ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ 9 Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 12 ΣΤ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 15 Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 16 ΙΙ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25 ΙΙΙ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 28 ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 29 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚ ΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 31 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 32 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ VI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 37 VII. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 63 VIII. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 67 IX. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 74 Χ. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 78 ΧΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 79 ΧΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 80 XIII. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 81 ΧΙV. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 82 ΧV. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 88 XVI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 92 XVII. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ XVIII. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 94 ΧΙΧ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 99 XX. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 113 XXI. ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 114 ΧΧII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 116 ΧΧΙII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 121 ΧΧIV. ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛ ΑΕ ΣΤΙΣ ΧΧV. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 124 ΧΧVI. ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 208 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 210 ΣΕΛΙ Α: 2/248

3 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ A.1.Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,10 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (1) , ,78 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,32 (% επί του κύκλου εργασιών) -1,22% 10,82% Πλέον : Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.823, ,66 Σύνολο προ Αποσβέσεων 548, ,97 (% επί του κύκλου εργασιών) 0,52% 12,46% Μείον : Γενικά Έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης προ Αποσβέσεων (1) 8.934, ,07 Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,91 (% επί του κύκλου εργασιών) -8,02% 3,58% Πλέον : Καθαρά Έσοδα (Έξοδα), Κέρδη (Ζηµίες) από Συµµετοχές, Χρεόγραφα - Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετοχών και Χρεογράφων ,76 646,65 Πλέον : Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα , ,51 Αποτελέσµατα προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων , ,07 Μείον : Τόκοι (Χρεωστικοί - Πιστωτικοί) 666,00 798,40 Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,67 (% επί του κύκλου εργασιών) -12,52% 4,61% Αποτελέσµατα προ Φόρων Χρήσης , ,34 (% επί του κύκλου εργασιών) -16,45% 1,76% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης , ,44 (% επί του κύκλου εργασιών) -16,51% 1,69% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (2) (3) , ,44 (% επί του κύκλου εργασιών) -16,51% 1,69% Συνολικό Μέρισµα 0,00 0,00 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (4) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσης προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης -0,17 0,07 Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων Χρήσης -0,23 0,03 Αποτελέσµατα Χρήσης µετά από Φόρους χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (2) (3) -0,23 0,03 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,00 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ως κατωτέρω : Κατανοµή Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων 2.349, ,36 Έξοδα ιοίκησης 789,94 935,36 Έξοδα ιάθεσης 90,50 93,62 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος 3.230, ,33 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 880,26 0,00 Γενικό Σύνολο 4.110, ,33 (2) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν υπάρχει διανοµή κερδών σε µέλη.σ. (3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) από τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 1999 Τα αποτελέσµατα των τακτικών φορολογικών ελέγχων των χρήσεων µέχρι και το 1998 επιβάρυναν τις χρήσεις µέχρι και το Κατά τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 1999 δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές, δεδοµένου ότι οι λογιστικές διαφορές που καταλογίσθηκαν µείωσαν τις φορολογικές ζηµίες χρήσεως Εποµένως δεν υφίσταται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των χρήσεων 2001 και 2002 µε κατανοµή φόρων φορολογικού ελέγχου. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσεως 2002 σηµειώνει τα ακόλουθα: «H εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Έτσι οι φορολογικές υποχρεώσεις για ΣΕΛΙ Α: 3/248

4 τις χρήσεις 2000 έως 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Όµως δεν προβλέπεται, λόγω των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων παρελθουσών χρήσεων, να προκύψουν φόροι εισοδήµατος κλπ.» Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (4) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. A. 2.Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού της ΟΛ ΑΕ (1) χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 2.534, ,39 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 123,56 80,81 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,91 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις , ,41 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 361,17 360,66 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,79 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,75 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 215,80 598,78 Σύνολο Ενεργητικού , ,70 Παθητικό Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,52 Προβλέψεις 770,17 10,82 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,98 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,98 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 3.197, ,38 Σύνολο Παθητικού , ,70 Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 2,41 2,30 (1) Στη χρήση 2002 οι «Ίδιες Μετοχές», αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ, µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα Ίδιες Μετοχές» σε σχετικό λογαριασµό του Παθητικού αφαιρετικά των «Ιδίων Κεφαλαίων». Για να είναι συγκρίσιµα τα κονδύλια του Ισολογισµού της χρήσεως 2002 και της προηγούµενης χρήσεως 2001, ποσό χιλ. ευρώ, της προηγούµενης χρήσης µεταφέρθηκε από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» στο λογαριασµό του Παθητικού «Ίδια Κεφάλαια» αφαιρετικά. Επίσης από το λογαριασµό του Παθητικού «Ζηµίες από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων» ποσό χιλ. ευρώ µεταφέρθηκε στον παραπάνω λογαριασµό για την ορθή και σύννοµη απεικόνισή του. (2) Για τον υπολογισµό της Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για την αναµόρφωση των Αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της ΑΕ ΟΛ των χρήσεων 2001 και 2002 λήφθηκαν υπόψη οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενέργησε τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων, ως ακολούθως : Χρήση Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ. (6.940,57 χιλ. ευρώ) περίπου και αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. από τις οποίες δέκα εννέα (19) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ. ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά 530 εκατ. δρχ. περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά 8.957εκατ. δρχ. περίπου µε επίπτωση εκατ. δρχ. (7.615,55 χιλ ευρώ) στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως και εκατ. δρχ. (18.638,30 χιλ ευρώ) περίπου των προηγούµενων χρήσεων 3. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ. (54.576,67 χιλ. ευρώ), µεταφέρθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, τακτική που είχε ακολουθηθεί και στην προηγούµενη χρήση. ΣΕΛΙ Α: 4/248

5 4. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ. (6.488,62 χιλ. ευρώ) µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Στη χρήση 2002 οι «Ίδιες Μετοχές», αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ, µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα Ίδιες Μετοχές» σε σχετικό λογαριασµό του Παθητικού αφαιρετικά των «Ιδίων Κεφαλαίων». Για να είναι συγκρίσιµα τα κονδύλια του Ισολογισµού των χρήσεων 2002 και 2001, στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 έγινε σχετική αναµόρφωση. 5. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού 800 εκατ. δρχ. (2.347,76 χιλ. ευρώ) περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη 175 εκατ. δρχ. (513,57 χιλ. ευρώ) περίπου. Χρήση Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ Ευρώ περίπου από το οποίο χιλ. ευρώ 386 αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ , από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ , µε επίπτωση χιλ. ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 3. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 99 περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 262 περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 5.877, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 759. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ 383 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 6. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές ΣΕΛΙ Α: 5/248

6 Β.1.Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων ΟΛ ΑΕ σύµφωνα µε τις Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,34 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 0,00 386, , , , ,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 1.027,15 383,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων , ,66 Λοιποί Φόροι Χρήσης 58,68 82,85 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως , ,51 Αµοιβές Σ 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης και Αµοιβές.Σ , ,51 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στις χρήσεις που αναλογούν 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου , ,51 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (1) ευρώ ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων -0,74-0,31 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως -0,74-0,31 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου -0,74-0,31 (1) Για τον υπολογισµό των Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων ανά Μετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 6/248

7 Πίνακας Αναµόρφωσης Καθαρής Θέσης ΟΛ ΑΕ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,52 Μείον: Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Μη Εισηγµένων Χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ ,00 0,00 386, , , ,00 262,00 0,00 0,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 3.707, ,15 383,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0,00 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων 8.642, ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,52 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 2,29 2,10 (1) Για τον υπολογισµό της Αναµορφωµένης Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. Αναλυτικά οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Χαράλαµπου Πετρόπουλου, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2001 και 2002 οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων της ΑΕ ΟΛ παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 7/248

8 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρείας για τη διετία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών Εταιρείας -3,03% 9,02% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων -172,05% 111,68% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. -172,48% 111,16% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 55,04% -1,34% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -25,31% -3,31% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων -1,22% 10,82% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων -16,45% 1,76% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. -16,51% 1,69% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -8,36% 1,13% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -6,66% 0,93% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων (1) 175,38 160,28 Προµηθευτών (2) 47,81 78,85 Αποθεµάτων 29,17 26,31 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,22 0,23 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,08 0,07 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 2,67 2,28 Άµεση Ρευστότητα 2,43 2,09 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 8,71 3,12 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 101,97 31,35 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων -53,87% 6,74% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων -5,53% 13,75% (1) Περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί του Ισολογισµού : Πελάτες, Γραµµάτια Εισπρακτέα και Επιταγές Εισπρακτέες (2) Περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί του Ισολογισµού : Προµηθευτές, Γραµµάτια Πληρωτέα και Επιταγές Πληρωτέες ΣΕΛΙ Α: 8/248

9 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ.1.Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,61 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (1) , ,07 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,53 % στον Κύκλο Εργασιών 11,03% 17,71% Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.808, ,30 Σύνολο προ Αποσβέσεων , ,83 % στον Κύκλο Εργασιών 11,70% 18,41% Μείον : Έξοδα ιοίκησης, ιάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης προ Αποσβέσεων (1) , ,78 % στον Κύκλο Εργασιών 11,02% 10,59% Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 1.825, ,05 % στον Κύκλο Εργασιών 0,68% 7,82% Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα 1.673, ,37 Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 1.892,15 658,71 Μείον: Προβλέψεις Υποτίµησης 5.338, ,21 Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 5.291,20 0,00 Πλέον : Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα 2.515, ,69 Μείον : Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα 4.816, ,73 Αποτελέσµατα προ Τόκων και Αποσβέσεων , ,87 % στον Κύκλο Εργασιών -2,80% 7,92% Πιστωτικοί Τόκοι 942,50 243,14 Χρεωστικοί Τόκοι 7.111, ,92 Αποτελέσµατα προ Φόρων & Αποσβέσεων , ,10 % στον Κύκλο Εργασιών -5,10% 6,80% Μείον: Αποσβέσεις στο Λειτουργικό Κόστος , ,73 Πρόσθετες Αποσβέσεις 3.034,40 0,00 Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,37 % στον Κύκλο Εργασιών -11,11% 0,74% Μείον : Φόρος Εισοδήµατος 1.185, ,01 ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (2) 171,92 0,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας ,49-312,62 Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας ,00 999,98 % στον Κύκλο Εργασιών -10,83% 0,38% Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (3) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Αποσβέσεων, Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας -0,18 0,24-0,40 0,03-0,39 0,01 (1) Για τον υπολογισµό του Ενοποιηµένου Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ο επιµερισµός των οποίων έχει ως κατωτέρω ως κατωτέρω : Επιµερισµός Ενοποιηµένων Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων , ,82 Έξοδα ιοίκησης 1.142, ,47 Έξοδα ιάθεσης 179,00 521,44 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος , ,73 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 3.034,40 0,00 Γενικό Σύνολο , ,73 ΣΕΛΙ Α: 9/248

10 (2) Οι εταιρείες που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ δεν έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο για τη χρήση Μέχρι και τη χρήση 2001 έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ και Multimedia AE. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2002 επισηµαίνει ότι «εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές.» Οι φορολογικές διαφορές που αναφέρονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΕ της ύψους 171,92 χιλ. ευρώ αφορούν σε λογιστικοποιηθέντες φόρους φορολογικού ελέγχου της θυγατρικής εταιρείας Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ. Για τον φορολογικό έλεγχο των εταιρειών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (3) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Στοιχεία ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης..2.συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 7.127, ,06 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 131,54 198,66 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,75 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις µετά από Προβλέψεις , ,48 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0, ,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.229, ,42 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,31 Αποθέµατα , ,31 Σύνολο Απαιτήσεων , ,73 Σύνολο Χρεογράφων µετά από Προβλέψεις , ,69 ιαθέσιµα 8.593, ,25 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,99 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.043, ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,71 Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί , ,18 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,79 ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσιακών στοιχείων 301,73 419,51 Αποθεµατικά Κεφάλαια , ,82 Μείον : Ζηµία από πώλ. ή υποτίµ. συµ/χων & χρεογρ. συµψ , ,79 ιαφορές ενοποίησης , ,09 Αποτελέσµατα σε Νέο , ,78 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,33 Ίδιες Μετοχές ΟΛ ΑΕ , ,14 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,83 Προβλέψεις 973,69 357,45 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,68 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,09 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 6.834, ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,71 Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί , ,18 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 2,77 2,58 (1) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Η Λογιστική Αξία της Μετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 10/248

11 Τα κονδύλια του Ενοποιηµένου Ισολογισµού και των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων χρήσεως 2002 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 επειδή στη χρήση 2002 οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ (ίδρυση 2002), θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE. Αναλυτικά οι εταιρείες που συµµετείχαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της ΑΕ ΟΛ µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 ήταν οι κάτωθι: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Χρήση 2001 Χρήση 2002 % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 50,50% NEA AKTINA AE 50,50% NEA AKTINA AE 95,00% STUDIO ATA AE 95,00% STUDIO ATA AE 55,00% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 65,58% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 85,00% ACTION PLAN AE 85,00% ACTION PLAN AE 98,00% EUROSTAR ATEBE EXPO PLAN AE 50,00% 51,00% ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 76,74% ΟΛ DIGITAL AE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ ACTION PLAN H/R ΑΕ 100,00% 75,00% EXPO PLAN AE 50,00% ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 50,00% 98,00% EUROSTAR ATEBE ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ- ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 75,00% 50,00% 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 50,00% RAMNET AE 100,00% RAMNET AE 100,00% RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% 78,72% ΟΛ DIGITAL AE ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% IN TRAVEL AE 100,00% IN TRAVEL AE 100,00% ΣΕΛΙ Α: 11/248

12 Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ Για την αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και της Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης του Οµίλου ΟΛ των χρήσεων 2001 και 2002 λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενέργησε τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων : Χρήση ) Εταιρείες του οµίλου, κατά πάγια τακτική βασιζόµενες στην υπ αριθµό 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. ιε του Ν. 2238/1994, έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη 32 εκατ. δρχ. περίπου για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη αυτή για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ. περίπου το οποίο αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στην τρέχουσα αξία της β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. από τις οποίες ένδεκα (11) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ. περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά 806 εκατ. δρχ. περίπου, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. περίπου, η οποία αφορά προηγούµενες χρήσεις και γ) συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3) Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές αποτίµησης (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ποσού εκατ. δρχ. µεταφέρθηκαν, αντί των αποτελεσµάτων χρήσεως, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/ ) Οι ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. περίπου αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα αξία τους 2.211εκατ. δρχ. περίπου και θα έπρεπε να εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Στη χρήση 2002 οι «Ίδιες Μετοχές», αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ, µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα Ίδιες Μετοχές» σε σχετικό λογαριασµό του Παθητικού αφαιρετικά των «Ιδίων Κεφαλαίων». Για να είναι συγκρίσιµα τα κονδύλια του Ισολογισµού των χρήσεων 2002 και 2001, στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 έγινε σχετική αναµόρφωση. 5) Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη 705 εκατ. δρχ. περίπου για να καλύψει ενδεχόµενη ζηµία από επισφαλείς, επίδικες, καθυστερηµένες και λοιπές απαιτήσεις συνολικού ποσού της τάξεως εκατ. δρχ.. Για τη διαφορά δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως 255 εκατ. δρχ. και προηγούµενων χρήσεων εκατ. δρχ. περίπου. 6) Στη παρούσα χρήση, όπως και στη προηγούµενη, εταιρείες του οµίλου διενήργησαν πρόσθετες αποσβέσεις µε συντελεστές µεγαλύτερους από τους προβλεπόµενους στο Π.. 100/1998 κατά 623 εκατ. δρχ. περίπου µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 7) Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992, συνολικού ποσού 398 εκατ. δρχ. περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 8) Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 270 εκατ. δρχ. περίπου για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απαξιώσεώς τους. Χρήση Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. ευρώ Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 3. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. ευρώ 600 περίπου. 5. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. ευρώ 800 περίπου, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 7. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ , οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994, πρόβλεψη χιλ. ευρώ Για τη διαφορά χιλ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 9. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. ευρώ 101. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. ευρώ από το οποίο χιλ. ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 10. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. ΣΕΛΙ Α: 12/248

13 Ε.1. Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Οµίλου ΟΛ χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας , ,37 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 0,00 509,00 0, , , ,00 Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (- Πρόσθετες Αποσβέσεις) ,00 450,00 Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου -600,00 0,00 Πρόβλεψη για απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 792,00 8,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 748, ,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας , ,63 Μείον : ικαιώµατα Μειοψηφίας ,49-312,62 Φόροι Χρήσης 1.185, ,01 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη χρήση που αναλογούν 272,92 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων , ,01 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή ευρώ Ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -1,12-0,34 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων -1,11-0,35 ΣΕΛΙ Α: 13/248

14 Πίνακας Αναµόρφωσης Καθαρής Θέσης ΟΛ ΑΕ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,83 Μείον: Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ ,00 0,00 509,00 0,00 0, ,00 Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ( - Πρόσθετες Αποσβέσεις) 1.470, ,00 450,00 Κεφαλαιοποίηση Τόκων ανείων Κατασκευαστικής Περιόδου 0,00-600,00 0,00 Πρόβλεψη για απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 0,00 792,00 8,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 9.698,00 748, ,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0,00 0, ,00 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη Χρήση που αναλογούν 171,92 272,92 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων -619, ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,83 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 2,78 2,36 Οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2001 και 2002 οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ενοποιηµένου Ισολογισµού και των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων του Οµίλου ΟΛ παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 14/248

15 ΣΤ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου ΟΛ για τη διετία ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών -25,33% -3,22% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -169,18% 106,42% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων -188,16% 103,43% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 27,71% 13,46% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -24,61% -0,89% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων 11,03% 17,71% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -11,11% 0,74% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) -10,83% 0,38% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -11,42% 0,95% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -6,25% 0,47% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 167,46 157,44 Προµηθευτών 76,34 95,17 Αποθεµάτων 59,08 57,44 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,97 1,10 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,63 0,73 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,23 1,59 Άµεση Ρευστότητα 1,02 1,32 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 0,00 0,01 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 0,00 0,02 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 23,98% 6,81% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων -94,31% 15,23% Οι ανωτέρω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως 2002 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 επειδή στη χρήση 2002 οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ, θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE ΣΕΛΙ Α: 15/248

16 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη ΑΕ (εφεξής Εταιρεία ή ΟΛ ΑΕ) και του Οµίλου της. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονοµικής ιεύθυνσης της Εταιρείας, Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα, στους κ.κ.: Κλεοπάτρα Γλυνού, ιευθύντρια Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης και Εταιρικών Ανακοινώσεων, και Αλέξανδρο Χρηστάκη, ιευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985 και Απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : Ο κ Στ. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος του.σ. και Γενικός ιευθυντής ΟΛ ΑΕ, Χρ. Λαδά 3, Αθήνα, τηλ: και Ο κ.. Χατζηκόκκινος, Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής Οµίλου ΟΛ, Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Εκκρεµείς δίκες κατά της Εταιρείας και κατά των εταιρειών του Οµίλου της, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου της. ΣΕΛΙ Α: 16/248

17 Ι.1.Τακτικοί - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και του Οµίλου της Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν και διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Χαράλαµπος Πετρόπουλος (ΑΜΣΟΕΛ 12001), κάτοικος Αθηνών, οϊράνης 152, τηλ , της ελεγκτικής εταιρείας «SOL Ernst & Young ΑΕ». Οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή των χρήσεων 2001 και 2002 περιέχουν τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2001 της ΑΕ ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Στην παρούσα χρήση αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ , µε αύξηση της ονoµαστικής της αξίας, λόγω έκφρασης της και σε ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 2842/2000. Η αύξηση αυτή έγινε µε κεφαλαιοποίηση α) ποσού δρχ από το αποθεµατικό " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" και β) ποσού δρχ από το λογαριασµό " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ από τις οποίες δέκα εννέα (19) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 530 περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ περίπου. γ) Συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3. Οι µετοχές και τα χρεόγραφα, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ , µεταφέρθηκαν, µε βάση της διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε και στη προηγούµενη χρήση. 5. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 6. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες και σε περίπτωση που ευοδωθούν δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος) 982 άτοµα. 8. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την Ποσό εκατ. δρχ στην παρούσα χρήση απεικονίζεται στο λογαριασµό "χρεόγραφα" αντί στο λογαριασµό "συµµετοχές" που απεικονίζονταν στην προηγούµενη χρήση. 10. Στην παρούσα χρήση τα αποτελέσµατα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν µε έκτακτες ζηµίες (προβλέψεις διάφορες) συνολικού ποσού εκατ. δρχ έναντι εκατ. ρχ. 500 περίπου της προηγούµενης χρήσεως. 11. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 12. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ( ΣΤΑΚΟ.91 ) έχει ως εξής για το έτος : κωδ εκατ. δρχ κωδ εκατ. δρχ. 509 κωδ εκατ. δρχ Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ περίπου και αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ από τις οποίες δέκα εννέα (19) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 530 περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ περίπου µε επίπτωση εκατ. δρχ στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως και εκατ. δρχ περίπου των προηγούµενων χρήσεων γ) Συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ , µεταφέρθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, τακτική που είχε ακολουθηθεί και στην προηγούµενη χρήση. 4. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 5. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού εκατ. δρχ. 800 περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη εκατ. ρχ. 175 περίπου. ΣΕΛΙ Α: 17/248

18 6. Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά µέχρι και τη χρήση Έτσι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 και 2001 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2001 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2002 της ΑΕ ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Τα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε αποζηµιώσεις προσωπικού χιλ. ευρώ από τις οποίες χιλ. ευρώ αφορούν το τελευταίο τρίµηνο. 3. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) 819 άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ.91 ) έχει ως εξής για την χρήση : κωδ χιλ. Ευρώ , κωδ χιλ. Ευρώ 675, κωδ χιλ. Ευρώ και κωδ χιλ. ευρώ Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε την τρέχουσα χρήση. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της Εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ , από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ , µε επίπτωση χιλ. Ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. Ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 2. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 99 περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 262 περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 3. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 5.877, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 759. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ 383 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 5. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ Ευρώ περίπου από το οποίο χιλ. Ευρώ 386 αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. Ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 6. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ αριθµ. 1 σχετικά µε το χειρισµό των διαφορών (ζηµιών) που προέκυψαν από την αποτίµηση των µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2002 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. ΣΕΛΙ Α: 18/248

19 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2001 Οµίλου ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE, β) MULTIMEDIA A.E., γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ΟΛ DIGITAL AE, στ) HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ATEBE, θ) ACTION PLAN AE και ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου Ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως επειδή στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ΟΛ DIGITAL AΕ και ACTION PLAN ΑΕ., περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σε αντίθεση µε την προηγούµενη, ενώ αντίθετα δεν περιλαµβάνονται οι εταιρείες α) ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ, β) Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙ ΗΣ ΑΕΒΕ γ) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. δ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ε) ODEON SA και στ) ΜΕΛΛΟΝ GROUP A.E. 2. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στη τρέχουσα αξία της β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. δρχ , από τις οποίες δέκα (11) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 782 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ και γ) συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100% 3. Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές αποτίµησης (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ποσού εκατ. δρχ µεταφέρθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Οι ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσεως εκατ. δρχ περίπου αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα αξία τους εκατ. δρχ περίπου και εµφανίζονται στο λογαριασµό χρεόγραφα αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 5. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, και σε περίπτωση που ευοδωθούν δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 6. Στη παρούσα χρήση τα αποτελέσµατα του οµίλου επιβαρύνθηκαν µε έκτακτες ζηµίες (προβλέψεις διάφορες) συνολικού ποσού εκατ. δρχ περίπου έναντι εκατ. δρχ. 600 περίπου της προηγούµενης χρήσεως. 7. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων του οµίλου. 8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος) άτοµα. 9. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου έγινε στις 31/12/2000. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανώνυµων εταιρειών", τον ενδέκατο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Ανώνυµης Εταιρείας " ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη" και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων εταιρειών του οµίλου που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,92% και 16,64% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής: 1) Εταιρείες του οµίλου, κατά πάγια τακτική βασιζόµενες στην υπ αριθµό 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. ιε του Ν. 2238/1994, έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη εκατ. δρχ. 32 περίπου για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη αυτή για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ περίπου το οποίο αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στην τρέχουσα αξία της β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. δρχ από τις οποίες ένδεκα (11) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 806 περίπου, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ περίπου, η οποία αφορά προηγούµενες χρήσεις και γ) συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3) Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές αποτίµησης (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ποσού εκατ. δρχ µεταφέρθηκαν, αντί των αποτελεσµάτων χρήσεως, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/ ) Οι ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσεως εκατ. δρχ περίπου αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα αξία τους εκατ. δρχ περίπου και θα έπρεπε να εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 5) Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη εκατ. δρχ. 705 περίπου για να καλύψει ενδεχόµενη ζηµία από επισφαλείς, επίδικες, καθυστερηµένες και λοιπές απαιτήσεις συνολικού ποσού της τάξεως εκατ. δρχ Για τη διαφορά δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. δρχ. 255 και προηγούµενων χρήσεων εκατ. δρχ περίπου. 6) Στη παρούσα χρήση, όπως και στη προηγούµενη, εταιρείες του οµίλου διενήργησαν πρόσθετες αποσβέσεις µε συντελεστές µεγαλύτερους από τους προβλεπόµενους στο Π.. 100/1998 κατά εκατ. δρχ. 623 περίπου µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 7) Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992, συνολικού ποσού εκατ. δρχ. 398 περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 8) Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται και βραδέως κινούµενα αποθέµατα εκατ. δρχ. 270 περίπου για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απαξιώσεώς τους. 9) Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 10) Επειδή τα ίδια κεφάλαια εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920. Κατά τη γνώµη µας αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2001. ΣΕΛΙ Α: 19/248

20 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2002 Οµίλου ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE (ενοποιηµένος), β) MULTIMEDIA AE, γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ΟΛ DIGITAL AE (ενοποιηµένος), στ) HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ATEBE (ενοποιηµένος), θ) ACTION PLAN AE (ενοποιηµένος), ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ και ια) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως επειδή στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ, θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE. 2. Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Εκκρεµείς δίκες κατά των εταιρειών του οµίλου, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του οµίλου. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου έγινε την Επί ακινήτων θυγατρικής έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους χιλ. Ευρώ για εξασφάλιση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού ύψους χιλ. Ευρώ Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε εκείνα της τρέχουσας χρήσης. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», των δωδέκατο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της «ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,5 % και 0,39 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλο αναγνωρισµένο ελεγκτή στο πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια της πιο πάνω επιχειρήσεως. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 3,72 % και 4,25 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής : 1. Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 2. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. Ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 3. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. Ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. Ευρώ 600 περίπου. 4. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. Ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 800 περίπου, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 6. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ , οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 8. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 101. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. Ευρώ από το οποίο χιλ. Ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. Ευρώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 9. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 10. Επειδή τα ίδια κεφάλαια έξι (6) εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά και δύο (2) µικρότερα του µισού (1/2) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 48 και 47 του Ν. 2190/1920, αντίστοιχα. Κατά τη γνώµη µας αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ αριθµ. 2 σχετικά µε το χειρισµό των διαφορών (ζηµιών) που προέκυψαν από την αποτίµηση των µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση εκτός από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρατηρήσεών µας υπ ΣΕΛΙ Α: 20/248

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ENOΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ MULTIMEDIA AE, ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ A.E., STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, HEARST

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υποβάλουµε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποσοστά συμμετοχής μας και η οικονομική αξία κάθε μετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2005 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συμμετοχής

Τα ποσοστά συμμετοχής μας και η οικονομική αξία κάθε μετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2005 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συμμετοχής "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006 4. Πιστωτικοί τόκοι 13.445,31 16.337,73 Ο Πρόεδρος του.σ.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006 4. Πιστωτικοί τόκοι 13.445,31 16.337,73 Ο Πρόεδρος του.σ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 σε 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Αρ.Μ.Α.Ε. 39529/01/Β/97/608

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς www.kleemann.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ SERVICES ΑΡ. Μ.Α.Ε 53442/01ΑΤ/Β/02/460 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει). 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα