Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ως προς το Γενικό Σύνολο ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εσόδων στον πίνακα 10 - /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ιοικητικές δαπάνες) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 697/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναπροσαρµογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου για το Οικονοµικό Έτος 2015 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 10 η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 09:00, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 8. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ), ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. ΚΑΣΙΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ), ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2 ου θέµατος προσήλθε ο κ. Μ. Ανδριανάκης. Αποχωρήσεις : Oυδείς. Μεταβολές: 1. Ο Πρόεδρος, πριν την εισήγηση του 1 ου θέµατος, εισηγήθηκε για την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1) Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του έργου Τηλεµατική διαχείριση απορριµµατοφόρων ήµου και υπηρεσιών προς τους πολίτες ήµου Χαλανδρίου, 2) Ανάθεση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Γ. Καλόγρη, να γνωµοδοτήσει επί του από εγγράφου ερωτήµατος της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας του ήµου Χαλανδρίου, 3) 1

2 Ανάθεση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Γ. Καλόγρη, να γνωµοδοτήσει επί της αιτήσεως εξωδικαστικού συµβιβασµού του Σταύρου Μεταξά, 4) Ανάθεση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Γ. Καλόγρη, να γνωµοδοτήσει επί της αιτήσεως εξωδικαστικού συµβιβασµού της Μαρίας Ελένης Κρητικοπούλου και 5) Ανάθεση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Γ. Καλόγρη, να γνωµοδοτήσει επί των αιτήσεων της Γεωργίας Καρούση, Νικολάου Βοµπίρη και Ελένης Μανιού περί της δυνατότητας παράτασης των συµβάσεων εργασίας τους ορισµένου χρόνου, οι οποίες έληξαν. Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεµάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 34 ο, 35 ο, 36 ο, 37 ο και 38 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. 2. Μετά από πρόταση του Προέδρου το 38 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ. Σ. Μιχαλοπούλου. Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υποβλήθηκε η µε αριθµ. πρωτ / εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του κωδικοποιητικού Β της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήµων τέλη καθαριότητας και φωτισµού, για τις παρεχόµενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής των απορριµµάτων καθώς και για την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 22 του Β 24/9-20/10/1958 µεταβλήθηκαν ή συµπληρώθηκαν αργότερα µε τους νόµους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού. Όπως προκύπτει σαφώς από το νόµο και όπως παγίως δέχεται η νοµολογία (ΣτΕ 2185/2012 νοµική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΟΠ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ι ικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ι ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 Ε ΚΑ 31 σελ. 88, ΣτΕ και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήµος προσφέρει ειδική και συγκεκριµένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιµάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των ήµων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Το ύφος του τέλους καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι ανάλονο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειµενικά µε κριτήριο το βαθµό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήµου και όχι µόνον από όσους επιθυµούν να κάνουν ή κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (ΣτΕ 1620/2012 Ε 2012 σελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 26). Συγκεκριµένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση ή µη της παρεχόµενης υπηρεσίας, ούτε από την πληµµελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πληµµελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ /1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458). 2

3 Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75, η απόφαση του συµβουλίου για τον καθορισµό του τέλους λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι την 30η Νοεµβρίου και αρχίζει να εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Οι προθεσµίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβαση τους για εύλογο χρονικό διάστηµα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458, Εγκ. ΥΠΕΣ Α 605/ , Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). Συνεπώς νόµιµα επιβάλλεται το τέλος από 1ης Ιανουαρίου, ακόµη και αν η απόφαση του συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 29 του ΑΝ 344/68, η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας µπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, µέσα στο οποίο λαµβάνονται, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη του έτους. Η χρέωση κάθε καταναλωτή από τη ΕΗ (ή τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) µε βάση το συντελεστή που καθορίζει κάθε φορά το συµβούλιο, ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο ακολουθούµενος από αυτή κύκλος καταµέτρησης, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συµπίπτει ή όχι µε το ηµερολογιακό έτος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 25/75). Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) -κατ' ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή. Από τις κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κ.λ.π. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προµήθεια και συντήρηση των µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού έχουν καθορισθεί µε την αριθ. 397/2014 Α Σ,η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ.2109/1856/ απόφαση του Γ.Γ. Απ. ιοίκησης, για το έτος 2014 µέχρι και σήµερα, ως εξής : ΟΙΚΙΕΣ/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΙΚΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α)ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Β)ΥΠΑΙΘΡΙΑ PARKING 1,32 /τ.µ. 5,15 /τ.µ. 5,15 /τ.µ Γ)Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Κ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ* 6,60 /τ.µ. *Στην κατηγορία Γ ανήκουν επιχειρήσεις όπως super market, fast food, µάντρες οικοδοµών, τράπεζες, φυτώρια, µαρµαράδικα, ιατρικά εξεταστικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων, βενζινάδικα, βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκινήτων, βαφεία αυτοκινήτων, µηχανουργεία, βιοµηχανίες επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, εργοτάξια, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ξενοδοχεία, ΕΛΤΑ, ΙΚΑ,.Ο.Υ, ΕΗ, ΟΤΕ, Νοµισµατοκοπείο, εταιρίες ταχυµεταφορών, ηµόσιες Υπηρεσίες εκτός ηµοτικών Κτιρίων - Σχολείων, αθλητικών χώρων, παιδικών σταθµών. Οι µη στεγασµένοι χώροι άνω των 1000 τ.µ. θα υπολογίζονται µε το 1/3 του συντελεστή της κατηγορίας που υπάγονται, εκτός από τις επιχειρήσεις υπαιθρίων parking (κατηγορία πίνακα Β). 3

4 Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθαριότητας και φωτισµού συµπεριλαµβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, δεδοµένου ότι στις περιοχές αυτές ο ήµος µας παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας. Οι επαγγελµατικοί χώροι που στεγάζονται και λειτουργούν στις εκτός σχεδίου περιοχές ανεξαρτήτως δραστηριότητας εντάσσονται στην Γ κατηγορία. Επίσης µε την υπ. Αριθ. 337/2013απόφαση.Σ. ορίσθηκε ότι σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το ηµοτικό συµβούλιο δύναται να µειώσει τα δηµοτικά τέλη, µέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συµπεριλαµβανοµένων των τρίτεκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη νοµοθεσία. Σε εφαρµογή της ΚΥΑ 29530/25/07/2014 (ΦΕΚ 2059/29/07/2014) των υπουργών Εσωτερικών οικονοµικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2013 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισµού του έτους 2015, ήτοι έως 31/8/14 την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2013 για την ίδια, ως άνω περίοδο. Βάσει των στοιχείων που επεξεργάστηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου τα παραπάνω στοιχεία περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 1. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 2013 Α. Σκέλος Εσόδων 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Κωδικός Περιγραφή ιαµ/θέντα Βεβαιώσεις ιαγραφές / Παραγραφές Εισπραχθέντα Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων οικιών , , ,21 Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος καθαριότητας από διαφορά τετ µέτρων , ,57 0, ,57 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται 211 για πρώτη φορά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ηµοτικά Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά 321 έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2013: , ,00 0, ,00 4

5 Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ιαµορ/θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,40 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝΠΛΑΤΕΙΩΝ , , ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ , , ,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕ ΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,61 ΚΑΥΣΙΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ. ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε , ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΝΩΝ,2013 ΣΥΝΟΛΟ , , ,97 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , , ,81 2. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/8/13 Α. Σκέλος Εσόδων 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Κωδικός Περιγραφή ιαµ/θέντα Βεβαιώσεις ιαγραφές / Παραγραφές Εισπραχθέντα Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων οικιών , ,56 0, ,56 Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος καθαριότητας από διαφορά τετ. µέτρων , ,69 0, ,69 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ηµοτικά Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 31/8/ 2013 : , ,25 0, ,25 Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ιαµορ/θέν τα Έκθ /θέντα Εντ/θέντα Τιµολ/θέν τα Πληρωθέντα ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,18 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝΠΛΑΤΕΙΩΝ , , ,01 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ , , ,32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ , , ,89 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,85 ΚΑΥΣΙΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , ,08 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ , , ,85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ,92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 31/8/ , , ,10 6

7 3. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/8/14 Α. Σκέλος Εσόδων 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ιαγραφές /Παραγρα Εισπραχθέντα Κωδικός Περιγραφή ιαµ/θέντα Βεβαιώσεις -φές Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορ. Οκιών , ,96 0, , Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος καθαριότητας από διαφορά τετ. µέτρων , , ,63 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ηµοτικά Τέλη Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΣΥΝΟΛΑ 31/8/2014 : , ,59 0, ,59 Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ιαµορ/θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,13 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , , ,87 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ , , ,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ , , ,91 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ /ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,49 7

8 ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΑΓΑΘΩΝ , , ,03 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΛΗ- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ , , ,07 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,29 376,38 376,38 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε , ,27 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 31/8/ , , ,65 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,46 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,78 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,98 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,26 8

9 ΣΥΝΟΛΟ : ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ,84 4.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2014 : ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013: ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,42 Με βάση την χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του έτους 2014 οι εισπράξεις στο σύνολό τους εκτιµάται ότι το 2014θα ανέρχονται στο ποσό των Οµοίως οι δαπάνες που θα βαρύνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού εκτιµάται να ανέρχονται στο ποσό των ,9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ,8 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ ,9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ ,2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,0 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,0 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ ,5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ,5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , ,9 = ,52ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Το πλεόνασµα υπέρ των εσόδων έτους 2014 ποσού ,52 προκύπτει: A) Από το µεταφερόµενο πλεόνασµα ποσού ,81 που προέρχεται από τη διαχείριση έτους 2013 Β))Από το πλεόνασµα ποσού ,71 ( , ,9) που προέρχεται από τη διαχείριση έτους 2014 λόγω της µη υλοποίησης δαπανών οι οποίες προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν στο Ο.Ε ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ βάσει του αρχείου της ΕΗ, η φορολογητέα επιφάνεια είναι: Οικιακή Χρήση: τµ Επαγγελµατική Χρήση: τµ 9

10 Σύµφωνα µε την φορολογητέα επιφάνεια ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός εσόδων για το έτος 2015 µε τους ισχύοντες συντελεστές ηµοτικών τελών εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: Τέλη από απόδοση τµ. Οικιών και Επαγγελµατικών Χώρων µέχρι 31/12/2014 ΠΟΣΟΝ Τέλη από απόδοση τµ. Οικιακής Χρήσης τ.µ. χ 1,32 / ανά τ.µ ,80 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης T.M. χ 5,15 /ανά τ.µ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΜ ,50 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,53 3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Πλεόνασµα που προέρχεται από τη διαχείριση έτους 2013_ ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η απόκλιση αυτή των ,39 ( ) ευρώ των εσόδων που προκύπτουν από τον υπολογισµό µς βάση τα τετραγωνικά σε σχέση µε τα εκτιµώµενα έσοδα που πρόκειται να εισπραχθούν µέχρι το τέλος του 2014 οφείλεται στην υστέρηση της απόδοσης από την ΕΗ των τελών που προκύπτει από την µη έγκυρη καταβολή των λογαριασµών ρεύµατος από τους υπόχρεους καταναλωτές. Η ανωτέρω διαφορά ενδέχεται να µειωθεί µέχρι το τέλος της περιόδου. Για το έτος 2015 προβλέπεται ότι ο ήµος θα δαπανήσει τα κάτωθι ποσά για τις υπηρεσίες Καθαριότητας αναλυτικά: 1. απάνες προσωπικού έτους Το ποσό της µισθοδοσίας στην υπηρεσία καθαριότητας περιλαµβάνει τις τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, υπερωρίες, εξαιρέσιµα και έξοδα κίνησης µόνιµου προσωπικού, αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου προσωπικό. Αναλυτικά : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 31/8/2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2014 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΣ 2015 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για 86 άτοµα 10

11 1. Τακτικές Αποδοχές Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται νυκτερινά - εξαιρέσιµα προς συµπλήρωση και απογευµατινή υπερωριακή απασχόληση , , ,00 2. εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ-ΤΕΑ ΚΥ , , ,00 2. Λοιπά (Μέσα προστασίας, προληπτική ιατρική, γάλα) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0, , , , ,00 Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για 27 άτοµα. 1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ-1 ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Τακτικές Αποδοχές Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται νυχτερινάεξαιρέσιµα προς συµπλήρωση. Περιλαµβάνονται επίσης εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι..Α.Χ , , , , , , , , ,00 Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (63 άτοµα οκτάµηνα -52 άτοµα δίµηνα) 1. Τακτικές Αποδοχές Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται νυκτερινάεξαιρέσιµα προς συµπλήρωση , , ,00 Περιλαµβάνονται επίσης εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι..Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , , , , , ,00 11

12 Ο υπολογισµός αποδοχών των Ι ΟΧ για το 2014 αφορούσε 56 άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση για 3 µήνες (Ιανουάριος - Μάρτιος), 35 άτοµα µε δίµηνη σύµβαση και για τα 56 νέα άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση οι συµβάσεις ξεκίνησαν σταδιακά από το δεύτερο 15 θήµερο του Ιουλίου µέχρι και Σεπτέµβριο. Ο υπολογισµός αποδοχών των Ι ΟΧ για το 2015 αφορά 63 άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση για 4 µήνες (Ιανουάριος-Απρίλιος), 52 άτοµα µε δίµηνη σύµβαση και 63 άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση, που οι συµβάσεις θα ξεκινήσουν µε την λήξη των προηγουµένων (Μάιος εκέµβρης) 2. απάνη φωτισµού οδών, πλατειών κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων. Από την εκκαθάριση που αποστέλλει η ΕΗ κάθε µήνα, προκύπτει ότι για το έτος 2014 και µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία µέχρι την 31/8/2014, η δαπάνη φωτισµού οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων ανήλθε στο ποσό ,87. Υπολογιζόµενο το ποσό, για το έτος 2015 ότι θα ανέλθει στα , Εισφορά στον Ειδικό ιαβαθµικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.). Η εισφορά του ήµου στον Ειδικό ιαβαθµικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.) είναι σύµφωνα µε την αριθ. 138/2014 απόφαση του Ε ΣΝΑ (Α Α: ΒΙΦΙΟΡ05-2Υ7-1ΛΝ), για το 2014 είναι ,96 ( ,74 /τρίµηνο) εδοµένου ότι ο όγκος των απορριµµάτων του ήµου δεν παρουσιάζει αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια , η εισφορά θα ανέρχεται στο ποσό , Προµήθεια ΕΗ - Επιβαρύνσεις. Για την είσπραξη των τελών, η ΕΗ καθώς και οι λοιποί πάροχοι, παρακρατούν το 2% µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. Για το έτος 2014 και µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία µέχρι την 31/8/2014 το ποσό αυτό ανήλθε στα ,91 και εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε ,00 (υπολογιζόµενο στο ποσό εσόδων µε τους ισχύοντες συντελεστές). Για το 2015 προβλέπεται ποσό ,00. Επίσης, επί των τακτικών εσόδων έτους 2013 ( ,94 ), ποσοστό 3% αποδίδεται στο ΤΕΑ Υ / ΤΠ Υ. Συνεπώς η εισφορά προς το ΤΕΑ Υ / ΤΠ Υ για το έτος 2014 εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε ,40. Κατά τη Συνεδρίαση, διευκρινίστηκε ότι στον πίνακα των δαπανών 2015 δεν περιλαµβάνεται το ποσό των ,40 που αφορά την εισφορά ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ, διότι σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7/4/2014 τεύχος Α ) υποπαράγραφος ΙΑ3/2δ η παραπάνω εισφορά καταργείται για το οικονοµικό έτος Συντηρήσεις επισκευές. Από το καθολικό εξόδων έτους 2014, προκύπτει ότι µέχρι έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες ύψους ,49, οι οποίες αφορούσαν συντήρηση µεταφορικών µέσων, σαρώθρων, υπερκατασκευών, ελαστικών κ.λ.π. εξοπλισµού, µεταφορές οχηµάτων, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αποµάκρυνση µπαζών και κλαδιών κ.λ.π. Η εκτίµηση για το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών µέχρι 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ,01. Βάσει των στοιχείων της υπηρεσίας καθαριότητας το προβλεπόµενο ποσό για το έτος 2015 ανέρχεται στο ύψος των , Καύσιµα καταναλωτικά αγαθά λοιπές προµήθειες. Από το καθολικό εξόδων έτους 2014 προκύπτει ότι µέχρι πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες ύψους ,96 για προµήθεια καυσίµων ανταλλακτικών µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού, ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών αναλωσίµων υλικών. Η εκτίµηση για το κόστος των παραπάνω προµηθειών µέχρι 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των ,00. Η πρόβλεψη για το 2015 είναι ,00 Προµήθεια βιβλίων κπλ 1.000,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου 3.000,00 Προµήθεια υλικών µηχανογράφισης πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000,00 Λοιπές προµήθειες υλικών γραφείου (παγία) 500,00 12

13 Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία) 2.500,00 Συνεχιζόµενη προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) 8.555,48 Προµήθεια χηµικού υλικού για ψεκασµό 1.000,00 Προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) ,00 Προµήθεια χηµικού υλικού για αποµάκρυνση GRAFFITI 1.000,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000,00 Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριότητας ,00 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους ,00 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων ,00 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Συνολικός ιαγωνισµός ,00) ,38 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (περιλ.και τα mini buses) ,00 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων ,00 Προµήθεια βεζνίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου ,28 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων. 0,00 Συνεχιζ. προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων ,78 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου ,00 Προµήθεια ελαστικών ,00 Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων ,00 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (εορτών κλπ) 6.000,00 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων καθαριότητας 5.000,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.000,00 Προµήθεια µικρών φαρµακείων και υγειονοµικού υλικού οχηµάτων και µηχανηµάτων 2.000,00 Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτηµάτων κάδων καθαριότητας ,00 Προµήθεια υλικών για τη χωροθέτηση θέσεων κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης ,00 Προµήθεια, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου µας 2.000,00 Εργαλεία και αναλώσιµα για το Συνεργείο Επισκευής και ,00 Συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων Προµήθεια σάκων πολυπροπυλένιου 1-1,5lt ,00 Προµήθεια & διανοµή ενηµερωτικού υλικού για την ανακύκλωση ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,92 7. απάνη ασφαλίστρων, τελών κυκλοφορίας και διοδίων οχηµάτων Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για την υπηρεσία της καθαριότητας ως , ανήλθε στο ύψος των ,67. Μέχρι 31/12/2014 η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ,51. Για το έτος 2015προβλέπεται ποσό ,51. 13

14 8. Λοιπές απάνες Στις λοιπές δαπάνες, συµπεριλαµβάνονται ενοίκια - µισθώµατα-λοιπές παροχές τρίτων Συνολικά για το 2015 προβλέπονται δαπάνες ύψους Επενδύσεις- Έργα Για την υπηρεσία καθαριότητας το έτος 2015 προβλέπονται δαπάνες ύψους ,31, που αφορούν : Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθµευση, συντήρηση, επισκευή οχηµάτων του ήµου και εγκατάσταση κινητού σταθµού µεταφόρτωσης ,00 Αγορά χώρου οικοπέδου για την ανακύκλωση ,00 Προµήθεια µεταχειρισµένου οχήµατος EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων ,00 Προµήθεια µεταχειρισµένου 3αξονικού ανατρεπόµενου φορτηγού ,00 Προµήθεια τριών (3) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο ,00 Προµήθεια 1 (ενός) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας µε καύσιµο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο ,00 Πιλοτική προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ειδικών κάδων κοµποστοποίησης σε επιλεγµένες περιοχές ,00 Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου σαρώθρου 5m ,00 Προµήθεια µιάς µεταχειρισµένης πρέσσας 18m ,00 Προµήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 ΗΡ ,00 Προµήθεια τριών (3) ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό(δαγκάνα) και καρότσα 10µ3 για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων ,00 Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ΒΑΝ για τις ανάγκες του Τµήµατος Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων κα Μηχανηµάτων του Τµήµατος Πρασίνου ,00 Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων επιβατικών οχηµάτων µέχρι 1400cc για τις ανάγκες του Τµήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης ,00 Προµήθεια µεταχ.ανοιχτού φορτηγού τετραξονικού µε καρότσα 65m3 και αρπάγη ,00 Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (τράκτορες (2), πρέσσες (2), 47m3 και µεταφορική ταινία ,00 Προµήθεια επίπλων και σκευών 2.000,00 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών 5.000,00 Προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες της ιεύθυνσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης 5.000,00 Συστήµατα ασφαλείας µε κάµερες για τον χώρο φύλαξης του αµαξοστασίου ,00 Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη /νση ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης 6.000,00 Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου 3.000,00 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 770lt & άλλης χωρητικότητας ,00 Προµήθεια τριών (3) υπόγειων συστηµάτων διαβαθµισµένης συµπίεσης µε κάδους 1100lt ,00 Προµήθεια ταχογράφων 5.000,00 14

15 Προµήθεια συστήµατος εισροών-εκροών για τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίµων 5.000,00 Προµήθεια πλαστικών δεξαµενών για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης ,00 Προµήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού χωρητικότητας 1.100lt ,00 Συνεχιζόµενο Αποκαταστάσεις ζηµιών σε στύλους του δηµοτικού φωτισµού ΑΜ 13/ ,31 Προµήθεια τεσσάρων (4) containers ,00 Συντήρηση δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ιοικητικές δαπάνες. Για την λειτουργία της όλης υπηρεσίας, δεν προβλέπεται επιβάρυνση για διοικητικές δαπάνες. Ανακεφαλαιωτικά, ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός των δαπανών για το έτος 2015 έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ ,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,92 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ ,51 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,17 Η απόφαση του συµβουλίου πρέπει να καθορίζει από συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων από τα αντίστοιχα έξοδα. εν είναι απαραίτητο ωστόσο, για τη νοµιµότητα από απόφασης, να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ από µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ι ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197). Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η διαµόρφωση από επιβολής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισµού για το 2015 ως εξής: Για στεγασµένους- µη στεγασµένους χώρους 1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών σε 1,15 το τ.µ. 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Α) Από 1-70 τ.µ. σε 4,75 το τ.µ. Β) Από τ.µ. σε 5,15 το τ.µ. 3. Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ από και πάνω σε 5,75 το τ.µ. 15

16 Ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός εσόδων για το έτος 2015 µε από Προτεινόµενους συντελεστές ηµοτικών τελών εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: Τέλη από απόδοση τµ. Οικιών και Επαγγελµατικών Χώρων µέχρι 31/12/2015 ΠΟΣΟΝ Τέλη από απόδοση τµ. Οικιακής Χρήσης τ.µ. χ 1,15 / ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης (1-70 Τ.Μ.) τ.µ. χ 4,75 /ανά τ.µ , ,75 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης ( Τ.Μ.) κ µη στεγασµένων χώρων τ.µ. χ 5,15 /ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά από δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµατοφόρων (Πολυκαταστήµατα, Super Market, µεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τµ) τ.µ. χ 5,75 /ανά τ.µ , ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΜ ,65 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,0 3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,65 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,17 Με βάση τους προτεινόµενους συντελεστές τελών καθαριότητας για το 2015, προκύπτει µείωση 13% για τις οικίες και µείωση 8% για τα καταστήµατα µέχρι 70τ.µ. Ο συντελεστής που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που η δραστηριότητα δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµάτων, ορίζεται σε 5,75 µε δεδοµένο ότι σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία (αρθ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95), ο µεγαλύτερος συντελεστής, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του χαµηλότερου επιβαλλόµενου. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το ηµοτικό συµβούλιο δύναται να µειώσει τα δηµοτικά τέλη, µέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συµπεριλαµβανοµένων των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη Για το Ο.Ε εισηγούµαστε τα παρακάτω για τις ευπαθείς οµάδες: α) απαλλαγή για τους απόρους, µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου. 16

17 β) απαλλαγή για άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, εφόσον καταθέσουν στο ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόµο θα πρέπει να καταθέσουν στον ήµο αίτηση. γ) Μείωση για οικογένειες πολυτέκνων ως εξής : 1) Σε οικογένειες µε τρία παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη), όπως αυτές εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους, σύµφωνα µε το Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/α/ ), απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με τέσσερα παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη) απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με πέντε παιδιά και άνω, απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως περιγράφεται ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ,00. Η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών σύµφωνα µε την περ ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία προτείνει τον καθορισµό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου για το Οικονοµικό Έτος 2015 ως κατωτέρω: Τέλη από απόδοση τµ. Οικιών και Επαγγελµατικών Χώρων µέχρι 31/12/2015 ΠΟΣΟΝ Τέλη από απόδοση τµ. Οικιακής Χρήσης τ.µ. χ 1,15 / ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης (1-70 Τ.Μ.) τ.µ. χ 4,75 /ανά τ.µ , ,75 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης ( Τ.Μ.) κ µη στεγασµένων χώρων τ.µ. χ 5,15 /ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά από δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµατοφόρων (Πολυκαταστήµατα, Super Market, µεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τµ) τ.µ. χ 5,75 /ανά τ.µ , ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΜ ,65 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,0 17

18 3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,65 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,17 Με βάση τους προτεινόµενους συντελεστές τελών καθαριότητας για το 2015, προκύπτει µείωση 13% για τις οικίες και µείωση 8% για τα καταστήµατα µέχρι 70τ.µ. Ο συντελεστής που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που η δραστηριότητα δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµάτων, ορίζεται σε 5,75 µε δεδοµένο ότι σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία (αρθ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95), ο µεγαλύτερος συντελεστής, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του χαµηλότερου επιβαλλόµενου. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το ηµοτικό συµβούλιο δύναται να µειώσει τα δηµοτικά τέλη, µέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συµπεριλαµβανοµένων των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη Για το Ο.Ε εισηγούµαστε τα παρακάτω για τις ευπαθείς οµάδες: α) απαλλαγή για τους απόρους, µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου. β) απαλλαγή για άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, εφόσον καταθέσουν στο ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόµο θα πρέπει να καταθέσουν στον ήµο αίτηση. γ) Μείωση για οικογένειες πολυτέκνων ως εξής : 1) Σε οικογένειες µε τρία παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη), όπως αυτές εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους, σύµφωνα µε το Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/α/ ), απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με τέσσερα παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη) απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με πέντε παιδιά και άνω, απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως περιγράφεται ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ,00. Μειοψήφησε ο κ. Μ. Ανδριανάκης. Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στο ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να λάβει έγκριση. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 697/2014. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 10/11/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου Οικονομική Επιτροπή Αρ.Πρωτ.: 5253/2-12-21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Εκ της υπ' αριθ. 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 25-11-2011 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37245 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 18-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40047 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΥΙΤ Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου 1 Περιεχόμενα ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)... 5 1. Σύνθεση των ΚΑΠ.... 5 2. Διάθεση και κατανομή των ΚΑΠ....

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 540/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

E.mail: dptap@patras.gr Πληροφ. : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Τηλεφ. : 2610 966257. Προς Την Οικονομική Επιτροπή. Ενταύθα

E.mail: dptap@patras.gr Πληροφ. : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Τηλεφ. : 2610 966257. Προς Την Οικονομική Επιτροπή. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 10/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Αριθ. Απόφασης 64/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα