ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ 9 Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 12 ΣΤ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 15 Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 16 ΙΙ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25 ΙΙΙ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 28 ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 29 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚ ΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 31 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 32 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ VI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 37 VII. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 63 VIII. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 67 IX. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 74 Χ. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 78 ΧΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 79 ΧΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 80 XIII. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 81 ΧΙV. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 82 ΧV. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 88 XVI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 92 XVII. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ XVIII. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 94 ΧΙΧ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 99 XX. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 113 XXI. ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 114 ΧΧII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 116 ΧΧΙII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 121 ΧΧIV. ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛ ΑΕ ΣΤΙΣ ΧΧV. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 124 ΧΧVI. ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 208 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 210 ΣΕΛΙ Α: 2/248

3 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ A.1.Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,10 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (1) , ,78 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,32 (% επί του κύκλου εργασιών) -1,22% 10,82% Πλέον : Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.823, ,66 Σύνολο προ Αποσβέσεων 548, ,97 (% επί του κύκλου εργασιών) 0,52% 12,46% Μείον : Γενικά Έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης προ Αποσβέσεων (1) 8.934, ,07 Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,91 (% επί του κύκλου εργασιών) -8,02% 3,58% Πλέον : Καθαρά Έσοδα (Έξοδα), Κέρδη (Ζηµίες) από Συµµετοχές, Χρεόγραφα - Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετοχών και Χρεογράφων ,76 646,65 Πλέον : Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα , ,51 Αποτελέσµατα προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων , ,07 Μείον : Τόκοι (Χρεωστικοί - Πιστωτικοί) 666,00 798,40 Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,67 (% επί του κύκλου εργασιών) -12,52% 4,61% Αποτελέσµατα προ Φόρων Χρήσης , ,34 (% επί του κύκλου εργασιών) -16,45% 1,76% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης , ,44 (% επί του κύκλου εργασιών) -16,51% 1,69% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (2) (3) , ,44 (% επί του κύκλου εργασιών) -16,51% 1,69% Συνολικό Μέρισµα 0,00 0,00 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (4) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσης προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης -0,17 0,07 Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων Χρήσης -0,23 0,03 Αποτελέσµατα Χρήσης µετά από Φόρους χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (2) (3) -0,23 0,03 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,00 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ως κατωτέρω : Κατανοµή Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων 2.349, ,36 Έξοδα ιοίκησης 789,94 935,36 Έξοδα ιάθεσης 90,50 93,62 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος 3.230, ,33 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 880,26 0,00 Γενικό Σύνολο 4.110, ,33 (2) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν υπάρχει διανοµή κερδών σε µέλη.σ. (3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) από τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 1999 Τα αποτελέσµατα των τακτικών φορολογικών ελέγχων των χρήσεων µέχρι και το 1998 επιβάρυναν τις χρήσεις µέχρι και το Κατά τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 1999 δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές, δεδοµένου ότι οι λογιστικές διαφορές που καταλογίσθηκαν µείωσαν τις φορολογικές ζηµίες χρήσεως Εποµένως δεν υφίσταται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των χρήσεων 2001 και 2002 µε κατανοµή φόρων φορολογικού ελέγχου. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσεως 2002 σηµειώνει τα ακόλουθα: «H εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Έτσι οι φορολογικές υποχρεώσεις για ΣΕΛΙ Α: 3/248

4 τις χρήσεις 2000 έως 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Όµως δεν προβλέπεται, λόγω των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων παρελθουσών χρήσεων, να προκύψουν φόροι εισοδήµατος κλπ.» Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (4) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. A. 2.Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού της ΟΛ ΑΕ (1) χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 2.534, ,39 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 123,56 80,81 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,91 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις , ,41 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 361,17 360,66 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,79 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,75 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 215,80 598,78 Σύνολο Ενεργητικού , ,70 Παθητικό Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,52 Προβλέψεις 770,17 10,82 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,98 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,98 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 3.197, ,38 Σύνολο Παθητικού , ,70 Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 2,41 2,30 (1) Στη χρήση 2002 οι «Ίδιες Μετοχές», αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ, µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα Ίδιες Μετοχές» σε σχετικό λογαριασµό του Παθητικού αφαιρετικά των «Ιδίων Κεφαλαίων». Για να είναι συγκρίσιµα τα κονδύλια του Ισολογισµού της χρήσεως 2002 και της προηγούµενης χρήσεως 2001, ποσό χιλ. ευρώ, της προηγούµενης χρήσης µεταφέρθηκε από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα» στο λογαριασµό του Παθητικού «Ίδια Κεφάλαια» αφαιρετικά. Επίσης από το λογαριασµό του Παθητικού «Ζηµίες από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων» ποσό χιλ. ευρώ µεταφέρθηκε στον παραπάνω λογαριασµό για την ορθή και σύννοµη απεικόνισή του. (2) Για τον υπολογισµό της Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για την αναµόρφωση των Αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της ΑΕ ΟΛ των χρήσεων 2001 και 2002 λήφθηκαν υπόψη οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενέργησε τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων, ως ακολούθως : Χρήση Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ. (6.940,57 χιλ. ευρώ) περίπου και αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. από τις οποίες δέκα εννέα (19) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ. ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά 530 εκατ. δρχ. περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά 8.957εκατ. δρχ. περίπου µε επίπτωση εκατ. δρχ. (7.615,55 χιλ ευρώ) στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως και εκατ. δρχ. (18.638,30 χιλ ευρώ) περίπου των προηγούµενων χρήσεων 3. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ. (54.576,67 χιλ. ευρώ), µεταφέρθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, τακτική που είχε ακολουθηθεί και στην προηγούµενη χρήση. ΣΕΛΙ Α: 4/248

5 4. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ. (6.488,62 χιλ. ευρώ) µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Στη χρήση 2002 οι «Ίδιες Μετοχές», αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ, µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα Ίδιες Μετοχές» σε σχετικό λογαριασµό του Παθητικού αφαιρετικά των «Ιδίων Κεφαλαίων». Για να είναι συγκρίσιµα τα κονδύλια του Ισολογισµού των χρήσεων 2002 και 2001, στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 έγινε σχετική αναµόρφωση. 5. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού 800 εκατ. δρχ. (2.347,76 χιλ. ευρώ) περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη 175 εκατ. δρχ. (513,57 χιλ. ευρώ) περίπου. Χρήση Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ Ευρώ περίπου από το οποίο χιλ. ευρώ 386 αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ , από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ , µε επίπτωση χιλ. ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 3. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 99 περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 262 περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 5.877, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 759. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ 383 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 6. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές ΣΕΛΙ Α: 5/248

6 Β.1.Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων ΟΛ ΑΕ σύµφωνα µε τις Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,34 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 0,00 386, , , , ,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 1.027,15 383,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων , ,66 Λοιποί Φόροι Χρήσης 58,68 82,85 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως , ,51 Αµοιβές Σ 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης και Αµοιβές.Σ , ,51 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στις χρήσεις που αναλογούν 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου , ,51 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (1) ευρώ ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων -0,74-0,31 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως -0,74-0,31 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου -0,74-0,31 (1) Για τον υπολογισµό των Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων ανά Μετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 6/248

7 Πίνακας Αναµόρφωσης Καθαρής Θέσης ΟΛ ΑΕ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,52 Μείον: Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Μη Εισηγµένων Χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ ,00 0,00 386, , , ,00 262,00 0,00 0,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 3.707, ,15 383,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0,00 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων 8.642, ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,52 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 2,29 2,10 (1) Για τον υπολογισµό της Αναµορφωµένης Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. Αναλυτικά οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Χαράλαµπου Πετρόπουλου, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2001 και 2002 οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων της ΑΕ ΟΛ παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 7/248

8 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρείας για τη διετία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών Εταιρείας -3,03% 9,02% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων -172,05% 111,68% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. -172,48% 111,16% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 55,04% -1,34% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -25,31% -3,31% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων -1,22% 10,82% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων -16,45% 1,76% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. -16,51% 1,69% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -8,36% 1,13% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -6,66% 0,93% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων (1) 175,38 160,28 Προµηθευτών (2) 47,81 78,85 Αποθεµάτων 29,17 26,31 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,22 0,23 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,08 0,07 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 2,67 2,28 Άµεση Ρευστότητα 2,43 2,09 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 8,71 3,12 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 101,97 31,35 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων -53,87% 6,74% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων -5,53% 13,75% (1) Περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί του Ισολογισµού : Πελάτες, Γραµµάτια Εισπρακτέα και Επιταγές Εισπρακτέες (2) Περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί του Ισολογισµού : Προµηθευτές, Γραµµάτια Πληρωτέα και Επιταγές Πληρωτέες ΣΕΛΙ Α: 8/248

9 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ.1.Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,61 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (1) , ,07 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,53 % στον Κύκλο Εργασιών 11,03% 17,71% Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.808, ,30 Σύνολο προ Αποσβέσεων , ,83 % στον Κύκλο Εργασιών 11,70% 18,41% Μείον : Έξοδα ιοίκησης, ιάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης προ Αποσβέσεων (1) , ,78 % στον Κύκλο Εργασιών 11,02% 10,59% Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 1.825, ,05 % στον Κύκλο Εργασιών 0,68% 7,82% Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα 1.673, ,37 Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 1.892,15 658,71 Μείον: Προβλέψεις Υποτίµησης 5.338, ,21 Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 5.291,20 0,00 Πλέον : Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα 2.515, ,69 Μείον : Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα 4.816, ,73 Αποτελέσµατα προ Τόκων και Αποσβέσεων , ,87 % στον Κύκλο Εργασιών -2,80% 7,92% Πιστωτικοί Τόκοι 942,50 243,14 Χρεωστικοί Τόκοι 7.111, ,92 Αποτελέσµατα προ Φόρων & Αποσβέσεων , ,10 % στον Κύκλο Εργασιών -5,10% 6,80% Μείον: Αποσβέσεις στο Λειτουργικό Κόστος , ,73 Πρόσθετες Αποσβέσεις 3.034,40 0,00 Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,37 % στον Κύκλο Εργασιών -11,11% 0,74% Μείον : Φόρος Εισοδήµατος 1.185, ,01 ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (2) 171,92 0,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας ,49-312,62 Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας ,00 999,98 % στον Κύκλο Εργασιών -10,83% 0,38% Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (3) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Αποσβέσεων, Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας -0,18 0,24-0,40 0,03-0,39 0,01 (1) Για τον υπολογισµό του Ενοποιηµένου Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ο επιµερισµός των οποίων έχει ως κατωτέρω ως κατωτέρω : Επιµερισµός Ενοποιηµένων Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων , ,82 Έξοδα ιοίκησης 1.142, ,47 Έξοδα ιάθεσης 179,00 521,44 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος , ,73 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 3.034,40 0,00 Γενικό Σύνολο , ,73 ΣΕΛΙ Α: 9/248

10 (2) Οι εταιρείες που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ δεν έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο για τη χρήση Μέχρι και τη χρήση 2001 έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ και Multimedia AE. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2002 επισηµαίνει ότι «εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές.» Οι φορολογικές διαφορές που αναφέρονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΕ της ύψους 171,92 χιλ. ευρώ αφορούν σε λογιστικοποιηθέντες φόρους φορολογικού ελέγχου της θυγατρικής εταιρείας Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ. Για τον φορολογικό έλεγχο των εταιρειών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (3) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Στοιχεία ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης..2.συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 7.127, ,06 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 131,54 198,66 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,75 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις µετά από Προβλέψεις , ,48 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0, ,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.229, ,42 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,31 Αποθέµατα , ,31 Σύνολο Απαιτήσεων , ,73 Σύνολο Χρεογράφων µετά από Προβλέψεις , ,69 ιαθέσιµα 8.593, ,25 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,99 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.043, ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,71 Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί , ,18 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,79 ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσιακών στοιχείων 301,73 419,51 Αποθεµατικά Κεφάλαια , ,82 Μείον : Ζηµία από πώλ. ή υποτίµ. συµ/χων & χρεογρ. συµψ , ,79 ιαφορές ενοποίησης , ,09 Αποτελέσµατα σε Νέο , ,78 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,33 Ίδιες Μετοχές ΟΛ ΑΕ , ,14 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,83 Προβλέψεις 973,69 357,45 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,68 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,09 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 6.834, ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,71 Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί , ,18 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 2,77 2,58 (1) Κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Η Λογιστική Αξία της Μετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 10/248

11 Τα κονδύλια του Ενοποιηµένου Ισολογισµού και των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων χρήσεως 2002 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 επειδή στη χρήση 2002 οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ (ίδρυση 2002), θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE. Αναλυτικά οι εταιρείες που συµµετείχαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της ΑΕ ΟΛ µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης κατά τις χρήσεις 2001 και 2002 ήταν οι κάτωθι: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Χρήση 2001 Χρήση 2002 % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 50,50% NEA AKTINA AE 50,50% NEA AKTINA AE 95,00% STUDIO ATA AE 95,00% STUDIO ATA AE 55,00% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 65,58% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 85,00% ACTION PLAN AE 85,00% ACTION PLAN AE 98,00% EUROSTAR ATEBE EXPO PLAN AE 50,00% 51,00% ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 76,74% ΟΛ DIGITAL AE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ ACTION PLAN H/R ΑΕ 100,00% 75,00% EXPO PLAN AE 50,00% ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 50,00% 98,00% EUROSTAR ATEBE ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ- ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 75,00% 50,00% 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 50,00% RAMNET AE 100,00% RAMNET AE 100,00% RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% 78,72% ΟΛ DIGITAL AE ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% IN TRAVEL AE 100,00% IN TRAVEL AE 100,00% ΣΕΛΙ Α: 11/248

12 Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ Για την αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και της Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης του Οµίλου ΟΛ των χρήσεων 2001 και 2002 λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενέργησε τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων : Χρήση ) Εταιρείες του οµίλου, κατά πάγια τακτική βασιζόµενες στην υπ αριθµό 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. ιε του Ν. 2238/1994, έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη 32 εκατ. δρχ. περίπου για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη αυτή για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ. περίπου το οποίο αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στην τρέχουσα αξία της β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. από τις οποίες ένδεκα (11) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ. περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά 806 εκατ. δρχ. περίπου, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. περίπου, η οποία αφορά προηγούµενες χρήσεις και γ) συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3) Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές αποτίµησης (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ποσού εκατ. δρχ. µεταφέρθηκαν, αντί των αποτελεσµάτων χρήσεως, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/ ) Οι ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. περίπου αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα αξία τους 2.211εκατ. δρχ. περίπου και θα έπρεπε να εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Στη χρήση 2002 οι «Ίδιες Μετοχές», αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ, µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Χρεόγραφα Ίδιες Μετοχές» σε σχετικό λογαριασµό του Παθητικού αφαιρετικά των «Ιδίων Κεφαλαίων». Για να είναι συγκρίσιµα τα κονδύλια του Ισολογισµού των χρήσεων 2002 και 2001, στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 έγινε σχετική αναµόρφωση. 5) Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη 705 εκατ. δρχ. περίπου για να καλύψει ενδεχόµενη ζηµία από επισφαλείς, επίδικες, καθυστερηµένες και λοιπές απαιτήσεις συνολικού ποσού της τάξεως εκατ. δρχ.. Για τη διαφορά δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως 255 εκατ. δρχ. και προηγούµενων χρήσεων εκατ. δρχ. περίπου. 6) Στη παρούσα χρήση, όπως και στη προηγούµενη, εταιρείες του οµίλου διενήργησαν πρόσθετες αποσβέσεις µε συντελεστές µεγαλύτερους από τους προβλεπόµενους στο Π.. 100/1998 κατά 623 εκατ. δρχ. περίπου µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 7) Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992, συνολικού ποσού 398 εκατ. δρχ. περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 8) Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 270 εκατ. δρχ. περίπου για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απαξιώσεώς τους. Χρήση Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. ευρώ Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 3. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. ευρώ 600 περίπου. 5. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. ευρώ 800 περίπου, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 7. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ , οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994, πρόβλεψη χιλ. ευρώ Για τη διαφορά χιλ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 9. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. ευρώ 101. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. ευρώ από το οποίο χιλ. ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 10. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. ΣΕΛΙ Α: 12/248

13 Ε.1. Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Οµίλου ΟΛ χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας , ,37 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 0,00 509,00 0, , , ,00 Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις (- Πρόσθετες Αποσβέσεις) ,00 450,00 Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου -600,00 0,00 Πρόβλεψη για απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 792,00 8,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 748, ,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας , ,63 Μείον : ικαιώµατα Μειοψηφίας ,49-312,62 Φόροι Χρήσης 1.185, ,01 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη χρήση που αναλογούν 272,92 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων , ,01 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή ευρώ Ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -1,12-0,34 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων -1,11-0,35 ΣΕΛΙ Α: 13/248

14 Πίνακας Αναµόρφωσης Καθαρής Θέσης ΟΛ ΑΕ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,83 Μείον: Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ ,00 0,00 509,00 0,00 0, ,00 Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ( - Πρόσθετες Αποσβέσεις) 1.470, ,00 450,00 Κεφαλαιοποίηση Τόκων ανείων Κατασκευαστικής Περιόδου 0,00-600,00 0,00 Πρόβλεψη για απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 0,00 792,00 8,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 9.698,00 748, ,00 Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 0,00 0, ,00 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη Χρήση που αναλογούν 171,92 272,92 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων -619, ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,83 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 2,78 2,36 Οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2001 και 2002 οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ενοποιηµένου Ισολογισµού και των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων του Οµίλου ΟΛ παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 14/248

15 ΣΤ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου ΟΛ για τη διετία ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών -25,33% -3,22% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -169,18% 106,42% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων -188,16% 103,43% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 27,71% 13,46% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -24,61% -0,89% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων 11,03% 17,71% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -11,11% 0,74% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) -10,83% 0,38% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -11,42% 0,95% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -6,25% 0,47% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 167,46 157,44 Προµηθευτών 76,34 95,17 Αποθεµάτων 59,08 57,44 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,97 1,10 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,63 0,73 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,23 1,59 Άµεση Ρευστότητα 1,02 1,32 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 0,00 0,01 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 0,00 0,02 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 23,98% 6,81% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων -94,31% 15,23% Οι ανωτέρω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως 2002 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2001 επειδή στη χρήση 2002 οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ, θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE ΣΕΛΙ Α: 15/248

16 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη ΑΕ (εφεξής Εταιρεία ή ΟΛ ΑΕ) και του Οµίλου της. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονοµικής ιεύθυνσης της Εταιρείας, Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα, στους κ.κ.: Κλεοπάτρα Γλυνού, ιευθύντρια Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης και Εταιρικών Ανακοινώσεων, και Αλέξανδρο Χρηστάκη, ιευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985 και Απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : Ο κ Στ. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος του.σ. και Γενικός ιευθυντής ΟΛ ΑΕ, Χρ. Λαδά 3, Αθήνα, τηλ: και Ο κ.. Χατζηκόκκινος, Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής Οµίλου ΟΛ, Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Εκκρεµείς δίκες κατά της Εταιρείας και κατά των εταιρειών του Οµίλου της, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου της. ΣΕΛΙ Α: 16/248

17 Ι.1.Τακτικοί - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και του Οµίλου της Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν και διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Χαράλαµπος Πετρόπουλος (ΑΜΣΟΕΛ 12001), κάτοικος Αθηνών, οϊράνης 152, τηλ , της ελεγκτικής εταιρείας «SOL Ernst & Young ΑΕ». Οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή των χρήσεων 2001 και 2002 περιέχουν τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2001 της ΑΕ ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Στην παρούσα χρήση αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ , µε αύξηση της ονoµαστικής της αξίας, λόγω έκφρασης της και σε ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 2842/2000. Η αύξηση αυτή έγινε µε κεφαλαιοποίηση α) ποσού δρχ από το αποθεµατικό " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" και β) ποσού δρχ από το λογαριασµό " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ από τις οποίες δέκα εννέα (19) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 530 περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ περίπου. γ) Συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3. Οι µετοχές και τα χρεόγραφα, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ , µεταφέρθηκαν, µε βάση της διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε και στη προηγούµενη χρήση. 5. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 6. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες και σε περίπτωση που ευοδωθούν δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος) 982 άτοµα. 8. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την Ποσό εκατ. δρχ στην παρούσα χρήση απεικονίζεται στο λογαριασµό "χρεόγραφα" αντί στο λογαριασµό "συµµετοχές" που απεικονίζονταν στην προηγούµενη χρήση. 10. Στην παρούσα χρήση τα αποτελέσµατα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν µε έκτακτες ζηµίες (προβλέψεις διάφορες) συνολικού ποσού εκατ. δρχ έναντι εκατ. ρχ. 500 περίπου της προηγούµενης χρήσεως. 11. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 12. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ( ΣΤΑΚΟ.91 ) έχει ως εξής για το έτος : κωδ εκατ. δρχ κωδ εκατ. δρχ. 509 κωδ εκατ. δρχ Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ περίπου και αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ από τις οποίες δέκα εννέα (19) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 530 περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ περίπου µε επίπτωση εκατ. δρχ στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως και εκατ. δρχ περίπου των προηγούµενων χρήσεων γ) Συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ , µεταφέρθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, τακτική που είχε ακολουθηθεί και στην προηγούµενη χρήση. 4. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 5. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού εκατ. δρχ. 800 περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη εκατ. ρχ. 175 περίπου. ΣΕΛΙ Α: 17/248

18 6. Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά µέχρι και τη χρήση Έτσι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 και 2001 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2001 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2002 της ΑΕ ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Τα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε αποζηµιώσεις προσωπικού χιλ. ευρώ από τις οποίες χιλ. ευρώ αφορούν το τελευταίο τρίµηνο. 3. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) 819 άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ.91 ) έχει ως εξής για την χρήση : κωδ χιλ. Ευρώ , κωδ χιλ. Ευρώ 675, κωδ χιλ. Ευρώ και κωδ χιλ. ευρώ Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε την τρέχουσα χρήση. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της Εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ , από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ , µε επίπτωση χιλ. Ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. Ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 2. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 99 περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 262 περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 3. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 5.877, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 759. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ 383 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 5. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ Ευρώ περίπου από το οποίο χιλ. Ευρώ 386 αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. Ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 6. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ αριθµ. 1 σχετικά µε το χειρισµό των διαφορών (ζηµιών) που προέκυψαν από την αποτίµηση των µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2002 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. ΣΕΛΙ Α: 18/248

19 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2001 Οµίλου ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE, β) MULTIMEDIA A.E., γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ΟΛ DIGITAL AE, στ) HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ATEBE, θ) ACTION PLAN AE και ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου Ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως επειδή στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ΟΛ DIGITAL AΕ και ACTION PLAN ΑΕ., περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σε αντίθεση µε την προηγούµενη, ενώ αντίθετα δεν περιλαµβάνονται οι εταιρείες α) ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ, β) Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙ ΗΣ ΑΕΒΕ γ) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. δ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ε) ODEON SA και στ) ΜΕΛΛΟΝ GROUP A.E. 2. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στη τρέχουσα αξία της β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. δρχ , από τις οποίες δέκα (11) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 782 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ και γ) συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100% 3. Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές αποτίµησης (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ποσού εκατ. δρχ µεταφέρθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Οι ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσεως εκατ. δρχ περίπου αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα αξία τους εκατ. δρχ περίπου και εµφανίζονται στο λογαριασµό χρεόγραφα αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 5. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, και σε περίπτωση που ευοδωθούν δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 6. Στη παρούσα χρήση τα αποτελέσµατα του οµίλου επιβαρύνθηκαν µε έκτακτες ζηµίες (προβλέψεις διάφορες) συνολικού ποσού εκατ. δρχ περίπου έναντι εκατ. δρχ. 600 περίπου της προηγούµενης χρήσεως. 7. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων του οµίλου. 8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος) άτοµα. 9. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου έγινε στις 31/12/2000. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανώνυµων εταιρειών", τον ενδέκατο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Ανώνυµης Εταιρείας " ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη" και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων εταιρειών του οµίλου που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,92% και 16,64% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής: 1) Εταιρείες του οµίλου, κατά πάγια τακτική βασιζόµενες στην υπ αριθµό 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. ιε του Ν. 2238/1994, έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη εκατ. δρχ. 32 περίπου για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη αυτή για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. δρχ περίπου το οποίο αφορά προηγούµενες χρήσεις. 2) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, στην τρέχουσα αξία της β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως εκατ. δρχ από τις οποίες ένδεκα (11) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 806 περίπου, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ περίπου, η οποία αφορά προηγούµενες χρήσεις και γ) συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3) Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές αποτίµησης (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ποσού εκατ. δρχ µεταφέρθηκαν, αντί των αποτελεσµάτων χρήσεως, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/ ) Οι ίδιες µετοχές συνολικής αξίας κτήσεως εκατ. δρχ περίπου αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα αξία τους εκατ. δρχ περίπου και θα έπρεπε να εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 5) Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη εκατ. δρχ. 705 περίπου για να καλύψει ενδεχόµενη ζηµία από επισφαλείς, επίδικες, καθυστερηµένες και λοιπές απαιτήσεις συνολικού ποσού της τάξεως εκατ. δρχ Για τη διαφορά δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. δρχ. 255 και προηγούµενων χρήσεων εκατ. δρχ περίπου. 6) Στη παρούσα χρήση, όπως και στη προηγούµενη, εταιρείες του οµίλου διενήργησαν πρόσθετες αποσβέσεις µε συντελεστές µεγαλύτερους από τους προβλεπόµενους στο Π.. 100/1998 κατά εκατ. δρχ. 623 περίπου µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 7) Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992, συνολικού ποσού εκατ. δρχ. 398 περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 8) Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται και βραδέως κινούµενα αποθέµατα εκατ. δρχ. 270 περίπου για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απαξιώσεώς τους. 9) Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 10) Επειδή τα ίδια κεφάλαια εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920. Κατά τη γνώµη µας αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2001. ΣΕΛΙ Α: 19/248

20 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2002 Οµίλου ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE (ενοποιηµένος), β) MULTIMEDIA AE, γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ΟΛ DIGITAL AE (ενοποιηµένος), στ) HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ATEBE (ενοποιηµένος), θ) ACTION PLAN AE (ενοποιηµένος), ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ και ια) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως επειδή στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ, θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE. 2. Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Εκκρεµείς δίκες κατά των εταιρειών του οµίλου, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του οµίλου. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου έγινε την Επί ακινήτων θυγατρικής έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους χιλ. Ευρώ για εξασφάλιση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού ύψους χιλ. Ευρώ Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε εκείνα της τρέχουσας χρήσης. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», των δωδέκατο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της «ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,5 % και 0,39 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλο αναγνωρισµένο ελεγκτή στο πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια της πιο πάνω επιχειρήσεως. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 3,72 % και 4,25 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής : 1. Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 2. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. Ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 3. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. Ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. Ευρώ 600 περίπου. 4. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. Ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 800 περίπου, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 6. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ , οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 8. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 101. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. Ευρώ από το οποίο χιλ. Ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. Ευρώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 9. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 10. Επειδή τα ίδια κεφάλαια έξι (6) εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά και δύο (2) µικρότερα του µισού (1/2) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 48 και 47 του Ν. 2190/1920, αντίστοιχα. Κατά τη γνώµη µας αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ αριθµ. 2 σχετικά µε το χειρισµό των διαφορών (ζηµιών) που προέκυψαν από την αποτίµηση των µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση εκτός από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρατηρήσεών µας υπ ΣΕΛΙ Α: 20/248

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα