πυ παράγυν σπόρυς, πυ περιέχυν πάντα πλικές κάψες με σπειρειδή νημάτια. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τυς παρατηρύνται πλυκύτταρα στάδια αγενύς αναπαραγωγής (πλασμώδια) και εγγενύς αναπαραγωγής (σπόρι). Η ταξινμική τυς κατάσταση ακόμα μελετάται. Ορισμένι συγγραφείς τα θεωρύν σαν μια κλάση τυ φύλυ Sarcda, υπόφυλ Amespridia, διότι ι σπρζώίτες σε ένα σπόρ μιάζυν με αμιβάδα (Raae, 23

25 1964). Η παρυσία πλικών καψών θεωρείται ως χαρακτήρας μη φυλγενετικής σημασίας. Άλλι συγγραφείς, πιστεύυν ότι τα Cnidspridia είναι ργανισμί πυ απέχυν τόσ μρφλγικά όσ και αναπτυξιακά από τα άλλα πρωτόζωα και γι αυτό πρέπει να τπθετύνται ανάμεσα στα πρωτόζωα και μετάζωα αφύ σπόρς είναι ένας πλυκύτταρς παρά ένας μνκύτταρς ργανισμός (Grell, 1973). Τέλς υπάρχυν και ι συγγραφείς ι πίι θεωρύν τα Cnidspridia ως Cnidaria λόγω της ύ παρξης των πλικών καψών, πυ έχυν παρακμάσει εξαιτίας τυ παρασιτικύ τρόπυ ζωής τυς. Εφόσν δεν έχει επικρατήσει καμιά από τις παραπάνω απόψεις, τα Cnidspridia θεωρύνται ακόμα πρωτόζωα. Απτελύνται μόν από παρασιτικά είδη και πλλά από τα παράσιτα των ψαριών ανήκυν στη κλάση Myxsprea Μυξσπρίδια, Κλάση: Myxsprea Τα μυξσπρίδια είναι μια μεγάλη μάδα παρασιτικών ργανισμών. Επειδή ι πλυκύτταρι σπόρι τυς έχυν πλικές κάψες κατέχυν μια μναδική θέση στ βασίλει των Πρωτίστων. Τα παράσιτα αυτά πρκαλύν σβαρά παθλγικά πρβλήματα σε καλλιεργύμενα ψάρια αλλά και εκτεταμένες αλλιώσεις και θνησιμότητες σε ά γρια ψάρια. Παρασιτύν με μεγάλη ένταση και ρισμένα από αυτά είναι πλύ παθγόνα. Εκτός όμως από αυτές τις παθλγικές αλλιώσεις δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθύν άλλες δυσμενείς επιδράσεις στα ψάρια (Jadwiga, 1991). Πρόκειται για πλύ κινά παράσιτα ψαριών πυ ζυν από τις τρπικές έως τις πλικές θάλασσες και σε πικίλα βάθη. Ακόμα και σε ψάρια η σύλληψη των πίων έγινε σε βάθς m, Nle (1966) κατέγραψε υψηλά πσστά μόλυνσης. 24

26 1.3.2 Κατανμή μυξσττμιδίων Τα μυξσπρίδια συναντιόνται κυρίως στα ψάρια και σπάνια και μόν ρισμένα είδη από αυτά έχυν παρατηρηθεί σε υδρόβια ερπετά, σε αμφίβια και σε ασπόνδυλα ζώα. Μέχρι και σήμερα έχυν ανιχνευθεί είδη μυξσπριδίων στυς ιστύς και την περιτναϊκή κιλότητα ψαριών των γλυκών, υφάλμυρων και αλμυρών νερών. Όμως μερικά από τα είδη αυτά βρίσκνται σε ελασματβράγχιυς, σε πετρόμυζν και μυξίνυς. Τ πσστό πρβλής στα ψάρια από τα παράσιτα αυτά πικίλει από περιχή σε περιχή. Μπρεί να είναι πλύ υψηλό (100%) έως και πλύ χαμηλό. Επίσης τ πσστό πρβλής τυ ξενιστή μπρεί να διαφέρει για ένα συγκεκριμέν είδς μυξσπριδίυ, σε μερικά φυσικά ενδιαιτήματα, όπως και στ θαλάσσι περιβάλλν. Οι διαφρές στα πσστά πρσβλής πυ αναφέρθηκαν, χρησιμπιήθηκαν ως δείκτες για τν καθρισμό των απθεμάτων των πληθυσμών των ψαριών. Σε εύκρατα κλίματα, η μόλυνση από τα μυξσπρίδια μπρεί να είναι μεγάλης διάρκειας στα ψάρια ενώ ρισμένα είδη μυξσπριδίων παρυσιάζυν αξισημείωτη επχιακή διακύμανση (Lrn & Dykva, 1995). Ορισμένα είδη μυξσπριδίων παρασιτύν σε πλλά είδη ξενιστών ενώ κάπια άλλα παρυσιάζυν εξειδίκευση. Η γεωγραφική τυς κατανμή, εξαρτάται από τη γεωγραφική κατανμή των ξενιστών. Όσ αφρά τα διακσμητικά ψάρια, τα παράσιτά τυς είναι παρόμια κατανεμημένα μεταξύ των διαφόρων ηπείρων Ταξινόμηση μυξσπριδίων Τ φύλ Μυξόζωα, Grasse, 1960, χωρίζεται στις εξής δύ κλάσεις: α) Myx- sprea, Butschli, 1881 και β) Malacsprea, Canng, Curry, Feist, Lngshawet Oka- myra,

27 Τα μυξσττρίδια ανήκυν στα Myxsprea Butschli, Η ταξινόμηση αυτή βασίζεται απκλειστικά και μόν στη δμή των σπόρων αφύ τα χαρακτηριστικά των μη παρασιτικών σταδίων και τυ βιλγικύ κύκλυ ζωής είναι δύσκλ να κατηγριπιηθύν. Πρς τ παρόν τα μυξσπρίδια χωρίζνται σε δύ τάξεις (Bivalvulida και Multivalvulida). Η τάξη Bivalvulida απτελείται από σπόρυς με δύ βαλβίδες, μία έως τέσσερις πλικές κάψες. Επίσης υπδιαιρύνται σε τρεις υπτάξεις με δώδεκα ικγένειες. MYXOSPOREA ΤΑΞΗ: Bivalvulida ΥΠΟΤΑΞΗ: a) Sphaermyxa (1 ικγένεια και 1 γένς) ) Variispra (10 ικγένειες και 38 γένη) c) Platyspra (1 ικγένεια και 13 γένη) ΤΑΞΗ: Multivalvulida (3 ικγένειες και 8 γένη) Η τάξη Multivalvulida απτελείται από 3 ικγένειες και 8 γένη (Ι_πι & Dykva, 2006). Επίσης, στην τάξη αυτή, ι σπόρι περιέχυν τρεις με επτά βαλβίδες και από μία έως επτά πλικές κάψες. Η κατανμή αυτή, γίνεται με βάση τη θέση πυ έχυν ι πλικές κάψες σε σχέση με τ σχήμα των σπόρων και τη γραμμή διαχωρισμύ των βαλβίδων. Στην κατανμή αυτή σημαντικό ρόλ παίζει επίσης και αριθμός των πλικών καψών, ι βαλβίδες, τ σχήμα και τη δμή τυς (Lm & Nle, 1984). Σημαντικές όμως δυσκλίες παρυσιάζνται στην ταξινόμηση παρόμιων ειδών σε διάφρα γένη στην περίπτωση πυ ι σπόρι έχυν λίγα διαγνωστικά γνωρίσματα τα πία είναι πλύ διαφρετικά. Σήμερα υπάρχυν 60 γένη με είδη (Lm & Dykva, 2006). 26

28 1.3.4 Βιλγικός κύκλς Η μόλυνση των ψαριών πρέρχεται συνήθως μετά από κατάπση σπόρων. Οι πλικές κάψες ανίγυν από τα πεπτικά υγρά τυ εντέρυ και εκτξεύεται τ πλικό νημάτι τ πί είναι ακόμα συνδεδεμέν με τ σπόρ. Στη συνέχεια τ νημάτι α- γκιστρώνει τν σπόρ στ εντερικό επιθήλι, όπυ ανίγυν ι βαλβίδες και εξέρχεται η αμιβειδής δμή ή στάδι. Η αμιβειδής αυτή δμή μεταφέρεται μέσω τυ κυτταρικύ τιχώματς στα αιμφόρα αγγεία και τ αίμα τη μεταφέρει σε κατάλληλα "όργανα στόχυς". Οι πυρήνες της αμιβάδας, κατά τη διάρκεια αυτής της μετακίνησης, συγχωνεύνται για τ σχηματισμό ενός ζυγωτύ. Τη στιγμή πυ η αμιβάδα βρει τη θέση της μέσα στν ξενιστή, τ ζυγωτό αναπτύσσεται και πυρήνας τυ διαιρείται αρκετές φρές για να σχηματίσει ένα πλυπύρην αγενύς πλλαπλασιασμύ στάδι, τ πλασμώδι (plasmdium). Τόσ η δμή όσ και αριθμός των πυρήνων τυ πλασμωδίυ εξαρτώνται από τ είδς. Οι πυρήνες αυτί πυ πρκύπτυν διαφρπιύνται σε αγενύς και εγγενύς αναπαραγωγής πυρήνες. Οι πυρήνες εγγενύς αναπαραγωγής αναπτύσσνται σ ένα σπόρ. Τα πλασμώδια συχνά διαιρύνται σε θυγατρικά πλασμώδια. Τ πρωτόπλασμα κατά την ανάπτυξη αγενών σταδίων, συμπυκνώνεται σε δύ εγγενείς πυρήνες και σχηματίζει μια πανσπρβλάστη. Ο πυρήνας αυτής διαιρείται δύ φρές και παράγει τέσσερις πυρήνες. Δύ από αυτύς δεν διαιρύνται περαιτέρω ενώ ι άλλι δύ διαιρύνται δύ φρές ακόμα, από τις πίες η μία διαίρεση είναι μιτωτική. Οι δύ υπόλιπι πυρήνες διαιρύνται ξανά και έτσι εμφανίζεται τελικά μια εξαπύρηνη σπρκύστη. Από αυτύς τυς έξι πυρήνες της σπρκύστης ι δύ συμμετέχυν στ σχηματισμό των πλικών καψών, ι δύ στ σχηματισμό βαλβίδων και ι άλλι δύ παραμένυν στ αμιβαδειδές στάδι. Μ αυτόν τν τρόπ σχηματίζεται ένας τελικός 27

29 σπόρς. Οι σπόρι πλλαπλασιάζνται εντατικά και παράγυν κύστεις γεμάτες με μεγάλ αριθμό σπόρων (Jadwiga, 1991). Στ όργαν στόχ, εναλλακτικά, μπρεί να γίνεται μια πρσπργνική, αναπαραγωγική φάση (Dykva & Lm, 1988). Μπρεί επίσης, πριν φτάσει στ όργαν στόχ να γίνεται ένας ή περισσότερι πρσργνικί κύκλι σε κάπι άλλ όργαν. Ένας τέτις πρσπργνικός πλλαπλασιασμός μπρεί επίσης να πραγματπιηθεί στις περιπτώσεις στις πίες τ μλυσματικό στάδι πρέρχεται από τ σπρόπλασμα ενός ακτινσπριδίυ. Μερικές φάσεις τυ πρσπργνικύ κύκλυ έχυν παρατηρηθεί να παραμένυν παράλληλες με την τελική σπργόν φάση και πρτιμώνται από διάφρυς ερευνητές να απκαλύνται extra - σπργνικές παρά πρσπργνικές (Lrn, 1987). Τ φαινόμεν, να βρίσκεται ένα κύτταρ εντός άλλυ κυττάρυ, είναι τυπικό των μυξσπριδίων και συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια τυ βιλγικύ κύκλυ (Lm, 1987). Η πρώτη διαίρεση τυ αμιβειδύς σταδίυ, επίσης, εξηγεί τ διαχωρισμό των σωματικών στιχείων (είναι τ αρχικό κύτταρ πυ γίνεται αργότερα τ κύτταρ τυ πλασμωδίυ, ι βαλβίδες τυ σπόρυ και τα κύτταρα από τα πία πρέρχνται ι πλικές κάψες) Extra - σπργνικί κύκλι ανάπτυξης Οι extra - σπργνικί κύκλι ανάπτυξης είναι αρκετά συχνή στα μυξσπρίδια πυ παράγυν μεγάλυς αριθμύς παρασιτικών σταδίων πυ διασπείρυν τη μόλυνση στ ψάρι. Έχυν παρατηρηθεί και μελετηθεί κυρίως σε παράσιτα τυ γένυς Sphaerspra και μπρεί να διαφέρυν μρφλγικά μεταξύ των ειδών. Πρόκειται για τ απτέλεσμα πυ πρκύπτει από τις πλύ έντνες μλύνσεις, ι πίες μπρεί να πρέρχνται τόσ από μαζική κατάπση σπόρων όσ και αυτμόλυνση. Αυτμόλυνση είναι η εκκόλαψη των σπόρων situ ή μέσα στν ίδι ξενιστή. 28

30 Αυτό έχει αναφερθεί από πλλύς συγγραφείς (Amandi και συν., 1985) αλλά ακόμη δεν έχει απδειχθεί Σπργνική φάση Τα στάδια ανάπτυξης ή ι τρφζωΐτες των μυξσπριδίων είναι τα ίδια πλασμώδια της σπργνικής φάσης. Πρόκειται για αρχικά κύτταρα πυ περιέχυν έναν έως λίγυς ή πλυάριθμυς πυρήνες ανάπτυξης και εσωκλείυν μερικά δευτεργενή βλαστικά κύτταρα πυ παράγυν σπόρυς. Οι πυρήνες ανάπτυξης είναι ι γενετικί πυρήνες και είναι διπλειδείς (Uspenskaya, 1984). Μερικές φρές, ι πυρήνες αυτί, διακρίννται από τν πυρήνα των γενετικών κυττάρων από τ διαφρετικό τυς μέγεθς. Οι σπργνικί τρφζωΐτες διακρίννται σε τρεις τύπυς. Στν πρώτ τύπ ανήκυν ι μικρί, μνσπρικί ή δισπρικί τρφζωΐτες. Ονμάζνται ψευδπλασμώδια και είναι τυπικά για τα κιλζωϊκά μυξσπρίδια, τα πία βρίσκνται στις κιλότητες των ργάνων. Παράγυν έναν ή δύ σπόρυς και έχυν μόνν έναν παραγωγικό πυρήνα. Οι σπόρι αυτί πρέρχνται από τν πλλαπλασιασμό βλαστικών κυττάρων, τα πία ενώννται για τ σχηματισμό σπρκύστεων. Στν δεύτερ τύπ ανήκυν μεγάλα (πάνω από μερικά χιλιστά) πλυσπρικά πλασμώδια, με πλλύς πυρήνες ι πίι παράγυν πλλύς σπόρυς και βλαστικά κύτταρα (Grasse & Lavette, 1978). Μια ενδιάμεση μεταξύ των δύ πρηγύμενων τύπων κατάσταση, η πία εμφανίζεται σε μερικά κιλζωϊκά μυξσπρίδια, απτελεί τν τρίτ τύπ. Σ αυτή την περίπτωση τα πλασμώδια παράγυν από έναν έως και πλλύς σπόρυς. Στην επιφάνεια (εξωτερικά) ή μέσα στα πλασμώδια (εσωτερικά) μπρύν να σχηματιστύν ραβδειδείς πρεκτάσεις με αναπαραγωγικύ πυρήνες και λίγα γενετικά κύτταρα. 29

31 Η κυτταρική μεμβράνη συχνά διαμρφώνεται με εγκλττώματα για να αυξηθεί η επιφάνεια απρρόφησης των θρεπτικών συστατικών. Για να διευκλύνεται η πρσκόλληση στα τιχώματα και στις κιλότητες των ργάνων συχνά υπάρχυν κυτταρπλασματικές πρεκβλές. Μερικά πλασμώδια είναι κινητά και έχυν ψευδπόδια. Η σπργνία δεν είναι συγχρνισμένη και όλα τα στάδια μπρεί να υπάρχυν την ίδια στιγμή. Τα ιστζωϊκά πλασμώδια είναι στερεωμένα ανάμεσα στα κύτταρα των ιστών, στα αιμφόρα αγγεία ή μέσα σε μυκύτταρα, τα πία δεν διαιρύνται αλλά συχνά αυξάννται σε τεράστι μέγεθς. Η κυτταρική μεμβράνη σχηματίζει πλυάριθμα μικρά εγκλπώματα ή πινκυτταρωτικά κυστίδια για ενδκυττάρωση θρεπτικών υσιών από τη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ παρασίτυ και ξενιστή. Τα αναπτυγμένα πλασμώδια περικλείνται από ένα κάλυμμα ινβλαστών τυ ξενιστή και εμφανίζνται ως μεγάλα, συχνά μακρσκπικά ρατά, πυ αναφέρνται συνήθως σαν μια μυξσπριδιακή κύστη. Ο μεγάλς αριθμός κύστεων πυ εμφανίζεται σε βαριές μλύνσεις είναι απτέλεσμα τυ extra - σπργνικύ πλλαπλασιασμύ. Η σπργνία συγχρνίζεται και ι σπόρι ωριμάζυν συγχρόνως. Τ πλασμώδι γίνεται ένας φάκελς πυ είναι γεμάτς με σπόρυς (Ι_πι & Dykva, 1995) Σπργένεση Η σπργένεση μπρεί να ξεκινήσει είτε με πανσπρβλάστες (Current & Janvy, 1977, Current, 1979, Current και συν., 1979) είτε χωρίς (Weidner & Overstreet, 1979, Lm και συν., 1983). Οι πανσπρβλάστες σχηματίζνται από την ένωση δύ βλαστικών κυττάρων (Lm & de Puytrac, 1965, Desser & Patersn, 1978). T ένα είναι τ περικύτταρ τ πί εσωκλείει τ άλλ, πυ είναι τ σπργνικό κύτταρ. Τα δύ αυτά κύτταρα είναι δύσκλ να ξεχωρίσυν πριν από την ένωσή τυς. Τ περικύτταρ σχηματίζεται αργότερα από τν πανσπρβλαστικό φάκελ και μέσα σ αυτό τ σπργνικό κύτ 30

32 ταρ διαιρείται για να παράγει ένα ή συνήθως δύ σπόρυς. Τα κύτταρα πυ θα δώσυν βαλβίδες διαφρπιύνται στα κύτταρα κελύφυς. Κατά τη διάρκεια της σπργένεσης τα κύτταρα αυτά διασπείρνται αραιά γύρω από τα σπρπλασματικά και καψυλγενετικά κύτταρα. Οι χντρές άκρες τυς ενώννται στις κυτταρικές διασταυρώσεις και αυτό είναι όμι με τα δεσμσώματα των Μεταζώων. Η κυτταρική μεμβράνη παχύνεται από κάτω με μη - κεράτινες πρωτεΐνες και τ κυτταρόπλασμα συρρικνώνεται σε μία πυκνή μάζα. Οι πυρήνες γίννται Feulgen - θετικί και στη συνέχεια εξαφανίζνται τελείως. Τα καψυλγενετικά κύτταρα παράγυν τις πλικές κάψες και τα σπρπλασματικά κύτταρα. Οι πλικές κάψες μέσα στα κύτταρα αυτά, αναπτύσσνται από μια δμή σχήματς μπαστυνιύ, η πία εξωτερικά είναι επιστρωμένη με μικρσωληνάρια. Αναπτύσσεται σε μια βλβειδή κάψα και περνά σ ένα στενό, μακρύ, εξωτερικό σωλήνα. Αργότερα μέσα σ αυτό τν σωλήνα εμφανίζνται τα πρωτγενή πλικά νημάτια καθώς τ νηματειδές σπείραμα βρίσκεται κάτω από τ τίχωμα (primrdium), τ πί βαθμιαία θα πάρει τη μρφή της ώριμης πλικής κάψας (Lrn & de Puytrac, 1965). Ταυτόχρνα, εξωτερικός σωλήνας μικραίνει και τελικά εξαφανίζεται τελείως. Επμένως, τ νηματειδές είναι ένα μεταμρφωμένς, μετασχηματισμένς εξωτερικός σωλήνας. Τ υπόλειμμα τυ καψυλγενετικύ πυρήνα τυ κυττάρυ μπρεί να φανεί κντά στη βάση της πλικής κάψας. Στα ψευδπλασμώδια μερικών γενών (π.χ Sphaerspra) η σπργνία ξεκινά με την παραγωγή ενός αριθμύ κυττάρων πυ ργανώνεται για να σχηματίσει έναν ή δυ σπόρυς. Σε είδη με μεγάλυς πλασμωδιακύς τρφζωΐτες (π.χ Kuda) ι σπόρι παράγνται χωρίς σχηματισμό σπρβλαστών (Stehr & Whitaker, 1986, Lm & Dykva, 1988). 31

33 1.3.8 Φυλετικότητα Η σεξυαλική εξέλιξη γίνεται με αυτγαμία. Ο πυρήνας τυ σπρπλάσματς ενώνεται πριν ή μετά την εκκόλαψη (αυτό είναι τ μόν μνπύρην στάδι στν βιλγικό κύκλ). Τα πρϊόντα της διαίρεσης τυ ζυγωτικύ πυρήνα αργότερα διαφρπιύνται στυς αναπαραγωγικύς πυρήνες και στυς πυρήνες των γενετικών κυττάρων. Οι αναπαραγωγικί πυρήνες είναι πλυπλειδείς ενώ ι πυρήνες των βλαστικών κυττάρων διπλειδείς, σύμφωνα με την Uspenskaya (1982, 1984). Οι τελευταίες κυτταρικές διαιρέσεις στυς σπρβλάστες είναι μειωτικές και τα σπρβλαστικά κύτταρα είναι απλειδή. Η ένωση των σπρπλασματικών πυρήνων απκαθιστά τη διπλειδή κατάσταση Μετάδση Μέχρι και τη δεκαετία τυ 1980, η άμεση μετάδση των σπόρων, από ψάρι σε ψάρι μετά από κατάπση σπόρων ή παρασιτικών μρφών πυ περιέχνται στα α- πεκκρίματα των ψαριών, ήταν δεδμένη. Τ 1984 όμως η απτυχία των πειραματικών μλύνσεων χρησιμπιώντας φρέσκυς σπόρυς εξηγήθηκε ότι φείλεται στην ανάγκη των σπόρων να ωριμάζυν για ρισμένυς μήνες στην υγρασία ή στ νερό ή στ περιβάλλν. Τότε απδείχθηκε πειραματικά ότι ι σπόρι τυ παρασίτυ Myxlus cereralis για μεταδθύν με επιτυχία απαιτύν έναν ενδιάμεσ ξενιστή (Wlf & Markiw, 1984). Ο ενδιάμεσς αυτός ξενιστής μπρεί να είναι ένα σκυλήκι Triactmyxn τυ γένυς Tuifex. Η μόλυνση στα ψάρια σύμφωνα με τυς Markiw (1989) και Ykyama (1993) μπρεί να πρέρχεται ακόμα και από διείσδυση στ δέρμα ή στ επιθήλι των βράγχιων από σπρπλάσματα πυ απελευθερώννται από σπόρυς Ακτινσπρίων πυ έρχνται σε επαφή με τα ψάρια. 32

34 Ο βιλγικός κύκλς των μυξσπριδίων των θαλάσσιων ψαριών, σε αντίθεση με τ βιλγικό κύκλ των μυξσπριδίων των γλυκών νερών, δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως ενώ υπάρχυν λιγστές μελέτες πυ αναφέρυν και περιγράφυν τη πιθανή ύπαρξη ενδιάμεσων ξενιστών (σκώληκες Tuicides) όπυ τα παράσιτα φέρυν διαφρετική μρφή (Actspres / Spaeractnmyxri). Ένας λκληρωμένς κύκλς πυ να περιπλέκει φάσεις τόσ ακτινσπριδίων όσ και μυξσπριδίων έχει περιγράφει μόν στην περίπτωση τυ μυξσπριδίυ Ellipsmyxa gii Kie, 2003 (Kie και συν., 2004) 1.4 Τα κυριότερα μυξσττρίδια παράσιτα πυ έχυν παρατηρηθεί στις ελληνικές υδατκαλλιέργειες. Αναμφίβλα, στην Ελλάδα παρυσιάζεται μια αύξηση στν αριθμό των ειδών των εκτρεφόμενων υδρόβιων ργανισμών. Η αύξηση τυ αριθμύ των υδρόβιων ργανισμών πυ εκτρέφνται σήμερα στν ελληνικό χώρ συνδέεται με την εκτρφή ειδών όπως πέστρφες, κυπρίνι, χέλια, και θαλάσσια ευρύαλα ψάρια (τσιπύρα, λαβράκι κλπ). Όμως μ αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη των υδατκαλλιεργειών ακλύθησε και η εμφάνιση παθλγικών πρβλημάτων πρκαλώντας θνησιμότητες και σβαρά ικνμικά πρβλήματα στις ιχθυκαλλιέργειες τόσ των γλυκών όσ και των θαλασσινών νερών. Τα παθλγικά αυτά πρβλήματα φείλνται στην εμφάνιση πρωτζωϊκών παρασιτικών ειδών και πι συγκεκριμένα των μυξσπριδίων, πυ παρασιτύν ευρέως τόσ στα θαλασσινά ψάρια (Alvarez-Pelliter & Sitja-Badilla, 1993 α,β, Sakiti και συν., 1994, Alvarez-Pelliter, 1995, Aella & Le Bretn, 1996, Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007) όσ και σε ψάρια γλυκών υδάτων (El-Matuli και συν., 1992, Feist, 1997). Μερικά από τα παράσιτα αυτά είναι πλύ παθγόνα για τυς ξενιστές τυς ενώ άλλα είδη παρασίτων δεν πρκαλύν παθγένεια (Lm, 1984, 1987, Paperna, 1991). 33

35 Τα πι σημαντικά μυξσπρίδια πυ παρατηρύνται στα εκτρεφόμενα μεσγειακά είδη είναι: Entermyxum leei Diamant, Lm & Dykva, 1994, Myxlus sp., Sphaerspra sp., Plysprplasma sparis Sitja - Badilla & Alvarez-Pelliter, 1995, Ceratmyxa sp., Kuda sp. και Henneguya sp. Τα κυριότερα μυξσπρίδια των μεσγειακών ειδών πυ έχυν βρεθεί καθώς και τα είδη των ξενιστών και τα όργανα ανεύρεσής τυς φαίννται στν Πίνακα

36 Πίνακας 1.3 Τα κυριότερα μυξσπρίδια παράσιτα των μεσγειακών ειδών l α θ α > α» UI Θ α > < CQ. m LO X Ό H W O> σ > a p > w III a a 9- j il] a i- 5 a aac LO O JO UJ g. _3 Ν ϋ Ο Ο CL Ο C/) ^ - α 5 C κ_ > - 2 σ) L. U Ο) - «cn σ> σ y ρ If Q > _ ΰ ι^~ 5= «Λ S σ> ^ (D ) ^ gi 05 c E Q ". Γ 2 σ O X y LO q_ Ό ω C- t > "< -a ^ Ou I- u a_ μ X m N -1-2 Γ* ^ 5 2 CL 5-5 C S i S Q. Q cd 3 3. ε e ls g x X LO O CL 9- ω O c > Q - - O "5 -Sa. a. q σ t= a cz c " c TD n- c 3 - > K_r O σ G D O * y ^ Μ α Q- c 3 σ > < 5 D O x LO O X LO - -O i CL CT 9- X ω 2 X NN CL 3 c S-. Q c CL 3 O -Q O O g TO p> c C 3 T3 _ O) Q Q Q ^ ca a" ca a" " i_ 4» a5 Ο ι N i_ > '< 3 JD TS -Q O t - -* > ' O -a x c c O a x. ω -!=T Ό CL lo ω Q. y cr >< S -< cl ω -a O 2 C X x -Q i -I TO 3 -C p O y. Q Q_ ( : CL ωi > LU ΙΟ r

37 sparis. Dipldus puntazz C. συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Athanasspulu και Plysprplasma Sparus aurata L. Νεφρός Sitja-Badilla & Alvarez-Pelliter, 1995, Palenzuela και συν., 2003, Mlade, 2003, Γκλμάζυ, t c ϋ D cd cd c CL J9 ω(d O XI 3 < t 00 > 3 B t - I''- > σ> 3 CJ) x 0. < 5 cd id I N m Dd 0) i > > σ 3 j ^ IS r σ) _Q τ- Ο c -t 2 ω <z> ω -3 l_0 O X Ό IO c c CL ω X μ > 3 j 0) 1^ 3 N O c cn 3 O -D 3. O < N- D * ω σ c t = T3 ra t -Ω O X ' Jil TO r* ~» U i! a -2 Nl *-1 CN - 00 τ- Ο O T- O c' _ E C cl a CL σ B 5 ω 3 ^ Bl σ 3 Usl σ c ~ Ξ8 O 3 T- κ_λ - Ό Sf D O B * * jjj s ^ g = <0? O D O ^ Γ O cc ' D q. I CL ωi > ω ω lmizc^ i'' S 05 T~ CN r. > 3 3 Κ-Γ _ σ d H ^ ^ i_ m -3 X Ό 2 ί X cr >- X -D O CL X O TO X TO L_ N : -Q di N _i N _i 1 TO TO _i N _i TO 3 ~~ TO -+ j 3 3 «δ -+-j δ 3 5> TO δ O) -3 TO -C: δ ϋ 3 δ CL 3 TO p 3 TO CL 3 Ό TO Q. TO 2 TO TO C0 TO X 3 4a > l Ό 33 -fc 33 O δ δ c is δ 't δ 3 TO!. CL TO -2 g -2 TO,,.ρ D) a TO!δ. TO,CL Q Q 0. Q Q Q a. Q CL c Sr ε + I δ CL 3 :χ CL c 3 O) 3 3 Ϊ CN ' ί- Φ -t - TO D. I N ω c > -< a J0 τ5 X! O - N w _ - 9- ω > Z LU * h, c Ό X 3 3 c δ Cl Q C ε TO O -3 CL

38 1.4.1 Entermyxum leei (πρώην Myxidium leei) Diamant, Lm & Dykva, 1994 Η μόλυνση από τ μυξσπρίδι Ε. leei στην Ελλάδα περιγράφηκε για πρώτη φρά τ 1995 από τυς Le Bretn και Marques σε εντατική μνάδα πάχυνσης χιόνας, τσιπύρας και φαγκριύ. Στα πρσβεβλημένα ψάρια από τ μυξσπρίδι αυτό συνήθως δεν υπάρχυν κλινικά συμπτώματα και εξωτερικές αλλιώσεις. Ωστόσ κάπιες φρές τα ψάρια αυτά παρυσιάζυν εξωτερικά απίσχναση και μία χαρακτηριστική περιγεγραμμένη αλλίωση με απώλεια λεπιών στην ραχιαία και πλευρική επιφάνεια τυ σώματς. Τα παράσιτα Ε. leei πρκαλύν ιστπαθλγικές αλλιώσεις στ έντερ, στη χληδόχ κύστη, στ ήπαρ και στα βράγχια όπυ ώριμι σπόρι και αρχικά στάδια τυ παρασίτυ πρκαλύν καταστρφή τυ επιθηλίυ με νέκρωση και τπική αιμρραγία (Diamant, 1992, Diamant και συν, 1994, Diamant & Wajsrt, 1997, Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Τ έντερ παρυσιάζει διάταση και πλτώδες τυρειδές περιεχόμεν. Είναι τ κύρι όργαν στόχς παρυσιάζντας εκτεταμένη νέκρωση και εντπισμένη αιμρραγία τυ βλεννγόνυ (Athanasspulu και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Σε ξέσματα από τ εντερικό βλεννγόν έχυν παρατηρηθεί και ανώριμες μρφές τυ παρασίτυ. Ώριμι σπόρι βρέθηκαν τόσ στ έντερ όσ και στ περιεχόμεν της χληδόχυ κύστης και σπανιότερα στ ήπαρ, στα βράγχια και στ νεφρό. Η χληδόχς κύστη είναι επίσης διατεταμένη με διγκωμέν κιλιακό τίχωμα ενώ τ ήπαρ περιστασιακά παρυσιάζει ελαφρύ απχρωματισμό ή πρασινωπό χρώμα με εμφανή σημάδια λιπώδυς εκφύλισης. Στα σπλάχνα των περισστέρων μλυσμένων ψαριών έχυν παρατηρηθεί μεγάλες πσότητες λίπυς (Rigs και συν., 1999, Γ κλμάζυ, 2007). Σε μικτές μλύνσεις με Ceratmyxa dipldae και Ε. leei έχυν παρατηρηθεί ε κτεταμένες φλεγμνώδεις αλλιώσεις κκκιωματώδυς φύσης, ι πίες εμπεριείχαν λεμφκύτταρα και άλλα κύτταρα φλεγμνής. Σ αυτή τη περίπτωση η θνησιμότητα εί 37

39 ναι πλύ μεγάλη στη χιόνα και στην τσιπύρα (Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Μεγάλες επιδημίες με αυξημένες θνησιμότητες από τ μυξσπρίδι Ε. leei παρατηρήθηκαν από τ 1995 έως τ 1997 πρκαλώντας σβαρές απώλειες στην καλλιέργεια των ψαριών της ικγένειας Sparidae. Τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής τυ παρασίτυ Ε. leei παρατηρήθηκαν, τόσ στα εκτρεφόμενα όσ και στα άγρια ψάρια, τις επχές με τις υψηλότερες θερμκρασίες όπυ τα πσστά θνησιμότητας από τ παράσιτ αυτό, συνήθως αυξάννται σε θερμκρασίες υψηλότερες των 22 C και χαμηλότερες των 15 C (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Merella και συν., 2005, Γκλμάζυ, 2007). Μέχρι σήμερα έχυν γίνει διάφρες θεραπευτικές δκιμές όμως η χρήση τυ συνδυασμύ σαλινμυκίνη και αμπρόλι θεωρείται απτελεσματική αφύ μείωσε τις απώλειες των ψαριών και τ πσστό πρσβλής (Glmazu και συν., 2006) Myxlus Άλλ ένα μυξσπρίδι πυ παρατηρείται σε εκτρεφόμενα ψάρια είναι τ Myxlus sp. (Mlade, 2003, Athanasspulu και συν., 2004β, Παπαθανασίυ, 2004, Γκλμάζυ, 2007). Στην καλλιεργύμενη χιόνα έχυν παρατηρηθεί στν ενδιάμεσ συνδετικό ιστό τυ νεφρύ κύστεις με ώριμυς σπόρυς Myxlus sp, με μεγάλ πσστό πρσβλής και ένταση στυς καλκαιρινύς μήνες. Στα πρσβεβλημένα ψάρια παρατηρήθηκε χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, πυ μπρεί να φείλεται σε μια πιθανή ργανική δυσλειτυργία τυ απεκκριτικύ συστήματς των ψαριών και στην καταστρφή τυ νεφρικύ παρεγχύματς (Athanasspulu και συν., 2004β). Επίσης στν συνδετικό ιστό τυ νεφρύ, σε καλλιεργύμενυς σαργύς και τσιπύρες παρατηρήθηκαν κύστεις με ώριμυς σπόρυς Myxlus sp., παρόμιες με αυτές πυ παρατηρήθηκαν στη χιόνα, σε υψηλά αλλά και χαμηλά πσστά πρσβλής και έντασης αντίστιχα, κυρίως τυς καλκαιρινύς μήνες, ενώ τ φθινόπωρ έχυν παρατηρηθεί 38

40 κυρίως ανώριμα στάδια (τρφζωίτες) (Athanasspulu και συν., 2004β, Γκλμάζυ, 2007). Στ νεφρικό παρέγχυμα παρατηρύνται πρώιμι τρφζωίτες τυ παρασίτυ Myxlus sp. ενώ στα μελανμακρφάγα κέντρα είναι περιχαρακωμένι ελεύθερι σπόρι. Στν ενδιάμεσ συνδετικό ιστό αλλά και μέσα στα υρφόρα σωληνάρια, τα πία εμφανίζνται διευρυμένα και εμφανίζυν επιθηλιακή ατρφία και εκφύλιση, παρατηρείται υρλιθίαση και ασβέστωση (Athanasspulu και συν., 2004β, Γκλμάζυ, 2007). T Myxlus sp. βρέθηκε επίσης στ νεφρό των άγριων ψαριών όπως σπάρυ (Dipldus annularis Lnaeus, 1758), τυ κακαρέλυ (Dipldus vulgaris Geffry Sat Hilaire, 1817), (Παπαθανασίυ, 2004) και τυ κέφαλυ (Γκλμάζυ, 2007) ό πυ παρυσιάζνται τα ίδια παθλγικά ευρήματα μ αυτά της χιόνας. Στν εντερικό σωλήνα σε χιόνες στην Κρατία έχει παρατηρηθεί ένα διαφρετικό, μη ταυτπιημέν είδς Myxlus (Mlade, 2003) με πλύ όμως χαμηλά πσστά πρσβλής (10%). Οι διάφρες πειραματικές θεραπείες πυ εφαρμόστηκαν για Myxlus ερ.στη χιόνα (φυματζιλίνη, αιθέρια έλαια, συλφναμίδες) έδειξαν ότι συνδυασμός σαλινμυκίνη και αμπρόλι καθυστερεί και περιρίζει την μόλυνση χωρίς να είναι τξικός στις δκιμασμένες δόσεις (Athanasspulu και συν., 2003). Στη χιόνα η φυματζιλίνη α πδείχθηκε ασφαλής σε δόσεις < 6 mg Kg'1, με ικανπιητική μείωση της μόλυνσης χωρίς τξικότητα ενώ η τλτραρυζίνη απδείχθηκε τόσ αναπτελεσματική όσ και τξική (Athanasspulu και συν., 2003) Sphaerspra sp. Εχυν βρεθεί διάφρα είδη παρασίτων τυ γένυς Sphaerspra σε εκτρεφόμενα ψάρια της Μεσγείυ. Στ λαβράκι έχυν βρεθεί δύ είδη: τ παράσιτ Sphaerspra dicentrarchi Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1992 και τ παράσιτ Sphaerspra testicularis Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter,

41 T S. dicentrarchi είναι ένα παράσιτ τ πί παρασιτεί σε όλα σχεδόν τα εσωτερικά όργανα τυ ξενιστή, με πρτίμηση στ συνδετικό και μυϊκό ιστό της χληδόχυ κύστης και στ μυϊκό χιτώνα τυ εντέρυ. Πρόκειται για ένα ιστζωϊκό παράσιτ τ πί παρασιτεί στ έντερ, στη χληδόχ κύστη, στ ήπαρ και στα βράγχια τυ λαβρακιύ όπυ ώριμι σπόρι και ανώριμα στάδια τυ παρασίτυ δεν πρκαλύν αλλιώσεις εκτός και αν η μόλυνση είναι έντνη. Τ παράσιτ αυτό μπρεί να σχετίζεται με μία δυσλειτυργία τυ πεπτικύ συστήματς αφύ στ έντερ των πρσβεβλημένων ατόμων έχυν παρατηρηθεί σημαντικές πσότητες άπεπτων υσιών (Rigs και συν., 1999). T S. dicentrarchi είναι λιγότερ παθγόν σε σχέση με τ S. testicularis (Rigs και συν., 1999). Τα όργανα στόχι αυτύ τυ παρασίτυ είναι τ έντερ και η χληδόχς κύστη. Σε έντνες μλύνσεις, τ παράσιτ μπρεί να βρεθεί και σε άλλυς ιστύς όπως τ νεφρό και τ πάγκρεας (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993α). Στις περιπτώσεις μόλυνσης τυ νεφρύ, τα νεφρικά σωμάτια είναι τελείως κατεστραμμένα και καταλαμβάννται από τα παράσιτα πυ δημιυργύν σχηματισμύς σαν ρζέτες. Η κάψα τυ Bwman είναι διγκωμένη και τ αγγειώδες σπείραμα καταστρέφεται ή μετατπίζεται. Τα πσστά πρσβλής έχυν βρεθεί μέχρι και 100% σε άγρια ψάρια και 70,5% σε καλλιεργύμενα (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993α). Στην Ελλάδα ι θνησιμότητες έχυν φθάσει μέχρι 5-10% ημερησίως τυς καλκαιρινύς μήνες (Rigs και συν., 1999). Πρόκειται για ένα μυξσπρίδι ιδιαίτερα επικίνδυν σε περιπτώσεις μαζικών μλύνσεων, στις πίες παρατηρείται εκτεταμένη καταστρφή τυ ιστύ πλλών ργάνων και κυρίως τυ νεφρύ, τυ παγκρέατς και των όρχεων (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993γ). T S. testicularis είναι ένα παράσιτ πυ παρασιτεί στα σπερματφόρα σωληνάρια και επεκτείνεται και στν ιστό πυ βρίσκεται γύρω από τυς άρχεις, σε περίπτωση έντνης παρασίτωσης, πρκαλώντας τη καταστρφή της ευρύτερης περιχής των όρχεων (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993β,γ). Είναι ένα κιλζωϊκό παράσιτ τ πί παρασιτεί στις γνάδες των ψαριών χωρίς να πρκαλεί φλεγμ 40

42 νώδη αντίδραση. Στη περίπτωση πυ η μόλυνση είναι έντνη, μπρεί να πρκαλέσει λική καταστρφή γνάδων. Τότε τα κλινικά συμπτώματα είναι ασκίτης, υπερτρφία των όρχεων με αντικατάσταση τυ ιστύ από ινώδη συνδετικό ιστό και παρασιτικές μρφές, πρκαλώντας έτσι αισθητή αύξηση τυ γναδσωματικύ δείκτη (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993γ). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδυ έχει παρατηρηθεί ότι μαζί με τ σπέρμα ελευθερώννται και παράσιτα. Στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδυ η παρασίτωση είναι χαμηλής έντασης και παρατηρύνται κυρίως ανώριμι τρφζω'γτες ι πίι αναπτύσσνται σταδιακά καθώς εξελίσσεται η παρασίτωση (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993γ). Στ λαβράκι έντνη μόλυνση από τ παράσιτ S. testicularis πρκαλεί μία σημαντική καταστρφή στυς πρσβεβλημένυς όρχεις, η πία συνδεύεται και από σημαντική θνησιμότητα ψαριών. Εξαιτίας της παρατεταμένης παρασίτωσης στα σπερματφόρα σωληνάρια, τα σπερματγόνια και τα κύτταρα Sertli εμφανίζνται με κεντόπια, με απδιργανωμένα μιτχόνδρια και υπερτρφικύς πυρήνες. Σε έντνες παρασιτώσεις, τα παράσιτα εμφανίζνται και εξαπλώννται και στν ργόν παρακείμενων ργάνων με ταυτόχρνη ανάπτυξη κυτταρικών αντιδράσεων τυ ξενιστή (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993γ). Ο πρσβεβλημένς ργόνς παρυσιάζει υπερτρφία και διήθηση λευκκυττάρων, κυρίως κκκικυττάρων ενώ είναι πιθανή η μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των πρσβεβλημένων ψαριών (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993α). Στην τσιπύρα, ι κύριες ιστπαθλγικές αλλιώσεις πυ πρκλήθηκαν από τ είδς Sphaerspra sp. είναι καταστρφή των νεφρικών σωματίων, αιμμραγία και λευκκυτταρική διήθηση στα νεφρικά σωμάτια. Τ μυξσπρίδι Sphaerspra sp., μετά από νεκρσκπική εξέταση ψαριών σε επιδημία παρασίτωσης, παρατηρήθηκε στυς νεφρύς και στα δερματικά έλκη (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993α). Στην καλλιεργύμενη τσιπύρα και στα καλλιεργύμενα κεφαλειδή σε ημιεκτατικά συστήματα εκτρφής, έχει βρεθεί στα υρφόρα σωληνάρια άλλ ένα αταυτπίητ είδς Sphaerspra sp. (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1992α,β). 41

43 Στη περίπτωση αυτή τ πσστό πρσβλής μπρεί να φθάσει τ 80% και η ένταση της παρασίτωσης είναι αρκετά υψηλή ώστε να πρκαλεί σβαρές λειτυργικές ζημιές στυς νεφρύς (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1992α,β) Για τ παράσιτ Sphaerspra sp. δεν υπάρχει ικανπιητική θεραπεία ιδίως στη χιόνα. Έχυν χρησιμπιηθεί πλλά σκευάσματα χωρίς όμως καλά απτελέσματα. Σε περίπτωση πυ η διάγνωση γίνει έγκαιρα η μακρχρόνια (1-3 μήνες) θεραπεία με φυματζιλίνη στην τρφή ή με τις καινύριες συνθετικές ανάλγες υσίες (ΤΝΡ - 470) μπρεί να περιρίσει τις αλλιώσεις. (Αθανασπύλυ, 2006) Plysprplasma sparis Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1995 T P. sparis βρέθηκε ότι παρασιτεί σε νεφρύς καλλιεργύμενης τσιπύρας στην Ισπανία (Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1995), την Αδριατική θάλασσα (Mlade, 2003) και σε μνάδες σε όλη την Ελλάδα με υψηλά πσστά πρσβλής κατά την καλκαιρινή περίδ (Rigs και συν., 1999, Athanasspulu και συν., 2004α, Γκλμάζυ, 2007,). Τ μυξσπρίδι αυτό βρέθηκε επίσης σε χιόνα (Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Στην Ισπανία η πρσβλή των ψαριών από τ Ρ. sparis μελετήθηκε σε διάφρα συστήματα εκτρφής και βρέθηκε μόν σε ημιεντατικά συστήματα και σε ψάρια μεγαλύτερα των 51 gr χωρίς όμως να παρατηρηθεί κάπια διαφρά στ πσστό πρσβλής μεταξύ των επχών (Palenzuela και συν., 1999). Στην Ελλάδα βρέθηκαν υψηλά πσστά πρσβλής (ακόμα και 93%) και αυξημένη ένταση της παρασίτωσης σε τσιπύρες μικρύ και μεγάλυ μεγέθυς σε πλλά εντατικά συστήματα εκτρφής σε κλωβύς σε όλη την Ελλάδα (Rigs και συν., 1999, Athanasspulu και συν., 2003, Athanasspulu και συν., 2004α, Γκλμάζυ, 2007). Στ νεφρό της τσιπύρας έχει περιγράφει έντνη μόλυνση από Ρ. sparis πυ κατέστρεψε τα νεφρικά σωμάτια και πρκάλεσε διόγκωση των νεφρικών σωληνάριων. 42

44 Στη περίπτωση αυτή τα νεφρικά σωμάτια παρυσιάζνται συνήθως διγκωμένα με μέγεθς τριπλάσι από τ φυσιλγικό. Σε νεφρικά σωμάτια με έντνη μόλυνση, τ αγγειώδες σπείραμα είναι εντπισμέν περιφερειακά και με παράλληλη παρυσία νεκρωτικών κυττάρων. Στα επόμενα στάδια, μόν ι σπόρι είναι εμφανείς στα νεφρικά σωμάτια και αυτά είναι περιχαρακωμένα από συνδετικό ιστό, χωρίς όμως ανάπτυξη έντνης φλεγμνής. Τα μλυσμένα νεφρικά σωμάτια γίννται τελικά κύστεις πυ περιέχυν άμρφ υλικό τ πί πλύ συχνά ασβεστπιείται. Συχνά είναι εμφανής μόν η περιχαράκωση των μελανμακρφάγων κέντρων (MMC) από συνδετικό ιστό χωρίς εμφανείς σπόρυς (Athanasspulu και συν., 2004α, Γκλμάζυ, 2007). Τ ίδι μυξσπρίδι βρέθηκε και σε μία περίπτωση σε χιόνα αλλά σε μικρότερη ένταση συγκριτικά με την ένταση της μόλυνσης στην τσιπύρα. Στην περίπτωση αυτή, τα νεφρικά σωμάτια παρέμειναν απρόσβλητα και τα νεφρικά σωληνάρια δεν ήταν διγκωμένα (Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Η θεραπεία των μυξσπριδίων είναι δύσκλη (Mlnar, 1993). Η συνδυαστική θεραπεία σαλινμυκίνη με αμπρόλι έχει απδειχθεί ως η πι απτελεσματική και α σφαλής θεραπεία της τσιπύρας από τα μυξσπρίδια Ρ. spans (Athanasspulu και συν., 2004 α,β). Επίσης, η φυματζιλίνη απδείχθηκε ασφαλής σε δόσεις < 6 mg Kg'1 στην τσιπύρα και σε χαμηλές δόσεις μπρεί να δηγήσει σε ικανπιητική μείωση τυ πσστύ μόλυνσης χωρίς τξικότητα (Athanasspulu και συν., 2003) Ceratmyxa sp. Αρκετά είδη Μυξσπριδίων τυ γένυς Ceratmyxa έχυν βρεθεί σε θαλασσινά ψάρια (Alvarez - Pelliter & Sitja - Badilla, 1993α) των ικγενειών Sparidae, Serranidae, Mugilidae κλπ. Στην Ελλάδα έχυν παρατηρηθεί σε συναγρίδα, χιόνα, φαγκρί, τσιπύρα και λαβράκι. Τα πι σημαντικά μυξσπρίδια για τα εκτρεφόμενα ψάρια είναι: Ceratmyxa sparusaurati Sitja - Badilla, Palenzuela, Alvarez - 43

45 Pelliter, 1995, Ceratmyxa dipldae Luat, Radujkvic, Marques & Buix, 1989 και Ceratmyxa laracis. Sitja - Badilla & Alvarez - Pelliter, 1993 T C. sparusaurati, έχει παρατηρηθεί ότι σχετίζεται με θνησιμότητες στην τσιπύρα (Aella & Le Bretn, 1996, Palenzuela και συν., 1997, Athanasspulu και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007) αλλά και στ φαγκρί (Athanasspulu και συν, 1999) πρσβάλλντας κυρίως τη χληδόχ κύστη και τ έντερ. Τ παράσιτ C. dipldae, στην Ελλάδα, έχει πρκαλέσει σβαρές θνησιμότητες (>78%) στην εκτρεφόμενη συναγρίδα (Dentex dentex L.) (Rigs και συν., 1997, Athanasspulu και συν., 1999, Cmpany και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007) παρασιτώντας στη χληδόχ κύστη ενώ πρκαλεί θνησιμότητες και στη χιόνα (Rigs και συν., 1997, Athansspulu και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Επίσης έχει παρατηρηθεί, σε πλύ χαμηλά όμως πσστά μόλυνσης (Rigs και συν., 1997) και στη χληδόχ κύστη τυ λαβρακιύ στην πία παρασιτεί ένα άλλ είδς τ C. laracis (Alvarez - Pelliter & Sitja - Badilla, 1993β). Για τ μυξσπρίδι Ceratmyxa sp. δεν υπάρχυν αναφρές σχετικά με τα κλινικά συμπτώματα και τις εξωτερικές αλλιώσεις πυ πρκαλύν στα ψάρια εκτρφής. Ωστόσ τα παράσιτα αυτά πρκαλύν κυρίως ιστπαθλγικές αλλιώσεις στη χληδόχ κύστη κυρίως σε μεγαλύτερα ψάρια και μπρεί να επεκταθύν και σε άλλα όργανα σε έντνη μόλυνση. T Ceratmyxa sp παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις ε πχές στα εκτρεφόμενα μλυσμένα ψάρια (Barthlmew, 1998, Γκλμάζυ, 2007). Τ μεγαλύτερ πσστό πρσβλής παρατηρήθηκε τυς καλκαιρινύς μήνες στην περίπτωση μλυσμένης συναγρίδας (Cmpany και συν., 1999) ενώ τ χειμώνα τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής παρατηρήθηκαν σε λαβράκι (Alvarez - Pelliter & Sitja - Badilla, 1993β), σε εκτρεφόμενη χιόνα (Merella και συν., 2005), σε τσιπύρα και στ είδς Pagellus garave Β. (Mlade, 2003). Οι θνησιμότητες αυτές περιρίζνται με μακρχρόνια θεραπεία (1-3 μήνες) με φυματζιλίνη στην τρφή ή με τις καινύριες συνθετικές ανάλγες υσίες (ΤΝΡ - 470) (Αθανασπύλυ, 2006). 44

46 1.4.6 Kuda Μυξσπρίδια τυ γένυς Kuda έχυν βρεθεί σε θαλασσινά ψάρια και ως επί τ πλείστν πρσβάλλυν τυς μυϊκύς ιστύς των ψαριών (Alvarez - Pelliter & Sitja - Badilla 1993α, Maen και συν., 1993, Whitaker και συν., 1996, Mran και συν., 1999). Εξαιτίας της γαλακτματειδύς υφής πυ παίρνυν ι παρασιτύμενι μύες, υπβαθμίζεται ακόμα και η πιότητα των μεταπιημένων πρϊόντων (Whitaker & Kent, 1991). Τα παράσιτα αυτά έχυν επίσης παρατηρηθεί σε μικρότερ όμως βαθμό στα βράγχια (Jy, 1972) στυς καρδιακύς μυς (Kaata & Whitaker 1986, 1989, Alvarez - Pelliter & Sitja - Badilla, 1993α,) στ ήπαρ και στ νεφρικό ιστό (Alvarez - Pelliter & Sitja - Badilla, 1993α). Από τα Μεσγειακά είδη πρσβάλλυν, συνήθως τ νεφρικό ιστό, τ περιτόναι και τ μεσεντέρι της τσιπύρας, πρκαλώντας σβαρές αλλιώσεις και τ μυσμύλι (Pagellus acarne Riss, 1827) στ πί πρσβάλλυν τυς μυς (Paperna, 1982). Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί ότι παρασιτύν στυς μυϊκύς ιστύς, στ λαβράκι (Rigs και συν., 1999) και στ σαργό (Γκλμάζυ, 2007), χωρίς όμως να πρκαλύν αξισημείωτες θνησιμότητες. Για την καταπλέμηση των μυξσπριδίων Kuda sp. δεν υπάρχει ικανπιητική θεραπεία. Ωστόσ αν η διάγνωση γίνει έγκαιρα, η μακρχρόνια (1-3 μήνες) θερα- Ττεία με φυματζιλίνη στην τρφή ή με καινύριες συνθετικές ανάλγες υσίες (ΤΝΡ - 470), μπρεί να περιρίσει τις αλλιώσεις. (Αθανασπύλυ, 2006 ). 45

47 2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ

48 2.1 Μελέτη των μυξσττριδιάσεων στις ελληνικές ιχθυκαλλιέργειες Πρκειμένυ να εκτιμηθεί η κατάσταση της Μυξσπριδίασης και η επίδραση της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων των μυξσπριδίων σε εκτρεφόμενα ψάρια της χώρας μας, ελήφθησαν ψάρια ιχθυκαλλιεργειών της ικγένειας Sparidae, πυ απτελύν τ μεγαλύτερ πσστό της ελληνικής ιχθυκαλλιεργητικής παραγωγής Περιχή δειγματληψίας - Πειραματικά ψάρια - Πρωτόκλλ δειγματληψιών Οι δειγματληψίες πραγματπιήθηκαν στν Αμβρακικό κόλπ. Ο Αμβρακικός κόλπς είναι μία θερμή και πλύσια θαλάσσια περιχή, πυ βρίσκεται στη Βρειδυτική Ελλάδα, μεταξύ της Νότιας Ηπείρυ και της Βόρειας Αιτωλακαρνανίας και περιβάλλεται από τυς νμύς Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλακαρνανίας. Στην υσία είναι μία κλειστή λεκάνη, της πίας η μναδική δίδς επικινωνίας με τ Ιόνι είναι ένα στενό κανάλι 600m πλάτυς και 5m βάθυς, μέσω τυ πίυ ανανεώννται τα νερά τυ κόλπυ με πλύ αργό ρυθμό, μια φρά ανά έτς. Πρόκειται για έναν υγρότπ διεθνής σημασίας, με επιφάνεια στρ. πυ πρστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar. Η περιχή αυτή, των δειγματληψιών, επιλέχθηκε διότι θεωρήθηκε αντιπρσωπευτική τόσ εξαιτίας των ιχθυκαλλιεργητικών μνάδων πυ έχυν αναπτυχθεί όσ και εξαιτίας τυ αλιευτικύ της πλύτυ. Στην Εικόνα 2.1 φαίνεται τ σημεί δειγματληψίας στν Αμβρακικό κόλπ. 47

49 ΚΑΣΟΠΗ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΛΟΥΡΟΣ ΑΡΤΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑ- ~ ΤΟΛΗΨΙΑΣ Εικόνα 2.1 Σημεί δειγματληψίας εκτρεφόμενων ιχθύων στν Αμβρακικό κόλπ. Οι δειγματληψίες διήρκησαν ένα χρόν (χειμώνα 2006, άνιξη 2007, καλκαίρι 2007 και φθινόπωρ 2007) και ήταν επχιακές. Συγκεκριμένα, τ δείγμα λαμβάννταν τν πρώτ μήνα κάθε επχής (Δεκέμβρι, Μάρτι, Ιύνι και Σεπτέμβρι). Για τις δειγματληψίες επιλέχθηκαν τα είδη τσιπύρα και χιόνα πυ είναι πι ευπαθή στις μυξπριδιάσεις. Πρτιμήθηκαν κυρίως ψάρια της ικγένειας Sparidae στην πία ανήκυν τα πι συχνά καλλιεργύμενα είδη ψαριών στις ελληνικές ιχθυκαλλιέργειες και στα πία παρατηρύνται ι μεγαλύτερες θνησιμότητες εξαιτίας των μυξσπριδιάσεων. Στν πίνακα 2.1 φαίννται τα είδη και ακριβής αριθμός των ε κτρεφόμενων ψαριών σε κάθε επχιακή δειγματληψία. 48

50 Πίνακας 2.1. Τα είδη και ακριβής αριθμός των εκτρεφόμενων ψαριών σε κάθε επχιακή δειγματληψία. Τσιπύρα Χιόνα ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Ανίχνευση παρασίτων Μακρσκπική και νεκρσκπική εξέταση Όλα τα ψάρια πυ χρησιμπιήθηκαν στην παρύσα διατριβή, αρχικά εξετάστηκαν μακρσκπικά για την εκτίμηση της εξωτερικής τυς εικόνας. Επίσης, πριν τη λήψη των νωπών παρασκευασμάτων για παρασιτλγική εξέταση, έγινε παρατήρηση και εξέταση της γενική εικόνας των βράγχιων, της στματικής κιλότητας και όλων των εσωτερικών ργάνων. Παρασιτλγική εξέταση Η παρασιτλγική εξέταση των ψαριών έγινε με μεθόδυς πυ έχυν περι- γράψει ι Rerts (1989) και Athanasspulu (1990) και περιλάμβανε τα εξής στάδια: Α. Εξέταση νωπών παρασκευασμάτων Βράγχια, δέρμα και εσωτερικά όργανα εξετάστηκαν για μυξσπρίδια. Τα εσωτερικά όργανα τα πία εξετάστηκαν ήταν: εντερικός σωλήνας, η χληδόχς κύστη, τ ήπαρ, σπλήνας, η καρδιά, ι γνάδες, εγκέφαλς και νεφρός. Τα ψάρια εξετάστηκαν τόσ για μυξσπρίδια όσ και για άλλα παράσιτα. 49

51 Βράγχια: Οι πρώτες δεξιές και αριστερές βραγχιακές αψίδες απμακρύννταν από τ σώμα κάθε ψαριύ και ξέσματα και των δύ επιφανειών των δύ βραγχιακών αψίδων λαμβάννταν σε αντικειμενφόρες πλάκες, στις πίες είχε ήδη τπθετηθεί μία σταγόνα φυσιλγικύ ρύ, και καλύπτνταν με καλυπτρίδα. Δέρμα: Στη βάση τυ ραχιαίυ και των πλευρικών πτερυγίων απμακρύννταν τα λέπια πρσεκτικά και ξέσματα δέρματς λαμβάννταν και τπθετύνταν σε αντικειμενφόρες πλάκες, στις πίες είχε ήδη τπθετηθεί μία σταγόνα φυσιλγικύ ρύ, για παρατήρηση. Εντερικός σωλήνας: Απμακρυνόταν όλς εντερικός σωλήνας από τ στόμαχ μέχρι και τ απευθυσμέν. Ο εντερικός σωλήνας χωριζόταν σε δύ ίσα μέρη. Ξέσματα τυ επιθηλίυ τυ στμάχυ, τυ πρόσθιυ και τυ τελευταίυ μισύ τμήματς τυ εντερικύ σωλήνα λαμβάννταν σε αντικειμενφόρες πλάκες, στις πίες είχε ήδη τπθετηθεί μία σταγόνα φυσιλγικύ ρύ, και καλύπτνταν με καλυπτρίδα για μακρσκπική παρατήρηση. Χληδόχς κύστη: Η χληδόχς κύστη απμακρυνόταν πρσεκτικά, έτσι ώστε να μην σπάσει, και 3-4 σταγόνες τπθετύνταν σε αντικειμενφόρες πλάκες και καλύπτνταν με καλυπτρίδα. ξέσματα επίσης από τ βλεννγόν εξετάζνταν για μικρσκπική παρατήρηση. Νεφρός: Τεμάχια από τν πίσθι νεφρό απμακρύννταν και λυτριβύνταν σε α- ντικειμενφόρες πλάκες, και αφύ τ επίχρισμα καλύπτνταν με καλυπτρίδα, ακλυθύσε η μικρσκπική τυς εξέταση. 50

52 Δ. Υπλγισμός πσστύ πρσβλής (prevalence) Ο υπλγισμός τυ πσστύ πρσβλής είναι πι διαδεδμένς τρόπς περιγραφής παρασιτικών μλύνσεων, κυρίως γιατί απαιτεί μόν ανίχνευση της παρυσίας των παρασίτων και όχι καταμέτρησή τυς (Bush και συν., 1997). Τ πσστό πρσβλής εκφράστηκε με πσστό % και υπλγίστηκε από τν αριθμό των ξενιστών πυ ήταν μλυσμένι από κάπι παράσιτ πρς τν αριθμό όλων των ξενιστών πυ εξετάστηκαν για τ παράσιτ αυτό. Σε κάθε δείγμα ψαριύ παρατηρήθηκαν δέκα τυχαία πτικά πεδία. 2.3 Ταυτπίηση παρασίτων και μέτρηση μεγέθυς παρασίτων - Πειραματικό πρωτόκλλ Η ταυτπίηση των παρασίτων έγινε αμέσως μετά την ανεύρεσή τυς, μετά την μικρσκπική παρατήρηση των νωπών παρασκευασμάτων και σε συνδυασμό με τα μνιμπιηθέντα παρασκευάσματα με βάση τις κλείδες (Yamaguti 1963, Athanasspulu, 1990). Η μέτρηση των παρασίτων πραγματπιήθηκε με μεθόδυς πυ έχυν περιγράφει ι Lrn & Arthur (1980), όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2. Συγκεκριμένα υπλγίστηκε τ μήκς ως η απόσταση ανάμεσα στ κρυφαί και τ κατώτερ σημεί τυ σπόρυ (Α), τ πλάτς (Β) ως η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα όρια των ραφών, τ μήκς (Γ) και τ πλάτς (Δ) των πλικών καψών. Οι μετρήσεις έγιναν σε ώριμυς σπόρυς των μυξσπριδίων πυ ανιχνεύτηκαν στα εκτρεφόμενα ψάρια πυ εξετάστηκαν Συγκεκριμένα, ι μετρήσεις έγιναν σε νωπύς σπόρυς, σε σπόρυς πυ διατηρήθηκαν στην κατάψυξη (-20 C) για έναν και έξι μήνες και σε μνιμπιημένυς σπόρυς (βαμμένυς με χρώση Giemsa για επιχρίσματα). Στν Πίνακα 2.2 φαίνεται αναλυτικά αριθμός των σπόρων πυ μετρήθηκαν σε κάθε περίπτωση. 51

53 Πίνακας 2.2 Ο αριθμός των ώριμων σπόρων πυ μετρήθηκαν σε νωπά, κατεψυγμένα και μνιμπιημένα με χρώση Giemsa δείγματα για τ κάθε είδς μυξσπριδίυ Αριθμός σπόρων πυ μετρήθηκαν Είδη μυξσπριδίων Νωπά δείγματα Κατεψυγμένα δείγματα 1 μήνας 6 μήνες Μνιμπιημένα δείγματα (χρώση Giemsa) C. dipldae Ε. leei Ρ. sparis Εικόνα 2.2 Μέθδς μέτρησης διαστάσεων σπόρων 52

54 2.4 Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων Η χρώση Giemsa εφαρμόζεται για την παρατήρηση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων, μυξσπριδίων. Η χρώση έγινε σύμφωνα με πρωτόκλλ πυ χρησιμπιείται για επιχρίσματα όπως αυτό περιγράφεται από τυς Drury & Wellgtn και περιλαμβάνει τα στάδια πυ περιγράφνται παρακάτω. Στη συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκαν 10 διαφρετικί χρόνι παραμνής τυ κάθε είδυς μυξσπριδίυ στ διάλυμα τα χρωστικής. Στ Πίνακα 2.2 φαίννται αναλυτικά ι χρόνι παραμνής τυ κάθε είδυς μυξσπριδίυ στη χρωστική. Πίνακας 2.2 Χρόνι παραμνής των μυξσπριδίων σε διάλυμα Giemsa. Είδη μυξσπριδίων Χρόνς παραμνής των σπόρων στ διάλυμα Giemsa C. dipldae Ε. leei 10', 15', 18', 20', 22',24', 26', 28', 30', 33'. Ρ. sparis Χρώση Giemsa 1. Στέγνωμα τυ επιχρίσματς 2. Εμβάπτιση σε μεθανόλη για 2 m 3. Διάλυμα Giemsa (1 μέρς Giemsa σε 9 μέρη διαλύματς φωσφρικών αλάτων (ph 6,8) για 10-33'. 4. Εμβάπτιση σε μεθανόλη για 4 sec 5. Διαφρπίηση σε απεσταγμέν νερό για 2-5' 6. Εμβάπτιση σε μεθανόλη για 4 sec 7. Εμβάπτιση σε 70% αλκόλη για 1-2 m 53

55 8. Εμβάπτιση σε απόλυτη αλκόλη για 1-2 m 9. Εμβάπτιση σε απόλυτη αλκόλη για 1-2 m 10. Εμβάπτιση σε ξυλόλη για 2 m 11. Πρσθήκη καλυπτρίδας με Entellan Διάλυυα φωσφρικών αλάτων (ph 6,8) 0,68g disdium hydrgen phsphate, Na2HP04 (anhydrus) 0,32g ptassium dihydrgen phsphate KH2P ml απεσταγμέν νερό 2.5 Στατιστική ανάλυση Για την στατιστική επεξεργασία των δεδμένων της μείωσης τυ μεγέθυς των σπόρων εξαιτίας της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa, χρησιμπιήθηκαν μη παραμετρικές δκιμές (nn parametric test, ΝΡΤ), καθώς ι μετρήσεις δεν πληρύσαν τα κριτήρια ώστε να γίνει η δκιμή ANOVA (Analysis f Variance, ANOVA). Τα κριτήρια αφρύσαν την κατανμή της συχνότητας των δεδμένων και την ισδυναμία των διακυμάνσεων ανάμεσα στις μάδες (grups) των τιμών (Zar, 1996). Για τν έλεγχ της κατανμής της συχνότητας των δεδμένων χρησιμπιήθηκε η δκιμή των Klmgrv-Smirnv και διαπιστώθηκε ότι τα δεδμένα δεν ακλυθύν καννική κατανμή. Για τν έλεγχ της ισδυναμίας των διακυμάνσεων έγινε η δκιμή τυ Levene και βρέθηκε ότι ι διακυμάνσεις μεταξύ των μάδων τιμών δεν είναι όμιες. Τα δεδμένα λγαριθμήθηκαν ώστε να επιτευχθεί η καννική κατανμή της συχνότητας των απτελεσμάτων. Για τυς λόγυς αυτύς χρησιμπιήθηκε η δκιμή των Games-Hwell, κατά την πία δεν απαιτείται η ισδυναμία των διακυμάνσεων ανάμεσα στα δεδμένα των μάδων. Για τη σύγκριση των πσστών πρσβλής από 54

56 μυξσπρίδια στις ελληνικές ιχθυκαλλιέργειες και τη διακρίβωση της επχιακής μεταβλητότητας χρησιμπιήθηκε τ χ2 κριτήρι τυ Pearsn. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδμένων χρησιμπιήθηκε τ στατιστικό πακέτ Statistical Package fr the Scial Sciences (SPSS Inc., Chicag, Illis, Wdws ver. 13.0) για λειτυργικό σύστημα Wdws XP και ι διαφρές θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές για Ρ < 0,05. 55

57 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

58 3.1 Επχιακή κατανμή των μυξσπριδίων στα εκτρεφόμενα ψάρια Επχιακή κατανμή τυ Ε. leei στα εκτρεφόμενα ψάρια Τ παράσιτ Ε. leei (Εικ. 3.1, 3.2, 3.3) παρατηρήθηκε και στα δύ εκτρεφόμενα είδη ψαριών πυ εξετάστηκαν (τσιπύρα και χιόνα). Στην τσιπύρα, παρατηρήθηκε την άνιξη και τ καλκαίρι σε πσστά 10% και 5% αντίστιχα, τα πία όμως δεν διαφέρυν μεταξύ τυς στατιστικά. Στη χιόνα, τ Ε. leei εμφανίστηκε για πρώτη φρά τ καλκαίρι στ μεγαλύτερ στατιστικά πσστό 50% (χ2=16,69 df=1 Ρ= 0) ενώ τ φθινόπωρ μειώθηκε σε 10%. Στ γράφημα 3-1 φαίνεται η μεταβλή τυ πσστύ πρβλής από τ παράσιτ Ε. leei στην τσιπύρα και τη χιόνα. Ό' Ο*. Εικόνα 3.1 Σπόρς ( >) τυ παράσιτυ Ε. leei σε επίχρισμα εντέρυ εκτρεφόμενης χιόνας (Νωπό παρασκεύασμα, χ 400). 57

59 Εικόνα 3.2 Σπρβλάστης ( ) τυ παράσιτυ Ε. leei σε επίχρισμα εντέρυ ε κτρεφόμενης χιόνας (Νωπό παρασκεύασμα, χ 400). Εικόνα 3.3 Τρφωζωΐτες (->) τυ παράσιτυ Ε. leei σε επίχρισμα εντέρυ εκτρεφόμενης χιόνας (Νωπό παρασκεύασμα, χ 400). 58

60 Γρόφημα 3-1. Μεταβλή τυ πσστύ πρβλής από τ παράσπ Ε. leei στα εκτρεφόμενα ψάρια σε κάθε επχή δειγματληψίας. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05) Επχιακή κατανμή τυ Ρ. spans στα εκτρεφόμενα ψάρια Τ μυξσπρίδι Ρ. sparis (Εικ. 3.4, 3,5) παρατηρήθηκε και στα δύ εκτρεφόμενα είδη τσιπύρα και χιόνα. Στην τσιπύρα, τ παράσιτ Ρ. sparis παρατηρήθηκε σε όλες τις επχές. Η παρασίτωση ανιχνεύθηκε για πρώτη φρά τ χειμώνα σε χαμηλό πσστό πρσβλής (2%), τ πί αυξήθηκε σταδιακά από την άνιξη σε 10% μέχρι τ καλκαίρι πυ έφτασε τ στατιστικά μεγαλύτερ πσστό 30% (χ2=8,204 df=1 Ρ=0,004). Στη χιόνα, τ Ρ. sparis παρατηρήθηκε για πρώτη φρά τ καλκαίρι σε πσστό 8%, τ πί μειώθηκε σε 3% τ φθινόπωρ, διαφρά όμως πυ δεν είναι στατιστικά σημαντική. Στ γράφημα 3-2 φαίνεται η μεταβλή τυ πσστύ πρβλής από τ παράσιτ Ρ. sparis στην τσιπύρα και τη χιόνα. 59

61 Εικόνα 3.4 ΤρφωζωΤτες ( >) τυ παράσιτυ Ρ. sparis σε επίχρισμα νεφρύ ε κτρεφόμενης τσιπύρας (Νωπό παρασκεύασμα, χ 400). Εικόνα 3.5 Ώριμι σπόρι ( >) τυ παράσιτυ Ρ. sparis σε επίχρισμα νεφρύ εκτρεφόμενης τσιπύρας (Νωπό παρασκεύασμα, χ 400). 60

62 Επχιακή μεταβλή τυ πσστύ από τ παράσιτ Ρ. spans ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΧΙΟΝΑ Γράφημα 3-2. Μεταβλή τυ πσστύ πρβλής από τ παράσιτ Ρ. spans στα εκτρεφόμενα ψάρια σε κάθε επχή δειγματληψίας. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05) & Επχιακή κατανμή τυ C. dipldae στα εκτρεφόμενα ψάρια Τ παράσιτ C. dipldae (Εικ. 3.6) παρατηρήθηκε μόν στην εκτρεφόμενη χιόνα. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε για πρώτη φρά τ χειμώνα σε πσστό πρσβλής 8% και αυξήθηκε σε 17% την άνιξη, διαφρά όμως πυ δεν είναι στατιστικά σημαντική. Από τ καλκαίρι άρχισε να μειώνεται σε (8%), και τ φθινόπωρ έφτασε 5%, διαφρά πυ δεν είναι ριακά στατιστικά σημαντική. Στη τσιπύρα τ παράσιτ δεν ανιχνεύτηκε. Στ γράφημα 3-3 φαίνεται η μεταβλή τυ πσστύ πρβλής από τ παράσιτ C. dipldae στη χιόνα. 61

63 Εικόνα 3.6 Ώριμι σπόρι (->) τυ παράσιτυ C. dipldae σε επίχρισμα χληδόχυ κύστης εκτρεφόμενης χιόνας (Νωπό παρασκεύασμα, χ 400). Γράφημα 3-3. Μεταβλή τυ πσστύ πρβλής από τ παράσιτ C. dipldae στα εκτρεφόμενα ψάρια σε κάθε επχή δειγματληψίας. 62

64 3.2 Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση των μυξσπριδίων Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση τυ παράσιτυ Ε. leei Τ παράσιτ Ε. leei βρέθηκε σε εκτρεφόμενη χιόνα και τσιπύρα. Τ κύρι όργαν στόχς τυ παρασίτυ σε όλα τα μλυσμένα ψάρια ήταν τ έντερ, στ πί αναγνωρίστηκαν όλα τα στάδια εξέλιξης τυ, τρφζωίτες (Εικ. 3.3), σπρβλάστες και ώριμι σπόρι (Εικ. 3.2). Ώριμι σπόρι παρατηρήθηκαν επίσης στ νεφρό και στη χληδόχ κύστη σε εκτρεφόμενη χιόνα. Τ σχήμα των ώριμων σπόρων ήταν ελλειψειδές και στ διπύρην σπρόπλασμα παρατηρήθηκαν δύ επιμήκεις απιειδείς πλικές κάψες τπθετημένες αντιδιαμετρικά στις άκρες τυ ώριμυ σπόρυ. Οι σπρβλάστες ήταν δίσπρι, ενώ ι τρφζωίτες ήταν μικρί και κυκλικί. Στν Πίνακα 3.1 φαίννται ι διαστάσεις των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ στη χιόνα σε νωπά παρασκευάσματα. Πίνακας 3.1 Διαστάσεις τυ παρασίτυ Ε. leei (νωπί σπόρι) (pm) n=50 Μήκς Πλάτς Μήκς Π.Κ. 1 Πλάτς Π.Κ. 1 Μήκς Π.Κ. 2 Πλάτς Π.Κ. 2 Απόσταση Π.Κ. Μ.Ο. ± Τ.Α. 10,5±0,05 20,75 ±0,43 3,75±0,18 8,4± 0,22 3,75+0,18 7,75±0,18 2,25 +0,2 ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ (10-12,5) (17,5-30) (2,5-5) (5-10) (2,5-5) (5-10) (0-5) Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση τυ παράσιτυ Ρ. spans Κύστεις με τρφζωίτες (Εικ. 3.4) και ώριμυς σπόρυς (Εικ. 3.5) τυ παρασίτυ Ρ. spans παρατηρήθηκαν κυρίως στα νεφρικά σωμάτια και σε λίγες περιπτώσεις στν ενδιάμεσ συνδετικό ιστό και στα μελανμακρφάγα κέντρα τυ νεφρύ (MMC) σε εκτρεφόμενα ψάρια, χιόνα και τσιπύρα. Τ σχήμα των τρφζωιτών και 63

65 των ώριμων σπόρων ήταν ωειδές με πλάτς μεγαλύτερ από ό,τι τ μήκς. Οι τρφζωίτες ήταν δίσπρι, ενώ σε κάθε ώριμ σπόρ περιέχνταν δύ ισμεγέθεις, σφαιρικές πλικές κάψες. Στν Πίνακα 3.2 φαίννται ι διαστάσεις των ώριμων σπόρων τυ παράσιτυ στη χιόνα σε νωπά παρασκευάσματα. Πίνακας 3.2 Διαστάσεις τυ παρασίτυ Ρ. sparis (νωπί σπόρι) (pm) n=50 Μήκς Πλάτς Μήκς Π.Κ. 1 Πλάτς Π.Κ. 1 Μήκς Π.Κ. 2 Πλάτς Π.Κ. 2 Απόσταση Π.Κ. Μ.Ο. ± Τ.Α. 16,95±0,35 17,9±0,31 5,85±0,17 5,5±0,19 5,05±0,17 5,05+0,15 0,11 ±0,02 ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ (7,5-20) (12,5-20) (5-7,5) (2,5-7,5) (2,5-7,5) (2,5-7,5) (0-0,25) Εντπισμός και μρφλγική ταυτπίηση τυ παράσιτυ C. dipldae. Σε εκτρεφόμενη χιόνα παρατηρήθηκαν τρφζωίτες, σπρβλάστες και ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ C. dipldae στη χληδόχ κύστη Τ σχήμα των ώριμων σπόρων ήταν τξειδές με επιμήκεις άκρες, ενώ στ σπρόπλασμα παρατηρήθηκαν δύ ισμεγέθεις σφαιρικές πλικές κάψες τπθετημένες στ κέντρ τυ σπρπλάσματς, η μία κντά στην άλλη. Οι σπρβλάστες ήταν δίσπρι ενώ ι τρφζωίτες ήταν μικρί και κυκλικί. Στν Πίνακα 3.3 φαίννται ι διαστάσεις των ώριμων σπόρων τυ παράσιτυ χιόνα σε νωπά παρασκευάσματα. Πίνακας 3.3 Διαστάσεις τυ παρασίτυ C. dipldae (νωπί σπόρι) (pm) n=50 Μήκς Πλάτς Μήκς Π.Κ. 1 Πλάτς Π.Κ. 1 Μήκς Π.Κ. 2 Πλάτς Π.Κ. 2 Απόσταση Π.Κ. Μ.Ο. ± Τ.Α. 7,93±0,19 19,9 ±0,46 3,7±0,03 3,75± 0,04 3,73±0,03 3,75±0,04 0,93 ±0,17 ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ (5,75-12) (12,5-25) (2,5-3,75) (2,5-5) (2,5-3,75) (2,5-5) (0-2,5) 64

66 3.3 Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ Ε. leei Από την επεξεργασία των απτελεσμάτων πρέκυψε ότι τ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ Ε. leei επηρεάζεται τόσ από την κατάψυξη όσ και από την μνιμπίηση τυς με χρώση Giemsa. Στν πίνακα 3.4 φαίννται συγκεντρωτικά ι διαστάσεις των ώριμων σπόρων μετά από κατάψυξη και χρώση Giemsa. 65

67 Γ. t * "Ο c < Ο -H m cm" m Γ n Α ττό σ τι Π.Κ. " -H cm" m 1 c Α π ό σ τ Π.Κ. " -H n cm" n 1 ^ cr g* 0 r- Ό C < " +1 n c" n r-" 1 η η> cm * d 1/» Η >β < CZ 00 " -H Γ- m * c ' X X. iy> " d +1 " ' 1 cy> -H T d ι- η Ό I-." h n^ iy> < >e C < " h > c < c " +1 1 n r- d iy» Ο * «~ -H m Γ ΟΟ m m cm" 00 * c d n ' +1 1 d " 1 d " 1 m iy< -H iy> +1 n cm O 'C" kf x O cm" Si 2 Ό cm" 2 2 τ- T- T M^ X 00 d " d T-_ d " iy» +1 m 1 <y> -H 1 iy> +1 O h n hό«< O n Ό " " h> r- ^ < < 1 -" c c c Πίνακας 3.4 Δ ιαστάσεις τυ παρασίτυ Ε. le e i (μπι) η=50 Ε. leei ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ g Μ I n w 111 LU T- T- T 00,_ * n ^^ n τ n T n d 1 d " 1 c: " 1 <y> -H <y> -H O n cy> -H O Q n n cr c" Si ct >c cm" Si Γ c" i ΙΜ c, LC? Ο vy< O T δ iy> n c/> O ~ cm" cm" h 'C 1 0. h +1 cm H i < +1 O e n < M < n c r 5 c n " c h-" cm" T δ zz. δ α. s δ ρ 5 a: 00 CJ n,. δ <y> O " δ cy> ' cy> n O g O " cm" +1 1? +1 I V Si +1 Τ m 'C n Ui c 1 Ό Ι 2 00 r-i 2 η. σ>" " 2 n " >: >- a. a* O d. Κ 1 < Ο Λ K 1 O 1 < O _ < O _ 1- O» 1- O 5 I O 1 W 1- r~ W h- r~ W H S +1 sa +1 φ x +1 xa 0) S i\n i ui 2 lu 2 ui 2 uj 2 ui 2 uj 2 =Μέσς όρς, T.A = Τυπική απόκλιση, Π.Κ. = Πλική κάψα) s

68 Στα γραφήματα 3-4 και 3-5, φαίνεται η μεταβλή τυ μήκυς και τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ E.leei. Μεταβλή μήκυς ώριμων σπόρων τυ Ε. leei Γρόφημα 3-4 Μεταβλή τυ μήκυς των ώριμων σπόρων τυ Ε. leei σε εκτρεφόμενα ψάρια. Παρυσιάζεται μέσς όρς και η τυπική απόκλιση τυ μεγέθυς τυ μήκυς των ώριμων σπόρων τυ Ε. leei σε εκτρεφόμενη χιόνα. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05) Μεταβλή πλάτυς ώριμων σπόρων τυ Ε. leei (1 ΜΗΝΟΣ) (6 ΜΗΝΩΝ) GIEMSA Γ ρόφημα 3-5 Μεταβλή τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ Ε. leei σε εκτρεφόμενα ψάρια Παρυσιάζεται μέσς όρς και η τυπική απόκλιση τυ μεγέθυς τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ Ε. leei σε εκτρεφόμενη χιόνα. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05) 67

69 Από την παρατήρηση των γραφημάτων πρκύπτει ότι τ μέγεθς των σπόρων μειώνεται κατά την κατάψυξη και τη χρώση Giemsa. Συγκεκριμένα, μετά τν πρώτ μήνα της κατάψυξης παρατηρείται μικρή μείωση τυ μεγέθυς κατά 0,65πιμ (μήκς) και 0,75 ιπμ (πλάτς) ενώ κατά τν έκτ μήνα η μείωση είναι μεγαλύτερη, κατά 2ιπμ (μήκς) και 2,30ιπμ (πλάτς). Κατά τη χρώση Giemsa τ μέγεθς των σπόρων μειώνεται περισσότερ συγκριτικά με την κατάψυξη δηλαδή κατά 2,5ιπμ (μήκς) και 3,65πιμ (πλάτς). Από τη στατιστική επεξεργασία των απτελεσμάτων πρέκυψε ότι η κατάψυξη των σπόρων για έξι μήνες και η χρώση Giemsa μείωσαν σημαντικά τ μέγεθς τυς, σε σχέση με τ μέγεθς των νωπών σπόρων (μήκς: F=29,49, Ρ= 0, ANOVA, πλάτς: F=19,33, Ρ= 0, AN OVA) Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ Ρ. span's Από την επεξεργασία των απτελεσμάτων πρέκυψε ότι τ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis. επηρεάζεται τόσ από την κατάψυξη όσ και από την μνιμπίηση τυς με χρώση Giemsa. Στν πίνακα 3.5 φαίννται συγκεντρωτικά ι διαστάσεις των ώριμων σπόρων μετά από κατάψυξη και χρώση Giemsa. 68

70 g *. +ι c τ_ 4 5 m ' I Γ Ο δ* " +1 ' - c I 'ΓΤ < cr O O +1 ' c * 1 ^ < Ό C < 00 ' +1 cm' I [Π ίν α κ α ς 3.5 Δ ια σ τ ά σ ε ις τ υ π α ρ α σ ίτ υ Ρ. spans (μητι) η=50 Ρ. spans ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Μ ήκς Π λά τς Μ ήκς Π.Κ. 1 Π λά τ ς Π.Κ. 1 Μ ήκς Π.Κ. 2 Π λά τ ς Π.Κ. 2 ί " +ι +1 θ' +1 +ι θ' +1 Ι"-' ' +1 m I c-' cm' h-' I cm' N- m cm' I N- I g 1*1 H >< Q % m S uis 0 1 a. 5 δ 3- UJ w 8 q: * ' d ' N-" +1 1 m Η Ό < " CZ * Γ'- d " N-" V/» -Η 1 m Si «ΙΟ 2,- * ' d τ l-t iy> ' -Η 1 Ο Η Ό cm" < d τ ι* ι^' d " h~" +1 1 ϋ m " '' 2 ' Ι Ό " < +1 1 C ' iy> ' Ο ' si +1 «Γ 2 m " ht 1 < O 1 1- Μ H +1 xfci < ld 2 lu 2 <0 * d " C~- w> -H 1 h m Γ"- m < π IZ ' d ' iy> Si 'Γ π 2 T- X. d iy> τ' +1 LO ' 1 H Ό π C * X c r-- lj* I +1 1 O m Si 'ΕΓ π- 2 τ i/> ' O h ' c-~ ' +1 I < 1 c ' ' m v/> ' " h-" Si +1 >c m 2 T 1 M-" ΰ- 1 < O i*i l i*j < 1 LU 2 LU 2 f i s s I 5.j c 8- O 1 > < * d u> Si * d O H ' < c * d v/» O sc c/> 1 a -< c Si O -H 00 O O ' +1 ' +i 00 cm" I cm' I m cm" i cm" I m r^' I g W l =Μέσς όρς, T.A.= Τυπική απόκλιση, Π.Κ. = Πλική κάψα)

71 Στα γραφήματα 3-6 και 3-7, φαίνεται η μεταβλή τυ μήκυς και τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis. Μεταβλή μήκυς ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis ΣΠΟΡΟΙ (1 ΜΗΝΟΣ) ΣΠΟΡΟΙ (6 ΜΗΝΩΝ) GIEMSA Γρόφημα 3-6 Μεταβλή τυ μήκυς των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis σε εκτρεφόμενα ψάρια. Παρυσιάζεται μέσς όρς και η τυπική απόκλιση τυ μεγέθυς τυ μήκυς των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis σε εκτρεφόμενη τσιπύρα. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05) Μεταβλή πλάτυς ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis ΣΠΟΡΟΙ (1 ΜΗΝΟΣ) ΣΠΟΡΟΙ (6 ΜΗΝΩΝ) GIEMSA Γράφημα 3-7 Μεταβλή τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis σε εκτρεφόμενα ψάρια. Παρυσιάζεται μέσς όρς και η τυπική απόκλιση τυ μεγέθυς τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ Ρ. sparis σε εκτρεφόμενη τσιπύρα. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05) 70

72 Από την παρατήρηση των γραφημάτων πρκύπτει ότι τ μέγεθς των σπόρων μειώνεται κατά την κατάψυξη και τη χρώση Giemsa. Συγκεκριμένα, μετά τν πρώτ μήνα της κατάψυξης παρατηρείται μικρή μείωση τυ μεγέθυς κατά Ιτημ (μήκς) και 0,90 ιπμ (πλάτς) ενώ κατά τν έκτ μήνα η μείωση είναι μεγαλύτερη, κατά 2,5ιπμ (μήκς) και 2,5ιπμ (πλάτς). Κατά τη χρώση Giemsa τ μέγεθς των σπόρων μειώνεται περισσότερ συγκριτικά με την κατάψυξη δηλαδή κατά 3,25ιπμ (μήκς) και 3,15τημ (πλάτς). Από τη στατιστική επεξεργασία των απτελεσμάτων πρέκυψε ότι η κατάψυξη των σπόρων για έξι μήνες και η χρώση Giemsa μείωσαν σημαντικά τ μέγεθς τυς, σε σχέση με τ μέγεθς των νωπών σπόρων (μήκς: F=17,35, Ρ= 0, ANOVA, πλάτς: F=17,58, Ρ=0, ANOVA) Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ παρασίτυ C. dipldae. Από την επεξεργασία των απτελεσμάτων πρέκυψε ότι τ μέγεθς των ώριμων σπόρων τυ C. dipldae επηρεάζεται τόσ από την κατάψυξη όσ και από την μνιμπίηση τυς με χρώση Giemsa. Στν πίνακα 3.6 φαίννται συγκεντρωτικά ι διαστάσεις των ώριμων σπόρων μετά από κατάψυξη και χρώση Giemsa. 71

73 Πίνακας 3.6 Δ ιαστάσεις τυ π αρασίτυ C. d ip l d a e (μπι) η=50 C. dipldae ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Μ ή κ ς Π λ ά τ ς Μ ή κ ς Π.Κ. 1 Π λ ά τ ς Π.Κ. 1 Μ ή κ ς Π.Κ. 2 Π λ ά τ ς Π.Κ. 2 Α π ό σ τ α σ η Π.Κ. Μ.Ο. ± Τ.Α. 7,93±0,19 19,9 ±0,46 3,7±0,03 3,75± 0,04 3,73±0,03 3,75±0,04 0,93 ±0,17 m cm" cm" m N- c' I cm" m I m cm' m N- c" m cm' m m cm" cm N- " I W I ><r 5 hi : 0 1 a. 0 5 δ 1 a- ίϋ a> 3 Ό 6. c t < m cm" I * π m d " ν -Η Ο Η ν- cm" *β c" < * c d " c" <-Λ +1 Ο 1 Ν -Γ αό c\f 2 χ d π " -Η ' WP Η Ν- cm" Ό c" < C X- ' Ν d " αό" V -Η 1 Ν α αό" -C 2 r ^ ι/> ^r c" " Η +1 Ό 1 < C c" X X 'T' _ 03 N- C/' Ο " " * +1 T 'ΣΤ 1 2 < +1 l Ο _ Η O W H Xfci i s uj 2 1 i < 5 δ a. Q δ a- K A T3 si c < xi d iy< O ' c H cm" cm' cr Η ^ O. +i 8 < Ν id αό" d 1 w H T < c cm" X c ' cm" d " 1 d LO w/> m V cm" 'Γ T 'ΣΤ 2 2 cm' cm" 1 cm" 2,5) 1 LO x- X- * LO id m d O c" d cm" " l/> +1 1 wc cm" 1 H cm" H O cm" < < c c X- x- c id cm" d " 1 d wc -H O V * xf 'ΣΤ cm" * 'C- 2 2 wc O H < c (1,25- LO cm" ' cm" 1 m c π- " w +1 " cm" 1 h cm ' I < π 1 N-" UJ c T_ " ' CJ X IT) wc V V O * O + 1 O N 'ΣΤ a*** cr LO 2 03 N- 2 N- a. Ci 5 >-- 1 a> 1 < _ 8 < _ 1 l - W H 0 H Η- W O h ><r +1 v W <f L_ i\n <r uj s LU 2 d s ui S =Μέσς όρς, Τ.Α = Τυπική απόκλιση, Π.Κ. = Πλική κάψα) O s CN

74 Στα γραφήματα 3-8 και 3-9 φαίνεται η μεταβλή τυ μήκυς και τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ C. dipldae. Μεταβλή μήκυς ώριμων σπόρων τυ C. dipldae. Γράφημα 3-8 Μεταβλή τυ μήκυς των ώριμων σπόρων τυ C. dipldae σε εκτρεφόμενα ψάρια. Παρυσιάζεται μέσς όρς και η τυπική απόκλιση τυ μεγέθυς τυ μήκυς των ώριμων σπόρων τυ C. dipldae σε εκτρεφόμενη χιόνα. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05). 25 Μεταβλή πλάτυς ώριμων σπόρων τυ C. dipldae. Τ 20 3 'Ο I 15 > 3 s Ο ν/> Όi 5 < C. ΝΩΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (1 ΜΗΝΟΣ) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (6 ΜΗΝΩΝ) ΣΠΟΡΟΙ ΜΕ ΧΡΩΣΗ GIEMSA Γρόφημα 3-9 Μεταβλή τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ C. dipldae σε εκτρεφόμενα ψάρια Παρυσιάζεται μέσς όρς και η τυπική απόκλιση τυ μεγέθυς τυ πλάτυς των ώριμων σπόρων τυ Ε. leei σε εκτρεφόμενη χιόνα. Οι στατιστικά σημαντικές διαφρές σημειώννται με * (Ρ<0.05). 73

75 Από την παρατήρηση των γραφημάτων πρκύπτει ότι τ μέγεθς των σπόρων μειώνεται κατά την κατάψυξη και τη χρώση Giemsa. Συγκεκριμένα, μετά τν πρώτ μήνα της κατάψυξης παρατηρείται μικρή μείωση τυ μεγέθυς (F=51,79, Ρ= 0, AN OVA) κατά 1,25ιπμ (μήκς) και 1,25 ιπμ (πλάτς) ενώ κατά τν έκτ μήνα η μείωση είναι μεγαλύτερη, κατά 2ιπμ (μήκς) και 1,95ιπμ (πλάτς). Κατά τη χρώση Giemsa τ μέγεθς των σπόρων μειώνεται περισσότερ συγκριτικά με την κατάψυξη δηλαδή κατά 3,18πιμ (μήκς) και 5,5πιμ (πλάτς). Από τη στατιστική επεξεργασία των απτελεσμάτων πρέκυψε ότι η κατάψυξη των σπόρων για έξι μήνες και η χρώση Giemsa μείωσαν σημαντικά τ μέγεθς τυς, σε σχέση με τ μέγεθς των νωπών σπόρων (μήκς: F=51,79, Ρ=0, ANOVA, πλάτς: F=29,44, Ρ= 0, ANOVA). 3.4 Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων των μυξσπριδίων Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ Ε. leei Μετά από δκιμαστική παραμνή των μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ Ε. leei στ διάλυμα της χρωστικής Giemsa πρέκυψε ότι χρόνς πυ απαιτείται για την ικανπιητική χρώση τυς είναι 20 m. Στις εικόνες 3.7 και 3.8 φαίννται ι διάφρες δκιμές παραμνής των παρασκευασμάτων στ διάλυμα της χρωστικής. 74

76 w w Εικόνα 3.7 Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ Ε. leei σε επίχρισμα εντέρυ ε κτρεφόμενης χιόνας μετά από χρόν 20 m (Giemsa, χ 400). Εικόνα 3.8 Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ Ε. leei σε επίχρισμα νεφρύ ε κτρεφόμενης τσιπύρας μετά από χρόν 20 m (Giemsa, χ 400). 75

77 3.4.2 Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ Ρ. sparis Μετά από δκιμαστική παραμνή των μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ Ρ. sparis. στ διάλυμα της χρωστικής Giemsa πρέκυψε ότι χρόνς πυ απαιτείται για την ικανπιητική χρώση τυς είναι 24 m. Στις εικόνες 3.9 και 3.10 φαίννται ι διάφρες δκιμές παραμνής των παρασκευασμάτων στ διάλυμα της χρωστικής. Εικόνα 3.9 Ωριμι σπόρι τυ παράσιτυ Ρ. sparis σε επίχρισμα νεφρύ ε κτρεφόμενης τσιπύρας μετά από χρόν 24 m (Giemsa, χ 400). 76

78 DC120 Εικόνα 3.10 Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ Ρ. spans σε επίχρισμα νεφρύ ε κτρεφόμενης τσιπύρας μετά από χρόν 24 m (Giemsa, χ 400) Τυππίηση χρώσης Giemsa για εξέταση μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ C. dipldae. Μετά από δκιμαστική παραμνή των μνιμπιημένων παρασκευασμάτων τυ μυξσπριδίυ C. dipldae. στ διάλυμα της χρωστικής Giemsa πρέκυψε ότι χρόνς πυ απαιτείται για την ικανπιητική χρώση τυς είναι 30 m. Στις εικόνες 3.11 και 3.12 φαίννται ι διάφρες δκιμές παραμνής των παρασκευασμάτων στ διάλυμα της χρωστικής. 77

79 DC 120 Εικόνα 3.11 Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ C. dipldae σε επίχρισμα χληδόχυ κύστης εκτρεφόμενης χιόνας μετά από χρόν 30 m (Giemsa, χ 400). Εικόνα 3.12 Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ C. dipldae σε επίχρισμα χληδόχυ κύστης εκτρεφόμενης χιόνας μετά από χρόν 30 m (Giemsa, χ 400). 78

80 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

81 4.1 Επχιακή κατανμή και εντπισμός των μυξσπριδίων στα εκτρεφόμενα ψάρια Entermvxum leei Diamant, Lm & Dykva, 1994 Η παρασίτωση από E. leei είναι μία ασθένεια η πία είναι υπεύθυνη για σημαντικές απώλειες στις μεσγειακές ιχθυκαλλιέργειες. Τ μυξσπρίδι αυτό αρχικά ανιχνεύθηκε σε εκτρεφόμενη τσιπύρα σε δεξαμενές, στην Κύπρ και στ Ισραήλ και πρκάλεσε σβαρές απώλειες (Diamant, 1992, Diamant και συν., 1994). Στις τελευταίες περιπτώσεις, όλα τα στάδια εξέλιξης τυ παράσιτυ παρατηρήθηκαν καθόλ τ μήκς τυ εντερικύ σωλήνα, ενώ σε μια περίπτωση, ώριμι σπόρι παρατηρήθηκαν και στην υρδόχ κύστη. Μετά την πρώτη αυτή αναφρά, τ παράσιτ αυτό σχετίστηκε με θνησιμότητες όχι μόν στην τσιπύρα αλλά και σε άλλα είδη της ικγένειας Sparidae, στ Ισραήλ, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Τυρκία και στην Ελλάδα. Στ Ισραήλ, η μυξσπριδίαση από Ε. leei εξελίχθηκε σε μία από τις πι σβαρές ασθένειες πυ επηρέασαν την παραγωγή της τσιπύρας, ενώ διαγνώσθηκε και σε άλλα καλλιεργύμενα είδη ψαριών, όπως στη χιόνα (Dipldus puntazz Cetti, 1777), στ φαγκρί Pagrus pagrus Lnaeus, 1758 (Diamant, 1995) και στ είδς Sciaenps cellatus Lnaeus, 1766 στ έντερ τυ πίυ παρατηρήθηκαν όλα τα στάδια τυ παράσιτυ σε πσστό πρσβλής 40% (Diamant, 1998). Επίσης, έχει διαγνωσθεί και σε άγρια είδη ψαριών της Μεσγείυ και της Ερυθρός Θάλασσας, σε άγρια κεφαλειδή (Paperna, 1998) και σε 25 διαφρετικά είδη μεσγειακών ψαριών τα πία αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ενυδρείυ και βρέθηκαν μλυσμένα στν εντερικό σωλήνα (Padrs και συν., 2001). Τα πι έντνα μλυσμένα από αυτά ήταν είδη των ικγενειών Laridae και Blenniidae, ενώ στα είδη της ικγένειας Sparidae τ πσστό πρσβλής ήταν χαμηλό. 80

82 Στη Γαλλία, τ παράσιτ αρχικά ανιχνεύτηκε σε τσιπύρα (Sakiti και συν., 1996) και κατόπιν η ασθένεια διαγνώσθηκε και σε ιχθύδια χιόνας σε μνάδα εκτρφής στην Κρσική, πρκαλώντας αυξημένες θνησιμότητες (Tarer και συν., 1996). Στην Ιταλία, η μυξσπριδίαση αυτή ανιχνεύτηκε τη δεκαετία τυ 90 σε τσιπύρα και χιόνα σε αυξημένα πσστά πρσβλής, επηρεάζντας αρνητικά την α νάπτυξη των μλυσμένων ψαριών και πρκαλώντας θνησιμότητες της τάξεως τυ 5-10% (Ghitt unpulished data). Πρόσφατα στην Ιταλία, τ παράσιτ Ε. leei παρατηρήθηκε σε αυξημέν πσστό πρσβλής (41%) σε εντατικά εκτρεφόμενες χιόνες (σε κλωβύς) μέσυ βάρυς 25g. Τ παράσιτ ανιχνεύτηκε στν εντερικό σωλήνα και μόν στην περίπτωση αυξημένων πσστών πρσβλής παρατηρήθηκε και στη χληδόχ κύστη, ενώ τα μέγιστα πσστά πρσβλής εμφανίστηκαν τ φθινόπωρ σε θερμκρασίες μεγαλύτερες των 22 C (Merella και συν., 2005). Στην Ισπανία, τ παράσιτ αρχικά ανιχνεύτηκε για πρώτη φρά τ 1999, σε τσιπύρα μέσυ βάρυς g και σε χιόνα (Padrs και συν., μη δημσιευμένα στιχεία). Πρόσφατα ένα άλλ μυξσπρίδι, τ Entermyxum scphthalmi, Palenzuela, Rednd & Alvarez-Pelliter, 2002 τ πί σχετίζεται μρφλγικά με τ Ε. leei, παρατηρήθηκε στν πεπτικό σωλήνα και στη χληδόχ κύστη σε καλλιεργύμεν καλκάνι (Psetta maxima Lnaeus, 1758) διαφόρων μεγεθών (84-290g), πρκαλώντας εντερίτιδα και αυξημένες θνησιμότητες (Palenzulela και συν., 2002, Rednd και συν., 2002) Στην Ελλάδα, μόλυνση από Ε. leei περιγράφηκε για πρώτη φρά τ 1995 από τυς Le Bretn και Marques σε εντατική μνάδα πάχυνσης χιόνας, τσιπύρας και φαγκριύ, όπυ τ πσστό της θνησιμότητας έφτασε τ 40%. Σύμφωνα με τυς παραπάνω ερευνητές, στ έντερ χιόνας μέσυ βάρυς 30-60g παρατηρήθηκαν όλα τα στάδια εξέλιξης τυ παράσιτυ (τρφζωίτες, σπρβλάστες και ώριμι σπόρι), ενώ στη χληδόχ κύστη και στ στόμαχ παρατηρήθηκαν μόν ώριμι σπόρι. Στ φαγκρί (Pagrus majr Temmck & Schlegel, 1843) μέσυ βάρυς 350g ώριμι σπόρι, ίδιυ μεγέθυς με αυτύς πυ παρατηρήθηκαν στη χιόνα, παρατηρήθηκαν στ 81

83 έντερ και στη χληδόχ κύστη σε ιδιαίτερα αυξημέν πσστό πρσβλής (90%), ενώ στην μλυσμένη τσιπύρα τ κύρι όργαν στόχς ήταν τ έντερ. Μεγάλες ε πιδημίες με αυξημένες θνησιμότητες παρατηρήθηκαν από τ 1995 έως τ 1997 πρκαλώντας σβαρές απώλειες στην καλλιέργεια των ψαριών της ικγένειας Sparidae. Οι μεγαλύτερες θνησιμότητες (80% της παραγωγής των ειδών αυτών) παρατηρήθηκαν σε εντατικά εκτρεφόμενη χιόνα τυς καλκαιρινύς μήνες, σε βαθμό πυ να καθιστύν πλέν τ είδς αυτό ασύμφρ για εντατική καλλιέργεια (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999). Τ πι ευπαθές μέγεθς ψαριών ήταν ψάρια βάρυς 20-85g (Rigs και συν., 1999). Τ κύρι όργαν στόχς ήταν τ έντερ και η χληδόχς κύστη και λιγότερ τα βράγχια. Ώριμι σπόρι τυ παράσιτυ παρατηρήθηκαν σε όλα τα όργανα στόχυς, ενώ τρφζωίτες και σπρβλάστες παρατηρήθηκαν μόν στ έντερ (Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν. 1999). Επίσης, η ασθένεια αυτή έχει θεωρηθεί επικίνδυνη και για τα νέα καλλιεργύμενα είδη στην Ελλάδα, σαργό και λιθρίνι, πρκαλώντας αυξημένες θνησιμότητες (Alvarez-Pelliter, μη δημσιευμένα στιχεία). Στην παρύσα μελέτη, τ Ε. leei παρατηρήθηκε σε εκτρεφόμενα ψάρια χιόνα και τσιπύρα. Η χιόνα απδείχθηκε κύρις ξενιστής τυ παράσιτυ όπυ παρατηρήθηκαν τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής, γεγνός αναμενόμεν, αφύ τ είδς αυτό θεωρείται τ πι ευαίσθητ είδς στην παρασίτωση από Ε. leei (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999). Τ μέγεθς των μλυσμένων ψαριών κυμαινόταν από g, επιβεβαιώνντας με τν τρόπ αυτό την μέχρι τώρα επικρατύσα άπψη, ότι τα ψάρια μεγέθυς 20-85g είναι πι ευπαθή (Rigs και συν., 1999). Τ κύρι όργαν στόχς σε όλα τα πρσβεβλημένα ψάρια ήταν τ έντερ. Στις περιπτώσεις πυ παρατηρήθηκαν μεγάλα πσστά πρσβλής στη χληδόχ κύστη και στ νεφρό. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με άλλυς ερευνητές πυ υπστηρίζυν ότι τ έντερ είναι τ πρώτ όργαν στόχς τυ παράσιτυ και ότι σε περιπτώσεις εκτεταμένων μλύνσεων τ παράσιτ μπρεί να παρατηρηθεί και σε άλλα όργανα (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Athanasspulu 82

84 και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Merella και συν., 2005, Γκλμάζυ, 2007), ενώ νεφρός έχει αναφερθεί σαν όργαν στόχς και σε άλλες περιπτώσεις (Γκλμάζυ, 2007). Από την παρύσα έρευνα πρέκυψε ότι τ καλκαίρι είναι η επχή πυ ευνεί την έξαρση των μυξσπριδιάσεων. Τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής τυ παράσιτυ Ε. leei παρατηρήθηκαν, τις επχές με τις υψηλότερες θερμκρασίες, γεγνός πυ υπστηρίζεται και από άλλυς ερευνητές (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Athanasspulu και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Merella και συν., 2005, Γκλμάζυ, 2007) σύμφωνα με τυς πίυς τα πσστά θνησιμότητας από Ε. leei συνήθως αυξάννται σε θερμκρασίες υψηλότερες των 22 C και μειώννται σε θερμκρασίες χαμηλότερες των 15 C. Plysprlasma spans Sitia-Badilla & Alvarez - Pelliter, 1995 T Μυξσπρίδι P. sparis είναι επίσης ένα παράσιτ πυ έχει παρατηρηθεί στις μεσγειακές ιχθυκαλλιέργειες. Παρατηρήθηκε για πρώτη φρά από τυς Sitja- Badilla & Alvarez-Pelliter (1995) στην Ισπανία σε τσιπύρα, αν και αρχικά νμάστηκε Sphaerspra sp. (Sitja-Badilla & Alvarez-Pelliter 1992α). T 1999 Palenzuela και συν. μελέτησαν την παρασίτωση από Ρ. sparis στην Ισπανία σε διαφρετικά συστήματα εκτρφής και βρήκαν τ παράσιτ μόν σε ημι-εντατικά συστήματα εκτρφής και σε ψάρια μεγαλύτερα των 51 g, χωρίς να παρατηρηθεί διαφρά στ πσστό πρσβλής μεταξύ επχών. Στην Αδριατική, τ μυξσπρίδι παρατηρήθηκε στυς νεφρύς σε εντατικά καλλιεργύμενη (σε κλωβύς) χιόνα και τσιπύρα μέσυ βάρυς 250g. Ο κύρις ξενιστής απδείχθηκε η τσιπύρα με πσστά πρσβλής πυ κυμαίννταν από 7,14% έως 100%. Τ καλκαίρι και τ φθινόπωρ ήταν ι επχές πυ παρατηρήθηκαν τα μέγιστα πσστά πρσβλής στην τσιπύρα, ενώ σπρβλάστες τυ παράσιτυ παρατηρήθηκαν σε χιόνα σε αυξημέν πσστό πρσβλής (36%) την άνιξη (Mlade, 2003). 83

85 Στην Ελλάδα, έρευνες αναφέρυν (Rigs και συν., 1999, Athanasspulu και συν., 2004α, Karaguni και συν., 2005β, Γκλμάζυ, 2007), ότι η εντατικά καλλιεργύμενη τσιπύρα (σε κλωβύς) είναι κύρις ξενιστής τυ παράσιτυ, ενώ έχει παρατηρηθεί και σε μυτάκι (Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Στην τσιπύρα έχει παρατηρηθεί σε διάφρα μεγέθη σε πλλά εντατικά συστήματα εκτρφής σε υψηλά πσστά πρσβλής πυ φτάνυν έως και τ 93% και αυξημένη ένταση της παρασίτωσης την καλκαιρινή περίδ (Athanasspulu και συν., 2004α, Karaguni και συν., 2005β, Γκλμάζυ, 2007). Τ όργαν στόχ τυ παράσιτυ και στα δύ είδη ψαριών ήταν νεφρός (Rigs και συν., 1999, Athanasspulu και συν., 2004α, Γκλμάζυ, 2007). Στην παρύσα έρευνα, τ Ρ. sparis παρατηρήθηκε σε εκτρεφόμενη τσιπύρα και χιόνα, με την τσιπύρα να απτελεί τν κύρι ξενιστή τυ παράσιτυ. Τ γεγνός αυτό είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων ερευνητών πυ αναφέρυν την τσιπύρα ως τν κύρι ξενιστή τυ παράσιτυ (Palenzuela και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Mlade, 2003, Athanasspulu και συν., 2004α, Γκλμάζυ, 2007). Τ κύρι όργαν στόχς σε όλα τα πρσβεβλημένα ψάρια ήταν νεφρός και ειδικότερα τα νεφρικά σωμάτια, όπως έχει παρατηρηθεί πρηγυμένως και από άλλυς ερευνητές (Athanasspulu και συν., 2004α, Γκλμάζυ, 2007). Στα μλυσμένα ψάρια ανιχνεύτηκαν όλα τα στάδια εξέλιξης τυ παράσιτυ, τ κυρίαρχ όμως στάδι ήταν ι ώριμι σπόρι. Στην παρύσα έρευνα, τ παράσιτ Ρ. sparis παρατηρήθηκε στα περισσότερα μλυσμένα ψάρια σε όλες τις επχές, αλλά τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής παρατηρήθηκαν τόσ στα εκτρεφόμενα όσ και στα άγρια ψάρια τις επχές με τις υψηλές θερμκρασίες, όπως αυτό έχει παρατηρηθεί ξανά στην Ελλάδα (Rigs και συν., 1999, Athanasspulu και συν., 2004α, Karaguni και συν., 2005β, Γκλμάζυ, 2007). Τ εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα τυ Palenzuela και συν. (1999), ι πίι βρήκαν τ παράσιτ σε εκτρεφόμενη τσιπύρα χωρίς όμως να παρατηρηθεί διαφρά στ πσστό πρσβλής μεταξύ επχών. Η

86 διαφρά αυτή πιθανόν να φείλεται στις διαφρετικές συνθήκες εκτρφής των ψαριών πυ εξετάστηκαν, αφύ τα ψάρια στη παρύσα έρευνα πρέρχνταν από εντατική εκτρφή σε κλωβύς, ενώ στην περίπτωση τυ Palenzuela και συν. (1999) τα ψάρια πρέρχνταν από ημι-εντατικά συστήματα εκτρφής σε δεξαμενές. Ceratmvxa spp. Αρκετά είδη Μυξσπριδίων τυ γένυς Ceratmyxa έχυν παρατηρηθεί σε θαλασσινά ψάρια (Alvarez-Pelliter & Sitza-Badilla, 1993β). Σύμφωνα με τυς Αίvarez-Pelliter & Sitza-Badilla, 1993β, τα παράσιτα Ceratmyxa laracis Sitza- Badilla & Alvarez-Pelliter, 1993 και Ceratmyxa dipldae Luat, Radujkvic, Marques & Buix, 1989 παρατηρήθηκαν σε λαβράκι στη χληδόχ κύστη, ενώ σε έντνες παρασιτώσεις παρατηρήθηκε και σε έντερ, νηκτική κύστη, πάγκρεας και μεσεντέρι. Κυρίαρχ στάδι εξέλιξης τυ παράσιτυ ήταν ι τρφζωίτες και τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής παρατηρήθηκαν τ χειμώνα. Τ ίδι αυτό παράσιτ (C. dipldae) παρατηρήθηκε επίσης στη Σαρδηνία σε καλλιεργύμενη χιόνα (μέσυ βάρυς 25g) σε κλωβύς. Τ κύρι όργαν στόχς ήταν η χληδόχς κύστη και λιγότερ παρατηρήθηκε στ έντερ, ενώ τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής παρατηρήθηκαν τυς χειμερινύς μήνες (Merella και συν., 2005). Τ παράσιτ Ceratmyxa sparusaurati Sitja-Badilla, Palenzuela, Alvarez- Pelliter 1995 παρατηρήθηκε σε διάφρα συστήματα εκτρφής από τν Palenzuela και συν. (1997), πρκαλώντας όμως χαμηλές θνησιμότητες. Στην περίπτωση αυτή τ μεγαλύτερ πσστό πρσβλής παρατηρήθηκε σε ημι-εντατικά συστήματα εκτρφής (59,9%) σε τσιπύρες μεγέθυς 400g και σε εντατικά συστήματα εκτρφής (44,1%) σε τσιπύρες μεγέθυς 1000g, τυς καλκαιρινύς μήνες. Όλα τα στάδια εξέλιξης τυ παράσιτυ βρέθηκαν στη χληδόχ κύστη, ενώ σε πλύ βαριές μλύνσεις βρέθηκαν επίσης και σε παγκρεατικό ιστό, σε χληδόχυς πόρυς, σε σπλήνα καθώς και ελεύθερα στην κυκλφρία τυ αίματς. Τ παράσιτ C. sparusaurati παρατηρήθηκε επίσης στην Αδριατική σε εκτρεφόμενα σε κλωβύς είδη όπως στ 85

87 Pagellus garave Brnnich, 1768 (μέσυ βάρυς 200g) και στην τσιπύρα μέσυ βάρυς 255g σε υψηλή ένταση κυρίως τ χειμώνα. Τ όργαν στόχς τυ παράσιτυ ήταν η χληδόχς κύστη, όπυ παρατηρήθηκαν όλα τα στάδια εξέλιξης τυ παράσιτυ (Mlade. 2003). Ένα άλλ είδς, τ Ceratmyxa arcuata Thelhan, 1892, παρατηρήθηκε σε χληδόχ κύστη στ είδς Merlangius merlangus Lnaeus, 1758 στη Βόρεια Θάλασσα (Fiest & Rnga, 1996), ενώ όλα τα στάδια εξέλιξης ενός αταυτπίητυ είδυς Ceratmyxa παρατηρήθηκαν σε καλλιεργύμενη συναγρίδα Dentex dentex Lnaeus, 1758 στην Ισπανία, πρκαλώντας θνησιμότητες κυρίως σε ιχθύδια μέσυ βάρυς 3,6g. Τ κύρι όργαν στόχς στην περίπτωση αυτή ήταν η χληδόχς κύστη και τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής παρατηρήθηκαν τυς καλκαιρινύς μήνες (Cmpany και συν., 1999). Επίσης ένα αταυτπίητ είδς Ceratmyxa έχει παρατηρηθεί σε άγρια κεφαλειδή στις μεσγειακές ακτές τυ Ισραήλ (Dzikwski και συν., 2003). Στην Ελλάδα, διάφρα είδη Ceratmyxa έχυν παρατηρηθεί σε συναγρίδα, τσιπύρα, χιόνα, φαγκρί και λαβράκι από διάφρυς ερευνητές πρκαλώντας θνησιμότητες. Τ παράσιτ C. dipldae παρατηρήθηκε σε λαβράκι διαφόρων μεγεθών, στη χληδόχ κύστη και στ έντερ, ενώ έχει παρατηρηθεί και σε χληδόχ κύστη και έντερ χιόνας (Αθανασπύλυ και συν., 1998). Επίσης, σε καλλιεργύμενη συναγρίδα έχυν βρεθεί όλα τα στάδια τυ παράσιτυ C. dipldae πρκαλώντας θνησιμότητες και σε μία περίπτωση παρατηρήθηκε και C. laracis. Τα παράσιτα αυτά (C. dipldae και C. laracis) στη συναγρίδα παρατηρήθηκαν κυρίως σε χληδόχ κύστη και έντερ, με τυς σπόρυς να είναι τ κυρίαρχ στάδι (Rigs και συν., 1997, 1999). Στην Ελλάδα, σε εντατικά εκτρεφόμενες ενήλικες χιόνες έχει βρεθεί τ παράσιτ C. sparusaurati (Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007) πρκαλώντας θνησιμότητες, ενώ σε τσιπύρα (μέσυ βάρυς 40g και 400g) έχει παρατηρηθεί πι συχνά (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007) πρσβάλλντας κυρίως τη χληδόχ κύστη και τ έντερ αλλά με χαμηλές θνησιμότητες. 86

88 Τ παράσιτ αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης στη χληδόχ κύστη σε φαγκρί (μέσυ βάρυς 250g) (Αθανασπύλυ και συν., 1998). Στην παρύσα έρευνα, όλα τα στάδια εξέλιξης των παρασίτων C. dipldae και παρατηρήθηκαν σε χιόνα, χωρίς όμως να έχυν παρατηρηθεί θνησιμότητες εξαιτίας αυτών των παρασίτων. Σύμφωνα με άλλυς ερευνητές, τα παράσιτα αυτά έχυν παρατηρηθεί ξανά στην Ελλάδα, πρκαλώντας όμως θνησιμότητες όταν υπάρχυν ταυτόχρνα στν ξενιστή (Αθανασπύλυ και συν., 1998, Rigs και συν., 1999, Γκλμάζυ, 2007). Τ κύρι όργαν στόχς των ειδών Ceratmyxa στην παρύσα έρευνα, ήταν η χληδόχς κύστη. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων ερευνητών σύμφωνα με τυς πίυς η χληδόχς κύστη ήταν τ κύρι όργαν στόχς σε μλυσμένη τσιπύρα, χιόνα και φαγκρί (Alvarez-Pelliter & Sitza-Badilla, 1993β, Fiest & Rnga, 1996, Αθανασπύλυ και συν., 1998, Cmpany και συν., 1999, Rigs και συν., 1999, Mlade, 2003, Merella και συν., 2005, Γκλμάζυ, 2007). Σε περιπτώσεις εκτεταμένων παρασιτώσεων σε συναγρίδα και λαβράκι αυτό βρέθηκε σε έντερ (Alvarez-Pelliter & Sitza-Badilla, 1993β, Rigs και συν., 1997, 1999), νυκτική κύστη, πάγκρεας και μεσεντέρι (Alvarez-Pelliter & Sitza-Badilla, 1993β). Στην παρύσα έρευνα, τ παράσιτ Ceratmyxa sp. παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις επχές στην εκτρεφόμενη χιόνα, τ καλκαίρι όμως ανιχνεύτηκαν τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής γεγνός πυ επιβεβαιώνεται και από την Γκλμάζυ, Επχικότητα έχει παρατηρηθεί, σε ρισμένες περιπτώσεις σε διάφρα είδη ψαριών. Τ μεγαλύτερ πσστό πρσβλής παρατηρήθηκε τυς καλκαιρινύς μήνες στην περίπτωση μλυσμένης συναγρίδας με μυξσπρίδι τυ γένυς Ceratmyxa (Cmpany και συν., 1999), ενώ τ χειμώνα, τα μεγαλύτερα πσστά πρσβλής παρατηρήθηκαν σε λαβράκι (Alvarez-Pelliter & Sitza-Badilla, 1993β), σε εκτρεφόμενη χιόνα (Merella και συν., 2005), σε τσιπύρα και στ είδς Pagellus garave Β. (Mlade, 2003). 87

89 4.2 Μρφλγική ταυτπίηση των μυξσπριδίων Τα μρφλγικά χαρακτηριστικά και τ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων απτελύν κριτήρια για την ταυτπίηση τυς (Barthlmew, 2001). Πλλές έ ρευνες πυ έχυν γίνει μέχρι σήμερα για τα μυξσπρίδια, επικεντρώννται στην μρφλγική περιγραφή και στη μέτρηση τυ μεγέθυς των ώριμων σπόρων (Le Bretn & Marques, 1995, Kalavati και συν., 1996, Diamant, 1998, Padrs, 2001 Aseeva., 2003, Gng και συν., 2003). T μέγεθς των σπόρων τυ ίδιυ είδυς μυξσπριδίυ μπρεί να διαφέρει στα διάφρα είδη ξενιστών (Luat και συν., 1989, Jurakhn, 1993, Aseeva, 2003, ΑΙί και συν., 2006) ή ακόμα και στν ίδι ξενιστή (Diamant, 1992, Diamant και συν., 1994, Sakiti και συν., 1996). Στην παρύσα εργασία περιγράφτηκε η μρφλγία και μετρήθηκαν ι διαστάσεις των σπόρων των μυξσπριδίων Ε. leei, Ρ. sparis και C. dipldae πυ ανιχνεύτηκαν σε μεσγειακά εκτρεφόμενα ψάρια. Οι σπόρι τυ Ε. leei πυ ανιχνεύτηκαν σε εκτρεφόμενες χιόνες στην παρύσα έρευνα, δεν διέφεραν μρφλγικά από τυς σπόρυς τυ ίδιυ παρασίτυ, όπως τυς έχυν περιγράφει άλλι ερευνητές (Le Bretn & Marques, 1995). Αντιθέτως, παρατηρήθηκε διαφρά στ μέγεθς, αφύ ι σπόρι πυ περιγράφνται στην παρύσα έρευνα ήταν μεγαλύτερι συγκριτικά με τυς σπόρυς τυ ίδιυ παρασίτυ πυ έχυν παρατηρηθεί σε εκτρεφόμενη χιόνα από άλλυς ερευνητές (Le Bretn & Marques, 1995). Επίσης ήταν μεγαλύτερι και από τυς σπόρυς τυ ίδιυ παρασίτυ πυ έχει παρατηρηθεί σε άλλα είδη ψαριών όπως τσιπύρα (Diamant,1992, 1998, Diamant και συν., 1994, Sakiti και συν., 1996, Padrs και συν., 2001), φαγκρί (Le Bretn & Marques, 1995), σαργό (Padrs και συν., 2001) καθώς και ψάρια ενυδρείυ, Symphdus tea, Symphdus mediterraneus, Halatrachus didactylus, Scartella cristata, Cris juiis, (Padrs και συν., 2001). Η διαφρά αυτή στ μέγεθς μπρεί να φείλεται αφενός στη διαφρετική γεωγραφική κατανμή των σπόρων και αφετέρυ στ γεγνός ότι σε πλλές από 88

90 τις περιπτώσεις πυ αναφέρνται στη διεθνή βιβλιγραφία ι μετρήσεις των σπόρων δεν έγιναν σε νωπύς σπόρυς αλλά σε μνιμπιημένυς σπόρυς, χωρίς όμως να αναφέρεται η επίδραση των μέσων μνιμπίησης στ μέγεθς των σπόρων. Αντιθέτυς τ μέγεθς των σπόρων τυ Ε. leei πυ μετρήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι παρόμι με άλλα είδη τυ γένυς Myxidium όπως τ Myxidium elmatuli στ είδς Tylsurus chram (Ali και συν., 2006), Myxidium tuanfengensis στ είδς Lettia taenips (Gng και συν., 2003) και Myxidium giganteum στ είδς Raja miraletus (Kpatch και συν., 1996). Για τ μυξσπρίδι Ρ. span's δεν υπάρχυν πλλές αναφρές στη διεθνή βιβλιγραφία σχετικά με τη μρφλγία και τ μέγεθς των σπόρων. Οι σπόρι τυ Ρ. sparis πυ ανιχνεύτηκαν σε εκτρεφόμενες τσιπύρες στην παρύσα έρευνα, δεν διέφεραν μρφλγικά από τυς σπόρυς τυ ίδιυ παρασίτυ, όπως τυς έχυν περιγράφει άλλι ερευνητές (Sitja-Badilla & Alvarez-Pelliter 1992α, Sitja-Badilla & Alvarez-Pelliter, 1995, Palenzuela και συν. 1999). Αντιθέτως, παρατηρήθηκε διαφρά στ μέγεθς των σπόρων, αφύ ι σπόρι πυ μετρήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είχαν διαστάσεις μικρότερες από αυτές πυ αναφέρνται στη βιβλιγραφία (Sitja-Badilla & Alvarez-Pelliter, 1995), διαφρά πυ μπρεί να φείλεται στη διαφρετική γεωγραφική κατανμή των σπόρων, αφύ μέχρι τώρα ι αναφρές αφρύν μυξσπρίδια πυ έχυν ανιχνευτεί στην Ισπανία. Για τ μυξσπρίδι C. dipldae δεν υπάρχυν πλλές αναφρές στη διεθνή βιβλιγραφία σχετικά με τη μρφλγία και τ μέγεθς των σπόρων. Οι περισσότερες πληρφρίες αφρύν άλλα είδη τυ γένυς Ceratmyxa. Οι σπόρι τυ C. dipldae πυ ανιχνεύτηκαν σε εκτρεφόμενες χιόνες στην παρύσα έρευνα, δεν διέφεραν μρφλγικά και είχαν παρόμιες διαστάσεις με τυς σπόρυς τυ ίδιυ παρασίτυ, όπως τυς έχυν περιγράφει άλλι ερευνητές (Sitja-Badilla & Alvarez- Pelliter, 1993), παρά τ γεγνός επρόκειτ για άλλ είδς ξενιστή (λαβράκι). Παρόμιες διαστάσεις έχυν αναφερθεί και για άλλα είδη τυ γένυς Ceratmyxa όπως τα C. acadiensis (Mavr, 1915), C. pacifica (Kvaleva & Gaevskaya, 1983) C. jamesni 89

91 (Jamesn, 1931), ενώ στη διεθνή βιβλιγραφία έχυν αναφερθεί και μικρότερα είδη όπως τα C. taenia (Davis, 1917), C. angusta (Meglitsch, 1960) και C. larakis (Sitja- Badilla & Alvarez-Pelliter, 1993). 4.3 Εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων Η κατάψυξη είναι ένας συνηθισμένς τρόπς διατήρησής των δειγμάτων μέχρι την επεξεργασία τυς. Αυτό συμβαίνει γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις ι δειγματληψίες γίννται στ πεδί με απτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία των δειγμάτων (Garner και συν., 2005, Yurakhn και συν., 2007). Επίσης, είναι δυνατόν ι σπόρι να μνιμπιηθύν σε διάφρα μέσα όπως φρμόλη, αιθανόλη, αλκόλη με HBSS (Hank s Balanced Salt Slutin) και να βαφτύν με χρώσεις Αιματξυλίνης-Εσίνης, Gram, Giemsa (Padrs και συν., 2001). Ο χρόνς συντήρησης στην κατάψυξη και τρόπς μνιμπίησης μπρεί να επηρεάσει τ μέγεθς των σπόρων και τη μρφλγία των μυξσπριδίων, με απτέλεσμα ι μετρήσεις τυ μεγέθυς των σπόρων να μην είναι αντικειμενικές. Μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιγραφία δεν υπάρχυν αναφρές πυ να επικεντρώννται στην επίδραση της κατάψυξης ή τυ τρόπυ μνιμπίησης στ μέγεθς των σπόρων των μυξσπριδίων. Αντιθέτως, στις αναφρές πυ υπάρχυν σχετικά με τη μρφλγία των σπόρων, περιγράφεται μόν τρόπς συντήρησής τυς χωρίς να φαίνεται αν αυτός επηρεάζει τ μέγεθς των σπόρων (Davis, 1917, Sitja-Badilla & Alvarez- Pelliter, 1993, Padrs και συν., 2001, Garner και συν., 2005, Yurakhn και συν., 2007). Στη συγκεκριμένη μελετήθηκε η επίδραση της κατάψυξης για τ χρνικό διάστημα τυ ενός και των έξι μηνών καθώς και της χρώσης Giemsa στ μέγεθς των ώριμων σπόρων των μυξσπριδίων Ε. leei, Ρ. sparis και C. dipldae πυ ανιχνεύ- 90

92 τηκαν σε μεσγειακά εκτρεφόμενα ψάρια. Σύμφωνα με τα απτελέσματα πρέκυψε ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κατάψυξη ενός μηνάς μείωσε λίγ τ μέγεθς των σπόρων, όχι όμως σημαντικά. Αντιθέτως η κατάψυξη έξι μηνών μείωσε σημαντικά τ μέγεθς των σπόρων, γεγνός πυ παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της επεξεργασίας με χρώση Giemsa. Από τα απτελέσματα αυτά, βγαίνει τ συμπέρασμα ότι ι μετρήσεις τυ μεγέθυς των σπόρων πυ γίννται μέσα στ χρνικό διάστημα τυ ενός μηνάς μπρεί να είναι αντικειμενικές. Αντιθέτως ι μετρήσεις δεν πρέπει να γίννται σε σπόρυς καταψυγμένυς για έξι μήνες ή άλλυς επεξεργασμένυς γιατί τ μέγεθς τυς έχει μειωθεί σημαντικά και δεν είναι πραγματικές. 91

93 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

94 Αθανασπύλυ Φ., (2006). Σημειώσεις στ μάθημα "Παρασιτικά νσήματα των εκτρεφόμενων ψαριών στην Ελλάδα" για τ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών "Ιχθυπαθλγικά πρβλήματα εκτρεφόμενων ργανισμών", Πανεπιστήμι Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Καρδίτσα. Αθανασπύλυ Φ., Παπαδπύλυ Γ., Λύτρα Κ., (1998). Αξισημείωτες μλύνσεις από μυξσπρίδια σε εντατικά καλλιεργύμενα ψάρια της Ελλάδας. Αλιευτικά Νέα 204: Γκλμάζυ Ε., (2007). Διδακτρική διατριβή "Μελέτη της επχικότητας και τυ πσστύ μόλυνσης των μυξσπριδίων σε άγριυς πληθυσμύς θαλάσσιων ψαριών και μελέτη ρισμένων ανσλγικών παραγόντων της έμφυτης ανσίας σε πειραματικές μλύνσεις χιόνας (Dipldus puntazz C.) με τ παράσιτ Επtermyxum leei Diamant, Lm & Dykva 1994". Πανεπιστήμι Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής. Παπαθανασίυ Γ., (2004). Παρασιτικά φρτί ιχθύων αλμυρών υδάτων. Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινυ Περιβάλλντς, Πανεπιστήμι Θεσσαλίας, Βόλς. Παπυτσόγλυ Σ (1997). Εισαγωγή στις Υδατκαλλιέργειες. Εκδόσεις Σταμύλη, Αθήνα. 93

95 Aella I., Le Bretn M,, (1996). Parasitfauna f cultured Sparidae. Fish health management sea ass and sea ream farmg. A trag manual fr the aquaculture dustry. Nat Aquae Cent, Malta pp Ali M., Adel - Baki A., Sakran T., (2006). Myxidium elmatuli n. sp. and Ceratmyxa ghaffari n. sp. (Myxza: Myxsprea) Parasitic the Gallladder f the Red Sea Hundfish Tylsurus chram (Ruppell, 1837) (Telestei: Belnidae) frm the Red Sea, Egypt. Acta Prtzl, 45: Ali M. A., Adel - Baki A. S., Sakran T, Entzerth R., Adel -Ghaffar F., (2006). Myxlus luati n. sp. (Myxsprea: Myxlidae), a new parasite f haffara seaream Rhadsargus haffara (Frsskal, 1775), Red Sea, Egypt: a light and transmissin electrn micrscpy. Parasitl Res, 100(4): Alvarez-Pelliter P., (1995). Prtzan parasites f gilthead sea ream, Sparus aurata L., frm different culture systems Spa. J Fish Dis, 18: Alvarez-Pelliter P., Sitja-Badilla A., (1993a). Pathlgy f Myxsprea mare fish culture. Dis Aquat Org, 17: Alvarez-Pelliter P., Sitza-Badilla A., (1993β). Ceratmyxa spp. (Prtza: Myxsprea) fectins wild and cultured sea ass, Dicentrarchus larax, frm the Spanish Mediterranean area. J Fish Bil, 42: Amandi A., Hlt R. A., Fryer J. L., (1985). Oservatins n Myxlus sidisus (Myxza: Myxsprea) a parasite f salmnid fishes. Fish Pathl, 20: Aseeva N. L., (2003). New species f myxsprean (Myxza: Myxsprea) parasites f Ceratmyxa frm fishes f Peter the Great Bay (Japan Sea). J Parasitl, 89: Athanasspulu F., (1990). A study f the Myxsprean fectins f R. rutilus L. with special reference t Myxidium rhdei Leger, 1905 the renal tissue. Ph.D. Thesis, University f Stirlg, Stirlg. 94

96 Athanasspulu F., Karaguni E., Dtsika E., Ragias V,, Tavla J., Christfillyannis P., (2004a). Efficacy and txicity f rally admistrated anti-cccidial drugs fr nvative treatments f Plysprplasma sparis fectin Sparus aurata L. J App Icht, 20(5): Athanasspulu F., Karaguni E., Dtsika E., Ragias V,, Tavla J., Christfillyannis P., Vatss J., (2004β). Efficacy and txicity f rally admistrated anticccidial drugs fr nvative treatments f Myxlus sp. fectin sharpsnut sea ream Puntazz puntazz C. Dis Aquat Org, 62: Athanasspulu F., Karaguni E., Dtsika E., Vatss J., Christfillyannis P., Lytra K., Durala N,, (2003). Nvel treatments f Myxsprida Mediterranean fish and immunlgical respnse. Prceedgs f the EAFP meetg, Malta. Athanasspulu F., Prapas Th., Rdger H., (1999). Diseases f Puntazz puntazz C. mare aquaculture systems Greece. J Fish Dis, 22: Bahri S., Hasse Ο. K. B., Marques A., (1996). Henneguya sp. (Myxsprea, Bivalvulida) fectg f wild gilthead sea ream Sparus aurata L. frm the cast f Tunisia. Bull EurAss Fish Pathl, 10(2):31. Barthlmew J. L., (1998). Hst resistance t fectin y the myxsprean parasite Ceratmyxa Shasta: a review. J Aquat Anim. Flealth, 10: Barthlmew J. L., (2001). Salmnid ceratmyxsis : ed J Thesen, Suggested Prcedures fr the Detectin and Identificatin f Certa Ffish and Shellfish Pathgens. Blue Bk 4th Editin. Fish Health Sectin, American Fisheries Sciety. Basu S., Haidar D. P., (2004). Descriptin f Three New Myxsprean Species (Myxza: Myxsprea: Bivalvulida) f the Genera Myxilatus Davis, 1944 and Myxlus Butschli, 1882 Acta Prtzl, 43: Bush A. O., Lafferty K. D., Ltz J. M., Shstak A. W., (1997). Parasitlgy meets eclgy n its wn terms: Marglis et al. revisited. J Parasitl, 83:

97 Cmpany R., Sitza-Badilla A., Pujalte M. J., Garay E., Alvarez-Pelliter P., Perez-Sanchez J., (1999). Bacterial and parasitic pathgens cultured cmmn dentex, Dentex dentex L. J Fish Dis, 22: Current W. L., (1979). Henneguya adipse Mchew (Myxsprida) the channel catfish: ultrastructure f the plasmdium wall and sprgenesis. J Prtzl, 26: Current W.L., Janvy J.Jr., (1977). Sprgenesis Henneguya exilis /nfectg the channel catfish: an ultrastructural study. Prtistlgica 13: Current W. L,, Janvy J. Jr., Knight S. A., (1979). Myxsma funduli Kud (Myxsprida) Fundulus Kansae. ultrastructure f the plasmdium and f sprgenesis. J. Prtzl, 26: Davis H. S., (1917). The myxspridia f the Beaufrt regin, a systematic and ilgical study. Bull US Bur Fish 35: Desser S. S., Patersn W. B., (1978). Ultrastructural and cytchemical servatins n sprgenesis f Myxlus sp. (Myxsprida: Myxlidae) f the cmmn sher Ntrpis crnutus. J Prtzl, 25: Diamant A., (1992). A new pathgenic histzic Myxidium (Myxsprea) cultured gilt - head sea ream Sparus aurata L. Bull Eur Assc Fish Pathl, 12: Diamant A., (1995). Myxidium leei (Myxsprea) fectins sharpsnut sea ream Dipldus puntazz (Cetti) and cmmn sea ream Pagrus pagrus (L.) (Sparidae). Prceedgs f IVth Internatinal Sympsium f Fish Parasitlgy. Munich, Germany. Diamant A., (1997). Fish - t - fish transmissin f a mare myxsprean. Dis Aquat Org, 30:

98 Diamant A., (1998). Red drum Sciaenps cellatus (Sciaenidae), a recent trductin t Mediterranean mariculture, is susceptile t Myxidium leei (Myxsprea). Aquaculture, 162: Diamant A., Lrn J., Dykva I., (1994). Myxidium leei n. sp,, a pathgenic myxsprean f cultured sea ream Sparus aurata. Dis Aquat Org, 20: Diamant A., Wajsrt N., (1997). Experimental transmissin f Myxidium leei gilt head sea ream Sparus aurata. Bull EurAss Fish Pathl., 17(3/4): Drury R. A., Wellgtn E. A., (1980). Carletn's Histlgical Techniques. Oxfrd University Press, Oxfrd, pp Dykva I., Fiala I., Nie P., (2002). Myxlus lentisuturalis sp. n. (Myxza: Myxlidae), a new muscle-fectg species frm the Prussian carp, Carassius gieli frm Cha. Flia Parasitl, 49: Dykva I., Lrn J., (1988). Chlrmyxum reticulatum (Myxza, Myxsprea) the liver f urt (Lta lta L.) and its migratin t the fal site f fectin. EurJ Prtistl, 23: Dzikwski R., Paperna I., Diamant A., (2003). Use f fish parasite species richness dices analyzg anthrpgenically impacted castal mare ecsystems. Helgland Mare Research 57: El-Matuli M., Fischer-Scherl Th., Hffmann R. W., (1992). Present knwledge f the life cycle, taxnmy, pathlgy and therapy f sme Myxsprea imprtant fr freshwater fish. Ann Rev Fish Dis, 2: El-Matuli M., Hffmann R. W., (1991). Preventin f experimentally duced whirlg disease raw trut Oncrhynchus mykiss y fumagill. Dis Aquat Org, 10: FAO, (2006). The State f Wrld Fisheries and Aquaculture, Sfia. 97

99 Fiest S. W., (1997). Pathgenicity f renal myxspreans f fish. Bull Eur Ass Fish Pathl, 17: Fiest S. W., Rnga E., (1996). Distriutin and prevalence f gall ladder myxsprean parasites da (Limnada limnada L.) and whitg (Merlangius merlangus L.) UK castal waters. Bull Eur Assf Fish Pathl, 16(5): Garner Μ. M., Barthlmew J. L., Whipps C. M., Nrdhausen R. W., Raiti P., (2005). Renal Myxzansis Crwned River Turtles Hardella thurjii: Descriptin f the Putative Agent Myxidium hardella n. sp. y Histpathlgy, Electrn Micrscpy, and DNA Sequencg. Vet Pathl, 42: Glmazu E., Athanasspulu F., Karaguni E., Vagianu S., Tsantilas H., Karamanis D., (2006). Efficacy and txicity f rally admistrated anti-cccidial drugs fr nvative treatments f Entermyxum leei Diamant, Lrn & Dykva, 1994 fectin sharpsnut seaream Dipldus puntazz C. Internatinal Jurnal f Aquaculture-Bamidgeh 58(3): (IF= 0,435) Gng X., Lu Y., Wang, (2003). Descriptin f tw new myxsprean species parasitic freshwater fishes frm the Yangtze River Cha. Acta Prtzl, 42: Grasse P. P., Lavette A., (1978). La myxspridie Sphaermyxa sarazesi et le nuvel emranchement de Myxzaires (Myxza). Recherches sur Γ etat pluricellulaire primitif et cnsideratins phylgenetiques. Ann Sci Nat, ZI (Paris), 2: Grell K.G., (1973). Prtzlgie (Prtzlgy), 3rd edn. Sprger-Verlag, Berl-Heidelerg-New Yrk. Jadwiga G., (1991). Mare fish parasitlgy, an utle. Plish Scientific Pulishers, Warszawa. 98

100 Jy J.E., (1972). A new species f Kuda (Myxspridea: Chlrmyxidae) frm the spt, Leistmus xanthurus Lacepede, Clear Lake, Texas. J Prtzl 19: Jurakhn V. M., (1993). New data n the fauna f myxspridians frm fishes f Black Sea. Parazitlgiya, 27: ( Rusian). Kaata Z., Whitaker D. J., (1986). Distriutin f tw species f Kuda (Myxza: Multivalvulida) ffshre ppulatin f the Pacific hake, Merluccius prductus (Ayres, 1855) Can J Zl, 64: Kaata Z., Whitaker D. J., (1989). Kuda thyrsites (Gilchrist, 1924) (Myxza) the cardiac muscle f Pacific salmn (Oncrhynchus spp.) and steelhead trut ( Salm gairdneri) Can J Zl, 67: Kalavati C., Lngshaw M., Mackenzie K., (1996). Tw species f myxzan parasites (Myxsprea: Bivalvulida), cludg a new genus, frm Patagntthen sima (Richardsn, 1845) (Pisces: Telestei) the suthwest Atlantic. Sys Parasitl, 34: Karaguni E., Athanasspulu F., Tsagzis P., Ralli E., Mustakareas T., Lytra K., Dtsika E. (2005β). The impact f a successful anti-myxsprean treatment n the phagcyte functins f juvenile and adult Sparus aurata L. Internatinal Jurnal f Immunlgy and Pharmaclgy 18(1): Kie M., Whipps C.M., Kent M.L., (2004). Ellipsmyxa gii (Myxza: Ceratmyxidae) cmmn gy Pmatschistus micrps (Telestei: Giidae) uses Nereis spp. (Annelida: Plychaeta) as verterate hsts. Flia Palrasitl, 51: Kirsch B., (2006). Mare Aquaculture frm a Mediterranean perspective. Future Aquaculture-Opprtunities and Challenges Suthern and Eastern Eurpe Septemer 2006, Du, Italy. 99

101 Kvaleva A. A., Gaevskaya V., (1983). First data n fish myxspridia f the suth-eastern Pacific pen waters. Vestnik Zlgii 1: Kpatch T. K., Dieakate C., Tgueaye B. S., (1996). Myxspridia (Myxza, Myxsprea) f the genera Sphaermyxa Thelhan, 1892, Myxidium Buetschli, 1882, Zschkkeila Auerach, 1910, Bipteria Kvaljva, Zutchenk & Kras, 1983 and Lepttheca Thelhan, 1895 parasites f fish frm the cast f Senegal (West Africa). J AfrZl, 110: Le Bretn A., Marques A., (1995). Occurrence f an histzic Myxidium fectin tw mare cultured species: Puntazz puntazz C. and Pagrus majr. Bull Eur Assc Fish Pathl, 15: Lrn J., (1974). Current status f Myx- and Micrsprides. Prgress Prtzlgy, Clermnt-Ferrand. Lrn J., (1984). Diseases caused y Prtistans. In: Diseases f mare animals. Kne O ed., Vl. IV. Part I. Bilgische Anstalt Helgland, Hamurg, p: Lrn J., (1987). Myxsprea: a new lk at lng knwn parasites ffish. Parasitl Tday, 3: Lrn J., Arthur J. R., (1989). A guidele fr preparatin f species descriptin Myxsprea. J Fish Dis, 12: Lrn J., de Puytrac P., (1965). Oservatins sur Γ ultrastructure des trphzites de myxspridies. Cmpte Rendu de I Academie des Sciences 260: Lrn J., Dykva I., (1988): Sprgenesis and spre structure Kuda lunata (Myxsprea, Multivalvulida). Parasitl. Res, 74: Lrn J., Dykva I., (1995). Myxsprea (Phylum Myxza). In: W PTK (ed) Fish diseases and Disrders, Prtzan and Metazan Infectin. Ca Internatinal UK, p

102 Lm J., Dykva I., (2006). Myxzan genera: defitin and ntes n taxnmy, life-cycle termlgy and pathgenic species. Flia Parasitl, 53:1-36. Lm J., Dykva I., Lhtakva S., (1983). Fe structure f Sphaerspra renicla Dykva and Lm 1982 a myxsprean frm carp kidney and cmments n the rig f pansprlast. Prtistlgica 18: Lm J., Nle E. R., (1984). Revised classificatin f the Myxsprea BOtschli, Flia Parasitl. 31: Luat V., Radujkvie B., Marques A., Buix G., (1989). Parasites des pissns mars du mntenegr: Myxspridies. Acta Adriat, 30: Maen Y., Nagasawa K., Srimachi M., (1993). Kuda testalis n. sp. (Myxsprea: Multivalvulida) frm the testal musculature f the striped mullet, Mugil cephalus, frm Japan. J Parasitl, 79: Markiw M.E., (1989). Prtals f entry fr salmnid whirlg diseases raw trut. Dis Aquat Org, 6: Mavr J. K.,(1916). On the life - histry f Ceratmyxa acadiensis, a new species f Myxspridia frm the eastern cast f Canada. Prc Amer Acad Arts Sci, 51: Meglitsch, P., (1960). Sme celzic myxspridia frm New Zealand fishes I General, and family Ceratmyxidae. Transactins f the Ryal Sciety f New Zealand 88: Merella P., Cherchi S., Salati F., Garippa G (2005). Parasitlgical survey f sharpsnut seaream Dipldus puntazz (Cetti, 1777) reared sea cages Sardia (western Mediterranean). Bull Eur Ass Fish Pathl, 25(4): Mlade I., (2003). Myxspridean fectins Adriatic cage-reared fish. Bull Eur Ass Fish Pathl, 23: Mlnar K., (1993). Recent achievements the chemtherapy f myxsprean fectins ffish. Act Vet Hung, 41:

103 Mran J. D. W., Whitaker D. J., Kent M. L., (1999). A review f the myxsprean genus Kuda Meglitsch, 1947, and its impact n the ternatinal aquaculture dustry and cmmercial fisheries. Aquaculture, 172: Nle E. R., (1966). Myxspridia deepwater fishes J Parasitl, 52: Padrs F., Palenzuela O., Hispan C., Tsas O., Zarza C., Cresp S., Alvarez - Pelliter P., (2001). Myxidium leei (Myxza) fectins aquarium - reared Mediterranean fish species. Dis Aquat Org, 47:57-62 Padrs F., Trt L., Cresp S., (1996). Wter disease n the gilthead sea ream Sparus aurata: sme evidences f a multrifactrial etilgy. In: Chata B, Sarglia M, Sweetman J, Lavens P (eds) Internatinal Wrkshp n "Seaass and Seaream Culture: Prlems and Prspects. Verna, Italy, pp Palenzuela O., Alvarez-Pelliter P., Sitja-Badilla A., (1999). Glmerular disease assciated with Plysprplasma sparis (Myxza) fectins cultured gilthead sea ream Sparus aurata. Parasit Res, 118: Palenzuela O., Sitza-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1997). Ceratmyxa sparaurati (Prtza: Myxsprea) fectins cultured gilthead sea ream, Sparus aurata (Pisces: Telestei), frm the Spa: aspects f the hst-parasite relatinship. Parasit Res, 83: Paperna I., (1982). Kuda fectin the glmeruli, mesenteri and peritneum f cultured Sparus aurata L. J Fish Dis, 5: Paperna I., (1991). Diseases caused y parasites the aquaculture f warm water fish. Ann Rev Fish Dis, 1: Paperna I., (1998). Mariculture versus envirnment: risks and impacts. Bilgia Mara Mediterranea, 5: Raae Z., (1964). Zarys Prtzlgii (An Outle f Prtzlgy), PWN, Warszawa. 102

104 Rednd J. M., Palenzuela O., Riaza A., Macias A., Alvarez-Pelliter P., (2002). Experimental transmissin f Entermyxum scphthalmi (Myxza), an enteric parasite f Turt Scphthalmus maximus. J Parasitl, 88(3): Rigs G., Grigrakis K., Christphilgiannis M., Nengas I., Alexis M., (1997). Ceratmyxa spp. (Myxsprea) fectins cultured cmmn dentex frm Greece. Bull Eur Ass Fish Pathl, 17: Rigs G., Christphilgiannis P., Yiagnisi M., Andripulu A., Kutsdimu M., Nengas M., Alexis M., (1999). Myxsprean fectins Greek mariculture. Aquacult Intern, 7: Rerts R. J., (1989). Fish pathlgy. Bailliere, Tdall, Lndn. Sakiti N., Jacquem D., Marques A., (1994). Presence en Mediterranee ccidental d une Myxspridie histzique pathgene parasite du tue digestif de la daurade en aquaculture. Pster GPLF, Nice. Sakiti N., Tarer V., Jacquem D., Marques A., (1996). Presence en Mediterranee ccidentale d' une Mixspridie histzique pathgene dans les elevages du daurade, Sparus aurata. Ann Sci Nat Zl Paris, 17: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1992a). Sphaerspra (Myxsprea: Bivalvulida) fectin cultured head sea ream, Sparus aurata L.: a prelimary reprt. J Fish Dis, 15: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1992β). Light and electrn micrscpic descritin f Sphaerspra dicentrarchi n. sp. (Myxsprea: Sphaerspra) frm wild and cultured sea ass (Dicentrarchus larax L ). J Prtzl, 39: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1993a). Pathlgy f Myxsprea mare fish culture. Dis Aquat Org, 17: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1993δ). Light and electrn micrscpical descriptin f Ceratmyxa laralis n. sp. and a redescriptin f C. dipldae 103

105 (Myxsprae.Bivalvulida) frm wild and cultured Mediterranean sea ass Dicentrarchus larax (L.) (Telestei: Serranidae). Sys Parasitl, 26: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1993β). Ppulatin dynamics f Sphaerspra dicentrarchi Sitja-Badilla et Alvarez-Pelliter, 1992 and S. testicularis Sitja-Badilla et Alvarez-Pelliter, 1990 (Myxsprea: Bivalvulida) fectins wild and cultured Mediterranean sea ass (Dicentrarchus larax L.). Parasitl Res, 106: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1993y). Pathgenic effects f Sphaerspra dicentrarchi Sitja-Badilla et Alvarez-Pelliter, 1992 and S. testicularis Sitja-Badilla et Alvarez-Pelliter, 1990 (Myxsprea: Bivalvulida) parasitic the Mediterranean sea ass Dicentrarchus larax L. (Telestei: Serranidae) and the cell-mediated immune reactin: a light and electrn micrscpy study. Parasitl Res, 106: Sitja-Badilla A., Alvarez-Pelliter P., (1995). Light and electrn micrscpic descritin f Plysprplasma ng (Myxsprea), Plysprplasma sparis ns. and Plysprplasma mugilis nsp. frm Liza aurata L. Eur J Parasitl, 31(1): Stehr C., Whitaker D. J., (1986). Hst - parasite teractin f the myxspreas Kyda panifrmis Kaata and Whitaker, 1981 and Kuda thyrsites (Gilchrist, 1924) the muscle f Pasific whitg, Merlucius prductus (Ayres): an ultrastructural study. J. Fish Dis, 9: Tarer V., Sakiti N., Le Bretn A., Marques A., (1996). Myxidium leei, a pathgen myxspridian frsparids Mediterranean aquaculture. Icht Acta, 9: Uspenskaya A. V., (1982). New data n the life cycle and ilgy f Myxspridia. Archiv fur Prtistenkunde 126: Uspenskaya A. V., (1984). Cytlgy f Myxspridia ( Russian). Nauka Pulishg Huse, Lengrad, 122p.

106 Weidner E., Overstreet R. M., (1979). Sprgenesis f a myxspridian with mtile spres. Cell Tissue Res, 201: Whitaker D. J., Kent M. L., (1991). Myxsprean Kuda thyrsites'. A Cause f Sft Flesh Farm-Reared Atlantic Salmn. J Aquat Anim Health, 3: Whitaker D. J., Kent M. L., Sakanari J. A., (1996). Kuda miauriculata n. sp. (Myxza, Myxsprae) frm the musculature f Bcacci (Seastes paucispis) frm Califrnia. J Parasitl, 82(2): Wlf K., Markiw Μ. E., (1984). Bilgy cntravenes taxnmy the Myxza: new discveries shw alternatin f verterate and verterate hsts. Science, 255: Yamaguti S., (1963). Systema Helmthum Vl. I-II. Interscience Pulishers, New Yrk. Ykyama H., (1993). Studies n the life cycle f sme myxspreans. Ph.D. Thesis, The University f Tky, Tky. Yurakhn V. M., Ovcharenk M. O., Hlzer A. S., Saraeev V. L., Baluena J. A., (2007). Kuda unicapsula n. sp. (Myxsprea: Kudidae) a parasite f the Mediterranean mullets Lisa ramada and L. aurata (Telestei: Mugilidae). Parasitl Res, 101(6): Zar J. H (1996). Bistatistical Analysis, 3rd Edn. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 105

107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

108 Crsstas Case Prcessg Summary wter_sprg * p. sparis_sparus wter_sprg * e.leei_ sparus wter_sprg * ceratmyxa_sparus wter_sprg * p. sparis_puntazz wter_sprg * e.leei_ puntazz wter_sprg * ceratmyxa_puntazz Cases Valid Missg Ttal N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% wter_sprg * p.sparis sparus Crssta Cunt p.sparis sparus nt fected fected Ttal wter_sprg wter sprg Ttal Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearsn Chi-Square 3,793 1,051 Cntuity Crrectin? 2,427 1,119 Likelihd Rati 4,184 1,041 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Fisher's Exact Test,114,057 Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a- Cmputed nly fr a 2x2 tale 3,761 1,052-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 3,

109 wter_sprg * e.leei_sparus Crssta Cunt e.leei sparus nt fected fected Ttal wter_sprg wter sprg Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 6,316 1,012 Cntuity Crrectin? 4,386 1,036 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 8,634 1,003 6,263 1,012 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),027,014 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 3,00. wter_sprg * ceratmyxa_sparus Cunt Crssta ceratmyxa_ sparus nt fected Ttal wter_sprg wter sprg Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 120 a N statistics are cmputed ecause ceratmyxa_sparus is a cnstant. a

110 wter sprg * p.sparis puntazz Cunt Crssta p.sparis_ puntazz nt fected Ttal wter_sprg wter sprg Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 120 a N statistics are cmputed ecause p.sparis_puntazz is a cnstant. a wter sprg * e.leei puntazz Cunt Crssta e.leei_ puntazz nt fected Ttal wter_sprg wter sprg Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 120 a N statistics are cmputed ecause e.leei_puntazz is a cnstant. a

111 wter_sprg * ceratmyxa_puntazz Crssta Cunt ceratmyxa puntazz nt fected fected Ttal wter_sprg wter sprg Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 1,905 1,168 Cntuity Crrectin? 1,219 1,270 Likelihd Rati Fisher s Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 1,937 1,164 1,889 1,169 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),269,135 0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 7,50. Crsstas Case Prcessg Summary wter_summer * p. sparis_sparus wter_summer * e. Ieei_sparus wter_summer * ceratmyxa_sparus wter_summer * p. sparis_puntazz wter_summer * e. leei_puntazz wter_summer * ceratmyxa_puntazz Cases Valid Missg Ttal N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% Π0

112 wter_summer * p.sparis sparus Cunt Crssta p.sparis sparus nt fected fected Ttal wter_ wter summer summer Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 18,072 1,000 Cntuity Crrectin3 16,008 1,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 21,379 1,000 17,921 1,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),000,000 0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 9,50. wter_summer * e.leei sparus Cunt Crssta e.leei s parus nt fected fected Ttal wter_ wter summer summer Ttal

113 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 3,077 1,079 Cntuity Crrectin3 1,368 1,242 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 4,236 1,040 3,051 1,081 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),244,122 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 1,50. wter_summer * ceratmyxa_sparus Cunt Crssta ceratmyxa_ sparus nt fected Ttal wter_ wter summer summer Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 120 a- N statistics are cmputed ecause ceratmyxa_sparus is a cnstant. a 112

114 wter_summer * p.sparispuntazz Cunt Crssta p.sparis puntazz nt fected fected Ttal wter_ wter summer summer Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 5,217 1,022 Cntuity Crrectin? 3,339 1,068 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a- Cmputed nly fr a 2x2 tale 7,149 1,008 5,174 1,023 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),057,029 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 2,50. wter summer * e.leeipuntazz Cunt Crssta e.leei puntazz nt fected fected Ttal wter_ wter summer summer Ttal

115 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 38,242 1,000 Cntuity Crrectin3 35,650 1,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 49,607 1,000 37,923 1,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),000,000-0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 14,50. wter summer * ceratmyxa puntazz Cunt Crssta ceratmyxa puntazz nt fected fected Ttal wter_ wter summer summer Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square Value cr df Asymp. Sig. (2-sided) 1 1,000 Cntuity Crrectin3, ,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120, ,000, ,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 1,000,628 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 0 cells (.0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 5,00.

116 Crsstas Case Prcessg Summary wter_autumn * p. sparis_sparus wter_autumn * e. Ieei_sparus wterautumn * ceratmyxa_sparus wter_autumn * p. sparis_puntazz wter_autumn * e. leei_puntazz wter_autumn * ceratmyxa_puntazz Cases Valid Missg Ttal N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% wter_autumn * p.sparis sparus Cunt Crssta p.sparis sparus nt fected fected Ttal wter_ wter autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 2,807 1,094 Cntuity Crrectin? 1,579 1,209 Likelihd Rati 3,051 1,081 Fisher s Exact Test Lear-y-Lear Assciatin 2,784 1,095 N f Valid Cases 120 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),207,103 a Cmputed nly fr a 2x2 tale. 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 3,

117 wter_autumn * e.leeisparus Cunt Crssta e.leei_ sparus nt fected Ttal wter_ wter autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 120 a N statistics are cmputed ecause e.leei_sparus is a cnstant. a wterautumn * ceratmyxasparus Cunt Crssta ceratmyxa_ sparus nt fected Ttal wter_ wter autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 120 a N statistics are cmputed ecause ceratmyxa_sparus is a cnstant. a 116

118 wter_autumn * p.sparis_puntazz Cunt Crssta p.sparis puntazz nt fected fected Ttal wter_ wter autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 2,034 1,154 Cntuity Crrectin?,508 1,476 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 2,806 1,094 2,017 1,156 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),496,248 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 1,00. wter_autumn * e.leei puntazz Cunt Crssta e.leei puntazz nt fected fected Ttal wter_ wter autumn autumn Ttal

119 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 6,316 1,012 Cntuity Crrectin? 4,386 1,036 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 8,634 1,003 6,263 1,012 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),027,014-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 3,00. wter_autumn * ceratmyxa_puntazz Cunt Crssta ceratmyxa puntazz nt fected fected Ttal wter_ wter autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square,536 1,464 Cntuity Crrectin?,134 1,714 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 120 a Cmputed nly fr a 2x2 tale,541 1,462,531 1,466 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),717,359 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 4,00.

120 Crsstas Case Prcessg Summary sprg_summer * p. sparis_sparus sprg_summer * e. Ieei_sparus sprg_summer * ceratmyxa_sparus sprg_summer * p. sparis_puntazz sprg_summer * e. leei_puntazz sprg_summer * ceratmyxa_puntazz Cases Valid Missg Ttal N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% spnng_summer * p.sparis_sparus Cunt Crssta p.sparis sparus nt fected fected Ttal sprg_ sprg summer summer Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 8,204 1,004 Cntuity Crrectin? 6,952 1,008 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 8,487 1,004 8,138 1,004 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),006,004-0 cells (.0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 11,

121 sprg_summer * e.leeisparus Cunt Crssta e.leei sparus nt fected fected Ttal sprg_ sprg summer summer Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square,927 1,336 Cntuity Crrectins,380 1,537 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale,946 1,331,920 1,338 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),492,271 t>- 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 4,39. sprg_summer * ceratmyxa sparus Cunt Crssta ceratmyxa_ sparus nt fected Ttal sprg_ sprg summer summer Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 123 a- N statistics are cmputed ecause ceratmyxa_sparus is a cnstant. a 120

122 sprgsummer * p.sparis_puntazz Cunt Crssta p.sparis puntazz nt fected fected Ttal sprg_ sprg summer summer Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 5,472 1,019 Cntuity Crrectin? 3,544 1,060 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 7,401 1,007 5,428 1,020 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),025,025-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 2,44. sprg summer * e.leei puntazz Cunt Crssta e.leei puntazz nt fected fected Ttal sprg_ sprg summer summer Ttal

123 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 39,844 1,000 Cntuity Crrectin? 37,207 1,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 51,244 1,000 39,520 1,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),000, cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 14,15. sprg summer * ceratmyxa_puntazz Cunt Crssta ceratmyxa puntazz nt fected fected Ttal sprg_ sprg summer summer Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 1,632 1,201 Cntuity Crrectin? 1,003 1,317 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 1,663 1,197 1,618 1,203 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),273,158 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 7,32.

124 Crsstas Case Prcessg Summary sprg_autumn * p. sparis_sparus sprg_autumn * e. Ieei_sparus sprg_autumn * ceratmyxa_sparus sprg_autumn * p. sparis_puntazz sprg.autumn * e. leei_puntazz sprg_autumn * ceratmyxa_puntazz Cases Valid Missg Ttal N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% sprg autumn * p.sparis_sparus Cunt Crssta p.sparis sparus nt fected fected Ttal sprg_ sprg autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square,053 1,817 Cntuity Crrectin?, ,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123,054 1,817,053 1,818 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 1,000,534 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 5,

125 sprg_autumn * e.leei_sparus Cunt Crssta e.leei sparus nt fected fected Ttal sprg_ sprg autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 6,007 1,014 Cntuity Crrectin? 4,130 1,042 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 8,322 1,004 5,958 1,015 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),028,016-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 2,93. sprg autumn * ceratmyxa sparus Cunt Crssta ceratmyxa_ sparus nt fected Ttal sprg_ sprg autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 123 a- N statistics are cmputed ecause ceratmyxa_sparus is a cnstant. a

126 L sprg autumn * p.sparispuntazz Cunt Crssta p.sparis puntazz nt fected fected Ttal sprg_ sprg autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 2,135 1,144 Cntuity Crrectin?,559 1,455 Likelihd Rati Fisher s Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 2,906 1,088 2,117 1,146 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),236,236-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is,98. sprg autumn * e.leei_puntazz Cunt Crssta e.leei puntazz nt fected fected Ttal sprg_ sprg autumn autumn Ttal

127 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 6,623 1,010 Cntuity Crrectin? 4,643 1,031 Likelihd Rati 8,938 1,003 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Fisher's Exact Test,012,012 Lear-y-Lear Assciatin DjOy N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale. 2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 2,93. sprg autumn * ceratmyxa_puntazz Cunt Crssta ceratmyxa puntazz nt fected fected Ttal sprg_ sprg autumn autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 3,844 1,050 Cntuity Crrectin? 2,780 1,095 Likelihd Rati Fisher s Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 4,049 1,044 3,813 1,051 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),076,046 a Cmputed nly fr a 2x2 tale - 0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 6,34.

128 Crsstas Case Prcessg Summary summer_autumn * p. sparis_sparus summer_autumn * e. Ieei_sparus summer_autumn * ceratmyxa_sparus summer_autumn * p. sparis_puntazz summer_autumn * e. leei_puntazz summer_autumn * ceratmyxa_puntazz Cases Valid Missg Ttal N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% summer_autumn * p.sparissparus Crssta Cunt p.sparis sparus nt fected fected Ttal summer_autumn summer autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 5,519 1,019 Cntuity Crrectin5 4,529 1,033 Likelihd Rati 5,621 1,018 Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin 5,474 1,019 N f Valid Cases 123 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),026,016 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 12,

129 summer_autumn * e.leei sparus Crssta Cunt e.leei sparus nt fected fected Ttal summer_autumn summer autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 3,229 1,072 Cntuity Crrectin? 1,469 1,225 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a- Cmputed nly fr a 2x2 tale 4,386 1,036 3,203 1,074 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),113,113-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 1,46. summer autumn * ceratmyxasparus Cunt Crssta ceratmyxa_ sparus nt fected Ttal summer_autumn summer autumn Ttal Chi-Square Tests Pearsn Chi-Square N f Valid Cases Value 123 a N statistics are cmputed ecause ceratmyxa_sparus is a cnstant. a 128

130 summer_autumn * p.sparis_puntazz Crssta Cunt p.sparis puntazz nt fected fected Ttal summer_autumn summer autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square,178 1,673 Cntuity Crrectin?,006 1,939 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale,179 1,673,177 1,674 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),740,469-2 cells (50,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 4,39. summer autumn * e.leei_puntazz Crssta Cunt e.leei puntazz nt fected fected Ttal summer_autumn summer autumn Ttal

131 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square 16,687 1,000 Cntuity Crrectin? 15,130 1,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale 17,304 1,000 16,551 1,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),000, cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 18,54. summerautumn * ceratmyxa_puntazz Crssta Cunt ceratmyxa puntazz nt fected fected Ttal summer_autumn summer autumn Ttal Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearsn Chi-Square,053 1,817 Cntuity Crrectin?, ,000 Likelihd Rati Fisher's Exact Test Lear-y-Lear Assciatin N f Valid Cases 123 a Cmputed nly fr a 2x2 tale,054 1,817,053 1,818 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 1,000,534-0 cells (,0%) have expected cunt less than 5. The mimum expected cunt is 5,37.

132 π c I 0, m Is-" 1, , , , m 42q l s 0, ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 E. leei (ΝΩΠΑ) Μέσς m r- Τυπικό σφάλμα 0, ω =2. *3 < h- c Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ (Διακύμανση 1, , , Κύρτωση 1,4161 Ε-17 Ασυμμετρία Εύρς CsT X < LU cm" Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 187,5 Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, cm" 0, cm" cm" 1, , , , ΙΟ Ο 112,5 50 0, E. leei ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 E. leei (ΝΩΠΑ) Μέσς Τυπικό σφάλμα 20,751 0, (Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ (Διακύμανση 3, Κύρτωση Ασυμμετρία 9, , , U' Q- LU Ελάχιστ 17,51 Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Ο 1037,5 Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ (Μέσς Γ^ Ν-" Τυπικό σφάλμα (Διάμεσς Επικρατύσα τιμή (Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, h-" h-" 00 Ο 8 8 1, (Διακύμανση 0, (Κύρτωση 0, Ασυμμετρία Εύρς ΙΟ Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα 387,5] Πλήθς θ9 Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, >- ΠΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟ Ε. leei (ΝΩΠΑ) ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Ε. leei (ΝΩΠΑ) Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 10,051 Μέσς ΙΟ " Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Ο Ο 0, ,1251 Κύρτωση Ασυμμετρία 501 7, Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα c\t Ο cm" 502,5 1Εύρς 1Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) U> Ο 'cr < 1= δ c π " Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 Ε. leei (ΝΩΠΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 Ε. leei (ΝΩΠΑ) (Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 3,75 0, ] r- c ΙΟ 1, , ] Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση [Ασυμμετρία -2, ] 1,4161 Ε-Ϊ7] 1Κύρτωση 1Ασυμμετρία [Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ cm" m cm" I Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ [Άθρισμα 187[5] Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

133 E. leei ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 E. leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 E.leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) _ Μ Φ Ο.8 Ζ ιΰ ϊ >! si as S ΐϋ eg. w α> Ο α> ζ. X Ψ 2 >- τ- < 0. ζ Ο LU ^ LU 8,25 0, Μέσς " Τυπικό σφάλμα 0, m Γ-" ΙΟ r-~ Διάμεσς Μέσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Ο) 8 LO ΟΟ Μ- θ' Επικρατύσα τιμή cm" cm" Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς LO ΟΟ σ>" 0, , , , , Μέση απόκλιση τετραγώνυ Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση r- Ο 2, , O 412,51 (Διακύμανση Κύρτωση [Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 1, , , , , cm" cm" Ο Κύρτωση (Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς ΟΟ I Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 0, , ] 13, ] Μέσς [Τ υπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση μ- (Ο Ο * i Κύρτωση [Ασυμμετρία cm" 8 8 Ο 8 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα cm" 1Εύρς Is-" cm" Ελάχιστ 1Μέγιστ [Άθρισμα Πλήθς 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Μ" 5 Ο r- " Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 E.leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 Ε. leei ("ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) 2,05 Sr Γ- Ι'- Ο Ο) " cm" cm" (Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή h~" Μέσς Μέσς 0, h-" 0, Τυπικό σφάλμα (Διάμεσς 2,51 1, , , , Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση (Ασυμμετρία Γ ΟΟ Επικρατύσα τιμή (Μέση απόκλιση τετραγώνυ cm" 2, , ,77627Ε-17 1, , (Διακύμανση -1, Κύρτωση 0, (Ασυμμετρία Τυπικό σφάλμα Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Ο ] Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ 102,5 50 0, Άθρισμα Πλήθς Γ ΟΟ 8 1Εύρς Ελάχιστ cm" cm" I Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα 177,5 Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) θ9 '5- Sr ' Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

134 ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 Ε. leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) " 0, h-" h- 1Μέσς Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή <Ν 0, m CsT 1, , , , [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση 0, ) 0, LO cm" h- s 0, Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 3, , cm' m cm" 140] m 0, cm" 0, cm" m cm' 1, , , , m Ο 142,5 m 0, E. leei ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 E.leei (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) Ζ φ α 5 ζ. X Ψ 5 2< Ο uj μ >: * gp ρ < c =. Ζ φ G ω ζ. X >: «<ί Ο jj] 1 κ S < * Μέσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 18,451 0, Επικρατύσα τιμή Is-" Μέση απόκλιση τετραγώνυ 2, Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση ' 0, , [Μέσς [Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 4, , , Κύρτωση Ασυμμετρία 3, , ) CT I zjl σ <1-0, ) 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Is-" cm" cm 922,5 0, Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) m 425) ΙΟ Κύρτωση [Ασυμμετρία [Εύρς [Ελάχιστ 1Μέγιστ [Άθρισμα Πλήθς ι^ σ> -t " # Χτ cr > 3 Ε ZL W W' Ό ZL 8 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ z ^ C Φ z & I u) ^ < > s < S' < * z C S g. Ξ uj < * Z CZ LU w 2 O L- X ^ = ϋ < * Μέσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή 0, [Μέσς Τυπικό σφάλμα cm" Μέσς 0, ) Τυπικό σφάλμα Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση 2, ΙΟ Διά μέσς Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση m cm" cm" 0, ) Διά μέσς [Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ CC , Ασυμμετρία Ο 9 Κύρτωση Ασυμμετρία 0, , , Διακύμανση [ Κύρτωση Ασυμμετρία 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα m Εύρς cm" 1Εύρς X 'Ό -< LL1 cm' Ελάχιστ Μέγιστ 402,51 Άθρισμα θη Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) (Πλήθς Ο ΙΟ Πλήθς 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

135 7,75 I 0, ι Is-" ι I 1, I 1, , , ΙΟ ΙΟ 387,5 5m 0, ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 Ε. leei (GIEMSA) Μέσς Τυπικό σφάλμα σ) Is- π " Διάμεσς ΙΟ cm ΙΟ cm Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση 1, ] 1, C" ΙΟ Is (Ο " 1 [Ασυμμετρία 1, _ LU ΙΟ cm Ελάχιστ Μέγιστ ΙΟ cm" σ. < ι ΙΟ cm" ΙΟ Πλήθς 50 Ο ι" CT > 1= ZL ω Ό =L α> D C0 I h~ σ> " ΙΟ 0, ι cm" ΙΟ cm" c Is*. ΙΟ c 3, ΙΟ " 0, ΙΟ Is-" Ο ΙΟ Is-" 182,51 [s 0, E. leei ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 Ε. leei (GIEMSA) Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 1Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Γ " 0, ΙΟ Is-" ΙΟ γ*-" 2, , Κύρτωση [Ασυμμετρία -0, j -0, ] Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς ν' Ο LU Ο ΙΟ ι cm" cm" ΙΟ ΙΟ Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΙΟ " ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ [S8 Z Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 0, ] 1Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση ι r-" ΙΟ Is-" Γ- ΓΟ r- ί 2, Κύρτωση Ασυμμετρία -0, , Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ ΙΟ ΙΟ Άθρισμα 3925] Πλήθς [s Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, ΠΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟ' Ε. leei (GIEMSA] Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 0, ΙΟ ν Is-" ΙΟ 1, , CT τ- Ο. Ό * Ο S ΙΟ ' [Ασυμμετρία 0, ] Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Ο Ο LU ΙΟ ΙΟ Is-" ι cm" s Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ι " ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Ε. leei (GIEMSA) ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 Ε. leei (GIEMSA; Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 2,8251 0, ΙΟ ΙΟ cm" cm" Is- Γ 8 σ> Μέσς Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) " 1 Q- 0, , Ασυμμετρία 1Εύρς ΙΟ ΙΟ σ> ΙΟ Is- " Ελάχιστ ι Μέγιστ ΙΟ [Άθρισμα 141,25] Πλήθς [s ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 Ε. leei (GIEMSA) Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα Λ

136 ~ ~ 5 ϊ\ I 0, m 1, , , , m cm" ~ T 5 \ 0, ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 P. sparis (ΝΩΠΑ) Μέσς S8 S Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 0, Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 1, , Διακύμανση [Κύρτωση Ασυμμετρία -1, , Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Αθρισμα Πλήθς c\f Is-" 292,51 Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 50] 0, ' ΟΟΌ ΙΌ m ι^ σ>_ 0^33 cm' l' m " 52,5θ 50,00 ' P. spans ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 P. sparis (ΝΩΠΑ) Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς σ> Is-" τ LO (Μ " m 2, , , , h»" Ελάχιστ Μέγιστ Αθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) \ cm" 8 8 s 8 Ο ' ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ 1Μέσς s s Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, m m 8τΤ Is- Ο Is- Ο [Διακύμανση 1, Ο) δ Κύρτωση [Ασυμμετρία σ> cm" 5 3 " 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ cm" Is-" 252,51 (Αθρισμα Πλήθς [s Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, ΠΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟ P. sparis (ΝΩΠί Μέσς 16,95 Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 0, r-" ΙΟ h-" 2, , , , Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) cm" Is-' Is-" s s σ> 3 Is" ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 Ρ. sparis (ΝΩΠΑ) Μέσς Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς Is's 0, ] Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ m 00 [Διακύμανση 1, ] CT 3> Cl 2 σι Ασυμμετρία 3 " 1Εύρς Ελάχιστ cm' Μέγιστ m h-" Άθρισμα 252,5 [Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Ρ. sparis (ΝΩΠΑ) Μέσς [Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 1Εύρς Ελάχιστ 1Μέγιστ Άθρισμα 1Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 Ρ. sparis (ΝΩΠΑ) Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 3 CL - Ασυμμετρία 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα 1Πλήθς S Ο ' "Cp cr > t= =L OJ KJ* Ό ZL D ΠΚ=Πλική κάψα

137 P. spans ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 P. sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 P. sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ).<2 w 1 <Λ I ft 2 II S 5 fi O. z x </> w* Is 8 5 si 9 uj 1 < 5 Ϊ. 5^ 0, Μέσς 00 V10 Τυπικό σφάλμα 0, m Διάμεσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 0, h-" 1, Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση Επικρατύσα τιμή m 1, , Μέση απόκλιση τετραγώνυ 1, , , , , CT 13-3 D< 6, Μέσς ΙΤυπικό σφάλμα Διάμεσς IΕπικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση 8 0, , I Μέσς ΙΤυπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ σ> σ> ζγ I3 Ο X. Ό < Κύρτωση Ασυμμετρία 0, Κύρτωση Ασυμμετρία -0, , Κύρτωση Ασυμμετρία 1, , Κύρτωση Ασυμμετρία ι cm' 275] 8 Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς cm" 1Εύρς m X LU X Ο Ο 1Εύρς Ελάχιστ cm" 1Εύρς 7,51 292,51 8 Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς lss ι Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 797,5 Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 1 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) m I Μ- h- " Πλήθς [Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 Ρ. sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) W δ»* X UJ C 2 W L. ί H S6 0 0, Μέσς [Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς 05 ^r" Μέσς 0, σ 3. 1 Ό 1= 3 Η 0, Επικρατύσα τιμή [Διάμεσς Μέσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 1, , Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση m $ δ δ 1, Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 1, , Κύρτωση 0, σ. ω 3. 3 < 0, , ] -0, ] [Κύρτωση 3, Κύρτωση O cm" cm' Is-" Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα cm" h- Ασυμμετρία [Εύρς [Ελάχιστ Is- LL1 Μ hp" σ. ω < Μέγιστ cm" Is-" 1Εύρς Ελάχιστ Πλήθς Άθρισμα Πλήθς Μέγιστ Άθρισμα 0, [Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα I

138 P. spans ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 Ρ. s p a r is (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 Ρ. s p a r is (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ).«Ζ <β Q. 5 X ; s >- 2 Q. Ζ 5 8? Sfe ι C * 2 S * G ϋ u- < > ^ 8 Ε w 9-12 ΙΟ α> 0, Μέσς Τυπικό σφάλμα ι ΙΟ Διάμεσς σ> θ' ΙΟ ΙΟ Μέσς Τυπικό σφάλμα ιό Μέσς 14,451 0, Τυτπκό σφάλμα 0, y-r 8 =Σ- Ό < ΙΟ Ο» η. 'Ό 0, , , , [Επικρατύσα τιμή [Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση 0, ΙΟ ' Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση ΙΟ Is» < ΙΟ ΙΟ 2, , , ί [Κύρτωση Ασυμμετρία 10, , ΙΟ ι CN [Εύρς Ελάχιστ ΙΟ Is»" >- VW Ξ 242,5 Άθρισμα ι ι cm ι Is-' Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα -0, Επικρατύσα τιμή 1Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 2, Μέσς Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 1Διακύμανση 6, , , Κύρτωση 1Ασυμμετρία ΙΟ νγ ΙΟ νγ Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ ΙΟ cm" 1Εύρς ΙΟ Γ Is» ι Πλήθς 0, * Ο ι' Χτ C > 1= ZL # ZL α m ι S I Πλήθς ΙΟ Άθρισμα Πλήθς 17,5 722,5 8 O ' Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%)? 8 ' Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Ελάχιστ [Μέγιστ 1Άθρισμα 1Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 P.sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 Ρ. sparis (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) θ' 0, Μέσς Τυπικό σφάλμα ΙΟ Μ-' 0, j Διάμεσς ΙΟ Μέσς Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς π 0, ΙΟ Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 1, [Επικρατύσα τιμή 0, Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, [Διακύμανση ΙΟ 1, [ -1, , Κύρτωση Ασυμμετρία 3, [Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση [Κύρτωση ΙΟ 0, ] 0, μ- ττ (Μ Ο Ο Ασυμμετρία 5, , ] Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία ΙΟ cm' Q- Ο LU ΙΟ θ'. '3 LU ΙΟ Ο CL LU Ο ι Ελάχιστ ΙΟ cm" 1Ελάχιστ ΙΟ cm" Ελάχιστ cm' Μέγιστ ΙΟ Is-' 1Μέγιστ Άθρισμα 237[5] [Άθρισμα 03 Πλήθς [s [Πλήθς ΙΟ Is-' 8 Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

139 P. sparis ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 Ρ. sparis (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 Ρ. sparis (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) < (/> si α. Q χ R W μς. w α. Ο X Η- < «<0 ΐ ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ Ρ. sparis (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) Π m 0, Μέσς Τυπικό σφάλμα rf 0, Μέσς 1Τυπικό σφάλμα 14,75 0, U") Διάμεσς m m Διάμεσς ΙΟ Μέσς ΙΤυττικό σφάλμα Διάμεσς Γ- c" I Μέσς 0, m csf Τυπικό σφάλμα Διάμεσς m 0, , , , Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ (Διακύμανση 0, , Κύρτωση Ασυμμετρία 8, Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση 1Ασυμμετρία 2, , , Επικρατύσα τιμή 1Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση ~ 0, Ασυμμετρία 2, ! 5, , , Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία ~ Ϊ Ά 240 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς -3, * c\f 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ι m Γ- Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Ο 04 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Γ-~ [Εύρς 737,5 Ο m r-" m m 9 Γ- rf σ> " Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Άθρισμα Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα 1Πλήθς Βαθμός εμτπστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 Ρ. s p a r is (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 Ρ. s p a ris (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) 00 - " CT Ό v: 1 ξ ZL X 1= 1-00 Μ " 04 rf 8 8 σ> " C/' Ο -c Ξ D ZL X ' Ό 1= ID rf Cr Ο ΙΟ ZL < ' i- O 1- CT 1 ZL - < cr. Cl LU ( 04 r- LO > '3 >- CL cr x vo t= cz ω r- CT ZL 'Ό < 'CT - CL c " 3 XCL cr x O cr.δ LU σ> c r- c cr ZL ' < -cr ZL CL LU ' 3 & CL c 1 cr x O cr C0 1, cr i ZL < r ? O cr > ZL - XL < Γ- r- c S? cr I ZL O < IS M" 04 cr 3 Q_ ' M- Is cr 3 Q K cr 3 Q_ 0, Ό a ZL ZL < LO Γ- Ό CL ZL ZL < c Γ ΟΟ 1 v CL C0 ZL ZL < 04 Cr O Q_ LU O cm" X ' c LU Csf cm" cr Cl LU cr O CL ' LU x ' X LU Γ ΟΟ ZL CL.& < LO O >- t O rf ZL CL < O cr O ~cr X 1= * " 'Cr cr > t= ZL cr Ό ZL Γ ΟΟ M- c O cr O -cr X 1= "? " OD, cr cr > s 1 f= _ cr Ό ZL D cm" Γ 8 00 O Γ rr O) X ' X LU.3-2 ZL CL < cr 'C XIZ "? 'cr cr > k \= ZL cr Ό ZL ΠΚ=Πλική κάψα Λ

140 3,75 0, ,75 ΙΟ 0, I 0, [δ ΙΟ cm" cm' 187,5 0, ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΝΩΠΑ) Μέσς 1Τυπικό σφάλμα 0, Διά μέσς Επικρατύσα τιμή 3,75, 3,75 0, Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση 0, σ _ W ZL =L 3 < 22, , Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 1,251 cm" 3,751 c m Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, , , Ο 1, , , , cm" Ο 2 ^ S [s 0, C. dipldae ΜΗΚΟΣΠΚ1 C. dipldae (ΝΩΠΑ) ΠΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟ' C. dipldae (ΝΩΠ) Μέσς CJ) σ> Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 0, Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 7,925 0, h- Επικρατύσα τιμή ΙΟ <Ν Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 3, , Κύρτωση Ασυμμετρία -0, , Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 1, , , , Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα ΙΟ cm' cm' 9951 Πλήθς 8 Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς ' 5,75 396,25 m 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΝΩΠΑ) 1Μέσς Τυπικό σφάλμα 1Διά μέσς [ 0, Ν Επικρατύσα τιμή [sze Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή 3,7251 0,0251 m h- m h* c Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 0, ] 0, , ] Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, [Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 1Εύρς π Κύρτωση Ασυμμετρία [s Ο cm' -7, Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα cm' Kc Πλήθς ls Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Ο Ελάχιστ Μέγιστ Αθρισμα 1Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) cm" h- c" 186,25 ls 0, >- 5s S s g δ. 5 s Wi Ό 0 -s- 1 ^ ^ Μέσς 1Τυπικό σφάλμα [Διάμεσς CT 3-1 σ σ _ LU Μέση απόκλιση τετραγώνυ 1Διακύμανση [Κύρτωση 1Ασυμμετρία [Εύρς [Ελάχιστ 1Μέγιστ [Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΜΗΚΟΣΠΚ2 C. dipldae (ΝΩΠΑ) Μέσς Τυπικό σφάλμα 1Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση I Κύρτωση 1Ασυμμετρία 1Εύρς 1 Ελάχιστ & Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλικη κάψα t

141 C. dipldae ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) α> & 9 Ό 5 Ο >- < Ο ζ Q. 111 Ο 5 S S < < * C ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) 3,625 Μέσς LO (Ο (Ό Μέσς 18,65) Μέσς 6,675 Μέσς 0, ΙΟ Γ- Τυπικό σφάλμα (Διάμεσς Ο) ΙΟ ΙΟ " Τυπικό σφάλμα 0, Τ 7 5 ] 0, ΙΟ Γ- Διάμεσς 18,75) 0, Τυπικό σφάλμα Διάμεσς ΙΟ ι^_ ι' Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή ι Γ- < Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, σ> 1 σ) ΓΟ ' t δ ZL Ο σ <1 Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 5, , ΙΟ ΙΟ cm' 3) ,25 Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα 0, , , Κύρτωση Ασυ μ μέτρια 21,251 3, , ) -0, ) -0, ) Επικρατύσα τιμή ΙΟ Ιθ' Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση 1, , Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση -0, σ 'θ- W ZL =2. g < 0, Κύρτωση Ασυμμετρία ΙΟ C/' Ο _ Ο LU ΙΟ cm' ι ΙΟ cm' c' Ελάχιστ 11,25) 23,75] 181,251 Ο 10 0, Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) σ ΙΟ 0, Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 932,5) ΙΟ 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς ΙΟ ι. π (θ' C/' Q- LU Ελάχιστ 10,75 333,75 1Μέγιστ D 0 CL < 0, ) 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 8 Γ- Γ- LO 0' Πλήθς? 0 10' 'Cn c > 0 t0 1= n. ω c/> Ό =2. t ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΜΗΝΟΣ) 0,825 Μέσς 1Τυπικό σφάλμα (Ο c' ID θ' 0, Μέσς [Τυπικό σφάλμα 8 c" I Μέσς 0, Τυπικό σφάλμα C/' 1ZL Ό < ι γ- c' Επικρατύσα τιμή ΙΟ Γ ΟΟ' (Διάμεσς [Επικρατύσα τιμή ΙΟ ΙΟ γ- Γ <' ΙΟ' 1Διάμεσς Επικρατύσα τιμή 1, , (Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 0, Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, [Διακύμανση 0, ) Διακύμανση -1, , Κύρτωση Ασυμμετρία 3, , , [Κύρτωση -3, Ασυμμετρία Κύρτωση Ασυμμετρία ΙΟ Ο ΙΟ cm' cm" 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ LO ΙΟ (Μ cm' ΙΟ Γ ΟΟ Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ ΙΟ ΙΟ cm' ΙΟ γ- c' 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ 41,251 ls Άθρισμα Πλήθς 0S Αθρισμα Πλήθς 182,5) D ZL 0Q- < ls V-Λ Ο ' =" < Γ= 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

142 C. dipldae ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) Φ 11 1 * Ε Ο t >- < Ο 2 Q. UJ Ο Έ Π. ΐ W >- w 3- Ο uj < < < * ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) ID 04 Μέσς $ I 0, Τυπικό σφάλμα 0, cm" cm' 0, , ^5] Διάμεσς 1Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία cm" cm' 0, , , Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς (Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 17,95 0, r^-" 3, , σ> ^r δ C9 h- m cm" -4, , U' CL Ο LU Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς 5,9251 Μέσς 0, Τυπικό σφάλμα 1Διάμεσς 1, h- 09 h- c 00-0, , Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία 1Εύρς 375] 125] Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα L25] i Εύρς Ελάχιστ m cm" T O X -O XLJJ c" Ελάχιστ cm" 122,5 Πλήθς 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Μέγιστ Αθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 897,5 Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 296,251 Μέγιστ 1Άθρισμα 5 1 Ο) " Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 6 ΜΗΝΩΝ) 00 Ν- " " Ι ι'ι ΙΌ ΙΌ _ Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς (Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση ID cm" 0, m cm" m cm" δ 0, Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 2,4751 0,025 1Μέσς Τυπικό σφάλμα cm" cm" r- K " 0, Διάμεσς 1Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 1Διακύμανση 00 st " m cm" [ότϊ O cm" 38,751 Κύρτωση (Ασυμμετρία 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Μ" Κύρτωση Ασυμμετρία 0S cm" -7, ] 1Κύρτωση Ασυμμετρία 1Εύρς 1Ελάχιστ 1Εύρς! h- c" 1Μέγιστ Άθρισμα cm" X >- X '00 LU 123,75 Άθρισμα 50,001 Πλήθς s Πλήθς s δ " Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

143 Csi C. dipldae ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) ΜΗΚΟΣ ΠΚ1 C. dipldae (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) < c 2 ΠΛΑΤΟΣ ΣΠΟΡΟΥ C. dipldae (ΧΡΩΣΗ GIE < 2 LU ΜΗΚΟΣ ΣΠΟΡΟΥ C. dipldae (ΧΡΩΣΗ Gl cm" Μέσς cm" 2^5] m cm' Τυπικό σφάλμα (Διάμεσς 1Επικρατύσα τιμή Ο cm" cm' Μέσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή 0, m cm' Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 0, io/diviv# io/diviv# cm' cm' 125 (Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Ο Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση 2, , Μέσς 1Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 1Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ [Διακύμανση io/diviv# io/diviv# CT 3 Q. Ο * Ασυμμετρία 0, , Ο cm' cm' 1251 Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Ο Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) cm' cm' cm m Διακύμανση Κύρτωση Ασυμμετρία Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Αθρισμα Πλήθς 1, , , , Κύρτωση Ασυμμετρία cm' n ' 237,5 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) 0, Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΚ ΠΛΑΤΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) ΜΗΚΟΣ ΠΚ2 C. dipldae (ΧΡΩΣΗ GIEMSA) 0,251 I 0, Μέσς cm' Μέσς cm' Μέσς Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Ο cm' I 0, ! 0, Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ Διακύμανση cm' Τυπικό σφάλμα Διάμεσς 1Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ cm" cm' Τυπικό σφάλμα Διάμεσς Επικρατύσα τιμή Μέση απόκλιση τετραγώνυ 14, #ΔΙΑΙΡ/0! ] Διακύμανση Κύρτωση Διακύμανση σ> cm' 00 cm' Κύρτωση (Ασυμμετρία 1 io/diviv# Ασυμμετρία io/diviv# io/diviv# Κύρτωση α Q_ ω ZL =L ID < cm' 12[5] 1Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα O cm' cm' [Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ cm' cm' 125 Πλήθς s 0, Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Άθρισμα Πλήθς 1Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) Εύρς Ελάχιστ Μέγιστ Άθρισμα Πλήθς Βαθμός εμπιστσύνης(95,0%) ΠΚ=Πλική κάψα

144 Oneway E. leei ANOVA Sum f Squares df Mean Square F Sig. tenth Between Grups 151, ,583 29,485,000 With Grups 336, ,716 Ttal 488, width Between Grups 397, ,542 19,333,000 With Grups 1343, ,856 Ttal 1741, length_pk1 Between Grups 30, ,083 8,175,000 With Grups 241, ,233 Ttal 272, width_pk1 Between Grups 11, ,875 2,038,110 With Grups 372, ,902 Ttal 384, length_pk2 Between Grups 36, ,029 10,373,000 With Grups 227, ,160 Ttal 263, width_pk2 Between Grups 7, ,615,987,400 With Grups 519, ,650 Ttal 527, distance_pk Between Grups 77, ,833 11,202,000 With Grups 452, ,306 Ttal 529,

145 Multiple Cmparisns Games-Hweft Pst Hc Tests Mean Difference 95% Cnfidence Interval Dependent Variale (1) atches Leei (J) atches Leei (l-j) Std. Errr Sifl. Lwer Bund Upper Bund lenth 1 2, , ,185 -,058381, , *, ,000, , , *, ,000 1, , , , , , *, ,000, , , * ,000 1, , , *, ,000-2, , *, ,000-2, , , , , , *, ,000-2, , , *, ,000-2, , , , ,502-1,433478, width 1 2, , , , , *, ,000, , , *, ,000 2, , , ,589-2,303632, , *, ,016, , , *, ,000 1, , , *, ,000-3, , *, ,016-2, , *, ,015, , , *, ,000-5, , , *, ,000-4, , , *, ,015-2, length_pk1 1 2, , , , , *, ,000, , , *, ,017, , , , , , *, ,002, , , , , , *, ,000-1, , *, ,002-1, , , , *, ,017-1, , ,088-1,153838, , , , , width_pk1 1 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,684-1,008083, , , , , , , , ,112-1,397616, , ,290-1,235477, , , , length_pk2 1 2, , , , , *, ,000, , , *, ,000, , , , , , *, ,003, , , *, ,007, , *, ,000-1, *, ,003-1, , , , *, ,000-1, , * ,007-1, width_pk2 1 3, , , , , , , , , ,822-1,209240, , , , , , , , ,441-1,508880, , ,657-1,142280, , , , , , , , , , , , , , , , , , distance_pk , ,947-1,159057, , , , , , , ,145-1,329701, , *, ,000-2, , , , *, ,036-1, , , *, ,000-2, , , , , ,329701, *, ,036, , , ,089-1,680567, , *, ,000, , , *, ,000, ,454514, , , , The mean difference is significant at the.05 level.

146 Oneway P. sparis ANOVA Sum f Squares df Mean Square F Sig. lenth Between Grups 321, ,031 17,353,000 With Grups 1208, ,168 Ttal 1529, width Between Grups 312, ,281 17,588,000 With Grups 1162, ,929 Ttal 1474, length_pk1 Between Grups 50, ,750 17,486,000 With Grups 187, ,958 Ttal 238, width_pk1 Between Grups 22, ,615 6,202,000 With Grups 240, ,228 Ttal 263, length_pk2 Between Grups 2,594 3,865,957,414 With Grups 177, ,904 Ttal 179, width_pk2 Between Grups 2,625 3,875 1,094,353 With Grups 156, ,800 Ttal 159, distance_pk Between Grups 2,844 3,948,656,580 With Grups 283, ,446 Ttal 286,

147 Multiple Cmparisns Games-Hweti Pst Hc Tests Mean Difference 95% Cnfidence Interval Dependent Variale (1) atches sparis (J) atches sparis (W) Std. Errr sg Lwer Bund Upper Bund lenth 1 2 1, , , , , *, ,000 1, , , *, ,000 2, , , , ,219-2,348682, , *, ,023, , , *, ,000, , , *, ,000-3, , , *, ,023-2, , , ,398 -, , , *, ,000-4, , , *, ,000-3, , , ,398-1, width 1 2, , , , *, ,000 1, , , *, ,000 1, , , ,247-2,157822, , *, ,007, , , *, ,000, , , *, ,000-3, , , *, ,007-2, , , , , , *, ,000-4, , , *, ,000-3, , ,553-1,938940, length_pk1 1 2, , , , , *, ,000, , , *, ,000, , , , ,000 -,625343, , *, ,000, , , *, ,000, , , *, ,000-1, , *, ,000-1, , , , , , *, ,000-1, , *, ,000-1, , , , width_pk1 1 2, , , , , *, ,030, , , *, ,008, , , , ,000 -,698531, , *, ,030, , , *, ,008, , , *, ,030-1, *, ,030-1, , , , , *, ,008-1, *, ,008-1, , , , length_pk2 1 2, , , , , , ,620 -, , , ,570 -,257619, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , width_pk2 1 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , distance_pk 1 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * The mean difference is significant at the.05 level , , , , , ,560398

148 Oneway Ceratmyxa ANOVA Sum f Squares df Mean Square F Sig. lenth Between Grups 266, ,716 51,794,000 With Grups 335, ,713 Ttal 601, width Between Grups 834, ,208 29,244,000 With Grups 1864, ,513 Ttal 2699, length_pk1 Between Grups 70, , ,516,000 With Grups 13, ,066 Ttal 83, width_pk1 Between Grups 70, , ,765,000 With Grups 13, ,068 Ttal 84, length_pk2 Between Grups 72, , ,946,000 With Grups 8, ,045 Ttal 80, width_pk2 Between Grups 69, , ,572,000 With Grups 14, ,074 Ttal 84, distance_pk Between Grups 13, ,570 4,389,005 With Grups 204, ,041 Ttal 217,

149 Games-Hwell Multiple Cmparisns Pst Hc Tests Mean Difference 95% Cnfidence Interval Dependent Variale (1) atches ceratmyxa (J) atches ceratmyxa 0-J) Std. Errr Sig Lwer Bund Upper Bund lenth 1 2 1, *, ,000, , , * ,000 1, , , *, , , , *, ,000-1, , , *, ,034, , , *, ,000 1, , , *, ,000-2, , , * ,034-1, , *, , , , *, , , , *, , , , * ,000-1, width 1 2 1, , , , *, , , , *, ,000 3, , , , ,230-2,960230, , , , , *, , , , *, , , ,687-2,355789, , *, ,000 2, , , *, ,000-7, , , *, , , , *, ,000-5, , length_pk1 1 2, , , , *, ,000 1, , *, ,000 1, , , , , , *, , , , *, ,000, , , *, , , , * ,000-1, , , , , , , *, ,000-1, , , *, ,000-1, , , ,488 -,043061, width_pk1 1 2, , , , , *, ,000 1, , , *, ,000 1, , , , , *, ,000, , , *, ,000, , , *, ,000-1, , , *, ,000-1, , , , , , *, ,000-1, , , *, ,000-1, , ,000 -,094980, length_pk2 1 2, , , , *, ,000 1, , , *, ,000 1, , , , , , , *, ,000 1, , *, ,000 1, , , *, , , , *, ,000-1, , , ,750 -,091486, , *, ,000-1, , , *, , , , , , , width_pk2 1 2, , , , , *, ,000 1, , , * ,000 1, , , , , , *, ,000, , , *, ,000, , , *, ,000-1, , , *, ,000-1, , , , , , *, ,000-1, , , *, ,000-1, , ,000 -,094980, distance_pk 1 2, , , , , , , *, , , , , , , , , , , *, ,009, , , , , , ,996 -,629195, , *, ,019,066074, , *, ,003-1, *, ,009-1, * , * The mean difference is significant at the.05 level.

150 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τηλ.: Q.UU-L0 GOQO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Συνοπτικός

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Συνοπτικός Ε.Ε. Παρ. III(I) 69 Κ.Δ.Π. 10/001 Αρ. 464,1.1.001 Αριθμός 10 ΠΕΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜΙ 69 ΤΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΥ 199) Διάταγμα με βάση τ άρθρ Υπυργός Γεργίας, Φυσικών Πόρν και Περιβάλλντς,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις τυ μαθήματς «Εισαγωγή στη Ζωλγία» ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Κυμυνδύρς Γεώργις Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids)

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Plarids) Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 69 94677 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 4. Πόλωση

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Υποδείγματα εγγράφων. Παρατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Υποδείγματα εγγράφων. Παρατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Υπδείγματα εγγράφων Παρατίθενται τα παρακάτω υπδείγματα: Υπόδειγμα 1 Δελτί Απστλής δειγμάτων αίματς ιππειδών για εξέταση για τν ιό τυ Δυτικύ Νείλυ Υπόδειγμα 2 Δελτί Απστλής δειγμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5857 Κ.Δ.Π. 912/2003 Αρ. 3786, 19.12.2003 Αριθμός 912 ι περί Σπόρων (Δειγματληψία) Καννισμί τυ 2003 ι πίι εκδόθηκαν από τ Υπυργικό Συμβύλι δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 14

Διαβάστε περισσότερα

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ.

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ. ΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αριθµητικές Εφαρµγές 293 5.3.2.3. Παράδειγµα 2γ: κός µε σύνθετη φόρτιση Πρόκειται για τ παράδειγµα των Harr et al. (1969), τ πί επιλύθηκε αρχικά µε τ πρσµίωµα τυ αλλά και µεταγενέστερα τόσ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα τ γράμμα πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν δείκτης διάθλασης ενός πτικύ υλικύ μέσυ είναι n= 4 3 ακτινβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς.

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς. ΑΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 009 Επιμέλεια: Νεκτάρις ρωτπαπάς 1. Σωστή απάντηση είναι η γ. ΘΕΜΑ 1. Σωστή απάντηση είναι η α. Σχόλι: Σε μια απλή αρμνική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝΜΙΚΗΣ Δ' ΕΞΑΜΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (THESIS) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ*»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ*» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Φ'ΠΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ I & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ i^wii&aghtx ΑριΟμ. Πρωτκ. (ίΐ I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ*» ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 2 ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Επιμέλεια: Ορφανάκη Πόπη-Χημικός Φωτγραφίες: Κωτίτσας Αρισττέλης-Βιλόγς ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ (Άσκηση 5 εργαστηριακύ δηγύ - Β Λυκείυ κατεύθυνσης) Α. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜ Η Μ ΑΤΊΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Κεφ. Ιο ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 27

περιεχόμενα Κεφ. Ιο ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 27 περιεχόμενα ΠΛΓΣ 27 Κεφ. Ι Ι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥ ΤΥΙΣΤΙΚΥ ΦΑΙΝΜΕΝΥ.. δυναμική τυ τυρισμύ και ι επιδράσεις τυ 2.2. ι παράγντες πυ συνέβαλαν στην ανάπτυξη τυ τυρισμύ 5.. ανάπτυξη τυ τυρισμύ δημιυργεί πρσδκίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Οι λίγοι υπάλληλοι των ευρώ θέτουν σε κίνδυνο τους μισθούς όλων

Δημόσιο: Οι λίγοι υπάλληλοι των ευρώ θέτουν σε κίνδυνο τους μισθούς όλων Δημόσι: Οι λίγι υπάλληλι των 7.000 ευρώ θέτυν σε κίνδυν τυς μισθύς όλων 15 Nov 2013 Η πιστή εφαρμγή τυ Ενιαίυ Μισθλγίυ είναι μία από τις δεσμεύσεις πυ ανέλαβε υπυργός Οικνμικών Γιάννης Στυρνάρας ενώπιν

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ & ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ & ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ & ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Εισαγωγή Ρεύµατα βρόχων ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η µέθδς ρευµάτων βρόχων για την επίλυση κυκλωµάτων (ή δικτύων) είναι υσιαστικά εφαρµγή τυ νόµυ τάσεων τυ Kirchhff µε κατάλληλη εκλγή κλειστών βρόχων ρεύµατς.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 717/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3901 της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 717 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 3 Ιουνίου 2004 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

Πέµπτη, 3 Ιουνίου 2004 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 004 Πέµπτη, 3 Ιυνίυ 004 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Ο Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα τ γράµµα πυ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = =

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = = ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε τα παρακάτω όρια: α ( 4 8) + 6 + 8 Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζυµε τις ιδιότητες των ρίων Ουσιαστικά κάνυµε αντικατάσταση α 4+ 8 = 4 + 8= + 4+ 8= 9 8 8 = = 4 + 6 = + 6= Αν f( )

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιδράσεις τυ Κεντρικύ Νευρικύ Απκλεισμύ Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝfΡΙΚΟΥ NEYPIKOY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Η ραχιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Παρουσιάσεις Power Point με υλικό από: Campbell και Reece (2010) ΒΙΟΛΟΓΙΑ τόμος Ι, 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: ΤΑΜΕΙΑΚΣ ΚΥΚΛΣ ΣΑΝ ΜΕΓΕΘΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Διαχείριση απθεμάτων σε αντιπρσωπεία αυτκινήτων Mercedes- Benz» Φιτητής: Μόζας Δημήτρης Αριθμός Μητρώυ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.piras.weebly.c ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 323,10.7.98 146 Κ.Δ.Π. 182/98 Αριθμός 182 Ι ΠΕΡΙ ΑΠΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΥ ΑΜΑΘΥΝΤΑΣ ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Τ Συμβύλι Απχετεύσεων Λεμεσύ Αμαθύντας στη συνεδρίαση τυ ημερμηνίας 17 Ιυνίυ

Διαβάστε περισσότερα

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 829, 2.4.2004 1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 Αριθμός 192 ΠΕ! ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982,7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991,91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 199, 72(Ι) ΤΥ 1998,59(1) ΤΥ 1999

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημβρρηνϋι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ* ΦΥΉΙΚΗλ & ΖΩΤΚΗ* ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Α(Η#. Ηρωωκ f3ft ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή φυσικών και χημικών ιδιοτήτων ΤΤεδαφών της Ελλάδας»

«Καταγραφή φυσικών και χημικών ιδιοτήτων ΤΤεδαφών της Ελλάδας» f ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, & ΑΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΜΑ^ΤΣ Αριθμ Πρωτκ - Hiiep iiw>ti --------Ό 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΛΗ ΓΕΩΠΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 324/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3621 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 324 Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ποικιλιών βαμβακιού στην ανάπτυξη της αψίδας Aphis gossypii Glover

Επίδραση ποικιλιών βαμβακιού στην ανάπτυξη της αψίδας Aphis gossypii Glover ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ a pit). 11 ρα> tκ ΗίΛκρμηvia ^5 [S ίί^ι.ύ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Παράρτημα A Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Παράρτημα A Πρωτόκλλ δειγματληψίας φυτπρστατευτικών πρϊόντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός δείγματς... Σήμερα... /... /... καί ώρα...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υπβληθείσα στ Τμήμα Οργάνωσης και Διίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίυ Μακεδνίας Οικνμικών και Κινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

c$-~ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ"

c$-~ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ c$-~ u ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ" 1. Γενικά Η αγρά καλλυντικών στην Ιαπωνία απτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη αγρά παγκσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ..4: Ρυθμός Μεταβλής τυ σχλικύ βιβλίυ]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 3. α) Να βρεθεί ρυθμός μεταβλής της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 883 Κ.Δ.Π. 304/88 Αρ. 2370, Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

E.E. Παρ. Ill (I) 883 Κ.Δ.Π. 304/88 Αρ. 2370, Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) E.E. Παρ. Ill (I) 88 Κ.Δ.Π. 04/88 Αρ. 270, 9.12.88 Αριθμός 04 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα Διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8(1) Ασκώντας τις εξσίες π χρηγύνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t).

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t). Kεφ. ΣYΣTHMATA ME ΠOΛΛOYΣ BAΘMOYΣ EΛEYΘEPIAΣ (part, pages - Θεωρύμε ένα σύστημα με N βαθμύς ελευθερίας, τ πί θα περιγράφεται από N συντεταγμένες (t, (t,..., N (t. Oι εξισώσεις κίνησης τυ συστήματς θα έχυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΕ ΑΠΟ ΣΩΤ. ΜΠΑΡΣΑΚΗ Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ε. τυ ΤΕΕ και ως εκπρόσωπς τυ Πανελλήνιυ Συλλόγυ Διπλωματύχων Μηχ/γων - Ηλ/γων μετέβη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη πόλη V Αςιιΐΐα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Τετάρτη 5 Νεμρίυ 014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β Β1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρνική στιγμή to=0 από τη θέση xo=0 ενός πρσανατλισμένυ άξνα Οx, κινύμεν κατά μήκς τυ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα