Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001"

Transcript

1 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Α.1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Α.2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. Μονάδες 2 Α.3. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη µακροχρόνια περίοδο, επειδή µεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάµεσα στους σταθερούς και τους µεταβλητούς συντελεστές. Α.4. Σε µια παραγωγική διαδικασία το άθροισµα των οριακών προϊόντων σε κάθε επίπεδο απασχόλησης µας δίνει το συνολικό προϊόν. Α.5. Η µηχανή ενός αυτοκινήτου είναι τελικό προϊόν. Α.6. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στο συντελεστή παραγωγής "κεφάλαιο". Α.7. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προκαλούν αβεβαιότητα στην οικονοµική ζωή. Μονάδες 3 Απάντηση: Α.1: Α.2: Α.3: Α.4: Α.5: Α.6: Α.7: Σωστό Σωστό (1) Οι καιρικές συνθήκες. (2) Ο εργαζόµενος µπορεί να απολυθεί (ανεργία) ή να πέσει θύµα εργατικού ατυχήµατος. (3) Ο επιχειρηµατίας δε γνωρίζει µε βεβαιότητα αν η δραστηριότητά του θα αποφέρει κέρδη ή ζηµιές. Παρατήρηση: Σωστές µπορεί να είναι και άλλες εκδοχές, όπως: πληθωρισµός, εξέλιξη αλλων µακροοικονοµικών µεγεθών, θεοµηνίες κλπ. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 ΟΜΑ Α Β α. Να ορίσετε την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας. Μονάδες 7 β. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας. γ. Να εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας. Μονάδες 9 Μονάδες 9 ιευκρίνηση: εν ζητούνται τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία. Ζητούνται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας. Απάντηση: α. Σελ. 14 Σχολικού Βιβλίου: "Με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούµε όλους τους τρόπους µε τους οποίους ο άνθρωπος µετασχηµατίζει την ύλη για να της δώσει µορφή χρήσιµη για τη ζωή του. Απαραίτητα στοιχεία της είναι η ανθρώπινη προσπάθεια και η φύση (γη και περιβάλλον). Χωρίς αυτά παραγωγική διαδικασία δεν µπορεί να γίνει. Από νωρίς όµως οι άνθρωποι παρήγαγαν διάφορα προϊόντα όχι για κατανάλωση, αλλά για να τους βοηθήσουν στην παραγωγή. Κατασκεύασαν, δηλαδή, εργαλεία. Το χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι αποτελούν προϊόντα παραγωγής και χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων, είναι δηλαδή παραχθέντα µέσα παραγωγής. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα µέσα παραγωγής είναι τεχνολογικά πολύ εξελιγµένα και είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήµερα οι άνθρωποι. Κάθε είδος παραγωγής χρησιµοποιεί µε διαφορετικό τρόπο την ύλη και τη µετασχηµατίζει σε χρήσιµα προϊόντα. Παράδειγµα, η αγροτική παραγωγή. Εδώ ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τις δικές του δυνάµεις, το έδαφος µε τα συστατικά του, το νερό, τη θερµότητα του ήλιου, την υγρασία της ατµόσφαιρας, διάφορα λιπάσµατα, διάφορα µηχανήµατα κτλ. Όλα αυτά τα συνδυάζει µε ορισµένους τρόπους και σε ορισµένο χρόνο παράγονται προϊόντα. Με ανάλογο τρόπο γίνεται και κάθε άλλη παραγωγή.". Επίσης, Σελ. 53: "Τα οικονοµικά αγαθά και οι υπηρεσίες είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας της παραγωγής. Με τον όρο παραγωγή εννοούµε τη διαδικασία µε την οποία οι διάφορροι παραγωγικοί συντελεστές µετατρέπονται (µετασχηµατίζονται) σε αγαθά χρήσιµα για τον άνθρωπο. Η παραγωγική διαδικασία είναι, συνεπώς, µια συνειδητή προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν στην ύλη χρήσιµες µορφές που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας είναι το προϊόν". β. Σελ 53: "Χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδιασίας είναι: (i) Η συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσµα. (ii) Η χρονική διάρκεια από τη στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστές µέχρι τη δηµιουργία του προϊόντος. (iii) Η τεχνολογική σχέση ανάµεσα στις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και την ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος. Τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας µπορούµε να τα διακρίνουµε και στην παραγωγή ενός γεωργικού προϊόντος (π.χ. σιταριού), και ενός βιοµηχανικού προϊόντος (π.χ. αυτοκινήτου) ή µιας υπηρεσίας (π.χ. ιατρικής). γ. Σελ. 53: "Στις παραπάνω περιπτώσεις η συνειδητή προσπάθεια αφορά την παραγωγή του σιταριού, του αυτοκινήτου και τη θεραπεία του ασθενούς. Η χρονική διάρκεια αναφέρεται στο διάστηµα που πρέπει να περάσει από την καλλιέργεια µέχρι τη συγκοµιδή του σιταριού, από την αρχή µέχρι το τέλος της κατασκευής του αυτοκινήτου, από την έναρξη της θεραπείας µέχρι την ίαση του ασθενούς. Η τεχνολογική σχέση συνδέεται µε την µέθοδο παραγωγής του σιταριού, του αυτοκινήτου και το είδος της Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 ιατρικής θεραπείας. Η παραγωγή περιλαµβάνει όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, π.χ. γεωργία, βιοµηχανία, µεταφορές, εµπόριο κ.τ.λ.". ΟΜΑ Α Γ Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας: ΕΤΗ σε τρέχουσες είκτης Τιµών σε σταθερές τιµές τιµές ; ; ,8 132 ; Γ.1. Αφού κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς, να συµπληρώσετε τα κενά. Μονάδες 6 Γ.2. Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαία η µέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε χρηµατικές µονάδες και τι πρόβληµα δηµιουργείται; Μονάδες 6 Γ.3. Να υπολογίσετε την πραγµατική µεταβολή του µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε τιµές του έτους βάσης. Μονάδες 6 Γ.4. Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε τιµές του έτους βάσης. Μονάδες 7 Απάντηση: Γ.1. Έτος βάσης είναι το 1998 αφού το 98 τρ. τιµές = 98 στ. τιµές 98 = 65 άρα Τ 98 = , στ. τιµές 98 = 99, τρ.τιµές 99, τρ.τιµές = = 100 Τ , τρ.τιµές = 99,τρ.τιµές = στ τιµές 98 = 2000, τρ.τιµές 85,8 = , στ.τιµές98 = 100 Τ στ. τιµές 98 = 65. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 Εποµένως ο πίνακας συµπληρωµένος έχει ως εξής: Γ.2. ΕΤΗ σε τρέχουσες τιµές είκτης Τιµών σε σταθερές τιµές , Σελ. 133, Παράγραφος 2: Από «Οι συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στη διάθεση µιας οικονοµίας της επιτρέπουν να παράγει οικονοµικά αγαθά. Η ποσότητα των διάφορων αγαθών που παράγονται σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο (συνήθως έτος) είναι ένα καλό οικονοµικό µέτρο του βιοτικού επιπέδου µιας χώρας. Η ποικιλία όµως των προϊόντων που παράγονται, από τα πιο απλά όπως τρόφιµα και ρούχα κ.α. µέχρι τα πιο πολυσύνθετα, όπως συνθετικές ίνες, εξαρτήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α., δεν επιτρέπουν τη σύγκριση της παραγωγικής ικανότητας µιας οικονοµίας από περίοδο σε περίοδο, αν απροηγουµένως δεν εκφραστούν τα ανοµοιογενή αγαθά σε µια κοινή µονάδα µέτρησης. Είναι φανερό ότι δεν µπορούµε να προσθέσουµε πορτοκάλια και ασπιρίνες ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υφάσµατα. Η µετατροπή των αγαθών σε µετρήσιµες µονάδες γίνεται µε την αποτίµηση της αξίας τους σε χρηµατικές µονάδες. Αν πολλαπλασιάσουµε την ποσότητα ενός προϊόντος επί την τιµή του, έχουµε την συνολική αξία του σε χρηµατικές µονάδες. Παράδειγµα: Σε µια οικονοµία παράγονται τρία αγαθά, όπως φαίνονται στον πίνακα. Καθένα µετρέται σε διαφορετικές µονάδες, το Χ σε κιλά, το Ψ σε τεµάχια και το Ω σε τετραγωνικά µέτρα. Το κάθε αγαθό έχει µια τιµή ανά µονάδα. Η συνολική του αξία είναι το γινόµενο της τιµής του επί την ποσότητά του. Το άθροισµα της αξίας των επί µέρους αγαθών δίνει τη συνολική αξία για την οικονοµία και ονοµάζεται Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Πίνακας Αγαθά Ποσότητα Τιµή σε δρχ. Αξία σε δρχ. Χ κιλά 100 το κιλό Ψ 100 τεµάχια το τεµ Ω τετ. µέτρα το τετ. µέτρο Σύνολο Με άλλα λόγια το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αξία σε χρηµατικές µονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µία χώρα σ ένα συγκεκριµένο έτος.», και Σελ. 135, Παράγραφος 4: «Σύµφωνα µε τον ορισµό του Α.Ε.Π. χρησιµοποιώντας τις χρηµατικές αξίες λύνουµε το πρόβληµα της µέτρησης ανοµοιογενών προϊόντων και υπηρεσιών της παραγωγής µιας οικονοµίας. ηµιουργείται, όµως, ένα άλλο πρόβληµα εξαιτίας της µεταβολής των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών. Το Α.Ε.Π. µπορεί να µεταβληθεί είτε µε µεταβολή ποσοτήτων είτε µε µεταβολή τιµών. Το Α.Ε.Π. που υπολογίζεται µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι καλό µέτρο εκτίµησης της πορείας µιας οικονοµίας. Αν π.χ. όλες οι τιµές διπλασιαστούν, χωρίς καµιά µεταβολή στις παραγώµενες ποσότητες, το Α.Ε.Π. θα διπλασιαστεί. Αλλά θα ήταν λάθος, αν πούµε ότι η ικανότητα της οικονοµίας για ικανοποίηση των αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες διπλασιάστηκε, αφού ότι οι παραγόµενες ποσότητες παρέµειναν αµετάβλητες. Είµαστε, εποµένως, υποχρεωµένοι να προσαρµόσουµε τις µετρήσεις, ώστε να απαλλαγούµε από την επίδραση της µεταβολής των τιµών.». Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 Γ.3. Πραγµατική µεταβολή = = 98, στ. τιµές 98 97, στ. τιµές 98 = = 15. Γ.4. Πραγµ. % µεταβολή = 98, στ. τιµές98-97, στ. τιµές =, στ.τιµές = 100 = 30%. 50 ΟΜΑ Α Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή (Q) µιας επιχείρησης για τον αντίστοιχο αριθµό εργαζοµένων (L): L Q Ο εργατικός µισθός είναι 1000 χρηµατικές µονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε µονάδα παραγωγής είναι 100 χρηµατικές µονάδες..1. Με τους κατάλληλους υπολογισµούς να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. (Να βασιστείτε στο ακέραιο µέρος των αριθµητικών αποτελεσµάτων). Μονάδες Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις. Ο δε πίνακας της αγοραίας ζήτησης του προϊόντος είναι: P (τιµή) Q D (ζητούµενη ποσότητα) α. Να βρείτε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς..2.β. Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σηµείο ισορροπίας της αγοράς. Μονάδες 3.2.γ. Να υπολογίσετε το τµήµα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η καθεµιά επιχείρηση. Μονάδες 3 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 Απάντηση:.1. L Q W x L P Π.Υ. x Q Π.Υ. VC AVC MC (-) , ,1 300 Όπου: W x L = Εργατικό Κόστος. P Π.Υ. x Q Π.Υ. = Κόστος Πρώτων Υλών. VC = Μεταβλητό Κόστος = Εργατικό Κόστος + Κόστος Πρώτων Υλών. AVC = Μέσο Μεταβλ. Κόστος = VC/Q. MC = Οριακό Κόστος = VC/ Q. Γνωρίζουµε ότι η καµπύλη προσφοράς είναι το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης οριακού κόστους (MC) επάνω από την καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους (AVC). Άρα, αφού για Q =200: MC 200 = AVC 200 = 125 συµπεραίνουµε ότι η ελάχιστη τιµή που συµφέρει στην επιχείρηση να προσφέρει, αφού θα πρέπει να ισχύει ΜC AVC, θα είναι η τιµή = Ρ (=MC) = 125. Εποµένως ο Πίνακας Προσφοράς της επιχείρησης θα έχει ως εξής:.2.α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» Ρ Q s εδοµένου ότι έχουµε 100 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις µε βάση τον Πίνακα Προσφοράς της Επιχείρησης µπορούµε να κατασκευάσουµε τον "Αγοραίο Πίνακα Προσφοράς": ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Ρ Q AΓΟΡΑΣ s = Q s x Παρατηρούµε ότι για την τιµή της αγοράς των 150 χρηµατικών µονάδων, η ζητούµενη ποσότητα ταυτίζεται µε την προσφερόµενη και είναι ίση µε ποσοτικές µονάδες. Άρα Ρ Ε = 150, Q E = β Συνολική απάνη = Ρ x Q D, άρα στο σηµείο ισορροπίας είναι: Συν. απάνη = Ρ Ε x Q D = 150 x = χρηµατικές µονάδες. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 .2.γ. Συν. απάνη Επιχείρησης = Συν. απάνη Αγοράς = = = = χρηµατικές µονάδες (αφού οι 100 επιχειρήσεις είναι πανοµοιότυπες). Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1 Εισαγωγή. 2 Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1 Εισαγωγή. 2 Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ A ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εισαγωγή Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

/ P, παρά το γεγονός ότι στα διαγράµµατα συνεχίζουν

/ P, παρά το γεγονός ότι στα διαγράµµατα συνεχίζουν ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ατοµική καµπύλη προσφοράς Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς Η καµπύλη προσφοράς αποτελεί το γεωµετρικό τόπο όλων των σηµείων που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Επιλογής Α. Ο. Θ. Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Επιλογής Α. Ο. Θ. Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Επιλογής Α. Ο. Θ. Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΑΡΧΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΚΛΕΟΝΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σωστή και αποτελεσματική διδασκαλία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, φαντασία και προσεκτική προετοιμασία. Το Βιβλίο του καθηγητή έχει στόχο να βοηθήσει τον καθηγητή στην προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Οικονομική Ανάλυση klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz 1ο Εξάμηνο xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Ηοικονοµική επιστήµη εξετάζειτησυµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε τηνπαραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιώνσεένανκόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα