Μέξεο θηλεκαηνγξάθνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέξεο θηλεκαηνγξάθνπ"

Transcript

1 Μέξεο θηλεκαηνγξάθνπ Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2015 Η πξνβνιή ηεο αγαπεκέλεο ηαηλίαο ηωλ δαζθάιωλ, έλα δέληξν κηα θνξά ηνπ Επγέληνπ Τξηβηδά, απνηειεί ηελ αθνξκή κηαο δηαδξνκήο ζηα κνλνπάηηα ηεο έβδνκεο ηέρλεο. Η ηάμε γεκίδεη κε αγαπεκέλεο ηαηλίεο θηλνπκέλωλ ζρεδίωλ, ηηο νπνίεο αληηπαξαζέηνπκε κε απηέο ηωλ εζνπνηώλ, καζαίλνπκε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο θαη ηωλ δύν θαη ηελ εμέιημή ηνπο κέζα ζην ρξόλν. Οη αγαπεκέλεο καο ηαηλίεο έξρνληαη ζηελ ηάμε! Όινη έρνπκε κηα αγαπεκέλε ηαηλία πνπ ζα ζέιακε λα κνηξαζηνύκε κε ηνπο θίινπο καο θαη έηζη απνθαζίδνπκε λα κηιήζνπκε γηα απηή θαηαζθεπάδνληαο αθίζα ή θέξλνληαο ζρεηηθά αληηθείκελα. Δπίζεο, αλαγλσξίδνπκε ηα γξάκκαηα ηεο θξάζεο αγαπεκέλε ηαηλία, ηα θσλάδνπκε, ηα ηξαγνπδάκε, ηα ρνξεύνπκε θαη αλαδεηνύκε ιέμεηο κε απηά δνπειεύνληαο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. Δπηρεηξεκαηνινγώληαο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ καο αξέζεη ε ηαηλία καο, ζεκεηώλνπκε ζε ιίζηα ηα πξάγκαηα πνπ μερσξίζακε (ηζηνξία, ήξσεο, καιιία, ξνύρα, κνπζηθή, ηνπία)

2 θαη θηηάρλνπκε έλα πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ (ηαηλία, ραξαθηεξηζηηθά). Παξαηεξνύκε θαη ζπγθξίλνπκε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα θαη δεκηνπξγνύκε αληίζηνηρν δηάγξακκα. Σπλερίδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ θαη εζηηάδνληαο ζηνλ αξηζκό ησλ πξσηαγσληζηώλ από ηηο αγαπεκέλεο ηαηλίεο, πξνζεγγίδνπκε αηνκηθά θαη νκαδηθά ηνπο αξηζκνύο 1-5 ζε επίπεδν ζπκβόινπ θαη πιεζπθόηεηαο. Οινθιεξώλνληαο ηελ ελαζρόιεζή καο κε ηηο αγαπεκέλεο ηαηλίεο, ηαμηδεύνπκε ζε κηα ηαηληνζήθε όπνπ νη ήξσεο ζπλαληηνύληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κέζα από παηρλίδη δξακαηνπνίεζεο. Απνηππώλνπκε κε πηλέια θαη ηέκπεξεο ηελ ζύληαζηεζε καδί ηνπο. Γεκηνπξγώληαο ηηο δηθέο καο ηζηνξίεο. Μηιώληαο γηα ην ζελάξην πνπ έρεη κηα ηαηλία, ρσξηδόκαζηε ζε ηξηάδεο θαη κε αθνξκή δπν εηθόλεο επηρεηξνύκε λα θηηάμνπκε από κηα κηθξή ηζηνξία. Η θάζε νκάδα εηθνλνγξαθεί ηελ ηζηνξία ηεο πάλσ ζε θαξέ ηεξάζηησλ θίικ θαη ηελ παξνπζηάδεη.

3 Μαζαίλνληαο πώο γίλεηαη κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Αξρηθά, εθθξάδνπκε ηηο πξώηεο καο ηδέεο γηα ην πσο γίλεηαη κηα ηαηλία θαη ην ηη είλαη ν θηλεκαηόγξαθνο γεληθόηεξα θαηαιήγνληαο ζηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Παξαθνινπζνύκε ζηνλ πξνηδέθηνξα βίληεν κε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπο, ελώ πξνζπαζνύκε θαη νη ίδηνη λα ζρεδηάζνπκε εηθόλεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ θηλνύκελα ζρέδηα. Αθόκε, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο ησλ ζρεδίσλ, πξαγκαηνπνηνύκε πεηξάκαηα νθζαικαπάηεο (πνπιί-θινπβί θαη βηβιηαξάθη). Μαζαίλνληαο πώο γίλεηαη κηα ηαηλία κε εζνπνηνύο. Όπσο θάλακε θαη κε ηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, έηζη θαη εδώ εθθξάδνπκε ηηο πξώηεο καο ηδέεο. Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ ηδεώλ θαη απνζπαζκάησλ ηαηληώλ ζηελ ηάμε, αλαθαιύπηνπκε όηη νη ηαηλίεο είλαη απιά κηα ζεηξά από θσηνγξαθίεο ζε γξήγνξε θίλεζε. Έηζη, πεηξακαηηδόκελνη κε ηελ έλλνηα ηνπ γπξίδσ ηαηλία, κεηακθηεδόκαζηε ζαλ εζνπνηνί θαη θσγξαθηδόκαζηε ζε δηάθνξεο δηαδνρηθέο ζηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα, πεξλάκε ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή, πξνβάινπκε ζε γξήγνξε θίλεζε θαη παξαηεξνύκε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο κηαο ηαηλίαο. Σηελ πξνζπάζεηά καο λα μεθαζαξίζνπκε ηελ κνξθή πνπ έρνπλ νη ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη εζνπνηώλ, βιέπνπκε θαη ζπγθξίλνπκε αληίζηνηρα

4 απνζπάζκαηα. Έπεηηα, δηαρσξίδνπκε εηθόλεο εζνπνηώλ θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ από ηηο ίδηεο ηαηλίεο. Γεκηνπξγία ηαηλίαο κε ηελ νκάδα ηνπ θέληξνπ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ θαξπόο. Με ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθώλ, δεκηνπξγνύκε κηα ηαηλία κε εζνπνηνύο θαη αληηθείκελα πνπ δσληαλεύνπλ. Αληηθείκελα πνπ δσληαλεύνπλ, όρη κε καγηθό ηξόπν όπσο θαίλεηαη ζηηο ηαηλίεο, αιιά κέζσ ηεο εκςύρσζεο από εκάο ηνπο ίδηνπο. Αθνύ κηιάκε γηα έλλνηα ηεο εκςύρσζεο, επηιέγνπκε λα εκςπρώζνπκε έλα καμηιάξη κε ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο, θαηαιήγνληαο κε ηελ ώζεζε ησλ εκςπρσηξηώλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο κε εζνπνηνύο θαη αληηθείκελα. Γλσξίδνληαο ηελ θύζε ηνπ επαγγέικαηνο ελόο εζνπνηνύ. Μηιώληαο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ εζνπνηνύ, θνξάκε ξνύρα θαη αμεζνπάξ θαη εξκελεύνπκε ξόινπο θαη ζπλαηζζήκαηα. Μαζαίλνπκε ηη είλαη ην πνξηξέην, παξαηεξνύκε πνξηξέηα ειιήλσλ εζνπνηώλ από ηαηλίεο, θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ηνλ ξόιν θαη ηα ζθηηζάξνπκε κε καύξε θεξνκπνγηά.

5 Οινθιεξώλνληαο ηελ κειέηε ηνπ πξνθίι ελόο εζνπνηνύ, ζπλαληάκε από θνληά κε πνιύ κεγάιε ραξά, ηελ εζνπνηό θπξία Μαξηάλλα Κνπξάθνπ, ηελ γηαγηά κηαο καζήηξηά καο, ε νπνία κνηξάδεηαη καδί καο κλήκεο θαη ζηηγκέο από ηνλ παιηό ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν! Ηζνπνηνί θαη άιινη... Δηζξένληαο ζηνλ ρώξν ησλ επαγγεικάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο ηαηλίαο, καζαίλνπκε γηα ηνλ ξόιν ησλ καθηγηέξ θαη ησλ ελδπκαηνιόγσλ. Μέζα από θσηνγξαθίεο παξαθνινπζνύκε νιηθέο κεηακνξθώζεηο ησλ ίδησλ εζνπνηώλ θαη επηρεηξνύκε θαη εκεηο ξηδηθέο κεηακνξθώζεηο, ηηο νπνίεο απνδίδνπκε εηθαζηηθά. Ο δάζθαινο ηεο ηαηλίαο...ν ζθελνζέηεο Αθήλνληαο γηα ην ηέινο ηελ πην βαζηθή εηδηθόηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο, απηή ηνπ ζθελνζέηε, εθθξάδνπκε ηηο πξώηεο καο ηδέεο θαη απνξίεο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί καο ιύλνληαη κέζα από ηελ ζπλάληεζή καο κε κηα αιεζηλή ζθελνζέηηδα, ηελ θπξία Τίλα Βαξβαξέζνπ, ε νπνία καο ζθελνζεηεί ζε κηθξέο ζθελέο θαη καο κηιά γηα ηηο ππόινηπεο εηδηθόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα έλα γύξηζκα (θιαθέηα, θάκεξα, θξνληηζηέο,...).

6 Με εθόδην απηή ηελ εκπεηξία θαη παξαηεξώληαο εηθόλεο δηαθόξσλ γπξηζκάησλ, καζαίλνπκε ηη είλαη έλα ζηνύληην, πσο «ζηήλνληαη» ηα ζθεληθά θαη πνηνη είλαη νη επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηά. Μειεηώληαο ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε νκάδεο Μέζα από έλα θνπθινζέαηξν γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (θηλνύκελε εηθόλα/θσηνγξαθία, βνπβόο, νκηιώλ, έγρξσκνο, 3D) θαη μεθηλάκε ην πξώην καο βησκαηηθό ηαμίδη ζηνλ ρξόλν θαη ηνπο βαζηθνύο ζηαζκνύο ηεο εμέιημήο ηνπ. Απνθαζίδνπκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ρσξηδόκαζηε ζε 5 νκάδεο, όζεο θαη νη επνρέο ηνπ, γηα λα ζπγθεληξώζνπκε πιηθό. Οη παξαπάλσ νκάδεο ζπλαληηνύληαη, ζέηνπλ ηδέεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηελ επνρή πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη γξάθνπλ ζρεηηθά εξσηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε. Ομάδα κινούμενης εικόνας Η νκάδα ηεο θσηνγξαθίαο ηαμηδεύεη πίζσ ζηνλ ρξόλν θαη αλαδεηά ηηο «ξίδεο» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Μειεηάεη ηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο, ησλ πξώησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πξνβνιήο. Αλαθαιύπηεη όηη νη πξώηεο ηαηλίεο ήηαλ θηλνύκελα «πξάγκαηα» πνπ απνηππώλνληαλ ζε κηα θσηνγξαθηθή ελόηεηα, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο. Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ηεο πξώηεο ηαηλίαο άινγν ζε θίλεζε, ε νκάδα παίξλεη θσηνγξαθηθή κεραλή θαη θηηάρλεη ηηο δηθέο ηεο ηαηλίεο. Ομαδα βωβού κινηματογράφοσ Η νκάδα αλαθαιύπηεη ηα κπζηηθά ηνπ βσβνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Παξαθνινπζεί απνζπάζκαηα ηαηληώλ θαη γλσξίδεη θάπνηνπο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εζνπνηνύο

7 ηεο πεξηόδνπ απηήο. Δπίζεο, εζηηάδεη θαη θαηαγξάθεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βσβώλ ηαηληώλ (έιιεηςε ιόγνπ, ππόηηηινη, δσληαλή κνπζηθή...) θαη απνθαζίδεη λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο γλώζεηο θηηάρλνληαο κηα ηαηλία κε ηνλ Τζάξιη Τζάπιηλ ζε αζηείεο ζθελέο. Ομάδα ομιλούντοσς κινηματογράφοσ Η νκάδα γλσξίδεη θάπνηνπο εζνπνηνύο θαη ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ ηεο επνρήο. Φέξλεη ζηελ ηάμε δίζθνπο βηλπιίνπ γηα παξαηήξεζε θαη κεράλεκα πηθ απ γηα λα αθνύζεη ηξαγνύδηα ζε δηάθνξεο ζηξνθέο. Σπλδπάδνληαο ηα πξνεγνύκελα, ε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηξαγνύδηα από δηάθνξεο αζπξόκαπξεο ειιεληθέο ηαηλίεο, δηαιέγεη θάπνηεο θαη θαηαζθεπάδεη ηνπο δίζθνπο ηνπο. Ομάδα έγτρωμοσ κινηματογράφοσ Η νκάδα κειεηάεη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (ξνύρα, κνπζηθή), αθνύεη θνκκάηηα ηαηληώλ θαη θηλείηαη ζε δηάθνξνπο ρνξεπηηθνύο ξπζκνύο. Αθόκα, καζαίλεη ηνπο ηξόπνπο εηζαγσγήο ρξώκαηνο ζηα πξώηα θηλεκαηνγξαθηθά θίικ θαη δσγξαθίδεη θηικ όπσο έθαλαλ ζηηο πξώηεο έγρξσκεο ηαηλίεο. Τέινο, θαηαζθεπάδεη θσηνγξαθηθέο κεραλέο κε έγρξσκα θίιηξα θαη παξαηεξεί κηα αζπξόπκαπξε εηθόλα κέζα από απηά. Ομάδα 3D Η νκάδα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο καο παξνπζηάδεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην. Σπδεηά γηα ηα κεραλήκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ

8 θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα παιηά, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξόπν πνπ θάλνπλ ηελ εηθόλα λα θαίλεηαη ηξηζδηάζηαηε, ζαλ λα μεπεηάγεηαη! Μαζαίλεη γηα ηα εηδηθά γπαιηά 3D, ηνλ κπιε θαη θόθθηλν θαθό, θαη πξνζπαζεί λα παξάγεη ηηο δηθέο ηηο εηθόηλεο 3D. Παξαηεξώληαο γπξίζκαηα ζε ζηνύληην πξηλ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο, ε νκάδα κπαίλεη ζε ξόινπο, επηιέγεη ηαηλίεο θαη πξσηαγσληζηεί ζε ζθελέο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Η πνξεία καο νινθιεξώλεηαη κε κηα βξαδηά θηλεκαηνγξάθνπ, κηα παξάζηαζε αθηεξσκέλε ζηελ ηζηνξία ηεο έβδνκεο ηέρλεο. Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ ξόινπο, λα θαζηαζθεπάζνπλ θνπζηνύκηα θαη ζθεληθά θαη λα αλαβηώζνπλ ηνπο παξαπάλσ πέληε ζηαζκνύο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οη Νεπηαγσγνί: Μαξηάλλα Γξίβα θαη Μαίξε Βαξνύηε

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Επηζηξέθνληαο από ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο, ζέζακε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ζηα παηδηά, ώζηε λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θάπνην ζέκα πάλσ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη αθνύζακε θάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ

«Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ Τπόδεηγκα ρέδην δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ Σν ινγηζκηθό «Γιώζζα Α Β & Γ» αθνξά καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο θώθσζε θαη πξννξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1009 Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα