ΚΛΕΙΔΙ «Βεληίωζη ηης Μηηρικής Υγείας» «μεγαλύηερη ανιζόηηηα ζηην σγεία παγκόζμια». «μείωζη ηης νεογνικής θνηζιμόηηηας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΕΙΔΙ «Βεληίωζη ηης Μηηρικής Υγείας» «μεγαλύηερη ανιζόηηηα ζηην σγεία παγκόζμια». «μείωζη ηης νεογνικής θνηζιμόηηηας»"

Transcript

1 «ΔΓΡΗΓΟΡΗ». Μηα όκνξθε ιέμε πνπ ρηππάεη θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά. Απέλαληη ζηα πάληα, απέλαληη ζηε δσή. Να ληώζεηο ηελ αλάπηπμε, ηνλ ζάλαην, ηελ νκνξθηά, ηνπο αλζξώπνπο, ηα ινπινύδηα, ηα δέληξα. Άλνημε ην κπαιό ζνπ θαη άξρηζε λα βιέπεηο. Άξρηζε λα δεηο ηα πξάγκαηα θαη λα κελ ληξέπεζαη γηα απηό. Άγγημε, ράηδεςε όπσο δελ ην έθαλεο πνηέ. πλέρηζε λα αλαπηύζζεζαη. πλέρηζε λα αλαπηύζζεζαη ζηαζεξά. Κάζε ζηηγκή πνπ δεηο αιιάδεηο. Άλνημε ην κπαιό ζνπ, άλνημε ηελ θαξδία ζνπ, άλνημε ηελ αγθαιηά ζνπ, βάιε ηα όια κέζα. Μπνξείο λα παίξλεηο θαη λα παίξλεηο αζηακάηεηα, πνηέ δελ ηειεηώλεη. Πάληα ππάξρεη θη άιιν. Όζν πεξηζζόηεξα βιέπεηο ζ έλα δέληξν, ηόζν πεξηζζόηεξα ππάξρνπλ. Αθνύο κηα ζνλάηα ηνπ Μπεηόβελ θαη ζε νδεγεί ζην άπεηξν. Γηαιέγεηο έλα βηβιίν κε πνηήκαηα θαη αλνίγεζαη ζηελ νκνξθηά. Αγαπάο έλαλ άλζξσπν θαη θηάλεη λα αγαπάο ρηιηάδεο. πλέρηζε λα αλαπηύζζεζαη. ΛΔΟ ΜΠΟΤΚΑΛΙΑ. Απηό απνηειεί αδηακθηζβήηεηα γεγνλόο. Οη Μαίεο πξέπεη πάληα λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε. Οη Μαίεο νθείινπλ λα αλαπηύζζνληαη κε αθνζίσζε, επηκνλή θαη απηνζπζία. Έρνληαο πιήξε επίγλσζε γηα ην έξγν ηνπο αγσλίδνληαη ώζηε θάζε θνξά λα ην θέξλνπλ εηο πέξαο κε ηα δπλαηόηεξα θαιά απνηειέζκαηα. Πξνο απηό ην απνηέιεζκα επηζηξαηεύνπλ γλώζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο, δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παξνρή πνηνηηθήο καηεπηηθήο θξνληίδαο βαζηζκέλεο ζε ηεθκεξησκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ελώ παξάιιεια έξρνληαη αληηκέησπεο κε δεθάδεο πξνθιήζεηο όπσο ε επηνθία, ε ηαηξηθνπνίεζε ηνπ ηνθεηνύ, ε δηαπνιηηηζκηθή θξνληίδα θαη άιια. Η Μαία ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ κηα από ηηο Πιεηάδεο, ηηο επηά θόξεο ηνπ Άηιαληα θαη ηεο Πιεηόλεο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε Θεά Μαία ήηαλ ε κεγαιύηεξε ή νκνξθόηεξε θαη ε πεξηζζόηεξν ζπλεζηαικέλε από ηηο αδεξθέο ηεο αιιά θαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλε κε αξεηέο. Γέλλεζε κόλε ηεο ζε κηα ζπειηά ζηελ Κπιιήλε ην γην ηνπ Γία, ηνλ Δξκή. Σν όλνκα ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ γέλλεζε, ζπκβνιίδεη ηελ κεηξόηεηα θαη ηελ γνληκόηεηα ηεο θύζεο. ηελ ζεκεξηλή επνρή ε Μαία νξίδεηαη σο ην άηνκν ην νπνίν έρεη παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ Μαηεπηηθή, αλαγλσξηζκέλν από ην θξάηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη, έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην θαζνξηζκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη έρε απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο ώζηε λα εμαζθεί λόκηκα ην επάγγεικα ηεο Μαίαο. Δίλαη παξάιιεια ηθαλή λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα, επίβιεςε θαη

2 ζπκβνπιεπηηθή ζηελ γπλαίθα πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο εγθπκνζύλεο, ζηνλ ηνθεηό θαη ζηελ ινρεία, λα δηεμάγεη θπζηνινγηθνύο ηνθεηνύο θαη κε δηθή ηεο επζύλε λα θξνληίδεη ην λενγέλλεην. Φπζηθά ε εθπαίδεπζε ησλ καηώλ δελ ηειεηώλεη κε ηελ παξαθνινύζεζε ελόο πξνγξάκκαηνο άιια είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία. Παξάιιεια θαη όπσο νξζά πξεζβεύεη ν Π.Ο.Τ, ή ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ καηώλ αλαγλσξίδεηαη σο αδήξηηε αλάγθε έηζη ώζηε λα απνθηνύληαη θαη δηαηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο γλώζεηο ζηάζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ κέζα από απηέο λα κπνξνύλ λα εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά θαη λα ελεξγνύλ απνηειεζκαηηθά. Οη λέεο ηάζεηο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε πνιππινθόηεηα ηεο ηερλνινγίαο, ε απηνλνκία ηνπ καηεπηηθνύ επαγγέικαηνο, ε αλάγθε γηα αλζξσπνθεληξηθή θαη ζπλάκα επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε θαζηζηνύλ ηελ δηα βίνπ κάζεζε απαξαίηεηε. Η επηκόξθσζε θαη αλάπηπμε πξέπεη λα απνηειεί πξώηηζην κέιεκα θαη αλαδήηεζε θάζε καίαο ε νπνία σο απηόλνκνο επαγγεικαηίαο πγείαο ζηνρεύεη ζηελ όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Η Μαία όκσο ζίγνπξα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από έλαλ νξηζκό. εκαίλεη «γπλαίθα καδί κε ηελ γπλαίθα». Οη γπλαίθεο από θαηαβνιήο θόζκνπ, ηελ ώξα ηνπ ηνθεηνύ ζηεξίδνληαλ ε κία ζηελ άιιε γηα βνήζεηα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ απηή ε γπλαίθα ε νπνία είρε ηηο πεξηζζόηεξεο δεμηόηεηεο θαηά ηνλ ηνθεηό νλνκάζηεθε Μαία ή κακή όπσο ηελ απνθαινύζαλ ζηελ Κύπξν παιηόηεξα θαη ήηαλ ην άηνκν ην νπνίν δηαρξνληθά βξηζθόηαλ δίπια ζην πιεπξό ηεο γπλαίθαο σο ζύκβνπινο, ζπλήγνξνο θαη ζπκπαξαζηάηεο. ε πιήξε εγξήγνξζε, κε ππνκνλή, αγάπε, εηιηθξίλεηα θαη ηηκηόηεηα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελέπλεαλ εκπηζηνζύλε, απνηεινύζαλ ην ζεκέιην ιίζν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο εγθύνπ γπλαίθαο. Ωο έλδεημε ηηκήο ζηνλ πνιύπιεπξν θαη πνιπζήκαλην ξόιν ηεο Μαίαο ζηελ θνηλσλία, θαζηεξώζεθε από ην 1991 ε 5 ε Μαΐνπ σο ε Γηεζλήο εκέξα Μαηώλ. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη λα αθππληζηεί ην πνιηηηθό θαη δεκόζην αίζζεκα γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηεο γπλαίθαο, ηελ εγθπκνζύλε, ηνλ ηνθεηό θαη ηε ινρεία, θαη παξάιιεια λα επηζεκάλεη ην ξόιν ησλ Mαηώλ ζηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία πγεηώλ νηθνγελεηώλ. Γηα ηελ πεληαεηία ην ζέκα ησλ ενξηαζκώλ απνξξέεη από ην θάιεζκα ηνπ Παγθόζκηνύ νξγαληζκνύ Τγείαο πξνο επίζπεπζε επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο Υηιηεηίαο

3 4,5 θαη 6 (MDGs 4, 5 & 6), πνπ αθνξνύλ ζηελ λενγληθή θαη κεηξηθή ζλεζηκόηεηα θαη λνζεξόηεηα, ζηελ επάξθεηα καηώλ θαη ζηελ πξνζβάζηκε καηεπηηθή θξνληίδα. Η έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (2008) γηα ηνπο αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ηεο ρηιηεηίαο ηνλίδεη όηη πάλσ από 60% ησλ γπλαηθώλ ησλ ρσξώλ ρακεινύ εηζνδήκαηνο δελ ηπγράλνπλ καηεπηηθήο θξνληίδαο θαηά ηνλ ηνθεηό. Οη Μαίεο θαζνξίδνληαη από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ηε UNICEF, θαη άιινπο νξγαληζκνύο σο νη επαγγεικαηίεο πγείαο ΚΛΕΙΔΙ ζηελ επίηεπμε ηνπ 5 νπ ζηόρνπ ρηιηεηίαο πνπ αθνξά ηε «Βεληίωζη ηης Μηηρικής Υγείας» θαη επηζεκαίλνπλ όηη ε ζλεζηκόηεηα θαηά ηελ θύεζε θαη ηνλ ηνθεηό απνηειεί ηε «μεγαλύηερη ανιζόηηηα ζηην σγεία παγκόζμια». Ωο εθ ηνύηνπ, έρνπλ δεζκεπηεί λα εξγαζηνύλ κε θπβεξλήζεηο θαη νξγαλώζεηο γηα λα ηνλίζνπλ ηελ «επείγνπζα αλάγθε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθά Μαίεο» (WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank, 2008). Οη Μαίεο παξάιιεια παξέρνπλ θαηάιιειε λενγληθή θξνληίδα γη απηό ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 4 νπ ζηόρνπ πνπ αθνξά ηε «μείωζη ηης νεογνικής θνηζιμόηηηας» (UN, 2000). Κάζε ρξόλν πεξηζζόηεξα από έλα εθαηνκκύξην λενγέλλεηα πεζαίλνπλ κέζα ζηηο πξώηεο 24 ώξεο ηεο δσήο ηνπο ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ καηεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Η έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ην 2008 γηα ηνπο αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ηεο ρηιηεηίαο ηνλίδεη όηη ν ςειόο θίλδπλνο ζλεζηκόηεηαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε θαη ηε γέλλεζε ζπλερίδεη αθάζεθηνο ζηε Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη Νόηηα Αζία απνηειώληαο ην 90% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ παγθόζκηνπ πνζνζηνύ θαη γεληθά ειάρηζηε πξόνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηε δηάζσζε ησλ κεηέξσλ θαη ησλ λενγλώλ. Όινη νη ζηόρνη πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Π.Ο.Τ θαη ε Γ..Μ είλαη αιιειέλδεηνη θαζώο, ε κείσζε ηεο θηώρηαο θαη ηεο πείλαο, ν έιεγρνο αζζελεηώλ όπσο ην AIDS θαη ε καιάξηα, ε ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ε θνίηεζε θάζε παηδηνύ ζε ζρνιείν θαη ε πξόζβαζε όισλ ησλ γπλαηθώλ ζε αλαπαξαγσγηθή θξνληίδα πγείαο, ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ ζαλάησλ κεηέξσλ θαη παηδηώλ. Οη Μαίεο ζε όιν ηνλ θόζκν ππνζηεξίδνπλ όηη ε θάζε γπλαίθα έρεη δηθαίσκα λα γελλά ζε αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή πγεία ηεο ίδηαο θαη ηνπ παηδηνύ ηεο. Ωο ζπλήγνξνη θαη ζπκπαξαζηάηεο νη καίεο δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθό ξόιν ηόζν ζηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε όζν θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο γπλαίθαο. ηόρνο δελ είλαη κόλν έλαο θπζηνινγηθόο ηνθεηόο αιιά θαη έλαο αζθαιήο ηνθεηόο

4 ηόζν γηα ηελ κεηέξα όζν θαη γηα ην λενγλό. Παξάιιεια θάζε Μαία είλαη απαιιαγκέλε από θάζε κνξθήο δηάθξηζε όπσο ρξώκα, εζληθόηεηα, ζξεζθεία ή θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή ηάμε. Οη Μαίεο είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε γπλαίθα θαη ην ζύληξνθν ηεο λα θάλνπλ κηα ζσζηή αξρή ζην γνλετθό ξόιν. Η γέλλα είλαη κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ηε θάζε γπλαίθα ζε πξνζσπηθό ζξίακβν. Απνηειεί ππξήλα απηνπεπνίζεζεο θαη ςπρηθήο δύλακεο γηα όιε ηελ ππόινηπε δσή ηεο. Γελ έρεη ζρέζε κε πξόλνηα θαη ζπλαγσληζκό, νύηε κε ήηηα ή λίθε. Έρεη κηα πξνζσπηθή θαη ζπλάκα παγθόζκηα εκβέιεηα. Ο εξρνκόο ελόο παηδηνύ είλαη έλα ζεκαληηθό θνηλσληθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό γεγνλόο, όρη κόλν γηα ηε κεηέξα θαη ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη γηα νιόθιεξε ηελ θνηλσλία. Απνηειεί κηα κνλαδηθή αλζξώπηλε εκπεηξία, πνπ θάζε γπλαίθα πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα δήζεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο ζηνλ ηνθεηό, κε αζθάιεηα, ζεβαζκό θαη αμηνπξέπεηα. Οη καίεο σο νη εηδηθνί ζην θπζηνινγηθό ηνθεηό είλαη ηαγκέλεο ζην δηθό ηνπο πιεπξό γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα γελλήζνπλ θπζηθά, αβίαζηα, πξνζσπηθά θαη κε αζθάιεηα. Κάζε γπλαίθα έρεη ην δηθαίσκα ζε απηή ηε θξνληίδα θαη θάζε καία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ παξέρεη. Η καία ελδπλακώλεη ηε γπλαίθα νύησο ώζηε ε ίδηα λα ληώζεη επαξθήο θαη δπλαηή λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό ηεο, ην λενγλό ηεο, ην ζύληξνθν θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο σο κηα επέλδπζε ζε έλα πγηέζηεξν παξώλ θαη κέιινλ γηα ηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο. Δλώ νη καίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηηο ρακεινύ εηζνδήκαηνο ρώξεο γηα κείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο πνπ καζηίδεη ην θαηλόκελν ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο γέλλεζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κείσζε ηεο αρξείαζηεο παξέκβαζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άλδξα γηα ηε θπζηθή έιεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζην θόζκν θαη ην γνλετθό ξόιν. Γπζηπρώο ζηηο κέξεο καο ε θπζηνινγηθή γέλλεζε ηείλεη λα γίλεη είδνο πξνο εμαθάληζε. ηελ παηξίδα καο ηα πνζνζηά Καηζαξηθώλ Σνκώλ νινέλα θαη απμάλνληαη θαηαηάζζνληαο καο δεύηεξε ρώξα κεηά ηε Βξαδηιία ζηηο θαηζαξηθέο θαη γεληθά ζηηο πην ςειέο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο ηεο ηαηξηθνπνίεζεο ηνπ ηνθεηνύ. Οη καίεο ρξεηάδνληαη ηώξα όζν πνηέ γηαηί όποσ ππάξρνπλ ζε αξηζκεηηθή επάξθεηα θαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πγείαο κεηώλνπλ ηελ ηαηξηθνπνίεζε, ε κεηέξα θαη ν παηέξαο έρνπλ ηελ

5 επθαηξία λα γίλνπλ νη πξσηαγσληζηέο ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη όρη ζεαηέο ηαηξηθώλ πξάμεσλ όπσο ηεο θαηζαξηθήο, θαξκαθεπηηθήο πξόθιεζεο ηνπ ηνθεηό θαη άιισλ πξαθηηθώλ πνπ αποδσναμώνοσν αληί λα ελδπλακώλνπλ ηηο νηθνγέλεηεο. Με ηελ επθαηξία ηεο Γηεζλνύο εκέξαο Μαηώλ επρόκαζηε θάζε γπλαίθα θαη νηθνγέλεηα λα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε καηεπηηθνύ κνληέινπ θξνληίδα ώζηε ελδπλακσκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε λα εκπηζηεύεηαη ηελ αξρέγνλε ηθαλόηεηά ηεο λα γελλά ηα παηδηά ηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ πγεία ηνπ εαπηνύ ηεο, ηεο νηθνγέλεηαο ηεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Φέηνο ε Γηεζλήο πλνκνζπνλδίαο Μαηώλ θαιεί ηηο Μαίεο ζε ζπκβνιηθή δηαδξνκή ζηε ρώξα ηνπο ηελ 5 εο Μαΐνπ. Απηή απνηειεί ηελ αξρή ελόο ηαμηδηνύ πνπ ηειεηώλεη ζην Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, ζην Γηεζλέο πλέδξην Μαηώλ, όπνπ πεξίπνπ 3000 Μαίεο πεξπαηώληαο όιεο καδί ζα πξνζπαζήζνπλ λα δώζνπλ ην κήλπκα ελόηεηαο θαηά ηεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο ζλεζηκόηεηαο αιιά θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπο λα βειηησζεί ε πξόζβαζε ζηηο καηεπηηθή θξνληίδα. Απαξαίηεηε ε αξηζκεηηθή επάξθεηα Μαηώλ. 340,000 γπλαίθεο θαη πάλσ από 5,000,000 βξέθε ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν σο απνηέιεζκα ησλ επηπινθώλ ηεο θύεζεο θαη ηνπ ηνθεηνύ. Οη ζέζεηο θαη ηα επίπεδα ηεο κεηξηθήο ζλεζηκόηεηαο δείρλνπλ ζνβαξή αληζόηεηα ζε όιν ηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν. Ο δξόκνο πνπ μεθηλά ηελ 5 ε Μαΐνπ θαηαιήγεη ζπκβνιηθά ζην Durban κε ζύλζεκα: «καίεο ζηεξίδνπλ ηηο καίεο» θαη ηα έζλε πεξπαηνύλ καδί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θάλνπλ γλσζηή ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα παξνρή θαιύηεξεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο πγείαο ζε όιν ηνλ θόζκν αιιά ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο όπσο ε Τπνζαράξηα Αθξηθή. Έηζη ινηπόλ θαη εκείο νη Κύπξηεο Μαίεο ζαλ ζπλνδνηπόξνη, ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηέο, εληζρύνπκε ηνλ θεηηλό απηό ζηόρν, πεξπαηώληαο ζπκβνιηθά θαη δηαθεξύζζνληαο κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά ηελ δηθή καο δέζκεπζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ παγθόζκησλ αληζνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκόηεηα. ίγνπξα όινη κπνξνύκε κε ηνλ δηθό καο ηξόπν, κε επαηζζεζία θαη αγάπε, πιάη ζηηο γπλαίθεο όινπ ηνπ θόζκνπ. ΣΟ απόζπαζκα από ην βηβιίν «ηηο θαξδίεο θπηξώλνπλ ηα ρξώκαηα» απνηειεί πξόθιεζε θαη αθνξκή γηα εζσηεξηθή αλαδήηεζε θαη αλαζθόπεζε.

6 Δζείο όινη κνπ δώζαηε ςσκί λα θάσ, λεξό λα πηώ θαη έλα δξνζεξό κέξνο γηα λα ζηεγάζσ ηελ κνλαμηά κνπ. αο επραξηζηώλ γηα όια απηά. Καη εγώ είρα πνιιά λα ζαο πξνζθέξσ. Ήξζε ε ώξα λα θύγσ από ην κέξνο απηό. Δίδα θαη άθνπζα πνιιά. Μπνξεί ηνλ θόζκν λα κελ ηνλ γύξηζα, όκσο όια όζα ήζεια λα κάζσ ηα ζπλάληεζα εδώ. Καη ηώξα πνπ ζα γπξίζσ πίζσ, ζηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθα θαη κεγάισζα, μέξσ πιένλ ηη ζα πσ ζηνπο λεόηεξνπο, πνπ ηώξα καζαίλνπλ θαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο πνπ πηζηεύνπλ πσο όια ηα μέξνπλ. Θα ηνπο πσ θαη ζα ην βξνληνθσλάμσ πσο ν θόζκνο είλαη έλαο. Καη όπνπ ην εδώ ζπλαληά ην εθεί ππάξρεη πάληα ν άλζξσπνο. Υξόληα πνιιά ζε όινπο.

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα