ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά µε τη σφράγιση της επιχείρησης ΧΧΧΧXX στη ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης ΧΧΧΧΧX και την επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36873/ (ΦΕΚ 1364/Β/ ) και την υπ αριθµ. ΠΕ 971/ εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης. Στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 24 η Μαΐου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) µελών, ήταν παρόντα επτά (7) συνολικά τακτικά µέλη, ήτοι : Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : (Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Αποστολάκος ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 2. Καβουρίδης Αντώνιος, Τακτικό Μέλος 2. Κωστόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 3. Γκατζόλης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος 4. Κοντουλάκος Ελευθέριος, Τακτικό Μέλος 5. Μούστρης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 6. Σταυρόπουλος ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 7. Καρατζής Αναστάσιος, Τακτικό Μέλος ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ : Κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό µέλος κ. Κωστόπουλος Βασίλειος. Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κ. Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται επίσης και ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης του ήµου κ. Ξανθάκος Ιωάννης, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οργάνωσης και ιαχείρισης Λειτουργιών Πόλης κ. Σκλήρης Φώτιος, ο Νοµικός Σύµβουλος του ηµάρχου Πεντέλης κ. ηµοσθένους Άγγελος και o ΧΧΧXXX, µετά του ικηγόρου του. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσίασε ενώπιον των µελών της την υπ αριθ. πρωτ. ΠΕ 971/ εισήγηση της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του ήµου, που έχει ως εξής :

2 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 2 «Θέµα: Σφράγιση Επιχείρησης XXXΧΧΧ στη ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης. Έχοντας υπ όψιν τα : α. Το άρθρο 10 της ΚΥΑ 36873/ ( ΦΕΚ 1364/Β/ ) β. Τα άρθρα 65, 73, 83, 72 του Ν3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/ ) γ. Η µε αριθµ. πρωτ. 1020/1896/3α/ ( 9101/ δικό µας ) µήνυση του ΑΤ Πεντέλης. δ. Η υπ αριθµ. 6/2013 Απόφαση Προέγκρισης Παιδότοπου στον ΧΧΧXXX. ε. Το µε αριθµ. πρωτ. 9101/ έγγραφό µας µε θέµα << Κλήση για κατάθεση αντιρρήσεων>> στ. Η µε αριθµ. πρωτ / κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων του ΧΧΧXXX. Σας γνωρίζουµε ότι : 1. Με το (γ) σχετικό το ΑΤ Πεντέλης πιστοποίησε την λειτουργία παιδότοπου χωρίς την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, από τον ΧΧΧXXX, στη ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης του ήµου µας. 2. Σύµφωνα µε το (α) όµοιο << στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστηµα που λειτουργεί ο παιδότοπος. Εάν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου, σφραγίζονται µόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδιας για την χορήγηση της άδειας αρχής (δηλαδή ήµαρχος). Ειδικότερα, όταν η άδεια χορηγείται από τον ήµαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µετά από απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου.>> 3. Ως εκ τούτου είµαστε υποχρεωµένοι να προβούµε στην έναρξη διαδικασίας σφράγισης της επιχείρησής και επιβολής προστίµου σύµφωνα µε το (α) σχετικό καθώς έχει προηγηθεί το (ε) όµοιο για το οποίο κατατέθηκε το (στ) σχετικό. 4. Επιπρόσθετα πληροφορούµε ότι µε το (δ) σχετικό ο ΧΧΧΧXX έχει λάβει σχετική προέγκριση για λειτουργία Παιδότοπου στην περιοχή. Γι αυτό Εισηγούµαστε την λήψη σχετικής απόφασης σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση». Στη συνέχεια ο ήµαρχος ανέφερε ότι σύµφωνα µε το υπ αριθ. πρωτ.1020/1896/3-α / έγγραφο του Α.Τ. Πεντέλης, από έλεγχο που διενήργησε την , διαπιστώθηκε ότι ο ΧΧΧXXX λειτουργεί παιδότοπο στερούµενος άδειας λειτουργίας δηµόσιας αρχής. O ιδιοκτήτης, υπέβαλε στο ήµο αίτηση για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης υπαίθριου παιδότοπου, την οποία του ενέκρινε το τοπικό συµβούλιο. Του ζητήσαµε και πιστοποιητικό ασφαλείας του χώρου, και µας προσκόµισε πιστοποιητικό ελέγχου, σύµφωνα µε το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων του ΕΛΟΤ. Πλην όµως, ακόµα δεν έχει εκδοθεί η άδειά του, και επειδή δουλεύει µε την προέγκριση, για το λόγο αυτό, ανέφερε ο ήµαρχος, εισηγούµαι την εφαρµογή του νόµου, που προβλέπει την επιβολή προστίµου ,00 και τη σφράγιση της επιχείρησης, και πρόσθεσε ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εάν θέλει µπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης στα ιοικητικά ικαστήρια. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τον επικεφαλής του συνδυασµού της µειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Καρατζή Αναστάσιο, και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από τον ήµαρχο και από τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης του ήµου κ. Ξανθάκο Ιωάννη, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά.

3 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 3 Στη συνέχεια ο κ. Καρατζής παρατήρησε ότι ενδεχοµένως να αφορά ασάφεια, ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έχει αρµοδιότητα να πάρει απόφαση επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε το Άρθρο 73 του Καλλικράτη, επειδή είναι θέµα οικονοµικού χαρακτήρα, και πρόσθεσε ότι η ΚΥΑ 36873/ µιλούσε για τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Ο ήµαρχος απάντησε ότι από την διάλυση της ηµαρχιακής Επιτροπής, τις αρµοδιότητές της παίρνουν η Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και µε την έννοια αυτή φέρνουµε το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, διότι ο νόµος λέει ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται από τη ηµαρχική Επιτροπή. Ο κ. Καρατζής ανέφερε ότι θα δεχτεί την εξήγηση, ότι θα αφήσει ένα ερωτηµατικό παρόλα αυτά, και πρόσθεσε ότι και στον κώδικα αναφέρεται ότι η απόφαση για τη σφράγιση είναι στη διακριτική ευχέρεια του ηµάρχου. Ο σύµβουλος του συνδυασµού της µειοψηφίας «Η Πεντέλη στο Ύψος της» κ. Σταυρόπουλος ηµήτριος, ανέφερε ότι δεν θα ψηφίσει την εισήγηση, ότι το συγκεκριµένο λούνα παρκ ή παιδότοπος, όπως θέλετε πείτε το, δεν έχει δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα, ότι δεν έχει γίνει ποτέ ατύχηµα και ότι θέλει να µείνει, γιατί είναι ένα στολίδι που πήγαν τα παιδιά του και τα εγγόνια του. εν δέχοµαι, πρόσθεσε, ούτε να σφραγιστεί, ούτε να επιβληθεί πρόστιµο. Να του δοθεί η άδεια, να φέρει τα χαρτιά του να είµαστε νόµιµοι σε όλα, και να µη λέµε ανεργία και ανεργία και να σφραγίζουµε ένα µαγαζί και να µείνουνε οκτώ οικογένειες στην ανεργία. Ο σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας «Ανεξάρτητο Κίνηµα Πεντελικού» κ. Καβουρίδης Αντώνης ανέφερε ότι την ευαισθησία την έχουµε όλοι, αλλά εδώ έχουµε ένα συγκεκριµένο θέµα. Ο κ. Καρατζής ανέφερε : Είναι προφανές ότι δεν θέλω να κλείσουµε την επιχείρηση, ούτε να καρατοµήσουµε τον άνθρωπο, µε πρόστιµο ευρώ. Η ανεργία έχει άλλες αφετηρίες, που δεν είναι της παρούσης στιγµής. εν θα «επιτεθούµε» εναντίον ενός καταστηµατάρχη, αλλά δεν µπορεί κι ένας καταστηµατάρχης, αυθαίρετα να λειτουργεί µια επιχείρηση, δίπλα από το Α.Τ. µάλιστα. Κανείς δεν καταφέρεται κατά του συγκεκριµένου. Το τοπικό συµβούλιο, λειτουργώντας προφανώς από κεκτηµένη ταχύτητα έδωσε µια προέγκριση. εν λέω να µην τη δώσει. Ο νόµος όµως, δεν µπορεί να είναι κατά περίπτωση. Πρέπει να εφαρµόζεται και να αφορά τους πάντες, αλλιώς δίνουµε υπόνοιες για τον τρόπο λειτουργίας µας. Αναφέροµαι κι εγώ στο θέµα της Παναγούλη και δεν το λέω τοπικιστικά. Αν δικαιώσουµε σήµερα αυτή την κατάσταση, να δοθεί το δικαίωµα το ίδιο και να διορθώσουµε άλλες καταστάσεις. Ασχολούµαστε µε ένα κατάστηµα, τη στιγµή που και κάποια άλλα, στο πέρασµα του χρόνου, θα µπορούσαν να έχουν δουλέψει έτσι. ιατηρώ επιφύλαξη επίσης, σε σχέση µε την αρµοδιότητα του οργάνου σχετικά µε το θέµα, ανέφερε ο κ. Καρατζής. Θεωρώ ότι µέσα από το πλαίσιο που θα λειτουργήσει τις επόµενες µέρες το θέµα, έχω µια συνυπευθυνότητα και είναι κάτι που δεν θα το ήθελα. Ο ήµαρχος απάντησε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 10 της σχετικής ΚΥΑ, οι κυρώσεις επιβάλλονται µετά από απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. εν είµαι εγώ αρµόδιος να επιβάλω τις κυρώσεις, αλλά εµείς, πρόσθεσε. Ο κ. Καρατζής ανέφερε : Με βάση την ιδιαιτερότητα της εικοσαετίας και του τρόπου που λειτούργησε, εγώ λέω να σφραγιστεί, διότι δεν µπορούµε να αφήνουµε κενά. Λέω όµως, ότι η αδειοδότηση από το Α µέχρι το Ω, καλύπτοντας όλο το πλαίσιο ασφαλείας και ευθύνης, θα πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι. Ακολούθως ο ήµαρχος έδωσε το λόγο στο δικηγόρο του ΧΧΧΧXX, ο οποίος ανέφερε ότι ο άνθρωπος αυτός δραστηριοποιείται στην περιοχή επί εικοσαετία, δεν έχει δηµιουργήσει το παραµικρό πρόβληµα και τηρεί τους κανόνες, ότι δεν έχει συµβεί κανένα περιστατικό, κανένα ατύχηµα, ότι η επιχείρηση για την περιοχή είναι κάτι σηµαντικό, ότι υπάρχει προέγκριση και αίτηση για έγκριση αδείας, και ζήτησε ο ήµος να συντοµεύσει τη διαδικασία, εάν είναι δυνατόν. Επίσης

4 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 4 ζήτησε, αν γίνεται, να επιβληθεί ένα πρόστιµο, αλλά όχι ποσού ευρώ, και πρόσθεσε ότι και στα δικαστήρια σήµερα, εφαρµόζεται το άρθρο 25 του Συντάγµατος, περί αναλογικότητας. Ο ήµαρχος απάντησε ότι ι ο ήµος συντοµεύει τη διαδικασία, από τη στιγµή που θα συµπληρωθεί ο αντίστοιχος φάκελος, ότι η εισήγησή µας είναι αυτό που λέει ο νόµος, δηλαδή η επιχείρηση να σφραγιστεί και να επιβληθεί πρόστιµο ,00 ευρώ, ότι ο νόµος είναι σαφής όσον αφορά το πρόστιµο, και πρόσθεσε : Έχετε το δικαίωµα, όταν πάρουµε απόφαση, που δεν ξέρω ακόµα ποια θα είναι γιατί δεν έχουµε ψηφίσει, να προσφύγετε εάν θέλετε. Εµείς είµαστε διοικητική εξουσία, όχι δικαστική. Θέλουµε να λειτουργείτε, αλλά σύννοµα, κατέληξε. Ο κ. Καρατζής έθεσε προς το δικηγόρο του ΧΧΧΧXX το ερώτηµα : Τα χρόνια που λειτουργούσε ο πελάτης σας, είναι σε γνώση σας ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια ; Ο ΧΧΧΧXX απάντησε ότι είχε άδεια όλα τα χρόνια και ότι του υπεβλήθη µήνυση γιατί δουλεύει µε προέγκριση, όπως η µισή Ελλάδα και πρόσθεσε ότι είχε άδεια ανά τριετία, κάθε χρόνο ελεγµένα από επιτροπές. Ο σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας «Ανεξάρτητο Κίνηµα Πεντελικού» κ. Μούστρης Παναγιώτης αναφέρθηκε στο θέµα της γειτνίασης της επιχείρησης µε την Αγία Τριάδα, και διευκρίνισε ότι η Αγία Τριάδα δεν είναι εκκλησία, αλλά µοναστήρι. Ο σύµβουλος του συνδυασµού της µειοψηφίας «Ανθρώπινη Πολιτεία» κ. Κωστόπουλος Βασίλειος ανέφερε ότι έχουµε ένα κατάστηµα ειδικής κατηγορίας, διότι οι χρήστες είναι παιδιά, ότι όπως κατατέθηκε σήµερα από τον επιχειρηµατία είχε άδειες όλα τα χρόνια, και πρόσθεσε : Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να τηρήσουµε το νόµο, και όταν εκδοθεί η άδεια, ας πούµε, να ακυρωθεί η σηµερινή απόφαση. Ο κ. Καρατζής ανέφερε : Ουδεµία σχέση έχω µε τη διαχειριστική λειτουργία των πραγµάτων. Το ότι συµφωνώ µε την εισήγηση, δεν σηµαίνει ότι συµφωνώ να τιµωρηθεί ο άνθρωπος µε τέτοιο πρόστιµο. Είναι όµως θέµα νόµου και όχι Καρατζή, πρόσθεσε. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Το άρθρο 10 της ΚΥΑ 36873/ (ΦΕΚ 1364/Β/ ). Την Εγκύκλιο 72, αριθ. πρωτ. οικ / του Υπουργείου Εσωτερικών Το υπ αριθ. πρωτ. 1020/1896/3α/ έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος Πεντέλης «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων», που πήρε αριθµό πρωτοκόλλου στο ήµο 9101/ Την υπ αριθµ. 6/2013 Απόφαση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Υπαίθριου Παιδότοπου, στον ΧΧΧXXX. Το υπ αριθµ. πρωτ. 9101/ έγγραφο του ήµου Πεντέλης µε θέµα «Κλήση για κατάθεση αντιρρήσεων». Το από έγγραφο - κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων του ΧΧΧΧXX, που πήρε αριθµό πρωτοκόλλου στο ήµο 10114/ Την υπ αριθ. πρωτ / αίτηση του ΧΧΧΧΧΧ περί έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου. Την Βεβαίωση Ελέγχου του ΕΒΕΤΑΜ περί συµµόρφωσης χώρου παιχνιδότοπου προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων ΕΛΟΤ, που κατέθεσε µε την υπ αριθµ. πρωτ / αίτησή του προς το ήµο ο ΧΧΧΧΧΧ. Αποφάσισε κατά Πλειοψηφία

5 ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 5 Μειοψηφούντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Σταυρόπουλου ηµητρίου και µε τις παρατηρήσεις του κ. Καρατζή Αναστασίου στο σύνολό τους και τις παρατηρήσεις του κ. Κωστόπουλου Βασιλείου Τη σφράγιση της επιχείρησης «Υπαίθριος Παιδότοπος» του ΧΧΧΧΧΧ, σε γεωτεµάχιο (εκτός σχεδίου περιοχή) ΧΧΧΧΧΧΧ στη ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης, και την επιβολή προστίµου ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ) στον ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΚΥΑ 36873/ (ΦΕΚ 1364/Β/ ), λόγω λειτουργίας άνευ αδείας. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 21/2013. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ήµαρχος (T.Y.) ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης Τα Μέλη 1. Καβουρίδης Αντώνιος 2. Γκατζόλης Παναγιώτης 3. Κοντουλάκος Ελευθέριος 4. Μούστρης Παναγιώτης 5. Σταυρόπουλος ηµήτριος 6. Καρατζής Αναστάσιος 7. Κωστόπουλος Βασίλειος Ακριβές Αντίγραφο Ο ήµαρχος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 3/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Άρθρο 73 παρ. 2 Ν.3852/2010)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Άρθρο 73 παρ. 2 Ν.3852/2010) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 2/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 29/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 45/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 8/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 21/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 234/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168 /2013

Αρ. Απόφασης: 168 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 78/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λειτουργία καταστήµατος «ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΣ» σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 21/3/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 10/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα